Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3471391"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Eksploatacijos instrukcijos..... vare på instruksene for senere bruk. symbolet brukes til å markere sikkerhetsinstrukser som må følges for å unngå skade på maskinen og maskinens ytelse. Dette symbolet angir tips og instrukser som forenkler arbeidet og sikrer forsvarlig betjening. La ikke barn eller personer som ikke har lest instruksjonsboken få bruke maskinen. Før bruk skal høytrykksvaskeren undersøkes nøye for å konstatere eventuelle mangler eller skader. Hvis det finnes mangler eller skader, må høytrykksvaskeren ikke tas i bruk. Kontakt nærmeste Nilfisk-forhandler. Kontroller særlig: At strømledningens isolasjon er feilfri og uten sprekker. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en godkjent Nilfisk-forhandler. ADVARSEL! Høytrykksstråler kan være farlige. Rett aldri strålen mot personer, dyr, strømførende elektrisk utstyr eller selve maskinen. Forsøk aldri å rengjøre klær eller fottøy som du eller andre har på. Hold lansen fast med begge hender. Spylelansen har et trykk på opptil 16,4 N under bruk. Brukeren og alle som oppholder seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsstedet må beskytte seg mot å bli truffet av oppvirvlede partikler når høytrykksvaskeren er i bruk. Bruk vernebriller under arbeidet. Bruk ikke maskinen i områder med eksplosjonsfare. Kontakt lokale myndigheter hvis du er i tvil. Høytrykksspyling av flater som inneholder asbest er forbudt. Denne høytrykksvaskeren må ikke brukes når temperaturen synker under 0 C. Ikke la noen stå under maskinen når den er hengt opp på veggen. ADVARSEL! Mangelfulle skjøteledninger kan være farlige. Ledninger på kabeltromler må alltid rulles helt ut for å hindre at ledningen blir overopphetet. 63 Skjøteledninger skal være av vanntett utførelse og oppfylle de krav til lengde og dimensjon som er angitt nedenfor. 1,0 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² maks. 12,5 m maks. 20 m maks. 30 m Vanntilkobling Tilkobling til offentlig vannverk skal skje ifølge gjeldende regler. Denne høytrykksvaskeren må bare tilkobles det offentlige vannverkssystemet når det er innsatallert en egnet, og godkjent tilbakeslagsventil. Type BA i.h.t. EN Tilbakeslagsventilen kan bestilles på art. nr Lengden på slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren skal være minst 10 meter for å dempe en eventuell trykkstiging (min. 1/2"). Oppsug fra f. eks. en tønne med regnvann gjøres uten tilbakeslagsventil. Anbefalt sugesett art. nr Når vannet først har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen, betraktes vannes som uegnet til drikkevann. VIKTIG! Bruk bare vann som er fritt for urenheter. Hvis det er fare for flytesand i tilgangs- vannet (for eksempel fra egen brønn) må det monteres et ekstra filter. Reparasjon og vedlikehold ADVARSEL! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før det blir utført vedlikehold på høytrykksvaskeren. Sikkerhetsutstyr Låsemekanisme på spylehåndtaket (5a) (se illustration bakerst i denne boken): Spylehåndtaket er utstyrt med låsemekanisme. Når mekanismen aktiveres er det ikke mulig å betjene håndtaket. Termisk sikring: En termisk sikring beskytter motoren mot overbelastning. Maskinen starter igjen etter et par minutter, når den termiske sikringen er avkjølt. Overtrykssikring: En integreret hydraulisk sikkerhedsventil beskytter systemet mod overtryk. Ledningsskjøter og kontakter må holdes tørre og opp fra bakken. Strømtilkobling Vær oppmerksom på følgende når du kobler høytrykksvaskeren til det elektriske anlegget: Høytrykksvaskeren må bare kobles til et elektrisk anlegg med jordforbindelse. Den elektriske installasjonen må utføres av en autorisert elektriker. Det anbefales at strømforsyningen til høytrykksvaskeren har et feilstrømsrelé. 2 Beskrivelse 2. 1 Bruksområde Denne høytrykksvaskeren er beregnet på profesjonell bruk innenfor: Mindre håndverksbedrifter Bygg og Anlegg Auto / Transport Mindre landbruksenheter Høytrykksvaskeren må bare brukes til de formål som er beskrevet i denne boken. Sikkerhetsforanstaltningene må følges for å hindre skade på maskinen, flaten som skal rengjøres eller alvorlige personskader Oversikt over bestanddeler og modell Se illustration bakerst i denne boken Start-/stoppbryter Vanntilgang (med filter) Høytrykksslange Strømledning Spylehåndtak med låsemekanisme (5a) Flexopower 3000 lanse Turbohammer 3000 lanse Dyserensenål Trallehåndtak (teleskophåndtag) Slangetrommel Typeskilt Hurtigkobling Knap for teleskophåndtag Drejelig kabelkrog Spesifikasjoner: Se maskinens typeskilt (11). Lydtrykknivå målt i henhold til ISO 3744 EU direktiv 2000/14/ EC: LpA = 69,9 db(a), LWA = 84 db(a). Vi forbeholder oss rett til endringer. 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren 3.1 Montering av slange trommel håndtak 1. Klikk håndtaket til slangetrommelen på håndtaket til trallen (ingen skruer). 3.2 Montering av hurtigkobling 1. Skru hurtigkoblingen (12) forsvarlig på vanntilgangen (2). Merk: Tilgangsfilteret må alltid være montert i vanntilgangsstussen for å filtrere vekk sand, kalkstein og andre urenheter som ellers kan skade pumpeventilene. OBS: Garantien bortfaller hvis filteret ikke er montert Slik betjener du høytrykksvaskeren 4.1 Montering av spylelanse Monter spylelansen (6/7) i spylehåndtaket (5). 4.2 Vanntilkobling En vanlig 1/2" hageslange på minst 10 m og maks. 25 m vil egne seg. VIKTIG! Bruk bare vann som er fritt for urenheter. Hvis det er fare for flytesand i tilgangsvannet (for eksempel fra egen brønn) må det monteres et ekstra filter. 1. La vannet renne gjennom vannslangen før den kobles til høytrykksvaskeren for å hindre at sand og smuss trnger inn i maskinen. Merk: Kontroller at filteret er montert i vanntilgangsstussen og at det ikke er tett. 2. Koble vannslangen til vanntilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen (tilgangsvann, maks. trykk: 10 bar, maks. temperatur: 50 C). 3. Skru på vannet. MERK: Tilkobling til offentlig vannverk i overensstemmelse med gjeldende regler. 4.3 Teleskophåndtag Maskinen har et teleskophåndtag. For at hæve eller sænke håndtaget, trykkes knappen (13) ind og håndtaget bevæges op eller ned.

3 Når der høres et klik, sidder håndtaget korrekt Start og stopp av høytrykksvaskeren (når den er koblet til vanntilførselen) Det er trykk i spylelansen under bruk - hold den derfor fast med begge hender. VIKTIG: Rett dysen mot bakken. 1. Kontroller at maskinen står lodrett. MERK: Sett ikke maskinen i høyt gress! 2. Frigjør låsen på spylehåndtaket (5a). 3. Aktiver utløsergrepet (5) og la vannet renne til all luft i slangen har sluppet ut. 4. Drej start-/stoppbryteren (1) til position "I". 5. Aktiver utløsergrepet på spylehåndtaket (5). Reguler alltid avstanden og dermed trykket på dysen i forhold til flaten som skal rengjøres. Maskinen må ikke tildekkes under bruk. Merk: Hvis du går fra maskinen eller lar den stå ubrukt i 5 minutter, må du slå den av med start-/stopp.bryteren "O" (1): 1. Drej start-/stoppbryteren (1) til position "O". 2. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 3. Steng av vanntilførselen og aktiver utløsergrepet slik at trykket i maskinen avlastes. 4. Lås spylehåndtaket (5a). Høytrykksvaskeren stopper automatisk når låsen på spylehåndtaket frigjøres. Maskinen starter igjen når du aktiverer spylehåndtaket på nytt. 4.5 Starte maskinen (når den er koblet til åpne beholdere (innsugingsmodell)) Høytrykksvaskeren kan bruke vann fra for eksempel en regnvannstønne. Vanntilførselsslangen må ikke være for lang, ca. 5 m. Pass på at regnvannstønna ikke plasseres lavere enn maskinen. 1. Plasser den andre enden av vannslangen i regnvannstønna. Bruk et eksternt filter hvis vannet inneholder urenheter. 2. Drej start-/stoppbryteren (1) til position "I". 3. Aktiver utløsergrepet til spylehåndtaket og la vannet renne til luften i vannslangen og pumpen har sluppet ut. 4. Monter spylelansen og dysen Trykkregulering på Flexopower 3000 lansen Lavt trykk Trykket kan reguleres på Flexopower 3000 lansen. Høyt trykk 4.7 Stasjonær bruk Hvis høytrykksvaskeren plasseres på en spesiell veggkrok (ikke standard), kan den brukes som en stasjonær løsning, noe som betyr at den kan betjenes mens den henger på veggen. Veggkroken må festes på en solid vegg. Juster lengden på skruene og størrelsen på pluggene etter hvilken type vegg det er snakk om. Viktig: Bærekapasiteten til veggkroken er maks. 30 kg Etter at du har brukt høytrykksvaskeren 5. 1 Oppbevaring av høytrykksvaskeren Høytrykksvaskeren skal oppbevares i et frostfritt rom! Pumpe, slange og tilbehør skal alltid tømmes for vann før maskinen settes til oppbevaring, slik: 1. Stopp maskinen (drej start-/ stoppbryteren (1) til position "O&quokift sikring. Slå av andre maskiner. Kontroller at nettspenning tilsvarer spesifikasjonene på typeskiltet. La høytrykksvaskeren avkjøle i 5 minutter. Rens dysen (se avsnitt 6.2) Bytt til en sikring som er kraftigere enn maskinens strømforbruk. Du kan forsøke uten skjøteledning. La maskinen gå med åpent utløsergrep inntil normalt driftstrykk er tilbake. Kontroller at vanntilførselen stemmer overens med vanntilførsel nødvendige spesifikasjoner (se typeskiltet) NB! Unngå å bruke lange, tynne slanger (min. 1/2") Rens dysen (se avsnitt 6.2) Rens filteret (se avsnitt 6.1) Rett ut slangen. Kontakt ditt nærmeste Nilfisk-ALTO servicesenter. Vent til pumpen/slangen eller tilbehøret tiner. Koble til vannet. Rens filteret (se avsnitt 6.1) Rens dysen (se avsnitt 6.2) Vekslende trykk Ujevnt pumpetrykk Luft i tilgangsslangen/ pumpen For liten vanntilførsel Delvis blokkert dyse Tett vannfilter Fastklemt slange Maskinen starter og stopper av seg selv Maskinen starter, men det kommer ikke noe vann Lekkasje i pumpe/spylehåndtaket Pumpe/slanger eller tilbehør har frosset Ingen vanntilførsel Tett vannfilter Tett dyse Hvis det skulle oppstå andre problemer enn de som er nevnt ovenfor, må du kontakte din lokale NilfiskALTO forhandler Ytterligere informasjon 8. 1 Resirkulering av maskinen En utrangert maskin skal omgående gjøres ubrukelig. 1. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall! I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. 8.2 Garantivilkår Nilfisk-ALTO gir 1 års garanti på høytrykksvaskeren. Hvis høytrykksvaskeren eller tilbehøret må leveres til reparasjon, må du legge ved en kopi av kvitteringen. Reparasjoner i henhold til garantien blir utført på følgende betingelser: at manglene skyldes material- eller fabrikasjonsfeil. (normal slitasje eller misbruk dekkes ikke av garantien). at anvisningene i denne instruksjonsboken er blitt nøye fulgt. at ikke andre enn autorisert Nilfisk-ALTO personell har utført eller forsøkt utført reparasjoner på maskinen. at det bare er benyttet originalt tilbehør. at produktet ikke har vært utsatt for misbruk som slag, støt eller frost. at det bare er brukt vann uten urenheter. at høytrykksvaskeren ikke er blitt leid ut eller på annen måte brukt kommersielt. Reparasjoner i henhold til denne garantien omfatter utskifting av defekte deler, uten emballasje og porto/frakt. I tillegg henviser vi til nasjonale salgslover. Maskinen skal sendes til et Nilfisk-ALTO servicesenter med beskrivelse/spesifikasjon av feilen. Reparasjoner som ikke dekkes av garantien vil bli fakturert. (Dvs. funksjonsfeil som skyldes de Årsaker som er nevnt i avsnittet Feilsøking i instruksjonsboken) EU samsvarserklæring EU samsvarserklæring Produkt: Type: Beskrivelse: Enheten er designet i overensstemmelse med følgende aktuelle bestemmelser: Standarder som kommer til anvendelse: Nasjinale standarder og tekniske spesifikasjoner som kommer til anvendelse: Høytrykksvasker Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT 230 V 1~, 50 Hz - IP X5 EUs maskindirektiv 98/37/EEG EUs lavspenningsdirektiv 73/23/EEG EUs EMV-direktiv 2004/108/EEG EN IEC Anton Sørensen V.P. Technical Operations Europe Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, Lietosanas instrukcijas Eksploatacijos instrukcijos.

4 Instrucciones de manejo Instruções de operação Ýþletme kýlavuzu Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO Satura rdtjs Drosbas prasbas un brdinjumi Apraksts Pirms augstspiediena mazgtja lietosanas uzsksanas Augstspiediena mazgtja lietosana Pc iekrtas lietosanas Tehnisk apkope.

5 207 Traucjumu noteiksana un novrsana Cita informcija ES atbilstbas deklarcija Drosbas prasbas un brdinjumi Instrukcij lietojamie simboli Pirms augstspiediena mazgsanas ierces pirms lietosanas uzsksanas uzmangi izlasiet so lietosanas instrukciju. Saglabjiet so instrukciju, lai js vartu taj ieskatties vlk. Drosbas nordjumi, kas ir apzmti ar sdu zmi, jievro, lai novrstu briesmas cilvkiem. Drosbas nordjumi, kas ir apzmti ar sdu zmi, jievro, lai izvairtos no ierces bojjumiem un darbbas traucjumiem. Ar sdu simbolu ir apzmta informcija un nordjumi, k vienkrsot darbu un nodrosint drosu ierces darbbu.. Neaujiet ierci lietot brniem un cilvkiem, kas nav izlasjusi lietosanas instrukciju. Pirms ierces lietosanas uzsksanas rpgi prbaudiet, vai tai nav defektu. Ja js esat atkljusi kdu defektu, neuzsciet ierces lietosanu, bet vrsieties pie Nilfisk-ALTO izplattja. pasi jprbauda: Vai elektrisk vada izolcija nav bojta, tai jbt nevainojam krtb. Ja elektriskais vads ir bojts, NilfiskALTO pilnvarot izplattja pienkums ir to nomaint. BRDINJUMS! Augstspiediena dens strkla 200 var bt bstama. pistole jtur stingri ar abm rokm. saubu gadjum ldzu vrsieties pie vietj pilnvarot prstvja. Ar augstspiediena strklu nedrkst trt azbestu saturosas virsmas. pagarintja lietosana var bt bstama. max. vrsta pastsanas numurs ir ½ colla). sknsanas komplekts: tikai tru deni bez piesrojumiem. dens tiek emts no akas), juzstda papildu filtrs. Remonts un tehnisk apkope BRDINJUMS! ierces Smidzinsanas pistoles blotjs (5a) (skat. lapu ss instrukcijas beigs): Uz smidzinsanas pistoles atrodas blotjs. Ja blotjs ir ieslgts, smidzintju nevar iedarbint. Temperatras devjs: Temperatras devjs pasarg dzinju no prslodzes. Ieslgsanas/izslgsanas sldzis 2 dens piegdes stenes pieslguma savienotjelements (ar filtru) 3 Augstspiediena stene 4 Elektriskais vads 5 Smidzinsanas pistole ar blotju (5A) 6 Flexopower 3000 smidzinsanas uzgalis 7 Turbohammer 3000 smidzinsanas uzgalis 8 Smidzinsanas uzgau trsanas instruments 9 Transportsanas rokturis (teleskopisks rokturis) 10 Stenes spole 11 Modea tehnisko raksturojumu plksnte 13 tr savienojuma elements 13 Teleskopisk roktura poga 14 Pagriezams vada is Specifikcijas: Skat. ierces modea plksnti (11). Skaas spiediena lmenis, noteikts saska ar ISO 3744, EEK Direktvu 2000/14/EEK: LpA=69,9dB(A), LWA= 84 db(a). Ms paturam sev tiesbas veikt izmaias specifikcij. 3 Pirms augstspiediena mazgtja lietosanas uzsksanas 3.1 Stenes spoles roktura uzstdsana 1. Iekliksiniet stenes spoles uztsanas rokturi atver transportsanas roktur (bez skrvm) tr savienojuma elementa uzstdsana 1. Ciesi pieskrvjiet tr savienojuma uzgali (12) pie dens padeves stenes pieslguma savienotjelementa (2). Piezme: dens padeves stenes pieslguma savienotjelement vienmr jbt uzstdtam ienkos dens filtram smilsu, kaakmens un citu piesrojumu filtrsanai, jo tie izraisa ska vrstu bojjumus. Brdinjums: Ja filtrs nav uzstdts, garantija zaud spku. 4 Augstspiediena mazgtja lietosana 4. 1 Smidzinsanas caurules uzstdsana 1. Ielieciet smidzinsanas cauruli (6/7) smidzinsanas pistol (5) dens pieslgums Ir piemrota parast 1/2" min. 10 m un max. 25 m drza stene. pastv risks, ka dens padeves sten kop ar deni var iekt smiltis (t.i. ja dens tiek emts no akas), juzstda papildu filtrs. 1. Noteciniet deni caur dens padeves steni pirms ts pievienosanas pie augstspiediena mazgjams ierces, lai novrstu smilsu un netrumu ieksanu ierc. Piezme: Prbaudiet, vai dens padeves stenes pieslguma savienotjelement ir uzstdts filtrs un vai tas nav aizsrjis. 2. Pievienojiet dens padeves steni pie densvada ar tr savienojuma paldzbu (maksimlais ienkos dens spiediens: 10 bar, maks. temperatra: 50 C). 3. Iesldziet deni. PIEZME: Pieslgums pie densvada tkla jveic saska ar noteikumiem. SVARGI! Lietojiet tikai tru deni bez piesrojumiem. Ja 4.3 Teleskopiskais rokturis Ierces rokturis ir teleskopisks. Lai paceltu vai nolaistu rokturi, nospiediet pogu un virziet rokturi uz augsu vai uz leju. Rokturis ir pareizi nofiksts, kad atskan kliksis Masnas ieslgsana un izslgsana (ja dens piegde ir pieslgta) Smidzintjs ierces darbbas laik atrodas atsitiena reakcijas spka iedarbb, tpc vienmr turiet smidzintju stingri ar abm rokm. SVARGI! Novirziet smidzinsanas uzgali zem. 1. Prbaudiet, vai ierce atrodas vertikl pozcij. PIEZME: Nenovietojiet ierci augst

6 zl! 2. Atbrvojiet smidzintja palaisanas sviras blotju. 3. Iedarbiniet smidzinsanas pistoles palaisanas sviru un noteciniet deni ldz no dens padeves stenes iznks viss gaiss. 4. Pagrieziet ieslgsanas/ izslgsanas sldzi (1) pozcij "I". 5. Iedarbiniet smidzinsanas pistoles palaisanas sviru. Vienmr noreguljiet attlumu starp smidzinsanas uzgali un trmo virsmu t, lai strklas 204 spiediens btu optimls. Neapsedziet ierci darbbas laik. Piezme: Ja ierce netiek lietota ilgk nek 5 mintes, t jizsldz, nospiezot ieslgsanas/izslgsanas sldzi (1) pozcij "O": 1. Pagrieziet ieslgsanas/ izslgsanas sldzi (1) pozcij "O". 2. Izemiet kontaktdaksu no elektrotkla ligzdas. 3. Aizveriet dens padevi un iedarbiniet palaisanas sviru, lai pazemintu spiedienu mazgtj. 4. Noblojiet smidzintju ar blotju. Atlaizot smidzintja palaisanas sviru, masnas darbba automtiski apstjas. Mazgtjs atsk darbbu, kad tiek iedarbinta smidzinsanas pistoles palaisanas svira Masnas Iedarbinsana (pc pievienosanas pie vajs dens tvertnes (iesksanas rezms)) Masnai var piegdt deni piemram no lietus dens mucas. dens piegdes stene nedrkst bt prmrgi gara, tai jbt aptuveni 5 m garai. Prliecinieties, ka dens muca neatrodas zemk lmen nek pati mazgsanas ierce. 1. Iegremdjiet dens padeves stenes otro galu dens tvertn. Ja dens satur piesrojumus, lietojiet rjo filtru. 2. Pagrieziet ieslgsanas/ izslgsanas sldzi (1) pozcij "I". 3. Iedarbiniet smidzinsanas pistoles palaisanas sviru un noteciniet deni ldz no dens stenes un ska tiks izvadts viss gaiss. 4. Uzlieciet smidzinsanas cauruli un uzgali. 4.6 Spiediena regulsana ar Flexopower 3000 smidzinsanas uzgali Zems spiediens Spiedienu var regult ar Flexopower 3000 smidzinsanas uzgali. Augsts spiediens Stacionr lietosana Ar specil sienas a paldzbu (nav paredzts visiem modeiem) augstspiediena mazgsanas iekrtu var izmantot k stacionro ierci, t.i. ar iekrtu var strdt, kad t ir piekrta pie sienas. Jums tikai jpiestiprina is pie attiecgs izturgas sienas. Izvlieties sienas veidam piemrot garuma un lieluma tapskrves. Svargi! Sienas is ir paredzts ne lielkam k 30 kg svaram.

7 5 Pc iekrtas lietosanas 5.1 Ierces uzglabsana Augstspiediena mazgsanas iekrtas juzglab telps ar pozitvu gaisa temperatru! Pirms ierces novietosanas uzglabsanai, no ska, stenm un piederumiem jizvada dens sekojosi: 1. Apturiet masnu (pagrieziet ieslgsanas/izslgsanas sldzi (1) pozcij "O") un atvienojiet dens padeves steni un aprkojumu 2. Iesldziet masnu no jauna un iedarbiniet palaisanas sviru. aujiet masnai darboties ldz no smidzintja vairs nenk dens. 3. Apturiet masnu, izsldziet to no elektrotkla un satiniet steni un vadu. 4. Ievietojiet smidzinsanas pistoli, smidzinsanas uzgaus un citus piederumus attiecgajos turtjos Ja masna nejausi tika pakauta sala ietekmei, jprbauda, vai t nav bojta. NEKAD NEIEDARBINIET SASALUSU IERCI. Bojjumi, kas ir radusies sakar ar ierces sasalsanu, garantij nav iekauti! Elektrisk vada un augstspiediena stenes satsana 14 Lai izvairtos no nelaimes gadjumiem, elektriskais vads un augstspiediena stene vienmr rpgi juztin. 1. Uztiniet elektrisko vadu uz atbilstosajiem iem. Lebvta skava labkai fikssanai. Apaksjo i var pagriezt, lai atbrvotu elektrisko vadu. 2. Lai izvairtos no nelaimes gadjumiem, augstspiediena stene vienmr rpgi juztin Piederumu uzglabsana 6/7 Standarta piederumi (smidzinsanas pistole, smidzinsanas caurule (6/7)) var tikt uzglabti uz masnas Smidzinsanas uzgau trsanas adata (8) tpat var tikt uzglabtas uz mazgtja. 6/7 8 6 Tehnisk apkope BRDINJUMS! Pirms iekrtas apkopes vai trsanas veiksanas obligti izemiet kontaktdaksu no elektrotkla ligzdas. Lai nodrosintu ilgu iekrtas kalposanas laiku bez problmm, ldzu ievrojiet sekojosus ieteikumus: Izskalojiet dens padeves steni, augstspiediena steni, smidzintja cauruli un piederumus pirms to uzstdsanas. Iztriet smidzinsanas uzgaus. Iekrtas remonts vienmr jveic tikai autorizt darbnc un tikai izmantojot oriinls rezerves daas Ienkos dens filtra trsana Triet ienkos dens filtru regulri vienu reizi mnes vai biezk, atkarb no mazgsanas ierces lietosanas biezuma. Uzmangi atslbiniet filtru ar knaiblm un iztriet to. Pirms t uzstdsanas prliecinieties, ka tas nav bojts. dens padeves stenes pieslguma savienotjelement vienmr jbt uzstdtam ienkos dens filtram smilsu, kaakmens un citu piesrojumu filtrsanai, jo tie izraisa ska vrstu bojjumus. BRDINJUMS: Ja filtrs nav uzstdts, garantija zaud spku. 6.2 Smidzinsanas uzgau trsana Smidzinsanas uzgaa aizsrsana izraisa prmrgu spiediena palielinsanos skn. Sd gadjum smidzinsanas uzgalis jiztra nekavjoties. 1. Apturiet masnu un atvienojiet smidzinsanas uzgali. 2. Iztriet smidzinsanas uzgali. SVARGI! Trsanas adata (8) jizmanto tikai tad, kad smidzinsanas uzgalis ir atvienots! 3. Izskalojiet smidzinsanas uzgali ar dens strklu pretj virzien. 6.3 Masnas vdinsanas atveru un kanlu trsana Masna juztur trb, lai gaiss brvi cirkultu ts atvers un vdinsanas kanlos. 6.4 Savienojumu un savienotjelementu ieziesana Lai nodrosintu savienojumu vietu un savienotjelementu piencgu drosbu un nepieautu blvgredzenu sakalsanu, savienojumu vietas un savienotjelementi regulri jieziez Traucjumu noteiksana un novrsana Lai izvairtos no liekm nepatiksanm, pirms vrsties Nilfisk-ALTO apkalposanas iestd, paminiet novrst problmu, vadoties pc nordjumiem, kas ir sniegti saj tabul: Simptomi Masnu nevar ieslgt Clonis Masna nav pieslgta pie elektrotkl Bojta elektrotkla ligzda Kstosais drosintjs ir sadedzis Pagarintjs ir bojts Sknis iesc gaisu Vrsti ir kuvusi netri, nolietojusies vai iestrgusi Ska blvslgi ir nolietojusies Dzinjs apstjas Zems spriegums vai zema temperatra Leteicams darbbas Piesldziet masnu pie elektrotkl. Izminiet citu ligzdu. Nomainiet kstoso drosintju. Izsldziet citas elektroierces. Izminiet darbbu bez pagarintja. Prbaudiet steu un savienojumu hermtiskumu. Iztriet vai nomainiet tos, vai vrsieties pie vietj Nilfisk-ALTO izplattja. Iztriet vai nomainiet tos, vai vrsieties pie vietj Nilfisk-ALTO izplattja. Iedarbiniet smidzinsanas pistoles palaisanas sviru. Spiediena svrstbas Masna prtrauc darbbu Kstosais drosintjs ir Nomainiet kstoso drosintju. Izsldziet sadedzis citas elektroierces. Nepiemrots tkla spriegums Prbaudiet, vai tkla spriegums atbilst modea plksnt nordtajai specifikcijai. Ir iesldzies temperatras Atstjiet mazgtju uz 5 mintm lai devjs atdziest. Smidzinsanas uzgalis Iztriet smidzinsanas uzgali (skat. daji aizsrjis nodau 6.2) Kstosais drosintjs sadedzis Kstosais drosintjs nav pietiekami jaudgs Izvlieties tdu elektroinstalciju, kuras jauda ir lielka, nek masnas patrjam elektroenerija. Izminiet darbbu bez pagarintja. aujiet masnai darboties ar iedarbintu palaisanas sviru ldz darba spiediens nostabilizsies. Prbaudiet, vai dens padeve atbilst specifikcijas prasbm (skat. modea tehni sko raksturojumu plksnti). NB! Izvairieties no garu un tievu steu lietosanas (min. 1/2") Iztriet smidzinsanas uzgali (skat. nodau 6.2) Iztriet dens filtru (skat. nodau 6.1) Iztaisnojiet steni. Masna puls Gaiss dens padeves sten/skn Neregulra dens padeve no densvada Smidzinsanas uzgalis daji aizsrjis dens filtrs aizsrjis Stene ir samezglojusies Masna biezi iesldzas un izsldzas pati Masna iesldzas, bet dens nenk r Noplde skn/smidzintj Vrsieties tuvkaj Nilfisk-ALTO apkalposanas centr. Sknis/stenes vai piederumi ir sasalusi Nav dens padeves dens filtrs aizsrjis Smidzinsanas uzgalis aizsrjis Pagaidiet ldz sknis/stenes vai piederumi atkuss. Pievienojiet dens padevi. Iztriet dens filtru (skat. nodau 6. 1) Iztriet smidzinsanas uzgali (skat. nodau 6.2) Ja ir raduss citdas problmas, nek augstk nordts, ldzu vrsieties pie jsu vietj Nilfisk-ALTO izplattja Cita informcija 8.1. Mazgsanas iekrtu utilizcija Nolietojusos iekrtu nekavjoties padariet par neizmantojamu. 1. Atvienojiet to no elektrotkla un nogrieziet elektrisko vadu. Nedrkst izmest elektroierces kop ar citiem sadzves atkritumiem. K nordts Eiropas Savienbas Direktv 2002/96/EK, vecas elektrisks un elektronisks ierces, nolietojusies elektriskie izstrdjumi jsavc atsevisi un jutiliz saska ar ekoloijas prasbm. Lai saemtu skku informciju, ldzu vrsieties vietjs pilnvarotajs iestds vai pie izplattja Garantijas noteikumi Nilfisk-ALTO piesir augstspiediena mazgsanas sadzves iekrtm 1 gads garantiju. Ja augstspiediena mazgtjs vai t palgierces tiek nodotas remont, jpievieno pirkuma ceka kopija. Garantijas remonts tiek veikts uz sekojosiem noteikumiem: ja ir noteikts, ka bojjums ir radies sakar ar materilu defektiem vai razosanas procesa nepilnbm. (nolietojuma un nepareizas lietosanas rezultt radusies bojjumi netiek iekauti garantij). ja ss lietosanas instrukcijas nordjumi tika preczi un pilnb ievroti. a neviena cita persona, izemot apmctus NilfiskALTO apkalposanas darbiniekus, nav veikusi un nav minjusi veikt iekrtas remontu. a tika izmantoti tikai oriinls iekrtas palgierces. ja izstrdjums nav ticis pakauts sitienu, grdienu un sala iedarbbai. ja tika izmantots tikai trs dens, bez piesrojumiem. ja augstspiediena mazgtjs nav bijis izrts un cit veid netika izmantots komercilos nolkos. nostsana/prvadsana neietilpst.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Turklt ms rkojamies saska ar jsu vietjo tirdzniecbas likumdosanu. remontu, kas nav iekauts garantij, jmaks. (t.i. Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: Fax: es HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: Fax: dk GERMANY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Strasse Bellenberg Tel.: Fax: RUSSIA Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld Moskow Tel.: Fax: GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel. : Fax: SALES COMPANIES AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: Fax: SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: Fax: HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: Fax: info. AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk-ALTO Metzgerstrasse Bergheim/Salzburg Tel.: Fax: at SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: Fax: HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind'l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: Fax: BELGIUM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Internationalelaan 55 (Gebouw C3/C4) 1070 Brussel Tel.: Fax: HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: Fax: hu SWEDEN ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: Fax: www. nilfisk-alto.se CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: Fax: ITALY Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: Fax: CHINA Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd. Blok 3, Unit Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen Tel.: Fax: JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: Fax: THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: Fax: CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s. r.o. Zateckých Praha 4 Tel.: Fax: MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: Fax: TURKEY Nilfisk- Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. NI.: 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel. : www. nilfisk-advance.com. tr DENMARK Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Fax: dk Nilfisk-ALTO Food division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej Aalborg Tel.: Fax: MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) Fax: ext UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel.: Fax: co.uk NEW ZEALAND Nilfisk-ALTO, Division of Nilfisk-Advance NZ Private Bag Rockridge Avenue Penrose, Auckland Tel: Fax: USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: Fax: FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel. : Fax: NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: Fax: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: Fax: FRANCE Nilfisk-ALTO POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O Pruszków ( ).

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...7

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Detaljer

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull

Detaljer

107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Detaljer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN. Högtryckstvätt. Missouri. ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.

INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN. Högtryckstvätt. Missouri. ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk. INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN Högtryckstvätt Missouri ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk. NO SERIETILBEHØR DE VIKTIGSTE KONTROLLORGANER AA 13 12b 12a 9a 10 9b (I) ON (0) OFF OPTIONAL 8 5 1 7 6 3 11

Detaljer

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell 6220 220 240 V~,

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

PRO PRO X-TRA 2004-03-01

PRO PRO X-TRA 2004-03-01 2004-03-01 PRO PRO X-TRA DA NO SV FI DE FR NL IT Instruktionsbog... 3-7 Instruksjonsbok... 8-13 Instruktionsbok... 14-19 Käyttöohje... 20-25 Betriebsanweisung... 26-31 Manuel d'instructions... 32-37 Gebruikershandleiding...

Detaljer

Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold

Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold Rhapsody/Primo P200 Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold!? 04.AR.09/1 NO January 2000 Arjo Hospital Equipment AB 2000 Arjo-produkter er patentbeskyttet eller patentanmeldt. Opplysninger om patent

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer