Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv"

Transkript

1 Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

2 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv Sammendrag: Analyse av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkning for beboere i og brukere av det berørte området. Tiltaket vurderes å ha både en sosial og fysisk innvirkning på nærmiljøet, som et bolignært utendørs oppholdsareal med steder for ballspill, idrett og annen fysisk aktivitet, og som en sosial arena for å komme sammen - møteplass. Nærhet mellom de ulike funksjonene øker lesbarheten for brukerne. Koblingen mellom skole og fritid vil kunne bidra til økt aktivitet blant barn og unge. Tiltaket vurderes å være positivt i forhold til tilgjengelighet og muligheter for å drive med fysisk aktivitet på et og samme sted. Området har funksjon som nærfriluftsområde og dagsturområde. Begge alternativene vurderes å være i konflikt med viktige opplevelseselementer for området. En forringelse av disse vil kunne redusere kvalitetsmessige forhold ved området. Opparbeiding av p-plasser og gang- og sykkelvei langs Garderveien vurderes å gi økt verdi også for dem som ønsker å benytte seg av tilgrensende turområder. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Evy Jakobsen Kontrollert av: Christine Riiser Wist Oppdragsansvarlig / avd.: Mette Eng Pedersen / Areal og transport Sign.: Oppdragsleder / avd.: Christine Riiser Wist / Areal og transport p:\141\ sole skog skole og idrettsanlegg\08 rapporter\nærmiljø_friluftsliv\nærmiljø og friluftsliv - konsekvensutredning.doc

3 FORORD På oppdrag fra Vestby kommune har SWECO AS utarbeidet en fagrapport for temaet nærmiljø og friluftsliv. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen av reguleringsplan for Sole Skog skole og idrettsanlegg i Vestby kommune i Akershus fylke. Fagansvarlig for temaet er Evy Jakobsen, cand agric. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Roald Haugberg. Lysaker, juni 2006 Evy Jakobsen TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc i

4 INNHOLD 1 Sammendrag Metode og datagrunnlag Influensområde Status- og verdibeskrivelse for berørte områder Konsekvenser Anleggsfasen...Feil! Bokmerke er ikke definert Driftsfasen Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser Innledning Bakgrunn og formål Innhold og avgrensning Avgrensing mot andre fagutredninger Metode og datagrunnlag Avgrensing av utredningsområde og influensområde Datagrunnlag Metode Vurdering av verdi Vurdering av tiltakets omfang Fastsetting av konsekvensgrad Begrepsforklaring Planer for tiltaket Forhold til andre planer og lovverk Områdebeskrivelse Beliggenhet Landskapets hovedform Geologi Klima og vegetasjon Arealbruk Kulturlandskap Kulturminner, kulturmiljø Bebyggelse Statusbeskrivelse og verdivurderinger Verdivurdering Konsekvenser av tiltaket alternativet Konsekvenser i anleggsfasen...feil! Bokmerke er ikke definert. 7.3 Konsekvenser i driftsfasen Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc i

5 8.1 Forslag til avbøtende tiltak Oppfølgende undersøkelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.3 Oppfølgende undersøkelser Referanser Skriftlige kilder Kilder på internett Muntlige kilder...30 Vedleggsliste Vedlegg 1 Kriterier for vurdering av tiltakets omfang Vedlegg 3 Temakart - registreringer Vedlegg 4 Inndeling av grunnkretser Vedlegg 5 Registrerte kulturminner Figurliste Figur 4-1 Viser arealdelen av kommuneplan (rosa område regulert til skole). Kart: hentet fra Vestby kommune...9 Figur 4-2 Viser avgrensning av planområdet. Kart: Hentet fra Vestby kommune...10 Figur 4-3 Foreløpig situasjonsplan (eksisterende bygninger rødbrune) Figur 4.3 Foreløpig situasjonsplan med planavgrensning som rød stiplet linje. Ill: SWECO...12 Figur 4.4 Snitt og oppriss av flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS)...12 Figur 4.5 Plantegning av 1.etg flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS)...13 Figur 4.6 Plantegning av underetasje flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS)..13 Figur 2.7 Reguleringsplan for Sole Skog IV...14 Figur 5.1 Oversiktskart over Vestby og omegn. Planområdet er merket med rødt. Kilde: Figur 5.2. Kartutsnitt fra NIJOS sin inndeling i landskapsregioner. Planområdet tilhører region 3, leirjordsbygdene på Østlandet...17 Figur 5.3 Bilde fra planområdet sett fra nordøst viser landskapsformen i og rundt planområdet...18 Figur 5.4 Løsmassekart over planområdet. Kilde:www.ngu.no...19 Figur 5.5 Bildet viser vegetasjonsbildet i og rundt planområdet. Den nye skolen vises i bakgrunnen av bildet, planområdet ligger i forkant av denne Figur 5.6 Sundby gård ligger rett vest for planområdet, og er en av de eldste gårdene i Vestby...21 Figur 6-1 Bilde fra boligområde på Nordbyhagen, rekkehus og blokkbebyggelse Figur 6-2 Temakart nærmiljø og friluftsliv. Registreringer av skoler, barnehager, kollektiv, turveier, gang- og sykkelveier og kulturminner- og miljø mm (registrerte kulturminner fra 2008)...23 Figur 6-3 Leirplass innefor planområdet...24 Figur 6-4 Viser aksjonsradius personer i ulike aldersgrupper har (Statens vegvesen håndbok 140)...25 ii TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc

6 Tabelliste Tabell 3-1. Vurdering av verdi for nærmiljø og friluftsliv... 7 Tabell 6-1 Viser befolkning i grunnkretsene øst for E6. (Tall fra Vestby kommune aug. 2008) Tabell 6-2. Oppsummering av verdier Tabell 7-1. Konsekvensbeskrivelse TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc iii

7 1 Sammendrag Alle befolkningsgrupper er godt representert innenfor kommunen og planområdet sett i forhold til landsgjennomsnittet. Innenfor Vestby sentrumsområde er det registrert Størstedelen av disse bor i Vestby sentrum. Pr 1. september var det 378 barneskolebarn til nye Vestby skole (6-12 år i grunnkretsene samt ). Tyngden av barn fordeler seg antagelig som tyngden av befolkningen. Utbyggingsmønsteret omkring planområdet gjør at tilgjengeligheten til området er gang- og bilbasert. Det er ikke etablert et sammenhengende gang- og sykkelveinett frem til planområdet. For øvrig kan man benytte seg av det etablerte veinett frem til Follo Folkehøgskole. I nær tilknytning til planområdet ligger Follo Folkehøyskole, Sundby gård, Sole Skog barneskole og Østbydammen barnehage. Innenfor planområdet finner man kunnskapsverdi knyttet til alder og vitenskaplig verdi, tidsdybde, mangfold og variasjon. Funnene har stor kulturhistorisk verdi og sett i tilknytning til Sundby gård, og de vurderes å ha stor verdi som identitetsskapende elementer i nærområdet og i regionen. Uteområdene ved Follo Folkehøgskole og Sole Skog barneskole fungerer som møteplasser for nærområdet. Utover dette finnes det få offentlige og felles uteområder eller møteplasser. Det er i dag regulert inn friområder både nord og syd for Sole Skog barneskole. Deler av planområdet, nordvest for barneskolen, bærer tydelig preg av å være i bruk. Det er registrert tydelige spor etter en leirplass. 1.1 Metode og datagrunnlag Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø og omfatter tradisjonelt både fysiske og sosiale forhold. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i fritid med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 1.2 Influensområde Utredningsområdet for denne rapporten omfatter nærmiljø og friluftsliv. Nærmiljøet som omtales i forbindelse med etablering av Sole Skog skole og idrettsanlegg må avgrenses ut fra en konkret vurdering av hvor stort område nærmiljøfunksjoner kan bli endret. Grensen for influensområdet vurderes noe ulikt for nærmiljø og friluftsliv. Influensområdet for nærmiljø er satt lik grunnkretsen i forhold til brukere av området. Influensområdet for friluftsliv er vurdert ut fra områdets verdi som nærfriluftsområde. Grensen er satt til nærområdet avgrenset av Nordbyhagen, fremtidige boliger Sole Skog IV, Follo Folkehøgskole og Østbydammen barnehage. 1 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

8 1.3 Status- og verdibeskrivelse for berørte områder Område/lokalitet/osv Vanlig boligfelt og bolig områder Øvrig bebygde områder Offentlig/felles møtesteder Veg- og stinett for gående og syklende Identitetsskapende elementer Friluftsområder Samlet vurdering Verdi Middels verdi Middels til stor verdi Middels til stor verdi Liten verdi Middels til stor verdi Middels verdi Middels verdi 1.4 Konsekvenser Konsekvenser i anleggsfasen I anleggsfasen vil et viktig nærfriluftsområde ikke lenger kunne nyttes til nærfriluftsområde med undervisning og lek. Støy i anleggsperioden kan virke forstyrrende på boligområdene i nær tilknytning til planområdet. Avbøtende tiltak bør vurderes for begge disse gruppene. Tiltaket vurderes å ha liten til middels konsekvens i anleggsfasen Driftsfasen Område/lokalitet/osv Verdi Tiltakets omfang Konsekvens Vanlig boligfelt og bolig områder Middels verdi Middels Middels positiv Øvrig bebygde områder Middels til stor verdi Stort Middels positiv Offentlig/felles møtesteder Middels til stor verdi Middels Lite/middels negativ Veg- og stinett for gående og syklende Liten verdi Stort Stor positiv Identitetsskapende elementer Middels til stor verdi Stort Middels negativ Friluftsområder Middels verdi Middels Middels positivt Samlet vurdering middels positiv 1.5 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser Avbøtende tiltak i forhold til plassering av bygg og andre konstruksjoner må sees i forhold til registrerte kulturminner. Det bør i reguleringsbestemmelsene legges inn forbud mot oppføring av konstruksjoner eller beplantning som kan virke skjemmende i forhold til registrerte kulturminner nord og nordvest for flerbrukshallen. Behov for gang- og sykkelvei frem til planområdet størst ved bygging og ferdigstilling av idrettsanlegg og flerbrukshall. Det bør i reguleringbestemmelsene stilles krav om ferdigstilling av gang- og sykkelvei i tilknytning til ferdigstilling av idrettsanlegg og flerbrukshall. Det bør settes av areal til sykkelparkering innenfor. Støyskjermingstiltak bør vurderes for Sundby gård og barnehagen på sørsiden av Garderveien sør for Sundby gård. 2 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

9 Det bør i reguleringsbestemmelsene stilles krav til utomhusplan som viser utforming av utenomhusarealer der man fastlegger følgende; bebyggelsen plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet, areal for parkering inkl. plassering og utforming av HC plasser, utforming plasser (benker, belysning og skilt), interne veier, planter (valg og plassering angis), utforming og plassering av lekeområder, materialbruk på gangareal skal vises, ledelinjer, stigningsforhold, terrengplanering m.m. Igangsettingstillatelse bør ikke gis før utomhusplan/situasjonsplan er godkjent av kommunen. Det anbefales at man gjennomfører oppfølgende undersøkelser i forhold til at krav til universell utforming er utført tilfredsstillende. Det anbefales at det gjøres oppfølgende undersøkelser når anlegget er satt i drift i forhold til støy for omkringliggende områder, og dersom nødvendig iverksette støydempende tiltak. 3 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

10 2 Innledning 2.1 Bakgrunn og formål Denne konsekvensutredningen er utarbeidet på oppdrag fra Vestby kommune i forbindelse med reguleringsplan for Sole Skog skole og idrettsanlegg. Utredningen dekker nærmiljø og friluftsliv. Den inneholder en beskrivelse av dagens situasjon og vurdering av mulige konsekvenser av det planlagte tiltaket, samt forslag til avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser. 2.2 Innhold og avgrensning Utredningen tar for seg planområdet for skolen og idrettsanlegget med tilhørende infrastruktur, og det området hvor det antas kan påvirke nærmiljøet og bruken av området til å utøve friluftsliv. For tiltak og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn skal det utarbeides konsekvensutredning (KU) i tråd med forskrift om konsekvensutredninger fra 1. april Vestby kommune har derfor bestemt seg for at det skal gjøres en konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Sole Skog skole og idrettsanlegg. Vestby kommune har i planprogrammet ( ) slått fast hva som skal beskrives når det gjelder konsekvenser for fagtema nærmiljø og friluftsliv: Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av det berørte området. I analysen av nærmiljø vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. Antall beboere i forhold til hvor mange som bruker området, alternative områder osv. må også vurderes. Utrederen skal peke på motsetningene og så foreta en faglig vurdering og begrunnelse av hvilket aspekt som skal tillegges størst vekt. Viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av planområdet og tilgrensende områder til friluftslivsaktiviteter og alternative friluftsområder skal kort beskrives. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket (ved støy, arealbeslag, påvirkning av opplevelsesverdi i området, lettere atkomst og eventuelle restriksjoner på utøvelse av friluftsliv i eller i nærheten av planområdet) vil påvirke dagens bruk av området (jakt, turgåing med mer). (Vestby kommune ) Denne fagrapporten er utarbeidet med sikte på å oppfylle kravene i planprogrammet fra rette myndighet. 5 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

11 2.3 Avgrensing mot andre fagutredninger For å unngå dobbeltvektlegging ved de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for tema nærmiljø og friluftsliv definert følgende avgrensninger: - Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de sombor i eller er brukere av området skal vurderes under tema nærmiljø og friluftsliv. Områdenes visuelle kvaliteter behandles under tema landskaps-/ bybilde - Identitetsskapende områder eller elementer (som møteplasser, kulturminner/miljøer el. naturelementer) for beboere eller brukere skal vurderes under nærmiljø og friluftsliv. Konsekvenser av støy og luftforurensning, berører flere temaer, og det er derfor gjort følgende avgrensninger: - Reduksjon av utearelers funksjonelle kvaliteter som følge av støy og luftforurensing og lokalklimatiske endringer, omtales under nærmiljø og friluftsliv - Sykling og gange som lek på friområder og lignende omtales under nærmiljø og friluftsliv - Soppsanking, bærplukking, jakt og fisk som fritidsaktiviteter behandles under temaet for nærmiljø og friluftsliv 3 Metode og datagrunnlag 3.1 Avgrensing av utredningsområde og influensområde Utredningsområdet for denne rapporten omfatter nærmiljø og friluftsliv. Nærmiljøet som omtales i forbindelse med etablering av Sole Skog skole og idrettsanlegg må avgrenses ut fra en konkret vurdering av hvor stort område nærmiljøfunksjoner kan bli endret. Grensen for influensområdet vurderes noe ulikt for nærmiljø og friluftsliv. Influensområdet for nærmiljø er satt lik grunnkretsen i forhold til brukere av området. Influensområdet for friluftsliv er vurdert ut fra områdets verdi som nærfriluftsområde. Grensen er satt til nærområdet avgrenset av Nordbyhagen, fremtidige boliger Sole Skog IV, Follo Folkehøgskole og Østbydammen barnehage. 3.2 Datagrunnlag Data er samlet inn på følgende måte: - kommuneplanens arealdel - Statistisk sentralbyrå, - data om grunnkrets, Vestby kommune - gjennom befaring av plan- og influensområdet - oversiktskart og flyfoto fra kommunen med registrering og kartfesting av arealbruken - data fra kommunens kartportal for natur, kultur og friluftsliv, opplysingene her er sammenholdt med registreringer gjort av direktoratet for naturforvaltning, muntlige kilder og Vestby kommune. 6 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

12 - muntlige kilder, Roald Haugberg Vestby kommune, Tore J. Skaflestad, rektor ved Follo Folkehøgskole og Grethe Fottland, bestyrer ved Østbydammen barnehage. 3.3 Metode Metodikk fra Statens vegvesens håndbok-140 er lagt til grunn for konsekvensutredningen (Statens vegvesen 2006). Håndboka beskriver en trinnvis metode som innebærer oppdeling i: - statusbeskrivelse - verdisetting - vurdering av tiltakets omfang - vurdering av konsekvensgrad 3.4 Vurdering av verdi Områder for friluftsliv kan inndeles og gis betegnelse etter avstanden for brukeren i nærområder, dagsturområder og flerdagsturområder (ferieområder). Friluftsliv kan identifiseres med hensyn til type friluftsområde, områdets størrelse og geografiske beliggenhet i forhold til bolig-/tettstedområder, områdets bruk og tilgjengelighet, områdets potensial, om området er av lokal, regional eller nasjonal verdi, om området inngår i en grøntstruktur. Tabell 3-1. Vurdering av verdi for nærmiljø og friluftsliv Liten verdi Middels verdi Stor verdi Tekst Tekst Tekst 3.5 Vurdering av tiltakets omfang 3.6 Fastsetting av konsekvensgrad Konsekvensgraden av tiltaket er funnet ved å sammenstille vurderingene av tiltakets omfang med vurderingene av områdenes verdi. Jo mer verdifullt det aktuelle området/komponenten er, jo større betydning vil inngrepet ha. Konsekvensen er gradert i en 9-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. I vurderingene av konsekvensgrad er tiltaket sammenlignet med det såkalte 0-alternativet. 0-alternativet i denne utredningen innebærer at skolen bygges med et mindre idrettsanlegg, men innenfor arealdelen av kommuneplan (se figur nedenfor). Alternativet inkluderer bygging av ungdomskole, idrettshall og treningsbane (7er fotball). Prinsippet for sammenstilling av konsekvensgrad er vist i vedlegg Begrepsforklaring I denne rapporten er det brukt ulike begreper for ulike områder som beskrives. Her er en kort forklaring på disse begrepene: 7 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

13 Nærområder: - typiske nærfriluftsområder som lekeplasser, løkker, parker og grønne lunger i eller ved tettstedsbebyggelse - aktivitetsområder som badeplasser, ake- og skibakker, tur- og sykkelveier, stier og løyper, grønne korridorer, fiskeplasser og småbåtbrygger, områder for læring/undervisning Dagsturområder: - markaområder og tilgjengelige kulturlandskap, dvs. områder i nærheten av byer og tettsteder Om konsekvenser fram i tid brukes begrepene: - positiv konsekvens om fordeler av et tiltak - negativ konsekvens om ulemper ved et tiltak - samlet vurdering om differansen mellom positive og negative konsekvenser 8 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

14 4 Planer for tiltaket Reguleringsplan for Sole Skog med skoler (omregulering Sole IV) og idrettsanlegg startet høsten Reguleringsplan er behandlet og godkjent for barneskoletomten. Barneskolen er nå under bygging på regulert tomt i Sole IV, og det er fastsatt at ny ungdomskole skal bygges på nabotomten. Nabotomten er i dag regulert til friområde på Sole IV. Tomten forutsettes omregulert til offentlig byggeområde, skole. Figur 4-1 Viser arealdelen av kommuneplan (rosa område regulert til skole). Kart: hentet fra Vestby kommune Tiltaket innebærer en utvidelse av planområdet som vist på figur nedenfor. Det nye området vest for skoleanlegget skal omfatte idrettshall m/svømmehall (flerbrukshall) og idrettsanlegg (treningsbane (stadion) og kunstgressbane). Tiltaksområdet ligger delvis innenfor og delvis utenfor område regulert til skole i godkjent arealdel av kommunedelplan. Fra planprogrammet: Det skal gis en kort begrunnelse for hvorfor tiltaket omsøkes. Herunder skal tiltakshaver begrunne hvorfor man har valgt det meldte området til lokalisering. Sambruk og samlokalisering av skoler og idrettsanlegg er hovedgrunnen til den valgte lokaliseringen. På bakgrunn av tilgjengelig eksisterende kunnskap skal det gis en beskrivelse av ventet fremtidig utvikling i planområdet og tilgrensende områder dersom tiltaket ikke realiseres (0- alternativet). Beskrivelsen skal inkludere temaene overvann, landbruk, trafikk, luftforurensing, 9 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

15 støy, landskap, kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, grunnforhold og biologisk mangfold. Å løse kulturlandskapsutfordringen blir en vesentlig del av konsekvensutredningen. Figur 4-2 Viser avgrensning av planområdet. Kart: Hentet fra Vestby kommune Barneskolen på naboeiendommen forventes ferdigstilt høsten Med godkjent reguleringsplan for tiltaket høsten 2008 vil det ha en byggeperiode fra 2010 til friluftsliv - konsekvensutredning.doc

16 Figur 4-3 Foreløpig situasjonsplan (eksisterende bygninger rødbrune). 11 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

17 Figur 4.4 Foreløpig situasjonsplan med planavgrensning som rød stiplet linje. Ill: SWECO Figur 4.5 Snitt og oppriss av flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS) 12 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

18 Figur 4.6 Plantegning av 1.etg flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS) Figur 4.7 Plantegning av underetasje flerbrukshall (Kilde: Dyrø og Moen Arkitekter AS) 13 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

19 4.1 Forhold til andre planer og lovverk Reguleringsplan Gjeldende reguleringsplan for Sole Skog IV er vist i Figur 4.8. Reguleringsplanen innebærer etablering av inntil 1400 boliger nord/nordøst for Sole Skog skole og barneskolen inngår i reguleringsplanen. I reguleringsplanen er det område som nå foreslås regulert til ungdomsskole delvis avsatt til friluftsområde. Figur 4.8 Reguleringsplan for Sole Skog IV. 14 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

20 Kommuneplan Som nevnt er det i arealdelen for vedtatt kommuneplan avsatt et område sørvest for barneskolen til ungdomsskole og idrettsanlegg. Strategier for bo- og oppvekstmiljø er bl.a. Sørge for god tilgang på nærfriluftsområder/kulturlandskapsområder, og utarbeide standarder/retningslinjer for omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge. Boligområdene m/omgivelser skal bygge på prinsippene om universell utforming. Tilgjengelighet til boligområder, offentlige bygg, offentlige friområder/badeplasser m.m. kartlegges For natur- og kulturmiljø er hovedmålet at Kommunen skal arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer viktige natur- og kulturlandskapsområder for nåværende og fremtidige generasjoner. Om kulturlandskap og fornminner sier kommuneplanen at det grunnet store områder med fornminner og kulturlandskap skal være gode muligheter for å bevare disse verdiene i store deler av kommunen. I den grad det er direkte motsetning mellom utvikling av en funksjonell senterstruktur og bevaring av fornminner/kulturlandskap, bør hensynet til sistnevnte tones ned eller vike i forhold til en funksjonell senterstruktur. Dette kan være tilfellet i Vestby sentrum/tettsted. 15 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

21 5 Områdebeskrivelse 5.1 Beliggenhet Planområdet for Sole Skog skole og idrettsanlegg ligger i Vestby kommune i Akershus. Vestby er den sydligste av kommunene i Follo, og hadde innbyggere pr Kommunens totale areal er 133 km². Kommunen har en nær tilknyting til landets viktigste hovedferdselsårer - E6, jernbane, fjord og flyplass. Kommunens visjon er at Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper. (Kommuneplan ) Figur 5.1 Oversiktskart over Vestby og omegn. Planområdet er merket med rødt. Kilde: 16 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

22 5.2 Landskapets hovedform Området tilhører landskapsregion 3: Leirjordsbygdene på Østlandet, (NIJOS 2005), Landskapets hovedform dannes grovt sett av et sletteland med mektige løsmasseavsetninger, i stor grad av marin opprinnelse. Med unntak av enkelte ås- og høydedrag ligger det meste av regionen under marin grense, dvs. under m o.h. Dette har gitt store sammenhengende og mektige leiravsetninger i senkninger. I denne delen av regionen er slettene oppstykket av lave åser som skaper større og mindre landskapsrom, i motsetning til de vide landskapsrommene på Romerike. I Follo-området stykker også små og mellomstore innsjøer opp landskapet. Figur 5.2. Kartutsnitt fra NIJOS sin inndeling i landskapsregioner. Planområdet tilhører region 3, leirjordsbygdene på Østlandet. 17 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

23 Figur 5.3 Bilde fra planområdet sett fra nordøst viser landskapsformen i og rundt planområdet. 5.3 Geologi Løsmassene i regionen domineres av hav- og strandsedimenter. Disse danner ofte større og mindre sletter med rolig bølgende topografi. Ravineringer har mange steder gitt særpregede erosjonslandskap. Ravinene kan variere, fra noen få og lite markante, til omfattende og mangfoldige ravinesystemer. Store deler av ravinelandskapet er planert og fremstår nå som store flate former. Regionen har flere morenetrinn som hever seg over det øvrige leirlandskapet. 18 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

24 Figur 5.4 Løsmassekart over planområdet. Kilde:www.ngu.no Planområdet består i hovedsak av løsmasser fra hav- og fjordavsetning (se figur 5.3). Det er også innslag av et tykkere lag hav- og fjordavsetninger og tynt dekke av humus og torv. 5.4 Klima og vegetasjon Vegetasjonen består i stor grad av spredt edellauvskog, både i elvedaler og raviner eller som små varmekjære lokaliteter i solvendte skrenter og lier. Denne delen av regionen tilhører nordlige bar- og edellauvskogssone. Mellom og rundt dyrket mark er det stort innsalg av lauvtre, enten som linjedrag mellom jorder, som skogskanter eller som kantvegetasjon langs bekker og elver. Mye myr er oppdyrket, men fortsatt fins enkelte større nedbørsmyrer (moser) igjen. Skogsområdene domineres av barskog, og er ofte oppstykket av jordbruksmark. Grunnlendte koller og åspartier har mye barblanding eller karrig furuskog, mens raviner og elvedaler helst har frodigere lauv- eller blandingsskoger (NIJOS 2005). Planområdet domineres av jordbruksmark, og er omkranset av blandingsskog. Vi finner også enkelte koller med lauvtrær på de åpne jordene. I randsonen mellom jordene og fylkesvei 6.02 vokser det også noe lauvtrær. 19 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

25 Figur 5.5 Bildet viser vegetasjonsbildet i og rundt planområdet. Den nye skolen vises i bakgrunnen av bildet, planområdet ligger i forkant av denne. 5.5 Arealbruk Denne landskapsregionen er landets mest kultiverte region, og har alltid vært blant de beste jordbruksområdene i Norge. Vel 30 % av regionens areal er oppdyrket. Vel 30 % av regionens areal er oppdyrket, og 54 % er produktiv skog. Korndyrking er den viktigste planteproduksjonen i Vestby. Deler av utredningsområdet er i kommuneplanens arealdel regulert til skole. Det resterende arealet er LNF-områder og byggeområde med viktige friområder. 5.6 Kulturlandskap Landskapet i området er rikt på kulturminner med gravhauger, og gårdene Sundby, Nordby, Østby og Vestby er de viktigste gårdsbrukene rundt tettstedet Vestby, og antas å ha opprinnelse helt tilbake til jernalderen. Ved registrering av verdifulle kulturlandskap i Follo (sendt på høring i 2005), er disse gårdene nevnt som en del av landskap med nasjonale verdier. Sundby gård ligger høyt plassert i terrenget, og er godt synlig med sin flotte hovedbygning fra Garderveien, som grenser til utredningsområdet i sør, har trolig sin opprinnelse tidligere enn Det er sannsynlig at veifaret stammer fra middelalderen, og ledet mot Garder middelaldersted, øst for Vestby kommune. 20 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

26 5.7 Kulturminner, kulturmiljø Arkeologiske utgravinger har avdekket at bosettingen i Vestby stammer fra Nøstvedtperioden, dvs. fra ca år f.kr. Mot slutten av steinalderen, et par tusen år f. Kr., dannes det en bondekultur i Vestby, og under bronsealderen, 1800 og 500 år f.kr., vokser det frem en urgård, en samling av flere hus, nord i bygda. Den ble senere delt opp i fire nye gårder; Vestby gård, Sundby gård, Nordby gård og Østby gård. Det ligger store gravhauger fra jernalderen på alle disse gårdene. Jernaldergravfeltet på Nordby Gård ligger rett øst for Vestby sentrum, et steinkast fra Rådhuset (www.vestby.kommune.no/vestby no.html). Registreringer, utført av fylkeskommunen i prosjektet kulturlandskap i Follo-registrering og verdivurdering, viser at det finnes arealer med kulturlandskap av nasjonal og/eller regional verdi bl.a. i Garder, rundt Vestby kirke og Såner kirke, samt mellom Hølen og Såner og i Erikstadbygda. 5.8 Bebyggelse Det er flere byer, bygdebyer, mindre tettsteder og spredtliggende boligområder i regionen. Det finnes flere større urbane kjerneområder, og i deler av regionen holder flere byer/tettsteder på å vokse sammen. I de mest urbane og sentrale strøkene er presset på jordbruksarealene stort. Årlig forsvinner mye av landets beste jordbruksmark pga nedbygging. Områdene rundt Vestby sentrum er preget av stor boligvekst. Dette gjelder spesielt Soleområdet like ved planområdet, hvor flere boligprosjekter allerede er igangsatt, og flere er under planlegging. Bebyggelsen nærmest utredningsområdet er preget av byggefelt med flermannsboliger og rekkehus, samt Sundby gård. Follo folkehøgskole ligger rett nord for planområdet. Skolen har 105 elevplasser og 6 internatbygg. Folkehøgskolen er den gamle Østby gård. Figur 5.6 Sundby gård ligger rett vest for planområdet, og er en av de eldste gårdene i Vestby. 21 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

27 6 Statusbeskrivelse og verdivurderinger Befolkning Alle befolkningsgrupper er godt representert innenfor kommunen og planområdet sett i forhold til landsgjennomsnittet. Innenfor Vestby sentrumsområde øst for E6 Vestby skolekrets og ny ungdomskolekrets (etter 2011) er det per 26. september 2008 registrert følgende antall personer i de ulike grunnkretsene 1 : Grunnkretsnavn Befolkning Høgda/Verpet 534 Randem 497 Vestby sentrum Tannum Sole Skog I 547 Sole Skog II 369 Østre Garder 72 Vestre Garder 235 Sum Vestby sentrumsomr. øst for E Tabell 6-1 Viser befolkning i grunnkretsene øst for E6. (Tall fra Vestby kommune aug. 2008) Boligområder Størstedelen av befolkningen bor i Vestby sentrum. Boliger i nærområdet er i hovedsak lokalisert i Nordbyhagen (2 eneboliger, 157 rekkehus, 3 boligblokker) og Sole Skog I. Disse boligene ligger innenfor en radius på 800 meter fra planområdet. Boligbebyggelsen er en blanding av eneboliger, rekkehus og leiligheter. I henhold til godkjent reguleringsplan for Sole Skog IV (5. september 2005) er det regulert inn 1400 boliger (frittliggende eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og boligblokker). Figur 6-1 Bilde fra boligområde på Nordbyhagen, rekkehus og blokkbebyggelse. Skolebarn Pr 1. september var det 378 barneskolebarn til nye Vestby skole (6-12 år i grunnkretsene samt ). Tyngden av barn fordeler seg antagelig som tyngden av befolkningen; se tabell Tabell 6-1. Tyngdepunktet av elever er Vestby sentrum fra Randem i nord til Sole skog i 1 For figur som viser grunnkretsinndeling se vedlegg. 2 De fleste ca. 350 bor nærme sentrum, hovedsakelig i nye Sole Skog IV, blokkene nord for planområdet. 22 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

28 syd. Det er 164 ungdomsskolebarn til den nye ungdomsskolen som skal bygges ved siden av barneskolen (13-15 år). De samme kretsene som nevnt over samt i tillegg 201 (Østre Garder) og 223 (Vestre Garder) vil sogne til den nye ungdomsskolen. Tyngdepunktet av elever er som for barneskolen. Elever i 1. klasse med mer enn 2 km skolevei og elever i klasse med mer enn 4 km skolevei har rett på fri skyss fra hovedvei 3. De fleste barna som sogner til den nye ungdomskolen har således ikke krav på skyss og må derfor komme seg til skolen på egen hånd eller bli kjørt. I følge kommunale retningslinjer (sak u-48/97) kan skyss være aktuelt for elever i klasse med over 2km vei dersom man har en særlig trafikkfarlig vei uten gangog sykkelvei. Det er egne retningslinjer for funksjonshemmede som faller utenfor ovennevnte. Figur 6-2 Temakart nærmiljø og friluftsliv. Registreringer av skoler, barnehager, kollektiv, turveier, gang- og sykkelveier og kulturminner- og miljø mm (registrerte kulturminner fra 2008) Funksjonsblandede områder I nær tilknytning til planområdet ligger Follo Folkehøyskole, Sundby gård, Sole Skog barneskole og Østbydammen barnehage. Nærmeste sted for kjøp av dagligvarer er i nord for planområdet i Garderveien og i Vestby sentrum. 3 Med hjemmel i Opplærinsloven 13-4, med forskriftee 23 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

29 Offentlige og felles uteområder og møteplasser Uteområdene ved Follo Folkehøgskole og Sole Skog barneskole fungerer som møteplasser for nærområdet. Utover dette finnes det få offentlige og felles uteområder eller møteplasser. Veier- og stinett for gående og syklende Utbyggingsmønsteret omkring planområdet gjør at tilgjengeligheten til området er gang- og bilbasert. Garderveien har i dag liten trafikk og generell vekst i trafikken vil ikke slå vesentlig ut. Det er ikke etablert et sammenhengende gang- og sykkelveinett frem til planområdet langs Garderveien, men det er mulig å benytte seg av det etablerte veinett frem til Follo Folkehøgskole og Sole Skog barneskole. Identitetsskapende elementer Innenfor planområdet finner man kunnskapsverdi knyttet til alder og vitenskaplig verdi, tidsdybde, mangfold og variasjon. Funnene har stor kulturhistorisk verdi og sett i tilknytning til Sundby gård, og de vurderes å ha stor verdi som identitetsskapende elementer i nærområdet og i regionen. Friområder Det er i dag regulert inn friområder både nord og syd for Sole Skog barneskole. Disse områdene har med sin nærhet til Follo folkehøyskole, Sole Skog barneskole og Østbydammen barnehage betydning som nærfriluftsområde. Deler av planområdet, nordvest for barneskolen, bærer tydelig preg av å være i bruk. Det er registrert tydelige spor etter en leirplass. Samtaler med Follo Folkehøyskole og Østbydammen barnehage bekreftet at de benytter og ønsker en fortsatt bruk av dette området til ulike aktiviteter. Figur 6-3 Leirplass innefor planområdet 24 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

30 Sørøst og nordøst for planområdet ligger det opparbeidede tursti og lysløype som benyttes sommer og vinter av beboere i nærområdet Verdivurdering Registreringer som er gjort under beskrivelsen av dagens situasjon og tilstøtende rapporter (trafikk, støy, luftforurensning, landskap og kulturminner) danner grunnlag for inndeling i områder som verdivurderes. Ved verdisetting av områdene må man vurdere hvordan de ulike registreringskategoriene samlet bidrar til å trekke verdiene opp eller ned. Verdikriteriene er knyttet til bruksfrekvens. Figur 6-4 Viser aksjonsradius personer i ulike aldersgrupper har (Statens vegvesen håndbok 140) Boligfelt og boligområde Innenfor influensområdet finner man boligområder av ulik verdi. Både liten, middels og stor. Boligområdene i umiddelbar nærhet av planområdet i grunnkretsene Vestby sentrum, Sole skog II og I består av tett konsentrasjon av boliger og har således stor verdi. Øvrige boligområder har liten til middels verdi i forhold til at de har lav tetthet av boliger. Øvrige bebygde områder Øvrig bebygde områder som grenser til planområdet er barneskolen, Follo Folkehøgskole og Østbydammen barnehage. Disse områdene har svært stor bruks- og oppholdsintensitet og således stor verdi. Offentlig/felles møtested Planområdet benyttes i dag av Follo folkehøgskole, Østbydammen barnehage og barneskole i forbindelse undervisnings og lek. Området vurderes å middels til stor verdi som offentlig/felles møtested. 25 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

31 Vei- og stinett for gående og syklende Det er ingen regionale eller lokale merkede turløyper verken vinter- eller sommer innenfor planområdet. Området inngår heller ikke i noen overordnet plan for grøntstruktur. Planområdet ligger inntil tilgrensende friområder med merkede løyper vinter og sommer. Det er ikke registrert noen sentrale ferdselslinjer for gående og syklende gjennom området. Området vurderes derfor å ha liten verdi i forhold til vei- og stinett for gående og syklende. Identitetsskapende områder/elementer og friluftsliv Planområdet er en del av landskapet rundt Sundby gård. Landskapet er rikt på kulturminner med gravhauger og gårdsbruket Sundby jfr. registreringen av verdifulle kulturlandskap i Follo (2005). Dette er elementer som mange kan knytte stedsidentitet til. Området vurderes således som interessant både som nærfriluftsområde og som dagsturområde. Område er mindre brukt til friluftsliv i dag, men som med tilrettelegging vil kunne være godt egnet til friluftsliv. Området vurderes å ha middels til stor verdi i forhold til identitetsskapende elementer og middels i forhold til friluftsliv. Tabell 6-2. Oppsummering av verdier Område/lokalitet/osv Verdi Vanlig boligfelt og bolig områder Middels verdi Øvrig bebygde områder Middels til stor verdi Offentlig/felles møtesteder Middels til stor verdi Veg- og stinett for gående og syklende Liten verdi Identitetsskapende elementer Middels til stor verdi Friluftsområder Middels verdi Samlet vurdering Middels verdi 26 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

32 7 Konsekvenser av tiltaket alternativet Det understrekes at konsekvensene i denne rapporten vurderes ut i fra 0-alternativet. 0- alternativet innebærer at Sole Skog skole bygges med et mindre idrettsanlegg, men innenfor arealdelen av kommuneplan (se Figur 4-2). Alternativet inkluderer bygging av ungdomskole, idrettshall og treningsbane (7er fotball). Siden 0-alternativet fraviker fra dagens situasjon, vil også dette alternativet ha konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Det er derimot ikke gjort noen konsekvensvurdering av 0-alternativet. Tiltaket slik det er beskrevet i begge alternativene vil gi noe begrensning i arealer og endringer av bruk. 7.2 Konsekvenser i anleggsfasen I anleggsfasen vil boliger i nærmiljøet kunne utsettes for uheldige konsekvenser i form av støy og støv. Området vil i denne fasen ikke kunne nyttes til nærfriluftsområde i forhold til undervisning og lek. Tiltaket vurderes å ha liten til middels konsekvens i anleggsfasen. 7.3 Konsekvenser i driftsfasen Nærmiljø Tiltaket vurderes å ha både en sosial og fysisk innvirkning på nærmiljøet. Først og fremst som et bolignært utendørs oppholdsareal med steder for ballspill, idrett og annen fysisk aktivitet, men også som en sosial arena for å komme sammen - møteplass. Nærhet mellom de ulike funksjonene vurderes å øke lesbarheten for brukerne. Koblingen mellom skole og fritid vil kunne bidra til økt aktivitet blant barn og unge også på ettermiddag/kveld. Tiltaket vurderes som et positivt innspill i nærmiljøet i forhold til tilgjengelighet og muligheter for å drive med flere fysiske aktiviteter på et og samme sted. Tiltaket vurderes i stor grad å gi bedre bruksmulighetene og antas å gjøre området mer attraktivt. Enkelte brukere innenfor grunnkretsene vil ved flytting av skolen få noe lengre skolevei. For de som ikke kommer inn under skoleskyssordningen er det lagt til rette for at de skal komme til og fra skolen via eksisterende og planlagt gang- og sykkelvei langs Garderveien. Det antas at Garderveien, ved en gjennomføring av tiltaket og utbygging i Sole Skog IV, vil få en økning i overkant av 100 kjøretøy per døgn i forhold til i dag. Det er ingen vesensforskjell mellom de to alternativene. Behov for gang- og sykkelvei langs Garderveien er knyttet til de som kommer sørfra (deler av Vestre Garder og Tannum). Totalt dreier dette seg om boliger (kilde: Roald Haugberg, Vestby kommune). Det er ikke aktuelt med boligbygging i disse området i de nærmeste årene. Behovet for gang- og sykkelvei vurderes derfor ikke som stort i noen av alternativene i forhold til bygging og ferdigstilling av ungdomskolen. Ved bygging av idrettsanlegget og flerbrukshall antas å gi økt antall brukere. I forhold til 27 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

33 lokalisering er det trolig at det vil øke med 118 boliger (totalt boliger). Disse kommer fra grunnkretsen Kjenn. Bygging av idrettsanlegget og flerbrukshall vurderes å utløse behov for etablering av gang- og sykkelvei langs Garderveien. Tiltaket vil ved etablering av denne gi bedre forhold for syklende og gående langs Garderveien. Tiltaket vurderes i noen grad å redusere barrierene mellom viktige målpunkter. Støyberegningene viser at det ikke er behov for å gjennomføre egne skjermingstiltak utover Sundby gård og barnehagen sør før Garderveien og sør Sundby gård. Tiltaket vurderes ikke å gi konsekvenser av betydning i forhold til luftforurensning. Omfang: Stort Konsekvens: Middels positiv konskevens Nærfriluftsområde/dagsturområde Området har funksjon som nærfriluftsområde og dagsturområde. Begge alternativene vurderes å være i konflikt med viktige opplevelseselementer for området. En forringelse av disse vil kunne redusere kvalitetsmessige forhold ved områdets verdi som nærfriluftsområde og dagsturområde. Tiltaket vurderes samtidig i stor grad å øke områdets identitetsskapende betydning. Det er lagt til rette for et stort antall parkeringsplasser innenfor planområdet, i tillegg til opparbeiding av gang- og sykkelvei langs Garderveien. Denne delen av tiltaket vurderes å gi økt verdi også for dem som ønsker å benytte seg av tilgrensende turområder og turveinett. Det er ikke satt av områder for sykkelparkering. Dette kan gjøre planområdet mindre attraktivt for syklende. Tiltaket vurderes ikke å gi økt barrierevirking. Tiltaket gir ikke økte støyplager eller økt luftforurensning for områdene som benyttes til friluftslivsaktiviteter. Omfang: Nærfriluftsområde stort Dagsturområde - middels Konsekvens: Nærfriluftsområde - lite negativ konsekvens Dagsturområde lite/middels negativ konsekvens Tabell 7-1. Konsekvensbeskrivelse Område/lokalitet/osv Verdi Tiltakets omfang Konsekvens Vanlig boligfelt og bolig områder Middels verdi Middels Middels positiv Øvrig bebygde områder Middels til stor verdi Stort Middels positiv Offentlig/felles møtesteder Middels til stor verdi Middels Lite/middels negativ Veg- og stinett for gående og syklende Liten verdi Stort Stor positiv Identitetsskapende elementer Middels til stor verdi Stort Middels negativ Friluftsområder Middels verdi Middels Middels positivt Samlet vurdering middels positiv 28 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

34 8 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 8.1 Forslag til avbøtende tiltak Forslag til avbøtende tiltak i anleggsfasen kan være regulering av arbeidstider og tiltak for å hindre spredning av støv og støy. Alternativ områder for undervisning og lek bør vurderes i denne perioden. Tiltaket vurderes å være i konflikt med registrerte gravrøyser som har betydning for området som nærfriluft- og dagsturområde. Avbøtende tiltak kan være å justere plasseringen av bygningsmassen og idrettsanlegg, herunder baner, turveier mm. Det må i reguleringsbestemmelsene vurderes å legge inn et forbud mot oppføring av bygninger, konstruksjoner eller beplantning som kan virke skjemmende i forhold til registrerte kulturminner nord og nordvest for flerbrukshallen. Behov for gang- og sykkelvei frem til planområdet størst ved bygging og ferdigstilling av idrettsanlegg og flerbrukshall. Det bør stilles krav i reguleringbestemmelsene om ferdigstilling av gang- og sykkelvei i tilknytning til ferdigstilling av idrettsanlegg og flerbrukshall. Det bør settes av areal til sykkelparkering innenfor planområdet. Støyskjermingstiltak bør vurderes for Sundby gård og barnehagen på sørsiden av Garderveien sør for Sundby gård. Området bør sikres god tilgjengelighet for hele befolkningen herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Arealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig. Det bør i reguleringsbestemmelsene stilles krav til utomhusplan som viser utforming av utomhusarealer der man fastlegger følgende; bebyggelsen plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet, areal for parkering inkl. plassering og utforming av HC plasser, utforming plasser (benker, belysning og skilt), interne veier, planter (valg og plassering angis), utforming og plassering av lekeområder, materialbruk på gangareal skal vises, ledelinjer, stigningsforhold, terrengplanering m.m. 8.2 Oppfølgende undersøkelser Det anbefales at man gjennomfører oppfølgende undersøkelser i forhold til at krav til universell utforming er utført tilfredsstillende. Igangsettingstillatelse gis ikke før utomhusplan/situasjonsplan er godkjent av kommunen. Kommunen må følge opp og sjekke at endelig utførsel er i henhold til utomhusplanen før anlegget kan tas i bruke. Det anbefales at det gjøres oppfølgende undersøkelser når anlegget er satt i drift i forhold til støy for omkringliggende områder, og dersom nødvendig iverksette støydempende tiltak. 29 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

35 9 Referanser 9.1 Skriftlige kilder Statens Vegvesen (2006) Konsekvensanalyser. Håndbok 140. Sole skog skole, Vestby kommune ( Riiser Wist, Christine, 2008) Konsekvenser for Landskap, SWECO Norge AS Sole skog skole, Vestby kommune ( Riiser Wist, Christine, 2008) Konsekvenser for Kulturminner og kulturmiljø, SWECO Norge AS 9.2 Kilder på internett Kartportalen Vestby kommune: Direktoratet for Naturforvaltning naturbasen: Statistisk sentralbyrå: 9.3 Muntlige kilder Roald Haugberg, saksbehandler, Vestby kommune Grethe Fottland, bestyrer ved Østbydammen barnehage, Vestby kommune Tore J. Skaflestad, rektor ved Follo Folkehøgskole, Vestby kommune 30 friluftsliv - konsekvensutredning.doc

36 Vedlegg 1 Kriterier for vurdering av tiltakets omfang Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for fagtema nærmiljø og friluftsliv. TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc

37 Vedlegg 2 Konsekvensmatrise Fastsetting av tiltakets konsekvens ut fra områdenes verdi og tiltakets omfang. (Statens vegvesens 2006). TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc

38 Vedlegg 3 Temakart - registreringer TAS friluftsliv - konsekvensutredning.doc

39 Vedlegg 4 Inndeling av grunnkretser

40 Vedlegg 5 Registrerte kulturminner

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for grunnforhold

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for grunnforhold Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for grunnforhold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-8 250131 14.08.2008 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-2 250131 07.07.2008 Kunde: Vestby kommune Sole skog

Detaljer

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 Innhold Planprogram Sole Skog skole og idrettsanlegg 1 Forslag til planprogram... 1 1.1 Generelt...1

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for luftkvalitet

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for luftkvalitet Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for luftkvalitet RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-3 250131 04.06.2008 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

Vestby kommune. Sole Skog skole og idrettsanlegg Vestby kommune Trafikale konsekvenser

Vestby kommune. Sole Skog skole og idrettsanlegg Vestby kommune Trafikale konsekvenser Vestby kommune Sole Skog skole og idrettsanlegg Vestby kommune Trafikale konsekvenser RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-9 250131 Kunde: Vestby kommune Sole Skog skole og idrettsanlegg, Vestby

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO Oppdrag 1350000355 Kunde Moss kommune Fra Kopi ACH RAS TEMANOTAT LANDSKAP OG ESTETIKK Dato 2015-04-14 Fra planprogrammet: "Utredningen må synliggjøre aktuelle

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status Status Vedtatt planprogram 11.02.15 Lokalt planverksted 10.03.15 Innspill Utredninger Plankart og bestemmelser Eksisterende forhold Grønnstruktur Biologisk mangfold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for støy

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for støy Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-4 250131 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR SIEIDDÁJOHGUOLBBA VEST PLANBESTEMMELSER Vedtatt av kommunestyret 25.06.2009 UTV-LS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Detaljer

Sole Skog skole og idrettsanlegg Vestby kommune

Sole Skog skole og idrettsanlegg Vestby kommune Konsekvensutredning Sole Skog skole og idrettsanlegg Vestby kommune Oktober 2008 Konsekvensutredning for Sole Skog skole og idrettsanlegg 2 FORORD Konsekvensutredningen (KU) Sole Skog skole og idrettsanlegg

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting

BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER I HØNEFOSS - kartlegging og verdisetting OPPSTARTSDOKUMENT Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Organisering av arbeidet a. Geografisk avgrensing b. Arbeidsgruppe c. Referansegruppe

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering.

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Mars 2014 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr. 121,

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.05, 03.05.05, 05.09.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.03.05,

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer