Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500"

Transkript

1 Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500 Beregnet for fast montasje på gårdstanken eller for montering på gulv eller vegg ved siden av gårdstanken Revidert

2 INNHOLD 1 FUNKSJON BRUKSOMRÅDE OPPBYGNING LAGRING OG TRANSPORT SAMMENMONTERING INSTALLASJON INSTALLASJON PLASSERING AV VASKEAUTOMAT MED TILSTØTENDE UTSTYR TILLEGGSUTSTYR TILKOPLING AV VASKEAUTOMAT EL-STYRING STYRING M KONTROLLPANEL MENYER BETJENING KONTROLL FØR START KONTROLLPANEL START AV VASKEPROGRAM FORVASK FORVASK HOVEDVASK STARTSKYLLING SIKKERHET VEDLIKEHOLD OG OPPLÆRING ETTERSYN VEDLIKEHOLD OPPLÆRING GARANTI BETINGELSER FORHOLD SOM IKKE DEKKES AV GARANTI TEKNISKE SPESIFIKASJONER MÅL OG VEKT NETTVANN EL-NETT VASKEPUMPE DOSERINGSPUMPER VANNVENTILER...17 Side:2 av 17

3 1 Funksjon 1.1 Bruksområde Vaskeautomaten er konstruert for programstyrt vask av gårdstanker. Vaskeautomaten må bare benyttes i rom med sluk, der temperaturen må ligge mellom 5 og 40 C. Automaten plasseres fortrinnsvis i melkerommet, på eller ved gårdstanken. NB! Vaskeautomaten må ikke benyttes til andre formål enn nevnt ovenfor uten at produsenten har godkjent dette. 1.2 Oppbygning Vaskeautomaten består av 3 deler: Tankvasker Elektrisk styreskap Brakett mellom tankvasker og elektrisk styreskap 1.3 Lagring og transport Vaskeautomaten må lagres innendørs, tørt, og tildekket i temperaturområdet 5 40 C. Vaskeautomatens vekt gjør at den kan bæres ved forflytting over kortere avstander. For øvrig kan den transporteres med tralle eller liknende. Ved eventuell heising med kran benyttes en pall som vaskeautomaten festes til. 1.4 Sammenmontering. 1. Det elektriske styreskapet festes til brakettene med 4 stk skruer (M4x8mm) og skiver. 2. Braketten med styreskapet festes til toppen på tankvaskeren med skruene som holder lokket på tankvaskeren på plass. 3. Støpslene på kablene fra styreskapet settes i kontaktene på tankvaskeren. 4. Temperaturføleren føres ned gjennom gumminippelen på lokket på tankvaskeren. Kabelen til føleren stripses slik at den ikke kommer i berøring med varmekolben. Deretter føres føleren opp fra undersiden på varmeskjoldet og festes med slangeklemme til røret for varmekolbe. Føleren festes til røret ca 100 mm fra bunn av røret. Det anbefales å isolere føleren utvendig med korktape. Side:3 av 17

4 2 Installasjon 2.1 Installasjon Figur 2.1: Tankvaskeren montert på tank Plassering av vaskeautomat med tilstøtende utstyr Vaskeautomat forutsettes plassert i melkerom med sluk. Den kan enten henges på vegg, på gårdstanken, eller plasseres på gulv. Tankvaskeren plasseres slik at pumpehuset kommer under væskenivået i tanken. Pumpehuset m å plasseres lavere enn vanniv ået i tanken. Flot ørventil. Åpner dreneringsventilen n år det kommer vann eller melk inn i vaske - Automaten utenom vaskeperioden. Dreneringsventilen Side:4 av 17

5 Figur 2.2: Pumpas løpehjul som er styrende for plasseringen av vaskeren. Vaskeren plasseres så nære tankens utløp som mulig. Det er fordelaktig om standardslange 1 x1,5 m eller 1 x2 m kan benyttes. Best løsning får en med fast opplegg med rør mellom tankvasker og gårdstank. Tilførsel av strøm og vann: Vaskeautomaten er forsynt med en 5 meter lang ledning. Ledningen er knyttet til automatens venstre side. Medfølgende vannslanger er 2,5 meter. Vannkranene må ha utvendige rørgjenger. Ventilene for kaldt og varmtvann er plassert på venstre side. Vaskemiddelkannene skal plasseres på et stødig underlag. Landteknikk Fabrikks holdere anbefales brukt. 2.3 Tilleggsutstyr Braketter for å feste tankvaskeren på gårdstanken. Det finnes braketter som er tilpasset de fleste tanktyper fra Lanteknikk Fabrikk. I figuren under vises brakett Type 1 beregnet for tankene 12-18V. I tillegg finnes Type 2 for 25-30V, og Type 3 for 25VL/AL og større tanker. På utløpet kan monteres en stuss for fastmontasje. Hvis tanken blir for lav kan klosser i plast leveres. Klossene bygger 50 mm Opphengsbrakett, type 1, for 12-18V Verktøy for plassering opphengsbrakett Figur 2.3: Eksempel på brakett for montasje på eldre gårdstanker. Side:5 av 17

6 2.4 Tilkopling av vaskeautomat 1 slange mellom tankens utløp og vaskeautomatens innløp festes med slangeklemme til vaskeautomatens innløp. Slangestuss 2-1 med omløper festes med slangeklemme til slangens andre ende. Slangen festes til tanken ved å skru omløper på tankens utløp. Vasketurbin(er) monteres i tanken dersom de ikke allerede finnes. Følg leverandørens bruksanvisning. En viser for øvrig til Montasje- og bruksinstruks for vaskeanlegg til gårdstanker utgitt av Landteknikk Fabrikk. Skru fast 90 -overgangsbend til hurtigkopling, og fest disse til vasketurbin(ene). Dette gjelder bare for LT-gårdstanker som ikke har fast vaskeledning. For LT-gårdstanker som ikke har vaskeledning legges 1 slange mellom vaskeautomatens utløp (trykkside) og vasketurbin(ene). Har tanken 2 vasketurbiner kuttes slangen på et hensiktsmessig sted, og forgrener den med et 1 Y-rør. Alle slangene festes med slangeklemmer Komplett 2 pumper p å brakett Doseringspumpe Slangeelement Nippel for tilkobl. slange Multiplugg 10 -P Multiplugg innsats f/10 -P Multiplugg 16 -P Multiplugg innsats f/16 -P Temperaturbegrenser Trykkvakt Vannventil Mengderegulator 8 l/min Mengderegulator 16 l/min Varmekolbe 7,5 kw Pumpe Dreneringsventil Flot ørbryter Tankvasker for LTF gårdstanker Røropplegg se egen tegning Figur 2.41: Automatens oppbygging, med de sentrale komponentene. For LT-gårdstanker med vaskeledning legges 1 slange mellom vaskeautomatens utløp (trykkside) og stuss på vaskeledning som er plassert på utløpsenden av tanken. Denne festes med slangeklemmer. NB! Trykkslangene (1 ) må tåle en temp. på 90 C. De som leveres originalt fra Landteknikk Fabrikk tilfredsstiller kravet. En må være påpasselig der det benyttes slanger av eldre/annen type enn den originale. Slangene legges opp slik at de drenerer seg mot vaskeautomaten, eller mot både vaskeautomat og tank. Dette fordi vannlås kan skape driftsproblemer for vaskepumpen. NB! Benytt solide slangeklemmer, og skru disse godt til for å hindre at slangene løsner under vask. Dårlige slangeforbindelser kan medføre lekkasje, og varmt vann opptil 90 C kan medføre skollingsfare. Benytt slanger og slangeklemmer som leveres av Landteknikk Fabrikk. Side:6 av 17

7 Vaskeautomaten må tilkoples nett for kaldt og varmt vann. Nettrykket må ligge mellom 2 og 8 bar. Temperaturen på varmtvannet bør ligge mellom ºC. Maksimal temperatur på hettvannet er er 90 C. Vannslangene (tilførsel) for vaskeautomaten har en 90 -omløper, og en rett-omløper med 3/4 invendig rørgjenger. Skru først fast 90 -omløper til vannventil på vaskeautomaten, før rettomløper skrus fast til respektive vannkraner. NB! Pakningene kan ødelegges dersom omløperne skrus for hardt til. NB! Vannkranene i melkerom skal alltid stå fullt åpne under drift. (Kranene kan med fordel alltid stå åpne, bl.a. for å spare tankbilsjåføren for tid.) Fra dreneringsventil må det legges et 32 mm avløpsrør ned i sluk. Dette gjøres for å unngå skolling pga sprut av varmtvann når dreneringsventil åpner. Vaskeautomaten er utstyrt med to doseringspumper, beregnet for flytende vaskemidler, som vist i figur Det er en utskiftbar kort slange inne i pumpen, med nipler for tilkobling av slange på utsiden. Figur 2.42: Doseringspumpene montert på standard brakett. Beholderne for vaskemiddel plasseres i stativ som henges på tanken, eller festes til vegg evt. plassers i stativ på gulvet. Kannene plasseres så nær doseringspumpene som mulig. Lange sugeslanger kan medføre unøyaktig dosering. NB! Det er viktig at slangene kobles til kannene på korrekt måte. For montering henvises det til vedlagte tegning: Det benyttes sterke alkaliske og sure vaskemiddel, og det svært viktig at man unngår søl, eller at uvedkommende kan rive løs slangene.. Vaskeautomaten tilknyttes 3 fase kurs for elektrisk strøm 230 V/50 Hz. Kursen sikres med 25 A trege automatsikringer. Automaten kan kobles om til 400 V spenning, og i slike tilfeller sikres kursen med 16A trege sikringer. Side:7 av 17

8 2.5 Funksjoner - Innstillinger Vaskeautomaten er programert iht TINEs retningslinjer. Tabell 3.3 viser innstillingen av vaskevariablene, og hvilke muligheter en har for å fravike fabrikkinnstillingen. Endringer gjøres av servicemann. På varmt- og kaldtvannsinntaket er det satt inn mengderegulatorer. Disse sørger for riktig vannmengde i tanken. Blir vanntrykket for lavt, og/eller dimensjonen på vannledningen frem til vaskeautomaten er liten, kan dette medføre for lite vann i tanken. Vaskepumpen vil da kunne få driftsproblem, med tilhørende utilfredsstillende vaskeresultat. Enkelte steder kan vannkvaliteten medføre behov for doseringen av surt eller alkalisk middel utover det standarden tilsier. Dette bør vurderes sammen med hygienepersonell fra meieriet. Belegg i tanken kan være en indikasjon på for svak dosering. Følg anvisningen på vaskemiddelkannene. Mengden kan beregnes ut fra vannmengden som tilføres. Hovedvasken skal ha min. 25 liter vann. Pumpen for vaskemiddel gir 115 ml/min. Dreneringstidene må tilpasses vannmengdene. Økning av vannmengde krever forlengelse av dreneringstidene. Ved for lavt vasketrykk vil ikke varmekolben slå inn, selv om temperaturen viser for lav temperatur. Figuren under viser plassering og utforming av temperaturbegrenser og trykkvakt. Temperaturbegrenser er montert under lokket. Denne kobler ut hvis temperaturen kommer over 100 ºC. Den må kobles inn manuelt. Trykkvakt. Denne kobler ut vaskeprogrammet hvis ikke vanntrykket oppn åes n år pumpa starter etter 2 fors øk. Figur 2.4x: Temperaturbegrenser og trykkvakt. Side:8 av 17

9 3 EL-styring 3.1 Styring M80 Vaskeautomat er utstyrt med en styring som kontrollerer og overvåker vaskeprosessen. Denne styringen M80 må imidlertid programmeres for den enkelte installasjon. Dette fordi at en feilprogrammert styring kan forårsake funksjonssvikt på og eller gi et dårlig vaskeresultatet. Styringen M80 plassert i styreskapet 3.2 Kontrollpanel = Start vaskeprogrammet = Stopp knapp / retur knapp = Enter knapp = Pil opp = Pil ned 3.3 Menyer Nedenfor vises startsiden for styringen. Her kan vaskeautomaten startes og stoppes. Ved å betjene pil opp og pil ned samtidig i 3 sekunder vises hovedmenyen. Ikke kvitterte alarmer vises på nederste linje, de kviteres når ny vask starter eller ved å betjene stopp knappen i 3 sekunder. Alarmmeldingen starter med teksten ALARM Side:9 av 17

10 etterfulgt av Program og alarm meldingen. Program viser hvilket program alarmen oppstod i. F1 er forvask 1, F2 er forvask 2, Hv er hovedvask og Ss er start skylling. Ved strøm brudd vises ikke program. V A S K E A U T O M A T S T A R T - > T R Y K K V A S K S T O P P - > T R Y K K S T O P P T R Y K K O G H O L D I 3 S E K Den valgte meny linje utheves og indikeres med pil høyre, meny linjen velges med pil opp eller pil ned. Funksjonen velges ved å betjene enter knapp. H O V E D M E N Y - > V A R I A B L E R V A S K A L A R M L O G G S Y R E M A N U E L T B A S E M A N U E L T D R E N E R I N G S T A R T S I D E Valget VARIABLER VASK viser meny for endring av vaske variablene. Valget ALARM LOGG viser de 6 siste alarmene. Valget SYRE MANUELT åpner for syre mens enter knappen er betjent. Valget BASE MANUELT åpner for base mens enter knappen er betjent. Valget DRENERING åpner for drenering mens enter knappen er betjent. Valget START SIDE returnerer til startsiden ved å betjene enter knappen. Nedenfor vises første siden for variabler vask. Variablene velges med pil opp og pil ned, valgt linje er uthevet. Ved å betjene enter knappen i 3 sekunder kan variabelen endres. Endringen utføres ved å betjene pil opp eller pil ned knappen, vis knappen holdes nede endres variablen automatisk. Den nye verdien på variabelen godkjennes med å betjene enter knappen eller forkastes ved å betjene stopp knappen. Det er 6 sider med variabler og de velges ved pil opp eller pil ned når første eller siste variabel er valgt. V A R I A B L E R V A S K F O R V 1 K - V A N N : 7 0 S F O R V 1 V - V A N N : 6 0 S F O R V 1 P U M P E : 3 0 S F O R V 1 D R E N : 5 0 S F O R V 1 A N T R E P : 1 1 A V 6 U T : S T O P P Side:10 av 17

11 3.4 Variabeloversikt. Tekst display Omr. Enh. Veil. innst Forklaring SKYLL1 K-VANN sek 70/35 Skylling 1 SKYLL1 V-VANN sek 60/30 SKYLL1 PUMPE S 0-99 sek 10 Gangtid på pumpe før dren.ventil åpener. SKYLL1 PUMPE D 0-99 sek 20 Gangtid på pumpe etter at dren.ventil har åpenet SKYLL1 DREN sek 150 SKYLL1 ANT REP Forvask 1 kan gjentaes flere ganger. SKYLL2 K-VANN sek 110/55 Skylling 2 SKYLL2 V-VANN sek 110/55 SKYLL2 PUMPE 0-99 min 2 SKYLL2 DREN sek 70 SKYLL2 K- VANNSTP 0-99 sek 0 Kaldt vann inn på slutten av vanninntaket HOVEDV K- VANNSTP 0-99 sek 0 Kaldt vann inn på slutten av vanninntaket HOVEDV K-VANN sek 0 Hovedvask HOVEDV V-VANN sek 215/11 0 HOVEDV PUMPE 0-99 min 3 Gangtid etter utligningstid. Hvis kolbe kommer inn stopper pumpen 30 sek etter at kolbe har koblet ut. HOVEDV DREN sek 80 HOVEDV VARMEK J/N - J HOVEDV SETP ºC 55 S-SKYLL K-VANN sek 0/100 Startvask S-SKYLL V-VANN sek 200/0 S-SKYLL PUMPE sek 30 S-SKYLL DREN sek 100 S-SKYLL K- VANNPTP 0-99 sek 0 Kaldt vann inn på slutten av vanninntaket SYREPUMPE sek 70 Tid for gangtid på pumpen for vaskemiddel. Må BASEPUMPE sek 70 tilpasses de forskjellige vaskemidler og vannkval. SYRE PÅ RAD BASE PÅ RAD S-SKYLL AUTO J/N - J HYST U/SETP 1-10 ºC 3 Grader under settpunkt hvor varmekolbe kobles inn A-LAVTEMP U/HY 1-10 ºC 2 Alarmgrense under setpunkt - hysterese A-HØY TEMP 0-90 ºC 90 TEMP.UTLIGN 0-99 min 2 Tid pumpen går før varmekolbe kobler inn. MAKS OPPVARM 0-99 min 45 Etter denne tid kobler varmekolbe ut og vaskerogrammet fortsetter selv om temp. ikke er oppnådd. *) Fabrikkinnstilling : Her står to tall eksempelvis 60/30. Dette avhenger av hvilke mengderegulator som står i vanninntaket. Standard er regulator som gir 8 l/min. For bruk mot robotmelking medsendes regulatorer som gir 16 l/min. Side:11 av 17

12 3.5. Alarmlogg. Alarmloggen viser de 6 siste alarmer. LAV TEMP. HØY TEMP. Alarm kommer når temperaturen på vannet er under variabelen A-LAV TEMP U/HY etter avsluttet hovedvask. Årsak: Varmeelementet ute av funksjon. Temperaturbegrenser kan være utkoblet. Hvis dette gjentar seg, kontakt GT-service. Alarm kommer når temperaturen på vannet er over variabelen A-HØY TEMP. Årsak: Temperaturen er over 90 ºC. For høy innstilling på termostat på varmtvannsbereder. Feil på kontaktor som gjør at varmekolbe ikke kobler ut. DRENERING Alarmen kommer når det er vann i samlestokken etter drenering. Årsak : Dreneringstiden for kort. Lekkasje på vanninntaket. LAVT TRYKK Alarmen kommer når vaskepumpen ikke oppnår trykk etter 3 startforsøk. Årsak: For lite vann, kontroller silene i vanninntaket. Hvis trykket ikke oppnåes i forvask1 vil vasken gå overtil forvask 2. Hvis trykket ikke oppnåes i forvask 2 kommer det alarm om LAVT VASKETRYKK. (Det kommer ikke alarm i forvask1) TRYKKBRYTER Alarmen kommer når trykkbryter indikerer trykk før vaskepumpen starter. Årsak: Trykkbryter defekt, eller at bryteren er feiljustert. Kontakt GTservice. STRØMBRUDD Alarm kommer ved oppstart av styringen etter strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake vil det komme alarm STRØMBRUDD som det kvitteres for. En ufullstendig vask avsluttes med S-SKYLLING. Hensikt: Er å få utført en skylling etter strømbrudd (uahengig av hvor en var i vaskeprogrammet ved strømbruddet)... OBS: Hvis det har vært strømbrudd under vask kan det stå vann i tanken. Det er viktig å kontroller om det er vann i tanken før utløpsventil på tanken stenges og melking starter. Nedenfor vises alarmloggen. For å gå tilbake til startsiden betjenes stopp knappen. A L A R M E R F 1 : T R Y K K B R Y T E R S T R Ø M B R U D D Side:12 av 17

13 4 Betjening 4.1 Kontroll før start Før vaskeprosessen startes må styring for LT-gårdstanker settes i stilling for vask av tank. I denne stillingen er kjølemaskinen avslått, men røreverket vil rotere. For LTgårdstanker må funksjonsknapp 4 på styringen aktiveres. NB! Husk å åpne gårdstankens utløpsventil før start av vaskeprogram. 4.2 Kontrollpanel = Start vaskeprogrammet = Stopp knapp / retur knapp = Enter knapp = Pil opp = Pil ned 4.3 Start av vaskeprogram Programmet startes ved å trykke på VASK- knapp i 3 sekunder. 4.4 Forvask 1 FORVASK 1 og program forløp vises i displayet under hele forvask 1. Tanken tar inn kaldt vann og varmt vann fra nettet i programmert tid. Tanken pauser 10 sekunder. Vaskepumpe starter og går i programmert tid. Dreneringsventil åpner og drenerer tanken i programmert tid. Vaskepumpen går helt til trykket forsvinner. Alarm for drenering vises hvis det er igjen vann etter endt drenering. Forvask 1 kan gjentaes 3 ganger. Fabrikkinnstilling er 1 gjentagelse, d.v.s at forskylling 1 går 2 gnger. Etter endt drenering går programmet automatisk over til FORVASK2 : Side:13 av 17

14 4.5 Forvask 2 FORVASK 2 og program forløp vises i displayet under hele forvask 2. Tanken tar inn varmt og kaldt vann fra nettet i programmerte tider. Pumpen starter og går i programmert tid. Hvis ikke trykk oppnås pauser pumpen og starter opp etter endt pausetid.. (Hvis ikke trykk oppnås pauser pumpen og starter opp etter endt pausetid. Vasken avbrytes og alarm LAVT VASKETRYKK kommer opp i displayet hvis ikke trykk oppnås etter 3 forsøk.) Dreneringsventil åpner og drenerer tanken i programmert tid. Alarm for drenering vises hvis det er igjen vann etter endt drenering. Etter endt drenering går programmet automatisk over til: 4.6 Hovedvask HOVEDVASK og program forløp vises i displayet under hele hovedvask. Tanken tar inn varmt vann fra nettet programmert tid. Pumpen starter og går i programmert tid. (Hvis ikke trykk oppnås pauser pumpen og starter opp etter endt pausetid. Vasken avbrytes og alarm LAVT VASKETRYKK kommer opp i displayet hvis ikke trykk oppnås etter 3 forsøk.) Vaskepumpen går 2 min. Temperaturen kontrolleres. Er denne under forprogrammert verdig, kobles varmekolben inn og varmer vannet opp til denne temperaturen. Når temperaturen er oppnådd starter doseringspumpen og vaskemiddel pumpes inn.(doseringspumpen veksler mellom basisk og surt vaskemiddel ut fra det som er forprogrammert.) Pumpen går nå programmert tid for hovedvask. Doseringspumpene veksler automatisk mellom basisk og surt vaskemiddel annenhver vask. Antall base og syre på rad kan endres i variabel menyen. Dreneringsventil åpner og drenerer tanken i programmert tid. Alarm for drenering vises hvis det er igjen vann etter endt drenering. Etter endt hovedvask sjekkes variabel S-SKYLL AUTO. Hvis den er satt til J starter Startskyllingen automatisk og når den er satt til N vil programmet stoppe og vente på startskyllingen. Da vises teksten VENTER PÅ START SKYLLING TRYKK: ENTER 4.7 Startskylling Startskylling startes ca. 30 min. før melking. Dette gjøres på følgende måte: Hvis variabelen S-SKYLL AUTO står til N startes Startkyllingen ved å betjene enter knappen i 3 sekunder. S-SKYLL og program forløp vises i displayet under hele startskylling. Tanken tar inn varmt vann og kaldt vann fra nettet i programmert tid. Pumpen starter og går i programmert tid. (Hvis ikke trykk oppnås pauser pumpen og starter opp etter endt pausetid. Vasken avbrytes og alarm LAVT VASKETRYKK kommer opp i displayet hvis ikke trykk oppnås etter 3 forsøk.).. Dreneringsventil åpner og drenerer tanken i programmert tid. Alarm for drenering vises hvis det er igjen vann etter endt drenering. Tanken er nå ferdig vasket og kan tas i bruk, VASK FULLFØRT KVITTER MED ENTER vises i displayet. Side:14 av 17

15 5 Sikkerhet Det er gjennomført en risikoanlayse av vaskeautomaten, og forhold av betydning for sikkerheten er listet opp i tabell 5.1. For å redusere risikoen for skade må de opplistede tiltakene tillegges vekt. Tabell 5.1: Forhold som kan medføre fare, og tiltak for minimering av riskio. Moment Fare for Tiltak for minimering av risiko Slngebrudd vannslange Skolling Bruke sikre slangklemmer. Påse å skifte slanger ved elding. Overoppheting varmekolbe Forbrenning Er sikret med automatikk. Varmekolben er innkapslet. Platen kan bli varm. Søl vaskemiddel Etsing, syre Følg bruksanvisningen for tilkoblig av slanger. Skift slanger hvert år. Vaskemiddelkanner Etsing, syre Kannene må stå stabilt og sikret med tilkoblig av slanger. Se bruksanvisning. Utløpsvann Forbrenning Vannet må føres i rør til sluk 6 Vedlikehold og opplæring 6.1 Ettersyn Påse at kabinettet med styrepanel, elektriske ledninger, slanger og koplingsdeler er i stand og uten skade. Slanger, ledninger og andre komponenter av gummi må ettersees hvert halvår og byttes ut senest når de ikke lenger fyller sin funksjon. Utslitte eller skadede deler må skiftes umiddelbart. Bruk av skadede deler kan medfører risiko for skade for personer som befinner seg i nærheten av utstyret. Hold kabinettet rent. Utvendig vask skjer manuelt med klut og såpevann. Tørk av kabinettet etter utvendig vask. Landteknikk Fabrikk AS anbefaler å utføre en periodisk test/vedlikehold på temperaturbegrenseren en gang i året. Dette må også gjøres etter montasje/utskiftning av temperaturbegrenseren. Denne testen utføres på følgende måte: Steng kranene for kaldt og varmt vann. Still temperaturen på temperaturbegrenseren til 50 C. Tvangskjør rele d1 som styrer varmekolben. Start vaskeprogrammet, når programmet kommer til hovedvask vil temperaturbegrenseren bryte strømmen til varmekolben. Still temperaturen på 100 C og reset temperaturbegrenseren. Rele d1 deaktiveres. NB! Hold silene som sitter i hver vannventil fri for smuss, da dette kan medføre funksjonssvikt på vaskeautomaten. NB! Spyl ikke vann på koplingsbokser, elektrisk styringsenhet og elektriske motorer o.l. Side:15 av 17

16 6.2 Vedlikehold Vaskeautomaten krever ikke spesielt vedlikehold utover de punkter som er nevnt under ettersyn (se ovenfor). Slanger og andre komponenter av gummi vil ha begrenset levetid og må byttes når de ikke lenger fyller sin funksjon. Dette gjelder også interne slanger i doseringspumpene for vaskemidler. NB! Motoren for vaskepumpe er beskyttet av en termosikring plassert i motorens viklinger. Termosikringen kopler ut strømmen hvis motoren blir for varm. Termosikringen har automatisk innkopling, dette skjer når temperaturen er blitt tilstrekkelig lav. NB! Elektrisk koplingsskjema fins i EL-kapsling for vaskeautomaten. Advarsel: Strømmen må frakoples før panelet eller dekslene åpnes. 6.3 Opplæring Landteknikk Fabrikk A/S vil etter henvendelse kunne arrangere kurs (varighet 1 dag) for servicemontører eller andre interesserte vedrørende LT-Vaskeautomat. Kurset omfatter følgende områder: Bruk av vaskeautomaten. Mekanisk oppbygging og vedlikehold. Elektrisk oppbygging og vedlikehold. Klargjøring og installasjon. Programmering av styring. 7 Garanti 7.1 Betingelser Vaskeautomaten AUT-97 som er solgt fra Landteknikk Fabrikk er dekket av 1 års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil. Dette medfører at Landteknikk Fabrikk dekker kostnader som er forårsaket av material- og fabrikasjonsfeil i inntil 1år etter salgsdato. 7.2 Forhold som ikke dekkes av garanti Landteknikk Fabrikk påtar seg ikke ansvar for følgeskader ved driftsforstyrrelser og dekker heller ikke skader på grunn av: Skader oppstått under lyn og tordenvær. NB! Automaten bør frakoples strømnettet under slike perioder. Feil på det elektriske nettet. Manglende ettersyn/vedlikehold. For dårlig ventilasjon eller omgivelsestemperaturer utenom angitte grenser. Feil kjøring/bruk av anlegget. Andre utenforliggende forhold som er Landteknikk Fabrikk uvedkommende. Leverandøren erstatter ikke sekundære skader (følgeskader), jfr. våre leveringsbetingelser. Slanger og koblinger som beregnes som forbruksmateriell. Side:16 av 17

17 8 Tekniske spesifikasjoner 8.1 Mål og vekt Høyde: mm Bredde: mm Dybde: mm Vekt: kg Materiale kabinett/deksel... AISI Nettvann Maksimum trykk...8 bar Minimum trykk...2 bar Maksimum temperatur...90 C Tilslutning...Utv R 8.3 El-nett Spenning V / 50 Hz Samlet effekt forbruk uten varmekolbe...0,8 kw Samlet effekt forbruk med varmekolbe...8,3 kw 8.4 Vaskepumpe Maksimum mengde: liter / min Maksimum trykk:...1,8 bar Hastighet: omdr / min Spenning: V / 50 Hz Ampere:... 3,4 A Effekt forbruk W 8.5 Doseringspumper Doseringsmengde ml / min Spenning V DC 8.6 Vannventiler Vannmengde 2 8 bar... 8 l / min Side:17 av 17

NORSK INTRODUKSJON. Symboler som brukes i manualen. Dette symbolet indikerer at det er informasjon relevant kun for brukerne. (ikke for teknikere)

NORSK INTRODUKSJON. Symboler som brukes i manualen. Dette symbolet indikerer at det er informasjon relevant kun for brukerne. (ikke for teknikere) INTRODUKSJON NORSK Våre maskiner er enkle å bruke men skal allikevel kun brukes av personell som har gått igjennom denne instruksjonen og fått opplæring/innføring i bruk. Denne manualen skal alltid oppbevares

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster)

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster) INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster) Norwegian version rev.1, June 2005 VIKTIG! Må brukes i henhold til forskrifter Denne maskinen er konstruert kun for vask av

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer