Brukerhåndbok. FLOW-i 2.2 Anestesiapparat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. FLOW-i 2.2 Anestesiapparat"

Transkript

1 x Brukerhåndbok FLOW-i 2.2 Anestesiapparat

2

3 Innhold INNHOLD 1 Innledning 2 Viktig 3 Systemoversikt 4 Oppstart og kontrollprosedyre 5 Systemfunksjonalitet 6 AFGO - ekstra friskgassuttak, valgfritt (Additional Fresh Gas Outlet) 7 Membranknapper 8 Alarmer og pasientsikkerhet 9 Ventileringsmodi 10 Ventilatoren stanset 11 Rutinemessig rengjøring og vedlikehold 12 Loggark 13 Tekniske spesifikasjoner 14 EMC-erklæring 15 Definisjoner 16 Indeks Infologic

4 Innhold 4 Infologic 1.42

5 Innledning 1 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksområde Slik bruker du håndboken 6 7 5

6 1 Innledning 1.1 BRUKSOMRÅDE Systemet er ment for bruk til administrasjon av anestesigasser samtidig som det kontrollerer hele ventileringen av pasienter som ikke har evne til selv å puste, samt for å hjelpe pasienter med nedsatt pusteevne. Systemet er ment for bruk av fagfolk med opplæring innen administrasjon av anestesimidler. Systemet er ment for bruk på nyfødte til voksne pasienter. Systemet er ment for bruk i sykehusmiljø, unntatt MRI-miljø. Når det ikke er i bruk, er systemet konstruert for transport på sykehuset. 6

7 Innledning SLIK BRUKER DU HÅNDBOKEN Denne håndboken er delt inn i følgende kapitler: Kapittel 1 og 2: Viktig informasjon før bruk, samt grunnleggende introduksjon til systemet og brukerhåndboken. Kapittel 3: Oversikt over systemfunksjonene. Kapittel 4 til 10: Forstå og arbeide med systemet. Kapittel 11 og 12: Rutinemessige rengjørings- og vedlikeholdsprosedyrer, samt eksempel på logg. Kapittel 13: Systemets tekniske spesifikasjoner. Kapittel 14: EMC-erklæring Kapittel 15: Terminologi og definisjoner Kapittel 16: Stikkordsregister Viktig informasjon er merket med Advarsel eller Forsiktig, der: ADVARSEL! Angir kritisk informasjon om forhold som kan få alvorlige følger for pasient eller bruker. FORSIKTIG! Angir instruksjoner som må følges for å sikre korrekt bruk av utstyret. Referanser til tilleggsutstyr i FLOW-i brukerhåndboken, ledsages av uttrykket 'valgfritt' i parentes. 7

8 1 Innledning 8

9 Viktig 2 2 VIKTIG INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Tilkobling Drift Installasjon og service Ekstrautstyr og hjelpeutstyr

10 2 Viktig 2.1 GENERELL INFORMASJON Følgende gjelder for denne brukerhåndboken: - 'FLOW-i', 'anestesiapparat' og 'system' står for FLOW-i anestesiapparat versjon 2.2. Denne brukerhåndboken gjelder for FLOW-i anestestisystemmodellene C20, C30 og C40, samt ekstrautstyr som kan monteres på disse. Dette anestesiapparatet skal kun betjenes av autorisert personell som har fått grundig opplæring i hvordan det skal brukes. Systemet må brukes i henhold til instruksjonene i denne brukerhåndboken. De målte verdiene vises ved AP21 (Omgivelsestrykk, temperatur 21 C (Ambient Pressure, Temperature 21 C)). All informasjon om trykk oppgis i enten cmh 2 O eller bar, hvor 1 cmh 2 O = 1 hpa = 1 mbar 1 bar = 15 psi = 1 atm = 1 kgf/cm 2 (kp/cm 2 ) Anestesiapparatet inneholder ikke naturlig lateks. Påsatte deler, dvs. utstyr som kommer i fysisk kontakt med pasienten, består av gasser (inkludert agenser) og pasientmasken. Hvis strømtilførselen blir brutt, vil det interne batteriet sørge for midlertidig strøm til systemet (ca. 90 minutter hvis det er fulladet). Funksjonsfeil i hovedgassforsyningen kan potensielt føre til at én eller flere av enhetene som er tilkoblet systemet, stopper samtidig. Når systemet er i bruk, skal alltid en reservegassforsyning være tilgjengelig. Hvis hovedgassforsyningen brytes, vil reservegassflaskene O 2 /N 2 O eller O 2 /luft (valgfritt) levere gass til systemet. Ved fullstendig strømbrudd (nettstrøm og batteristrøm) eller andre elektroniske feil, kan man bruke et innebygd nødventileringssystem. Ved automatisk ventilasjonssvikt, gå til manuell ventilering. Ved manuell ventilasjonssvikt, gå til nødventilering. MAQUET påtar seg fullt ansvar for overensstemmelse med kravene til CE-merking for MAQUET CO 2 -patronen som produseres av Molecular Products Ltd (MPL). MAQUET påtar seg fullt ansvar for forsyningen av bruksanvisningen i overensstemmelse med lovgivningen som er relevant for den beregnede bruken av dette produktet. ADVARSEL! For å unngå at det kan oppstå elektrisk støt, må utstyret kun kobles til et strømnett med vernejording. FORSIKTIG! Amerikansk føderal lovgivning begrenser denne enheten til salg fra, eller etter rekvisisjon fra lege. 10

11 Viktig TILKOBLING Systemet må gjennomgå en fullstendig kontrollprosedyre minst én gang per dag. Systemet må aldri etterlates uten tilsyn når det er koblet til en pasient. Elektronisk tilbehør og annet hjelpeutstyr enn fordamperne må verken kobles til eller kobles fra når systemet er i drift eller når systemet er koblet til nettstrømforsyningen. Slik tilkobling eller frakobling kan forstyrre systemets funksjonalitet. Leverte gasser skal oppfylle kravene for gasser av sykehusklasse i henhold til gjeldende standarder. Reservegassforsyningen skal kun slås PÅ (åpne ventiler) når reservegassforsyningen er i bruk, eller under kontrollprosedyren. 2.3 DRIFT For å beskytte pasienten mot høyt luftveistrykk, må man alltid stille en øvre trykkgrense. Se kapittel 8 for detaljer. For å beskytte pasienten, må det alltid stilles en alarmgrense for lavt ekspiratorisk minuttvolum. Se kapittel 8 for detaljer. Kun anestesigasser som anbefales av MAQUET, egner seg til bruk. Anestesigassflasker uten koding skal ikke brukes med systemet. Det er heller ikke tillatt å tukle med koding til anestesigassflaskene. Kontroller at operasjonsrommet er tilstrekkelig ventilert. Systemet er ikke ment for bruk under transport mellom sykehus. Systemet er ikke ment for bruk i MR-miljø. Antistatiske eller elektrisk ledende respirasjonsslanger skal ikke brukes. Hvis slike respirasjonsslanger brukes i kombinasjon med kirurgisk høyfrekvent elektroutstyr, kan det oppstå brannskader. For å gjøre det mulig å koble fra strømnettet, se til at strømkabelen som kobles til nettstrømforsyningen forblir synlig og fullstendig tilgjengelig i løpet av pasientbehandlingen og ikke forhindret på noen måte av ME-utstyr (medisinsk elektrisk utstyr). Ved tvil om integriteten til vernejordlederen eller det beskyttende jordingssystemet, skal strømkabelen kobles fra og enheten kobles om til batteridrift. Operatøren må ikke berøre de elektriske tilkoblingene i lokket til pasientkassetten og pasienten samtidig. Ekvipotensialterminalen er konstruert for tilkobling av en potensialutligningsleder iht. DIN og IEC Funksjonen til ekvipotensialterminalen er å utligne 11

12 2 Viktig potensialene mellom systemet og annet medisinsk elektroutstyr slik at de kan berøres samtidig. Ekvipotensialterminalen må ikke brukes for en jordfeilbryter. Anestesiapparatet er konstruert og testet og er i overensstemmelsene med kravene spesifisert i standarden IEC om elektromagnetisk kompatibilitet. Det er brukerens ansvar å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at EMC-miljøet der arbeidsstasjonen skal brukes er kompatibelt med kravene i IEC og at installasjonen foretas i overensstemmelse med EMC-informasjonen. Se kapittel 14 for detaljer om EMC-miljøer. Hvis grensene overskrides, kan dette påvirke nøyaktigheten og sikkerheten til systemet. Proaktive tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, å unngå bruk av bærbare og mobile radiostrålingsenheter i nærheten av systemet, for eksempel mobiltelefoner og høyfrekvente apparater. Respirasjonssystemet kan håndtere negativt trykk ned til -200 cmh 2 O, men er ikke konstruert for å tåle trykk under dette. 2.4 INSTALLASJON OG SERVICE Installasjon, service og vedlikehold av systemet må utføres av opplært personell som er autorisert av MAQUET. Instruksjoner for installasjon, service og vedlikehold, dvs. en servicehåndbok, er tilgjengelig for opplært personell som er autorisert av MAQUET. Det må kun brukes originale MAQUET-reservedeler i systemet. ADVARSLER! En uavhengig ventilasjonsmetode, f.eks. en rescusiteringsbag, må til enhver tid være tilgjengelig når systemet er i bruk. Gassinntakene og gassutløpene skal ikke dekkes eller blokkeres på annen måte. 12

13 Viktig EKSTRAUTSTYR OG HJELPEUTSTYR Eksternt utstyr som er beregnet for tilkobling til signalinngangen, signalutgangen eller andre kontakter skal overholde de relevante IEC-standardene (f.eks. IEC for IT-utstyr og IEC serien for medisinsk elektrisk utstyr). I tillegg skal alle slike kombinasjoner - systemer - oppfylle standarden IEC "Sikkerhetskrav for medisinske elektriske systemer". Utstyr som ikke oppfyller IEC skal holdes utenfor pasientmiljøet, slik som definert i standarden. Alle personer som tilkobler det eksterne utstyret til signalinngangen, signalutgangen eller andre kontakter, har opprettet et system og er derfor ansvarlig for å sikre at hele systemet oppfyller kravene i IEC I tvilstilfeller skal en kvalifisert medisinsk tekniker eller den lokale representanten kontaktes. For tilleggsutstyr og ekstrautstyr, se brukerdokumentasjonen som medfølger fra produsenten. Bruk av et anestesigassevakueringssystem er påbudt og dette må være i overensstemmelse med ISO (veggtilkobling) og ISO (slanger). Verdier som måles ved signalutgangene på anestesiapparatet, og som har vært behandlet av hjelpeutstyr, må ikke erstatte avgjørelser med hensyn til behandling eller diagnostisering. Slike avgjørelser kan kun tas av personale med medisinsk ekspertise og i henhold til etablert og godkjent praksis. Hvis det forekommer avvik mellom informasjon som vises på systemet og hjelpeutstyret, skal systemparameterne anses som den primære informasjonskilden. Når det kobles elektroutstyr til hjelpestrømuttaket, opprettes det effektivt et medisinsk elektrisk system (ME-system), som potensielt reduserer sikkerhetsnivået. Det er brukerens ansvar å sikre at utstyret som kobles til, er kompatibelt med kravene i IEC Tilkobling av hjelpeutstyr til hjelpestrømuttaket kan potensielt øke lekkasjestrømmene til over tillatte grenseverdier. Eksterne monitorer eller lignende enheter som er tilkoblet VGA-porten på systemet, må drives via en isolasjonstransformer av medisinsk type. Ingen annen bruk er tillatt. Bruken av O 2 og luftutløp kan, avhengig av innstillingene til hovedgassforsyningstrykket og ventilasjonen, påvirke ytelsen til ventilasjonen. 13

14 2 Viktig ADVARSLER! Bruk av annet ekstrautstyr, transdusere og kabler enn det som er spesifisert av MAQUET, kan resultere i økte utstråling eller redusert systemimmunitet (EMC). Strømledningen til pasientmonitoren må kun brukes for pasientmonitorer eller utstyr som er montert på den øverste hyllen. OBS! Kun ekstrautstyr, forbruksmateriell og hjelpeutstyr som anbefales av MAQUET, må kobles til eller brukes sammen med systemet. Bruk av annet ikke-validert ekstrautstyr, forbruksmateriell og hjelpeutstyr kan redusere ytelsen og sikkerheten til systemet. For å forhindre systemet fra å velte, følg restriksjonene for pasientmonitorer og ekstrautstyr som spesifiseres i kapittel 13, side 247. Maksimalt tiltrekningsmoment på sideskinnene ved bordet er 20 Nm. Utstyr som plasseres på aksler eller skinner må ikke forhindre åpningen av nødventilasjonsdekslet. 14

15 Systemoversikt 3 3 SYSTEMOVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE Systemdeler Kontrollpanel Pasientmonitor (valgfritt) Respirasjonssystem Fordamperenhet Nødventileringssystem Eksterne tilkoblinger Tilleggsutstyr og programvare Symbolforklaring Ergonomisk posisjonering Oppbevaring og transport

16 V~ 400 VA T 1.6 A 250 V T 4 A 250 V 3 Systemoversikt Anestesiapparatet er konstruert for å gjøre operatøren i stand til å arbeide med systemets hoveddeler på best egnet måte for hver prosedyre. I og med at systemet har hjul og kontrollpanelet er montert på en dreibar arm, er det enkelt å manøvrere det i en ergonomisk korrekt stilling. Det finnes en rekke forskjellige systemmodeller. Du finner mer informasjon om de forskjellige modellene på side SYSTEMDELER Systemet omfatter følgende hoveddeler: 1 2 A 3 4 B Kontrollpanel 5. Nødventileringssystem 2. Pasientmonitor (valgfritt) 6. Fordamperenhet 3. Ekstra arm 'A' (valgritt) og/eller 7. Respirasjonssystem reservegassholder 'B' (valgfritt) 1 4. Eksterne tilkoblinger 1. C30 kan kun utstyres med en ekstra arm eller en ekstra reservegassholder. 16

17 Systemoversikt KONTROLLPANEL Kontrollpanelet inkluderer: 1. Skjerm med aktive berøringstaster 2. Dreieknapp 3. Membranknapper 17

18 3 Systemoversikt SKJERMOMRÅDER Skjermen er delt opp i en rekke forskjellige områder: 1. Hurtiginnstilling for ventilering 2. Hurtiginnstilling for gass 3. Friskgassblandings-rotameter 4. Friskgassblandings-innstilling 5. APL-ventilverdi 6. Gassmålingsområde 7. Ventilasjonsmålingsområde 8. Loop-område 9. Kurveområde 10. Systemmeldingsområde 11. Alarmmeldingsområde 12. Alarmlyd pause 13. Fordamperinnstilling 14. Stille inn ventileringsmodus 15. Tidtaker 16. Tid og dato 17. Strømstatus 18. Pasientkategori 18

19 Systemoversikt 3 Berøringsskjermen og dreieknappen gjør at operatøren kan styre hovedfunksjonene til anestesiapparatet der hvor pasientens tilstand overvåkes gjennom målingsverdier og kurvevisninger. De målte verdiene og kurvene vises på skjermen i følgende fargegrupper: Farge for målte verdier og kurver Trykk Gjennomstrømning Volum CO 2 O 2 N 2 O Gul Grønn Blå Lys grå Hvit Blå Meldinger vises i alarmmeldingsområdet eller systemmeldingsområdet. Følgende fargesystem brukes: Farge for alarmmeldinger og systemmeldinger Alarmer med høy prioritet Alarmer med middels prioritet Alarmer med lav prioritet Tekniske alarmer, dvs. alarmer med prefikset TEXXX, der XXX er et heltall. Systemmeldinger Svart tekst på rød bakgrunn Svart tekst på gul bakgrunn Svart tekst på blå bakgrunn Svart tekst på rød, gul eller blå bakgrunn, avhengig av prioritet (høy/middels/lav) Hvit tekst på svart bakgrunn MAC Isofluran Desfluran Sevofluran Grå Lilla Blå Gul Du finner en detaljert beskrivelse av alarmer og pasientsikkerhet i kapittel 8. Fargene for O 2 og N 2 O i tabellen over kan variere på grunn av landsspesifikke standarder. 19

20 3 Systemoversikt NAVIGERE PÅ SKJERMEN Det er to måter å navigere på skjermen og stille inn verdier. BRUKE BERØRINGSSKJERMEN 1. Trykk ønsket berøringstast. Berøringstasten aktiveres, hvilket indikeres med blå markering. 2. Vri dreieknappen til ønsket verdi. 3. Trykk på berøringstasten for å bekrefte innstillingen. En aktivert berøringstast er aktiv i bare 20 sekunder. Systemet vil be brukeren om å taste inn en verdi etter at 10 sekunder har gått. Hvis det etter ytterligere 10 sekunder fremdeles ikke er lagt inn og bekreftet noen verdi, vil berøringstasten returnere til den forrige innstillingen og deaktiveres. BRUKE DREIEKNAPPEN 1. Vri på dreieknappen for å bevege deg mellom berøringstastene på skjermen. Den valgte berøringstasten indikeres med en blå ramme. 2. Trykk på dreieknappen på ønsket berøringstast, for å aktivere berøringstasten. Dette markerer berøringstasten i blått. 3. Vri dreieknappen til ønsket verdi. 4. Trykk dreieknappen for å bekrefte innstillingen INNSTILLINGER FOR BERØRINGSTAST Nederst på alle ventilasjons- og gassberøringstastene finner du en stolpe der brukeren kan angi en tallverdi. Hvis den oppgitte verdien avviker for mye fra den gitte normen for aktuell ventilasjonsmodus og andre parameterinnstillinger, vil søylen endre farge ifølge tabellen nedenfor. Innstilling for berøringstast 20 0 cmh cmh cmh Beskrivelse En svart stolpe indikerer normal parameterinnstilling En gul stolpe indikerer at parameterinnstillingen er for høy (eller lav, avhengig av parameteren). En rød stolpe indikerer at parameterinnstillingen er svært høy (eller svært lav, avhengig av parameteren). Fargeendringen for områdesøylen følges av en systemmelding som vil fortsette å vises på skjermen inntil utløsertilstanden ikke lenger er til stede. 20

21 Systemoversikt MEMBRANKNAPPER PASIENTMONITOR (VALGFRITT) Systemet kan kobles til et utvalg forskjellige pasientmonitorer. For flere detaljer, kontakt din lokale MAQUET-leverandør. Pasientmonitorer må være i overensstemmelse med IEC Ved strømbrudd vil ikke reservestrømsbatteriet i anestesiapparatet gi strøm til pasientmonitoren OMKOBLINGSBART PANEL Om ønskelig kan kontrollpanelet og pasientmonitoren byttes om, slik at pasientmonitoren plasseres på displayarmen. Denne prosedyren kan kun utføres av en servicetekniker med opplæring og autorisasjon fra MAQUET. Kontakt din lokale MAQUET-leverandør for mer informasjon. 1. Alarmlyd pause 2. Alarmmeny 3. Starte pasient 4. Avslutt pasient 5. Lagre skjermbilde 6. Trender 7. Start/Stopp-timer 8. Tilbakestill timer 9. Hjem 10. Skjermoppsett 11. Meny Se kapittel 7 for mer informasjon. 21

22 3 Systemoversikt 3.4 RESPIRASJONSSYSTEM 3.5 FORDAMPERENHET Respirasjonssystemet omfatter følgende: 1. Pasientkassett 2. O 2 -flush 3. MAN/AUTO ventileringsbryter 4. APL-ventil 5. Volumreflektor 6. Flow-indikator for AGS (anestesigassevakuering) 7. Pasientslanger 8. Manuell ventilasjonsbag med slange 9. Y-kobling 10. AFGO - Additional Fresh Gas Outlet (ekstra friskgassuttak) (valgfritt) 11. Vannlås og prøvetakingsslange 12. CO 2 -absorber 13. Ekstra O 2 og sugemodul (valgfritt) Fordamperenheten holder én eller to fordampere, der fordampere kan velges for følgende gasser: Isofluran Sevofluran Desfluran MAQUET anbefaler at det alltid er tilkoblet et bakterie-/virusfilter til ekspirasjonskoblingen på pasientkassetten. Dette vil minimere risikoen for krysskontaminering. 22

23 O Systemoversikt NØDVENTILERINGSSYSTEM 3.7 EKSTERNE TILKOBLINGER 2 I/min Emergency ventilation mbar / cmh 2O APL 1A O 2 O 2 I/min SP 80 Air Ved fullstendig strømbrudd (dvs. nettstrøm og batteristrøm) eller systemsvikt, tillater systemet at pasienten ventileres manuelt. Nødventileringssystemet omfatter: 1 2A V~ N 2 O 1. Aktiveringsbryter 2. O 2 -gassforsyning og flowmeter, gradert opp til 10 l/min. 3. Mekanisk APL V~ Hz 1250 VA 250 V T 4 A T 1.6 A 250 V 250 V T 4 A O I/min mbar / cmh 2O APL Systemet har følgende eksterne tilkoblinger: 3 O 2 I/min Not for use with AFGO Strømforsyning og sikringer 2. Gasstilkoblinger 3. Innganger/utganger ADVARSEL! Hvis nødventileringssystemet aktiveres samtidig som anestesiapparatet er i drift, vil anestesiapparatet stenges ned. 23

24 250 V T 4 A T 1.6 A 250 V 250 V T 4 A 3 Systemoversikt STRØMFORSYNING OG SIKRINGER V~ Hz 1250 VA 1A 2A 1. Pasientmonitorsikring (valgfritt) 2. Ekstra strømuttak (valgfritt) 3. Ekstra strømuttakssikring (valgfritt) 4. Isolasjonstransformersikring (valgfritt) 5. Sikringer til nettstrøminntak 6. Heissikringer (kun modellen C30) 7. Ekvipotensialterminal (jord) 8. Nettstrøminntak V~ ADVARSEL! Restriksjoner gjelder for bruk av ekstra strømuttak: Uttak må ikke brukes til å forsyne utstyr som holder pasienter i live med mindre dette utstyret i seg selv er utstyrt med batterireserve. En forlengelsesledning med flere kontakter må ikke tilkobles noen av uttakene. FORSIKTIG! De ekstra strømuttakene skal kun brukes for å forsyne utstyret med strøm slik at det utgjør en del av det elektromedisinske systemet. Du finner mer informasjon om strømforsyningen og status i kapittel 8 på side 181. I tillegg til de enkelte sikringene reguleres den maksimale strømmen som leveres gjennom systemet av en felles sikring. I tilfelle nettstrømbrudd vil en batterireserve forsyne systemet med strøm i en begrenset tid. 24

25 Systemoversikt GASSTILKOBLINGER Den tilsiktede bruken av det ekstra O 2 -utløpet er å gi oksygen til pasientterapi. Den tilsiktede bruken av det ekstra luftutløpet er å gi drivgass for små utstøterdrevne sugeenheter. Maksimum tillatt luftstrøm fra luftutløpet er 90 l/min O 2 -uttak (ekstrautstyr) 2. O 2 -inntak 3. Luftutløp (ekstrautstyr) 4. Luftinntak 5. N 2 O-inntak 6. AGS-utløp (landsspesifikke koblinger) 7. Gassflaskeinntak for O 2, luft og N 2 O (ekstrautstyr) Hvis utstyr med høyt gassforbruk er tilkoblet gassutløpene, skal det sentrale gassforsyningstrykket være over 3 bar (300 kpa, 44 PSI). Se til at den sentrale gassforsyningen er tilstrekkelig for det ekstra utstyret. 25

26 3 Systemoversikt INNGANGER/UTGANGER RS232 serielle datakommunikasjonsporter 2. Kontrollpanel-tilkobling 3. VGA-kontakt 4. USB-port 5. Nettverkstilkobling 6. Kabelholder Nettverkstilkobling (LAN) -porten er kun beregnet til bruk for service, og skal bare brukes av opplært personell som er autorisert av MAQUET. Eksterne kabler som er tilkoblet I/O-portene må sikres ved bruk av kabelholdere der de er tilgjengelige. FORSIKTIG! Operatøren må ikke berøre noen av inngangene/utgangene, f.eks. RS232, VGA-kontakt og USB-port, og pasienten samtidig. Den beregnede bruken til USB-porten er kun for USB-minneenheter. Begrensede elementer inkluderer, men er ikke begrenset til, eksterne harddisker, USB-kontakter og alt annet utstyr som bruker USB-porten primært som en strømkilde. 26

27 Systemoversikt TILLEGGSUTSTYR OG PROGRAMVARE Anestesiapparatet fås i forskjellige modeller: C20 C30 C40 Følgende tabell viser standardutstyret for disse forskjellige modellene (hovedkomponenter): C20 C30 C Arbeidsflate/skrivebord Leselampe To skuffer, hvorav én kan låses Batteri til ca. 90 minutters støtte (fulladet) Vertikale stenger for horisontale skinner (ekstrautstyr) Fire hjul med individuell låsebrems Høyderegulerbar Arbeidsflate/skrivebord Leselampe Én låsbar skuff Batteri til ca. 90 minutters støtte (fulladet) Vertikale stenger for horisontale skinner (ekstrautstyr) Fire hjul med individuell låsebrems Takoppheng Arbeidsflate/skrivebord Leselampe Én låsbar skuff Batteri til ca. 90 minutters støtte (fulladet) Vertikale stenger for horisontale skinner (ekstrautstyr) 27

28 3 Systemoversikt TILLEGGSUTSTYR Kontakt din lokale MAQUET-leverandør for mer informasjon. 28

29 Systemoversikt SYMBOLFORKLARING MERKER Følgende symboler vises på systemet: Symbol Beskrivelse Klasse 1 utstyr, Type B. Utstyrsklassifisering i samsvar med IEC Symbol LOT Beskrivelse Ikke bruk olje. Gjelder for deler som er merket med dette symbolet. Batchkode Artikkelnummer 0123 CE-etikett. Utstyret er i samsvar med kravene fra det europeiske rådsdirektiv 93/42/EEC (dvs. direktivet om medisinsk utstyr). Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet C Pb US CSA-etikett - indikerer overensstemmelse med kanadiske og amerikanske standarder Svart kant, svart utropstegn over en gul bakgrunn. Angir kritisk informasjon om forhold som kan få alvorlige følger for pasient eller bruker. Spesialavfall som skal deponeres i samsvar med gjeldende bransje- og miljøvernstandarder. Utbrukte batterier må resirkuleres eller kastes på riktig måte i samsvar med gjeldende standarder for institusjon og miljøvern. Hvit tegning på blå bakgrunn. Det er obligatorisk å lese den medfølgende dokumentasjonen Fabrikasjonsdato Vær svært forsiktig når systemet transporteres opp eller ned en skråning. Se transporttilstand side 36. Rød sirkel med en enkel rød linje over en svart tegning. Forbudt å skyve Rød sirkel med en enkel rød linje over en svart tegning. Forbudt å trå på Rød sirkel med en enkel rød linje over en svart tegning. Forbudt å sitte på Angir instruksjoner som må følges for å sikre korrekt bruk av utstyret. Brukes innen dato <2 >18 Løfteknapp, 10 % løftdriftssyklus, for mer informasjon, se kapittel 5 side 121. Manuell (MAN) ventilering Svart kryss på oransje bakgrunn. Ødelagte CO 2 -absorbatorbeholdere kan forårsake hudirritasjon. Automatisk (AUTO) ventilering 29

30 3 Systemoversikt Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Tilkobling for manuell ventilasjonsbag O2 strømningsmåler/sugeutstyr Y-tilkobling for kontrollprosedyre O2-flush 02 + Anestesigassevakuering Ekvipotensial terminal AGS På/av-knapp for nettstrøm Hjemsymbol pekeområde, se kapittel 7, side 140 CO2-absorber er tilkoblet og låst i posisjon Tidtaker pekeområde, se kapittel 7, side 140 CO2-absorber er forbikoblet Nødventilering Emergency ventilation CO2-absorber er ulåst, fordamper er ulåst, pasientkassett er ulåst, hjulbrems er ulåst Not for use with AFGO CO2-absorbator låst, hjulbremse låst N 2O Merket del kan desinfiseres ved bruk av en dampautoklav kpa x 100 (36-94 psi ) Skal ikke brukes med AFGO. Nød-O2-flow leveres alltid gjennom pasientkassetten. N2O-inntakstrykkområde: kpa/2,5-6,5 bar/ PSI AFGO maks 120 mbar/cmh2o Autoclavable Bruk midten av flottørkulen som referanse når du leser av tilleggsskalaen for O2-flow Leselampe Reservegass (gassflaske) Inspiratorisk tilkobling til pasientkassetten Øke/redusere reservegasstrykksystem Insp. Ekspirasjonstilkobling til pasientkassetten Exp. 30

31 Systemoversikt 3 Symbol Beskrivelse RS232-serieport RS232 Gasstilførselsinntak Gasstilførselsuttak Nettverkstilkobling Innganger/utganger for datakommunikasjon Sikring Kontrollpanel-tilkobling VGA-tilkobling USB-tilkobling 31

32 3 Systemoversikt SKJERMSYMBOLER Følgende symboler vises på skjermen: Symbol Beskrivelse Barn Symbol Beskrivelse Standbymodus Voksne Aktiv alarm Manuell ventilering er valgt Flere aktive alarmer Automatisk ventilering er valgt 2:00 Lydpause, fordemping alarm, lydutkobling aktiv alarm eller fjern utløste alarmer. Lydalarm av Alarm av Pause lyd - ingen lyd, eller bekrefter en alarm R Referanseloop Overlappende loops Numeriske trender er valgt Grafiske trender er valgt 88 min Strømindikator - indikerer batteridrift, samt estimert resttid Tidtaker aktivert Aktiverer en markør i trendvisningsvinduet og gjør det mulig med bruk av dreieknappen for å rulle gjennom verdier. 02:35:10 Dato og tid Avkryssingsboks - kan velges for å markere et alternativ eller velge en funksjon for visning på skjermen Gassanalysatoren har ingen informasjon Strømindikator - indikerer aktiv nettstrømtilkobling 32

33 Systemoversikt ERGONOMISK POSISJONERING BRUKE BREMSEN Når du har systemet står i egnet stilling, skal hjulene låses i posisjon. 1 2 C20 og C30-systemene er montert på hjul og kan roteres 360. C40-systemet er montert på et takoppheng og kan beveges og roteres slik takopphenget tillater det. Kontrollpanelet kan vippes opp og ned 15 og roteres 220 (uten å bevege displayarmen). Displayarmen kan roteres 170. Høyden på C30s arbeidsflate kan stilles inn mellom 80 cm og 100 cm. 1. Trykk ned bremsen for å låse hjulet. 2. Trykk opp bremsen for å låse opp hjulet. FORSIKTIG! Vær forsiktig når du beveger displayarmen for å unngå å skade utstyret som er plassert på skrivebordet eller den øverste hyllen. 33

34 3 Systemoversikt ARBEIDSSTILLING Fleksibiliteten til systemet gjør at operatøren kan bruke mange forskjellige arbeidsstillinger: Eksempler på arbeidsstillinger KABELSTØTTEARM (VALGFRITT) For å organisere og håndtere kabler som kobler pasienten til pasientmonitoren, kan en kabelstøttearm festes til hvilken som helst av systemets fire vertikale skaft. Armen kan bøyes og vinkles for å gi den mest egnede kabelordningen. Se til at nødventilasjonsluken ikke forhindres av kabelstøttearmen. Kabelstøttearmen skal kun brukes til elektriske kabler. Den skal ikke brukes til pasientslanger eller annet utstyr. Maksimal last er 0,5 kg. 34

35 Systemoversikt ØVERSTE HYLLE (VALGFRITT) Den øverste hyllen er festet til displaykonsollen. Ulike typer utstyr, f.eks. parameterboks og pasientmonitor, kan brukes i kombinasjon med hyllen. 50 cm OBS! Maksimal belastning av den øverste hyllen er 20 kg. Gjelder alle systemmodeller. Størrelsen og plasseringen av utstyr som er montert på den øverste hyllen må begrenses til følgende mål: - Høyde: 50 cm - Bredde: 35 cm - Dybde: 46 cm Se til at utstyret som er montert på den øverste hyllen er riktig festet. Vær oppmerksom på utstyret som er montert på den øverste hyllen når displayarmen beveges. Den øverste hyllen, i tillegg til alt tilknyttet utstyr, skal monteres av en sykehustekniker. 35

36 3 Systemoversikt 3.11 OPPBEVARING OG TRANSPORT FØR TRANSPORT Hvis systemet skal flyttes til et annet rom eller transporteres over lengre avstand, se til at montert tilbehør festes godt på systemet. C40-systemet er kun beregnet på å transporteres i operasjonsrommet når det er frigjort fra takopphenget. Transport til andre steder krever bruk av en passende tralle eller vogn, i samsvar med sykehusets rutiner UNDER TRANSPORT Flytt systemet vha. håndtakene på hovedenheten og ikke de som er på kontrollpanelet eller pasientmonitoren. Dette vil redusere risikoen for at systemet tipper over og/eller blir skadet. Vær svært forsiktig når systemet flyttes ned en helling. FORSIKTIG! Kontroller at ekstrautstyr og tilbehør, f.eks. støttearm og tilleggsbord, er foldet tett til systemet under transport for å unngå at systemet tipper over. Displayarmen skal posisjoneres slik som vist på illustrasjonen. 36

37 Systemoversikt OPPBEVARING Under lagring skal systemet være tilkoblet strømnettet, slik at batteriene alltid er fulladede. Hvis systemet er frakoblet strømkilden, se til at batteriene er fulladet før oppbevaring for å unngå at batteriytelsen reduseres. Hvis systemet er frakoblet strømnettet, kan et fulladet batteri lagres i FLOW-i-systemet i opptil seks uker ved temperaturer mellom +5 C og +40 C. Ved temperaturer mellom +50 C og 60 C er oppbevaringstiden én uke. Hvis disse grensene overskrides, kan batteriytelsen ikke lenger garanteres. MAQUET anbefaler at fordamperen tømmes før langvarig oppbevaring (> 30 dager). Av brannsikkerhetsmessige årsaker krever systemet funksjonelle batterier for systemoppstart. Pass på at ikke systemet utsettes for temperaturer på under -25 o C eller over +60 o C. For informasjon om oppbevaring av CO 2 -absorbator se kapittel 5 side 102. Pass på at systemet ikke utsettes for luftfuktighet på over 95 %. 37

38 3 Systemoversikt 38

39 Oppstart og kontrollprosedyre 4 4 OPPSTART OG KONTROLLPROSEDYRE INNHOLDSFORTEGNELSE Ventilator startes Kontrollprosedyre Lekkasjetest Fordampertest Forstå resultatene Standbymodus Start sesjon Nødventilering

40 4 Oppstart og kontrollprosedyre 4.1 VENTILATOR STARTES Start systemet med på/av-knappen som sitter rett over nødventileringssystemet. 40

41 Oppstart og kontrollprosedyre KONTROLLPROSEDYRE Ved oppstart av systemet vises det automatisk en melding som spør om du vil starte kontrollprosedyren. For å sikre riktig systemfunksjonalitet, optimal ytelse og pasientsikkerhet må kontrollprosedyren utføres på følgende måte: Én gang daglig, eller før den første pasienten kobles til innen en påbegynt 24-timers periode. Etter å ha skiftet pasientkassett Etter at systemet er blitt transportert. Hvis systemet må brukes umiddelbart, f.eks. i nødsfall, gjelder verdiene og resultatene for siste vellykkede kontrollprosedyre. Trykk på Start-berøringstasten i kontrollprosedyrevinduet for å starte prosedyren. 1. Forbikoble kontrollprosedyren. 2. Starte kontrollprosedyren Kontrollprosedyren kan også startes via membranknappen Menu (meny) under standby, se kapittel 7, side 146. Prosedyren inkluderer følgende hovedområder: Klargjøring Kontroller som krever brukerinngripen Automatiske kontroller 41

42 4 Oppstart og kontrollprosedyre KLARGJØRING Den første delen av kontrollprosedyren består av å kontrollere at systemet er korrekt klargjort for bruk. Tabellen under gir en grundig beskrivelse av de forskjellige trinnene. Kontroller komponentene som er opplistet på skjermen og trykk på pekeområdet "Forsett", som befinner seg nederst til høyre på skjermen, når du er ferdig. 42

43 Oppstart og kontrollprosedyre 4 Hvis en ekstern pasientgassanalysator brukes (ikke den i FLOW-i), må samplingen slås av for å ikke fjerne gassen fra systemet. Lekkasjekontrollen kan ellers være mislykket. Hvis systemet har reserveflasker, vises et ekstra kontrollpunkt på skjermen. Kontroller at disse flaskene er åpne så lenge kontrollprosedyren pågår. Hvis bare O 2 backup gassylinderen brukes, kan trykket i luft- og/eller N 2 O backup gassylinderen deaktiveres i Service og innstillinger - Oppstartskonfigurasjon, se Kapittel 7, side 158. Hvis noen av de tilkoblede fordamperne inneholder <5 % av det totale agensvolumet, vil ikke den automatiske fordampertesten startes for den fordamperen. Et forespørselsvindu vises. Hvis du trykker på 'forbikoble test', ekskluderes den fordamperen fra testen. Trykk på 'Utfør test på nytt' for å gjenta testen. 43

44 4 Oppstart og kontrollprosedyre Klargjøringstrinn Ytterligere beskrivelse Trinn 1 Kontroller at respirasjonskretsen er korrekt montert og tilkoblet testpluggen (A). A Trinn 2 Kontroller vannlåsen og prøvetakingsslangen. Kasser/tøm vann som måtte befinne seg i vannfellen. Trinn 3 Kontroller at absorbatoren er riktig montert og umettet. Kontroller også at bryteren er i "låst" posisjon. 44

45 Oppstart og kontrollprosedyre 4 Klargjøringstrinn Ytterligere beskrivelse Trinn 4 Kontroller at fordamperen(e) inneholder tilstrekkelig middel. max max min min Trinn 5 Kontroller at flowindikatoren til anestesigassevakueringssystemet (AGS) er over det stiplede området. FORSIKTIG! Kontroller at AGS er korrekt tilkoblet. Bruk av systemet med en dårlig AGS-tilkobling kan resultere i at det slippes ut anestesimiddel i bruksmiljøet. Trinn 6 Kontroller at hovedgasstilførselen er tilkoblet. 45

46 4 Oppstart og kontrollprosedyre Klargjøringstrinn Ytterligere beskrivelse Trinn 7 (bare hvis reserveflasker er installert) Kontroller at reserveflaskene er åpnet. Lukk flaskene når kontrollprosedyren er fullført. ADVARSEL! Hvis forsyningstrykket i reserveflaskene er høyere enn trykket til hovedgassforsyningen, vil reserveflaskene bli brukt under kontrollprosedyren. Noter trykket i reserveflasken som presenteres på kontrollpanelskjermen under kontrollprosedyren. Trinn 8 Kontroller at rescusisteringsbagen er lett tilgjengelig og fungerer riktig. Trinn 9 Kontroller for riktig sugetrykk i sugeenheten og at ekstra O 2 -flow fungerer riktig, se kapittel 5 side 103 for instruksjoner. 46

47 Oppstart og kontrollprosedyre KONTROLLER SOM KREVER BRUKERINNGRIPEN A B Den andre delen av kontrollprosedyren krever at brukeren må utføre noen få handlinger før vedkommende fortsetter til det neste trinnet: A. Test O 2 -skyllingen manuelt: Trykk berøringstasten "Start kontroll". Trykk skylleknappen for O 2 helt ned i ca. 3 sekunder. Hvis testen er vellykket, vises 'Bestått' på skjermen. Fortsett til neste trinn (B). Hvis ikke, gjentas testen. B. Inspiser funksjonen til de enveis inspirasjons- og ekspirasjonsventilene: Åpne pasientkassettlokket. Trykk på "Start kontroll" og sikre at enveisventilene beveger seg opp og ned. Bekreft ved å trykke på "Ja" på panelskjermavspørringen. Lukk pasientkassettlokket og trykk på "Fortsett". 47

48 4 Oppstart og kontrollprosedyre AUTOMATISKE KONTROLLER Den tredje delen av kontrollprosedyren består av en rekke tester som utføres automatisk av systemet. Disse er som følger: Interne tester Barometer Gasstrykk Trykktransdusere Sikkerhetsventil Fordamperinntak-/uttaksventil Flowtransduser AUTO-ventileringslekkasje MAN-ventileringslekkasje Gassanalysator Batteri Fordamper 1 Fordamper 2 Tekniske alarmer Den automatiske testprosedyren avsluttes når alle testene er utførte. Denne prosedyren kan når som helst forbikobles med å trykke på berøringsområdet for forbikobling nederst til venstre på panelskjermen (1). Gjeldende lekkasje for manuell og automatisk ventilering vises separat i ml/min. Det er tillatt en maksimum lekkasje på opp til 150 ml/min for hver av ventileringsmodusene. Lekkasjetestene utføres med et trykk på 50 cmh 2 O og 30 cmh 2 O for AUTO og MAN-ventilasjonsmodus. Noen automatiske tester kan repeteres etter at den automatiske testsekvensen er ferdig. En avspørring om å kontrollere den relevante delen og gjøre kontrollen på nytt vises på skjermen. Komponenter opplistet på skjermen testes individuelt. "Bestått" (i grønn tekst) eller "Mislykket" (i rød tekst) vises etter hver test avhengig av resultatet. "Kjører" indikerer at testen pågår. 48

49 Oppstart og kontrollprosedyre 4 Hvis bare O 2 backup gassylinderen brukes, kan trykket i luft- og/eller N 2 O backup gassylinderen deaktiveres i Service og innstillinger - Oppstartskonfigurasjon, se Kapittel 7, side 158. Kretsens compliancekompensasjon beregnes under lekkasjetestene og presenteres sammen med testresultatene. Hvis N 2 O sentrale gasstilførselstrykk er tilkoblet, mens N 2 O-funksjonen er deaktivert, vil systemets checkout mislykkes. ADVARSEL! Hvis ikke kontrollprosedyren er vellykket, må ikke systemet kobles til pasienten før feilen er korrigert. Hvis feilen ikke kan korrigeres av operatøren, må systemet slås av, tas ut av drift og utføres service på av opplært personell som er autorisert av MAQUET. 49

50 4 Oppstart og kontrollprosedyre AVSLUTNING FORSIKTIG! Lukk reserveflaskene etter fullføring av kontrollprosedyren for å unngå utilsiktet bruk eller lekkasje av reservegassen Når alle kontrollene er utført, vises oppsummeringen på skjermen. Trykk på Standby-berøringstasten som befinner seg nederst til høyre på skjermen for å åpne standbymodus. Kontroller kan repeteres ved å trykke på berøringsområdets knapper som finnes nederst til venstre på panelskjermen: 1. Gjenta kontroll- prosedyre 2. Gjenta lekkasje- kontroll 3. Gjenta for- damperkontroll Disse kontrollene kan også startes i standbymodus via membranknappen Meny. Resultatene for hver test i kontrollprosedyren kan også vises ved å trykke på berøringstasten Result (resultat) i hovedskjermen for standbymodus, eller ved å åpne undermenyen for kontrollprosedyren via membranknappen Meny. 50

51 Oppstart og kontrollprosedyre HOPPE OVER KONTROLLPROSEDYREN I nødsfall kan du når som helst forbikoble kontrollprosedyren. Dette anbefales imidlertid ikke. Ved en nødoppstart, er manuell ventilering og friskgassdoseringen klar til bruk på under 15 sekunder. De overvåkede parametrene har full nøyaktighet etter maksimum 15 minutter. Visningen av trykk, flow og volumvolum vil imidlertid være % nøyaktig etter ca. to minutter. Hvis systemet fremdeles er varmt, gjenvinner systemet nøyaktigheten mye raskere. Hvis du hopper over kontrollprosedyren, vil systemet bruke standardsystemverdien (uten pasientslange) for compliance-kompensasjon. 51

52 4 Oppstart og kontrollprosedyre 4.3 LEKKASJETEST Utfører en lekkasjetest av de manuelle og automatiske respirasjonskretsene. Denne kontrollen skal utføres etter hvert bytte av slanger, respirasjonsposer eller filtre. Den automatiske kontrollsekvensen inkluderer automatiske og manuelle lekkasjekontroller for respirasjonskretsen Klargjøringsfasen for lekkasjekontroll består av fire trinn, tilsvarende trinn 1, 2, 3 og 6 som utføres under den fullstendige kontrollprosedyren, se avsnitt Når den automatiske kontrollen er fullført, vises en oppsummering av resultatene. Trykk på berøringsområdet for standby for å gå inn i standbymodus, eller trykk på en av berøringsområdene som er merket med 1-3 for å repetere noen av kontrollene. Compliance-kompensasjon omberegnes under lekkasjetesten og loggen oppdateres med nye målte lekkasjeverdier. 52

53 Oppstart og kontrollprosedyre FORDAMPERTEST Utfører en lekkasjetest av de manuelle og automatiske respirasjonskretsene og en kontroll av fordamperens funksjon. Denne kontrollen skal utføres etter at en fordamper har blitt tilkoblet systemet. Den første delen er identisk med lekkasjetesten, og utføres for å sikre at det ikke lekker ut gasser i betjeningsrommet under eksekveringsmodus Den automatiske kontrollsekvensen inkluderer fordamperkontroller i tillegg til de automatiske og manuelle kontrollene av respirasjonskretsen Når den automatiske kontrollen er fullført, vises en oppsummering av resultatene til lekkasjetesten og fordamperkontrollen. Trykk på berøringsområdet for standby for å gå inn i standbymodus, eller trykk på en av berøringsområdene som er merket med 1-3 for å repetere noen av kontrollene. Klargjøringsfasen for fordamperkontroll består av seks trinn, tilsvarende trinn 1 til 6 som utføres under den fullstendige kontrollprosedyren, se avsnitt Hvis noen av de tilkoblede fordamperne inneholder <5 % av det totale agensvolumet, vil ikke den automatiske fordampertesten startes for den fordamperen. Et forespørselsvindu vises. Hvis du trykker på 'forbikoble test', ekskluderes den fordamperen fra testen. Trykk på 'Utfør test på nytt' for å gjenta testen. Når fordamperen er tilkoblet og aktivert, viser berøringstasten for anestesigaskonsentrasjon navnet på middelet, og anestesigasskonsentrasjonen settes til OFF (AV) som standard. 53

54 4 Oppstart og kontrollprosedyre 4.5 FORSTÅ RESULTATENE Pasienter skal ikke startes hvis kun lekkasjeeller fordamperkontroll er utført siden systemoppstart eller i løpet av den siste 24-timers perioden. Trykk på berøringstasten 'Resultater' for å vise et vindu som beskriver resultatene fra kontrollprosedyren nærmere. I standbymodus viser det sentrale området av skjermen resultatet på utførte systemkontroller, sammen med dato, tid og resultat. Resultatet av å gjennomføre en kontrollprosedyre, lekkasjetest eller fordampertest, kan være ett av følgende: Bestått. En pasient kan starte - grønn tekst. Failed (mislykket). Én eller flere kontroller mislyktes under kontrollprosedyren/ lekkasjetesten/fordampertesten - rød tekst. Foreta justeringer og utfør kontrollen på nytt. Det har gått 24 timer eller mer siden siste godkjente kontrollprosedyre - gul tekst. Utfør en kontrollprosedyre. Not performed (ikke utført). En pasient kan starte, men dette anbefales ikke - gul tekst. Utfør en kontrollprosedyre. 54

55 Oppstart og kontrollprosedyre STANDBYMODUS Du kan vise testresultatene til de sist gjennomførte kontrollene ved å trykke på resultatberøringstasten. Hvis du forbikoblet kontrollprosedyren, eller hvis kontrollprosedyren mislyktes, vises en korresponderende systemmelding i meldingsområdet. Når en ny pasient startes med AUTO-ventilering eller det utføres et skifte under eksekveringsmodus til AUTO-ventilering, aktiveres de forhåndsinnstilte gass- og ventileringsinnstillingene. Standbyskjermen gir en oppsummering av systemstatus, de aktuelle gass/ventilasjonsinnstillingene og den valgte ventilasjonsmodusen. Hvis en fordamper er tilkoblet og valgt, presenteres navnet på agensen på skjermen. Den valgte anestesigasskonsentrasjonen kan bare stilles når en ny pasientbehandling er startet. Nedenfor opplistes eksempler på funksjoner som kan utføres i standbymodus, enten ved å trykke på berøringsområdene for aktiv eller ved å åpne menyen ved bruk av menyknappen. Innstillingene for gass og ventilering, unntatt anestesigasskonsentrasjon, kan forhåndsinnstilles før du starter en ny pasientbehandling. Definere pasientkategori og pasientalder. En hvilken som helst eller alle systemkontroller kan startes: Kontrollprosedyre, lekkasjetest og fordampertest. Adgang til service- og innstillingsmenyen. Du kan starte en ny pasientbehandling. Alarmgrensene kan forhåndsinnstilles før du starter en ny pasientbehandling. 55

56 4 Oppstart og kontrollprosedyre 4.7 START SESJON Når en vellykket systemkontroll er utført, er systemet klart til å starte en pasient. Tilpass pasienten ved å definere pasientkategori, ventilasjonmodus, ventilasjonsmodusinnstillinger og alarmgrenser. Trykk på membranknappen "Start sesjon" for å starte pasienten. Pasientkategorivalget er beskrevet i kapittel 5, side 145. Ventilasjonsmodusvalg og parameterinnstillinger er beskrevet i kapittel 5. Alarmgrenseinnstillinger er beskrevet i kapittel 8, side 167. Beregningene for kravoppfyllingskompensasjon uttføres på det aktuelle systemoppsettet og kan endres i respirasjonssystemets volum. Når pasientslangene skiftes, f.eks. ved bytte fra spedbarn til voksen pasientkategori, eller hvis ekstrautstyret som legger til volum på respirasjonssystemet monteres på systemet, blir tidligere kalkuleringsdata for kravoppfyllingskompensasjon og tidalvolumdata foreldet. Utfør en ny lekkasjekontroll for å oppdatere systemet og få riktig administrasjon av anestesimiddel og tilførsel av gassflow. ADVARSEL! Kontroller at alle alarmgrenser og ventilatorinnstillinger er korrekt stilt før du kobler systemet til pasienten. 56

57 Oppstart og kontrollprosedyre NØDVENTILERING MANUELL KONTROLL AV NØDVENTILERINGSSYSTEMET For å teste driften, gjør følgende: 1. Aktiver nødventileringssystemet ved å trykke på nødventileringsbryteren. 2. Still O 2 -flow til 10 l/min. 3. Kontroller at testlungen kan ventileres med den manuelle ventilasjonsbagen ved forskjellige APL-innstillinger. Hvis nødventilasjonen er aktivert, enten i løpet av pasientbruk eller ved testing av systemet, må APL-nødventilasjonsventilen stilles på minimum før normal ventilasjon gjenopptas (AUTO eller MAN) eller det startes en ny pasient. FORSIKTIG! Personale som jobber med systemet, skal øve regelmessig på å bruke nødventilasjonssystemet. O I/min mbar / cmh 2O APL O 2 I/min Not for use with AFGO

58 4 Oppstart og kontrollprosedyre 58

59 Systemfunksjonalitet 5 5 SYSTEMFUNKSJONALITET INNHOLDSFORTEGNELSE FLOW-i anestesisystem Pasientkategori Stille inn friskgassflow Ventileringsinnstillinger Målte verdier og kurver Respirasjonssystem Nødventileringssystem Fordampere Gassanalysator Dato og tid Strøm og batteristatus Tidtaker Heis (kun modellen C30) Takoppheng (kun modell C40)

60 5 Systemfunksjonalitet 5.1 FLOW-i ANESTESISYSTEM FLOW-i er et programvarekontrollert sirkelsystem for inhaleringsanestesi. Det har to spesialkomponenter som skiller det fra andre anestesisystemer: volumreflektoren og den injektorbaserte fordamperen. Volumreflektoren erstatter "pose i flaske"-ventilatoren som brukes i mange tradisjonelle systemer. Den har et fast volum på 1,2 liter og ingen bevegelige deler. Gassflow reguleres av reflektorgassmodulen (AUTO) eller den manuelle ventilasjonsbagen (MAN). Førstnevnte forenkler nøyaktig kontroll av gassflow og trykk under automatisk ventilasjon. Fordamperen virker med en elektronisk basert injektorteknologi som har evne til å fungere ved lave temperaturer. Dette gjør det mulig å lede fersk gass direkte gjennom fordamperkammeret og blande den med anestesimiddelet. Endringer som gjøres i konsentrasjonene vil derfor være øyeblikkelige. Fordamperteknologien gjør det også mulig for høye agenskonsentrasjoner ved høy ferskgassflow, f.eks. opptil 20 l/min TIDALVOLUMLEVERING Tidalvolumet som leveres til pasienten kommer fra to kilder: Frisk gassflow og ekshalert gass i volumreflektoren som skyves tilbake mot pasienten av reflektorgassmodulen. Se side 64 for en skjematisk visning. Når den delen av tidalvolumet som leveres fra volumreflektoren overskrider én liter, kan gass fra reflektorgassmodulen passere gjennom volumreflektoren og tilsette oksygen i respirasjonssystemet. Dette vil utløse "Lekkasje"-alarmen. I disse situasjonene vil oksygenkonsentrasjonen øke og anestesigasskonsentrasjonen synke. Ventilasjonen vil imidlertid alltid opprettholdes. Situasjonen kan korrigeres ved å øke friskgassflow. Overvåk viste gassmålinger omhyggelig ved bruk av lave innstillinger for friskgassflow og høye tidalvolumer. 60

61 Systemfunksjonalitet LAVFLOWANESTESI Utformingen av den oksygendrevne volumreflektoren reduserer risikoen for hypoksi hvis det skulle oppstå en lekkasje under lav eller minimal flow av anestesi. Men dersom det skulle oppstå en lekkasje (hvis kilde er enten kjent eller ukjent), så vil volumreflektoren alltid sikre ventilasjon (den vil aldri kollapse som en blåsebelg). En lekkasje flytter grenselinjen mellom ekshalert gass og oksygen mot respirasjonskretsen, se illustrasjonen under. Under en lekkasje vil volumreflektoren tilføre oksygen til respirasjonskretsen. Lekkasjen er åpenbar for anestesilegen, og det skjer samtidig en langsom økning i oksygenkonsentrasjonen og en langsom økning av agenskonsentrasjonen ved y-stykket. En lekkasjealarm vil også bli aktivert. Illustrasjonen under viser den relative fordelingen av oksygen og ekshalert gass under tre ulike situasjoner; Inhalering (A), Ekshalering (B) og Lekkasje (C). A B C Ekshalert gass 2. Oksygen fra reflektormodulen 3. Oksygen/grense for ekshalert gass 61

62 5 Systemfunksjonalitet MANUELL VENTILERING Ferskgassflow er konstant under både inspirasjon og ekspirasjon når manuell ventilasjonsmodus er valgt INSPIRASJON 11 Ekspirert gass sammen med ny fersk gass fra gassmodulen readministreres til pasienten ved sammenpressing av den manuelle ventilasjonsbagen. Den resulterende trykkdannelsen tjener også til å evakuere gass gjennom APL-ventilen når det innstilte APL-trykket nås Gassflowretningen indikeres av pilene. 1. Luftgassmodul 2. O 2 -gassmodul 3. N 2 O-gassmodul 4. Fordamper 5. Enveisventil 6. CO 2 -absorber 7. Flowtransduser 8. Volumreflektor 9. Manuell ventilasjonsbag 10. APL-ventil 11. Gassavtrekk 62

63 Systemfunksjonalitet 5 EKSPIRASJON Ekshalert gass kommer inn i volumreflektoren. Fersk gass tilsettes sirkelsystemet fra gassmodulene På grunn av mottrykket i inspirasjonskanalen som forårsakes av flow fra pasienten, vil fersk gass som leveres i løpet av ekspirasjonsfasen fylle CO 2 -absorbatoren. Den vil returneres til 9 inspirasjonskanalen i løpet av neste inspirasjon Gassflowretningen indikeres av pilene. 1. Luftgassmodul 2. O 2 -gassmodul 3. N 2 O-gassmodul 4. Fordamper 5. CO 2 -absorber 6. Enveisventil 7. Flowtransduser 8. Volumreflektor 9. Manuell ventilasjonsbag 63

64 5 Systemfunksjonalitet AUTOMATISK VENTILERING Ferskgassleveringen er utformet til å være kostnadseffektiv med hensyn til agensforbruk. Ferskgassflow er dermed begrenset til det innstilte minuttvolumet, dvs. den leverte ferskgassen kan aldri overskride det innstilte minuttvolumet En større andel av ferskgassen tilsettes under inspirasjonsfasen, noe som også bidrar til å minimere agensforbruket. Innstilt gassflow er gjennomsnitt for gassflow levert i løpet av en fullstendig respirasjonssyklus. 8 4 INSPIRASJON I automatisk (kontrollert) ventilering, brukes reflektorgass til mekanisk å skyve den ekspirerte gassblandingen i volumreflektoren, tilbake inn i sirkelsystemet. Blandingen føres gjennom CO 2 -absorbatoren, vasker gassen fri for CO 2, før den readministreres til pasienten. Gassblandingen fra volumreflektoren, samt ny friskgass, utgjør pasientens tidalvolum. Dette sikrer til enhver tid nøyaktig levering av tidalvolumet, uavhengig av endringer i ferskgassflow. 7 Gassflowretningen indikeres av pilene. 1. Luftgassmodul 2. O 2 -gassmodul 3. N 2 O-gassmodul 4. Fordamper 5. Enveisventil 6. CO 2 -absorber 7. Flowtransduser 8. Volumreflektor 9. Reflektorgassmodul

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT014261-7 08 09

Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT014261-7 08 09 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk NOT14261-7 8 9 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk ResMed Paris (produsent), 24 rue de la Motte, 7755 Moissy-Cramayel, Frankrike. ResMed Schweiz AG Viaduktstrasse, Basel, Sveits,

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo

Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo For å få full forståelse av bruksegenskapene til det medisinske utstyret må brukeren lese denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ventilator for intensivbehandling

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Continuous Rapid Tissue Processor

Continuous Rapid Tissue Processor Continuous Rapid Tissue Processor DENNE HÅNDBOKEN INNEHOLDER KONFIDENSIELL INFORMASJON SOM TIL- HØRER SAKURA FINETEK, OG SKAL DERFOR IKKE RØPES TIL UAUTORISERTE PERSONER. 2010 Sakura Finetek USA, Inc.

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker for Nellcor Puritan Bennett Inc eller et tilknyttet selskap.

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer