HMS-DATABLAD GLACELF AUTO SUPRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD GLACELF AUTO SUPRA"

Transkript

1 Page 1 of GLACELF AUTO SUPRA Revisjonsdato: HMS-DATABLAD GLACELF AUTO SUPRA FARESEDDEL MERKING (EC): Aktuelt Inneholder R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Xn Helseskadelig. Monoetylenglykol R-22 Farlig ved svelging. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Varenr. Bruk av produktet Leverandør 2. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER GLACELF AUTO SUPRA FDF Frostvæske / Kjølevæske Total Norge AS Postbox 1455 Vika N-0116 Oslo Tel: Beredskapstelefon(er) Giftinformationscentralen SE LOKAL ADRESSE PÅ SLUTTEN AV DATABLADET Hovedkomponenter PREPERAT Produkt basert på etylenglykol. Stoffer, som udgør en fare for sundheden EC-nr. CAS-nr. Innhold R-setn. Monoetylenglykol <95 % Xn R-22 Natrium 2-ethylhexanoat <5 % Xn R-63,Rep3 SE SEKSJON 16 FOR FORKLARING AV RISIKOSETNINGER Største risiko Om stoffet svelges ved et uhell, kan det medføre skade på sentralnervesystemet Produktet inneholder et (bittert) frastøtende tilsetningsmiddel som

2 Page 2 of 7 Miliømessige effekter Fysikalsk-kjemisk risiko Produktets klassifisering motvirker risiko for svelging ved uhell. Må ikke tømmes i vasker, avløp eller i nærmiljøet Hvis produktet overopphetes, kan brannfarlige damper frigjøres og disse kan danne eksplosjonsfarlige gassblandinger. Sundhedsskadelig: Xn 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt Aspirasjon VED ALVORLIGE ELLER VEDVARENDE SYMPTOMER MÅ LEGE ELLER AMBULANSE TILKALLES. Innånding av røyk, damper oder sprøytetåke kan gi irritasjon i øvre luftveier. Ta skadelidte ut i frisk luft, i ro i et område med god utluftning. Umiddelbart til sykehus. Det skal ikke gis noe å drikke og brekninger skal ikke fremkalles (fare for lungeirritasjon). Det skal ikke gis noe å drikke Svelging (avhengig av dosen) kan forårsake f.eks. unormal adferd, bevisstløshet, kramper, åndedrettsstans, lungeødem samt lever- og nyreskade. Det kan i verste fall føre til døden. Rask behandling ved etylglykolforgiftning, eventuelt med hemodialyse, kan redusere de giftige virkningene. Intravenøs etylakohol i natriumbikarbonatløsning er en godkjent antidot. Skyll munnen. Tilsølte klær må fjernes straks. Vask omhyggelig med såpe og vann. Skyll straks grundig med rikelig mengde vann. Løft øyelokket. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege. Hvis det er sannsynlig at produktet har kommet i lungene (f.eks. ved oppkast), må personen umiddelbart til sykehus for behandling. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Karakteristiske farer Vernetiltak ved brann Annet Flammepunkt Se kapittel 9 - egnet: Karbondioksid (CO2), pulver, skum - ikke anbefalt: Ikke bruk vannsprøyter på et tidlig stadium i brannslokkingen da det kan bidra til å spre flammene. Unngå at etylenglykol brytes ned til acetaldehyd, ved C. Damper kan danne eksplosjonsfarlige blandinger med luft. Bruk egnet åndedrettsvern i tilfelle fare for innånding av damp eller røyk. Forbrenningsrester og forurenset vann for brannslokking må avhendes i tråd med lokale forskrifter. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl se avsnitt 8 og 13. Egnede verneklær, hansker, vernebriller og støvler må brukes i henhold til eksponeringsrisikoen. Hvis det er sannsynlig at man kan komme i kontakt med produktet, må man bruke væskesikre verneklær som rengjøres og skiftes ofte. Fjern tilsølte klær øyeblikkelig og få dem renset. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding af dampe.

3 Page 3 of 7 Ved søl/lekkasje - på jord: Overflater som er tilsølt med produktet, kan bli glatte. Ikke la produktet renne ut i avløp eller vannveier eller forurense bakken. Samle opp med mekanisk utstyr som pumper og oppsamlere. Meld fra til relevante myndigheter når utilsiktede utslipp ikke bringes under kontroll raskt og effektivt. - på vann: Meld fra til myndighetene dersom produktet har sluppet ut i vannveier eller avløp. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING INNÅNDING Eksponeringsgenerelt Eksponeringsgenerelt Forholdsregler LAGRING Forebyggende vernetiltak Forholdsregler ved lagring Inkompatible materialer Emballasje Ventiler godt dersom det er fare for at det kan dannes gassdamp, røyk, tåke eller aerosol. Må ikke oppbevares i nærheten av lettantennelig materiale; må ikke oppbevares sammen med næringsmidler eller drikkevarer. I lukkede rom kan det dannes eksplosjonsfarlig damp-luftblanding over væskefasen. Kluter, papir eller materiale som er brukt for absorbering av produktet og er tilsmusset, kan medføre brannfare. Unngå opphoping. Skal elimineres i all sikkerhet umiddelbart etter bruk. Unngå oppbygging av statisk elektrisitet, bruk jordet beholder. Installasjonene skal utformes slik at utilsiktet oljesøl (f.eks. pakningsfeil) forhindres. Unngå kontakt med sterke osyderingsmidler. Foreta nødvendige tiltak slik at man unngår forurensing av vann og jord. Bruk Oppbevares adskilt fra nærings- og nytelsesmidler og dyrefôr. Oppbevares i romtemperatur, tørt, vekk fra tennkilder Aluminiumsbeholdere må ikke benyttes. Unngå Oppbevaring underlagt vnaskelige klimaforhold. Farlig reaksjon i kontakt med sterke oksyderingsmidler. Bruk Bruk bare beholdere, koplinger, rør m.m. i et egnet materiale for bruk med vann og glykol Må kun oppbevares i den originale emballasjen 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Forebyggende vernetiltak Produktet skal brukes på et godt ventilert sted. Lokal avtrekksventilasjon kan være nødvendig ved arbeid i trange rom, eller *Administrative normer for Fare for absorpsjon gjennom huden. forurensning i arbeidsatmosfære - 8 timers grenseverdi: 25 ppm anm. HT Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi Dato Monoetylenglykol EU. 52 (20) mg/m3 (ppm) (sk) 104 (40) mg/m3 (ppm) (sk) Verneutstyr Åndedrettsorganer Dersom eksponering overstiger den administrative norm; på et ventilert sted brukes godkjent åndedrettsvern, i lukkede rom må

4 Page 4 of 7 Hender Øyevern Hud Hygieniske rutiner det brukes friskluftmaske. Gassfilter A (organiske gasser, filter A). Kombineret gaspatron (organisk gas og støv, filter A/P2). Husk at tiden for brug af filter er begrenset. Bruk vernehansker. Kontroller at vernehansker er i god stand før de brukes. Egnede materialer for hansker (gjennombruddstid >=8 t): Polykloropren - lagenes tykkelse 0,5 mm Nitril-kautsjuk/-lateks - lagets tykkelse 0,35 mm Flourkarbongummi (Viton) - lagets tykkelse 0,4 mm Bytulgummi - lagets tykkelse 0,5 mm Polyvinylklorid (PVC) - lagets tykkelse 0,5 mm Hansker som er laget av naturlig kautsjuk eller lateks er ikke egnede. Alle data er standardverdier målt ved 22 C og langvarig belastning Det finnes for øyeblikket ingen eksperimentelle data for dette produktet. Gjennombruddstider er ikke fastsatt ved praktiske tester, kun ved analoge konklusjoner. Hanskenes egenskaper bestemmes av forhold i praksis (f.eks. hyppig bruk, mekanisk belastning, temperatur, eksponeringens styrke og varighet). Gjennombruddstiden for den samme type hansker fra forskjellige produsenter fra være svært forskjellig - selv om lagenes tykkelse er lik. Derfor må opplysninger om gjennombruddstid innhentes fra produsenten av vernehanskene. Det anbefales at brukeren tester hanskene før valg av egnede hansker. Vernebriller Etter behov, ansiktsbeskyttelse, støvler, produktbestandige klær, vernesko (håndtering av fat). Unngå bruk av ringer, klokker eller lignende gjenstander der produktet kan samles opp og fremkalle hudreaksjoner. Kan virke irriterende ved vedvarende kontakt. Vask omhyggelig med såpe og vann. Bruk ikke slipemidler, løsningsmidler eller bensin. Tørk ikke hendene på tøy eller filler som er brukt til rengjøring. Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne. Ikke spis, drikk eller røyk bearbeidings- og lagringsområdet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Væske Farge Fluorescerende. Pink til oransje. Lukt Karakteristisk. Tetthet/egenvekt kg/m3 Temperatur ( C) 15 ph, fortynnet løsning 8,3 Konsentrasjon %M 50 Flammepunkt > 100 C (ASTM D 93) Selvantennelsestemp. Monoetylenglykol > 398 ºC Bemerkninger om selvtenningstemperaturer Løselighet 10. STABILITET OG REAKTIVITET Denne verdien kan være betydelig lavere i tilfeller med kontakt med potensielt katalytiske materialer Verdiene for selvantennelsestemperatur er oppgitt uten garanti. Disse verdiene kan variere kraftig avhengig av informasjonskilden. - i vann: oppløselig i alle proporsjoner - organiske løsemidler: Helt oppløselig Stabilitet Stabil under normale betinqelser

5 Page 5 of 7 Risikoforhold Reaktive stoffer o.l. Spaltningsprodukter Varme (temperaturer over flammepunktet), gnister, (brennpunkt, flammer, statisk elektrisitet) Sterke syrer og sterke oksiderende midler Acetaldehyd ved C. Ved ufullstendig forbrenning og termolyse utvikles mer eller mindre giftige gasser som CO, CO2. Mulig dannelse av karbonoksider, nitrogenoksider, og farlige organiske forbindelser 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE AKUTT TOKSISITET / Innånding, bemerkninger: Hudkontakt Hudkontakt, bemerkninger: Øyekontakt, bemerkninger: Svelging Svelging, bemerkninger: 12. MILJØOPPLYSNINGER 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Produktet er ikke flyktig ved romtemperatur. Innånding av sprøytetåke kan gi irritasjon i øvre luftveier. Høye konsentrasjoner kan medføre hodepine, svimmelhet, kvalme, kratftløshet, atferdsproblemer, ørske. HUDTEST LD50 (Kanin) = mg/kg Kan trenge gjennom huden. Ikke klassifisert som irriterende, men kan gi en brennende følelse og forbigående rødhet. Kan forårsake øynkatar. LD50 (Rotte) = 5840 mg/kg TOKSISITET (GIFTIG), KRONISK ELLER PÅ SIKT Økotoksikologi Bemerkninger om giftigheten for miljøet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Det viktigste faren er svelging av produktet, på grunn av etyleglykolens toksisitet. Akutt forgiftning er spesielt alvorlig for barn. Svelging av produktet følges av fordøyelsesproblemer (kvalme, oppkast, smerter i magen), deretter fulgt av atakasi, krampetrekninger, hodepine, svimmelhet, etterfulgt av alvorlige nerveforstyrrelser. Utvikler seg til sløvhet, og deretter til koma, eventuelt med konvulsjoner. Høy metabolsk acidose (oksalsyre fører til nyresvikt med anuri). Forgiftning kan føre til koma med metabols acidose som kan være dødelig. Den minste dødelige dosen som er kjent for mennesker er 100 ml etylenglykol. Men det finnes kjente tilfeller der mennesker har overlevd forgiftninger med mer enn 1 l etylenglykol (kilde: BIA- Gestis data base, Tyskland). Akuttgiftighet. LC50 96 timer Regnbueørret g/l Akuttgiftighet. EC50 24 timer Stor daphnie g/l Akuttgiftighet. EC50 Alger (Selenastrum capricornutum) 10 g/l Anses som lite skadelig for vannlevende organismer. Informasjon ikke tilgjengelig - Luft: Produktet er lite flyktig og vil fordampe langsomt. - Jord: Produktet har på grunn av sine fysikalsk-kjemiske egenskaper mobilitet i jord. - Vann: Oppløselig i alle proporsjoner. Produktets hovedbestanddeler er nedbrytbare i miljøet. Affaldsbortskaffelse Elimineres i overensstemmelse med lokal lovgigning. Hvis ikke, gjenvinning av et godkjent innsamlingsfirma og regenerering eller brenning i en godkjent installasjon.

6 Page 6 of 7 Avfallsklasse Bortskaffelse af forurenet emballage Avfallsklassifiseringen avhenger av produktets sammensetning på disponeringstidspunktet. Avfallsklassifiseringen nevnt her er bare en anbefaling. Avfallsprodusenten er ansvarlig for å klassifisere avfallet riktig. Avfallet bør klassifiseres i samarbeid med et godkjent avfallsselskap. Avfallstoff EC nr Følg gjeldende forskrifter. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT VEI (ADR)/ JERNBANE (RID) VANNVEI (ADNR) SJØ (IMO-IMDG) LUFT (OACI/IATA) 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Inneholder Risikosetninger Sikkerhetssetninger EU direktiver Xn Helseskadelig. Monoetylenglykol R-22 Farlig ved svelging. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Direktiv 1999/45/EF om farlige produkter med senere endringer (direktiv 2001/60/EF). Direktiv 67/548/EF endret ved direktiv 2001/59/EF (28. tekniske tilpasning) 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE,MILJØ OG SIKKERHET Forklaring til R-setninger i seksjon 2 R-22 Farlig ved svelging. R-63 Mulig fare for fosterskade. Rep3 *Revisjonsdato: *Annullerer og erstatter dokumentet av: * INFORMASJON SOM ER REVIDERT SIDEN FORRIGE VERSJON AV HMS-DATABLADET Dette sikkerhetsdatabladet er ment å skulle utfylle, ikke erstatte de tekniske databladene. Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er gitt i god tro og er basert på den kunnskap vi hadde tilgjengelig på ovenstående dato. Brukeren er innforstått med at bruk av produktet til andre formål enn de det er beregnet på, kan innebære risiko. Informasjonen i sikkerhetsdatabladet fritar på ingen måte brukeren fra å gjøre seg kjent med og oppfylle alle bestemmelser som regulerer brukerens aktivitet. Brukeren er ene og alene ansvarlig for å ta de nødvendige forholdsregler ved bruk av produktet. Reglene i

7 Page 7 of 7 sikkerhetsdatabladet er ment som hjelp for brukeren til å oppfylle sine forpliktelser. Denne listen skal ikke anses som fullstendig og uttømmende. Det er brukerens ansvar å kontrollere at han ikke er underlagt noen andre forpliktelser enn de som nevnt.

HMS-DATABLAD GLACELF MPG SUPRA

HMS-DATABLAD GLACELF MPG SUPRA Page 1 of 5 31313 - GLACELF MPG SUPRA Revisjonsdato: 2010-02-26 HMS-DATABLAD GLACELF MPG SUPRA FARESEDDEL MERKING (EC): * Ikke aktuelt *R-setn. *S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

Sikkerhets anmerkninger

Sikkerhets anmerkninger Side : 1/6 FARESEDDEL Merking (EC): R-setn. : S-setn. : MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : DACNIS 46 Varenr. : Bruk av produktet

Detaljer

HMS-DATABLAD NEPTUNA 2T RACING

HMS-DATABLAD NEPTUNA 2T RACING Page 1 of 5 35985 - NEPTUNA 2T RACING Revisjonsdato: 2009-12-21 HMS-DATABLAD NEPTUNA 2T RACING FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

Flammepunkt Se kapittel 9

Flammepunkt Se kapittel 9 1 af 6 27-07-2006 05:46 33099 - FINASOL MF Revisjonsdato: 2006-07-27 HMS-DATABLAD FINASOL MF FARESEDDEL MERKING (EC): Aktuelt Inneholder R-setn. *S-setn. MERKING I TRANSPORT: Xn Helseskadelig. Kerosin

Detaljer

HMS-DATABLAD MULTAGRI SUPER 10W30

HMS-DATABLAD MULTAGRI SUPER 10W30 Page 1 of 5 32927 - MULTAGRI SUPER 10W30 Revisjonsdato: 2009-12-21 HMS-DATABLAD MULTAGRI SUPER 10W30 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. *Annet MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt - Inneholder: Calcium

Detaljer

HMS-DATABLAD ALTIS EM 2

HMS-DATABLAD ALTIS EM 2 Page 1 of 5 30558 - ALTIS EM 2 Revisjonsdato: 2010-02-26 HMS-DATABLAD ALTIS EM 2 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD AZOLLA ZS 32

HMS-DATABLAD AZOLLA ZS 32 Page 1 of 5 31373 - AZOLLA ZS 32 Revisjonsdato: 2009-12-21 HMS-DATABLAD AZOLLA ZS 32 FARESEDDEL MERKING (EC): *R-setn. *S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD BIOMOLDOL S

HMS-DATABLAD BIOMOLDOL S 1 af 5 05-08-2008 13:28 34326 - BIOMOLDOL S Revisjonsdato: 2008-08-05 HMS-DATABLAD BIOMOLDOL S FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD TRANSELF B 80W90

HMS-DATABLAD TRANSELF B 80W90 Page 1 of 6 36994 - TRANSELF B 80W90 Revisjonsdato: 2009-12-11 HMS-DATABLAD TRANSELF B 80W90 FARESEDDEL MERKING (EC): MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG

Detaljer

HMS-DATABLAD CERAN FG

HMS-DATABLAD CERAN FG 1 af 5 05-08-2008 08:13 33111 - CERAN FG Revisjonsdato: 2008-08-05 HMS-DATABLAD CERAN FG FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD TP STAR MAX FE 10W-30

HMS-DATABLAD TP STAR MAX FE 10W-30 Page 1 of 6 37416 - TP STAR MAX FE 10W-30 Revisjonsdato: 2009-07-24 HMS-DATABLAD TP STAR MAX FE 10W-30 FARESEDDEL MERKING (EC): * Aktuelt *R-setn. R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake

Detaljer

HMS-DATABLAD NEPTUNA TOURING 15W40

HMS-DATABLAD NEPTUNA TOURING 15W40 Page 1 of 5 35881 - NEPTUNA TOURING 15W40 Revisjonsdato: 2009-12-21 HMS-DATABLAD NEPTUNA TOURING 15W40 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. *Annet MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt - Inneholder: Kalisiumsulfonat

Detaljer

HMS-DATABLAD CARTER EP 220

HMS-DATABLAD CARTER EP 220 1 af 5 26-07-2006 14:39 31146 - CARTER EP 220 Revisjonsdato: 2006-07-26 HMS-DATABLAD CARTER EP 220 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD TRANSMISSION SYN FE 75W90

HMS-DATABLAD TRANSMISSION SYN FE 75W90 Page 1 of 6 30635 - TRANSMISSION SYN FE 75W90 Revisjonsdato: 2009-12-22 HMS-DATABLAD TRANSMISSION SYN FE 75W90 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. *Annet MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt - Inneholder:

Detaljer

HMS-DATABLAD COMPETITION STI 10W40

HMS-DATABLAD COMPETITION STI 10W40 Page 1 of 5 32643 - COMPETITION STI 10W40 Revisjonsdato: 2009-12-11 HMS-DATABLAD COMPETITION STI 10W40 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD GARDEN 2T

HMS-DATABLAD GARDEN 2T 1 af 5 05-08-2008 08:23 32478 - GARDEN 2T Revisjonsdato: 2008-08-05 HMS-DATABLAD GARDEN 2T FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

HMS-DATABLAD CYL C 460

HMS-DATABLAD CYL C 460 Page 1 of 5 35617 - CYL C 460 Revisjonsdato: 2010-02-26 HMS-DATABLAD CYL C 460 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD MULTIS ZS 000

HMS-DATABLAD MULTIS ZS 000 1 af 5 29-04-2008 12:34 30568 - MULTIS ZS 000 Revisjonsdato: 2008-04-29 HMS-DATABLAD MULTIS ZS 000 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD LACTUCA MS 7000

HMS-DATABLAD LACTUCA MS 7000 34847 - LACTUCA MS 7000 Revisjonsdato: 2006-07-27 HMS-DATABLAD LACTUCA MS 7000 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD NEPTUNA 2T BIO-JET

HMS-DATABLAD NEPTUNA 2T BIO-JET Page 1 of 5 35986 - NEPTUNA 2T BIO-JET Revisjonsdato: 2009-12-21 HMS-DATABLAD NEPTUNA 2T BIO-JET FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD CERAN MS

HMS-DATABLAD CERAN MS 1 af 5 05-08-2008 08:21 33390 - CERAN MS Revisjonsdato: 2008-08-05 HMS-DATABLAD CERAN MS FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD TRANSMISSION WB

HMS-DATABLAD TRANSMISSION WB 34072 - TRANSMISSION WB Revisjonsdato: 2006-10-17 HMS-DATABLAD TRANSMISSION WB FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD FINAVESTAN A 360 B

HMS-DATABLAD FINAVESTAN A 360 B Page 1 of 5 33025 - FINAVESTAN A 360 B Revisjonsdato: 2009-12-21 HMS-DATABLAD FINAVESTAN A 360 B FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

Sikkerhets anmerkninger

Sikkerhets anmerkninger Side : 1/6 FARESEDDEL Merking (EC): R-setn. : S-setn. : MERKING I TRANSPORT: Aktuelt R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø-

Detaljer

HMS-DATABLAD NEPTUNA GEAR SYN 75W90

HMS-DATABLAD NEPTUNA GEAR SYN 75W90 Page 1 of 6 35884 - NEPTUNA GEAR SYN 75W90 Revisjonsdato: 2009-12-21 HMS-DATABLAD NEPTUNA GEAR SYN 75W90 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD MOLDOL V 12

HMS-DATABLAD MOLDOL V 12 Page 1 of 6 31285 - MOLDOL V 12 Revisjonsdato: 2009-03-24 HMS-DATABLAD MOLDOL V 12 FARESEDDEL MERKING (EC): Aktuelt Inneholder R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Xn Helseskadelig. destillater (petroleum),

Detaljer

HMS-DATABLAD SERIOLA 1510

HMS-DATABLAD SERIOLA 1510 Page 1 of 5 31385 - SERIOLA 1510 Revisjonsdato: 2008-12-17 HMS-DATABLAD SERIOLA 1510 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

Sikkerhets anmerkninger

Sikkerhets anmerkninger Side : 1/6 FARESEDDEL Merking (EC): *R-setn. : *S-setn. : MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : EQUIVIS ZS 32 Varenr. : 362

Detaljer

HMS-DATABLAD MULTIS COMPLEX EP 2

HMS-DATABLAD MULTIS COMPLEX EP 2 Page 1 of 5 30935 - MULTIS COMPLEX EP 2 Revisjonsdato: 2009-12-11 HMS-DATABLAD MULTIS COMPLEX EP 2 FARESEDDEL MERKING (EC): * Ikke aktuelt *R-setn. *S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD PERFORMANCE TROPHY DX 15W40

HMS-DATABLAD PERFORMANCE TROPHY DX 15W40 1 af 5 04-08-2008 14:16 32703 - PERFORMANCE TROPHY DX 15W40 Revisjonsdato: 2008-08-04 HMS-DATABLAD PERFORMANCE TROPHY DX 15W40 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Aktuelt R-52/53

Detaljer

HMS-DATABLAD EQUIVIS ZS 32

HMS-DATABLAD EQUIVIS ZS 32 1 af 5 27-07-2006 06:38 31510 - EQUIVIS ZS 32 Revisjonsdato: 2006-07-27 HMS-DATABLAD EQUIVIS ZS 32 FARESEDDEL MERKING (EC): * Ikke aktuelt *R-setn. *S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD TP STAR TRANS 80W110

HMS-DATABLAD TP STAR TRANS 80W110 Page 1 of 5 37640 - TP STAR TRANS 80W110 Revisjonsdato: 2009-07-28 HMS-DATABLAD TP STAR TRANS 80W110 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

Sikkerhets anmerkninger

Sikkerhets anmerkninger Side : 1/6 FARESEDDEL Merking (EC): R-setn. : S-setn. : MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : CARTER SH 220 Varenr. : Bruk av

Detaljer

Sikkerhets anmerkninger

Sikkerhets anmerkninger Side : 1/6 FARESEDDEL Merking (EC): R-setn. : S-setn. : MERKING I TRANSPORT: Aktuelt R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø-

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Sikkerhets anmerkninger

Sikkerhets anmerkninger Side : 1/6 FARESEDDEL Merking (EC): R-setn. : S-setn. : MERKING I TRANSPORT: Aktuelt R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø-

Detaljer

HMS-DATABLAD QUARTZ W40

HMS-DATABLAD QUARTZ W40 Side 1 af 6 31100 - QUARTZ 9000 5W40 Revisjonsdato: 2006-03-22 HMS-DATABLAD QUARTZ 9000 5W40 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD DROSERA MS 68

HMS-DATABLAD DROSERA MS 68 31224 - DROSERA MS 68 Revisjonsdato: 2006-07-27 HMS-DATABLAD DROSERA MS 68 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS

HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS 12003 - ARCON TØFFRENS Revisjonsdato:13.08.2004 HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Deklarasjonsnummer: 057617 ARCON TØFFRENS Leverandør ARCON AS

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS-DATABLAD NATERIA MJ 40

HMS-DATABLAD NATERIA MJ 40 Page 1 of 5 31264 - NATERIA MJ 40 Revisjonsdato: 2010-02-26 HMS-DATABLAD NATERIA MJ 40 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HMS-DATABLAD EQUIVIS XLT 32

HMS-DATABLAD EQUIVIS XLT 32 Page 1 of 5 37869 - EQUIVIS XLT 32 Revisjonsdato: 2010-02-26 HMS-DATABLAD EQUIVIS XLT 32 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Side : 1/6 FARESEDDEL Merking (EC): R-setn. : S-setn. : MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Varenr. : Bruk av produktet :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS-DATABLAD SOLARIS LSX 5W-30

HMS-DATABLAD SOLARIS LSX 5W-30 Page 1 of 6 36097 - SOLARIS LSX 5W-30 Revisjonsdato: 2009-12-11 HMS-DATABLAD SOLARIS LSX 5W-30 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Aktuelt R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer;

Detaljer

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør:

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Produktregisternr: 67641 Produkttype: Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HMS-DATABLAD DYNATRANS AC 30

HMS-DATABLAD DYNATRANS AC 30 1 af 5 27-07-2006 06:30 36466 - DYNATRANS AC 30 Revisjonsdato: 2006-07-27 HMS-DATABLAD DYNATRANS AC 30 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc)

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 10328-1,1,1,3,3-Pentafluorbutan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Synonymer 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): Utarbeidet den: 2008-06-01/ IRE Bruk av produktet Rengjøringsmiddel till rengjøring

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HMS - DATABLAD NK LIMSTIFT. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD NK LIMSTIFT. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS - DATABLAD Revisjonsdato:01.09.2005 Datablad nr:11211 TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn TRAY CLEANER Leverandør LIC Scadenta AS Postboks 443 1302 Sandvika

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HMS - DATABLAD STP RADIATOR SEALER. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD STP RADIATOR SEALER. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 511 Revisjonsdato: 11.09.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 11.09.2006 Produsent, importør Internkode 511 Produkttype/Anvendelse AUTO CARE International

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug/Admix

Detaljer

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn VIRGINIA AB 150 Varenr. 8000150 Anvendelse Leverandør Smøreolje for kompressorer i kuldeanlegg. Børresen Cooltech

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Internt art.nr. Betegnelse 361716 Supertvätt

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt Internkode: 28255 / 28378 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 28255 / 28378 Anvendelse AUTO

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: WAX SPRAY GA06 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

Baumit StarContact Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit StarContact Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit StarContact Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 05.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

HMS - DATABLAD DASHBOARD WIPES. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD DASHBOARD WIPES. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge Revisjonsdato: 12.08.2009 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 12.08.2009 Kjemisk navn Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon NorKjemi

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innånding: Ved innånding av støv, søk frisk luft, skyll munnen med vann. Ved fortsat irritasjon kontakt lege.

SIKKERHETSDATABLAD. Innånding: Ved innånding av støv, søk frisk luft, skyll munnen med vann. Ved fortsat irritasjon kontakt lege. Euro Shopper maskinoppvask 1 kg (pulver) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: Produktnavn: Euro Shopper maskinoppvask 1 kg (pulver) Varetype: maskinoppvask Leverandør: NOPA A/S Havrevænget

Detaljer

Produsent/leverandør informasjon. Gate/postboks: Industriveien 22, Postboks 76. Telefon: Telefaks:

Produsent/leverandør informasjon. Gate/postboks: Industriveien 22, Postboks 76. Telefon: Telefaks: Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Side: 1/5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktopplysninger Handelsnavn SikaLightcrete -02 Produsent/leverandør

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ENGINE START GA18 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): 46059 Utarbeidet den: 2007-01-29/ IRE Bruk av produktet Sementsparkelpulver til sprekker

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Astri-L Kode 105082E Versjon 1 Utstedelsesdato 22 Juni 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11122 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse Nordiska Dental AB Box 1082 262 21 Ängelsholm

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer