HMS-DATABLAD GLACELF AUTO SUPRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD GLACELF AUTO SUPRA"

Transkript

1 Page 1 of GLACELF AUTO SUPRA Revisjonsdato: HMS-DATABLAD GLACELF AUTO SUPRA FARESEDDEL MERKING (EC): Aktuelt Inneholder R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Xn Helseskadelig. Monoetylenglykol R-22 Farlig ved svelging. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Varenr. Bruk av produktet Leverandør 2. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER GLACELF AUTO SUPRA FDF Frostvæske / Kjølevæske Total Norge AS Postbox 1455 Vika N-0116 Oslo Tel: Beredskapstelefon(er) Giftinformationscentralen SE LOKAL ADRESSE PÅ SLUTTEN AV DATABLADET Hovedkomponenter PREPERAT Produkt basert på etylenglykol. Stoffer, som udgør en fare for sundheden EC-nr. CAS-nr. Innhold R-setn. Monoetylenglykol <95 % Xn R-22 Natrium 2-ethylhexanoat <5 % Xn R-63,Rep3 SE SEKSJON 16 FOR FORKLARING AV RISIKOSETNINGER Største risiko Om stoffet svelges ved et uhell, kan det medføre skade på sentralnervesystemet Produktet inneholder et (bittert) frastøtende tilsetningsmiddel som

2 Page 2 of 7 Miliømessige effekter Fysikalsk-kjemisk risiko Produktets klassifisering motvirker risiko for svelging ved uhell. Må ikke tømmes i vasker, avløp eller i nærmiljøet Hvis produktet overopphetes, kan brannfarlige damper frigjøres og disse kan danne eksplosjonsfarlige gassblandinger. Sundhedsskadelig: Xn 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt Aspirasjon VED ALVORLIGE ELLER VEDVARENDE SYMPTOMER MÅ LEGE ELLER AMBULANSE TILKALLES. Innånding av røyk, damper oder sprøytetåke kan gi irritasjon i øvre luftveier. Ta skadelidte ut i frisk luft, i ro i et område med god utluftning. Umiddelbart til sykehus. Det skal ikke gis noe å drikke og brekninger skal ikke fremkalles (fare for lungeirritasjon). Det skal ikke gis noe å drikke Svelging (avhengig av dosen) kan forårsake f.eks. unormal adferd, bevisstløshet, kramper, åndedrettsstans, lungeødem samt lever- og nyreskade. Det kan i verste fall føre til døden. Rask behandling ved etylglykolforgiftning, eventuelt med hemodialyse, kan redusere de giftige virkningene. Intravenøs etylakohol i natriumbikarbonatløsning er en godkjent antidot. Skyll munnen. Tilsølte klær må fjernes straks. Vask omhyggelig med såpe og vann. Skyll straks grundig med rikelig mengde vann. Løft øyelokket. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege. Hvis det er sannsynlig at produktet har kommet i lungene (f.eks. ved oppkast), må personen umiddelbart til sykehus for behandling. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Karakteristiske farer Vernetiltak ved brann Annet Flammepunkt Se kapittel 9 - egnet: Karbondioksid (CO2), pulver, skum - ikke anbefalt: Ikke bruk vannsprøyter på et tidlig stadium i brannslokkingen da det kan bidra til å spre flammene. Unngå at etylenglykol brytes ned til acetaldehyd, ved C. Damper kan danne eksplosjonsfarlige blandinger med luft. Bruk egnet åndedrettsvern i tilfelle fare for innånding av damp eller røyk. Forbrenningsrester og forurenset vann for brannslokking må avhendes i tråd med lokale forskrifter. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse ved søl se avsnitt 8 og 13. Egnede verneklær, hansker, vernebriller og støvler må brukes i henhold til eksponeringsrisikoen. Hvis det er sannsynlig at man kan komme i kontakt med produktet, må man bruke væskesikre verneklær som rengjøres og skiftes ofte. Fjern tilsølte klær øyeblikkelig og få dem renset. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding af dampe.

3 Page 3 of 7 Ved søl/lekkasje - på jord: Overflater som er tilsølt med produktet, kan bli glatte. Ikke la produktet renne ut i avløp eller vannveier eller forurense bakken. Samle opp med mekanisk utstyr som pumper og oppsamlere. Meld fra til relevante myndigheter når utilsiktede utslipp ikke bringes under kontroll raskt og effektivt. - på vann: Meld fra til myndighetene dersom produktet har sluppet ut i vannveier eller avløp. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING INNÅNDING Eksponeringsgenerelt Eksponeringsgenerelt Forholdsregler LAGRING Forebyggende vernetiltak Forholdsregler ved lagring Inkompatible materialer Emballasje Ventiler godt dersom det er fare for at det kan dannes gassdamp, røyk, tåke eller aerosol. Må ikke oppbevares i nærheten av lettantennelig materiale; må ikke oppbevares sammen med næringsmidler eller drikkevarer. I lukkede rom kan det dannes eksplosjonsfarlig damp-luftblanding over væskefasen. Kluter, papir eller materiale som er brukt for absorbering av produktet og er tilsmusset, kan medføre brannfare. Unngå opphoping. Skal elimineres i all sikkerhet umiddelbart etter bruk. Unngå oppbygging av statisk elektrisitet, bruk jordet beholder. Installasjonene skal utformes slik at utilsiktet oljesøl (f.eks. pakningsfeil) forhindres. Unngå kontakt med sterke osyderingsmidler. Foreta nødvendige tiltak slik at man unngår forurensing av vann og jord. Bruk Oppbevares adskilt fra nærings- og nytelsesmidler og dyrefôr. Oppbevares i romtemperatur, tørt, vekk fra tennkilder Aluminiumsbeholdere må ikke benyttes. Unngå Oppbevaring underlagt vnaskelige klimaforhold. Farlig reaksjon i kontakt med sterke oksyderingsmidler. Bruk Bruk bare beholdere, koplinger, rør m.m. i et egnet materiale for bruk med vann og glykol Må kun oppbevares i den originale emballasjen 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Forebyggende vernetiltak Produktet skal brukes på et godt ventilert sted. Lokal avtrekksventilasjon kan være nødvendig ved arbeid i trange rom, eller *Administrative normer for Fare for absorpsjon gjennom huden. forurensning i arbeidsatmosfære - 8 timers grenseverdi: 25 ppm anm. HT Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi Dato Monoetylenglykol EU. 52 (20) mg/m3 (ppm) (sk) 104 (40) mg/m3 (ppm) (sk) Verneutstyr Åndedrettsorganer Dersom eksponering overstiger den administrative norm; på et ventilert sted brukes godkjent åndedrettsvern, i lukkede rom må

4 Page 4 of 7 Hender Øyevern Hud Hygieniske rutiner det brukes friskluftmaske. Gassfilter A (organiske gasser, filter A). Kombineret gaspatron (organisk gas og støv, filter A/P2). Husk at tiden for brug af filter er begrenset. Bruk vernehansker. Kontroller at vernehansker er i god stand før de brukes. Egnede materialer for hansker (gjennombruddstid >=8 t): Polykloropren - lagenes tykkelse 0,5 mm Nitril-kautsjuk/-lateks - lagets tykkelse 0,35 mm Flourkarbongummi (Viton) - lagets tykkelse 0,4 mm Bytulgummi - lagets tykkelse 0,5 mm Polyvinylklorid (PVC) - lagets tykkelse 0,5 mm Hansker som er laget av naturlig kautsjuk eller lateks er ikke egnede. Alle data er standardverdier målt ved 22 C og langvarig belastning Det finnes for øyeblikket ingen eksperimentelle data for dette produktet. Gjennombruddstider er ikke fastsatt ved praktiske tester, kun ved analoge konklusjoner. Hanskenes egenskaper bestemmes av forhold i praksis (f.eks. hyppig bruk, mekanisk belastning, temperatur, eksponeringens styrke og varighet). Gjennombruddstiden for den samme type hansker fra forskjellige produsenter fra være svært forskjellig - selv om lagenes tykkelse er lik. Derfor må opplysninger om gjennombruddstid innhentes fra produsenten av vernehanskene. Det anbefales at brukeren tester hanskene før valg av egnede hansker. Vernebriller Etter behov, ansiktsbeskyttelse, støvler, produktbestandige klær, vernesko (håndtering av fat). Unngå bruk av ringer, klokker eller lignende gjenstander der produktet kan samles opp og fremkalle hudreaksjoner. Kan virke irriterende ved vedvarende kontakt. Vask omhyggelig med såpe og vann. Bruk ikke slipemidler, løsningsmidler eller bensin. Tørk ikke hendene på tøy eller filler som er brukt til rengjøring. Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene på arbeidsklærne. Ikke spis, drikk eller røyk bearbeidings- og lagringsområdet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Væske Farge Fluorescerende. Pink til oransje. Lukt Karakteristisk. Tetthet/egenvekt kg/m3 Temperatur ( C) 15 ph, fortynnet løsning 8,3 Konsentrasjon %M 50 Flammepunkt > 100 C (ASTM D 93) Selvantennelsestemp. Monoetylenglykol > 398 ºC Bemerkninger om selvtenningstemperaturer Løselighet 10. STABILITET OG REAKTIVITET Denne verdien kan være betydelig lavere i tilfeller med kontakt med potensielt katalytiske materialer Verdiene for selvantennelsestemperatur er oppgitt uten garanti. Disse verdiene kan variere kraftig avhengig av informasjonskilden. - i vann: oppløselig i alle proporsjoner - organiske løsemidler: Helt oppløselig Stabilitet Stabil under normale betinqelser

5 Page 5 of 7 Risikoforhold Reaktive stoffer o.l. Spaltningsprodukter Varme (temperaturer over flammepunktet), gnister, (brennpunkt, flammer, statisk elektrisitet) Sterke syrer og sterke oksiderende midler Acetaldehyd ved C. Ved ufullstendig forbrenning og termolyse utvikles mer eller mindre giftige gasser som CO, CO2. Mulig dannelse av karbonoksider, nitrogenoksider, og farlige organiske forbindelser 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE AKUTT TOKSISITET / Innånding, bemerkninger: Hudkontakt Hudkontakt, bemerkninger: Øyekontakt, bemerkninger: Svelging Svelging, bemerkninger: 12. MILJØOPPLYSNINGER 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Produktet er ikke flyktig ved romtemperatur. Innånding av sprøytetåke kan gi irritasjon i øvre luftveier. Høye konsentrasjoner kan medføre hodepine, svimmelhet, kvalme, kratftløshet, atferdsproblemer, ørske. HUDTEST LD50 (Kanin) = mg/kg Kan trenge gjennom huden. Ikke klassifisert som irriterende, men kan gi en brennende følelse og forbigående rødhet. Kan forårsake øynkatar. LD50 (Rotte) = 5840 mg/kg TOKSISITET (GIFTIG), KRONISK ELLER PÅ SIKT Økotoksikologi Bemerkninger om giftigheten for miljøet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Det viktigste faren er svelging av produktet, på grunn av etyleglykolens toksisitet. Akutt forgiftning er spesielt alvorlig for barn. Svelging av produktet følges av fordøyelsesproblemer (kvalme, oppkast, smerter i magen), deretter fulgt av atakasi, krampetrekninger, hodepine, svimmelhet, etterfulgt av alvorlige nerveforstyrrelser. Utvikler seg til sløvhet, og deretter til koma, eventuelt med konvulsjoner. Høy metabolsk acidose (oksalsyre fører til nyresvikt med anuri). Forgiftning kan føre til koma med metabols acidose som kan være dødelig. Den minste dødelige dosen som er kjent for mennesker er 100 ml etylenglykol. Men det finnes kjente tilfeller der mennesker har overlevd forgiftninger med mer enn 1 l etylenglykol (kilde: BIA- Gestis data base, Tyskland). Akuttgiftighet. LC50 96 timer Regnbueørret g/l Akuttgiftighet. EC50 24 timer Stor daphnie g/l Akuttgiftighet. EC50 Alger (Selenastrum capricornutum) 10 g/l Anses som lite skadelig for vannlevende organismer. Informasjon ikke tilgjengelig - Luft: Produktet er lite flyktig og vil fordampe langsomt. - Jord: Produktet har på grunn av sine fysikalsk-kjemiske egenskaper mobilitet i jord. - Vann: Oppløselig i alle proporsjoner. Produktets hovedbestanddeler er nedbrytbare i miljøet. Affaldsbortskaffelse Elimineres i overensstemmelse med lokal lovgigning. Hvis ikke, gjenvinning av et godkjent innsamlingsfirma og regenerering eller brenning i en godkjent installasjon.

6 Page 6 of 7 Avfallsklasse Bortskaffelse af forurenet emballage Avfallsklassifiseringen avhenger av produktets sammensetning på disponeringstidspunktet. Avfallsklassifiseringen nevnt her er bare en anbefaling. Avfallsprodusenten er ansvarlig for å klassifisere avfallet riktig. Avfallet bør klassifiseres i samarbeid med et godkjent avfallsselskap. Avfallstoff EC nr Følg gjeldende forskrifter. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT VEI (ADR)/ JERNBANE (RID) VANNVEI (ADNR) SJØ (IMO-IMDG) LUFT (OACI/IATA) 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Inneholder Risikosetninger Sikkerhetssetninger EU direktiver Xn Helseskadelig. Monoetylenglykol R-22 Farlig ved svelging. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Direktiv 1999/45/EF om farlige produkter med senere endringer (direktiv 2001/60/EF). Direktiv 67/548/EF endret ved direktiv 2001/59/EF (28. tekniske tilpasning) 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE,MILJØ OG SIKKERHET Forklaring til R-setninger i seksjon 2 R-22 Farlig ved svelging. R-63 Mulig fare for fosterskade. Rep3 *Revisjonsdato: *Annullerer og erstatter dokumentet av: * INFORMASJON SOM ER REVIDERT SIDEN FORRIGE VERSJON AV HMS-DATABLADET Dette sikkerhetsdatabladet er ment å skulle utfylle, ikke erstatte de tekniske databladene. Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er gitt i god tro og er basert på den kunnskap vi hadde tilgjengelig på ovenstående dato. Brukeren er innforstått med at bruk av produktet til andre formål enn de det er beregnet på, kan innebære risiko. Informasjonen i sikkerhetsdatabladet fritar på ingen måte brukeren fra å gjøre seg kjent med og oppfylle alle bestemmelser som regulerer brukerens aktivitet. Brukeren er ene og alene ansvarlig for å ta de nødvendige forholdsregler ved bruk av produktet. Reglene i

7 Page 7 of 7 sikkerhetsdatabladet er ment som hjelp for brukeren til å oppfylle sine forpliktelser. Denne listen skal ikke anses som fullstendig og uttømmende. Det er brukerens ansvar å kontrollere at han ikke er underlagt noen andre forpliktelser enn de som nevnt.

HMS-DATABLAD COMPETITION STI 10W40

HMS-DATABLAD COMPETITION STI 10W40 Page 1 of 5 32643 - COMPETITION STI 10W40 Revisjonsdato: 2009-12-11 HMS-DATABLAD COMPETITION STI 10W40 FARESEDDEL MERKING (EC): R-setn. S-setn. MERKING I TRANSPORT: Ikke aktuelt Ikke relevant. 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Smørefett for bilindustri og industri. Produktkode : 001A0407 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer