ELVERUM BRANNVESEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELVERUM BRANNVESEN 1907-2007"

Transkript

1 ELVERUM BRANNVESEN

2 Innhold Forhistorien 3 Profesjonelt brannvesen 3 Elverum Leirs Brannkorpsforening 4 Brannstasjonene 4 Elverum Beredskapssenter 5 Redskap, biler og utstyr sentralen 6 Tilsyn/forebyggende avdeling 8 Feiervesenets historie 8 Brannvesenets utvikling til profesjonell beredskapsetat 9 Oversikt over brannsjefer/-mester og feiermester 11 Vi takker Glomdalsmuseet for hjelp til bearbeiding av bilder, Westjordet og Østlendingen for at de har stilt sine billedarkiver til disposisjon

3 FForhistorien Allerede i 1862 ble det opprettet en Brandcommision for Elverum med sorenskriver Hansteen som formann. Kommisjonen etablerte et såkalt borgerlig brannkorps med tjenesteplikt for alle voksne menn i Leiret. Brannkorpset ble etablert etter mønster fra tettbygde kystbyer med fare for hele bybranner, noe som passet dårlig her. Utstyret som ble anskaffet var flere-manns håndsprøyter som fikk vann fra store kar. Karene ble fylt med vann fra bøttekjeder som igjen hentet vann fra nærmeste vannkilde, vanligvis Glomma. Profesjonelt brannvesen I 1898 ble Elverum Leirs Bygningskommune opprettet, og en fikk mulighet til å innføre bygnings- og brannlovgivningen i bestemte deler av Leiret og Vestad, noe som ellers bare gjaldt i bykommuner. Pådriver i dette arbeidet var overrettssakfører Nils R. Heyerdahl. Han var fra før oppnevnt som brannsjef i det borgerlige brannkorpset og ble valgt til ordfører i bygningskommunen. Norsk Teknisk Porselen - brann i 1972 To oppgaver ble gitt topp-prioritert, nemlig opprettelse av et profesjonelt brannvesen og utbygging av et vannverk for Leiret. Disse oppgavene hørte naturlig sammen en fikk ikke noe effektivt brannvesen uten sikker vannforsyning og ikke noe sikkert vannverk uten en organisasjon for daglig tilsyn og vedlikehold. Det var huseierne i Leiret og Vestad som måtte finansiere dette gjennom en eiendomsskatt, og mange ble engstelig for den nye avgiften. Ved neste valg ble det gamle styret kastet, og 40 år gamle Th. Nyborg ble valgt til ny ordfører i bygningskommunen. Han ble fascinert av oppgavene, og gikk snart inn for både vannverk og brannvesen. Det ble ansatt en brannmester, mens forslaget om å ansette en kommuneingeniør ble forkastet. Nyborg selv søkte på brannmesterstillingen og fikk denne i Allerede før han var tilsatt som brannmester, hadde han fått gjennomslag for å opprette et deltidskorps på 27 mann. Det ble montert brannvarslingsanlegg med manuelle meldere rundt i Leiret, mens sentralen var hjemme hos Nyborg. Derfra kunne han varsle mannskapene om utrykning med ringeklokker hos den enkelte. Nyborg gjorde en formidabel innsats både for brannvesenet og for vannverket. Pedersenbygget brant i 1983 Ovenstående er selvsagt bare et kort historisk sammendrag av etableringen av et profesjonelt brannvesen i perioden fra 1862 til begynnelsen av 1900-tallet. I nyere tid har det vært en rekke større branner og hendelser. F. eks. Pedersengården brant i 1931 Amundsengården brant i 1968 Norsk Teknisk Porselen (NTP)-brann i 1972 Skogbrannen på Starmoen i 1976 Pedersenbygget brant i 1983 Møbelhuset brant i 1986 Lømosag brant i 1986 Folkvangbrannen i 1989 Elverum Møbel og Trevarefabrikk brant i 1990 Kinobrannen i 1991 Åsta-ulykka i 2000 Bussulykke ved Ebru i 2003 Skogbrann på Kynna i Våler i 2006 Møbelhuset brant i 1986 Lømosag brant i

4 Folkvangbrannen i 1989 Elverum Leirs Brannkorpsforening De faste mannskapers forening ble stiftet 19. januar Dette var en gruppe reservemannskaper som brannvesenet hadde rundt om i Leiret og på Vestad. De ble også kalt klokkermannskaper etter varslingsklokken som ringte for å kalle sammen mannskapene. Mannskapene skulle bo så nære brannstasjonen som mulig. Øverleiret og Vestad har derfor alltid vært sterkt representert. Det konstituerende møte i foreningen ble holdt den 9. februar Som sin første formann valgte foreningen R. J. Rasch. Ellers ble følgende valgt: nestformann H. Sætre, sekretær M. O. Berg og kasserer G. Nilsen. Kontingenten ble fastsatt til kr 3,- pr. år, og kassererens godtgjørelse var fri kontingent. For å skaffe noen penger i kassa ble det allerede i mai samme år valgt en festkomite, som skulle arrangere en fest på Terningskansen. Det fremgår imidlertid av protokollen, at det oppsto en rekke hindringer, og festen ble det ikke noe av. Foreningen arrangerte også eget skirenn og dette ble etter hvert meget populært med sin etterfølgende skiseksa. Dette resulterte i at det i 1936 ble satt opp en egen dameklasse. Foreningens formålsparagraf var å ivareta medlemmenes interesser, noe som selvsagt også omfattet lønnsforhold. Opplysninger i den første årsberetningen tyder på at ikke alle av mannskapene var medlemmer i foreningen, og formannen tok derfor hardt til ordet mot disse mannskapene. På årsmøtet i Glomvang ble det valgt nytt styre, og som ny formann ble Tønnes Auensen valgt. Det ble også valgt revisor og festkomite. Med så få medlemmer og så mange verv, var det få som ikke hadde ett eller annet tillitsverv. Elverum Møbel og Trevarefabrikk brant i 1990 Fra 1930 ble man enige om å kalle foreningen Elverum Leirs Brannkorps. For å holde formen som brannmann ble det i 1931 startet opp med mosjonsgymnastikk. Og at mannskapene var villige til å være med på det som skjedde viste de i 1932, da de deltok i skytterlagets konkurranse. I 1932 ville bygningskommunen redusere mannskapenes lønn med kr 25,- pr. år, men etter temmelige harde feider ble lønnen som før. I dag består deltidskorpset av 12 mann som er delt opp i 4 lag. Det er 3 mann på hvert vaktlag, og disse har hjemmevakt hver 4. uke. Kontingenten til foreningen for 2007 er på kr 350,-. Noen tradisjoner er holdt vedlike. Dette gjelder blant annet skirenn med etterfølgende bankett og årsmøte med julebord. På sommeren arrangeres fellesøvelse med sosialt samvær, noe som er populært. I år er fellesøvelsen slått sammen med markeringen av 100-års jubileet den 25. august. Kinobrannen i 1991 Åsta-ulykka i Brannstasjonene Bolighuset til brannmester Nyborg kunne ikke være fremtidig brannstasjon. Riktignok hadde mannskapene personlig utrykningsutstyr hjemme, og slanger, strålerør og annet utstyr var plassert i flere små lagerboder rundt i Leiret og på Vestad. Kjøretøy hadde man ikke. Men da bygningskommunen ansatte kommuneingeniør/ brannsjef i 1914, fikk han i oppdrag å foreslå en løsning som kunne kombinere brannstasjon, administrasjonsbygg for bygningskommunen og bolig for brannsjef og eventuelt annet vaktpersonell. Han foreslo å erverve eiendommen Skogli på toppen av Tårneborgbakken. Dette var opprinnelig et meieri fra Heradsbygd som ble flyttet til Leiret og påbegynt nyoppført. Den nye eieren måtte gi opp prosjektet. Bygningskommunen overtok deretter eiendommen og gjennomførte en omfattende ombygging til den planlagte bruken. Tomta og det halvferdige huset kostet kr ,-, og ombyggingen kostet nesten kr ,-. Dette var en god del mer enn planlagt på grunn av såkalt dyrtid i tiden under 1. verdenskrig.

5 Det ble et staselig administrasjonsbygg, og møtesalen i 1 etasje var spesielt flott med brystpanel, lysekrone i taket og et gedigent møtebord, i tillegg til en klebersteins svenskeovn. Etter at kommunalteknisk administrasjon ble flyttet til nye Elvarheim og den neste brannstasjonen ble oppført på andre siden av veien, ble salen og tilstøtende vaktrom leid bort til Sivilforsvaret midt i 60-årene. Det ble gjort store ominnredninger i huset, og møtesalen ble dessverre ødelagt. Knut Gjønnes ble ansatt som kommuneingeniør/brannsjef i Elverum i Innenfor kommunalteknisk sektor var det to presserende behov. Dette var høydebasseng for vannverket etter at grunnvannsanlegget var satt i drift og en ny brannstasjon. Ordfører Sletengen sa til Gjønnes at han bare kunne få oppfylt ett ønske. Ungdomsskolen, aldershjemmet på Jotunhaugen og stadig økende driftsutgifter krevde pinlig sparsommelighet. Men selv om det ikke ble gitt noen bevilgning, så kunne man jo forberede et prosjekt. Marthinsen hadde på egenhånd reist rundt og sett på nye brannstasjoner, og konkludert med at arkitektene ikke forsto seg på hvordan en brannstasjon fungerte. Nyansatt avdelingsingeniør/varabrannsjef Poul Heegaard var litt av en arkitekt, og man bestemte seg for å prosjektere brannstasjonen selv. Det eneste tilgjengelige tomtealternativet var på andre siden av vegen for eksisterende stasjon. Dette var praktisk med tanke på litt selvbyggervirksomhet. Med ferdige arbeidstegninger og massebeskrivelser ble det i 1963 fremmet forslag om bygging. Med forsiktig budsjettering og bedre tider enn forventet, var det budsjettoverskudd og mulighet for ekstra investeringer. Ingeniørvesenet utførte grunnarbeidene, mens råbygget ble satt bort til Martin M. Bakken AS. Brannkonstabel Voldmo var rørlegger, og tok seg av sanitæranlegget, mens det elektriske arbeidet måtte settes bort. Hele stasen kostet ,-. Nå var det plass til den nye brannbilen som var bestilt, til verksted og til mannskapsrom som tilfredsstilte den tids standard, selv om de synes primitive i dag. Den nye stasjonen vakte oppmerksomhet og ble flittig besøkt, også av Statens Branninspeksjon. Dette førte til at Elverum ble sett på som et interessant eksempel på en mellomstor kommune med et godt brannvesen. Både i 1966 og i 1977 ble det satt ned offentlige komiteer for å revidere brannlovgivningen, og Gjønnes ble oppnevnt som representant for mellomstore distriktskommuner. Dette har nok hatt en viss verdi for Elverum Brannvesen i årene fremover. Bortsett fra noen kjellerrom var det ingen lagerplass for utstyr i Skogli, men da kommuneingeniør Dahl fikk anskaffet brannbil, ble det bygget garasje i sørenden av tomta. Slik var situasjonen fram til de første etterkrigsåra. Brannstasjonen var et stort og flott bygg, men lite egnet for et moderne brannvesen med mye utstyr og behov for plass til både lagring og vedlikehold av ustyret. I tillegg var det behov for større og mer hensiktsmessige kjøretøyer. Elverum Gjensidige Brannkasse feiret 100-års jubileum i 1960 og ville da forære brannvesenet en ny bil. Brannmester Marthinsen måtte bare si et foreløpig nei takk først måtte man få en ny brannstasjon med skikkelig vognhall. Elverum Beredskapssenter Det hadde i mange år vært planer og ideer til ny brannstasjon i Elverum. Planene ble realisert, og den 2. april 2002 flyttet brannvesenet inn på Elverum beredskapssenter. Den gamle brannstasjonen fra 1964 hadde lenge vært for liten, og brann- og feiervesenet var lokalisert på flere steder. Dette ble urasjonelt og tungvint. Gjennom noen år var det kommet flere aktuelle forslag til ny brannstasjon. Av forslagene kan nevnes, kommunens driftsentral i Røsslyngvegen, jordet mellom Gaarder gård og ELVIS, samt utvidelse av den eksisterende brannstasjonen i Gamle Trysilveg. I tillegg til dette hadde Elverums store forretningsmann og eiendomseier Rolf Christensen diverse forslag til hvor den nye brannstasjon burde ligge. Det var hele tiden snakk om brannstasjon ikke noe annet. I 1993/1994 ble det fortgang i planene. Tidligere Sivilforsvarsinspektør Roar Eide, tenkte litt større enn andre som hadde tanker og meninger rundt saken. Han så for seg en samling av alle etater og andre som på en eller annen måte utførte beredskapsarbeid under samme tak. Eide satt også i kommunestyret og luftet sine tanker der. Den 24. november1994 ble det innkalt til drøftingsmøte mellom brannsjef, politimester, adm. ledelse ved HSSE, fylkeshelsesjefen, Sivilforsvaret, Elverum Kommunale Industribygg og Elverum Næringsselskap. Ideen ble sett på som så spennende at kommunestyret bestemte at saken skulle utredes i sin helhet. Det ble jobbet raskt og effektivt i en periode og den 18. januar 1995 fattet Plan- og ressursutvalget i kommunen vedtak om å igangsette et forprosjekt. Kommunestyret

6 bevilget også penger, slik at prosjekteringsgruppen kunne reise og se på lignende anlegg i Norge og Sverige. Gjennom forprosjekt og frem til det ferdige beredskapssenteret ble det benyttet lokale aktører. De største var Sjåtil & Fornæss, Martin M. Bakken, Tøfte og Smedstad, IBR-prosjektering, Svendsgaard Installasjon, Sigmund Nordbrenden og Liengen Stål. Forprosjektet var ferdig 28. oktober 1998, og hadde en økonomisk ramme på millioner. Prosjektet ble godkjent av kommunestyret i møte 21. juni Senteret skulle ha et bruksareal på 3100 m². Målsetningen var at senteret skulle fungere som et regionsenter for beredskapstjenester. Utstyrsmessig kom det første store spranget i Brannsjef Dahl fikk bygningskommunens styre med på å anskaffe en brannbil. Når en vet at Drammen fikk brannbil først året etter, og Trondheim et år etter dette igjen, er det åpenbart at Elverum var en foregangskommune på området. Det må også legges til at herredskommunen og bygdebrannkassa var med på finansieringen, blant annet for å gjøre det mulig for brannvesenet i Leiret å kunne hjelpe til med brannslokking på bygda. Bilen var en Mercedes Benz med en ganske stor fastmontert motorsprøyte og kostet ca. kr ,-, noe som var en astronomisk sum for et lite brannvesen på den tida. Allerede i 1926 fikk Dahl bygningskommunen med på å kjøpe bil nr. 2. Dette var en Chevrolet, som fungerte som kombinert mannskaps- og redskapsbil. Plasseringen av senteret ble tidlig avklart. Eiendommen Fjeldmora var regulert til slikt formål og eier var villig til å selge nødvendig areal. Plasseringen var nærmest ideell for dagens bruk. Ambulansetjenesten ga tidlig signaler om at de var avhengig av lokalisering tett opp mot sykehuset. Det aller meste av uttrykningskjøringen i sentrum ville da gå i Kirkevegen og rett ut i utfartsvegene. Beredskapssenteret fikk også et moderne undervisningsrom med nødvendig utstyr. Dette benyttes mye ved kurs og møter i regi av brannvesenet, ambulansetjenesten/ssh, kommunen og eksterne brukere. Vi fikk til mye - med godt samarbeid rundt dette prosjektet, og det gis en stor honnør til prosjektleder Erik Sjåtil. Han ledet prosjektet med stø hånd fra dag en og frem til det ferdige produktet. Vi fikk ikke til tanken om å samle alle som hadde beredskap som arbeidsområde under samme tak. Politet ble dessverre ikke med. Det har vært arbeidet for å få flyttet helikopterlandingsplassen fra sykehuset til beredskapssenteret. Dette var også med i planen fra første stund av, men ble lagt på is. Sett under ett har imidlertid beredskapssenteret blitt det samlingspunktet som vi drømte om i tilknytning til beredskapsarbeid, et levende senter med meget stor aktivitet. Redskap, biler og utstyr Vannverket var det viktigste slokningsredskap. For å kunne bruke vannverket til dette formål, ble det allerede fra begynnelsen av utstyrt med brannkummer og hydranter. For å komme til disse, hadde man i redskapsskjulene slangekjerre med meier for vinterbruk, samt brannslanger, strålerør og annet utstyr. Mannskapene hadde hjelm, belte med øks og en seilduksjakke. Med mer bymessig bebyggelse i Leiret, var det ønskelig med en motordreven stige, og brannmester Marthinsen var ganske opptatt av denne saken. I sin jobb som brannkonstabel i Hamar, var han gitt spesialopplæring i bruk og vedlikehold av stigemateriellet der. Flere ganger ble det tatt opp i budsjettforslagene fra brannstyret, men ble kontant avslått hver gang. I 1968 oppsto det imidlertid en brann i Amundsengården, og en eldre dame ble innesperret på hybelen sin på loftet. Brannvesenets bærbare skyvestige var akkurat for kort. Heldigvis fant et lyst hode ut at en lastebil i nærheten kunne rygge inntil husveggen, og med stigen på lasteplanet kunne Magne Kynsveen, fra brannvesenet, og Helge Amundsen få damen ut. For denne redningsoperasjonen fikk de utmerkelse fra Norsk Brannvernforening v/styreleder og riksadvokat L. J. Dorenfeldt. Nå fikk formannskapet vann på mølla. Hvorfor hadde ikke brannvesenet skaffet seg skikkelig redningsutstyr? Det som fantes av maskinstiger på markedet var veldig dyre og lite egnet, og var i tillegg umulig å få inn i den nye brannstasjonen. Det ble tatt kontakt med en liten, men avansert produsent i Finland. De hadde ingen forhandler i Norge, så Marthinsen og Gjønnes reiste til Finland. Språkproblemer og forskjellig oppfatning om hvordan en stigebil burde være, bød på utfordringer. Videre oppsto det et lite skjær i sjøen som irriterte Marthinsen. Statens Branninspeksjon frarådet Elverum å anskaffe stigebil, fordi de mente brannvesenet ute på bygda var for amatørmessige for såpass avansert utstyr! Bilparken er i dag moderne med tidsriktig utstyr for å dekke dagens behov. Den består av alt fra mindre biler som brukes til det daglige arbeidet, til større biler som 32 meters lift. Denne brukes til oppdrag i høyden. I de senere årene er det også investert i en moderne mannskapsbil av typen Scania og en røykdykkerbil av typen Mercedes Vito. Røykdykkerbilen benyttes som hurtigutrykningsbil for å bistå med røykdykkere til de andre eierkommunene i Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS (MHBR). Det er videre investert i kompetanse og utstyr for å møte dagens utfordringer på beredskapssiden. Dette har blant annet resultert i nytt utstyr til elveredning og rappellering. 110 sentralen 110 sentralen i Hedmark har gjennom de siste årene hatt stor utvikling. Det begynte med at man hadde lokale telefonsen

7 Bilparken er i dag moderne med tidsriktig utstyr for å dekke dagens behov. Den består av alt fra mindre biler som brukes til det daglige arbeidet, til større biler som 32 meters lift. traler i kommunene hvor man meldte om branner. På 1960-tallet fikk brannvesenet egen telefonvakt, og i dag er det 11,5 årsverk tilknyttet sentralen. Frem til 1984 var det stort sett lokale sentraler i den enkelte kommune som håndterte brann- og ulykkesmeldinger. I 1984 ble det inngått en felles avtale mellom kommunene Våler, Elverum, Stor-Elvdal, Åmot og Rendalen om felles nødalarmering for brannvesenet. I 1986 ble avtalen revidert i alle kommunestyrene. Engerdal tiltrådte avtalen i Willy Grønbekk I 1987 ble det 3 sifrede nødmeldingsnummer 001 lansert i Norge. Dette medførte en strukturendring av nødmeldetjenesten i Norge. Endringen ble initiert av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Samtidlig gjorde Telenor en omfattende automatisering av telefonnettet. Dette medførte en aktiv lobbyvirksomhet fra politisk side ute i kommunene. Mange mente at automatiseringen ville bety tap av arbeidsplasser for kommunene. Etableringen av 001 som nødnummer var ingen suksess. Det var mange som ved en feil ringte dette nummeret. På førsten av 1990-tallet ble 110 det nye nødnummeret. I 1992 ble det vedtatt at de kommunene som tidligere var tilknyttet sentralen i Folldal, også skulle knytte seg til 110 sentralen i Elverum. Dette medførte en utvidelse av 110 sentralen med 5 nye kommuner. I 1994 skjedde det en revolusjon på 110 sentralen. Dataverktøy ble tatt i bruk for utalarmering av brannvesenet. Samtidlig kom det klare retningslinjer og krav til 110 sentralene i Norge fra Direktoratet, noe som medførte faste operatører, krav til opplæring og tekniske innretninger m.v. I 1996 kom det henvendelser fra kommunene som tidligere var tilknyttet 110 sentralen i Kongsvinger. De ønsket å knytte seg opp mot 110 sentralen i Elverum. Etter forhandlinger mellom kommunene, ble dette en realitet i fra 1. januar Det medførte at 110 sentralen dekket hele Hedmark, med unntak av Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Etter denne endringen ble befolkningsgrunnlaget for sentralen vår ca Sentralen var da en av de 10 største 110 sentralene i Norge. I 2002 kom det en ny reform på 110 siden. Denne ble initiert av Direktoratet for brann og elsikkerhet, og var tilpasset politireformen. Det ble lagt opp til at det skulle være en 110 sentral i hvert politidistrikt. Dette innebar en halvering av antall 110 sentraler i Norge, med en reduksjon fra i overkant av 50 sentraler til 27 sentraler. Det ble avholdt en rekke forhandlingsmøter mellom kommunene i Hedmark, og flertallet av antall kommuner ble lagt til grunn for Direktoratets vedtak. Direktoratet hadde lagt opp til at kommunene selv skulle bli enige om lokaliseringen av 110 sentralen i Hedmark. Dette var ingen enkel sak. Det oppsto strid mellom Elverum og Hamar om lokaliseringen. Begge ønsket å få 110 sentralen lokalisert til sin kommune. Ut fra en helhetlig vurdering, vedtok direktoratet den 28. februar 2003, at den nye 110 sentralen for Hedmark skulle lokaliseres til Elverum. Vedtaket medførte selvsagt feiring i Elverum, mens Hamar var skuffet. Hamar anket vedtaket inn til departementet, men fikk ikke medhold i klagen/ anken. Dermed var lokaliseringen av sentralen avgjort. Fra 1. oktober 2003 var den nye 110 sentralen for Hedmark operativ med 2 mannsbetjening og topp moderne utstyr på beredskapssenteret i Elverum. I dag betjener sentralen i overkant av 4000 brann- og ulykkesmeldinger og ca av Hedmarks innbyggere

8 Fra 1. oktober 2003 var den nye 110 sentralen for Hedmark operativ med 2 mannsbetjening og topp moderne utstyr på beredskapssenteret i Elverum. I dag betjener sentralen i overkant av 4000 brann- og ulykkesmeldinger og ca av Hedmarks innbyggere. F.v. Håvard Rønningstad, Arild Nordhagen. Tilsyn/forebyggende avdeling Brannforebyggende arbeid har også historisk vært et prioritert område. I dette arbeidet er feieren en viktig utøver. Feieren har kontakt med alle huseiere i kommunen, og det gir mulighet for samtaler knyttet til huseiers sikkerhet. I perioden fra 1955 til 1985 var Rolf Marthinsen brannmester. Han opparbeidet et godt tillitsforhold til kommunens innbyggere og til næringslivet, noe brannvesenet og etterfølgende ledere har nytt godt av. Den gode kontakten med innbyggere og næringslivet er videreført. Dette har gitt gode og positive tilbakemeldinger. På slutten av 60-tallet ble rutinene i feiervesenet lagt om, med inndeling i roder og feiing i lag. Kåre Nystuen stilte personbilen sin til disposisjon, og kommunen anskaffet en tilhenger med plass til sykler og redskap. Nystuen mottok en beskjeden godtgjørelse for å kjøre rundt på 4-5 sotete feiere og en tilhenger med sykler og redskap. Etter noen år fant en ut at kommunen måtte holde kjøretøy. Selve ordningen med feiing i lag og bruk av sykler ute i feltet var effektiv og grei, og spesiell for Elverum. Brannvesenet har gjennom de siste årene hatt et godt samarbeid med Elverum Elektrisitetsverk, og i de senere år El-Sikkerhet Øst. Samarbeidet omfatter den årlige brannvernuka, med åpen dag på Beredskapssenteret. Brannsikkerhet i hjemmet er et viktig tema og åpen dag har hatt stor oppslutning. Det samarbeides også om Aksjon boligbrann. I tillegg gjennomføres et brannvernopplegg for 9. klasse i skoleverket. Etter etableringen av MHBR IKS, har alle skolene i eierkommunene fått tilbud om dette opplegget, og det gjennomføres årlig besøk i 18 skoleklasser med heldagsopplegg i brann- og el-sikkerhet. Fra 2006 tilbys også opplæring i brannvern for eldre. Videre gjennomføres opplæring i brannvern for ansatte på sykehuset, barn og ansatte i barnehager med flere. Sett under ett er Elverum Brannvesen, og MHBR IKS, et brannvesen med stor aktivitet i det forebyggende arbeidet. Feiervesenets historie Fra ca til1951 var alle feierne ansatt i Elverum Gjensidige Brandkasse, og feide kun hos de som hadde forsikring i brannkassen. I 1951 ble det etablert et kommunalt feiervesen og huseierne trengte ikke å ha forsikring i brannkassen lenger for å få pipene sine feid. Fra 1. juli 2005 ble Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS etablert, og feiervesenet er en del av selskapet Syklistene er f.v. Jon Nygården, Håvard Rønningstad, Willy Grønbekk og Thorbjørn Norstad. I dag er det kun biler som blir brukt, og det er som regel 2 feiere på et lag. Fra 2. april 2002 ble feiervesenet samlokalisert med brannvesenet på beredskapssenteret. I de senere år har feierens oppgaver blitt utvidet til å omfatte mer enn feiing. Tilsyn i eneboliger ble innført i Dette ifølge veiledning til forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, gjeldende fra Elverum brann- og feiervesen tok utfordringen på strak arm og innførte tilsyn allerede i 1999, og det ga en god mulighet for å fokusere på brannsikkerhet i hjemmet. Den nye feier- og

9 Feiere fra ca F.v. Kåre Nystuen, Oskar Julussmoen, Thorbjørn Norstad, Snorre Nystuen. Carl Oscar Gerhard Østerberg ble ansatt som feier ca Feiere fra ca Bak f.v. Thorbjørn Norstad, Jon Nygården, Willy Grønbekk, Håvard Rønningstad. Foran står Snorre Nystuen. tilsynsrollen er blitt godt mottatt. Viktige brannforebyggende tiltak er å sjekke brannslukningsapparater og å teste røykvarslere. Videre kontrolleres pipe og ildsted. Kort om noen av feierene opp gjennom årene Fra 1860 til ca var Ellert feier ansatt som feier. Han ble etterfulgt av Anders Melenius i ca Anders Melenius var fra byen Gävle i Sverige og sammen med sin kone Elin, vandret han til fots gjennom Solørs finnskoger til Elverum. Carl Oscar Gerhard Østerberg ble ansatt som feier ca Det ble sagt at Østerberg rømte fra Gøteborg til Stockholm, der han begynte i en feiergjeng før han kom til Norge. Østerberg ble lagt merke til når han var ute og feide, for han gikk alltid barbeint, både sommer og vinter. Han fikk kongens fortjenestemedalje i sølv 24. januar Johan Albin Ohlsson begynte som feier i Han var født og oppvokst i Gøteborg. Ohlsson jobbet som feier i brannkassen fram til Under krigen oppholdt han seg i Sverige. Han fortsatte deretter som feier i det kommunale feiervesenet fram til Bernt Brenden begynte som feiersvenn hos Carl O.G. Østerberg i Han ble konstituert som feier i 1932, og fast ansatt i 1934 i feiervesenet. I dag består feiervesenet i Elverum av feierinspektør Håvard Rønningstad, 1 feierformann, 2 feiersvenner, 1 feierlærling og 1 saksbehandler. Feiere fra ca Bak f.v. Odd Thoresen, Håvard Rønningstad. Foran f.v. Pål Syljeset, Eirik Haugen, Ole Gunnar Stenbrenden. Brannvesenets utvikling til profesjonell beredskapsetat Brannvesenet har gjennomgått en stor utvikling de senere årene. Dette gjelder både som organisasjon gjennom etableringen av dagens brannvesen, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS med over 135 ansatte, og ikke minst gjennom de investeringene som er gjort på kompetanse- og utstyrssiden. Dagens organisasjon er delt inn i 4 avdelinger, forebyggende, 110 sentral, kompetanse, beredskap. Beredskap er den desidert største avdelingen. Brannvesenet hadde i snitt i underkant av 350 oppdrag til annen assistanse og utrykninger til branner og ulykker i 1990 årene. I

10 viser statistikken 1027 oppdrag i Elverum. Dreiingen av oppdragstype har vært stor i de senere årene, og utrykning til trafikkulykker utgjør 47 for Mange av ulykkene hadde dessverre tragisk utfall, og veinettet og trafikkmengden må nok ta skylden for mange av disse ulykkene. Ansatte i Elverum brannvesen har gjennom årene deltatt i en rekke nasjonale prosjekter og har vært en sentral høringsinstans for myndighetene. Resultatet av dette er at vi har fått en høy faglig anseelse nasjonalt, og det har gitt mulighet for å påvirke brannvesenets utvikling. I 2001 ble det satt i gang et forprosjekt med sikte på å etablere et interkommunalt brann- og redningsvesen. Det var kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot som deltok i prosjektet. Det ble satt i gang et omfattende hovedprosjekt i Dette skjedde etter politiske vedtak i deltager kommunene, og ferdig rapport forelå i Den 1. juli 2005 var Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS en realitet med følgende deltagerkommuner: Våler, Elverum, Trysil, Engerdal og Stor-Elvdal. Etableringen av selskapet ga selvfølgelig en rekke utfordringer, men også en rekke muligheter for å utnytte kompetanse, beredskap mv. på en bedre måte, og til innbyggernes beste. I 2006 kom også Alvdal kommune med i selskapet. Fra 2008 utvides selskapet på nytt, og kommunene Rendalen, Folldal, Tynset og Tolga blir også del av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Dette innebærer et brann- og redningsvesen som dekker 2/3 av Hedmarks areal med 10 deltagerkommuner. Selskapet blir dermed et av landets største brann- og redningsvesen både i antall kommuner og areal. I 2007 er det i samarbeid med forsvaret, blitt etablert et øvelsesanlegg på Terningmoen. Anlegget blir Hedmarks fineste anlegg for å trene røyk- og kjemikaliedykkere. Innvielsen av anlegget vil skje i løpet av høsten Mannskapene har gjort mye av arbeidsinnsatsen på dugnad og skal ha ros for engasjementet. Vi har i de senere årene gjennomført desentraliserte grunnkurs-deltid gjennom Norges brannskole med bruk av egne lærekrefter og utstyr. Dette har blitt godt mottatt ute blant deltidsmannskapene og har gitt en formidabel kompetansehevning blant mannskapene. Det er endelig kommet forskrift med krav om utdanning av deltidsmannskaper, noe som skulle kommet for flere ti-år siden. Deltidsmannskapene har de samme arbeidsoppgavene og påkjenningene som heltidsmannskapene, og kanskje av og til et dårligere erfaringsgrunnlag. Dagens forskriftskrav vil imidlertid gi dem en helt annen forutsetning for å løse utfordringer og oppgaver enn tidligere

11 OOversikt over brannsjefer/-mestere og feiermestere A. Dahl A. Sääv Ingmar Singsaas Rolf Sjøblom Bjørn Bjørnstad Knut Gjønnes Stein Nordvi Arne Nersveen Nils-Erik Haagenrud Rolf Marthinsen Harald Lund Bjørn Erik Øfstedal Carl O. G. Østerberg Snorre Nystuen Håvard Rønningstad Brannsjefer: K. J. Hjort A. Dahl Anton Sääv Ingmar Singsaas Rolf Sjøblom Bjørn Bjørnstad Knut Gjønnes Stein Nordvi Arne Nersveen Nils-Erik Haagenrud Feiermestere: Ellert feier Anders Melenius Carl O.G. Østerberg 1904/ Johan A. Ohlsson Bernt Brenden (konst. i 1932 og fast fra 1934) Gunnar Bjerke Snorre Nystuen Håvard Rønningstad (ny tittel: feierinspektør fra 2002) Brannmestere/varabrannsjefer: Th. Nyborg Hans Bø Einar Pedersen Oluf Lund Osvald Fjeld Rolf Marthinsen Harald Lund (varabrannsjef ) Bjørn Erik Øfstedal (varabrannsjef )

12 Førtrykk: Merete Haagenrud. Trykk: Presis Media & Digitaltrykk AS

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

Verdal Brannvesen, fra 1922 til i dag

Verdal Brannvesen, fra 1922 til i dag 1 Verdal Brannvesen, fra 1922 til i dag Av Erling Bergh I første del av Verdal brannvesens historie ble det gjort rede for utviklingen fram til 1922. En nyorganisering av Verdalsøra brannkommune hadde

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2008 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler seg med Drammen 47,9 %,

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009 Forord Vatn er viktig. Vi kan derfor være takknemlig til de som startet og har stått i spissen for Rissa vannverk. Mange har ytet stor innsats for å bygge opp

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7 Samfunnssikkerhet Nr. 02-2007 Foto: Scanpix De yngste tar størst sjanser side 4 7 2 Kalender Innhold August M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26

Detaljer

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KTF 1979-2004 Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: 67 52 60 10 Telefax: 67

Detaljer