US 109/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås AS og eierandel i Inkubator Ås AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US 109/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås AS og eierandel i Inkubator Ås AS"

Transkript

1 US 109/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås AS og eierandel i Inkubator Ås AS Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Leder for NMBU TTO Jorun Pedersen Arkiv nr: 16/05133 Vedlegg: 1. Forretningsplan Innovasjonssenteret Campus Ås AS 2. Om Inkubator Ås AS legges kun på nett Forslag til vedtak: Universitetsstyret ønsker å styrke innovasjonsarbeidet ved NMBU og Campus Ås. Universitetsstyret tar vedlagte forslag til forretningsplan til orientering. Universitetsstyret vedtar følgende: 1) Det etableres et eget selskap for å styrke innovasjonsarbeidet ved NMBU og Campus Ås: Innovasjonssenter Campus Ås AS 2) Det bevilges 1 millioner kroner til kjøp av tjenester i Innovasjonssenter Campus Ås AS fra og med budsjettåret 2017 i tillegg til de midler som i dag er allokert til virksomheten. 3) NMBU går inn som eier i Inkubator Ås AS. 4) Inntil kroner stilles til rådighet som aksjekapital i Innovasjonssenter Campus Ås AS og Inkubator Ås AS. Beløpet finansieres over virksomhetskapitalen. Rektor avgjør fordeling av aksjekapital mellom de to selskapene, tentativt kroner til Innovasjonssenter Campus Ås AS og kroner til Inkubator Ås AS. 5) Rektor får fullmakt til å forhandle fram aksjonæravtale og vedtekter for Innovasjonssenter Campus Ås AS. 6) Etableringen av Innovasjonssenteret Campus Ås AS og eierskap i Inkubator Ås AS gjøres i samarbeid med NIBIO Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 Innledning NMBU har gjennom de siste årene etablert et solid innovasjonssamarbeid med de øvrige aktørene på Campus Ås (dvs. Adamstuen og Ås). Det er avgjørende å styrke dette arbeidet ytterligere, og de to største aktørene går nå sammen om å etablere Innovasjonssenter Campus Ås AS. NMBU sitt styre vedtok i 2014 strategien: «NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping ». Som en oppfølging vedtok US sak 29/2016 følgende: «Universitetsstyret tar status for arbeidet med entreprenørskapskultur og kommersialisering til orientering og er positiv til å utvikle et forslag om opprettelse av et innovasjonsaksjeselskap og et nyskapingsfond med formål om å styrke innovasjonsarbeidet ved NMBU og Campus Ås. Universitetsstyret ber rektor legge fram forslag til forretningsplan og vedtekter for selskapet Innovasjonssenter Campus Ås AS. Det forutsettes at en eller flere av samarbeidspartnerne ved Campus Ås går inn som eier i selskapet. Universitetsstyret ber også rektor om å utrede mandat og forretningsmodell for et nyskapingsfond.» I første omgang skal Innovasjonssenter Campus Ås AS forvalte immaterielle rettigheter for universitetet og bidra til innovasjons og kommersialiseringstjenester til forskningsmiljøene med tilknytning til campus Ås. NMBU stiller de midlene som i dag er allokert til virksomheten, dvs. dagens NMBU TTO, til disposisjon for selskapet og det foreslås ytterligere 1 millioner kroner til virksomheten fra budsjettåret Dette er innarbeidet i budsjettforslaget for 2017, se sak 102/2016. I tillegg foreslås det at NMBU og NIBIO går inn som eiere i Inkubator Ås AS for å sikre at inkubatorfunksjonen har en sterk forankring i FoU miljøene på Ås. Inkubator Ås AS tilbyr rådgivingstjenester og lokaler til oppstartsbedrifter med utspring fra eller tilhold i tilknytning til Campus Ås. Inkubatorene i Norge er hovedsakelig finansiert over Selskapet for industrivekst (SIVA) som har til formål å tilrettelegge for utvikling av nytt næringsliv i Norge gjennom å investere i innovasjonsselskaper og næringseiendom. Forslaget er basert på prosjektet ( ) Innovasjonssenter Campus Ås hvor NMBU, NIBIO, Nofima og Veterinærinstituttet har samarbeidet om innovasjonsaktiviteter. Universitetene er gjennom lov om Universitets og høgskoler jf. 1 1 og 1 3 forpliktet til å formidle vitenskapelige resultater i offentlig forvaltning og næringsliv og bidra til innovasjon og verdiskaping basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid. Kommersialisering av forskningsresultater inngår som en del av universitetets NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 formidlingsoppgave, og arbeidstaker plikter å melde inn alle arbeidsresultater som har kommersiell verdi til NMBU. Forankring i NMBUs målstruktur og strategier Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling NMBUs virksomhetsmål 5: NMBU er sammen med forskningsinstitusjonene på Ås og Adamstuen den fremste nasjonale forskningsklyngen som bidrar til innovasjon og verdiskaping i miljø og biovitenskapene. Fra NMBUs innovasjonsstrategi, US sak 119/2014: «NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping »: 3 A. Nyskaping og kommersialisering ved Campus Ås. Å utrede den mest optimale organiseringen av NMBU Technology Transfer Office (TTO) D. Etablere Campus Ås Kompetansesenter for innovasjon Oppstart av SIVA finansiert inkubator for oppstartselskaper med vekstpotensial. NMBU skal være medeier i inkubatorselskapet. Redegjørelse for saken Forslag til forretningsplan for Innovasjonssenter Campus Ås AS er utarbeidet (vedlegg 1). Planen er utarbeidet i samarbeid med NIBIO. Nofima og Veterinærinstituttet har bidratt med innspill og er kjent med forslaget. Nofima og Veterinærinstituttet er interessert i et fortsatt samarbeid på feltet med NMBU og NIBIO, men de har som policy ikke å gå inn som eier i selskaper. Planen inneholder forslag om at NMBU og NIBIO i fellesskap etablerer og utvikler ett selskap, Innovasjonssenter Campus Ås AS, som inkl. IPR forvaltning, ideutvikling og verifisering og skal arbeide med utvikling av entreprenørskapskultur ved universitetet. Dette er oppgaver som i dag forvaltes av NMBU TTO. Organisering av virksomheten på denne måten er et viktig bidrag til at Departementets effektivitetsmål for Samlokaliseringsprosjektet: "Innovasjon og næringsutvikling på områdene bioproduksjon og veterinærmedisin skal økes med 20% innen 10 år etter at nye bygninger er tatt i bruk" kan realiseres. Det forventes at Innovasjonssenter Campus Ås AS skal bidra til å utvikle NMBUs arbeid på dette feltet. Forventet output av ny organisering er 10% øking i antall kommersialiseringer, lisensavtaler og næringslivssamarbeid i løpet av en 5 årsperiode etter etableringen av ny organisering. Pr har NMBU ambisjoner om ca. 40 ideer og 4 lisensieringer/selskapsetableringer. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 Den løsningen som er foreslått er utviklet i dialog med de sentrale aktørene i campus Ås innovasjonssystem. Disse er, utover FoU institusjonene på Ås og Adamstuen, Kjeller Innovasjon AS, SIVA, Forskningsrådet, Follo kommunene og Akershus fylkeskommune. Det oppfattes svært positivt av alle at Ås miljøene styrker sitt apparat, at dette gjøres i samarbeid og at vi etablerer et innovasjonsøkosystem som er forankret i institusjonene. For å finne fram til den beste modellen for dette, har vi gjennomgått vedtekter for tilsvarende selskaper i Norge (Inven2/Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, Bergens Teknologi overføringskontor m fl), statsstøtteregelverket, føringer fra Kunnskapsdepartementet og politikken i Forskningsrådets program FORNY2020. Aksjonæravtale og vedtekter for Innovasjonssenter Campus Ås AS vil bli utarbeidet etter at NIBIO og NMBU har vedtatt opprettelse av selskapet og det er gjennomført forhandlinger mellom de to eierinstitusjonene. Retningslinjer for Forskningsrådets program FORNY2020, et program rettet direkte mot TTO virksomhet, krever per dato at virksomheten er etablert som et eget selskap for at TTO enheter kan kunne stå som søker av midler. Dette gjelder også midler til kompetanseheving internt i universitetet. Forretningsplanen (vedlegg 1) inneholder en fremdriftsplan for selskapets første 3 år. I denne fremdriftsplanen er en trinnvis oppbygging valgt, med etablering av en TTOfunksjon i et eget selskap som første trinn. En viktig årsak til dette er den signaleffekten som dette gir overfor de partene man ønsker å styrke og å innlede samarbeid med. Ved at NMBU viser handlekraft og investeringsvilje økes NMBUs rolle som en attraktiv samarbeidspartner. Noe som igjen kan utløse midler og interesse fra flere potensielle samarbeidsaktører. For å ha tilstrekkelig kraft og for å gi selskapet en tydelig rolle på campus, er det viktig at flere på campus er aktive i selskapet. Det er avgjørende for å lykkes at NMBU og NIBIO etablerer selskapet i samarbeid. Det er lagt opp til en forsiktig start ved at NIBIOs og NMBUs nåværende kapasitet med en liten økning, stilles til rådighet for selskapet. NMBU finansierer pr ,5 årsverk (NMBU ansatte) og 1,35 millioner kroner til idefangst, patentutgifter og ideutvikling, samt til kostnader for Campus Ås prosjektet «Innovasjonssenteret». Forslaget innebærer en økning på ca. 1 million kroner i 2017 for å sikre noe bedre kompetanse og kapasitet nå i første fase. Dette betyr et tjenestekjøp fra NMBU på 5 millioner kroner i Tilsettingsforholdet for hver enkelt ansatt fremforhandles ved etablering av selskapet. Samarbeidsavtaler må i tillegg inngås for mellom selskapet og hver av de to eierne. NIBIO legger opp til å kjøpe tjenester for 2 millioner kroner i 2017, tilsvarende dagens ressursramme. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 Ut fra prognosene for innovative forskningsresultater, forventes behovet å være minst like stort i Kapasiteten er i oppstartsfasen betydelig lavere sammenlignet med tilsvarende enheter ved de andre universitetene (se Forretningsplanens vedlegg 1 Aktøranalyse). Nyskapingsfondet (ref. US sak 29/2016) er tenkt utviklet som NTNU Discovery/Founders Fund, og er under utarbeidelse. Fondet krever ytterligere utredelse før vi kan fastsette endelige rammer. Forslaget er at utviklingen av dette fondet blir en viktig oppgave for Innovasjonssenter Campus Ås AS, og at arbeidet med dette starter i Inkubator ÅS AS ble etablert i 2015 (vedlegg 2) av SIVA og Kjeller Innovasjon AS med en forventing fra SIVA om at FoU institusjonene skulle gå inn som eiere på et senere tidspunkt. SIVA finansierer inkubatorordningen i Norge. Inkubator Ås AS har en meget god utvikling og SIVA har økt sitt budsjett for å støtte opp under inkubatoren. Inkubator Ås AS går ikke inn som eier i selskaper, og har som policy å vurdere aktuelle selskapers vekstpotensial på nøytralt grunnlag. For å sikre en god utvikling av innovasjonsvirkemidlene på Campus Ås er det imidlertid viktig at selskapet er forankret i FoU institusjonene, og det foreslås derfor at NMBU og NIBIO går inn som eiere i selskapet. Eierne i Inkubator Ås AS mener at et slikt medeierskap vil være viktig for å vise Inkubator Ås legitimitet og forankring som inkubator for FoU miljøet på og rundt Campus Ås. Dette vil også være et viktig signal for den langsiktige satsingen til både næringsliv og offentlige støttespillere. NIBIO har fått fullmakt fra sitt eierdepartement til å gå inn som aksjonær i selskapene med en ramme på kroner , og skal styrebehandle saken i sitt oktobermøte. Saken er diskutert av NMBUs forskningsutvalg (FU sak 34/2016): «Forskningsutvalget stiller seg bak intensjonene i utkastet til forretningsplan for Innovasjonssenter Campus Ås AS og oppfatter planen som en positiv videreutvikling av NMBUs innovasjonsarbeid. Forskningsutvalget ser Innovasjonssenteret som en styrking av tjenestetilbudet til NMBUs forskere innen kommersialisering, entreprenørskap og samarbeid med næringslivet.» Rektors vurdering Rektor er opptatt av at innovasjonsarbeidet ved NMBU har gode rammer og vilkår for sin utvikling. Ved å opprette Innovasjonssenter Campus Ås AS og å gå inn som eier i Inkubator Ås As, bidrar NMBU til en god utvikling av innovasjonsøkosystemet for Ås. Arbeidet innen innovasjon har hatt en meget god utvikling de siste åra, og det er viktig å velge den retningen som kan gi arbeidet en fortsatt hensiktsmessig utvikling. NMBU kan vise til tilfredsstillende resultater innen kommersialisering av forskningsbaserte ideer, NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 av studentbedrifter og entreprenørskapskultur, men det er behov for både å samle og styrke kompetansen og kapasiteten på feltet. Ved å etablere et selskap i samarbeid med NIBIO og å gå inn som eier i Inkubator Ås As kan dette materialiseres. Mandatet til selskapet Innovasjonssenter Campus Ås AS, er svært avgrenset i oppstarten, men kan utvides etter behov. Det er særlig viktig å understreke at samarbeidet mellom selskapet og universitetets forskningsadministrative avdeling må opprettholdes. Alle funksjoner som har i oppgave å bidra til å styrke eller bygge opp under forskningen må samhandle godt. Rektor mener de nødvendige avklaringer for selskapsetablering er gjort, og anbefaler å starte forhandlinger for aksjonæravtale og vedtekter for selskapet. Rektor forventer at selskapet skal være i virksomhet tidlig i Rektor mener at NMBU skal utøve et aktivt eierskap i Innovasjonssenter Campus Ås AS og er opptatt av at selskapet kommer godt i gang blant annet med å få på plass et nyskapingsfond. NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 Utkast til forretningsplan for et aksjeselskap

8 Innhold Ordliste... 3 Innledning... 4 Bakgrunn... 4 Visjon og strategier... 4 Forretningsidé... 5 Plassering i innovasjonsøkosystemet... 5 Oppgaver i senteret... 5 Intern organisering i Innovasjonssenter CAMPUS Ås AS... 6 Kompetanse... 6 Samarbeidsrelasjoner mellom aktørene... 7 Arbeidsdeling mellom samarbeidspartene... 7 Kommersialisering av forskningsresultater... 7 Etablering av nyskapingsfond... 9 Lokaler og lokalisering Økonomi Rapportering/årsrapport Handlingsplan Vedlegg Aktøranalyse

9 Ordliste IPR Intellectual Property Rights. Rettigheter til de resultater som frembringes gjennom forskning og nyskaping ved institusjonene og som overføres til institusjonene som grunnlag for kommersialisering. Immaterialretten/åndsretten er en samlebetegnelse for intellektuelle rettigheter som f.eks. know how, patent, varemerke og designretten, bruksmønster, rett til foretaksnavn, forfatter /kunstner og fotografiretten DOFI Disclosure of Invention meldeskjema for oppfinnelse. Skjemaet sendes til rett myndighet fra den eller de forskere som har gjort oppfinnelsen, idéer, arbeidsresultater, uventede oppdagelser, mulige oppfinnelser o.l. som kan ha næringsmessig potensial TTO Technology Transfer Office. Navn på kommersialiseringsenhet ved forskningsinstitusjoner Campus Ås Alle institusjonene med tilknytning til Ås: NMBU (inklusive Adamstua), NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet (VI) Styringsgruppe Campus Ås Består av ledelsen ved NMBU, NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet Kjeller Innovasjon AS Kommersialiseringsaktør med avtale med institusjonene på Campus Ås Inkubator Ås AS Selskap som bistår oppstartselskaper i vekstfase. Inkubator Ås er eiet p.t. av SIVA og Kjeller Innovasjon SIVA Selskapet for industrivekst. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings og kunnskapsmiljøer. 3

10 Innledning Det ligger klare nasjonale politiske føringer både verbalt og økonomisk i at forskningen skal bidra til verdiskaping og fornying i næringslivet og i offentlig forvaltning. Føringene er materialisert gjennom finansieringsordningene i Norges forskningsråds (NFR) programmer, Divisjon for innovasjon, Regionale forskningsfond, Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) mv. Finansieringsordningene forutsetter et tett samarbeid mellom forskningen og næringsliv og med offentlige organer for derigjennom å sikre relevans og implementering/utnyttelse av resultater. Forskningsrådet satser også direkte mot næringslivet (innovasjon i næringslivet). De samme føringene gjelder også for HORIZON 2020, Horizon 2020 Funding. Det er FoU aktørene tilknyttet Campus Ås og deres forsknings og innovasjonspolitikk og realiseringen av politikken som danner grunnlaget for et innovasjonssenter på campus. Tjenestetilbud, tiltak og aktiviteter i senteret må passe med organisasjonenes satsing og etterspørsel. Bakgrunn FoU organisasjonene i tilknytning til Campus Ås inngikk en samarbeidsavtale (Samarbeidsavtale om Kompetansesenter for innovasjon), den 15. januar Samarbeidsavtalen forvaltes av en Styringsgruppe bestående av lederne for deltakende organisasjoner. Arbeidet innenfor Samarbeidsavtalen gjennomføres som et prosjekt med oppnevnt koordinator. Hovedtrekkene i samarbeidsavtalen er fulgt opp og realisert. Samarbeidsavtalen skal termineres til fordel for en juridisk forpliktende organisasjon iht. konseptet Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. Det er lagt til grunn at senteret skal bygge på CIC modellen (Collaborative Innovation Centres). En slik modell er å forstå som en samarbeidssone der forskere, forretningsutviklere, næringslivsaktører og offentlig sektor møtes for å utvikle innovasjonsprosjekter. Visjon og strategier Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS skal være en drivkraft for verdiskaping i nytenkende, fremtidsrettet og bærekraftig utvikling innenfor de forskningsfelter som Ås miljøene representerer. Virksomheten skal ta hensyn til de ulike deltakernes (eiernes) egenart og strategier, og bidra til verdiskaping fra forskning og samarbeid med næringsliv, offentlig forvaltning og andre parter. Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS AS skal bidra til synliggjøring av innovasjoner (fra et samlet miljø) og gjennom dette påvirke nasjonal innovasjonspolitikk. Visjon Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS skal være det ledende nasjonale miljøet for nyskaping og verdiskaping innen forskningsinstitusjonenes virksomhetsområder. For å implementere denne visjonen foreslås det å etablere et selskap: Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. I tillegg anbefales det at NIBIO og NMBU går inn som eiere i Inkubator Ås AS. Verdier Samarbeidende Utadvendt Nytenkende 4

11 Forretningsidé Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS skal forvalte IPR og bidra med innovasjons og kommersialiseringstjenester til forskningsmiljøene med tilknytning til Campus Ås og for øvrig bidra til et nyskapende miljø i samarbeid med relevante partnere, industri, offentlige organ og myndigheter. Plassering i innovasjonsøkosystemet Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS sin primære oppgave er å yte TTO tjenester til eierne og samarbeidende organisasjoner. Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS skal bidra til å kople forskning, næringsliv og offentlig sektor og være et aktivum for innovasjonsaktiviteter på campus. Således vil senteret ha og kunne påta seg oppgaver som ikke ligger innenfor TTO funksjonen, men er mulige generelle tjenester (se oversikt nedenfor). Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS vil samarbeide med aktuelle kommersialiseringsaktører. Gjeldende samarbeidsavtale med Kjeller Innovasjon AS vil reforhandles med Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS som avtalepart. Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS vil også inngå avtale med Inkubator Ås AS. Kjeller Innovasjon AS og Inkubator Ås AS vil være samlokalisert med Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. NIBIO og NMBU vil være eiere av senteret og NOFIMA og VI vil være samarbeidspartnere. Andre potensielle samarbeidspartnere er næringslivspartnere, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Follorådet/nærkommunene, Vitenparken Campus Ås, andre forskningsmiljøer og innovasjonsselskaper (f. eks. Inven2, Validé, Norinnova, BTO). Oppgaver i selskapet noen oppgaver gjøres i samarbeid med aktører som er samlokalisert med selskapet TTO og inkubatortjenester: Generelle tjenester fra selskapet: Veiledning Ideutvikling Søknader Avtaler Prosjekter IPR (Immaterielle rettigheter) Forvaltning Veiledning Sikring (f. eks patentering, design etc.) Oppfølging Avtaler Ide og resultathåndtering Evaluering Kvalifisering Utvikling Kommersialisering og vekst Salg Lisensavtaler Selskapsetablering Forretningsutvikling Kapitalinnhenting Inkubatortjenester Lokaler Rådgivning Næringssamarbeid Nettverk Koplingsaktiviteter Veiledning offentlig sektor Arrangementer Fondsforvaltning Studentinkubator Ideverksted Kople næringsliv, myndigheter/offentlig forvaltning og forskning o nettverksbygging o klyngesamarbeid o kompetansemegling o investorer Levere kommersialiseringstjenester til andre organisasjoner, gründere, entreprenører og bedrifter Bistå næringsliv i etablering tilknyttet Campus Ås (kontorer/laboratorier etc.) Arrangere konferanser, seminarer, kurs, workshops, undervisning og andre innovasjonsrelevante arrangementer/tiltak alene eller i samarbeid med andre Påta seg innovasjons og næringslivsrelaterte oppdrag Lede og være sekretariat for prosjekter 5

12 Gjennom virksomheten til FoU aktørene i andre geografiske regioner enn Akershus, vil det være nødvending å samarbeide med andre innovasjonsselskaper om tjenestetilbud. Behovet for regional oppfølging avklares i hvert enkelt tilfelle. Det samme kan gjelde behov for kompetanse som Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS ikke selv har. Intern organisering i Innovasjonssenter CAMPUS Ås AS En har valgt forvaltningsmodellen for IPR, dvs. at rettighetene til IPR forblir i institusjonene, men at senteret tildeles en rolle som forretningsfører. Virksomheten organiseres som et statsaksjeselskap som innrettes i forhold til regler om statsstøtte og andre regler for slike selskap. Konsekvensen av dette er at minimum 80 % av virksomheten i selskapet må være rettet direkte mot de statlige eierne, i dette tilfellet NIBIO og NMBU. Ved å organisere virksomheten på denne måten kan NMBU og NIBIO tildele selskapet oppgaver direkte uten forutgående kunngjøring og konkurranse. Ansatte og studenter kan da benytte seg av senterets tjenester uten å følge anskaffelsesregelverket. Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS må følge anskaffelsesregelverket i sine anskaffelser, på samme måte som institusjonene gjør i dag. Overstiger forretningsforholdene til andre 20 % bør det vurderes å etablere et eget selskap som tar hånd om denne delen av virksomheten. Statsaksjeselskaper skal følges opp av ett departement. NMBU og NIBIO eies av hhv. Kunnskapsdepartementet og Landbruks og matdepartementet, og det er lagt opp til at Kunnskapsdepartementet følger opp selskapet. Det anbefales at eierne legger inn minimum de ressurser som i dag brukes på tilsvarende oppgaver, i årlige tjenestekjøps /utleieavtaler med Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. De personalressurser som overføres til Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS vil arbeide med oppgavene som er spesifisert i tjenestekjøpsavtalene, uavhengig av om de er tilsatt i senteret eller utleid fra institusjonene. Tilsettingsforholdet for hver enkelt ansatt fremforhandles ved etablering av selskapet. Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS skal ha et styre på fem medlemmer, hvorav minst to kommer fra næringslivet/andre innovasjonsselskaper nasjonalt eller internasjonalt. Kompetanse Kompetansen som inngår i prosessen fra idé til implementering/exit skal primært ligge i organisasjonene som er samlokalisert med Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. Dvs. ansatte i Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS, personell leid inn fra aksjeeierne og personell fra Inkubator Ås AS og Kjeller innovasjon AS. Selskapet skal alltid kunne ha eller ha tilgang på kompetanse som kan bistå partene etter behov. Det er igangsatt prosesser for å øke personalet/kompetansen innenfor evaluering og kvalifisering og oppfølging av idéer, samt for å øke tilgang på juridisk kompetanse. Følgende kompetanse bør inngå i Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS/ha tilgang på: Juridisk: Avtalerett, selskapsrett, forvaltningsrett, patent/varemerke/design, lisensavtaler, internasjonal kontraktsrett. Forretningsutvikling: Økonomi, finansiering, nettverk, forretningsmodeller/ plan, research /markedsanalyse, salg og markedsføring, due diligence, prosjektledelse, forhandlings og gjennomføringskompetanse. 6

13 Teknologisk forståelse (ikke uttømmende): Bioteknologi, biokjemi, genetikk, mikrobiologi, dyre og human helse, veterinærmedisin, ingeniørvitenskap, agronomi. Prosess og relasjonskompetanse: Kommunikasjon, gruppedynamikk, utviklingsprosesser, teamforståelse, prosessledelse, kreativitet og idéutvikling. Offentlig og privat finansiering: Oversikt over virkemidler, søknadsskriving, budsjett og plan. Personlig/allmenn kompetanse: Språk, god formidlingsevne, samarbeid, henvisningskompetanse, strukturert, serviceorientert, gjennomføringsevne Samarbeidsrelasjoner mellom aktørene Aktørene som er samlokalisert med Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS utgjør en «plattformorganisasjon» hvor flere aktører samarbeider i sømløse prosesser fra idé til implementering i næringsliv/offentlig forvaltning eller exit selskap. Partene innenfor plattformen som vil arbeide konkret i prosesser fra idé til implementering/exit vil være: Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS Kjeller innovasjon AS Inkubator Ås AS Plattformen skal ha et driftsutvalg bestående av lederne for hver av samarbeidsaktørene med funksjoner i senteret og som ledes av daglig leder av Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. Driftsutvalget behandler løpende saker som angår samtlige parter. Arbeidsdeling mellom samarbeidspartene Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS er tiltenkt en rekke ulike oppgaver. Status ved etablering av selskapet er at de ulike institusjonene på Ås har ulike behov og ulike rutiner for innovasjons og kommersialiseringsarbeidet. Det vil derfor være nødvendig i en oppstartsfase å ta høyde for disse ulike behovene både i de separate avtalene om tjenestekjøp, og i arbeidsfordelingen mellom de involverte aktører. Kommersialisering av forskningsresultater Figur 1 viser en mulig arbeidsdeling mellom de samlokaliserte enhetene for oppgaven kommersialisering av forskningsresultater i en oppstartsfase for selskapet. Det forutsettes at forskningsinstitusjonene har utviklet egne strategier og retningslinjer for innovasjonsarbeidet, IPR forvaltning og inntektsfordeling mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. De respektive institusjoners regelverk vil ligge til grunn for tjenestekjøp fra aktørene. 7

14 Figur 1. Forslag til arbeidsdeling for kommersialisering av idéer og forskningsresultater Figurforklaring: Idétilfang og registrering av DOFI: Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS vil ha ansvar for mottak og registrering av DOFI på vegne av NMBU, NIBIO og ev. andre aktører. Evaluering og kvalifisering: Registrerte DOFI legges frem til vurdering for en ekspertkomité. Evalueringen gjelder kommersialiserbarhet og ev. en anbefaling om foretrukket kommersialiseringsstrategi. Innovasjonssenter CAMPUS ÅS har sekretariatsfunksjon for komitéen, og rapporteringsansvar til institusjonene. Anbefaling fra komitéen vil kunne danne grunnlag for søknader om finansiering fra offentlige kilder. Selskapsetablering: Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS har hovedansvar for lisensieringsprosjektene og Kjeller Innovasjon AS har hovedansvar for selskapsetableringene. For begge kommersialiseringsveier innebærer ansvaret alle nødvendige oppgaver for å bringe prosjektet videre, deriblant IPR beskyttelse, prosjektledelse, søknader om finansiering, forhandlinger og avtaleinngåelse med interne og eksterne parter om utviklingen av prosjektet. Eksisterende avtale med Kjeller innovasjon AS utgår i 2016 og det anbefales at ny arbeidsdeling inngår som en del av en reforhandlet avtale hvor Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS er avtalepartner på vegne av NIBIO og NMBU. Inkubasjon: Inkubator Ås AS har ansvar for vekstfasen for de etablerte selskapene. Dette blant annet rådgivningstjenester, nettverk og tilgang til investorer. Det anbefales at NMBU og NIBIO går inn som aksjonærer i Inkubator Ås AS parallelt med at institusjonene etablerer Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. Dette er viktig av flere årsaker: signaleffekt overfor eksterne parter at NMBU og NIBIO er eiere direkte i inkubatoren etterkommer signalene som ble gitt i søknaden til SIVA om etablering av inkubatoren ( ) incitament for at flere partnere kan ønske å delta i selskapet 8

15 for å opprettholde et naturlig samarbeid mellom Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS og Inkubator Ås AS ved at disse selskapene blir likestilte samarbeidsparter I Fase 1, hvor Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS først og fremst vil være et forvaltningsorgan for NIBIO og NMBU vil det ikke være naturlig å invitere ikke statlige eiere inn på eiersiden i Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. Det er etablert et tett og nært samarbeid mellom NMBU TTO og Inkubator Ås AS gjennom blant annet samlokaliseringen i Sørhellinga, og det vil være viktig å opprettholde dette tette samarbeidet gjennom en gjensidig samarbeidsavtale fremfor at Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS inngår som eier av Inkubator Ås AS. Omsetningspotensialet for Innovasjonssenter Campus ÅS AS er estimert ut fra dagens omsetning hos de andre kommersialiseringsenhetene (se vedlegg 1). Analysen er basert på omsetning per ansatt. For NMBU alene er den laveste omsetningen brukt. For NMBU og NIBIO sammen har vi brukt tallene fra NTNU. For Campus Ås som helhet er tallet fra Kjeller Innovasjon AS benyttet. Alle tall er betydelig lavere enn gjennomsnittet som er på kr per ansatt per år. Dette betyr at et estimat i størrelsesorden millioner kroner i omsetning ikke er usannsynlig når virksomheten har kommet i driftsfase. I løpet av siste 2 3 år har NMBU TTO hentet inn 9 12 mill. kroner til verifiseringsprosjekter. Antall forretningsideer er i intervallet per år, og antall kommersialiseringer per oktober 2016 er 13 (5 patentgranskinger, 8 lisensavtaler/selskapsdannelser). Det vil si at antallet lisensavtaler og selskapsdannelser er nær doblet fra NIBIO per oktober 2016 totalt etablert fem selskaper basert på egen forskning, har 10 patenter/patentgranskninger og ca. 60 lisensavtaler. Andre innovasjonstjenester Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS vil kunne levere mer generelle tjenester knyttet til koplingen til næringsliv og offentlig sektor. Det kan f.eks. være sekretariat for klyngesamarbeid, lokalisering av kompetansemeglere, investormiljøer og prosjektledelse, bistå næringsliv i etablering tilknyttet Campus Ås, arrangere konferanser, seminarer, kurs etc. etter avtale (økonomisk dekning). Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS vil arbeide for at relevante og samarbeidende selskaper er i et felles kontorareal. Oppgaver ut over TTO funksjonene for forskningsinstitusjonene på Campus ÅS legges også inn i de årlige tjenesteavtalene, eller leveres som ordinære konsulentoppdrag. Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS kan også utføre oppgaver for andre på konsulentbetingelser, eller søke utviklingsprosjekter f.eks. fra offentlige myndigheter. Det vil være mulig for selskapet å definere hele eller deler av sine oppgaver inn i avtaler om kjøp av tjenester fra eksterne eller interne aktører. Etablering av nyskapingsfond For å sikre kvaliteten på de kommersialiseringsprosjekter og innovasjoner som kommer ut av forskningsmiljøene, og øke incitamentet for at forskningsmiljøene skal kunne øke omfanget av disse oppgavene foreslås det å opprette et fond: «Campus Ås Invest» 9

16 Risikovillig kapital er viktig for den nyskaping og de forretningsidéer som forskningen og studenter genererer. For å gi miljøet tilgang på kapital til forretningsidéer med stort potensial i en tidligfase, vil aktørene på campus etablere et fond sammen med private og offentlige aktører både regionalt og nasjonalt. Fondet skal dekke finansieringsgapet før offentlige virkemidler og finansieringsmuligheter som Akershus Teknologifond og Østfold Follo Nyskapingsfond og derigjennom komplettere det finansielle økosystemet for å støtte utvikling, verifisering og kvalitetssikring av kommersialiserbare forskningsresultater. Dette er etter modell fra NTNU Discovery. Det tas sikte på at fondet over tid skal forvalte 50 mill. kroner. Fondet skal etableres og forvaltes av Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. Lokaler og lokalisering En premiss for lokaler for innovasjonssenteret har vært og er en sentral lokalisering på campus. Planene for et innovasjonsbygg slik de forelå i 2011 tilfredsstilte forventningene til et innovasjonssenter på campus. Ettersom planene ikke ble realisert, ble kontoret lagt til Høgskoleveien 8. Arealene som var stilt til disposisjon der ble imidlertid raskt for små og lite hensiktsmessige. Det er søkt å finne alternative lokaliseringer på campus, men det er ikke funnet lokaler som kan huse innovasjonsaktiviteter samlet. Derfor har man valgt å inngå en ettårig (fra mai 2016) leieavtale (Inkubator Ås As som formell leietaker) med NMBU om lokaler i Høgskoleveien 12 (Sørhellinga). Begrensninger i arealer tilsier at bare kjerneaktørene (NMBU TTO, Inkubator Ås og Kjeller innovasjon AS, samt Start NMBU) lokaliseres her. De aller fleste start ups må p.t. driftes fra andre lokaliteter. Start NMBU skal ha kontorfasiliteter i sammen med Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS med tilhørende studentinkubator (idédrivhus). Realisering av CIC modellen og lokalisering av oppstartsselskaper som ikke har plass på campus gjøres per dato gjennom leie av kontorfasiliteter i Ås sentrum. Inkubator Ås AS har inngått leieavtale om lokaler i Sagaveien 3 og inntil videre er det NIBIO som inngår leieavtale med selskaper som etablerer seg i Raveien 9. Leieforholdet vil senere bli overført til Inkubator Ås AS (fremleie av leid areal). Partene i innovasjonsplattformen må vektlegge arbeidet med de fysiske rammene omkring virksomheten. For at virksomheten skal ivareta eiernes forventninger, nasjonale og internasjonale føringer må tilrettelegging av framtidige lokaler og lokalisering ha høy prioritet. Økonomi Grunnlaget for senterets økonomi er lagt i de tjenestekjøpavtaler som institusjonene på Campus Ås inngår med Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. Disponering av et ev. overskudd reguleres i aksjonæravtalen. Som selskap indirekte eid av staten, presiseres det at aktiviteten i Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS må gjennomføres slik at finansieringen av selskapet ikke utgjør ulovlig statsstøtte til kjøper eller lisenstaker ved å ta for lite betalt ved overdragelse av rettigheter eller aktiva. Ved å legge TTO virksomheten ut i eget selskap åpnes muligheten for å stå som søker av midler fra Forskningsrådets FORNY2020 program. Økonomien i Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS skal dekke: generell drift av senteret, inkludert personalkostnader (ansatte og innleid personale) oppgaver og tiltak forbundet med kommersialiseringsprosesser med utgangspunkt i forskning, innovasjonsrelatert virksomhet og oppdrag hos FoU organisasjonene andre oppdrag for FoU organisasjonene, næringsliv og offentlige organer mv. 10

17 Internt tjenestesalg. Hver av FoU organisasjonene inngår en årlig tjenesteavtale for kjøp av tjenester fra selskapet. Den årlige tjenesteavtalen spesifiserer de tjenester selskapet skal levere kommende kalenderår. Eksternt tjenestesalg. Selskapet påtar seg oppdrag for næringslivet og offentlige organer (f.eks. prosjektledelse, sekretariatfunksjon, IPR rådgivning etc.) Ekstern finansiering. Selskapet og de samlokaliserte aktører søker midler fra aktuelle finansieringskilder for relevante oppgaver og tiltak f.eks. FORNY m.m., økonomiske bidrag f.eks. SIVA, AFK, Follorådet Inntekter fra kommersialisering. Innovasjonssenteret CAMPUS ÅS AS sin andel av nettoinntekt. Rapportering/årsrapport Selskapet har revisjonsplikt og rapporterer til sine eiere. Samtidig utarbeides det en felles årsrapport for de samlokaliserte aktørene i innovasjonsplattformen. Handlingsplan Sept Sluttføre forslag til forretningsplan, behandling i Styringsgruppen for samarbeidsavtalen 9. september, Forskningsutvalget ved NMBU 15. september og ledergruppen i NIBIO senere i september. Skissere arbeidsfordeling mellom aktørene. Okt Styrebehandle forretningsplan (NMBU 20. oktober, NIBIO 26. oktober), tjenesteavtaler*, (aksjonæravtale (r)) og budsjett hos de involverte parter. Okt./des Få tilstrekkelig kontorfasiliteter i Sørhellinga. Konkret: daglig leder for Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS, to personer fra NIBIO (kontraktjurist og intern innovasjonsrådgiver). Nov Rekruttering av daglig leder Nov. des Ferdigstille og implementere arbeidsdelingen mellom partene. Jan Registrering og oppstart. *Tjenesteavtalene må inneholde forpliktelser fra eierne/samarbeidspartnerne i en femårsperiode. Utviklingsløp: Fase Resultatmål og delmål Oppstart Frist Fase 1: Etablering av Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS Januar 2017 Mars 2017 Innovasjonssenter 1.0 og eierskap i Inkubator Ås AS Fase 2 Implementering av arbeidsdeling mellom Januar 2017 Desember 2017 Innovasjonssenter 2.0 aktørene. Forankring i institusjonene på campus Fase 3: Videreutvikle tjenestespekteret og rettet Januar 2018 Mai 2018 Innovasjonssenter 3.0 emisjon mot nye eiere. Fase 4: Innovasjonssenter 4.0 Øvrige eiere inviteres inn i Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. Mai 2018 Januar 2019 Fase 5: Innovasjonssenter 5.0 Utvikling og prosjektering av nye fasiliteter for Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS

18 Finansiering I Fase 1 vil NMBU og NIBIO ha et finansieringsansvar overfor Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS, i tillegg til mulige prosjekter finansiert av samarbeidspartnere. NMBU har for 2016 budsjett med ca. 4 mill. kroner for tilsvarende oppgaver. Driftsinntekter År 0 (2017) År 1 (2018) Salg av tjenester til NMBU Salg av tjenester til NIBIO Salg av lisenser Salg av aksjer Akershus fylkeskommune Follorådet Næringslivsaktører FOU aktører FORNY lokale prosjektmidler FORNY verifiseringsmidler Sum Salgsinntekter Variable kostnader Konsulenttjenester (inkludert verifisering) 0 0 Direkte kostnader aktiviteter Patentkostnader Sum variable kostnader Lønn inklusiv drift Innovasjonssenter Campus Ås AS Sum personalkostnader Sum kostnader Resultat 0 0 Investeringsbehov 0 0 Utarbeidet av Olav Arne Bævre (NIBIO) og Jorun Pedersen (NMBU), september

19 Vedlegg 1 Aktøranalyse Det eksisterer en rekke ulike kommersialiseringsaktører i randsonene rundt universitetene og forskningsmiljøene i Norge. I henhold til Forskningsrådets FORNY 2020 program er følgende aktører godkjent som kommersialiseringsaktører: Bergen Teknologioverføring AS, Kjeller Innovasjon AS, Inven2 AS, NTNU Technology Transfer AS, Norinnova TTO AS, Prekubator TTO AS og Sintef TTO AS. Tabellen nedenfor gir en oversikt over størrelsesforhold og universitetenes eierinteresser i selskapene. Prekubator TTO er ikke tatt med fordi selskapet i 2016 ble slått sammen med inkubatorselskapet Ipark til selskapet Validé, og det finnes derfor foreløpig ikke tall. For øvrig er det naturlig å sammenligne seg med de andre universitetene i Norge, og TTO kontorene til disse, i tillegg til Kjeller Innovasjon som NMBU har samarbeidsavtale med. Forskningsmiljø Antall ansatte TTO enhet NTNU 6700 NTNU TTO 32 Antall Omsetning ansatte TTO millioner UiO 6200 Inven millioner UiB 3600 BTO 36 UiTø 3400 Norinnova TTO 25 Instituttene på Kjeller og Ås * *NMBU ikke medregnet 3900 Kjeller Innovasjon millioner 25 millioner 34 millioner Programmer for studenter IPR Forvaltning Kommersialis ering Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Figur 1: Oversikt over utvalgte kommersialiseringsenheter i Norge. Kliniske studier Inkubator Forvalter fond Nei eget Nei. Samarbeider selskap med NTNU NTNU Accel Discovery Nei samarbeid Oslotech og Startuplab Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Ja Forskningsfond Nei. Samarbeider med Norsk Innovasjonskapital Nei men kan investere fra egne midler Ja Akershus Teknologifond De eksisterende TTO enheter og inkubatormiljøer tilknyttet de største universitetsmiljøene i Norge har ulik eierstruktur. Noe som også i noen grad innvirker på hvilke tjenester enheten leverer. Alle selskapene leverer kommersialiseringstjenester og har inkubatortjenester, enten integrert i egen virksomhet eller gjennom samarbeidsrelasjoner. Alle enhetene har også tett tilknytning til fonds miljøer, enten gjennom intern forvaltning, gjennom å kunne investere egne midler eller gjennom samarbeidsrelasjoner. Universitetets eierandel i TTO Dersom man tar utgangspunkt i antall ansatte ved NMBU og forutsetter at potensialet og behovet for kommersialiseringstjenester er like stor ved NMBU som ved de andre universitetene burde denne virksomheten vært bemannet med 12 årsverk. Tilsvarende beregninger dersom man tar med forskere ved kun NIBIO eller hele forskningsmiljøet, vil behovet være årsverk. Se tabellen nedenfor: 85 % 50 % 40 % 2,40 % 33% (Inst.) 13

20 Forskningsmiljø Antall ansatte TTO enhet Antall ansatte TTO NMBU 1700 NMBU TTO AS 12 NMBU/ NIBIO Hele Campus Ås 2525 TTO AS Innovasjonssenter Campus Ås AS 22 Estimert omsetning etter x antall år 12,5 millioner 20 millioner 28 millioner Programmer for studenter IPR Forvaltning Kommersialis ering Ja Ja Ja Nei Kliniske studier Inkubator Forvalter fond Nei i Ja men fond må samarbeid etableres som med egen enhet med Inkubator Ås forvaltningsavtale Nei i Ja men fond må Ja Ja Ja Nei Inkubator Ås forvaltningsavtale samarbeid etableres som med egen enhet med Ja men fond må Ja Ja Ja Nei Ja etableres som egen enhet med forvaltningsavtale Figur 2: Beregnet behov for kommersialiseringstjenester basert på antall ansatte. Universitetets eierandel i TTO 100 % 50 % x% 14

Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS og nyskapingsfond første drøfting

Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS og nyskapingsfond første drøfting US 29/2016 Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS og nyskapingsfond første drøfting Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Silje K.

Detaljer

Forskningsutvalget. 15. September 2016

Forskningsutvalget. 15. September 2016 Forskningsutvalget 15. September 2016 2 Bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag NMBUs innovasjonsstrategi 2014-2018 1. NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer med et kommersielt

Detaljer

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging av sak 109/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Leder

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer Vedlegg 1 Forslag til Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU 2014-2018 første versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 14 pkt Visjon NMBU ønsker å synes på den internasjonale

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet.

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. I vedlegget presenteres en samlet oversikt over de 8 selskapene som Nord universitet har eierskap i. For 3 av selskapene har universitetet

Detaljer

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03661-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 05.11.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Fastsatt av: Universitetsstyret (sak 27/2011) Gjelder fra: 01.06.2011 Ansvar for vedlikehold og oppdatering: Forskningsdirektøren Ansvar for gjennomføring:

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Arne Flåøyen, avdelingsdirektør Veterinærinstituttet Forskningsinstitutt med basisbevilgning fra

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater

Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater US 70/2017 Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater Universitetsledelsen Saksansvarlig: Prorektor for forskning og administrasjonsdirektør

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Kommersialisering fra marin bioprospektering

Kommersialisering fra marin bioprospektering Kommersialisering fra marin bioprospektering Oppstartmøte 5. februar 2010 Odd M Reitevold Norges forskningsråd Regjeringen vil legge til rette for ny og bærekraftig verdiskaping Ambisjonen er å utløse

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør Innovasjonssenter på Campus Ås Ragnhild Solheim Forskningsdirektør HVORDAN ØKE INNOVASJONSKRAFTEN FRA CAMPUS ÅS? 2 3 INNOVASJONSSENTER PÅ CAMPUS ÅS 2009: Styrt avvikling av Bioparken 2009 2010: SIVA mente

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

STYRESAK: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK. Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering

STYRESAK: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK. Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.03.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

NTNU Technology Transfer AS

NTNU Technology Transfer AS 1 Hva kan NTNU Technology Transfer gjøre for deg? Institutt for Elektronikk og Telekommunikasjon Faglærermøte, 02.06.08 Martin Stok. Prosjektleder Anders Aune, Sr. Prosjektleder 2 Teknologioverføring Benefits

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak:

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak: FON-SAK NR: 67/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 67/2010 Retningslinjer for kommersialisering på UMB Dokument:

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge Torsdag 24. september 2009 Odd M Reitevold spesialrådgiver Forskningsrådets hovedroller

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Hvordan skape verdier fra norsk forskning?

Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Kjeller Innovasjon Skaper verdier for samfunnet ved å realisere kommersielle muligheter i forskning October 9, 2015 Kjeller Innovasjon AS 2 Kultur for innovasjon

Detaljer

4/10/2013 IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE. Ole Kristian Hjelstuen

4/10/2013 IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE. Ole Kristian Hjelstuen IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE Ole Kristian Hjelstuen 1 Nyhet: Første børsnotering 9.april 4/10/2013 Serodus har to kardiologiske legemiddelkandidater i fase 2 2 www.inven2.com

Detaljer

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status og utfordringer Produktivitetskommisjonen 20. august 2015 Olav R. Spilling Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning status

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 152/16 01.12.2016 Dato: 18.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 8/2015 Møtedato: 8. desember 2015 Notatdato: 23. november

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon.

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon. Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon Erik Øverland Norges forskningsråd 24. mai 2011 Høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Inkubator Ås As. Adresse: C/O NMBU Høgskoleveien ÅS. Org: nr Daglig leder: Simen Hesleskaug. Styret:

Inkubator Ås As. Adresse: C/O NMBU Høgskoleveien ÅS. Org: nr Daglig leder: Simen Hesleskaug. Styret: US sak 108_2016 Vedlegg 2 Om Inkubator Ås AS Inkubator Ås As Adresse: C/O NMBU Høgskoleveien 12 1430 ÅS Org: nr. 914 456 797 Daglig leder: Simen Hesleskaug Styret: Styrets leder, Terje Landsgård, Kjeller

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/11 Eierandeler i TTO HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Saksbehandler Bård Helge Hofstad Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/18 Dato for styremøte 03.11.11 Forslag til vedtak: 1. Helse Midt-Norge

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Halvor A. Døli 2006/1257 HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SAKER SOM FALLER INN UNDER ARBEIDSTAKEROPPFINNELSESLOVEN

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Øystein Johnsen NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Velkommen til Campus Ås NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Høring - Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning

Høring - Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsledelsen Kunnskapsdepartementet Att. Erik Øverland Postmottak@kd.dep.no Erik.overland@kd.dep.no Deres ref Vår ref Dato 2015/13420-MAHO 07.03.2016 Høring - Evaluering

Detaljer

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. Reviderte retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013. 1 FORMÅL

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Dette ønsker vi å formidle:

Dette ønsker vi å formidle: Dette ønsker vi å formidle: 1. Økt tilgang på finansiering før såkornfasen 2. Støtt TTO ene frem til de er selvfinansierende 3. Åpen innovasjon kan bidra til økt verdiskapning av FoU resultater både i

Detaljer