Eksempel på AUTORISASJONSPRØVE I TOLKING. skriftlig del INNHOLD:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempel på AUTORISASJONSPRØVE I TOLKING. skriftlig del INNHOLD:"

Transkript

1 Oppgaveteksten består av 19 sider i alt. Eksempel på AUTORISASJONSPRØVE I TOLKING skriftlig del INNHOLD: I. ALLMENNSPRÅK (teller 39% av den skriftlige prøven) A. 30 ORD OG UTTRYKK I KONTEKST SOM SKAL OVERSETTES B. TEKST SOM SKAL OVERSETTES* II. FAGORD OG REALIA (teller 61% av den skriftlige prøven) A. 40 LØSE FAGORD OG FAGUTTRYKK SOM SKAL OVERSETTES B. 40 LØSE FAGORDFAGUTTRYKK SOM SKAL OVERSETTES* C. NORSKE SAMFUNNSFORHOLD 20 flervalgsspørsmål og kortsvarsspørsmål om norske samfunnsforhold/ offentlig forvaltning og forvaltningsterminologi Spørsmålene skal besvares på oppgavearkene. Dersom det ikke blir plass, kan du bruke ekstra ark (fåes av eksamensvaktene). Husk å skrive kandidatnummeret ditt på alle ark du leverer. NB! SVAR KUN PÅ FORSIDEN AV ARKENE. SKRIV TYDELIG! BRUK AV HJELPEMIDLER ER IKKE TILLATT. BRUK SVART KULEPENN. * Vær oppmerksom på at på den egentlige skriftlig prøve vil oppgavene I.B og II.B bestå av hhv. en tekst på tolkespråket og 40 løse fagord på tolkespråket som skal oversettes til norsk. 1

2 I. ALLMENNSPRÅK A. 30 ORD OG UTTRYKK I KONTEKST SOM SKAL OVERSETTES FRA NORSK TIL TOLKESPRÅKET Les artikkelen på side 4-6. Oversett de 30 understrekede ord og uttrykk til tolkespråket i den betydning de forekommer i konteksten. (Hvert ord/uttrykk teller 3 poeng, dvs. 90 poeng totalt.) 1. Vi lar oss ikke skremme forholdene er oversiktlige i et europeisk perspektiv det folkeslaget som stoler mest på andre mennesker de færreste prøver å utnytte oss Ifølge en samfunnsundersøkelse gjentatte ganger over flere år tillit til andre Deretter til hensikt holdninger atferdsmønstre I tråd med den siste kartleggingen føler seg trygge bekymrer oss for tror vondt om andre kommer til å bli engstelig for Ikke en gang mediaoppslag.... 2

3 21. ser ut til det som formidles til tros for utsatt for Likevel troner vi øverst på liste kjenner seg Til sammenligning traust og uredd rister på hodet Det skaper... 3

4 I. ALLMENNSPRÅK A. 30 ORD OG UTTRYKK I KONTEKST SOM SKAL OVERSETTES FRA NORSK TIL TOLKESPRÅKET 1 Vi lar oss ikke skremme 2 Norge er et lite, rikt land hvor forholdene er oversiktlige og kriminaliteten relativt lav. 3 4 Dette er sannsynligvis en hovedårsak til at i et europeisk perspektiv er vi det folkeslaget 5 som stoler mest på andre mennesker og tror at de færreste prøver å utnytte oss. 6 Ifølge en samfunnsundersøkelse, The European Social Survey, som har blitt gjennomført 7 gjentatte ganger over flere år, er det er bare danskene som skårer høyere enn oss når det 8 9 gjelder tillit til andre. Deretter følger finner og svensker. 10 Undersøkelsen har til hensikt å kartlegge og forklare samspillet mellom institusjoner og holdninger, livssyn og atferdsmønstre hos de mange forskjellige folkeslag i Europa. 13 I tråd med tidligere undersøkelser, hvor nordiske land stort sett alltid skårer høyt når det 14 gjelder graden av tillit til andre, har den siste kartleggingen avdekket at de aller fleste 15 nordmenn føler seg trygge når de går alene hjem i mørket. Tallene viser at få av oss bekymrer oss for kriminalitet eller tror vondt om andre. I tillegg svarer mange at de sjelden 18 eller aldri frykter at de kommer til å bli offer for vold. Imidlertid er litt over halvparten av oss 19 engstelig for innbrudd Ikke en gang mediaoppslag om økt vold, trusler og bedrageri ser ut til å skremme Ola 22 nordmann. Ifølge denne undersøkelsen lar vi ikke oss skremme av det som formidles. Dette 23 til tross for at omtrent en fjerdedel i Norge svarte at de har opplevd at de selv eller en person i hjemmet deres er blitt utsatt for vold eller innbrudd. Likevel troner vi øverst på liste som de 4

5 minst nervøse og engstelige. Mer enn tre fjerdedel av nordmenn svarer at de «sjelden eller aldri» kjenner seg engstelige. Til sammenligning svarer mer enn halvparten av svenskene det samme Er vi et traust og uredd folkeslag? Sosialantropologer og statsvitere rister på hodet. 30 Vi er svært godt dekket gjennom offentlige velferdsordninger i Norden. Det skaper både trygghet og tillit, sier de. 5

6 I. ALLMENNSPRÅK B. TEKST SOM SKAL OVERSETTES TILTOLKESPRÅKET 1 Oversett følgende tekst på tolkespråket til norsk. Bruk svararkene på de følgende sider. (Oppgaven teller 90 poeng totalt.) Er gode tolketekniske ferdigheter nok? Mye har blitt sagt og skrevet om de tekniske ferdighetene som en tolk må beherske for å kunne lykkes i sitt yrke. Finnes det imidlertid noen «myke» egenskaper som tolken trenger i tillegg for å kunne oppnå suksess i sitt arbeid? Dette har vært tema for et forskningsprosjekt som ble gjennomført av en doktorgradsstudent ved et universitet i USA i Forskeren innhentet materiale fra over 2000 tegnspråktolker fra 38 forskjellig land. Dataene tyder på at det faktisk er en del faktorer utenom de ren tekniske ferdighetene som har betydning for suksess som tolk. Undersøkelsen avdekket at det er 3 «myke» egenskaper som er spesielt viktige: - Tolken må være pliktoppfyllende og samvittighetsfull. - Tolken må være følelsesmessig stabil. - Tolken må ha en høy grad av selvaktelse. En noe mindre betydningsfull, men likevel statistisk signifikant faktor som forskningen avdekket var intellektuell nysgjerrighet, en viktig kvalitet på bakgrunn av de mange fagområdene en tolk må forberede seg på i forkant av sine tolkeoppdrag. Andre «myke»egenskaper som har vist seg å være viktige for suksess som tolk var bl.a.: - evnen til å håndtere stess - innlevelsesevne, dvs. empati, men samtidig hardhudet nok til ikke å ta ting personlig - kreativitet - fleksibilitet - diplomatisk fremgangsmåte Selv om denne undersøkelsen tar utgangspunkt i tegnspråktolking, mener forskeren at det ikke er grunn til å anta at resultatene ville vært særlig annerledes dersom forskningen hadde dreid seg om tolker i talte språk. Ut fra arbeidets art kan man vente seg samme type mønstre når det gjelder «myke» egenskaper av betydning for suksess i talespråktolking. 1 Vær oppmerksom på at på en ekte autorisasjonsprøve vil denne oppgaven bestå av å oversette en lignende tekst på tolkespråket til norsk. 6

7 Oppgave I.B forts. 7

8 Oppgave I.B forts. 8

9 Oppgave I.B forts. 9

10 II. FAGORD OG REALIA A. NORSKE FAGORD OG FAGUTTRYKK 40 løse fagord/faguttrykk på norsk som skal oversettes til tolkespråket Oversett følgende løse fagord/faguttrykk til tolkespråket, eller gi en kort og presis forklaring dersom du ikke finner en direkte motsvarighet på tolkespråket. HELSE (Hvert fagord/faguttrykk teller 3 poeng dvs. 120 poeng totalt.) 1. eggløsning forkjølelse tynntarm fostervann føflekk leddgikt haleben helsestasjon fotsåle galleblære tårekjertel grønn stær hundegalskap hypofysen hjørnetann JUSS 16. anmeldelse avgi forklaring fengslingsbegjæring bedrageri

11 OPPGAVE II.A.1 forts. 20. etterlyst avlytting bevisopptak bøteregister borgerlig vigsel dommerfullmektig ekspropriering bidragsfogd formildende omstendighet hovedforhandling forsettlig drap SOSIALFORVALTNING, ARBEID OG SENTRALE FORHOLD VED SAMFUNNSLIVET 31. aksjeselskap bruttoformue arveavgift kemner avgangsklasse samordna opptak fagprøve forlover eneforsørger rehabilitering

12 II. FAGORD OG REALIA B. 40 LØSE FAGORD/FAGUTTRYKK SOM SKAL OVERSETTES 2 Oversett følgende løse fagord/faguttrykk til tolkespråket, eller gi en kort og presis forklaring dersom du ikke finner en direkte motsvarighet på tolkespråket. (Hvert fagord/faguttrykk teller 3 poeng dvs. 120 poeng totalt.) HELSE 1. kuvøse nyre nesedråper 4. nærsynt pupill mandler hjerneblødning regnbuehinne skjoldbruskkjertel skarlagensfeber ryggmarg blodfattig stivkrampe tinning bukspyttkjertel Vær oppmerksom på at på en ekte autorisasjonsprøve vil denne oppgaven bestå av 40 løse fagord/faguttrykk som skal oversettes fra tolkespråket til norsk. 12

13 OPPGAVE II.B forts. JUS 16. medskyldig legemsbeskadigelse likskue offentlig rett kryssforhør kriminell lavalder menneskerettighet aktor politiattest påtaleunnlatelse saksomkostninger rettssikkerhet skadeerstatning sikringsdom siktet SOSIALFORVALTNING, ARBEID OG SENTRALE FORHOLD VED SAMFUNNSLIVET 31. vannplaning vognkort ansettelsesvilkår akkordlønn verneplikt arbeidsufør

14 37. grunnskole vitnemål tinglysning sykehjem

15 OPPGAVE II.C NORSKE SAMFUNNSFORHOLD Spørsmål 1 11: Flervalgsspørsmål (Oppgaven teller 40 poeng totalt.) Sett på linjen foran alternativet som gir det riktige svaret. Eksempel:. Hvilken etat ligger ikke helt eller delvis under Helse- og omsorgsdepartementet? a. Arbeids- og velferdsetaten b. _ Arbeidstilsynet c. Mattilsynet (Hvert flervalgsspørsmål teller 2 poeng, til sammen 20 poeng.) 1. Kulturskole a. Et opplæringssenter som har til oppgave å gi primært barn og unge tilbud på opplæring og aktivitet i fag som fremmer deres forståelse og respekt for etnisk og religiøs mangfold b. Et opplæringssenter som har til oppgave å gi primært barn og unge tilbud på opplæring og aktivitet som utvikler deres kunstneriske kompetanse og ferdigheter innenfor uttrykksfagene c. Et opplæringssenter som har til oppgave å gi primært barn og unge tilbud på opplæring og aktivitet i fag som utvikler deres egen selvinnsikt og selvforståelse i samhandling med andre 2. Tillatelse som de fleste utlendinger som vil tilbringe mer enn 3 måneder i Norge, må søke om a. Bosettingstillatelse b. Oppholdstillatelse c. Visum 15

16 3. Merverdiavgiften a. Avgift på utbetalt lønn og annen godtgjøring som betales av alle som har noen ansatt i tjeneste b. A vgift på omsetning av vare og tjenester som betales av alle næringsdrivende c. Avgift på verdien av en fast eiendom som betales når eiendommen overdras til ny eier 4. Hvilken myndighet fører tilsyn med sosial- og helsetjenestene i Norge? a. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) b. Helsetilsynet c. Sosial- og helsedirektoratet 5. Ved hver grunnskole skal det være et rådgivende organ med representanter for elevene, elevens foresatte, skoleledelsen, skolens ansatte og kommunen. Det rådgivende organet kalles a. Foreldrerådet b. Samarbeidsutvalget c. Skolemiljøutvalget 6. I 2010 ble det det innført en ny stønad som erstattet attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsavgrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles a. Arbeidsavklaringspenger b. Arbeidsovergangsstønad c. Arbeidsutprøvingspenger 16

17 7. Unge mennesker med lite penger kan søke det offentlige om lån til kjøp av egen bolig gjennom a. Boligtilskudd b. Førstehjemslån c. Startlån 8. Når et selskap ikke greier å betale sin gjeld, og ikke får til en forhandlingsløsning med sine kreditorer, er som regel konkurs ikke til å unngå. Hvem avgjør om selskapet skal erklæres konkurs? a. Konkursrådet b. Kredittilsynet c. Tingretten 9. Gjenparter og avskrifter av tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom oppbevares i en solid innbunden eller boltet bok som kalles a. Grunnbok b. Pantebok c. Lysningsbok 10. Vannforsyning a. Motorkjøling ved hjelp av vann som ledes langs kanaler i motoren b. Når vann på veibanen bygger seg opp foran et bilhjul og trenger seg under det, slik at hjuletmister kontakten med c. Tilførsel og fordeling av vann til byer og tettsteder 17

18 Spørsmål 11 20: Kortsvarsspørsmål (Hvert spørsmål eller delspørsmål teller 2 poeng, til sammen 20 poeng.) 11. Alle som bor i Norge og som har minst 3 års trygdetid, har rett til alderspensjon. A. Alderspensjonen fra folketrygden består av flere pensjonsdeler. Nedenfor er en liste over pensjonsdelene samt forklaringer på hva de enkelte pensjonsdelene går ut på. Skriv navnet på pensjonsdelen på linjen til venstre for den forklaringen som passer best. Velg fra listen nedenfor. Pensjonsdel: Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Forsørgingstillegg Navn på pensjonsdel Forklaring: 1. - Ytes til pensjonister som har opptjent pensjonspoeng 2. - Ytes til pensjonister som har betalt trygdepremie i minst 40 år 3. - Ytes til pensjonister som underholder ektefelle uten inntekt eller barn under 18 år 4. - Ytes til pensjonister som ikke har opptjent pensjonspoeng eller som har lavt antall pensjonspoeng B. Når deg gjelder alderspensjon, skiller folketrygden mellom begrepene aldersgrense og pensjonsalder. Hva er forskjellen mellom disse to begrepene når de brukes i denne sammenheng 1. Aldersgrense: 2. Pensjonsalder: 18

19 12. Høyesterett er landets øverste domstol. A. Hvilken oppgave har Høyesterett? B. Hva er tittelen på formannen i Høyesterett? C. Hvor mange dommere har Høyesterett totalt i tillegg? 13. Hva kalles dokumentet som overfører eiendomsretten til en fast eiendom fra en eier til en annen? SLUTT 19

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet.

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. Barnas plass i misjonshistorien En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. SIDE INNHOLD 3 Forord 4-6 4 4 4 5 5 5-6 Innledning Bakgrunn Problemstilling/målsetning

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Et inkluderende språk

Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende samfunn, forutsetter et inkluderende språk. Ordvalg har betydning for den som omtales, men det påvirker også folks holdninger. I sin ytterste

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer