FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Vikersund Bad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad"

Transkript

1 FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven Planen skal legge til rette for boligbebyggelse og offentlig og privat tjenesteyting. Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert Planen vil erstatte deler av reguleringsplan Vikersund Bad Vest, vedtatt REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: a) Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr.1): - Frittliggende småhusbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse - Annen offentlig eller privat tjenesteyting - Lekeplass b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr.2): - Veg - Gang-/sykkelveg - Annen veggrunn - teknisk anlegg c) Grønnstruktur (PBL 12-5 nr.3): - Grønnstruktur HENSYNSSONER Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-6 og 11-8: a) Sikringssone (PBL 11-8 a): - Frisikt b) Faresone - Annen fare, forurenset grunn/deponi c) Sone med angitte særlige hensyn - Bevaring kulturmiljø 3 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

2 3.1 Generelt Ved alle søknader og meldinger etter Plan- og bygningsloven skal det foreligge en detaljert situasjonsplan for gjeldende byggeområde som viser bebyggelsens nøyaktige plassering, samt utforming av atkomst og parkering. Situasjonsplanen skal angi terrengbehandling og husplassering med inntil tre tverrprofiler gjennom bygningskroppen. Kotehøyde for midtlinje vei og ferdig gulv i hovedetasjen skal angis på tverrprofil samt eksisterende og fremtidig planert terreng. Situasjonsplanen som følger byggesøknaden skal leveres i egnet målestokk. Vann- og avløpsnett samt bygninger som forutsettes revet skal vises på planen. 3.2 Rekkefølgebestemmelser a) Krav til veger, vann- og avløpsledninger og bekkeomlegging Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger og bekkeomlegging skal tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg. Detaljerte beskrivelser av bekken og tegninger som viser hvordan tiltaket er tenkt gjennomført i praksis, må sendes Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen. b) Energiplan Samtidig som teknisk plan for trafikkområder, vann- og avløpsledninger foreligger, skal det også være utarbeidet en energiplan for området som viser hvilke energiløsninger som skal benyttes. Hovedoppvarmingskilden bør være basert på ny fornybar energi som bioenergi, solenergi, varmepumpe eller andre tilsvarende klimariktige løsninger c) Krav vedrørende grunnforhold Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor området skal det være gjennomført tilstrekkelige geotekniske undersøkelser. Geotekniske anbefalinger skal legges til grunn for behandling av søknad om og utføring av bygge- og anleggstiltak. d) Krav vedrørende forurenset grunn Før det kan gis tillatelse til graving innenfor området H390 faresone, skal det være utarbeidet en tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha etter at tiltaket er gjennomført, samt at tiltaksplanen skal være godkjent av kommunen og tiltakene i planen skal være gjennomført. e) Krav før brukstillatelse for tiltak Før det kan gis brukstillatelse for tiltak på enkelttomter, skal utearealene være ferdig opparbeidet slik de er beskrevet i utomhusplanen. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår.

3 Lekeplass skal være ferdig opparbeidet og sikret med gjerde jf. 5.4 før det gis brukstillatelse for tiltak. Øvregata og planovergang (felt GS2) stenges for kjøretøy før det kan gis brukstillatelse for bruk. f) Krav før igangsettingstillatelse Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal broa i Bokfinkvegen være etablert og tatt i bruk. 3.3 Utforming av bygninger og anlegg Nybygg skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området. Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg i samme delfelt skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. Det bør likevel være variasjon i uttrykket for å unngå arkitektonisk monotoni. 3.4 Tilgjengelighet Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. Hvilke boliger som har krav til livsløpsstandard er omtalt under de ulike boligformålene. 3.5 Avkjørsler Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til boligtomt er 4 m. 3.5 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2. ledd. Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete bosetnings- og aktivitetssporene DI , som er markert som bestemmelsesområde #3 i plankartet. Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen av de berørte automatisk fredete bosetnings- og aktivitetssporene ID og ID , som er markert som bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet.

4 Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes. 3.6 Radon Ved oppføring av bygninger for varig opphold skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at denne blir liggende under tiltaksgrensen på 200 Bq/kbm som årsmiddel for inneluft, dersom det ikke ved målinger /beregninger er sannsynliggjort at konsentrasjonen vil ligge under tiltaksgrensen. 3.7 Støy Støyforhold skal være innenfor grensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy. Det vises til gjeldende veileder T-1442/ BEBYGGELSE OG ANLEGG 4.1 Generelt Det skal tilstrebes en bebyggelse med god form og at bygninger i samme område får en helhetlig og harmonisk utførelse med hensyn til byggevolum, høyde, takvinkel, farger og materialbruk, lf. Pbl Frittliggende småhusbebyggelse a) Arealbruk I områdene er det tillatt å oppføre frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet. b) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige % -BYA = 30 % inklusiv overflateparkering. Bebygd areal / bruksareal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting. Garasjer kan oppføres i en etasje med en grunnflate på inntil 50 m². Garasje/parkeringsareal inngår i grad av utnyttelse. c) Byggehøyder Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 8,5 m i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Alle gesims- og mønehøyder skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. d) Plassering av bygg Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL 29-4) kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense / eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. Dessuten skal slike mindre bygninger ligge minst 3 m fra kanten av regulert kjøreveg. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden økes til 7 m. e) Utforming av bebyggelse og anlegg Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Valg av utforming/plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. Evt. større tørrmurer skal legges på skrå slik at de kan tilplantes.

5 Bygningenes hoveddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 22 og 36 grader. Bebyggelsen skal utformes med saltak. Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme formspråk som hovedhuset. f) Parkering Det skal avsettes minst 2 biloppstillingsplasser per boenhet over 90 m². For boliger med mindre eller lik bruksareal på 90 m² skal det etableres 1,5 parkeringsplasser per boenhet. 4.3 Konsentrert småhusbebyggelse a) Arealbruk I områdene er det tillatt å oppføre konsentrert småhusbebyggelse (tre- og firemannsboliger og kjede- /rekkehus) med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige % -BYA = 35 % inklusiv overflateparkering. Bebygd areal / bruksareal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting. Garasjer kan oppføres i en etasje med en grunnflate på inntil 50 m². Garasje/parkeringsareal inngår i grad av utnyttelse. c) Byggehøyder Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 8,5 meter i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. d) Plassering av bygg Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL 29-4) kan oppføres inntil 1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. e) Parkering Det skal avsettes minst 2 biloppstillingsplasser per boenhet over 90 m². For boliger med mindre eller lik bruksareal på 90 m² skal det etableres 1,5 parkeringsplasser per boenhet. f) Utforming av delområder Hvert delområde/felt skal planlegges under ett og inngå i samme situasjonsplan og skal ha samme bygningsmessige uttrykk. 4.4 Offentlig og privat tjenesteyting a) Arealbruk I områdene er det tillatt å oppføre bebyggelse som benyttes til, eller i forbindelse med, offentlig eller privat tjenesteyting. All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet.

6 b) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige % -BYA = 50 % inklusiv overflateparkering. Bebygd areal / bruksareal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting. c) Byggehøyder Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 10 m i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Alle gesims- og mønehøyder skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. d) Utforming av bebyggelse og anlegg Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng og eksisterende bebyggelse. 4.5 Lekeplass Lekeplassen som vist på plankartet skal være felles for samtlige boliger innenfor planområdet. 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe endring av grensene mellom de ulike trafikkformålene. 5.1 Veg a) Vegframføring Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å sikre minimale terrenginngrep. b) Skjæringer/ fyllinger og tilsåing Vegen skal legges så skånsomt i terrenget som mulig. Det skal utføres minimalt med vegskjæringer og fylinger, og det skal i størst mulig grad benyttes stedlige masser. Fyllingene skal tilsås umiddelbart etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 5.2 Annen veggrunn tekniske anlegg Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. Grøften skal tilsås med gras inntil 2 meter fra skulderkant. 5.3 Gang- og sykkelveger a) Arealbruk og tilgjengelighet Gang- og sykkelvegene skal opparbeides med fast dekke og maksimal stigning på 1:20. Der dette ikke er gjennomførbart, kan mindre partier ha brattere stigning, maksimalt 1:10. Stolper og nyplantede trær plasseres minst 0,5 m fra gang- og sykkelbanen. b) Vegbredde Gang- og sykkelvegene skal opparbeides med bredder som vist på plankartet.

7 5.4 Trase for jernbane I den vestre formålsgrensen for området regulert til trase for jernbane skal det settes opp et flettverksgjerde med høyde 1,2 meter over terreng. Gjerde kan settes opp utenfor formålsgrensen dersom dette anses å være fornuftig for en helhetlig løsning, og det er enighet mellom grunneiere på tilstøtende eiendommer. 6 LANDBRUKS,- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 6.1 Friluftsformål Området skal bevares som et rekreasjonsområde for innbyggere og for Kurbadets pasienter, og fungere som et areal som skjermer mellom boligområdet og Vikersund Kurbad. Det tillates etablert enkle konstruksjoner (benker, bord, paviljong o.l.) som samsvarer med bruken og reguleringsformålet. 7 HENSYNSSONER 7.1 Sikringssoner a) Frisikt Områdene er vist med svart skravur som hensynssone på plankartet kombinert med andre formål. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 7.3 Faresone a) Forurenset grunn/ deponi Innenfor området merket med H390_ på plankartet tillates det ikke graving eller utskifting av masser, uten at søknad om dette foreligger. Området har tidligere vært ei søppelfylling, og graving kan medføre forurensning. Eventuelt kan området tilføres rene masser i en meter over eksisterende terreng. 7.3 Bevaring kulturmiljø a) H570_1 Området er vist med hensynssone H570 på plankartet. Det er ikke lov med tiltak som medfører fjerning eller endring av elementer som er tilknyttet jernbanen innenfor hensynssonen. Tiltak som medfører endring av kulturminnet er søknadspliktig, og kommunen skal oversende søknad om tiltak til fylkeskommunen for uttale før vedtak fattes. b) H570_2 Det er ikke tillat å rive bygninger avmerket som verneverdige i hensynssonen med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt.

8 Ved rivning av verneverdig bygning skal bygningen dokumenteres fagmessig ved oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon, rominndeling og overflater. Ved planlagt fasadeendring skal originale bygningsdeler som taktekke, vinduer, dører, panel listverk og andre detaljer bevares så langt det lar seg gjøre. Dersom originale/eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier av bygningsdelene som skiftes ut. Tilbakeføring av bygningen eller deler av denne til en tidligere fase i bygningens historie bør gjøres på dokumentert grunnlag. Kommunen skal innhente uttale fra fylkeskommunen for tiltak som gjelder fasadeendring eller rivning av bygninger som er markert som verneverdige før vedtak fattes.

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 15.3.2010. 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 Planen er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Bestemmelsene er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Plan med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05 Dato for siste revisjon: 24.05.2013 LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05 rv. 23 DAGSLET LINNES LIER KOMMUNEGRENSE MOT RØYKEN LINNES 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret 08.09.2011 I.D.L. 43/11 Fylkesmannen

Detaljer