FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september Ufgiff av Fiskeridirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren"

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde ppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 43. årg. Bergen, Trsdag 3. ktber 957 Nr. 40 A bnn em en~ kr pr. år tegnes ved alle pstanstalter g på Fiskeridirektørens kntr. Utlandet: Til Danmark, Sverige g Island kr , ellers kr pr. år. Ann n se pris : Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kntr. "Fiskets Gang"s telefn Pstgir nr Telegramadresse: "Fiskenytt". Fiskeriversikt fr uken sm endte 28. september 957 Fisket var en del værhindret på Møre g på Vestlandet g til dels gså i Finnmark. l Finnmark fregikk fisket mest i Midt-Finnmark. Det ble av sei bare tatt spredte fangster. Seifisket i Trms var ne bedre enn i fregående uke. Sgn g Fjrdane hadde stre tilførsler av pigghå. Størjefisket på Vestlandet var værhindret, g rekefisket i Rgaland ble gså satt tilbake av været. Av feit- g småsild ble det tatt gde fangster på Nrdmøre, frøvrig var sildefisket smått. Det ble på Vestlandet tatt en del fangster av brisling, mens bråslingfisket i Oslfjrden lå helt nede. Makrellfisket ga ne mindre utbytte enn i fregående uke. En rekke garnbåter km tilbake fra Island med gde saltsildfangster. Finnmar-k: Fisket fregikk fr det meste i Midt-Finnmark, men var jevnt ver smått. En del fangster ble gså tatt i Vest-Finntnark. Fisket i den østlige delen av fylket lå helt nede. Seifiskerne var fr en del samlet i N rkyn-mrådet. Det ble likevel fratnleis bare tatt spredte seifangster. Det samlede ukekvantum utgjrde 696,8 tnn. Av dette var 422,6 tnn trsk, 42,8 tnn hyse, 763,8 tnn sei, 3,4 tnn brsme, 9,5 tnn kveite, 26, tnn flyndre, 3,3 tnn steinbit, 4,0 tnn uer g 2,3 tnn blåkveite. I fregående uke ble det brakt i land i alt 2040,3 tnn. Det deltk 2402 mann på 58 båter. TTms: Det var ne større fangster av sei g ukefangsten av fisk g skalldyr gikk pp til 593 tnn sammenliknet med 426 tnn i fregående uke. Av fangsten var 227 tnn trsk, 205 tnn sei, 24 tnn brsme, 4 tnn hyse, 5 tnn kveite, l tnn flyndre, 0 tnn uer g dessuten en del reker. Vester-ålen: Fra Bø meldes at seigarnfi.~ket. på Ytteregga har tatt til. l fisket deltk 4 båter, g det ble tatt fangster på pp til 3 tnn. Fr Andenes var deltakingen 9 garnbåter. Ukefangsten var 77 tnn sei, 2, l tnn uer, 3, 7 tnn trsk g 2, 7 tnn annen fisk, i alt 85.5 tnn. Levendefisk: Trndheim hadde en tilførsel på 45 tnn levende trsk fra Levendefisklagets distrikt. Bergen ble tilført 29 tnn levendetrsk fra Nrges Levendefisk- 477

2 Nr. 40, 3. ktber 957 lags distrikt, 6 tnn levende pale fra Sgn g Fjrdane, tnn levende pale fra Hrdaland g 2 tnn levende pale fra Rgaland. Niøre g R0nsclal: Av fersk fisk ble det brakt i land i uken i alt 379,4 tnn eksklusive størje. Nrdnøre hadde en samlet ferskfisktilførsel på 30,9 tnn, hvrav 6,6 tnn trsk, 38,6 tnn sei, 28,8 tnn lange, 24,6 tnn brsme, 7,8 tnn hyse,,8 tnn kveite,,3 tnn skate, 20,2 tnn pigghå g dessuten en del uer.. steinbit, blålange m. v. I Sunnmøre g Rmnsdal ble det brakt i land 248,5 tnn fersk fisle Av dette var 20,3 tnn trsk,, tnn sei,,7 tnn lyr, 50,0 tnn lange, 8,7 tnn blålange, 35,5 tnn brsme, 37,6 tnn hyse, 82,0 tnn kveite, 2,8 tnn pigghå, 5,0 tnn skate g 3,4 tnn annen fisle Sgn g Fjrdane: Det var stre tilførsler av pigghå, men ellers lite fisle Ukefangsten var på 088,5 tnn. Av dette var,6 tnn trsk, 0,5 tnn sei, 2,0 tnn lange, 8, tnn brsne, 5,0 tnn hyse, 0,2 tnn kveite g 07,0 tnn pigghå. H rclalancl: Ukefangsten var på tilsamnen 224 tnn sannenliknet ned 450 tnn i fregående uke, da størjefisket var særlig mfattende. Av fangsten i siste uke var,0 tnn levende pale, 2,5 tnn sei g lyr, 2,0 tnn lange g brsne, 2,0 tnn hyse, 7,5 tnn kveite, 59,0 tnn pigghå g 29,5 tnn størje. Rgaland: Ukefangsten var 2 tnn ål g 80 tnn annen fisle SlwgeTakkysten: Det ble i uken brakt i land 3 tnn sild, 2 tnn ål g 7 O tnn annen fisle Oslfjrden: Det ble i uken brakt i land 25 tnn sild g l O tnn annen fisle \!Iakrell: Fisket var litt mindre enn i uken før g ga en fangst på i alt 3 O tnn. Av dette var 250 tnn kystmakrell g 60 tnn revmakreil sm ble levert til frmjøl. Størje: Fisket ga en ukefangst på 300 tnn sannenliknet med 690 tnn i fregående uke. Av kvanttnnet var 60 tnn tatt i Sunnmøre g Rmnsdal, 0 tnn i Sgn g Fjrdane g 30 tnn i Hrdaland. Håbranu: Ukefangsten utgjrde 45 tnn. Skalldyr: Rekefisket i Rgaland var en del værhindret.. Det ble av reker brakt i land 3 tnn rå reker g 5 tnn kkte reker i Oslfjrden, 9 tnn rå xeker g 7 tnn kkte xeker på Skagexakkysten, 8 tnn Tå xeker g 5 tnn kkte xekex i Rgaland, 0,5 tnn Tekex i Hxdaland, 4 tnn xeker i Kristiansund g 7,8 tnn reker i Trms, hvrav 2,9 tnn til frysing g resten til hennetikk. Av humm.er har en ppgaver ver 3 tnn smn er fisket i Oslfjrden siden fisket tk til i høst. På Skagerakkysten var ukefangsten av hunmer l O tnn. En har videre ppgave ver 5 tnn krabbe sn er brakt inn til Kxistiansuncl. Feitsild- g småsildfisket: Fisket var bra på strekningen Buhhnsråsa-Stad hvr det ble tatt mn lag hl på N rclmøre, 700 hl i Rmnsdal g 000 hl i Trøndelag. Småsildfangsten utgjrde 0 47 hl, hvrav 60 hl til salting, 257 hl til hermetikk, 8905 hl til fabrikk g 95 hl til agn. Av feitsild ble det tatt 6623 hl. Av dette ble 367 hl levert til salting, 9 hl til hermetikk, 643 hl til fabrikk, 5 hl til agn g 7 hl til fersk frbruk innenlands. I Nrd-Nrge fregikk et visst fiske i Trms hvr ukefangsten utgjrde 2203 hl. Av dette var 90 hl tatt i Hillesøy, 08 hl i Malangen, 400 hl i Mefjrd i Senja, 70 hl i Øyfjrd i Senja, 40 hl i Bjarkøy g 395 hl i Kvæfjrd. I Nrdland ble det på Helgelandsfelt.ene tatt tilsanmen 720 hl. Sør fr Stad ble det i den nrdlige delen av.bergens-distriktet tatt 70 hl mussa g l O l hl snåsild. I den sørlige delen av Bergens-distriktet utgjrde nussafangsten 426 hl. Brislingfisket: Det ble meldt m en del fangster på Vestlandet. I Bergens-distriktet ble det i den nrdlige del tatt 4540 skjepper brisling g 4470 skjepper blandingsvare. I den sørlige del ble det meldt m 500 skjepper brisling g 370 skjepper blanding. I Osl- 478

3 Nr. 40, 3. ktber j 957 fjrden var brislingfisket ubetyd~lig, g det ble bare meldt m et pptak på 60 skjepper. Trålbrislingfiskerne har ennå ikke fått fangster. Fjerne farvann: Til Ålesund k0n det i uken en linebåt fra Island med 45 tnn saltfisk g en kveitebåt fra Stredet med 20 tnn kveite. Sildefisket ved Island: Det er til nå kmnet nelding 0n 240 utklareringer fr sildefisket ved Island med henblikk på salting. Den samlede tønneutrustningen var tønner. Det er inklarert fangst fra 20 l turer med i alt tønner. Summary Bad weather n the J!Tl est Cast s0newath hamjjered the fishing. The landings in Finmark ttalled 696)8 tns f which 422)6 tns cd) 42)8 tns haddck and 763)8 tns saithe. The saithe fishing in Tr0ns had im, jyrvecl. The landings ttalled 593 tns f which 227 tns cd and 205 tns saithe. Substantial landings f dgfish were made in Sgn and Fjrdane) in all l 07 tns dgfish. The castal fisheries ff Niøre and Rmsdal resultecl in lanclings f 379)4 tns fresh fish, exclucling tuna. The tuna fishing gave a weekly catch amunting t 300 tns as cojnjjared with 690 tns last weeh when the weather was better. The ttal tuna landings nw amunt t 4465 tns. The landings f Niackerel this week ttallecl 30 tns and were slightly less than last week' s lanclings. The fat and small herring fisheries are remunerative nly in NrdmØre. The sjjrat fishing yielded same catches n the T Vest Cast) but was insignificant i n the easten~ are as. A num ber f gd landings f salted hen ing frm I celancl grunds were made during the week. The landings f salte el I celanclic herring nw amunt t ban els frm 20 trijjs. JOHN FAULKNER LTD. WALKDEN- ENGLAND Spesialister siden 897 i fabriksjn ~v førsteklasses BOMULL tråd g fiskeredskaper. NYLON TERYLENE samt TERYLENE/BOMULL til trålnøter ~~RHODIA~~~ NYLON ~GUT Det kan De skrive pp - "RHODIA"-gut er best. Praktiske erfaringer g de nøyaktigste labratrie-undersøkelser gir Dem et prdukt sm De kan stle på. Fisket blir bedre med "RHODIA". Alltid gut! ~ ~... _) 479

4 Nr. 40, 3. ktber 957 Fetsild- g småsild(isket /-28/ Finnmark-Buhlmråsa Buhmråsa-Stad Stad-Rgaland Samlet fangst 2 Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild hl hl hl hl hl hl hl hl Fersk eksprt l Saltet Hermetikk Fabrikksild Agn Fersk innenlands I alt I alt pr. 29/9 956 l l l l Ldde til fabrikk hl. Ldde til agn 05 hl. 2 Tallene fr feitsild g småsild i fregående uke var feilaktig ppgitt. De riktige ttaltall pr. 2. september 957 skal være 349 llo hl feitsild g hl småsild. Av dette falt hl feitsild g hl småsild på strekningen Huhhn råsa-stad. Utlandet. Grimsby kårer sin mester i filet-skjæring. I 't.fish Trades Gazette» fr 4. september be ettes det m en i Grimsby nylig avhldt knkurranse blant byens dyktigste filetarbeider. Dmmere i knkurransen var en rekke fremtredende fiskehandlere fra Hull, Aberdeen, Lwestft g Fleetwd. Over 400 tilskuere vervar finalen sm ble hldt i Gaiety Ballrm i Grimsby. I denne deltk 9 menn g l kvinne, sm var blit utpekt sm de dyktigste blant 58 pprinnelig knkurrerende. Under finalen fileterte hver av deltakerne 5 stnes rødspette g 0 stnes trsk. Den hurtighet g dyktighet knkurrentene utfldet var nesten utrlig, skriver «The Fishing News». Tretti stykker rødspette ble bearbeidet på 4 minutter g lo stnes cd på under 0 minutter. Dmmerne gjennmgikk nøyaktig hver enkel skmen filet g elet tk dem t timer å bli ferdig med pengberegningen. Mester ble Peter Dicksn, sm ppnådde 497,5 peng av 600 ppnåelige, nr. 2 i knkurransen ppnådde 468,03 peng g knkurransens eneste kvinnelige deltaker ble nr. åtte med en pengsum på 390,22. lviesteren :Mr. Dicksn vant f r Øvrig knkurransen fr annen gang på rad g fikk verrakt en vandrepkal, samt til del g eie en miniatyr av denne g dertil en kntantsum på f 00, Fiskebil Aberdeen - Milan. I «Fish Trades Gazette» fr 4. september frtelles det at et aut-transprt g et fiskeknsern i Aberdeen har tatt pp en transprtrute fr direkte føring av fisk etc. fra Aberdeen til kntinentet. De t firmaer er Alexander and Partners (Transprt) Ltd., samt fiskegrssist g eksprtfirmaet Allan and Dey, Ltd. N ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF Kjøper av tørrfisk, saltfisk, saltrgn. Brtleier kjølelager fr lettsaltet sild. Stre fryserm. Dypfrysing. En spesialbygget kjøleautmbil med kapasitet på 500 <;tnes fisk gjrde frrige uke den 250 miles lange turen til Tilbury, hvrfra til Antwerpen pr. båt g dernest de følgende 750 miles videre frem til Milan. Ideen var blitt drøftet i firmaet Allan and Dey, sm så det sm en frdel å få eksprtvaren frem. uten behandling g mpakning underveis. Den ble frelagt fr M'r. Alexander, sm på tk seg å rganisere det sm hadde med transprten å gjøre. Den første turen ble betraktet sm eksperimentell, men med brede perspektiver. :Med et eurpeisk frimarked nær sin virkeliggjørelse ville utsikten til returlast gjøre et sådant fretakende både lønnsmt g ønskelig. Eksprtlast til fjerne steder kunne underbygges med italienske returlaster bestående av vin g frukt, sm fr tiden innføres til Skttland på frskjellig måte. Nk en frdel med veitransprten er at levering kan fregå di rekte til hveddistributøren utenlands innen et par dager etter at fisken er blitt ilandbrakt i Aberdeen. Mr. Jack Fm-bes i firmaet Messrs. Alexander fulgte selv med kjøretøyet sm reservesjåfør på prøveturen. Hans ppgave var å undersøke rekkevidden av arbeidet, sm frutsetter eksprt fra Skttland av prima ksekjøtt, lynfrsscn fisk g andre matvarer samt rganisering av regulære, direkte returlaster. Det Grønlandske rekefiske. Herm skriver «Dansk Fiskeritidende» (6. sept.): Siden 935 har de grønlandske rekefrekmster vært utnyttet fabrikkmessig vesentlig med eksprt fm øye. I 956 var den samlete fangst 526 tnn, hvrav 377 tnn ble ilandbrakt i Christianshaab g 49 tnn i Narssaq. Disse kvanta, skriver dr. phil Erik Smidt i Det grønlandske selskabs tidsskrift, ligger nær ved det maksimale av hva det fr tiden faktisk kan fabrikeres. Størstedelen av fangstene frarbeides sm kkte reker i esker eller på glass, men man er gså begynt med å prdusere frsne reker med eksprt fr Øye. Men skal eksprten kmme i gang i st.r utstrekning må prduksjnen Økes betydelig. De enrme resurser i Diskbukten vil kun tåle en vesentlig økning av den fiskerimessige beskatning, antakeligvis en mangedbling uten fare fr bestanden. Man bør. derfr søke snarlig å få ppført ennå et fabrikkanlegg ved Diskbukten. En katastrfe, sm den sm rammet bestanden ved Hlsteinb.rg etter den strenge vinter , vil kunne tenkes gså

5 Nr. 40, 3. ktber 957 andre steder, g sjanser fr tilsvarende strenge vintre er naturligvis frøket, hvis klimaet faktisk frverres. I Diskbukten er risiken fr sådanne katastrfer små, da erfaringen har Yist, at temperaturfrhldene er meget stabile med bare små variasjner fra år til annet. Det sørafrikanske maasbankerfiske. Septemberutgaven av «\ Vm ld Fishing» pplyser, at fiskerne på vestkysten av Sør-Afrika etter tre magre år har truffet på fenmenale mengder av maasbanker. I løpet av et tidsrm på tre uker mener man at havnene Saldanha, Stmpneus g Veldrif ha r hatt en fangst på 50 milliner stykker maasbanker, sm har brakt fiskerne inntekter på f Skipperne hadde ltt på pptil f 000. Hermetikk- g sildljefabrikker måtte i. flere tilfeller a l~beide klkken rundt med lssing g bearbeiding, g det fremhldes at ikke en fisk er gått til spille. Denne sesng er den første hvri fartøyene har kunnet dra full nytte av ekklclclutstyr g redskaper av syntetisk materiale. Til trss fr de stre fangster, meldes elet at båtene bare har skrapet verflaten av de svære stimene, hvis utstrekning var milevise. Ekkldd registrerte tette frekmster fra verflaten ned til 25 meters dyp. En representant fr fiskerifabrikken i Veldrif, uttalte at maasbanker vanligvis ble fanget i mørket under lite eller intet månelys, når det fsfriserende skjær sm stimene vldte var klart synlig. I år derimt ble stimene gs~ lkalisert i fullt måneskinn ved hjelp av ekklddene. Verdien av fisk- g fiskeprdukter, hvalfangst g andre prdukter av fangst i juli 957, g jan.jjuli 957. Fisk g fiskeprdukter: Sild g fisk.... Hermetikk.... Dyriske frstffer, unntatt h valkj øttmel.... Sjødyrlever, unntatt hval.. Rå sildlje.... Tran i alt.... Plymisert g raffinert sjødyrlje til matbruk (gså hval g sel).... Sjødyrlje, annen.... Malerlje av sjødyrlje.,.. Sulfnert sjødyrlje..., Fiskelim..., Rgn, saltet.... Melke, silderisp. a. prd. I alt Verdi kr. 000 juli Verdi kr. 000 I alt Salgsfremme fr filet på felles basis smmeren 958. Oluf Hlm sekretær:i rådet. USA fra I septemberutgaven av «Frzen Fd Age» pplyses det at en felles innsats fr fremme av knsumet av frssen filet er n-ærmere sin realisasjn nå etter at Nrth Atlantic Fillet Cuncil har kunnet meddele, at det ha r sikret seg samarbeid både med innen- g utenlandske pakkere med en samlet prduksjn på 38 mill. pund (basert på 956-ppgaver). Rådets nylig valgte frmann herr F. l\. Bundy sa, at dette bare var 2 mill. pund mindre enn det mål på 50 mill. pund man hadde satt fr clel,takelsen i samarbeidet. «Tiltrss fr denne særdeles ppmuntrende utfldelse av samarbeidet nellm inneng utenlandske filetprdusenter ville Rådet frtsette sin avertissements g publisitetskampanje med varsmhet.» Nåværende planer går ut på å sette i gang fr alvr ut på smmeren 958. I mellmtiden vil Rådets prgram mfatte frbedring av filetkvaliteten samt utveksling av prduksjns- g msetningsmessige pplysninger mellm medlemmene. Nrth Atlantic Fillet Cundl's tillitsmenn valgte på et møte i Bstn 3. juli følgende styre: Frmann F. l\f. Bundy, visefrmann C. J. Mrrw, seh etær Oluf Hlm, asssierte sekretærer Thmas D. Rice g Rbert F. Jhnsn. Rådet hlder nytt møte i Bstn i ktber. Hvalfangst: Hval- g kbbekjøtt.... H valkj øttmel.... Hvallever.... Hval, sperm. g bttlenselje, rå.... Prdukter av sperm- g btlenselje.... Herdet fett.... Degras.... Hval barder.... I alt A n d r e p r d. a v fangst: Sellje, rå..... Skinn av sel, kbbe g klappmyss.... Huder av hvalrss g hvitfisk H valrsstenner.... I alt l Unngå ergrelser - Bruk TETTE - Reduser kstnadene KONTROLLERTE SILDETØNNER... O. C. AXELSENS FABRIKKER Afs FLEKKEFJORD CHR. IRGENS SØNNER... BERGEN Telegramadresse: l R GEN SES TAUVERK SNØRER TRÅD LINER NYLONGARN 48

6 Nr. 40, 3. ktber 957 Havfiskerederi fabrikktråler. Kiel søker hjelp til bygning av «Dansk Fiskeritidende» fr 3. september pplyser at Vest Tysklands t første fabrikktrålere «<-Ieinrich Meins>> g «Carl Kampf», sm ble levert fra verft i Bremerhaven henhldsvis på vårparten g i midten av august, synes å ha slått gdt an. Nå ønsker et rederi i Kiel, sm i frveien dispnerer et halvt snes strtrålere, å få bygget en fabrikktråler hurtigst mulig. Den skal dg være ne mindre enn de skip på 2540 tnn et vesttysk verft har levert til Svjetuninen. Kielerselskapets fabrikktråler vil kmme til å kste 5,5 mill. DM, hvrav de t milliner er satt av på budsjettet fr 956. Rederiet Mtper på ytterligere pengehjelp fra Bnn til prsjektets finansiering. Avgjørende fr beslutningen i Kiel m bestilling av en fabrikktråler har va~rt de meget gde eksprtresultater, sm et fry<>eri i byen har ppnådd med blant annet lynfrssen ØstersjØ-trsk i USA. Rapprt m det britiske frysefrsøk mbrd tråleren "Nrthern Wave". «The Fishing News» fr 20. sept. innehlder følgende: <=Det lar seg gjøre fr mannskapet å fryse rund fisk på havet under alle værfrhld mbrd i en dertil mbygget strtråler. Denne frsne fisk er blitt funnet høvelig til filetering, røyking, annen behandling g msetning. SkjØnt pptinet fisk ble sagt å mangle den typiske «bln man finner i prima iset fisk, g den fr røyking bestemte fisk ikke i alle tilfeller tk røyken gdt, var fiskehandlernes, fiske-stekernes g et lite utvalg av knsumenters mening m den frdelaktig.>> Ovenstående er en del av de viktigste knklusjner viten- Fisk brakt i land Sgn g Fjrdane i tiden l. januar 2/ ) Fiskesrt er I alt Av dette til heng- lher.me frysing ting ing tikk l tnn tnn tnn l tnn tnn Trsk Sei Lange. l Brsme Hyse Kveite Rødspette Mareflyndre Pigghå l ising g l sall Makrellstørje Hummer.. Reker... Krabbe... - l - - l - - Annen fisk I alt ) Etter ppgaver fra Sgn g Fjrdane Fiskesalslag. skapsmenn g ingeniører fra Trry Research Statin g white Fish Authrity har kmmet fram til i deres rapprt m eksperimentet med frysing under fisket mbrd i den dertil mbygde strtråler «Nrthern "\ \Tave». Det er ikke mulig definitivt å fastslå lønnsmhetsfrhldet ved frysing mbrd. «Frssen fisk må kunne ventes å bli slgt fr mer enn den tidligst på turen fangete ferskfisk, sm den gså vil tre istedenfr, frdi den er av bedre kvalitet g kan bli lagret i påvente av gmstige markedsfrhld. Men frsøkets langvarighet g megden av prdusert frssenfisk var ikke str nk til at man kunne gjøre seg pp en bestemt mening m markedsmulighetene. Omsetningsmåten, sm høvet det eksperimentelle frmål, ga dessuten ikke ne klart bilde av hva man kunne ppnå kmmersielt fr frssenfisken. Av disse grunner g av prduksjnsg driftsmessige hensyn er det vanskelig å avgi en fast vurdering. Det synes imidlertid å være sannsynlig, at fisken, dersm den ble hldt lagret til tider med knappe frsyninger, på bakgrunn av ppnådde høyere priser nrmalt skulle dekke de høyere kstnader med prduksjn g lagring.>> På frsøksturen kunne fiskerne arbeide i fryselagerrmmet ved minus 20 F med lite av ekstra beskyteende klær. De fre- Fhk brakt i land i Finnmark i tiden. januar - 28/ Fiskesrt Mengde... \ tnn Anvendt til Ising g l Sal- Hengfrysing ting ing l tnn l tnn tnn Skrei l )2 294 Ldde trsk l ')39 57 Annen trsk )2 939 Hyse Sei Brsme l 443 Kveite Blåkveite Flyndre Uer Steinbit. "l 902 I alt pr I alt z 637 \ / s 077 l 'Herme l tikk tnn l 2 Lever hl. Utvunnet damptran: hl. Rgn 3966 hl hvrav 349 iset, 367 saltet. )Rtskjær 94 tnn. 3 )Rtskjær 565 tnn. 4 )Rtskjær 52 tnn. Mandal Slip g Mek. Verksted Bygging g reparasjner av fiske- g lastefartøyer Eti~be;t A ;s Halfdan Nagelgaard ~:~e~~ :a~'d BERGEN Kjøper Tørri'isk Saltf'isk Sild Rgn Telefn 377 g 753 Telegramadr. Verkstedet 482

7 Nr. 40, 3'. ktber 957 trakk den tfjrre kulde fremfr frhldene på dekk, g arbeidet med stuving av blkkene var tilst rekkelig til å hlde dem sm arbeidet varm. Frsøk bekreftet at fiskens naturlige tilstand ved fangsten kan resultere i en viss variasjn i de frsne prdukters tekstur g utseende når de pptines. StØrre uensartethet enn ventet, hvilket leilighet'>vis ble knstatert mellm frsne fisk fra samme fangst, ble tilsbtevet altfr strt press i bingene under midlertidig lagring f!jr frysingen. «Selv m den pptinte fisk ble filetert g røykt tilfredsstillende av frskjellige havnegrssister, har det ikke vært ppnådd tilstrekkelig bevis på at fisken under perider med rikelige frsyninger ville bli betraktet sm alminnelig akseptabel av innlandsgrssister g detaljister. På sådanne tidspunkt, i særdeleshet hvis knsumetterspørselen er liten, fretrekker disse å handle med fisk sm de mener lar seg hlde kjølet nen dager uten ft frringes. l'lere trdde, at den på havet frsne fisk ikke kunne behandles således frdi den mangler meget av de ferske fileters karakteristiske glans.>> «Under knapphetsperider, sm av Øknmiske årsaker må ansees sm de mest passende fr frigivelse av lagre av frssen fisk, ble den pptinte fisk, sm utgjrde mer enn halvparten av hele frssenfangsten, akseptert uten kmmentarer i knkurranse med iset fisk av alle grener av handelen.» llandbrakt fisk i Trms i tiden / -28/ Fiskesrt Anvendt til \Henging\ Mengde Ising g l Sal- Herfrysing ting metikk l tnn tnn l tnn tnn tnn Skrei Annen trsk l Sei Brsme Hyse Kveite Blåkveite Flyndre Uer Steinbit Størje Annen Reker 462 l I alt!9 09: Tran 257 hl. Rgn ialt 365 hl,hvrav iset 533 hl, saltet 632 hl SIGURD HAAVIK Afs Saltsild HAUGESUND Telegramadresse «Sl LD HAV l K» Fersk sild Frssen sild Fisk frsset under selve fisket er et kvalitetsprdukt, sm kan bli lagret ved minus 20~ I< uten merkbar frringelse i 8-9 måneder, understrekes det i rapprten. «Den har eti virkelig sjøfrisk smak g en gd tekstur, sm vil være tiltrekkende fr frbrukere av «dressed», filetert eller røykt fisle De uheldige mstendighetene gjennm et ne mattere utseende av fiskekjøttet, sm bevirker at distributører feilvurderer ferskhetsgraden, g en svakt bløtere eller løsere tekstur enn i prima iset fisk, hvilket krever litt mer mhu ved behandliug g tilvirking, anses ikke fr å være alvrlige. :Man mener faktisk at innvendingene vil falle brt når bransjen engang vender ~eg til å behandle fisken. Rapprten freslår gså visse mdifikasjner fr den m bygde trålers f rysemaskineri, inkludert autmatisk kntrll. «Fr ptimal effektivitet bør fryseanlegget være heller mindre i frhld til skipets kapasitet enn det sm bk brukt mbrd i «Nrthern 'Wave», Med disse frandringer kan fryseperasjnen utføres av det rdinære fiskerimannskap, g kun en ekstra mann K. & J. SÆTVEIT A.S - BERGEN Telefnsentral 9627 Telegramadr. Kittel Engrsmsetning g eksprt av sild g fisk Spesialitet i sesngen: Laks g ørret Fisk brakt i land i Møre g Rmsdal fylke i tiden l. januar - 2. september 957 Anvendt til Fiskesrt Mengde Ising l Sal-l Hen-l Her-~F;,km< g.fry- t'. me- g smg mg gmg tikk dyrefr tnn tnn tnn tnn tnn tnn Skrei..., l Annen trsk l Sei Lyr Lange Blålange Brsn~e Hyse l 94 - Kveite... l 877 l Rødspette... j Mareflyndre.. - Al Uer... lo lo Steinbit l l l Skate g rkke Håbrann... - Pigghå Makrellstørje Annen fisk Hummer Reker... - Krabbe... - Herav: I alt Nrdmøre Sunnmøre g Rmsdal Etter ppgaver fra Nrges Råfisklag g Sunnmøre g Rmsdal Fiskesalslag. Omfatter gså fisk fra fjerne farvann. Saltfisk er mregnet til sløyd hdekappet vekt ved å øke saltfiskvekten med 72 prsent. a Leverkvantum 5225 hl. 483

8 Nr. 40, 3. ktber 957 antas å være påkrevd. Med hensyn til lagring i land viste den største vanskelighet seg å være å finne tilstrekkelig g passende fryselagerrm. Omhyggelig pptining er påkrevd fr bibehld av fiskens kvalitet g tekstur, men metdene sm ble benyttet ble funnet tilfredsstillende.» Hdekapping av trsken sm skulle fryses ble standard praksis under frsøksturene, g dette Økte fryseriets kapasitet med en mengde mtsvarende 20 til 30 kits pr. dag g ttalprduksjnen med en mengde mtsvarende 700 kits i fangst. Det reduserte gså rmmet sm ble beslaglagt av fisk sm ventet på å bli frsset. Således kunne det frønskede resultat ha vært ppnådd med et fryseri g et lager av 25 pst. mindre kapasitet enn det i virkeligheten installerte. I «Nrthern "'\ Vave»s anlegg ble frysene installert i fryselagerrmmet g flkene sm la fisken inn i fryserne gjrde dette mens de st inne i lageret med den klde temperatur. Fr å unngå å la flkene arbeide lenger enn høyst nødvendig i lageret med stuing av de frsne blkker, ble det rdnet således, at fryserne kunne fylles gjennm -en serie små luker i de islerte skttene. Dette nødvendiggjrde pprettingen av t passasjer løpende fra fr til akter langs skipssiden. Plassen sm ble beslaglagt av den annen passasje representerte mer enn 50 kits ferskfisk. «Det er ingen alvrlige innvendinger mt ifylling av fryserne gjennm luker frutsatt bare at fryserne ligger tverrskips. Den innstrømmende vanne luft kan heldigvis avkjøles før den påvirker de frsne blkker. I et anlegg sm det mbrd i «Nrthern vvave» frvlder imidlertid Hyllingen av fryserne gjennm luker et alvrlig spill av kubikk». En te'nperatur på minus 20 F i fryselageret, er nødvendig, hvis pphldet mellm fangst g frysing m påkrevd skal kunne utstrekkes til 3 dager, sies det i rapprten.» Det synes å være en antakelse at kjølelagring ved minus 20"' F er meget kstbarere enn fr eks. ved minus 5 F sm er den øverste grensen fr trygg lagring av ferskfisk. Dette er ikke tilfellet i den freliggende sak frdi kstnaden av de ekstra l eller ~ tmmer islasjn ikke beløp seg til mer enn 0 pst. av hele islasjnsarbeidets kstende. Det er ingen vansker med å bygge et rm beregnet fr nedkjøling til denne temperatur, sm nå er helt alminnelig i fryselagre på land. I tilfellet med «Nrthern "\>\lave» ble det tatt større hensyn enn vanlig i praksis i sjøfart fr å frhindre unødig varmelekkasje, ikke bare fr å redusere størrelsen av frysemaskineriet, men især fr å hlde den rdative ful<.tighet i lageret så høy sm mulig fr dermed å frebygge unødig pptørking av frssenfisken. Det er spesielt nødvendig å sørge fr gd islasjn på installasjner av denne type frdi lagrene er små g har strt verflatemråde i frhld til sitt vlum. Kmpressren, sm trengtes fr å hlde minus 20 F i «Nr- MEKLER- OG KOMMISJONSFORRETNING OLAF KNUDSEN Js BERGEN Telefn sentral 30 O 8 - Telefn utenfr kntrtid Telegramadresse: «Tranknudsen» Tørrfisk - Tran - Tranemballage Ferskfisk - Saltrgn - Saltsild thern \Vave s fryselager, trakk mindre enn 8 hestekrefter sammenliknet med 50 hestekrefter til frysekmpressrene. Dessuten må kjølemiddel beregnet fr minus 40 F skaffes til fryserne. Således er der ikke nen ytterligere vansker å verkmme i frembringelsen av kjølemiddel av en temperatur passende fr nedkjøling av et fryselager til minus 20 F. Fryselageret ble fylt på alle turene. Gjennmsnittlig utgjrde den frsne fisk de første 2lf2 døgns fangst, nen strakte seg fra en dags fangst under det beste fiske til fem dagers fangst på den dårligste turen. Fiskens alder ved frysingen versteg aldri 3 døgn g vm nesten alltid mindre enn t døgn. «Etter første tur fresl mannskapet selv, at trsken fr frysing skulle bli hdekappet med henblikk på å spare lagerplass samt fr å Øke frysekapasiteten. l'ra da av, unntatt ved nen ganske få anledninger når fisket var fr strt til å gi mannskapet tid til hdekapping, ble all ttsken kappet før den ble vasket g satt ned. Dette sparte inntil 25 pst. Eryselage~plass g bevirket gså større g g mer kmpakte blkker av fisk. Det lt seg gså gjøre å få behandlet fisk, ~m på grunn av sin tykkelse ellers ikke kunne vært frsset. Kun tre dekksflk ble satt til fryseriarbeidet g de ppnådde hurtig tilstrekkelig dyktighet. Mt slutten av frsøkene ble alt dette arbeid utført av t dekksflk. Meget få av de fisk sni ble gdttatt fr frysing ble kassert; strfiskprsenten fra samtlige banker ble sannsynligvis ikke mer enn 3 pst. All den på sjøen frsne fisk ble bedømt sm høvelig til kmmersiell filetering, TØyking g etterfølgende distribusjn gjennm de vanlige kanaler, g den bibehldt sin generelt høye kvalitet etter lagring i perider på pptil 8 måneder ved minus 20 F. «White Fish Authrity's raprt innehlder gså en rekkt> spesielle beretninger m frsøkets tekniske aspekter. (Jevnfør a-rtikler etc. fra «F. G.» 956 på sidene 6, 77, 287, 403 g 580). Tråler med "new lk" til Grimsby. I utgaven fr 5. sept. av «The Fishing News» meddeles det at Grimsby neste år vil få en «new-lk>> tråler av near and middle water typen. Trawlers Grimsby (The Rss Grup) har bestilt båten, hvis lengde blir 37 ft 6 tmmer, Fartøyets nye utseende består i at det bygges med tverr speilhekk istedenfr den knvensjnelle kryssetakterende, sm har vært benyttet ved trålebygging sinden yacht-hekken gikk ut mkring 930. Blant frdelene med dette brudd på det tradisjnelle i tråler knstruksjn nevnes Økt fart, frhøyete egenskaper i sjøen g bedret driftsøknmi. De kjente skipsbyggere Cchrane and Sns Ltd. er den nye ides pinerer. I frbindelse hermed uttalte Mr. A. L. Cchrane: «TTålerbyggere er alltid på utkik etter bedringer i knstruk:;jn, sm kan ventes å prdusere mer fatt, bedre sjødyktighet eller bedret driftsøknmi. Vårt tegnekntr har i lengre tid utfrsket en tverr speilhekks muligheter fr trålere. Tanken er alt armet enn ny når det gjelder andre fartøyer, men så vidt vi vet har den hittil aldri vært anvendt på en tråler.» Marinefregatter g krvetter, mtrtrpedbåter g en del destryere er eksempler på speilhekk-skrget. Mr. Cchrane frtalte at en speilhekk-knstruksjn passende fr trålere var var blitt studert meget inngående. Et gdkjent ut- WM. A. MOHN A/S BERGEN Ttdegr.adr. «Wamhn» Etablert 839 Prduksjn g eksprt Sentral brd l 5 O 7 Tørrfisk g rgn 484

9 Nr. 40, 3. ktber 957 kast ble virkeliggjrt i!rm av en mdell, hvrmed det ble drevet utstrakte prøver i tank ved Natinal Physical Labratry i Teddingtn. De innledende prøver tk spesiell sikte på å bringe på det rene m knstruksjnen hadde fartsmessige frdeler å tilby. «De første tankfrsøkene beviste definitivt at litt ver 5 prsents fartsbedring var å vente», sa :Mr. Cchrane. Et betydningsfullt spørsmål, sm måtte undersøkes nøye, var hvrvidt speilhekken spesielt i akterlig sjø inneba r nen risik fr at bølger skulle brekke inn ver akterenden, hvilket kunne påvirke stabiliteten, skjerpe faren fr verisning under sterkt vinterlige frhld g føre til økt u behag fr mannskapet. Fr å studere dette spørsmål ble det utført en rekke prøver i pprørt hav i frsøkstanken så vel under vanlig kystfart sm under slepefart g i bølger av lengder fra kam til kam på 400 nedver til 00 ft. «Under alle betingelser med hensyn til bølgelengde g fart red fartøyet hele tiden sjøene av på den mest kmfrtable måte», sa Mr. Cchrane. «Speilhekken>, tilføyet han, «gir en gd del mer ppdrift akter, g sm følge, blir en i stand til (t «fine») å spisse innfallsvinkelen. Det er ikke blit gjrt ne sm kan virke skadelig fr fartøyets sjøgående egenskaper. I virkeligheten kan man vente en bedring». «l tillegg til sjøgående egenskaper g fartsinnvinning innvinnes det en betydelig mengde verdifullt rm under dekket. akter, sm kan nyttiggjøres til frbedring av bekvemmelighetene. Den nye trålers ppførsel under prøveturen neste år vil bli fulgt med ppmerksmhet av fiskeri- g trålerbyggerinteresser verden ver.» Oversikt ver det danske fiske i august 957. (Fra Vestjysk Fiskeritidende 24. september 957): Den samlete fangst av fisk g skalldyr ilandbrakt i danske havner i august måned (28. juli-24. august) utgjrde i alt ca. t56 milliner kg eller ca. 8 millner kg mer enn i samme peride i 956. I frhld til fregående måned (30. juni-27. juli) er der en tilbakegang på ca. 8 milliner kg. Svenske fartøyer landet ca.,7 milliner kg. Eksprten av fersk fisk g skalldyr utgjrde ca. 4,5 milliner kg eller det samme sm i august 956, - de direkte landinger i engelske havner er ikke medregnet. Av rødspette g skrubbe m. v. ble det i alt tatt ca. 3,7 milliner kg, hvrav ca. 3,0 mill. kg rødspette. Dette er mtrent det samme kvantum sm i juli måned i år g august måned 956. Ca. 2, mill. kg., vesentlig rødspette, ble latt i Nrdsjøen. Esbjerg ble tilført ca.,2 mill. kg tatt 60-llO mil vest, sy(l g nrd av Grådyb Barre, samt enkelte laster fira Dggerbankmrådet. I Thybrøn ble det landet ca. 0,5 mill. kg tatt i kystmrådene g i Hvide Sande ca kg tatt 5-20 mil ntdvest av Hvide Sande. I Kattegat g på Belthavet ble det fisket henhldsvis ca. 0,7 g 0,5 mill. kg. Frederikshavn mttk ca kg tatt i farvannet mkring Læsø, i Albæk bukt g langs kysten. Ennvidere ble der fisket ca kg i Skagerak sm hvedsakelig ble tilført Hirtshals g Skagen. Trshefishet utgjrde ca. l,g mill kg - ca kg mindre enn i august måned i fjr. Den vesentligste del ble tatt i Østersjøen - i alt ca. 0,7 mill. kg, ca. 0,3 mill. kg ble tilført Brnhlm g gikk fr det meste til filetfabrikkene. Utbyttet fra Nrdsjøen g Belthavet ble ca. 0,3 mill. kg hvert sted g Esbjerg g Thybrøn ble tildelt ca kg hver. Av sild ble det tatt 36,8 mill. kg eller ca. 30 mill. kg mer enn i august måned i fjr, men en tilbakegang på ca. 5 mill. kg i frhld til juli måned i år. Sm i juli måned ble det hvedsakelig fisket i Nrdsjøen, Skagerak g Kattegat med henhldsvis ca. 6,, 0,5 g 7,4 mill. kg, samt på Belthavet med ca.,6 kg. Silden gikk fr det meste til mel g lje. Esbjerg ble tilført ca. ll,2 mill kg sild fisket i mrådet mil nrd-nrdvest av Vyl I<'yrskib, g Thybrøn ca. 3,5 mill. kg tatt utfr Thybrøn Kanal. Skagen, Hirtshals g Frederikshavn ble tilført henhldsvis ca. 7,3, 3,2 g 3,0 mill. kg tatt i farvannet nrdvest av Grenen, utenfr Hirtshals g i nrd Østlige NrdsjØ samt i nrdvestlige Kattegat. Arhus ble tilført ca. 0,3 mill. kg. I østlige Østersjø ble det fisket ca., mill. kg sm vesentlig ble tilført Brnhlm g gikk til salteriene g røkeriene. Av brisling ble det tatt ca. 0,5 mill. kg, hvedsakelig i Skagerak g tilført Skagen..Lakrellfangsten utgjrde ca. 4,5 mill. kg sm er,3 mill. kg mer enn i august i fjr g ca. 2,8 mill. kg mer enn i juli måned i år. :Makrellfisket fregikk mest i Kattegat g Skagerak med henhldsvis ca. 2,5 g,4 mill. kg. Skagen, Hirtshals g Frederikshavn ble tilført ca.,6, 0,7 g 0,6 mi. kg tatt nrd fr Grenen, utenfr Hirtshals g på nrdsiden av Læsø g langs kysten fra Frederikshavn til Aså. Ennvidere ble Grenå g Hundsted tilført ca kg hver. I Belthavet ble det tatt ca. 0,2 mill. kg. Av hrngjel ble det tatt ca kg. Av håbrann ble det tatt ca kg, vesentlig i NrdsjØen g til dels i Skagerak, g er dbbelt så meget sm kvantumet i august i 956. Thybrøn ble tilført ca kg g Skagen g Hirtshals ca kg. Størjefisket begynte i midten av august måned g fregikk fr det meste i Nrdsjøen. Utbyttet ble på i alt ca kg g fangstene ble landet hvedsakelig i )kagen. Den samlete fangst av skalldyr utgj rde ca kg, hvrav ca kg dypvannshummer g kg dypvannsreker sm vesentlig ble tatt i Læsø Rende g i farvannet nrd fr Grenen. Skjellfangster i Limfjrden ble på ca., mill. kg. Kanadisk fiske i juni g første halvår 957. Av <<Fisheries Cuncil f Canada Bulletin» fr 9. sept. fremgår det at saltvannsfisket i juni lå 8 pst. lavere enn i samme måned i 956, mens verdien gikk ned med Hi pst. Dette skyldtes fr det meste at trske-n.tfisket i Newfundland sl feil g at det ble så liten fangst av laks g kveite på vestkysten. Det lave utbytte av laksefiskeriene skyldtes en streik blant garnfiskerne, sm begynte 22. juni. De ttale ilandbrakte mengder Canada g Newfundland i første halvår utgjrde 676,4 mill. pund til en verdi av 29,0 mill. dllars, hvilket er henhldsvis 2'- g 8 pst. mindre enn i samme tidsrm i fjr. Eksprt av alle srter SILD FISK Kfølelagere Telefner: 92, 99 Telegr. Hausmk BERGEN 485

10 l l Nrges utførsel av sjøprdukter fra i. januar til 4. september 957 eg i uken sm endte 4. september. Tnn. Fersk sild i alt Fersk Frssen Frssen Fersk Fersk Fersk fr- Fersk Frssen Frssen fr- Frssen Frssen Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk småsild strsild vårsild fangst- brisling sild sild i alt strsild vårsild fangst- småsild brisling sild Fersk F<=kl F""' fisk i alt aure trsk sei hyse lyr kveite flyndre makrell laks g TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat=. l StaCm. A l.::nal:.nr.l.::nal:.nr.l ;:,l:al:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,l:al:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,tat.nr.l ;:,tal:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,tat.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,tat.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,~:a~:.nr.l ;:,ta~:.nr.l ;:,ta~:.nr.l ;:,ta~:.nr.l ;:,~:at.nr.l ;:,~:at.nr.l ;:,tat.nr. Z ClQ :s !>. Fredrikstad Osl lo 3-47 Kristiansand Egersund lo - - l Stavanger Kpervik Haugesund l 37 - Bergen l Flrø Måløy lo Ålesund Mlde Kristiansund l Trndheim Bdø l - - Svlvær Trmsø Hammerfest Vardø.." Andre l ~--5 -= ,~ 4634j~--s ~ I alt I uken*) ~~~ =-~---rs ml *) På grunn av krreksjner g avrunding av tallene til nærmeste hele tnn vil summen av uketallene ikke alltid stemme med tallene fr i alte. Dessuten vil ppgavene fra nen av de nrdligste TOLLSTEDER pststeder på grunn av den sene pstgang ikke være kmmet inn ved ukeppgjørets slutt. Utførsel en blir i slike tilfelle ikke tatt med i uken, men kmmer bare med i tallene hittil i år. F Fersk l F k l F k l Fersk l Annen l Fersk l Rund-~ Rund-~ Ruhd-~ Rund-~ :;und-~ Ann~n l Frssen i Frssen l Frssen l Frssen i Frssen l Annen l Tørr- l Klipp- ~k l skate g _ersh. h"~rs makrell- fersk filet frssen frssen frssen frssen =~- :;:: - filet trske- sei- hyse- steinbit- frssen fisk fisk rkke plgg a a rann størje fisk i alt fisk ialt makrell laks pigghå mt. f"ssken i alt filet filet filet filet filet i alt i alt ~ s ~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~~~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~ ~:j5 ~:j6 ~:j7 ~:j8 ~:j9 ) 0.~~:56 0~ 3 7_37 ~:;4 ~:;8 ~:i3 ~:i5 2) 0~8 3 8_99 ~:i8 ~:i9 ~it ~:t6 3 ) 2~ 3 5 l8 02~ 3 ~25 9!-"-' "... CD '"l - V'l "'-J Fredrikstad.... Osl l l - ' - l - l Kristiansand l Egersund u u - - Stavanger.... Kpervik.... Haugesund.... Bergen.... Flrø.... Måløy.... Ålesund.... Mlde.... Kristiansund.... Trndheim.... Bdø.... Svlvær... r Trmsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I alt.... I uken*).. ~ l =7: =li 0~! : / s 6-487' , l l ' l l l , l l 34-70: , 'l ' l l l ~ ' ~, ~ J 23) 6 s) s 22 -,

11 Herme- Fisketisk Silde- Fiske- lever- Tangvår- g mjø' mjøl mjøl mjøl strsild Stat.nr. Stat.m Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr l sa 439 -sa--=----ga Raff. sjø dyrlje Oksyd., Herdet Herdet Olein, blåst spisefett tekn. fett fettsyre eller av sjø- av sjø- av qjøkkt sjø- dyrlje dyrlje dyrlje dvrlje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr l l J l l ~ 3232 l ~~-ll494;-= s-3 z "".J>.. 9 ~ ;;;;... CT fl) "" ~ "' V Fiske- Herme- Hum- Reker herme- tisk Herm. mer tikk brisling i alt småsild Stat.nr. --- Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr l l l lo =i{)l---n Blank tran Brun- Blan- Avfalls- blank tran Brun tran dings- tran tran g-lje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr lo lo ~ 2757 j y --7-l----:w- Saltet Saltet Saltet Saltet Saltet sild Saltet Saltet Krydder- Sukker- ' Røvkt feitsild skjære- nrdsjø- slands- i alt småsild sild sild sild saltet Saltet saltet sild : vårsild strsild sild g fisk tske- g fisk TOLLSTEDER brisling --- rgn i alt Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad Osl... 5 Kristiansand Egersund... - Stavanger Kpervik Haugesund l Bergen Flrø Måløy Ålesund Mlde Kristiansund Trndheiln l - - Bdø l - Svlvær... lo - - lo Trmsø Hammerfest Vardø Andre l 8-2 I alt l 7 l 3373 ~~i~_()_= 355 -w 2654 I uken*) ss ~ l - l l us Andre Sel-, l Skarp- Andre Sperm- Høyvit.- Håkjerr. Damp- Veterifr- kbbe- saltet fiske- g btt- Rå Rå hld. tran, a. g klapp- pr- len se- sildlje sellje fiske- haitran, medisin- nærstffer m.skinn rgn duk ter lje, rå lje bailje tran tran TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad Osl Kristiansand Egersund... - Stavanger Kpervik Haugesund Bergen Flrø... - Måløy... - Ålesund Mlde... 5 Kristiansund Trndheim Bdø... - Svlvær Trmsø $:ammerfest... - Vardø... - Andre l I alt ~ M ~ ~ I uken*) =---uz- ----= ~ -73 l , ca. (X)...

12 Nr. 40, 3. ktber 957 av verdens dieselmtrhestekrefter på skip ver 000 tnn smøres av fr drilfsikker mtr gså i DERES båt... bruk Shell smøreljer 488

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Lodde torsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Lodde torsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Utgift av fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 30. juni 1960 Nr. 26 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Vi ønsker å skrive litt i forhold til kosthold generelt i dette skrivet. og håper det er lærerikt for deg.

Vi ønsker å skrive litt i forhold til kosthold generelt i dette skrivet. og håper det er lærerikt for deg. Vi ønsker å skrive litt i frhld til ksthld generelt i dette skrivet g håper det er lærerikt fr deg. Vi sier gjerne at det er viktig å spise variert, men vi snakker kanskje ikke like mye m hvrfr. Å skape

Detaljer

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Internasjnal handel g vekst Karen Helene Ulltveit-Me Universitetet i Osl FU-investeringer er i seg selv ingen garanti fr vekst: BNP per innbygger i 1995 US$ 33000 31000 29000 27000 Nrge 25000 Danmark 23000

Detaljer

Lysmåling i Ensjøveien

Lysmåling i Ensjøveien : : : : D3 2013-05-02 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D2 2013-01-25 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D 2012-03-06 Fr gdkjennelse PJL PJL B01 2012-03-05 Fr intern fagkntrll PJL TM PJL A01 2011-11-10 Fr intern fagkntrll

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Konserv. Salting. Foto: Snöball Film

Konserv. Salting. Foto: Snöball Film Konserv I dag handler røyking, salting og graving av fisk kun om smak. Men før dypfryseren ble vanlig, måtte maten konserveres for å at man skulle ha mat på de tidene den ikke var mulig å få tak i fersk.

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Vi bruker mer og dyrere medisiner Samfunnsspeilet / Vi bruker mer g dyrere medisiner Elin Skretting Lunde En rekke mennesker er avhengige av legemidler fr å hlde sykdmmen i sjakk eller fr å mestre hverdagen. Fr mange medfører sykdm eller

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Prospekter og letemodeller

Prospekter og letemodeller Prspekter g letemdeller Fr at petrleum skal kunne dannes g ppbevares innenfr et mråde, er det flere gelgiske faktrer sm må pptre samtidig. Disse er at: 1) det finnes en reservarbergart hvr petrleum kan

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar - 22. okt. 1960

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar - 22. okt. 1960 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 27. oktober 960 Nr. 43 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Møtedat: 24.03.10 Møtested: Sandnessjøen Bakgrunn Helse Nrd RHF har i samarbeide med de ulike fretakene gjennmført en mfattende kartlegging av

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Dk. id: Utarbeidet av: Kntaktpersn: Dat: 04.06.2015 Versjn: 0.3.1 Luseprsjektet Side: Side 1 av 9 Frmål: Sikre ptimal, effektiv g bærekraftig bruk av leppefisk til lusebekjempelse

Detaljer

haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup,

haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup, Hardangerkabler haster det? Knsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgrup, sekretariatsmedlem utvalg 3 2 Spørsmål? Jeg Kan er vi glad vente jeg jgtil slipper 2020? Spørsmål? 3 Utvalg

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Giftig alge utbrer sitt område Poisonous alga threatens Norwegian fish-breeding

INNHOLD- CONTENTS. Giftig alge utbrer sitt område Poisonous alga threatens Norwegian fish-breeding l ffiishets (i ang ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 68. ARGANG Nr. 12 - Uke 27-1982 Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 Ansv. redaktør: Sigbjørn Lame/de Kntrsje1 Redaksjn: Vidar Høviske/and

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo c;' høgsklen i sl Emne:Vedlikehld av veier g gater l Gruppe(r): Eksa~ensppgaven i Antall sider (inkl. Destar av:! frsiden): Emnekde:lV 6 Dat:.0.004 Antall ppgaver: 7 Faglig veileder: Resen-Fellie Eksamenstid:

Detaljer

Markedspriser langsiktig markedsutvikling

Markedspriser langsiktig markedsutvikling Markedspriser langsiktig markedsutvikling Osl, 20.09.11 Kurt Sveggen Agenda Presentasjn SKM Market Predictr AS Nrdisk pris nrdisk eller eurpeisk? Hva vil påvirke prisutviklingen i framtiden? Nrsk / Nrdisk

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015 Oppgave 2 Kartlegge, analysere g beskrive praksis av ny teknlgi innen eget prgrammråde Erfaringene mine fra hspitering i Glamx blir ukentlig lagt ut i blggen min. Dette dkumentet viser en krrigert utgave

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Helgelands og Saltenbondens bidrag til produksjonsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side. Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning

Helgelands og Saltenbondens bidrag til produksjonsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side. Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning Helgelands g Saltenbndens bidrag til prduksjnsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning 1 Str frskjell på jrdbruksdriftene Dette viser at det er

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Karriereundersøkelsen 2011

Karriereundersøkelsen 2011 Karriereundersøkelsen 2011 En undersøkelse av masterkandidater ferdige ved Fysisk institutt studieårene 2007/2008, 2008/2009 g 2009/2010 Bearbeidet av Espen Murtnes espen.murtnes(at)fys.ui.n Mekanikkundervisning

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Møteinnkalling Møte 2/2015

Møteinnkalling Møte 2/2015 Møteinnkalling Møte 2/2015 Sak: Løpende ppfølging av Statnetts ppgaver sm systemansvarlig i kraftsystemet Møtedat: 08.10.2015 Kl.: 09:00-11:00 Sted: Statnett, Nydalen Møteleder: Christina Sepúlveda Referent:

Detaljer

Presentasjon hoppid.no Fagsamling for dei gode hjelparane. Ivar Kvangardsnes, daglig leder MRFOND

Presentasjon hoppid.no Fagsamling for dei gode hjelparane. Ivar Kvangardsnes, daglig leder MRFOND Presentasjn hppid.n Fagsamling fr dei gde hjelparane Ivar Kvangardsnes, daglig leder MRFOND et fnd tilpasset et fnd næringsstrukturen tilpasset næringsstrukturen i fylket i fylket Mål g investeringsmandat

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15 Referat Vårmøte kmbinert, Osl, 30.05.15 Til stede: Gunnar Næsvld, Buskerud Kjetil Dahlen, Oppland Rar Eggen, Sør-Trøndelag Nils Henrik Jhnsen, Møre g Rmsdal Alv-Arne Vilhelmsen, Nrdland Olav Rsset, Nrd-Trøndelag

Detaljer