Topvex SoftCooler SR09, SR11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Topvex SoftCooler SR09, SR11"

Transkript

1 Dokument oversatt fra engelsk NO A002

2 Innhold 1 Samsvarserklæring Advarsler Kontroll/rapportering av kuldemedium Produktinformasjon Generelt Tekniske data Dimensjoner og vekt Elektriske data Komponenter Elskap Transport og lagring Installasjon Utpakking Montasjested/-prosedyre Installere aggregatet Installasjon Deling av Topvex SR ventilasjonsaggregat Montere Topvex SoftCooler SR Elektrisk tilkobling Funksjonsbeskrivelse Generelt Effektregulering Effektbegrensning Igangkjøringsprotokoll Generelt Installeringsprotokoll Klargjøre styreenhet E Før kompressoren startes Styre kjøledrift...15

3 1 Samsvarserklæring Produsent bekrefter at: Kjøleenhet Topvex SoftCooler SR09 Topvex SoftCooler SR11 Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: Faks: (Erklæringen gjelder bare for produktet i den tilstanden det var i da det ble levert og montert i anlegget i henhold til den medfølgende installasjonsveiledningen. Forsikringen dekker ikke komponenter som er lagt til, eller handlinger som er utført på produktet i ettertid.) Samsvarer med kravene i følgende direktiver Maskindirektiv 2006/42/EF Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserte standarder gjelder: EN ISO EN EN ISO Hovedprinsipper for konstruksjon Risikovurdering og risikoreduksjon Maskinsikkerhet Sikkerhetsavstander for å hindre at faresoner nås av armer eller bein Maskinsikkerhet El-utrustning for maskiner Del 1: Generelle krav EN EN Grader av beskyttelse fra kapslinger (IP-kode) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitet for industrielle miljøer EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder utslippsstandarder for private, kommersielle og lettindustrielle omgivelser Komplett teknisk dokumentasjon er tilgjengelig. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler finnes i dokumentet: Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Alt elektrisk arbeid må utføres av autorisert installatør i henhold til gjeldende forskrifter. Alt arbeid i kuldemediumkretsen og håndtering av kuldemedier skal utføres av autorisert personale. Advarsel Dørhåndtakene er låsbare. Sørg for at disse er låst under drift. Enheten er tung. Vær forsiktig under transport og montering. Fare for klemskade. Bruk beskyttelsesklær. Se opp for skarpe kanter under montasje og vedlikehold. Sørg for at egnet løfteutstyr brukes. Bruk beskyttelsesklær. Unngå at kuldemediet kommer i kontakt med hud. Bruk verneutstyr som vernebriller, hansker og egnede verneklær. Sørg for god ventilasjon. Kontakt lege ved frostskader. Vask den utsatte delen av kroppen grundig ved hudkontakt. Vask i 20 minutter med øyevann eller lunkent vann ved øyekontakt og kontakt lege. Før elektrisk tilkobling til strømforsyningen, skal det være en allpolig skillebryter med klaring på minimum 3 mm. Forsiktig Hvis enheten installeres på et kaldt sted, må du sikre at alle ledd og koblingsstykker er dekket med isolasjon, og godt teipet Ventilasjonskanaler/-ender må være tildekket under lagring og installasjon Unngå tilkobling av tørketromler til ventilasjonsanlegget 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium Topvex SoftCooler SR leveres ferdig fylt med kjølemedium og hører inn under gruppen "Enheter som inneholder mer enn 3 kg kjølemedium per krets". Før igangkjøring skal det alltid utarbeides en installasjonskontrollrapport av en kjølesertifisert person. En lekkasjekontroll med protokollføring skal utføres én gang i året. Det er kun pålagt å rapportere om installasjonen av Topvex SoftCooler SR dersom bygget/foretaket der installasjonen skjer, samlet inneholder en total mengde kjølemedium på 10 kg eller mer ("små enheter") med kjølemedium på mindre enn 3 kg, f.eks. kjøleskap/dypfrysere, teller ikke med). Hvis rapportering er aktuelt, skal det gjøres til overordnet kontrollmyndighet (vanligvis til det kommunale miljøkontoret). Hvilke forskrifter som gjelder, kan variere fra land til land. Kontakt lokale myndigheter Systemair AB

5 4 Produktinformasjon 4.1 Generelt Denne montasjeanvisningen omhandler Topvex SoftCooler SR, produsert av Systemair AB. Topvex SoftCooler SR kommer i følgende utførelser: Modell: SR09, SR11. Høyre- eller venstremodeller: R (høyre), L (venstre). Plassering av tilluftsåpningen sett fra tilgangssiden. I denne veiledningen finner du grunnleggende informasjon og anbefalinger angående konstruksjon, installasjon, oppstart og drift, slik at du kan sikre riktig og feilfri drift av aggregatet. Nøkkelen til riktig og trygg drift er å lese denne veiledningen grundig, bruke aggregatet i henhold til de angitte retningslinjene og følge alle sikkerhetskrav. Denne veiledningen er et tillegg til "Installasjonsveiledning for Topvex SR 09,11, TR 09-15" (eget dokument) og skal også leses før installasjon. 4.2 Tekniske data Dimensjoner og vekt A F B 225 A C D 100 D C E G Fig. 1 Dimensjoner (mm) SR09, SR11 (eksempelet viser venstremodell) Modell A B C D E F G Vekt, kg Vekt, TOT SR SR Systemair AB

6 4.2.2 Elektriske data Modell Spenning Strøm (A) Effekt (W) Topvex SoftCooler SR V 3N~, 50 Hz Topvex SoftCooler SR V 3N~, 50 Hz Sikring, treg 4.3 Komponenter Fig. 2 Grunnleggende komponenter i venstremodell Posisjon Beskrivelse 1. Kompressor 2. Kondensatorbatteri 3. Fordamperbatteri 4. Tørrefilter med nivåglass 5. Elektronisk ekspansjonsventil 6. Dryppkar med avløp 7. Vannlås 8. Kabelgjennomføring for ekstern kabling 9. Elskap 10. Frekvensomformer 11. Trykk-/varmgassvakter 12. Målepunkt høyt/lavt for kjølemediumsystem Systemair AB

7 4.4 Elskap Fig. 3 Elskap Posisjon Beskrivelse 1. Rekkeklemme, strømforsyning 2. Automatsikring (MCB), oljevarmer 3. Releer 4. Rekkeklemme, interne/eksterne tilkoblinger 5. Frekvensomformer 6. DC drossel 7. Omformer 24 V 8. LCD-display Systemair AB

8 5 Transport og lagring Topvex SoftCooler skal lagres og transporteres slik at det beskyttes mot fysiske skader. Aggregatet må dekkes til, slik at støv, fukt og snø ikke trenger inn og skader aggregatet og komponentene. SAVE VSR 150/B leveres på pall, i én del og innpakket i plast. Bruk gaffeltruck ved transport av Topvex SoftCooler. Unngå flytting etter installasjon ettersom føttene kan ta skade som følge av sidebelastning. Advarsel Enheten er tung. Vær forsiktig under transport og montering. Fare for klemskade. Bruk beskyttelsesklær. Pass på at enheten ikke velter. 6 Installasjon 6.1 Utpakking Kontroller at alt bestilt utstyr er levert før installasjonen påbegynnes. Avvik mellom bestilt og levert utstyr må rapporteres til din leverandør. 6.2 Montasjested/-prosedyre Topvex SoftCooler skal installeres innendørs. Aggregatet plasseres på en vannrett overflate. Det er viktig at aggregatet installeres i vater før det settes i drift. De elektroniske komponentene må ikke utsettes for temperaturer lavere enn 0 C eller høyere enn +50 C. Følgende maksimumstemperaturer gjelder for feilfri drift av Topvex SoftCooler: Uteluft maks. +33 C Avtrekksluft maks. +28 C Omgivelsestemperatur maks. +28 C Ved valg av plassering, husk at aggregatet krever jevnlig vedlikehold og at inspeksjonsdørene må være lett tilgjengelige. Sørg for plass til å åpne dørene og ta ut hovedkomponentene (figur 1). Generelt vedlikehold omfatter bl.a. kontroll og rengjøring av dryppkaret og battericoil. Rommet må ha et gulvsluk slik at det er mulig å tappe ut kondensvann (kapittel ). Ikke plasser aggregatet inntil en vegg, ettersom lavfrekvent støy kan forårsake vibrasjoner i veggen selv om viftens støynivå er akseptabelt. Hvis dette ikke er mulig, anbefales det å isolere veggen Systemair AB

9 6.3 Installere aggregatet Installasjon Fig. 4 Installering, venstremodell Posisjon Beskrivelse Tilluft Avtrekk Utetemp. Avtrekk 1. VAV-trykkføler avkast (tilbehør) 2. VAV-trykkføler avkast (tilbehør) 3. Spjeld med motor, avkast (tilbehør) 4. Spjeld med motor, uteluft (tilbehør) 5. Tilluftsføler 6. Topvex SoftCooler SR Systemair AB

10 6.4 Deling av Topvex SR ventilasjonsaggregat Før Topvex SoftCooler SR installeres, må Topvex SR deles opp (figur 5). Slik splittes aggregatet: Ta ut varmeveksleren, tilluftsviften og avtrekksfilteret A. Løsne kabelforbindelsene i veggen B. De to halvdelene av enheten settes sammen med 4 M10-skruer, én i hvert hjørne C. Betjeningsdel D. Varmegjenvinningsdel E. Det er mulig å demontere gavlen ved å fjerne 6 MRX M6-skruer med TH2-verktøyet Sett den sammen igjen i motsatt rekkefølge. Fig. 5 Venstremodell Merk: Når delene settes sammen igjen, må det gjøres på riktig måte se kabelmerkene på siden av kablene Systemair AB

11 6.4.1 Montere Topvex SoftCooler SR Fig. 6 venstremodellen (høyremodellene er speilede) Kontroller at tetningsremsene og -flatene mellom halvdelene er uten skader. Plasser SoftCooler mellom de to aggregatdelene, og skyv dem forsiktig sammen. SoftCooler festes til aggregatdelene med 4 M10-skruer, én i hvert hjørne. 1. Ta bort dekselet oppå SoftCooler for å få tilgang til de øvre monteringsskruene på den siden av enheten som er vendt mot den roterende varmeveksleren. 2. Ta ut avkastluftfilteret for å få tilgang til de øvre monteringsskruene på den siden av enheten som er vendt mot avkastluftfilteret. 3. Ta ut tilluftsviften for å få tilgang til de øvre monteringsskruene på den siden av enheten som er vendt mot tilluftsviften. 4. Når alle de fire skruene er på plass, settes tilluftsviften, avkastluftfilteret og dekselet på plass igjen Kondensering og varmeisolasjon Uteluft- og avkastkanaler må alltid isoleres mot kondens. Riktig isolasjonsinstallasjon på kanaler tilkoblet enheten er spesielt viktig. Alle kanaler som installeres i kalde rom/områder, må være tilstrekkelig isolert. Bruk isolasjonsmateriale (minst 100 mm mineralull) med plastdiffusjonssjikt. På områder med ekstremt lave utendørstemperaturer om vinteren, må ytterligere isolasjon installeres. Total isolasjonstykkelse må være minst 150 mm Systemair AB

12 Forsiktig Hvis enheten installeres på et kaldt sted, må du sikre at alle ledd og koblingsstykker er dekket med isolasjon, og godt teipet Ventilasjonskanaler/-ender må være tildekket under lagring og installasjon Unngå tilkobling av tørketromler til ventilasjonsanlegget Kondensavløp Advarsel Aggregatet skal ikke tas i bruk før kodensavløpet og vannlåsen som følger med er koblet fra SoftCooler til gulvsluket. Avløpet kobles til avløpskoblingen under dryppkaret. Dryppkaret er plassert i bunnen av Topvex SoftCooler. Bruk plasttilkoblingsrøret som følger med og kutt det i riktig høyde "H" ifølge figuren nedenfor. Tabellen nedenfor inneholder informasjon om forholdet mellom høyde "H" og maksimalt undertrykk i aggregatet. Fig. 7 Dimensjon og montering H (mm) Normale forhold Maks. Negativt trykk (Pa) Det er nødvendig med et ekstra rør (følger ikke med Topvex SoftCooler) for å lede vannet fra vannlåsavløpet til gulvsluket. Koble til røret og kontroller at fallet er minimum 1:200 til gulvsluket, og at hele avløpet befinner seg på et frostfritt sted. Fig. 8 Rør til gulvsluk Systemair AB

13 6.4.2 Elektrisk tilkobling Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Alt elektrisk arbeid må utføres av autorisert installatør i henhold til gjeldende forskrifter. Alt arbeid i kjølekretsen og håndtering av kjølemedium skal utføres av autorisert personale. Fig. 9 Elektrisk koblingsboks, venstremodell Kabelfester Styrekabel Strømforsyning 1. Koble den klargjorte styrekabelen fra den Topvex SoftCooler elektriske koblingsboksen til elskapet til Topvex SR (i tilluftsdelen). Bruk de klargjorte kabelgjennomføringene til å gå inn i skapet og feste kabelen opp til toppen av enheten ved hjelp av selvklebende kabelfester. 2. Koble kablene til rekkeklemmen i elskapet i henhold til merkingen på kablene og i koblingsskjemaet. Se også kapittel Interne elektriske tilkoblinger. 3. Koble kjølerenheten til strømforsyning (400 V 3~, 50 Hz) gjennom den allpolige skillebryteren (sikkerhetsbryteren), som ligger vedlagt i aggregatet ved levering. Strømkabelen føres direkte inn i den Topvex SoftCooler elektriske koblingsboksen. Informasjon om kablenes og sikringenes dimensjoner finnes i de elektriske dataene (figur 4.2.2). 4. Utfør de elektriske tilkoblingene for Topvex SR-ventilasjonsaggregatet i henhold til installasjonsveiledningen som følger med aggregatet Systemair AB

14 Eksterne/interne tilkoblinger Se også koblingsskjemaet som følger med. Strømforsyningen er den eneste eksterne tilkoblingen som skal kobles til Topvex SoftCooler. Tabell 1: Eksterne tilkoblinger Rekkeklemme Beskrivelse Merknad PE Jord N N Jordet nøytral (nettspenning) L1 L1 Fase (nettspenning) L2 L2 Fase (nettspenning) L3 L3 Fase (nettspenning) 400 V 3N~, 50 Hz, forsynt via sikkerhetsbryteren Den klargjorte driftskabelen i Topvex SoftCooler skal trekkes til elskapet i tilluftsdelen av Topvex-ventilasjonsaggregatet og kobles til rekkeklemmene med de samme numrene som kabelmerkingene. Tabell 2: Interne tilkoblinger Rekkeklemme Beskrivelse Merknad G G 24 V AC 4 DI-ref. Fellers 10 DO-ref. Fellers 15 DO Et signal fra styreenhet E28 om å starte "DX-kjøletrinn1" indikerer et kjølebehov. Signalet går til releet R1 som da starter kompressoren. 74 DI Alarmindikasjon kjøling (Driftsfeil P1-kjøling). 90 AO ref. Felles 94 AO Styresignal fra styreenhet E28 for kjøling. Styrer frekvensomformer "FC". 24 V AC, 0,5 A NO 0-10V DC 7 Funksjonsbeskrivelse CO RC HPS CPR FC HE EV RM Fig. 10 venstremodell Systemair AB

15 Posisjon EF SF SS OS ETS UC RC RM HE DO DEH FC CPR EV CO HPS OT/ET FGS/FGE Beskrivelse Avtrekksvifte Tilluftsvifte Temp.føler, tilluft Temp.føler, uteluft Temp.føler, avtrekksluft Betjeningspanel E28 Rotorregulator Rotormotor Varmeveksler Spjeld inntak (tilbehør) Spjeld avkast (tilbehør) Frekvensomformer Kompressor Fordamper Kondensator Kondensatortrykkføler Overoppheting / maks.temp.-brytere Luftfilter trykkbrytere 7.1 Generelt Styreenhet E28 (UC) føler temperaturen via avtrekkstemperaturføleren (ETS) og holder deretter den angitte avtrekkstemperaturen ved å sekvensstyre kompressoren (CPR), varmeveksleren (HE) og varmtvanns-/elektrisk varmebatteri (HWL/H, ELH). Temperaturføleren i tilluften (SS) fungerer som min.- og maksbegrensning på tilluftstemperaturen. 7.2 Effektregulering Kompressoren (CRP) reguleres trinnløst mellom, i frekvensomformeren (FC), angitt minimums- og maksimumsfrekvens. 7.3 Effektbegrensning Den programmerbare kontrolleren føler kontinuerlig kondensatortrykket via høytrykksføleren (HPS) og senker gradvis kompressorens (CRP) hastighet hvis trykket overskrider den angitte begrensningsverdien. Dette gjøres for å unngå en høytrykksalarm. Merk: Denne veiledning inneholder funksjoner for Topvex SoftCooler SR. En fullstendig beskrivelse av funksjoner finnes i "Installasjonsveiledning for SR 09,11, TR 09-15" Systemair AB

16 8 Igangkjøringsprotokoll Selskap: Ansvarshavende: 8.1 Generelt Kunde: Dato: Installasjon: Objekt/aggregat: Artikkelnr.: Installasjonsadresse: Modell/størrelse Serienr.: Betegnelse: 8.2 Installeringsprotokoll Operasjon Utført Merknad Kontrollrapport kjøling for etablert installasjon. (Rapportering skal i noen tilfeller gjøres til overordnet kontrollmyndighet, se kapittel 3, Kontroll/rapportering av kuldemedium). Alle deler uten skader. Installasjon utført i henhold til veiledning (se kapittel 6.4.1, Montere Topvex SoftCooler). Kondensavløp tilkoblet (se kapittel , Kondensavløp). Strømforsyning tilkoblet via sikkerhetsbryteren (se kapittel 6.4.2, Elektrisk tilkobling). Intern driftskabel tilkoblet (se kapittel , Eksterne/interne tilkoblinger). Til- og avtrekksluftmengde justert 8.3 Klargjøre styreenhet E28 Følgende innstillinger må utføres i styreenhet E28 for å motta riktige funksjoner. Logg først på i styreenhet E28 (passord: 3333). Alternativt kan innstillingene utføres med PC-programvareverktøyet "Corrigo E-tool Ventilation". Deretter lastes konfigurasjonsfilen (.vtc) ned fra Systemairs nettkatalog (www.systemair.com). Operasjon Utført Merknad Velg menyen Konfigurering Inngang/utgang: Velg DI Bla til DI4 og velg. Bytt innstillingen til P1 Kjøling Velg menyen Konfigurering Reguleringsform: Kontroller at innstillingen er Avtrekkregulering eller Romregulering Merk: Merknad: DI4 kan ikke brukes til forlenget drift når Topvex SoftCooler er i bruk Systemair AB

17 Operasjon Utført Merknad Velg menyen Konfigurering Kjøling: Angi DX Angi Grense for tilluftsregulering ved aktiv: til 0,0 C. Velg Konfigurasjon trinnvis styring / trinnvis styrt kjøling: Aktiveringsnivåer (bla deretter ned) Velg Kjølergrupper: 1 Angi Min. av-/påtid: 1 sek Velg menyen Konfigurering Kjølegjenvinning: Angi Kjølegjenvinning til Nei 8.4 Før kompressoren startes For å unngå skade på kompressoren må oljen i kompressorveivhuset varmes opp før første gangs start. Operasjon Utført Merknad Stans tillufts- og avtrekksviften (via Topvex-ventilasjonsaggregatets sikkerhetsbryter) Slå på Topvex SoftCoolers strømforsyning via sikkerhetsbryteren. Kontroller at spenningen er på (displayet i frekvensomformeren lyser)vent i minimum to timer til oljen når en temperatur på omtrent +30 C. 8.5 Styre kjøledrift Operasjon Utført Merknad Start tillufts- og avtrekksviften (via Topvex-ventilasjonsaggregatets sikkerhetsbryter). Kjør aggregatet på dimensjonerende luftmengder. Start kompressoren ved å fastslå et 100 % kjølebehov: Logg på i styreenhet E28 (3333) Velg menyen Manuell/auto Velg Kjøling Angi kjølebatteri som Manuell utgang 100,0 Kjør kompressoren i minst ti minutter. Tilluft m 3 /t Avtrekksluft m 3 /t Utelufttemperatur C Les deretter av avtrekks-, ute-, til- og avkastlufttemperaturen via styreenhet E28s display (i menyen Temperatur). La kompressoren svive. Mål varmgass- og væskeledningstemperaturen med en faststroppet temperaturføler. Tillufttemperatur C Avtrekkslufttemperatur C Avkastlufttemperatur C Varmgasstemperatur C Væskeledningstemperatur C Systemair AB

18 Operasjon Utført Merknad La kompressoren svive. Les av verdiene nedenfor via frekvensomformerens display. Se avsnittet "Frekvensomformer, hurtigveiledning" i Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner. Angi først parameteren for lesing og la deretter Topvex SoftCoolers dør være lukket i minst fem minutter før avlesing: Utgangsfrekvens (param d001) Utgangsstrøm (param d002) Kondensatortrykk (param d004) Utgangsfrekvens Hz Utgangsstrøm A Kondensatortrykk bar Merk: Viktig! Tilbakestill kjøledriften til "Auto". Logg på i styreenhet E28 (3333) Velg menyen Manuell/auto Velg Kjøling Angi kjølebatteriet som Auto Merknader: Systemair AB

19 Systemair AB

20 lastpage Systemair AB forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i veiledningens innhold uten forvarsel. Systemair AS

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082604-NO 22-08-2013 A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktinformasjon... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Dimensjoner

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Installasjonsinstruksjoner Innhold Les meg først...4 Advarsler...4 Generelt...4 Elektrisk...4 Terminologi...4 Før du installerer enheten...5 Velge installasjonssted...5 Plaza,

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual NO Innhold Sikkerhetskrav...3 Transportering...4 Kort beskrivelse av aggregatet...5 Installasjon...6 Vedlikehold...7 Teknisk

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

DOMEKT ReGO 400VE-B Installasjons - og vedlikeholdsmanual

DOMEKT ReGO 400VE-B Installasjons - og vedlikeholdsmanual DOMEKT ReGO 400VE-B Installasjons - og vedlikeholdsmanual NO Innhold Sikkerhetskrav...3 Transportering...3 Kort beskrivelse av aggregatet...5 Installasjon...6 Vedlikehold...11 Teknisk informasjon......12

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Fraluftsvarmepumpe Bruks- og vedlikeholdsanvisning Ordrenr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- og vedlikeholdsanvisninger DSEH4082.03.NO rev.0 Side Innholdsfortegnelse Generelt. Tiltenkt

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer