Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv"

Transkript

1 Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

2 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv Sammendrag: Analyse av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkning for beboere i og brukere av det berørte området. Tiltaket vurderes å ha både en sosial og fysisk innvirkning på nærmiljøet, som et bolignært utendørs oppholdsareal med steder for ballspill, idrett og annen fysisk aktivitet, og som en sosial arena for å komme sammen - møteplass. Nærhet mellom de ulike funksjonene øker lesbarheten for brukerne. Koblingen mellom skole og fritid vil kunne bidra til økt aktivitet blant barn og unge. Tiltaket vurderes å være positivt i forhold til tilgjengelighet og muligheter for å drive med fysisk aktivitet på et og samme sted. Området har funksjon som nærfriluftsområde og dagsturområde. Begge alternativene vurderes å være i konflikt med viktige opplevelseselementer for området. En forringelse av disse vil kunne redusere kvalitetsmessige forhold ved området. Opparbeiding av p-plasser og gang- og sykkelvei langs Garderveien vurderes å gi økt verdi også for dem som ønsker å benytte seg av tilgrensende turområder. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Evy Jakobsen Kontrollert av: Christine Riiser Wist Oppdragsansvarlig / avd.: Mette Eng Pedersen / Areal og transport Sign.: Oppdragsleder / avd.: Christine Riiser Wist / Areal og transport p:\141\ sole skog skole og idrettsanlegg\08 rapporter\nærmiljø_friluftsliv\nærmiljø og friluftsliv - konsekvensutredning.doc

3 FORORD På oppdrag fra Vestby kommune har SWECO AS utarbeidet en fagrapport for temaet nærmiljø og friluftsliv. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen av reguleringsplan for Sole Skog skole og idrettsanlegg i Vestby kommune i Akershus fylke. Fagansvarlig for temaet er Evy Jakobsen, cand agric. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Roald Haugberg. Lysaker, juni 2006 Evy Jakobsen TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc i

4 INNHOLD 1 Sammendrag Metode og datagrunnlag Influensområde Status- og verdibeskrivelse for berørte områder Konsekvenser Anleggsfasen...Feil! Bokmerke er ikke definert Driftsfasen Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser Innledning Bakgrunn og formål Innhold og avgrensning Avgrensing mot andre fagutredninger Metode og datagrunnlag Avgrensing av utredningsområde og influensområde Datagrunnlag Metode Vurdering av verdi Vurdering av tiltakets omfang Fastsetting av konsekvensgrad Begrepsforklaring Planer for tiltaket Forhold til andre planer og lovverk Områdebeskrivelse Beliggenhet Landskapets hovedform Geologi Klima og vegetasjon Arealbruk Kulturlandskap Kulturminner, kulturmiljø Bebyggelse Statusbeskrivelse og verdivurderinger Verdivurdering Konsekvenser av tiltaket alternativet Konsekvenser i anleggsfasen...feil! Bokmerke er ikke definert. 7.3 Konsekvenser i driftsfasen Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc i

5 8.1 Forslag til avbøtende tiltak Oppfølgende undersøkelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.3 Oppfølgende undersøkelser Referanser Skriftlige kilder Kilder på internett Muntlige kilder...30 Vedleggsliste Vedlegg 1 Kriterier for vurdering av tiltakets omfang Vedlegg 3 Temakart - registreringer Vedlegg 4 Inndeling av grunnkretser Vedlegg 5 Registrerte kulturminner Figurliste Figur 4-1 Viser arealdelen av kommuneplan (rosa område regulert til skole). Kart: hentet fra Vestby kommune...9 Figur 4-2 Viser avgrensning av planområdet. Kart: Hentet fra Vestby kommune...10 Figur 4-3 Foreløpig situasjonsplan (eksisterende bygninger rødbrune) Figur 4.3 Foreløpig situasjonsplan med planavgrensning som rød stiplet linje. Ill: SWECO...12 Figur 4.4 Snitt og oppriss av flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS)...12 Figur 4.5 Plantegning av 1.etg flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS)...13 Figur 4.6 Plantegning av underetasje flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS)..13 Figur 2.7 Reguleringsplan for Sole Skog IV...14 Figur 5.1 Oversiktskart over Vestby og omegn. Planområdet er merket med rødt. Kilde: Figur 5.2. Kartutsnitt fra NIJOS sin inndeling i landskapsregioner. Planområdet tilhører region 3, leirjordsbygdene på Østlandet...17 Figur 5.3 Bilde fra planområdet sett fra nordøst viser landskapsformen i og rundt planområdet...18 Figur 5.4 Løsmassekart over planområdet. Kilde:www.ngu.no...19 Figur 5.5 Bildet viser vegetasjonsbildet i og rundt planområdet. Den nye skolen vises i bakgrunnen av bildet, planområdet ligger i forkant av denne Figur 5.6 Sundby gård ligger rett vest for planområdet, og er en av de eldste gårdene i Vestby...21 Figur 6-1 Bilde fra boligområde på Nordbyhagen, rekkehus og blokkbebyggelse Figur 6-2 Temakart nærmiljø og friluftsliv. Registreringer av skoler, barnehager, kollektiv, turveier, gang- og sykkelveier og kulturminner- og miljø mm (registrerte kulturminner fra 2008)...23 Figur 6-3 Leirplass innefor planområdet...24 Figur 6-4 Viser aksjonsradius personer i ulike aldersgrupper har (Statens vegvesen håndbok 140)...25 ii TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc

6 Tabelliste Tabell 3-1. Vurdering av verdi for nærmiljø og friluftsliv... 7 Tabell 6-1 Viser befolkning i grunnkretsene øst for E6. (Tall fra Vestby kommune aug. 2008) Tabell 6-2. Oppsummering av verdier Tabell 7-1. Konsekvensbeskrivelse TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc iii

7 1 Sammendrag Alle befolkningsgrupper er godt representert innenfor kommunen og planområdet sett i forhold til landsgjennomsnittet. Innenfor Vestby sentrumsområde er det registrert Størstedelen av disse bor i Vestby sentrum. Pr 1. september var det 378 barneskolebarn til nye Vestby skole (6-12 år i grunnkretsene samt ). Tyngden av barn fordeler seg antagelig som tyngden av befolkningen. Utbyggingsmønsteret omkring planområdet gjør at tilgjengeligheten til området er gang- og bilbasert. Det er ikke etablert et sammenhengende gang- og sykkelveinett frem til planområdet. For øvrig kan man benytte seg av det etablerte veinett frem til Follo Folkehøgskole. I nær tilknytning til planområdet ligger Follo Folkehøyskole, Sundby gård, Sole Skog barneskole og Østbydammen barnehage. Innenfor planområdet finner man kunnskapsverdi knyttet til alder og vitenskaplig verdi, tidsdybde, mangfold og variasjon. Funnene har stor kulturhistorisk verdi og sett i tilknytning til Sundby gård, og de vurderes å ha stor verdi som identitetsskapende elementer i nærområdet og i regionen. Uteområdene ved Follo Folkehøgskole og Sole Skog barneskole fungerer som møteplasser for nærområdet. Utover dette finnes det få offentlige og felles uteområder eller møteplasser. Det er i dag regulert inn friområder både nord og syd for Sole Skog barneskole. Deler av planområdet, nordvest for barneskolen, bærer tydelig preg av å være i bruk. Det er registrert tydelige spor etter en leirplass. 1.1 Metode og datagrunnlag Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø og omfatter tradisjonelt både fysiske og sosiale forhold. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i fritid med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 1.2 Influensområde Utredningsområdet for denne rapporten omfatter nærmiljø og friluftsliv. Nærmiljøet som omtales i forbindelse med etablering av Sole Skog skole og idrettsanlegg må avgrenses ut fra en konkret vurdering av hvor stort område nærmiljøfunksjoner kan bli endret. Grensen for influensområdet vurderes noe ulikt for nærmiljø og friluftsliv. Influensområdet for nærmiljø er satt lik grunnkretsen i forhold til brukere av området. Influensområdet for friluftsliv er vurdert ut fra områdets verdi som nærfriluftsområde. Grensen er satt til nærområdet avgrenset av Nordbyhagen, fremtidige boliger Sole Skog IV, Follo Folkehøgskole og Østbydammen barnehage. 1 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

8 1.3 Status- og verdibeskrivelse for berørte områder Område/lokalitet/osv Vanlig boligfelt og bolig områder Øvrig bebygde områder Offentlig/felles møtesteder Veg- og stinett for gående og syklende Identitetsskapende elementer Friluftsområder Samlet vurdering Verdi Middels verdi Middels til stor verdi Middels til stor verdi Liten verdi Middels til stor verdi Middels verdi Middels verdi 1.4 Konsekvenser Konsekvenser i anleggsfasen I anleggsfasen vil et viktig nærfriluftsområde ikke lenger kunne nyttes til nærfriluftsområde med undervisning og lek. Støy i anleggsperioden kan virke forstyrrende på boligområdene i nær tilknytning til planområdet. Avbøtende tiltak bør vurderes for begge disse gruppene. Tiltaket vurderes å ha liten til middels konsekvens i anleggsfasen Driftsfasen Område/lokalitet/osv Verdi Tiltakets omfang Konsekvens Vanlig boligfelt og bolig områder Middels verdi Middels Middels positiv Øvrig bebygde områder Middels til stor verdi Stort Middels positiv Offentlig/felles møtesteder Middels til stor verdi Middels Lite/middels negativ Veg- og stinett for gående og syklende Liten verdi Stort Stor positiv Identitetsskapende elementer Middels til stor verdi Stort Middels negativ Friluftsområder Middels verdi Middels Middels positivt Samlet vurdering middels positiv 1.5 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser Avbøtende tiltak i forhold til plassering av bygg og andre konstruksjoner må sees i forhold til registrerte kulturminner. Det bør i reguleringsbestemmelsene legges inn forbud mot oppføring av konstruksjoner eller beplantning som kan virke skjemmende i forhold til registrerte kulturminner nord og nordvest for flerbrukshallen. Behov for gang- og sykkelvei frem til planområdet størst ved bygging og ferdigstilling av idrettsanlegg og flerbrukshall. Det bør i reguleringbestemmelsene stilles krav om ferdigstilling av gang- og sykkelvei i tilknytning til ferdigstilling av idrettsanlegg og flerbrukshall. Det bør settes av areal til sykkelparkering innenfor. Støyskjermingstiltak bør vurderes for Sundby gård og barnehagen på sørsiden av Garderveien sør for Sundby gård. 2 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

9 Det bør i reguleringsbestemmelsene stilles krav til utomhusplan som viser utforming av utenomhusarealer der man fastlegger følgende; bebyggelsen plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet, areal for parkering inkl. plassering og utforming av HC plasser, utforming plasser (benker, belysning og skilt), interne veier, planter (valg og plassering angis), utforming og plassering av lekeområder, materialbruk på gangareal skal vises, ledelinjer, stigningsforhold, terrengplanering m.m. Igangsettingstillatelse bør ikke gis før utomhusplan/situasjonsplan er godkjent av kommunen. Det anbefales at man gjennomfører oppfølgende undersøkelser i forhold til at krav til universell utforming er utført tilfredsstillende. Det anbefales at det gjøres oppfølgende undersøkelser når anlegget er satt i drift i forhold til støy for omkringliggende områder, og dersom nødvendig iverksette støydempende tiltak. 3 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

10 2 Innledning 2.1 Bakgrunn og formål Denne konsekvensutredningen er utarbeidet på oppdrag fra Vestby kommune i forbindelse med reguleringsplan for Sole Skog skole og idrettsanlegg. Utredningen dekker nærmiljø og friluftsliv. Den inneholder en beskrivelse av dagens situasjon og vurdering av mulige konsekvenser av det planlagte tiltaket, samt forslag til avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser. 2.2 Innhold og avgrensning Utredningen tar for seg planområdet for skolen og idrettsanlegget med tilhørende infrastruktur, og det området hvor det antas kan påvirke nærmiljøet og bruken av området til å utøve friluftsliv. For tiltak og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn skal det utarbeides konsekvensutredning (KU) i tråd med forskrift om konsekvensutredninger fra 1. april Vestby kommune har derfor bestemt seg for at det skal gjøres en konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Sole Skog skole og idrettsanlegg. Vestby kommune har i planprogrammet ( ) slått fast hva som skal beskrives når det gjelder konsekvenser for fagtema nærmiljø og friluftsliv: Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av det berørte området. I analysen av nærmiljø vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. Antall beboere i forhold til hvor mange som bruker området, alternative områder osv. må også vurderes. Utrederen skal peke på motsetningene og så foreta en faglig vurdering og begrunnelse av hvilket aspekt som skal tillegges størst vekt. Viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av planområdet og tilgrensende områder til friluftslivsaktiviteter og alternative friluftsområder skal kort beskrives. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket (ved støy, arealbeslag, påvirkning av opplevelsesverdi i området, lettere atkomst og eventuelle restriksjoner på utøvelse av friluftsliv i eller i nærheten av planområdet) vil påvirke dagens bruk av området (jakt, turgåing med mer). (Vestby kommune ) Denne fagrapporten er utarbeidet med sikte på å oppfylle kravene i planprogrammet fra rette myndighet. 5 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

11 2.3 Avgrensing mot andre fagutredninger For å unngå dobbeltvektlegging ved de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for tema nærmiljø og friluftsliv definert følgende avgrensninger: - Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de sombor i eller er brukere av området skal vurderes under tema nærmiljø og friluftsliv. Områdenes visuelle kvaliteter behandles under tema landskaps-/ bybilde - Identitetsskapende områder eller elementer (som møteplasser, kulturminner/miljøer el. naturelementer) for beboere eller brukere skal vurderes under nærmiljø og friluftsliv. Konsekvenser av støy og luftforurensning, berører flere temaer, og det er derfor gjort følgende avgrensninger: - Reduksjon av utearelers funksjonelle kvaliteter som følge av støy og luftforurensing og lokalklimatiske endringer, omtales under nærmiljø og friluftsliv - Sykling og gange som lek på friområder og lignende omtales under nærmiljø og friluftsliv - Soppsanking, bærplukking, jakt og fisk som fritidsaktiviteter behandles under temaet for nærmiljø og friluftsliv 3 Metode og datagrunnlag 3.1 Avgrensing av utredningsområde og influensområde Utredningsområdet for denne rapporten omfatter nærmiljø og friluftsliv. Nærmiljøet som omtales i forbindelse med etablering av Sole Skog skole og idrettsanlegg må avgrenses ut fra en konkret vurdering av hvor stort område nærmiljøfunksjoner kan bli endret. Grensen for influensområdet vurderes noe ulikt for nærmiljø og friluftsliv. Influensområdet for nærmiljø er satt lik grunnkretsen i forhold til brukere av området. Influensområdet for friluftsliv er vurdert ut fra områdets verdi som nærfriluftsområde. Grensen er satt til nærområdet avgrenset av Nordbyhagen, fremtidige boliger Sole Skog IV, Follo Folkehøgskole og Østbydammen barnehage. 3.2 Datagrunnlag Data er samlet inn på følgende måte: - kommuneplanens arealdel - Statistisk sentralbyrå, - data om grunnkrets, Vestby kommune - gjennom befaring av plan- og influensområdet - oversiktskart og flyfoto fra kommunen med registrering og kartfesting av arealbruken - data fra kommunens kartportal for natur, kultur og friluftsliv, opplysingene her er sammenholdt med registreringer gjort av direktoratet for naturforvaltning, muntlige kilder og Vestby kommune. 6 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

12 - muntlige kilder, Roald Haugberg Vestby kommune, Tore J. Skaflestad, rektor ved Follo Folkehøgskole og Grethe Fottland, bestyrer ved Østbydammen barnehage. 3.3 Metode Metodikk fra Statens vegvesens håndbok-140 er lagt til grunn for konsekvensutredningen (Statens vegvesen 2006). Håndboka beskriver en trinnvis metode som innebærer oppdeling i: - statusbeskrivelse - verdisetting - vurdering av tiltakets omfang - vurdering av konsekvensgrad 3.4 Vurdering av verdi Områder for friluftsliv kan inndeles og gis betegnelse etter avstanden for brukeren i nærområder, dagsturområder og flerdagsturområder (ferieområder). Friluftsliv kan identifiseres med hensyn til type friluftsområde, områdets størrelse og geografiske beliggenhet i forhold til bolig-/tettstedområder, områdets bruk og tilgjengelighet, områdets potensial, om området er av lokal, regional eller nasjonal verdi, om området inngår i en grøntstruktur. Tabell 3-1. Vurdering av verdi for nærmiljø og friluftsliv Liten verdi Middels verdi Stor verdi Tekst Tekst Tekst 3.5 Vurdering av tiltakets omfang 3.6 Fastsetting av konsekvensgrad Konsekvensgraden av tiltaket er funnet ved å sammenstille vurderingene av tiltakets omfang med vurderingene av områdenes verdi. Jo mer verdifullt det aktuelle området/komponenten er, jo større betydning vil inngrepet ha. Konsekvensen er gradert i en 9-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. I vurderingene av konsekvensgrad er tiltaket sammenlignet med det såkalte 0-alternativet. 0-alternativet i denne utredningen innebærer at skolen bygges med et mindre idrettsanlegg, men innenfor arealdelen av kommuneplan (se figur nedenfor). Alternativet inkluderer bygging av ungdomskole, idrettshall og treningsbane (7er fotball). Prinsippet for sammenstilling av konsekvensgrad er vist i vedlegg Begrepsforklaring I denne rapporten er det brukt ulike begreper for ulike områder som beskrives. Her er en kort forklaring på disse begrepene: 7 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

13 Nærområder: - typiske nærfriluftsområder som lekeplasser, løkker, parker og grønne lunger i eller ved tettstedsbebyggelse - aktivitetsområder som badeplasser, ake- og skibakker, tur- og sykkelveier, stier og løyper, grønne korridorer, fiskeplasser og småbåtbrygger, områder for læring/undervisning Dagsturområder: - markaområder og tilgjengelige kulturlandskap, dvs. områder i nærheten av byer og tettsteder Om konsekvenser fram i tid brukes begrepene: - positiv konsekvens om fordeler av et tiltak - negativ konsekvens om ulemper ved et tiltak - samlet vurdering om differansen mellom positive og negative konsekvenser 8 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

14 4 Planer for tiltaket Reguleringsplan for Sole Skog med skoler (omregulering Sole IV) og idrettsanlegg startet høsten Reguleringsplan er behandlet og godkjent for barneskoletomten. Barneskolen er nå under bygging på regulert tomt i Sole IV, og det er fastsatt at ny ungdomskole skal bygges på nabotomten. Nabotomten er i dag regulert til friområde på Sole IV. Tomten forutsettes omregulert til offentlig byggeområde, skole. Figur 4-1 Viser arealdelen av kommuneplan (rosa område regulert til skole). Kart: hentet fra Vestby kommune Tiltaket innebærer en utvidelse av planområdet som vist på figur nedenfor. Det nye området vest for skoleanlegget skal omfatte idrettshall m/svømmehall (flerbrukshall) og idrettsanlegg (treningsbane (stadion) og kunstgressbane). Tiltaksområdet ligger delvis innenfor og delvis utenfor område regulert til skole i godkjent arealdel av kommunedelplan. Fra planprogrammet: Det skal gis en kort begrunnelse for hvorfor tiltaket omsøkes. Herunder skal tiltakshaver begrunne hvorfor man har valgt det meldte området til lokalisering. Sambruk og samlokalisering av skoler og idrettsanlegg er hovedgrunnen til den valgte lokaliseringen. På bakgrunn av tilgjengelig eksisterende kunnskap skal det gis en beskrivelse av ventet fremtidig utvikling i planområdet og tilgrensende områder dersom tiltaket ikke realiseres (0- alternativet). Beskrivelsen skal inkludere temaene overvann, landbruk, trafikk, luftforurensing, 9 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

15 støy, landskap, kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, grunnforhold og biologisk mangfold. Å løse kulturlandskapsutfordringen blir en vesentlig del av konsekvensutredningen. Figur 4-2 Viser avgrensning av planområdet. Kart: Hentet fra Vestby kommune Barneskolen på naboeiendommen forventes ferdigstilt høsten Med godkjent reguleringsplan for tiltaket høsten 2008 vil det ha en byggeperiode fra 2010 til friluftsliv - konsekvensutredning.doc

16 Figur 4-3 Foreløpig situasjonsplan (eksisterende bygninger rødbrune). 11 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

17 Figur 4.4 Foreløpig situasjonsplan med planavgrensning som rød stiplet linje. Ill: SWECO Figur 4.5 Snitt og oppriss av flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS) 12 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

18 Figur 4.6 Plantegning av 1.etg flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS) Figur 4.7 Plantegning av underetasje flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS) 13 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

19 4.1 Forhold til andre planer og lovverk Reguleringsplan Gjeldende reguleringsplan for Sole Skog IV er vist i Figur 4.8. Reguleringsplanen innebærer etablering av inntil 1400 boliger nord/nordøst for Sole Skog skole og barneskolen inngår i reguleringsplanen. I reguleringsplanen er det område som nå foreslås regulert til ungdomsskole delvis avsatt til friluftsområde. Figur 4.8 Reguleringsplan for Sole Skog IV. 14 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

20 Kommuneplan Som nevnt er det i arealdelen for vedtatt kommuneplan avsatt et område sørvest for barneskolen til ungdomsskole og idrettsanlegg. Strategier for bo- og oppvekstmiljø er bl.a. Sørge for god tilgang på nærfriluftsområder/kulturlandskapsområder, og utarbeide standarder/retningslinjer for omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge. Boligområdene m/omgivelser skal bygge på prinsippene om universell utforming. Tilgjengelighet til boligområder, offentlige bygg, offentlige friområder/badeplasser m.m. kartlegges For natur- og kulturmiljø er hovedmålet at Kommunen skal arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer viktige natur- og kulturlandskapsområder for nåværende og fremtidige generasjoner. Om kulturlandskap og fornminner sier kommuneplanen at det grunnet store områder med fornminner og kulturlandskap skal være gode muligheter for å bevare disse verdiene i store deler av kommunen. I den grad det er direkte motsetning mellom utvikling av en funksjonell senterstruktur og bevaring av fornminner/kulturlandskap, bør hensynet til sistnevnte tones ned eller vike i forhold til en funksjonell senterstruktur. Dette kan være tilfellet i Vestby sentrum/tettsted. 15 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

21 5 Områdebeskrivelse 5.1 Beliggenhet Planområdet for Sole Skog skole og idrettsanlegg ligger i Vestby kommune i Akershus. Vestby er den sydligste av kommunene i Follo, og hadde innbyggere pr Kommunens totale areal er 133 km². Kommunen har en nær tilknyting til landets viktigste hovedferdselsårer - E6, jernbane, fjord og flyplass. Kommunens visjon er at Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper. (Kommuneplan ) Figur 5.1 Oversiktskart over Vestby og omegn. Planområdet er merket med rødt. Kilde: 16 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

22 5.2 Landskapets hovedform Området tilhører landskapsregion 3: Leirjordsbygdene på Østlandet, (NIJOS 2005), Landskapets hovedform dannes grovt sett av et sletteland med mektige løsmasseavsetninger, i stor grad av marin opprinnelse. Med unntak av enkelte ås- og høydedrag ligger det meste av regionen under marin grense, dvs. under m o.h. Dette har gitt store sammenhengende og mektige leiravsetninger i senkninger. I denne delen av regionen er slettene oppstykket av lave åser som skaper større og mindre landskapsrom, i motsetning til de vide landskapsrommene på Romerike. I Follo-området stykker også små og mellomstore innsjøer opp landskapet. Figur 5.2. Kartutsnitt fra NIJOS sin inndeling i landskapsregioner. Planområdet tilhører region 3, leirjordsbygdene på Østlandet. 17 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

23 Figur 5.3 Bilde fra planområdet sett fra nordøst viser landskapsformen i og rundt planområdet. 5.3 Geologi Løsmassene i regionen domineres av hav- og strandsedimenter. Disse danner ofte større og mindre sletter med rolig bølgende topografi. Ravineringer har mange steder gitt særpregede erosjonslandskap. Ravinene kan variere, fra noen få og lite markante, til omfattende og mangfoldige ravinesystemer. Store deler av ravinelandskapet er planert og fremstår nå som store flate former. Regionen har flere morenetrinn som hever seg over det øvrige leirlandskapet. 18 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

24 Figur 5.4 Løsmassekart over planområdet. Kilde:www.ngu.no Planområdet består i hovedsak av løsmasser fra hav- og fjordavsetning (se figur 5.3). Det er også innslag av et tykkere lag hav- og fjordavsetninger og tynt dekke av humus og torv. 5.4 Klima og vegetasjon Vegetasjonen består i stor grad av spredt edellauvskog, både i elvedaler og raviner eller som små varmekjære lokaliteter i solvendte skrenter og lier. Denne delen av regionen tilhører nordlige bar- og edellauvskogssone. Mellom og rundt dyrket mark er det stort innsalg av lauvtre, enten som linjedrag mellom jorder, som skogskanter eller som kantvegetasjon langs bekker og elver. Mye myr er oppdyrket, men fortsatt fins enkelte større nedbørsmyrer (moser) igjen. Skogsområdene domineres av barskog, og er ofte oppstykket av jordbruksmark. Grunnlendte koller og åspartier har mye barblanding eller karrig furuskog, mens raviner og elvedaler helst har frodigere lauv- eller blandingsskoger (NIJOS 2005). Planområdet domineres av jordbruksmark, og er omkranset av blandingsskog. Vi finner også enkelte koller med lauvtrær på de åpne jordene. I randsonen mellom jordene og fylkesvei 6.02 vokser det også noe lauvtrær. 19 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

25 Figur 5.5 Bildet viser vegetasjonsbildet i og rundt planområdet. Den nye skolen vises i bakgrunnen av bildet, planområdet ligger i forkant av denne. 5.5 Arealbruk Denne landskapsregionen er landets mest kultiverte region, og har alltid vært blant de beste jordbruksområdene i Norge. Vel 30 % av regionens areal er oppdyrket. Vel 30 % av regionens areal er oppdyrket, og 54 % er produktiv skog. Korndyrking er den viktigste planteproduksjonen i Vestby. Deler av utredningsområdet er i kommuneplanens arealdel regulert til skole. Det resterende arealet er LNF-områder og byggeområde med viktige friområder. 5.6 Kulturlandskap Landskapet i området er rikt på kulturminner med gravhauger, og gårdene Sundby, Nordby, Østby og Vestby er de viktigste gårdsbrukene rundt tettstedet Vestby, og antas å ha opprinnelse helt tilbake til jernalderen. Ved registrering av verdifulle kulturlandskap i Follo (sendt på høring i 2005), er disse gårdene nevnt som en del av landskap med nasjonale verdier. Sundby gård ligger høyt plassert i terrenget, og er godt synlig med sin flotte hovedbygning fra Garderveien, som grenser til utredningsområdet i sør, har trolig sin opprinnelse tidligere enn Det er sannsynlig at veifaret stammer fra middelalderen, og ledet mot Garder middelaldersted, øst for Vestby kommune. 20 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

26 5.7 Kulturminner, kulturmiljø Arkeologiske utgravinger har avdekket at bosettingen i Vestby stammer fra Nøstvedtperioden, dvs. fra ca år f.kr. Mot slutten av steinalderen, et par tusen år f. Kr., dannes det en bondekultur i Vestby, og under bronsealderen, 1800 og 500 år f.kr., vokser det frem en urgård, en samling av flere hus, nord i bygda. Den ble senere delt opp i fire nye gårder; Vestby gård, Sundby gård, Nordby gård og Østby gård. Det ligger store gravhauger fra jernalderen på alle disse gårdene. Jernaldergravfeltet på Nordby Gård ligger rett øst for Vestby sentrum, et steinkast fra Rådhuset (www.vestby.kommune.no/vestby no.html). Registreringer, utført av fylkeskommunen i prosjektet kulturlandskap i Follo-registrering og verdivurdering, viser at det finnes arealer med kulturlandskap av nasjonal og/eller regional verdi bl.a. i Garder, rundt Vestby kirke og Såner kirke, samt mellom Hølen og Såner og i Erikstadbygda. 5.8 Bebyggelse Det er flere byer, bygdebyer, mindre tettsteder og spredtliggende boligområder i regionen. Det finnes flere større urbane kjerneområder, og i deler av regionen holder flere byer/tettsteder på å vokse sammen. I de mest urbane og sentrale strøkene er presset på jordbruksarealene stort. Årlig forsvinner mye av landets beste jordbruksmark pga nedbygging. Områdene rundt Vestby sentrum er preget av stor boligvekst. Dette gjelder spesielt Soleområdet like ved planområdet, hvor flere boligprosjekter allerede er igangsatt, og flere er under planlegging. Bebyggelsen nærmest utredningsområdet er preget av byggefelt med flermannsboliger og rekkehus, samt Sundby gård. Follo folkehøgskole ligger rett nord for planområdet. Skolen har 105 elevplasser og 6 internatbygg. Folkehøgskolen er den gamle Østby gård. Figur 5.6 Sundby gård ligger rett vest for planområdet, og er en av de eldste gårdene i Vestby. 21 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

27 6 Statusbeskrivelse og verdivurderinger Befolkning Alle befolkningsgrupper er godt representert innenfor kommunen og planområdet sett i forhold til landsgjennomsnittet. Innenfor Vestby sentrumsområde øst for E6 Vestby skolekrets og ny ungdomskolekrets (etter 2011) er det per 26. september 2008 registrert følgende antall personer i de ulike grunnkretsene 1 : Grunnkretsnavn Befolkning Høgda/Verpet 534 Randem 497 Vestby sentrum Tannum Sole Skog I 547 Sole Skog II 369 Østre Garder 72 Vestre Garder 235 Sum Vestby sentrumsomr. øst for E Tabell 6-1 Viser befolkning i grunnkretsene øst for E6. (Tall fra Vestby kommune aug. 2008) Boligområder Størstedelen av befolkningen bor i Vestby sentrum. Boliger i nærområdet er i hovedsak lokalisert i Nordbyhagen (2 eneboliger, 157 rekkehus, 3 boligblokker) og Sole Skog I. Disse boligene ligger innenfor en radius på 800 meter fra planområdet. Boligbebyggelsen er en blanding av eneboliger, rekkehus og leiligheter. I henhold til godkjent reguleringsplan for Sole Skog IV (5. september 2005) er det regulert inn 1400 boliger (frittliggende eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og boligblokker). Figur 6-1 Bilde fra boligområde på Nordbyhagen, rekkehus og blokkbebyggelse. Skolebarn Pr 1. september var det 378 barneskolebarn til nye Vestby skole (6-12 år i grunnkretsene samt ). Tyngden av barn fordeler seg antagelig som tyngden av befolkningen; se tabell Tabell 6-1. Tyngdepunktet av elever er Vestby sentrum fra Randem i nord til Sole skog i 1 For figur som viser grunnkretsinndeling se vedlegg. 2 De fleste ca. 350 bor nærme sentrum, hovedsakelig i nye Sole Skog IV, blokkene nord for planområdet. 22 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

28 syd. Det er 164 ungdomsskolebarn til den nye ungdomsskolen som skal bygges ved siden av barneskolen (13-15 år). De samme kretsene som nevnt over samt i tillegg 201 (Østre Garder) og 223 (Vestre Garder) vil sogne til den nye ungdomsskolen. Tyngdepunktet av elever er som for barneskolen. Elever i 1. klasse med mer enn 2 km skolevei og elever i klasse med mer enn 4 km skolevei har rett på fri skyss fra hovedvei 3. De fleste barna som sogner til den nye ungdomskolen har således ikke krav på skyss og må derfor komme seg til skolen på egen hånd eller bli kjørt. I følge kommunale retningslinjer (sak u-48/97) kan skyss være aktuelt for elever i klasse med over 2km vei dersom man har en særlig trafikkfarlig vei uten gangog sykkelvei. Det er egne retningslinjer for funksjonshemmede som faller utenfor ovennevnte. Figur 6-2 Temakart nærmiljø og friluftsliv. Registreringer av skoler, barnehager, kollektiv, turveier, gang- og sykkelveier og kulturminner- og miljø mm (registrerte kulturminner fra 2008) Funksjonsblandede områder I nær tilknytning til planområdet ligger Follo Folkehøyskole, Sundby gård, Sole Skog barneskole og Østbydammen barnehage. Nærmeste sted for kjøp av dagligvarer er i nord for planområdet i Garderveien og i Vestby sentrum. 3 Med hjemmel i Opplærinsloven 13-4, med forskriftee 23 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

29 Offentlige og felles uteområder og møteplasser Uteområdene ved Follo Folkehøgskole og Sole Skog barneskole fungerer som møteplasser for nærområdet. Utover dette finnes det få offentlige og felles uteområder eller møteplasser. Veier- og stinett for gående og syklende Utbyggingsmønsteret omkring planområdet gjør at tilgjengeligheten til området er gang- og bilbasert. Garderveien har i dag liten trafikk og generell vekst i trafikken vil ikke slå vesentlig ut. Det er ikke etablert et sammenhengende gang- og sykkelveinett frem til planområdet langs Garderveien, men det er mulig å benytte seg av det etablerte veinett frem til Follo Folkehøgskole og Sole Skog barneskole. Identitetsskapende elementer Innenfor planområdet finner man kunnskapsverdi knyttet til alder og vitenskaplig verdi, tidsdybde, mangfold og variasjon. Funnene har stor kulturhistorisk verdi og sett i tilknytning til Sundby gård, og de vurderes å ha stor verdi som identitetsskapende elementer i nærområdet og i regionen. Friområder Det er i dag regulert inn friområder både nord og syd for Sole Skog barneskole. Disse områdene har med sin nærhet til Follo folkehøyskole, Sole Skog barneskole og Østbydammen barnehage betydning som nærfriluftsområde. Deler av planområdet, nordvest for barneskolen, bærer tydelig preg av å være i bruk. Det er registrert tydelige spor etter en leirplass. Samtaler med Follo Folkehøyskole og Østbydammen barnehage bekreftet at de benytter og ønsker en fortsatt bruk av dette området til ulike aktiviteter. Figur 6-3 Leirplass innefor planområdet 24 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

30 Sørøst og nordøst for planområdet ligger det opparbeidede tursti og lysløype som benyttes sommer og vinter av beboere i nærområdet Verdivurdering Registreringer som er gjort under beskrivelsen av dagens situasjon og tilstøtende rapporter (trafikk, støy, luftforurensning, landskap og kulturminner) danner grunnlag for inndeling i områder som verdivurderes. Ved verdisetting av områdene må man vurdere hvordan de ulike registreringskategoriene samlet bidrar til å trekke verdiene opp eller ned. Verdikriteriene er knyttet til bruksfrekvens. Figur 6-4 Viser aksjonsradius personer i ulike aldersgrupper har (Statens vegvesen håndbok 140) Boligfelt og boligområde Innenfor influensområdet finner man boligområder av ulik verdi. Både liten, middels og stor. Boligområdene i umiddelbar nærhet av planområdet i grunnkretsene Vestby sentrum, Sole skog II og I består av tett konsentrasjon av boliger og har således stor verdi. Øvrige boligområder har liten til middels verdi i forhold til at de har lav tetthet av boliger. Øvrige bebygde områder Øvrig bebygde områder som grenser til planområdet er barneskolen, Follo Folkehøgskole og Østbydammen barnehage. Disse områdene har svært stor bruks- og oppholdsintensitet og således stor verdi. Offentlig/felles møtested Planområdet benyttes i dag av Follo folkehøgskole, Østbydammen barnehage og barneskole i forbindelse undervisnings og lek. Området vurderes å middels til stor verdi som offentlig/felles møtested. 25 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

31 Vei- og stinett for gående og syklende Det er ingen regionale eller lokale merkede turløyper verken vinter- eller sommer innenfor planområdet. Området inngår heller ikke i noen overordnet plan for grøntstruktur. Planområdet ligger inntil tilgrensende friområder med merkede løyper vinter og sommer. Det er ikke registrert noen sentrale ferdselslinjer for gående og syklende gjennom området. Området vurderes derfor å ha liten verdi i forhold til vei- og stinett for gående og syklende. Identitetsskapende områder/elementer og friluftsliv Planområdet er en del av landskapet rundt Sundby gård. Landskapet er rikt på kulturminner med gravhauger og gårdsbruket Sundby jfr. registreringen av verdifulle kulturlandskap i Follo (2005). Dette er elementer som mange kan knytte stedsidentitet til. Området vurderes således som interessant både som nærfriluftsområde og som dagsturområde. Område er mindre brukt til friluftsliv i dag, men som med tilrettelegging vil kunne være godt egnet til friluftsliv. Området vurderes å ha middels til stor verdi i forhold til identitetsskapende elementer og middels i forhold til friluftsliv. Tabell 6-2. Oppsummering av verdier Område/lokalitet/osv Verdi Vanlig boligfelt og bolig områder Middels verdi Øvrig bebygde områder Middels til stor verdi Offentlig/felles møtesteder Middels til stor verdi Veg- og stinett for gående og syklende Liten verdi Identitetsskapende elementer Middels til stor verdi Friluftsområder Middels verdi Samlet vurdering Middels verdi 26 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

32 7 Konsekvenser av tiltaket alternativet Det understrekes at konsekvensene i denne rapporten vurderes ut i fra 0-alternativet. 0- alternativet innebærer at Sole Skog skole bygges med et mindre idrettsanlegg, men innenfor arealdelen av kommuneplan (se Figur 4-2). Alternativet inkluderer bygging av ungdomskole, idrettshall og treningsbane (7er fotball). Siden 0-alternativet fraviker fra dagens situasjon, vil også dette alternativet ha konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Det er derimot ikke gjort noen konsekvensvurdering av 0-alternativet. Tiltaket slik det er beskrevet i begge alternativene vil gi noe begrensning i arealer og endringer av bruk. 7.2 Konsekvenser i anleggsfasen I anleggsfasen vil boliger i nærmiljøet kunne utsettes for uheldige konsekvenser i form av støy og støv. Området vil i denne fasen ikke kunne nyttes til nærfriluftsområde i forhold til undervisning og lek. Tiltaket vurderes å ha liten til middels konsekvens i anleggsfasen. 7.3 Konsekvenser i driftsfasen Nærmiljø Tiltaket vurderes å ha både en sosial og fysisk innvirkning på nærmiljøet. Først og fremst som et bolignært utendørs oppholdsareal med steder for ballspill, idrett og annen fysisk aktivitet, men også som en sosial arena for å komme sammen - møteplass. Nærhet mellom de ulike funksjonene vurderes å øke lesbarheten for brukerne. Koblingen mellom skole og fritid vil kunne bidra til økt aktivitet blant barn og unge også på ettermiddag/kveld. Tiltaket vurderes som et positivt innspill i nærmiljøet i forhold til tilgjengelighet og muligheter for å drive med flere fysiske aktiviteter på et og samme sted. Tiltaket vurderes i stor grad å gi bedre bruksmulighetene og antas å gjøre området mer attraktivt. Enkelte brukere innenfor grunnkretsene vil ved flytting av skolen få noe lengre skolevei. For de som ikke kommer inn under skoleskyssordningen er det lagt til rette for at de skal komme til og fra skolen via eksisterende og planlagt gang- og sykkelvei langs Garderveien. Det antas at Garderveien, ved en gjennomføring av tiltaket og utbygging i Sole Skog IV, vil få en økning i overkant av 100 kjøretøy per døgn i forhold til i dag. Det er ingen vesensforskjell mellom de to alternativene. Behov for gang- og sykkelvei langs Garderveien er knyttet til de som kommer sørfra (deler av Vestre Garder og Tannum). Totalt dreier dette seg om boliger (kilde: Roald Haugberg, Vestby kommune). Det er ikke aktuelt med boligbygging i disse området i de nærmeste årene. Behovet for gang- og sykkelvei vurderes derfor ikke som stort i noen av alternativene i forhold til bygging og ferdigstilling av ungdomskolen. Ved bygging av idrettsanlegget og flerbrukshall antas å gi økt antall brukere. I forhold til 27 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

33 lokalisering er det trolig at det vil øke med 118 boliger (totalt boliger). Disse kommer fra grunnkretsen Kjenn. Bygging av idrettsanlegget og flerbrukshall vurderes å utløse behov for etablering av gang- og sykkelvei langs Garderveien. Tiltaket vil ved etablering av denne gi bedre forhold for syklende og gående langs Garderveien. Tiltaket vurderes i noen grad å redusere barrierene mellom viktige målpunkter. Støyberegningene viser at det ikke er behov for å gjennomføre egne skjermingstiltak utover Sundby gård og barnehagen sør før Garderveien og sør Sundby gård. Tiltaket vurderes ikke å gi konsekvenser av betydning i forhold til luftforurensning. Omfang: Stort Konsekvens: Middels positiv konskevens Nærfriluftsområde/dagsturområde Området har funksjon som nærfriluftsområde og dagsturområde. Begge alternativene vurderes å være i konflikt med viktige opplevelseselementer for området. En forringelse av disse vil kunne redusere kvalitetsmessige forhold ved områdets verdi som nærfriluftsområde og dagsturområde. Tiltaket vurderes samtidig i stor grad å øke områdets identitetsskapende betydning. Det er lagt til rette for et stort antall parkeringsplasser innenfor planområdet, i tillegg til opparbeiding av gang- og sykkelvei langs Garderveien. Denne delen av tiltaket vurderes å gi økt verdi også for dem som ønsker å benytte seg av tilgrensende turområder og turveinett. Det er ikke satt av områder for sykkelparkering. Dette kan gjøre planområdet mindre attraktivt for syklende. Tiltaket vurderes ikke å gi økt barrierevirking. Tiltaket gir ikke økte støyplager eller økt luftforurensning for områdene som benyttes til friluftslivsaktiviteter. Omfang: Nærfriluftsområde stort Dagsturområde - middels Konsekvens: Nærfriluftsområde - lite negativ konsekvens Dagsturområde lite/middels negativ konsekvens Tabell 7-1. Konsekvensbeskrivelse Område/lokalitet/osv Verdi Tiltakets omfang Konsekvens Vanlig boligfelt og bolig områder Middels verdi Middels Middels positiv Øvrig bebygde områder Middels til stor verdi Stort Middels positiv Offentlig/felles møtesteder Middels til stor verdi Middels Lite/middels negativ Veg- og stinett for gående og syklende Liten verdi Stort Stor positiv Identitetsskapende elementer Middels til stor verdi Stort Middels negativ Friluftsområder Middels verdi Middels Middels positivt Samlet vurdering middels positiv 28 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

34 8 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 8.1 Forslag til avbøtende tiltak Forslag til avbøtende tiltak i anleggsfasen kan være regulering av arbeidstider og tiltak for å hindre spredning av støv og støy. Alternativ områder for undervisning og lek bør vurderes i denne perioden. Tiltaket vurderes å være i konflikt med registrerte gravrøyser som har betydning for området som nærfriluft- og dagsturområde. Avbøtende tiltak kan være å justere plasseringen av bygningsmassen og idrettsanlegg, herunder baner, turveier mm. Det må i reguleringsbestemmelsene vurderes å legge inn et forbud mot oppføring av bygninger, konstruksjoner eller beplantning som kan virke skjemmende i forhold til registrerte kulturminner nord og nordvest for flerbrukshallen. Behov for gang- og sykkelvei frem til planområdet størst ved bygging og ferdigstilling av idrettsanlegg og flerbrukshall. Det bør stilles krav i reguleringbestemmelsene om ferdigstilling av gang- og sykkelvei i tilknytning til ferdigstilling av idrettsanlegg og flerbrukshall. Det bør settes av areal til sykkelparkering innenfor planområdet. Støyskjermingstiltak bør vurderes for Sundby gård og barnehagen på sørsiden av Garderveien sør for Sundby gård. Området bør sikres god tilgjengelighet for hele befolkningen herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Arealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig. Det bør i reguleringsbestemmelsene stilles krav til utomhusplan som viser utforming av utomhusarealer der man fastlegger følgende; bebyggelsen plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet, areal for parkering inkl. plassering og utforming av HC plasser, utforming plasser (benker, belysning og skilt), interne veier, planter (valg og plassering angis), utforming og plassering av lekeområder, materialbruk på gangareal skal vises, ledelinjer, stigningsforhold, terrengplanering m.m. 8.2 Oppfølgende undersøkelser Det anbefales at man gjennomfører oppfølgende undersøkelser i forhold til at krav til universell utforming er utført tilfredsstillende. Igangsettingstillatelse gis ikke før utomhusplan/situasjonsplan er godkjent av kommunen. Kommunen må følge opp og sjekke at endelig utførsel er i henhold til utomhusplanen før anlegget kan tas i bruke. Det anbefales at det gjøres oppfølgende undersøkelser når anlegget er satt i drift i forhold til støy for omkringliggende områder, og dersom nødvendig iverksette støydempende tiltak. 29 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

35 9 Referanser 9.1 Skriftlige kilder Statens Vegvesen (2006) Konsekvensanalyser. Håndbok 140. Sole skog skole, Vestby kommune ( Riiser Wist, Christine, 2008) Konsekvenser for Landskap, SWECO Norge AS Sole skog skole, Vestby kommune ( Riiser Wist, Christine, 2008) Konsekvenser for Kulturminner og kulturmiljø, SWECO Norge AS 9.2 Kilder på internett Kartportalen Vestby kommune: Direktoratet for Naturforvaltning naturbasen: Statistisk sentralbyrå: 9.3 Muntlige kilder Roald Haugberg, saksbehandler, Vestby kommune Grethe Fottland, bestyrer ved Østbydammen barnehage, Vestby kommune Tore J. Skaflestad, rektor ved Follo Folkehøgskole, Vestby kommune 30 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

36 Vedlegg 1 Kriterier for vurdering av tiltakets omfang Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for fagtema nærmiljø og friluftsliv. TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc

37 Vedlegg 2 Konsekvensmatrise Fastsetting av tiltakets konsekvens ut fra områdenes verdi og tiltakets omfang. (Statens vegvesens 2006). TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc

38 Vedlegg 3 Temakart - registreringer TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc

39 Vedlegg 4 Inndeling av grunnkretser

40 Vedlegg 5 Registrerte kulturminner

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV VESTLIA Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning NÆRMILJØ & FRILUFTSLIV VESTLIA

Detaljer

Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281.

Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281. Mulighetenes Hus AS Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281. Konsekvensutredning Tema nærmiljø og friluftsliv 2012-09-27 : 5112785 Oppdragsnumer: 5112785

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS

REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS PROSJEKT 11867 REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING OKTOBER 2011 Forside: Kyr på beite ved Einarstua Kartgrunnlag: Statsbygg

Detaljer

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Detaljregulering Bodøsjøveien 50

Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Bodøsjøveien Eiendom AS Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Tema Landskapsbilde 2014-06-23 A 2014-06-23 Endringer etter tilbakemeldinger fra oppdragsgiver MALUT ASBJ GAN 2014-05-19 Konsekvensutredning

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten.

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer