UTVIKLINGSPLAN VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet"

Transkript

1 UTVIKLINGSPLAN VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet her er aktivitet og glede alltid tilstede!

2 Innledning:: Myrsnibå barnehage er en kommunal barnehage som var privat frem til januar Barnehagen ligger i Verdalen i nærheten av Bore Skule og med kort avstand til det flotte turområde Kleppeloen. Vi har et koselig uteområde med mange aktivitetsmuligheter og en skog som blir flittig brukt. Se vår hjemmeside for koselige bilder og informasjon. Endring på drift: Vi har ingen endring i drift men driver en småbarnsavdeling med 15 plasser inndelt i 2 aldersgrupper. Småbarngruppa jobber en del felles men deler seg i tema og ved behov. På stor avdeling har vi 3 aldersgrupper inndelt i farger med totalt 42 plasser.vi har en barnehagelærer på hver gruppe. Barnehagen sin egen profil. Barnehagen jobber med MI- MANGE INTELLIGENSER TEORI. Den store avdelingen er inndelt i ulike funksjonsrom etter Mange Intelligenser eks, språkrom,(språkglup) formingskrok(formglup), spillekrok(talglup),aktivitetsrom/utelek(kroppsglup) lekekrok(hus,barbiekrok,dinosaurkrok, bilkrok(menneskeglup/rollelek), og til slutt musikk-krok/drama (musikkglup /kunst-kultur og kreativitet). Byggekrok (formglup og talglup)og naturkrok/turer(naturglup). Alle krokene kan knyttes opp mot rammeplanens fagområder. Krokene blir brukt i frileken og i temaarbeid. Vi har og laget gode progresjonsplaner i fagområdene i rammeplanen inndelt i alder slik at pedagogene har et godt verktøy når de planlegger. Hver måned har vi et eller flere fagområder som fokus der vi bruker disse progresjonsplanene satt inn i et MI skjema inndelt i glupene. Dette gjør at fagområdene og glupene utfyller hverandre og blir ivaretatt tverrfaglig. Se barnehagens årshjul på hjemmesiden. Vi bruker MI glupene i lek, i planlegging, i samtaler og barn i fokus den gode stol, i observasjoner ved foreldresamtaler og evaluering av planer og aktiviteter. Dette sikrer at vi har en rød tråd i vårt arbeid med Mange Intelligenser og at vi jobber mot visjonen der hvert barn er unike. Samfunnsmandat : Kva byggerr barnehagen sin virksomhet på? Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven 1 formål) Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagens verdigrunnlag er knyttet til: Barnehageloven med vekt på oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier Rammeplanen/mi som bygger på et positivt menneskesyn og har et helhetssyn på barn. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Hver og en er unik og lærer på ulike måter. Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling og læring. Kommunal overordna visjon : Mer læring for alle. Overordnet kommunalt verdigrunnlag: Disse verdiene ligger til grunn for arbeidet med barn og unge,for samarbeid mellom voksne og for avdelingene. Engasjement, Inkludering, Omsorg, Målretting, Utfordring

3 Barnehagen sin egen visjon: Hver og en er unik i et godt fellesskap Vi ønsker at barna skal få en god start på livet, oppleve glede, omsorg, lek og læring gjennom aktiviteter med barna som aktører. Balanse mellom voksne som former og barnet som skaper. Vi ser barnet som unike med ulike interesser, styrker og utfordringer. Danning og tilhørighet er å være en del av noe og barnet får anledning til å være seg selv og bli seg selv-danna i et anerkjennende fellesskap med andre barn og voksne. Ser det unike i hvert enkelt barn og det unike i hver enkel situasjon. Mål er å utvikle livskompetente barn som er aktører i eget liv og som opplever mestringglede i hverdagen. Mål: Myrsnibå barnehage, en god start på livet. Her er aktivitet og glede alltid til stede. Generelt godt humør, vise glede, kjekt å være sammen, sprer glede, smile og være den du er, tilføre barna glede, ha det kjekt, lytte til hverandre (ro og kos). Myrsnibå barnehage sitt verdigrunnlag: Samfunnets verdier: (Rammeplanen) TOLERANSE RESPEKT OG TILGIVELSE: De voksne er rollemodeller, godta hverandre som de er og tar hensyn til hverandre. Gjensidig respekt for alle, rollemodeller, likeverdige, anerkjennende kommunikasjon, ydmyk, ærlige, kunne gi sin mening (konstruktiv kritikk), yte for å bli betre (være i utvikling), respekt for andre kulturer. Være ydmyke mot hverandre, få og gi tilgivelse for sine handlinger og andres handlinger. Bygge opp gode relasjoner til hverandre og skape trygghet. LIKEVERD-LIKESTILLING Alle mennesker er forskjellige, vi kommer fra forskjellige hjem, vi ser forskjellige ut, og vi kan forskjellige ting. Selv om vi er forskjellige er vi like verdifulle. Det gjelder uansett kjønn, religion og livssyn. Med likestilling mener vi at jenter og gutter skal behandles likt. NESTEKJÆRLIGHET Omsorg for andre mennesker og føle seg ansvarlig for ethvert medmenneskes velferd uavhengig av religion, kjønn eller politisk standpunkt. Nestekjærlighet er et eksempel på en aktiv, utadvendt kjærlighet. «Den gyldne regel» SOLIDARITET: En følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer. Stå tett sammen om felles mål. Støtte til undertrykte folk i andre land som ikke har det så godt som oss. Sette seg inn i andre sin situasjon

4 Flere verdier: MILJØBEVISST: Kildesortering, setter ord på forklare hvorfor, hvordan vi er mot hverandre (sosialt miljø) voksne -voksne, voksne - barn relasjoner, miljøvennlige løsninger (spare strøm, lukke dører). Være bevisst, ikke sløse, ha miljø dag (mer enn bare vasking) og respekt for naturen. YRENDE LIV: Bevegelse, tillate, gi muligheter, fellesskap, aktive voksne, aktivitet og glede alltid til stede, opplevelse. RELASJONER: Bygge gode relasjoner til alle barn eks «banking time» investere tid i barnet- gjøre ting i lag med barnet og skape trygghet. Ta barnets behov på alvor-speile barnet SAMARBEID: Kommunikasjon, ser ting likt, felles plattform (kultur, regler, forståelse). NYSGJERRIG: Undring, undre oss sammen, være nysgjerrige sammen. Respons, nysgjerrige voksne. INSPIRERENDE: Gjøre ting i lag, utstyr tilgjengelig, backer hverandre opp, deler med hverandre(tips og ideer) gode planer, rollemodeller, ting å tilføye (har faglige, kreative ting å komme med) formidling (samling), væremåte (humor tilstedeværelse). BEVISSTE VOKSNE: Bevisstgjøring, tenke over hvorfor vi gjør det vi gjør, og hvorfor vi sier det vi sier. God dialog med foreldre, barn og ansatte. ÅPENHET: I relasjoner med foreldre, barn og personalet LOGOEN VÅR GJENSPEILER VÅRT SYN PÅ BARN OG OPPDRAGELSE GJENNOM DANNING, OMSORG LEK OG LÆRING Barn er som små fugler som skal løsrives fra mor og far og sosialiseres i lag med andre. På vegen skal de erfare og mestre og bli selvstendige individer slik at de er i stand til å mestre hverdagen. Hver og en er unik og trenger omsorg og trygghet for å tørre å prøve. Vi må løfte barna videre opp fra myra på egne vilkår, støtte, oppmuntre, lytte og gi de varierte men tilpassede oppgaver. Barn må bli aktører i eget liv. Hverdagen må preges av humor og glede gjennom danning, omsorg, lek, og læring i ulike aktiviteter. Relasjoner mellom barn-barn, voksne-barn, voksne-voksne er det grunnleggende. Vi ønsker å lære barna god oppførsel og at barna lærer å ta hensyn til hverandre. Styrke barns selvinnsikt, selvforståelse og selvbilde Dette danner grunnlaget for å kunne fungere i lag med andre barn og voksne. Alle voksne i myrsnibå må være en god rollemodell for både barn og voksne. Se egen plan for lek og sosialkompetanse og mobbeplan.

5 Pedagogisk miljø: Danning Rammeplan Barnehagen Tiltak Refleksjon- Evaluering Hva Mål-Hva Hvordan Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. S.15 Utvikle livskompetente barn som er aktører i eget liv Være sammen samlinger Medvirkning-den gode stol, barnesamtaler Delta i planlegging gjennom dialog. Lytte til barns innspill og undring Omsorg Leksystematikk og improvisasjon Omsorg i Barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Rammep. S.31 Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.s.33 Se det unike i hvert barn og barnegruppen. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte av personalet som er lyttende, gir nærhet og har evne og vilje til samspill. Stimulere til allsidig og aldersinndelt lek med kreativitet og fantasi i fokus Være til stede fysisk på gulvet og psykisk opplagt til å møte barnas behov til en hver tid. Ha god tid til de enkelte barn og gruppe. Bygge relasjoner og dialog ved å gjøre aktiviteter i lag med barna. Se plan barnehagens egne satsinger

6 Læring Rammeplan Mål Tiltak Evaluering Læring skal foregå i Personalet skal Gode planer - det daglige styrke barns læring i nysgjerrige og samspillet med formelle og engasjerte voksne. andre mennesker uformelle og med situasjoner. Barn får læring miljøet og være gjennom bruk av de nært sammenvevd forskjellige glup med omsorg, lek områdenefagområdene og danning. Rammeplanen, S 17 Sette ord på ulike begrep i det daglige eks: Når barna leker Språkkommunikasjon Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning, og som uttrykk for egne tanker og følelser. Felles aktiviteter og opplevelser gir gode muligheter for kommunikasjon mellom barn. Barnehagen må gi barna et rikt og variert språkmiljø. Relasjoner og sosial kompetanse Engasjerte og tilstedeværende voksne. Dialog, bøker og fortellinger, musikk, temaarbeid, kommunikasjonsteori, relasjonsbygging og den gode samtale. Være sammen materiell Implementeri ng-lærende organisasjon Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Rammeplanen s. 35 Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. S.23) Engasjert personalet som er åpne for endring slik at barnehagen kan være i en stadig utvikling Faglig påfyll på personalmøterpedmøterplanleggingsdager. Gode planer Utøve gjeldende regler Være positive og romslige voksne Veiledning-være sammen.

7 Rammeplan Mål Tiltak Evaluering Studenttilbakemeldinger. Foreldresamarbeid Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) Rammeplanen s.18 Innspill på innhold, foreldremøter, den daglige kontakten med foreldrene. Er nysgjerrige på nye regler og føringer i sektoren Foreldrebrev, møter, foreldresamtaler, en god dialog i hente og bringesituasjonen. Gi foreldre mulighet til å være lenger i innkjøringstiden for å skape trygghet Etaten sine områder for satsing : Barnehagen sitt mandat danning, lek og læring. Dette er prosesser som alltid jobbes med og er satt inn i tabellen pedagogisk miljø og kjerneprosesser. Fagområdene,særleg estetiske. Barnehagen jobber månedlig med alle glupområdene der et eller to fagområde er i fokus og vil derfor jobbe med estetiske fag gjennom hele året. I tillegg har vi fagområde kunst, kultur og kreativitet i januar og februar.

8 Barnehagen sine egne områder for satsing Område Mål Tiltak Hva Hvorfor Hvordan Evaluering Rammeplanen Kjenne innholdet i rammeplanen Hvorfor gjør vi det vi gjør? Lese i planen på plantid eks ved planlegging av ny måned-mi planprogesjonsplanfagområdene Voksenrollen Klepp Kommune Ikt-pc Ipad Faglig utvikling Bli en Autoritative voksen Har barna sitt beste i fokus Deltakende og gir rom for lek, humor og glede Reflekterer over egen praksis Har endringskompetanse Møte barna med tillit og respekt Kunne logge seg inn på sin bruker opplæringsnettet Kunne bruk av mappestruktur-lagring på pc Bruk av Its learning Søke informasjon på nettet Gjøre seg kjent med enkle spill og programmer for barn på Bruke skjema hva-hvordanhvorfor og hente fra rammeplanen Bruke planen for å foreberede seg til personalmøte-gruppemøte Være sammen materiell 5.kjernekomponenter(se egen plan hjemmeside) Relasjonsbygging-banking time-grensesettingkommunikasjon Ta valg ut i fra barns bestebegrunne Se lek og voksenrollen nedenfor Refleksjoner i grupper Øving tilbakemeldinger Veiledning Bruk av materiellet med barna Få opplæring Brukes på plantid Skrive ting digitalt eks Mi skjema, hva-hvordanhvorfor- planlegge og lagre På plan tid prøve ulike apper Bruke apper til ulike

9 Ipad. glupområder Mi plan for måneden med barna. Område Mål Tiltak Evaluering Kunne koble Ipad til projektoren. Låne hjem ipad-ikke avsp Kunne ta bilde med Ipad Interaktiv tavle Lek Lage film imovie-istop movie Kunne bruke tavlen i lag med barna på nettet og på ipad Stimulere til allsidig og aldersinndelt lek med kreativitet og fantasi i fokus Opplæring i bruk av tavlastarte tavla Koble til utstyr som ipad Søke informasjon Bruke i tema med barna til fagområdene Lekegrupper inndelt etter å skape variasjon i gruppen - rollemodeller Dagsrytme som ivaretar leken og god organisering av dagen Innredning tilpasset alder og funksjonsnivå med inspirerende rom og variert materiell (Mi kroker) Ulike typer for lek:symbollek, dramatisk lek, rollelek,regellek osv Installasjonslek-gi barna mulighet til å utvikle leken gjennom hjelpespørsmål og rekvisitter Lek-voksenrollen Være en engasjert og lekende voksen som uttrykker humor og glede Deltakelse i barns lek som aktør-bidra Ta barnets perspektiv Blide og romslige vaksne som møter barna med «det gode blikket»glede og humor

10 Område Mål Tiltak Evaluering Være tilstede her og nå i leken, og ikke la seg forstyrre/avlede av andre voksne Ikke avbryte andre eller la seg selv avbryte Avklare «vakt» ute som har oppsyn, slik at de andre kan Øke personalets kompetanse involvere seg i leken Observasjoner og praksisfortellinger Andre kulturer Tospråklige Arbeidsmiljø Trivsel Ha kunnskap om ulike kulturer Kjennskap til språkstimulering for tospråklige barn Kunnskap og respekt for ulike roller-ansvarregler-konsekvenser i barnehagen Veiledning Teori Refleksjon over egen praksis Lese seg opp om kulturen på nettet Landplakater Its learning fag andre kulturer m.m Dialogisk lesing Bum Bøker-bilder Konkreter Språkkista app Trivselsundersøkelserkommunen Kvalitetskrysset-trivsel Organisering-reglerkonsekvens Prosjekt v/styrer-helga- Trivsel-arbeidsmiljø Roller-lederteam Ansvar-team Regler-konsekvens Evaluere Visjonen vår- Hver og en unik i et godt fellesskap Humor og glede-positive

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Der barna er i fokus!

Der barna er i fokus! N A L P S R Å geåret Barneha 6 1 0 2 5 1 0 2 Der barna er i fokus! 1 Visjonen vår: Glade barn gjennom medvirkning, lek og læring 2 Velkommen til Rypevegen barnehage Kjære barn og foreldre. Vi ønsker dere

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer