FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september Ufgiff av Fiskeridirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren"

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde ppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 43. årg. Bergen, Trsdag 3. ktber 957 Nr. 40 A bnn em en~ kr pr. år tegnes ved alle pstanstalter g på Fiskeridirektørens kntr. Utlandet: Til Danmark, Sverige g Island kr , ellers kr pr. år. Ann n se pris : Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kntr. "Fiskets Gang"s telefn Pstgir nr Telegramadresse: "Fiskenytt". Fiskeriversikt fr uken sm endte 28. september 957 Fisket var en del værhindret på Møre g på Vestlandet g til dels gså i Finnmark. l Finnmark fregikk fisket mest i Midt-Finnmark. Det ble av sei bare tatt spredte fangster. Seifisket i Trms var ne bedre enn i fregående uke. Sgn g Fjrdane hadde stre tilførsler av pigghå. Størjefisket på Vestlandet var værhindret, g rekefisket i Rgaland ble gså satt tilbake av været. Av feit- g småsild ble det tatt gde fangster på Nrdmøre, frøvrig var sildefisket smått. Det ble på Vestlandet tatt en del fangster av brisling, mens bråslingfisket i Oslfjrden lå helt nede. Makrellfisket ga ne mindre utbytte enn i fregående uke. En rekke garnbåter km tilbake fra Island med gde saltsildfangster. Finnmar-k: Fisket fregikk fr det meste i Midt-Finnmark, men var jevnt ver smått. En del fangster ble gså tatt i Vest-Finntnark. Fisket i den østlige delen av fylket lå helt nede. Seifiskerne var fr en del samlet i N rkyn-mrådet. Det ble likevel fratnleis bare tatt spredte seifangster. Det samlede ukekvantum utgjrde 696,8 tnn. Av dette var 422,6 tnn trsk, 42,8 tnn hyse, 763,8 tnn sei, 3,4 tnn brsme, 9,5 tnn kveite, 26, tnn flyndre, 3,3 tnn steinbit, 4,0 tnn uer g 2,3 tnn blåkveite. I fregående uke ble det brakt i land i alt 2040,3 tnn. Det deltk 2402 mann på 58 båter. TTms: Det var ne større fangster av sei g ukefangsten av fisk g skalldyr gikk pp til 593 tnn sammenliknet med 426 tnn i fregående uke. Av fangsten var 227 tnn trsk, 205 tnn sei, 24 tnn brsme, 4 tnn hyse, 5 tnn kveite, l tnn flyndre, 0 tnn uer g dessuten en del reker. Vester-ålen: Fra Bø meldes at seigarnfi.~ket. på Ytteregga har tatt til. l fisket deltk 4 båter, g det ble tatt fangster på pp til 3 tnn. Fr Andenes var deltakingen 9 garnbåter. Ukefangsten var 77 tnn sei, 2, l tnn uer, 3, 7 tnn trsk g 2, 7 tnn annen fisk, i alt 85.5 tnn. Levendefisk: Trndheim hadde en tilførsel på 45 tnn levende trsk fra Levendefisklagets distrikt. Bergen ble tilført 29 tnn levendetrsk fra Nrges Levendefisk- 477

2 Nr. 40, 3. ktber 957 lags distrikt, 6 tnn levende pale fra Sgn g Fjrdane, tnn levende pale fra Hrdaland g 2 tnn levende pale fra Rgaland. Niøre g R0nsclal: Av fersk fisk ble det brakt i land i uken i alt 379,4 tnn eksklusive størje. Nrdnøre hadde en samlet ferskfisktilførsel på 30,9 tnn, hvrav 6,6 tnn trsk, 38,6 tnn sei, 28,8 tnn lange, 24,6 tnn brsme, 7,8 tnn hyse,,8 tnn kveite,,3 tnn skate, 20,2 tnn pigghå g dessuten en del uer.. steinbit, blålange m. v. I Sunnmøre g Rmnsdal ble det brakt i land 248,5 tnn fersk fisle Av dette var 20,3 tnn trsk,, tnn sei,,7 tnn lyr, 50,0 tnn lange, 8,7 tnn blålange, 35,5 tnn brsme, 37,6 tnn hyse, 82,0 tnn kveite, 2,8 tnn pigghå, 5,0 tnn skate g 3,4 tnn annen fisle Sgn g Fjrdane: Det var stre tilførsler av pigghå, men ellers lite fisle Ukefangsten var på 088,5 tnn. Av dette var,6 tnn trsk, 0,5 tnn sei, 2,0 tnn lange, 8, tnn brsne, 5,0 tnn hyse, 0,2 tnn kveite g 07,0 tnn pigghå. H rclalancl: Ukefangsten var på tilsamnen 224 tnn sannenliknet ned 450 tnn i fregående uke, da størjefisket var særlig mfattende. Av fangsten i siste uke var,0 tnn levende pale, 2,5 tnn sei g lyr, 2,0 tnn lange g brsne, 2,0 tnn hyse, 7,5 tnn kveite, 59,0 tnn pigghå g 29,5 tnn størje. Rgaland: Ukefangsten var 2 tnn ål g 80 tnn annen fisle SlwgeTakkysten: Det ble i uken brakt i land 3 tnn sild, 2 tnn ål g 7 O tnn annen fisle Oslfjrden: Det ble i uken brakt i land 25 tnn sild g l O tnn annen fisle \!Iakrell: Fisket var litt mindre enn i uken før g ga en fangst på i alt 3 O tnn. Av dette var 250 tnn kystmakrell g 60 tnn revmakreil sm ble levert til frmjøl. Størje: Fisket ga en ukefangst på 300 tnn sannenliknet med 690 tnn i fregående uke. Av kvanttnnet var 60 tnn tatt i Sunnmøre g Rmnsdal, 0 tnn i Sgn g Fjrdane g 30 tnn i Hrdaland. Håbranu: Ukefangsten utgjrde 45 tnn. Skalldyr: Rekefisket i Rgaland var en del værhindret.. Det ble av reker brakt i land 3 tnn rå reker g 5 tnn kkte reker i Oslfjrden, 9 tnn rå xeker g 7 tnn kkte xeker på Skagexakkysten, 8 tnn Tå xeker g 5 tnn kkte xekex i Rgaland, 0,5 tnn Tekex i Hxdaland, 4 tnn xeker i Kristiansund g 7,8 tnn reker i Trms, hvrav 2,9 tnn til frysing g resten til hennetikk. Av humm.er har en ppgaver ver 3 tnn smn er fisket i Oslfjrden siden fisket tk til i høst. På Skagerakkysten var ukefangsten av hunmer l O tnn. En har videre ppgave ver 5 tnn krabbe sn er brakt inn til Kxistiansuncl. Feitsild- g småsildfisket: Fisket var bra på strekningen Buhhnsråsa-Stad hvr det ble tatt mn lag hl på N rclmøre, 700 hl i Rmnsdal g 000 hl i Trøndelag. Småsildfangsten utgjrde 0 47 hl, hvrav 60 hl til salting, 257 hl til hermetikk, 8905 hl til fabrikk g 95 hl til agn. Av feitsild ble det tatt 6623 hl. Av dette ble 367 hl levert til salting, 9 hl til hermetikk, 643 hl til fabrikk, 5 hl til agn g 7 hl til fersk frbruk innenlands. I Nrd-Nrge fregikk et visst fiske i Trms hvr ukefangsten utgjrde 2203 hl. Av dette var 90 hl tatt i Hillesøy, 08 hl i Malangen, 400 hl i Mefjrd i Senja, 70 hl i Øyfjrd i Senja, 40 hl i Bjarkøy g 395 hl i Kvæfjrd. I Nrdland ble det på Helgelandsfelt.ene tatt tilsanmen 720 hl. Sør fr Stad ble det i den nrdlige delen av.bergens-distriktet tatt 70 hl mussa g l O l hl snåsild. I den sørlige delen av Bergens-distriktet utgjrde nussafangsten 426 hl. Brislingfisket: Det ble meldt m en del fangster på Vestlandet. I Bergens-distriktet ble det i den nrdlige del tatt 4540 skjepper brisling g 4470 skjepper blandingsvare. I den sørlige del ble det meldt m 500 skjepper brisling g 370 skjepper blanding. I Osl- 478

3 Nr. 40, 3. ktber j 957 fjrden var brislingfisket ubetyd~lig, g det ble bare meldt m et pptak på 60 skjepper. Trålbrislingfiskerne har ennå ikke fått fangster. Fjerne farvann: Til Ålesund k0n det i uken en linebåt fra Island med 45 tnn saltfisk g en kveitebåt fra Stredet med 20 tnn kveite. Sildefisket ved Island: Det er til nå kmnet nelding 0n 240 utklareringer fr sildefisket ved Island med henblikk på salting. Den samlede tønneutrustningen var tønner. Det er inklarert fangst fra 20 l turer med i alt tønner. Summary Bad weather n the J!Tl est Cast s0newath hamjjered the fishing. The landings in Finmark ttalled 696)8 tns f which 422)6 tns cd) 42)8 tns haddck and 763)8 tns saithe. The saithe fishing in Tr0ns had im, jyrvecl. The landings ttalled 593 tns f which 227 tns cd and 205 tns saithe. Substantial landings f dgfish were made in Sgn and Fjrdane) in all l 07 tns dgfish. The castal fisheries ff Niøre and Rmsdal resultecl in lanclings f 379)4 tns fresh fish, exclucling tuna. The tuna fishing gave a weekly catch amunting t 300 tns as cojnjjared with 690 tns last weeh when the weather was better. The ttal tuna landings nw amunt t 4465 tns. The landings f Niackerel this week ttallecl 30 tns and were slightly less than last week' s lanclings. The fat and small herring fisheries are remunerative nly in NrdmØre. The sjjrat fishing yielded same catches n the T Vest Cast) but was insignificant i n the easten~ are as. A num ber f gd landings f salted hen ing frm I celancl grunds were made during the week. The landings f salte el I celanclic herring nw amunt t ban els frm 20 trijjs. JOHN FAULKNER LTD. WALKDEN- ENGLAND Spesialister siden 897 i fabriksjn ~v førsteklasses BOMULL tråd g fiskeredskaper. NYLON TERYLENE samt TERYLENE/BOMULL til trålnøter ~~RHODIA~~~ NYLON ~GUT Det kan De skrive pp - "RHODIA"-gut er best. Praktiske erfaringer g de nøyaktigste labratrie-undersøkelser gir Dem et prdukt sm De kan stle på. Fisket blir bedre med "RHODIA". Alltid gut! ~ ~... _) 479

4 Nr. 40, 3. ktber 957 Fetsild- g småsild(isket /-28/ Finnmark-Buhlmråsa Buhmråsa-Stad Stad-Rgaland Samlet fangst 2 Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild hl hl hl hl hl hl hl hl Fersk eksprt l Saltet Hermetikk Fabrikksild Agn Fersk innenlands I alt I alt pr. 29/9 956 l l l l Ldde til fabrikk hl. Ldde til agn 05 hl. 2 Tallene fr feitsild g småsild i fregående uke var feilaktig ppgitt. De riktige ttaltall pr. 2. september 957 skal være 349 llo hl feitsild g hl småsild. Av dette falt hl feitsild g hl småsild på strekningen Huhhn råsa-stad. Utlandet. Grimsby kårer sin mester i filet-skjæring. I 't.fish Trades Gazette» fr 4. september be ettes det m en i Grimsby nylig avhldt knkurranse blant byens dyktigste filetarbeider. Dmmere i knkurransen var en rekke fremtredende fiskehandlere fra Hull, Aberdeen, Lwestft g Fleetwd. Over 400 tilskuere vervar finalen sm ble hldt i Gaiety Ballrm i Grimsby. I denne deltk 9 menn g l kvinne, sm var blit utpekt sm de dyktigste blant 58 pprinnelig knkurrerende. Under finalen fileterte hver av deltakerne 5 stnes rødspette g 0 stnes trsk. Den hurtighet g dyktighet knkurrentene utfldet var nesten utrlig, skriver «The Fishing News». Tretti stykker rødspette ble bearbeidet på 4 minutter g lo stnes cd på under 0 minutter. Dmmerne gjennmgikk nøyaktig hver enkel skmen filet g elet tk dem t timer å bli ferdig med pengberegningen. Mester ble Peter Dicksn, sm ppnådde 497,5 peng av 600 ppnåelige, nr. 2 i knkurransen ppnådde 468,03 peng g knkurransens eneste kvinnelige deltaker ble nr. åtte med en pengsum på 390,22. lviesteren :Mr. Dicksn vant f r Øvrig knkurransen fr annen gang på rad g fikk verrakt en vandrepkal, samt til del g eie en miniatyr av denne g dertil en kntantsum på f 00, Fiskebil Aberdeen - Milan. I «Fish Trades Gazette» fr 4. september frtelles det at et aut-transprt g et fiskeknsern i Aberdeen har tatt pp en transprtrute fr direkte føring av fisk etc. fra Aberdeen til kntinentet. De t firmaer er Alexander and Partners (Transprt) Ltd., samt fiskegrssist g eksprtfirmaet Allan and Dey, Ltd. N ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF Kjøper av tørrfisk, saltfisk, saltrgn. Brtleier kjølelager fr lettsaltet sild. Stre fryserm. Dypfrysing. En spesialbygget kjøleautmbil med kapasitet på 500 <;tnes fisk gjrde frrige uke den 250 miles lange turen til Tilbury, hvrfra til Antwerpen pr. båt g dernest de følgende 750 miles videre frem til Milan. Ideen var blitt drøftet i firmaet Allan and Dey, sm så det sm en frdel å få eksprtvaren frem. uten behandling g mpakning underveis. Den ble frelagt fr M'r. Alexander, sm på tk seg å rganisere det sm hadde med transprten å gjøre. Den første turen ble betraktet sm eksperimentell, men med brede perspektiver. :Med et eurpeisk frimarked nær sin virkeliggjørelse ville utsikten til returlast gjøre et sådant fretakende både lønnsmt g ønskelig. Eksprtlast til fjerne steder kunne underbygges med italienske returlaster bestående av vin g frukt, sm fr tiden innføres til Skttland på frskjellig måte. Nk en frdel med veitransprten er at levering kan fregå di rekte til hveddistributøren utenlands innen et par dager etter at fisken er blitt ilandbrakt i Aberdeen. Mr. Jack Fm-bes i firmaet Messrs. Alexander fulgte selv med kjøretøyet sm reservesjåfør på prøveturen. Hans ppgave var å undersøke rekkevidden av arbeidet, sm frutsetter eksprt fra Skttland av prima ksekjøtt, lynfrsscn fisk g andre matvarer samt rganisering av regulære, direkte returlaster. Det Grønlandske rekefiske. Herm skriver «Dansk Fiskeritidende» (6. sept.): Siden 935 har de grønlandske rekefrekmster vært utnyttet fabrikkmessig vesentlig med eksprt fm øye. I 956 var den samlete fangst 526 tnn, hvrav 377 tnn ble ilandbrakt i Christianshaab g 49 tnn i Narssaq. Disse kvanta, skriver dr. phil Erik Smidt i Det grønlandske selskabs tidsskrift, ligger nær ved det maksimale av hva det fr tiden faktisk kan fabrikeres. Størstedelen av fangstene frarbeides sm kkte reker i esker eller på glass, men man er gså begynt med å prdusere frsne reker med eksprt fr Øye. Men skal eksprten kmme i gang i st.r utstrekning må prduksjnen Økes betydelig. De enrme resurser i Diskbukten vil kun tåle en vesentlig økning av den fiskerimessige beskatning, antakeligvis en mangedbling uten fare fr bestanden. Man bør. derfr søke snarlig å få ppført ennå et fabrikkanlegg ved Diskbukten. En katastrfe, sm den sm rammet bestanden ved Hlsteinb.rg etter den strenge vinter , vil kunne tenkes gså

5 Nr. 40, 3. ktber 957 andre steder, g sjanser fr tilsvarende strenge vintre er naturligvis frøket, hvis klimaet faktisk frverres. I Diskbukten er risiken fr sådanne katastrfer små, da erfaringen har Yist, at temperaturfrhldene er meget stabile med bare små variasjner fra år til annet. Det sørafrikanske maasbankerfiske. Septemberutgaven av «\ Vm ld Fishing» pplyser, at fiskerne på vestkysten av Sør-Afrika etter tre magre år har truffet på fenmenale mengder av maasbanker. I løpet av et tidsrm på tre uker mener man at havnene Saldanha, Stmpneus g Veldrif ha r hatt en fangst på 50 milliner stykker maasbanker, sm har brakt fiskerne inntekter på f Skipperne hadde ltt på pptil f 000. Hermetikk- g sildljefabrikker måtte i. flere tilfeller a l~beide klkken rundt med lssing g bearbeiding, g det fremhldes at ikke en fisk er gått til spille. Denne sesng er den første hvri fartøyene har kunnet dra full nytte av ekklclclutstyr g redskaper av syntetisk materiale. Til trss fr de stre fangster, meldes elet at båtene bare har skrapet verflaten av de svære stimene, hvis utstrekning var milevise. Ekkldd registrerte tette frekmster fra verflaten ned til 25 meters dyp. En representant fr fiskerifabrikken i Veldrif, uttalte at maasbanker vanligvis ble fanget i mørket under lite eller intet månelys, når det fsfriserende skjær sm stimene vldte var klart synlig. I år derimt ble stimene gs~ lkalisert i fullt måneskinn ved hjelp av ekklddene. Verdien av fisk- g fiskeprdukter, hvalfangst g andre prdukter av fangst i juli 957, g jan.jjuli 957. Fisk g fiskeprdukter: Sild g fisk.... Hermetikk.... Dyriske frstffer, unntatt h valkj øttmel.... Sjødyrlever, unntatt hval.. Rå sildlje.... Tran i alt.... Plymisert g raffinert sjødyrlje til matbruk (gså hval g sel).... Sjødyrlje, annen.... Malerlje av sjødyrlje.,.. Sulfnert sjødyrlje..., Fiskelim..., Rgn, saltet.... Melke, silderisp. a. prd. I alt Verdi kr. 000 juli Verdi kr. 000 I alt Salgsfremme fr filet på felles basis smmeren 958. Oluf Hlm sekretær:i rådet. USA fra I septemberutgaven av «Frzen Fd Age» pplyses det at en felles innsats fr fremme av knsumet av frssen filet er n-ærmere sin realisasjn nå etter at Nrth Atlantic Fillet Cuncil har kunnet meddele, at det ha r sikret seg samarbeid både med innen- g utenlandske pakkere med en samlet prduksjn på 38 mill. pund (basert på 956-ppgaver). Rådets nylig valgte frmann herr F. l\. Bundy sa, at dette bare var 2 mill. pund mindre enn det mål på 50 mill. pund man hadde satt fr clel,takelsen i samarbeidet. «Tiltrss fr denne særdeles ppmuntrende utfldelse av samarbeidet nellm inneng utenlandske filetprdusenter ville Rådet frtsette sin avertissements g publisitetskampanje med varsmhet.» Nåværende planer går ut på å sette i gang fr alvr ut på smmeren 958. I mellmtiden vil Rådets prgram mfatte frbedring av filetkvaliteten samt utveksling av prduksjns- g msetningsmessige pplysninger mellm medlemmene. Nrth Atlantic Fillet Cundl's tillitsmenn valgte på et møte i Bstn 3. juli følgende styre: Frmann F. l\f. Bundy, visefrmann C. J. Mrrw, seh etær Oluf Hlm, asssierte sekretærer Thmas D. Rice g Rbert F. Jhnsn. Rådet hlder nytt møte i Bstn i ktber. Hvalfangst: Hval- g kbbekjøtt.... H valkj øttmel.... Hvallever.... Hval, sperm. g bttlenselje, rå.... Prdukter av sperm- g btlenselje.... Herdet fett.... Degras.... Hval barder.... I alt A n d r e p r d. a v fangst: Sellje, rå..... Skinn av sel, kbbe g klappmyss.... Huder av hvalrss g hvitfisk H valrsstenner.... I alt l Unngå ergrelser - Bruk TETTE - Reduser kstnadene KONTROLLERTE SILDETØNNER... O. C. AXELSENS FABRIKKER Afs FLEKKEFJORD CHR. IRGENS SØNNER... BERGEN Telegramadresse: l R GEN SES TAUVERK SNØRER TRÅD LINER NYLONGARN 48

6 Nr. 40, 3. ktber 957 Havfiskerederi fabrikktråler. Kiel søker hjelp til bygning av «Dansk Fiskeritidende» fr 3. september pplyser at Vest Tysklands t første fabrikktrålere «<-Ieinrich Meins>> g «Carl Kampf», sm ble levert fra verft i Bremerhaven henhldsvis på vårparten g i midten av august, synes å ha slått gdt an. Nå ønsker et rederi i Kiel, sm i frveien dispnerer et halvt snes strtrålere, å få bygget en fabrikktråler hurtigst mulig. Den skal dg være ne mindre enn de skip på 2540 tnn et vesttysk verft har levert til Svjetuninen. Kielerselskapets fabrikktråler vil kmme til å kste 5,5 mill. DM, hvrav de t milliner er satt av på budsjettet fr 956. Rederiet Mtper på ytterligere pengehjelp fra Bnn til prsjektets finansiering. Avgjørende fr beslutningen i Kiel m bestilling av en fabrikktråler har va~rt de meget gde eksprtresultater, sm et fry<>eri i byen har ppnådd med blant annet lynfrssen ØstersjØ-trsk i USA. Rapprt m det britiske frysefrsøk mbrd tråleren "Nrthern Wave". «The Fishing News» fr 20. sept. innehlder følgende: <=Det lar seg gjøre fr mannskapet å fryse rund fisk på havet under alle værfrhld mbrd i en dertil mbygget strtråler. Denne frsne fisk er blitt funnet høvelig til filetering, røyking, annen behandling g msetning. SkjØnt pptinet fisk ble sagt å mangle den typiske «bln man finner i prima iset fisk, g den fr røyking bestemte fisk ikke i alle tilfeller tk røyken gdt, var fiskehandlernes, fiske-stekernes g et lite utvalg av knsumenters mening m den frdelaktig.>> Ovenstående er en del av de viktigste knklusjner viten- Fisk brakt i land Sgn g Fjrdane i tiden l. januar 2/ ) Fiskesrt er I alt Av dette til heng- lher.me frysing ting ing tikk l tnn tnn tnn l tnn tnn Trsk Sei Lange. l Brsme Hyse Kveite Rødspette Mareflyndre Pigghå l ising g l sall Makrellstørje Hummer.. Reker... Krabbe... - l - - l - - Annen fisk I alt ) Etter ppgaver fra Sgn g Fjrdane Fiskesalslag. skapsmenn g ingeniører fra Trry Research Statin g white Fish Authrity har kmmet fram til i deres rapprt m eksperimentet med frysing under fisket mbrd i den dertil mbygde strtråler «Nrthern "\ \Tave». Det er ikke mulig definitivt å fastslå lønnsmhetsfrhldet ved frysing mbrd. «Frssen fisk må kunne ventes å bli slgt fr mer enn den tidligst på turen fangete ferskfisk, sm den gså vil tre istedenfr, frdi den er av bedre kvalitet g kan bli lagret i påvente av gmstige markedsfrhld. Men frsøkets langvarighet g megden av prdusert frssenfisk var ikke str nk til at man kunne gjøre seg pp en bestemt mening m markedsmulighetene. Omsetningsmåten, sm høvet det eksperimentelle frmål, ga dessuten ikke ne klart bilde av hva man kunne ppnå kmmersielt fr frssenfisken. Av disse grunner g av prduksjnsg driftsmessige hensyn er det vanskelig å avgi en fast vurdering. Det synes imidlertid å være sannsynlig, at fisken, dersm den ble hldt lagret til tider med knappe frsyninger, på bakgrunn av ppnådde høyere priser nrmalt skulle dekke de høyere kstnader med prduksjn g lagring.>> På frsøksturen kunne fiskerne arbeide i fryselagerrmmet ved minus 20 F med lite av ekstra beskyteende klær. De fre- Fhk brakt i land i Finnmark i tiden. januar - 28/ Fiskesrt Mengde... \ tnn Anvendt til Ising g l Sal- Hengfrysing ting ing l tnn l tnn tnn Skrei l )2 294 Ldde trsk l ')39 57 Annen trsk )2 939 Hyse Sei Brsme l 443 Kveite Blåkveite Flyndre Uer Steinbit. "l 902 I alt pr I alt z 637 \ / s 077 l 'Herme l tikk tnn l 2 Lever hl. Utvunnet damptran: hl. Rgn 3966 hl hvrav 349 iset, 367 saltet. )Rtskjær 94 tnn. 3 )Rtskjær 565 tnn. 4 )Rtskjær 52 tnn. Mandal Slip g Mek. Verksted Bygging g reparasjner av fiske- g lastefartøyer Eti~be;t A ;s Halfdan Nagelgaard ~:~e~~ :a~'d BERGEN Kjøper Tørri'isk Saltf'isk Sild Rgn Telefn 377 g 753 Telegramadr. Verkstedet 482

7 Nr. 40, 3'. ktber 957 trakk den tfjrre kulde fremfr frhldene på dekk, g arbeidet med stuving av blkkene var tilst rekkelig til å hlde dem sm arbeidet varm. Frsøk bekreftet at fiskens naturlige tilstand ved fangsten kan resultere i en viss variasjn i de frsne prdukters tekstur g utseende når de pptines. StØrre uensartethet enn ventet, hvilket leilighet'>vis ble knstatert mellm frsne fisk fra samme fangst, ble tilsbtevet altfr strt press i bingene under midlertidig lagring f!jr frysingen. «Selv m den pptinte fisk ble filetert g røykt tilfredsstillende av frskjellige havnegrssister, har det ikke vært ppnådd tilstrekkelig bevis på at fisken under perider med rikelige frsyninger ville bli betraktet sm alminnelig akseptabel av innlandsgrssister g detaljister. På sådanne tidspunkt, i særdeleshet hvis knsumetterspørselen er liten, fretrekker disse å handle med fisk sm de mener lar seg hlde kjølet nen dager uten ft frringes. l'lere trdde, at den på havet frsne fisk ikke kunne behandles således frdi den mangler meget av de ferske fileters karakteristiske glans.>> «Under knapphetsperider, sm av Øknmiske årsaker må ansees sm de mest passende fr frigivelse av lagre av frssen fisk, ble den pptinte fisk, sm utgjrde mer enn halvparten av hele frssenfangsten, akseptert uten kmmentarer i knkurranse med iset fisk av alle grener av handelen.» llandbrakt fisk i Trms i tiden / -28/ Fiskesrt Anvendt til \Henging\ Mengde Ising g l Sal- Herfrysing ting metikk l tnn tnn l tnn tnn tnn Skrei Annen trsk l Sei Brsme Hyse Kveite Blåkveite Flyndre Uer Steinbit Størje Annen Reker 462 l I alt!9 09: Tran 257 hl. Rgn ialt 365 hl,hvrav iset 533 hl, saltet 632 hl SIGURD HAAVIK Afs Saltsild HAUGESUND Telegramadresse «Sl LD HAV l K» Fersk sild Frssen sild Fisk frsset under selve fisket er et kvalitetsprdukt, sm kan bli lagret ved minus 20~ I< uten merkbar frringelse i 8-9 måneder, understrekes det i rapprten. «Den har eti virkelig sjøfrisk smak g en gd tekstur, sm vil være tiltrekkende fr frbrukere av «dressed», filetert eller røykt fisle De uheldige mstendighetene gjennm et ne mattere utseende av fiskekjøttet, sm bevirker at distributører feilvurderer ferskhetsgraden, g en svakt bløtere eller løsere tekstur enn i prima iset fisk, hvilket krever litt mer mhu ved behandliug g tilvirking, anses ikke fr å være alvrlige. :Man mener faktisk at innvendingene vil falle brt når bransjen engang vender ~eg til å behandle fisken. Rapprten freslår gså visse mdifikasjner fr den m bygde trålers f rysemaskineri, inkludert autmatisk kntrll. «Fr ptimal effektivitet bør fryseanlegget være heller mindre i frhld til skipets kapasitet enn det sm bk brukt mbrd i «Nrthern 'Wave», Med disse frandringer kan fryseperasjnen utføres av det rdinære fiskerimannskap, g kun en ekstra mann K. & J. SÆTVEIT A.S - BERGEN Telefnsentral 9627 Telegramadr. Kittel Engrsmsetning g eksprt av sild g fisk Spesialitet i sesngen: Laks g ørret Fisk brakt i land i Møre g Rmsdal fylke i tiden l. januar - 2. september 957 Anvendt til Fiskesrt Mengde Ising l Sal-l Hen-l Her-~F;,km< g.fry- t'. me- g smg mg gmg tikk dyrefr tnn tnn tnn tnn tnn tnn Skrei..., l Annen trsk l Sei Lyr Lange Blålange Brsn~e Hyse l 94 - Kveite... l 877 l Rødspette... j Mareflyndre.. - Al Uer... lo lo Steinbit l l l Skate g rkke Håbrann... - Pigghå Makrellstørje Annen fisk Hummer Reker... - Krabbe... - Herav: I alt Nrdmøre Sunnmøre g Rmsdal Etter ppgaver fra Nrges Råfisklag g Sunnmøre g Rmsdal Fiskesalslag. Omfatter gså fisk fra fjerne farvann. Saltfisk er mregnet til sløyd hdekappet vekt ved å øke saltfiskvekten med 72 prsent. a Leverkvantum 5225 hl. 483

8 Nr. 40, 3. ktber 957 antas å være påkrevd. Med hensyn til lagring i land viste den største vanskelighet seg å være å finne tilstrekkelig g passende fryselagerrm. Omhyggelig pptining er påkrevd fr bibehld av fiskens kvalitet g tekstur, men metdene sm ble benyttet ble funnet tilfredsstillende.» Hdekapping av trsken sm skulle fryses ble standard praksis under frsøksturene, g dette Økte fryseriets kapasitet med en mengde mtsvarende 20 til 30 kits pr. dag g ttalprduksjnen med en mengde mtsvarende 700 kits i fangst. Det reduserte gså rmmet sm ble beslaglagt av fisk sm ventet på å bli frsset. Således kunne det frønskede resultat ha vært ppnådd med et fryseri g et lager av 25 pst. mindre kapasitet enn det i virkeligheten installerte. I «Nrthern "'\ Vave»s anlegg ble frysene installert i fryselagerrmmet g flkene sm la fisken inn i fryserne gjrde dette mens de st inne i lageret med den klde temperatur. Fr å unngå å la flkene arbeide lenger enn høyst nødvendig i lageret med stuing av de frsne blkker, ble det rdnet således, at fryserne kunne fylles gjennm -en serie små luker i de islerte skttene. Dette nødvendiggjrde pprettingen av t passasjer løpende fra fr til akter langs skipssiden. Plassen sm ble beslaglagt av den annen passasje representerte mer enn 50 kits ferskfisk. «Det er ingen alvrlige innvendinger mt ifylling av fryserne gjennm luker frutsatt bare at fryserne ligger tverrskips. Den innstrømmende vanne luft kan heldigvis avkjøles før den påvirker de frsne blkker. I et anlegg sm det mbrd i «Nrthern vvave» frvlder imidlertid Hyllingen av fryserne gjennm luker et alvrlig spill av kubikk». En te'nperatur på minus 20 F i fryselageret, er nødvendig, hvis pphldet mellm fangst g frysing m påkrevd skal kunne utstrekkes til 3 dager, sies det i rapprten.» Det synes å være en antakelse at kjølelagring ved minus 20"' F er meget kstbarere enn fr eks. ved minus 5 F sm er den øverste grensen fr trygg lagring av ferskfisk. Dette er ikke tilfellet i den freliggende sak frdi kstnaden av de ekstra l eller ~ tmmer islasjn ikke beløp seg til mer enn 0 pst. av hele islasjnsarbeidets kstende. Det er ingen vansker med å bygge et rm beregnet fr nedkjøling til denne temperatur, sm nå er helt alminnelig i fryselagre på land. I tilfellet med «Nrthern "\>\lave» ble det tatt større hensyn enn vanlig i praksis i sjøfart fr å frhindre unødig varmelekkasje, ikke bare fr å redusere størrelsen av frysemaskineriet, men især fr å hlde den rdative ful<.tighet i lageret så høy sm mulig fr dermed å frebygge unødig pptørking av frssenfisken. Det er spesielt nødvendig å sørge fr gd islasjn på installasjner av denne type frdi lagrene er små g har strt verflatemråde i frhld til sitt vlum. Kmpressren, sm trengtes fr å hlde minus 20 F i «Nr- MEKLER- OG KOMMISJONSFORRETNING OLAF KNUDSEN Js BERGEN Telefn sentral 30 O 8 - Telefn utenfr kntrtid Telegramadresse: «Tranknudsen» Tørrfisk - Tran - Tranemballage Ferskfisk - Saltrgn - Saltsild thern \Vave s fryselager, trakk mindre enn 8 hestekrefter sammenliknet med 50 hestekrefter til frysekmpressrene. Dessuten må kjølemiddel beregnet fr minus 40 F skaffes til fryserne. Således er der ikke nen ytterligere vansker å verkmme i frembringelsen av kjølemiddel av en temperatur passende fr nedkjøling av et fryselager til minus 20 F. Fryselageret ble fylt på alle turene. Gjennmsnittlig utgjrde den frsne fisk de første 2lf2 døgns fangst, nen strakte seg fra en dags fangst under det beste fiske til fem dagers fangst på den dårligste turen. Fiskens alder ved frysingen versteg aldri 3 døgn g vm nesten alltid mindre enn t døgn. «Etter første tur fresl mannskapet selv, at trsken fr frysing skulle bli hdekappet med henblikk på å spare lagerplass samt fr å Øke frysekapasiteten. l'ra da av, unntatt ved nen ganske få anledninger når fisket var fr strt til å gi mannskapet tid til hdekapping, ble all ttsken kappet før den ble vasket g satt ned. Dette sparte inntil 25 pst. Eryselage~plass g bevirket gså større g g mer kmpakte blkker av fisk. Det lt seg gså gjøre å få behandlet fisk, ~m på grunn av sin tykkelse ellers ikke kunne vært frsset. Kun tre dekksflk ble satt til fryseriarbeidet g de ppnådde hurtig tilstrekkelig dyktighet. Mt slutten av frsøkene ble alt dette arbeid utført av t dekksflk. Meget få av de fisk sni ble gdttatt fr frysing ble kassert; strfiskprsenten fra samtlige banker ble sannsynligvis ikke mer enn 3 pst. All den på sjøen frsne fisk ble bedømt sm høvelig til kmmersiell filetering, TØyking g etterfølgende distribusjn gjennm de vanlige kanaler, g den bibehldt sin generelt høye kvalitet etter lagring i perider på pptil 8 måneder ved minus 20 F. «White Fish Authrity's raprt innehlder gså en rekkt> spesielle beretninger m frsøkets tekniske aspekter. (Jevnfør a-rtikler etc. fra «F. G.» 956 på sidene 6, 77, 287, 403 g 580). Tråler med "new lk" til Grimsby. I utgaven fr 5. sept. av «The Fishing News» meddeles det at Grimsby neste år vil få en «new-lk>> tråler av near and middle water typen. Trawlers Grimsby (The Rss Grup) har bestilt båten, hvis lengde blir 37 ft 6 tmmer, Fartøyets nye utseende består i at det bygges med tverr speilhekk istedenfr den knvensjnelle kryssetakterende, sm har vært benyttet ved trålebygging sinden yacht-hekken gikk ut mkring 930. Blant frdelene med dette brudd på det tradisjnelle i tråler knstruksjn nevnes Økt fart, frhøyete egenskaper i sjøen g bedret driftsøknmi. De kjente skipsbyggere Cchrane and Sns Ltd. er den nye ides pinerer. I frbindelse hermed uttalte Mr. A. L. Cchrane: «TTålerbyggere er alltid på utkik etter bedringer i knstruk:;jn, sm kan ventes å prdusere mer fatt, bedre sjødyktighet eller bedret driftsøknmi. Vårt tegnekntr har i lengre tid utfrsket en tverr speilhekks muligheter fr trålere. Tanken er alt armet enn ny når det gjelder andre fartøyer, men så vidt vi vet har den hittil aldri vært anvendt på en tråler.» Marinefregatter g krvetter, mtrtrpedbåter g en del destryere er eksempler på speilhekk-skrget. Mr. Cchrane frtalte at en speilhekk-knstruksjn passende fr trålere var var blitt studert meget inngående. Et gdkjent ut- WM. A. MOHN A/S BERGEN Ttdegr.adr. «Wamhn» Etablert 839 Prduksjn g eksprt Sentral brd l 5 O 7 Tørrfisk g rgn 484

9 Nr. 40, 3. ktber 957 kast ble virkeliggjrt i!rm av en mdell, hvrmed det ble drevet utstrakte prøver i tank ved Natinal Physical Labratry i Teddingtn. De innledende prøver tk spesiell sikte på å bringe på det rene m knstruksjnen hadde fartsmessige frdeler å tilby. «De første tankfrsøkene beviste definitivt at litt ver 5 prsents fartsbedring var å vente», sa :Mr. Cchrane. Et betydningsfullt spørsmål, sm måtte undersøkes nøye, var hvrvidt speilhekken spesielt i akterlig sjø inneba r nen risik fr at bølger skulle brekke inn ver akterenden, hvilket kunne påvirke stabiliteten, skjerpe faren fr verisning under sterkt vinterlige frhld g føre til økt u behag fr mannskapet. Fr å studere dette spørsmål ble det utført en rekke prøver i pprørt hav i frsøkstanken så vel under vanlig kystfart sm under slepefart g i bølger av lengder fra kam til kam på 400 nedver til 00 ft. «Under alle betingelser med hensyn til bølgelengde g fart red fartøyet hele tiden sjøene av på den mest kmfrtable måte», sa Mr. Cchrane. «Speilhekken>, tilføyet han, «gir en gd del mer ppdrift akter, g sm følge, blir en i stand til (t «fine») å spisse innfallsvinkelen. Det er ikke blit gjrt ne sm kan virke skadelig fr fartøyets sjøgående egenskaper. I virkeligheten kan man vente en bedring». «l tillegg til sjøgående egenskaper g fartsinnvinning innvinnes det en betydelig mengde verdifullt rm under dekket. akter, sm kan nyttiggjøres til frbedring av bekvemmelighetene. Den nye trålers ppførsel under prøveturen neste år vil bli fulgt med ppmerksmhet av fiskeri- g trålerbyggerinteresser verden ver.» Oversikt ver det danske fiske i august 957. (Fra Vestjysk Fiskeritidende 24. september 957): Den samlete fangst av fisk g skalldyr ilandbrakt i danske havner i august måned (28. juli-24. august) utgjrde i alt ca. t56 milliner kg eller ca. 8 millner kg mer enn i samme peride i 956. I frhld til fregående måned (30. juni-27. juli) er der en tilbakegang på ca. 8 milliner kg. Svenske fartøyer landet ca.,7 milliner kg. Eksprten av fersk fisk g skalldyr utgjrde ca. 4,5 milliner kg eller det samme sm i august 956, - de direkte landinger i engelske havner er ikke medregnet. Av rødspette g skrubbe m. v. ble det i alt tatt ca. 3,7 milliner kg, hvrav ca. 3,0 mill. kg rødspette. Dette er mtrent det samme kvantum sm i juli måned i år g august måned 956. Ca. 2, mill. kg., vesentlig rødspette, ble latt i Nrdsjøen. Esbjerg ble tilført ca.,2 mill. kg tatt 60-llO mil vest, sy(l g nrd av Grådyb Barre, samt enkelte laster fira Dggerbankmrådet. I Thybrøn ble det landet ca. 0,5 mill. kg tatt i kystmrådene g i Hvide Sande ca kg tatt 5-20 mil ntdvest av Hvide Sande. I Kattegat g på Belthavet ble det fisket henhldsvis ca. 0,7 g 0,5 mill. kg. Frederikshavn mttk ca kg tatt i farvannet mkring Læsø, i Albæk bukt g langs kysten. Ennvidere ble der fisket ca kg i Skagerak sm hvedsakelig ble tilført Hirtshals g Skagen. Trshefishet utgjrde ca. l,g mill kg - ca kg mindre enn i august måned i fjr. Den vesentligste del ble tatt i Østersjøen - i alt ca. 0,7 mill. kg, ca. 0,3 mill. kg ble tilført Brnhlm g gikk fr det meste til filetfabrikkene. Utbyttet fra Nrdsjøen g Belthavet ble ca. 0,3 mill. kg hvert sted g Esbjerg g Thybrøn ble tildelt ca kg hver. Av sild ble det tatt 36,8 mill. kg eller ca. 30 mill. kg mer enn i august måned i fjr, men en tilbakegang på ca. 5 mill. kg i frhld til juli måned i år. Sm i juli måned ble det hvedsakelig fisket i Nrdsjøen, Skagerak g Kattegat med henhldsvis ca. 6,, 0,5 g 7,4 mill. kg, samt på Belthavet med ca.,6 kg. Silden gikk fr det meste til mel g lje. Esbjerg ble tilført ca. ll,2 mill kg sild fisket i mrådet mil nrd-nrdvest av Vyl I<'yrskib, g Thybrøn ca. 3,5 mill. kg tatt utfr Thybrøn Kanal. Skagen, Hirtshals g Frederikshavn ble tilført henhldsvis ca. 7,3, 3,2 g 3,0 mill. kg tatt i farvannet nrdvest av Grenen, utenfr Hirtshals g i nrd Østlige NrdsjØ samt i nrdvestlige Kattegat. Arhus ble tilført ca. 0,3 mill. kg. I østlige Østersjø ble det fisket ca., mill. kg sm vesentlig ble tilført Brnhlm g gikk til salteriene g røkeriene. Av brisling ble det tatt ca. 0,5 mill. kg, hvedsakelig i Skagerak g tilført Skagen..Lakrellfangsten utgjrde ca. 4,5 mill. kg sm er,3 mill. kg mer enn i august i fjr g ca. 2,8 mill. kg mer enn i juli måned i år. :Makrellfisket fregikk mest i Kattegat g Skagerak med henhldsvis ca. 2,5 g,4 mill. kg. Skagen, Hirtshals g Frederikshavn ble tilført ca.,6, 0,7 g 0,6 mi. kg tatt nrd fr Grenen, utenfr Hirtshals g på nrdsiden av Læsø g langs kysten fra Frederikshavn til Aså. Ennvidere ble Grenå g Hundsted tilført ca kg hver. I Belthavet ble det tatt ca. 0,2 mill. kg. Av hrngjel ble det tatt ca kg. Av håbrann ble det tatt ca kg, vesentlig i NrdsjØen g til dels i Skagerak, g er dbbelt så meget sm kvantumet i august i 956. Thybrøn ble tilført ca kg g Skagen g Hirtshals ca kg. Størjefisket begynte i midten av august måned g fregikk fr det meste i Nrdsjøen. Utbyttet ble på i alt ca kg g fangstene ble landet hvedsakelig i )kagen. Den samlete fangst av skalldyr utgj rde ca kg, hvrav ca kg dypvannshummer g kg dypvannsreker sm vesentlig ble tatt i Læsø Rende g i farvannet nrd fr Grenen. Skjellfangster i Limfjrden ble på ca., mill. kg. Kanadisk fiske i juni g første halvår 957. Av <<Fisheries Cuncil f Canada Bulletin» fr 9. sept. fremgår det at saltvannsfisket i juni lå 8 pst. lavere enn i samme måned i 956, mens verdien gikk ned med Hi pst. Dette skyldtes fr det meste at trske-n.tfisket i Newfundland sl feil g at det ble så liten fangst av laks g kveite på vestkysten. Det lave utbytte av laksefiskeriene skyldtes en streik blant garnfiskerne, sm begynte 22. juni. De ttale ilandbrakte mengder Canada g Newfundland i første halvår utgjrde 676,4 mill. pund til en verdi av 29,0 mill. dllars, hvilket er henhldsvis 2'- g 8 pst. mindre enn i samme tidsrm i fjr. Eksprt av alle srter SILD FISK Kfølelagere Telefner: 92, 99 Telegr. Hausmk BERGEN 485

10 l l Nrges utførsel av sjøprdukter fra i. januar til 4. september 957 eg i uken sm endte 4. september. Tnn. Fersk sild i alt Fersk Frssen Frssen Fersk Fersk Fersk fr- Fersk Frssen Frssen fr- Frssen Frssen Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk småsild strsild vårsild fangst- brisling sild sild i alt strsild vårsild fangst- småsild brisling sild Fersk F<=kl F""' fisk i alt aure trsk sei hyse lyr kveite flyndre makrell laks g TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat=. l StaCm. A l.::nal:.nr.l.::nal:.nr.l ;:,l:al:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,l:al:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,tat.nr.l ;:,tal:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,tat.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,tat.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,ta~:.nr.l ;:,ta~:.nr.l ;:,ta~:.nr.l ;:,~:at.nr.l ;:,~:at.nr.l ;:,tat.nr. Z ClQ :s !>. Fredrikstad Osl lo 3-47 Kristiansand Egersund lo - - l Stavanger Kpervik Haugesund l 37 - Bergen l Flrø Måløy lo Ålesund Mlde Kristiansund l Trndheim Bdø l - - Svlvær Trmsø Hammerfest Vardø.." Andre l ~--5 -= ,~ 4634j~--s ~ I alt I uken*) ~~~ =-~---rs ml *) På grunn av krreksjner g avrunding av tallene til nærmeste hele tnn vil summen av uketallene ikke alltid stemme med tallene fr i alte. Dessuten vil ppgavene fra nen av de nrdligste TOLLSTEDER pststeder på grunn av den sene pstgang ikke være kmmet inn ved ukeppgjørets slutt. Utførsel en blir i slike tilfelle ikke tatt med i uken, men kmmer bare med i tallene hittil i år. F Fersk l F k l F k l Fersk l Annen l Fersk l Rund-~ Rund-~ Ruhd-~ Rund-~ :;und-~ Ann~n l Frssen i Frssen l Frssen l Frssen i Frssen l Annen l Tørr- l Klipp- ~k l skate g _ersh. h"~rs makrell- fersk filet frssen frssen frssen frssen =~- :;:: - filet trske- sei- hyse- steinbit- frssen fisk fisk rkke plgg a a rann størje fisk i alt fisk ialt makrell laks pigghå mt. f"ssken i alt filet filet filet filet filet i alt i alt ~ s ~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~~~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~ ~:j5 ~:j6 ~:j7 ~:j8 ~:j9 ) 0.~~:56 0~ 3 7_37 ~:;4 ~:;8 ~:i3 ~:i5 2) 0~8 3 8_99 ~:i8 ~:i9 ~it ~:t6 3 ) 2~ 3 5 l8 02~ 3 ~25 9!-"-' "... CD '"l - V'l "'-J Fredrikstad.... Osl l l - ' - l - l Kristiansand l Egersund u u - - Stavanger.... Kpervik.... Haugesund.... Bergen.... Flrø.... Måløy.... Ålesund.... Mlde.... Kristiansund.... Trndheim.... Bdø.... Svlvær... r Trmsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I alt.... I uken*).. ~ l =7: =li 0~! : / s 6-487' , l l ' l l l , l l 34-70: , 'l ' l l l ~ ' ~, ~ J 23) 6 s) s 22 -,

11 Herme- Fisketisk Silde- Fiske- lever- Tangvår- g mjø' mjøl mjøl mjøl strsild Stat.nr. Stat.m Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr l sa 439 -sa--=----ga Raff. sjø dyrlje Oksyd., Herdet Herdet Olein, blåst spisefett tekn. fett fettsyre eller av sjø- av sjø- av qjøkkt sjø- dyrlje dyrlje dyrlje dvrlje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr l l J l l ~ 3232 l ~~-ll494;-= s-3 z "".J>.. 9 ~ ;;;;... CT fl) "" ~ "' V Fiske- Herme- Hum- Reker herme- tisk Herm. mer tikk brisling i alt småsild Stat.nr. --- Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr l l l lo =i{)l---n Blank tran Brun- Blan- Avfalls- blank tran Brun tran dings- tran tran g-lje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr lo lo ~ 2757 j y --7-l----:w- Saltet Saltet Saltet Saltet Saltet sild Saltet Saltet Krydder- Sukker- ' Røvkt feitsild skjære- nrdsjø- slands- i alt småsild sild sild sild saltet Saltet saltet sild : vårsild strsild sild g fisk tske- g fisk TOLLSTEDER brisling --- rgn i alt Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad Osl... 5 Kristiansand Egersund... - Stavanger Kpervik Haugesund l Bergen Flrø Måløy Ålesund Mlde Kristiansund Trndheiln l - - Bdø l - Svlvær... lo - - lo Trmsø Hammerfest Vardø Andre l 8-2 I alt l 7 l 3373 ~~i~_()_= 355 -w 2654 I uken*) ss ~ l - l l us Andre Sel-, l Skarp- Andre Sperm- Høyvit.- Håkjerr. Damp- Veterifr- kbbe- saltet fiske- g btt- Rå Rå hld. tran, a. g klapp- pr- len se- sildlje sellje fiske- haitran, medisin- nærstffer m.skinn rgn duk ter lje, rå lje bailje tran tran TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad Osl Kristiansand Egersund... - Stavanger Kpervik Haugesund Bergen Flrø... - Måløy... - Ålesund Mlde... 5 Kristiansund Trndheim Bdø... - Svlvær Trmsø $:ammerfest... - Vardø... - Andre l I alt ~ M ~ ~ I uken*) =---uz- ----= ~ -73 l , ca. (X)...

12 Nr. 40, 3. ktber 957 av verdens dieselmtrhestekrefter på skip ver 000 tnn smøres av fr drilfsikker mtr gså i DERES båt... bruk Shell smøreljer 488

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959 FISKETS GANG Utgift dv Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 24. september 959 Nr. 39 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Bestandsundersøkelse for hval - vitenskapen lagt til side S:~,W"ce has been put aside in investigations on tt1e stock of whales

INNHOLD- CONTENTS. Bestandsundersøkelse for hval - vitenskapen lagt til side S:~,Wce has been put aside in investigations on tt1e stock of whales INNHOLD- CONTENTS Utgitt av Fiskeridirektøren 68. ARGAN.G Nr. 25 - Uke 52-1982 tilgis hver 14. dag Ansv. redaktør: ISSN 0015-3133 Sigbjørn Lmelde Kntrsjef Redaksjn: Vidar Høviske/and Kari Østervld Tft

Detaljer

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket.

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket. Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kuii hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 2. oktober 1947. Nr. 40 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper:

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper: Fiskerioversikt for uken som endte 24. oktober 1970. 29. OKTOBER 1970 56. ARGANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Side Prisindeksen juliaug.... 799 a aug.sept Fiskeriinspekterenes kvartaisberetninger Finnmark

Detaljer

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN DEN STATISTISKE st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 39 DEN STATISTISKE BEHANDLINGEN AV OLJEV I RKSOMHETEN Statistisk Sentralbyrå Osl 1977 ISBN-82-537-72-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

.,~ :'0- -.. Vega i Nordland

.,~ :'0- -.. Vega i Nordland Vega er en øy sm ligger en times fergetur ut mt havet, vest fr Brønnøysund i Nrdland. I 1985 km de første elgene padlende av egen fri vilje til Vega. Fire år senere ble de første elgene skutt under øyas

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14.

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14. ffiishets (jang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 978 64. ARGANG Utgis hver 4. dag Side: INNHOLD: 8 Et vendepunkt i fiskerifrbindesene Nrge-EF. 9 Mt gjennmbrt fr Autine på kystbåtar ned ti 40 ft?

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning NO9705061 Os v Os NILU : OR 6/96 REFERANSE: O-95062 DATO : JANUAR 1996 NILU-OR--6/96 ISBN : 82-425-0738-4 Utslipp fra petrleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken Bidrag til ftkjemisk ksidantdannelse g

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-14. rgang - februar 1960 000000000000.000000OO0.000000000 Et skritt nærmere ny studieordning Utkastet til

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

Forretningsidé. Visjon. Mål 120 000 flere gjestedøgn i 2011. Fem millioner forventningsfulle besøkende i året!

Forretningsidé. Visjon. Mål 120 000 flere gjestedøgn i 2011. Fem millioner forventningsfulle besøkende i året! 1 Frretningsidé NrdNrsk Reiseliv er et prfilerings- g markedsføringsselskap fr reiselivsnæringen i Nrd-Nrge. Vi skal skape reelle g målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjnalt g internasjnalt.

Detaljer