Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Postadresse Postboks 2764 Solli N-0204 OSLO Besøksadresse Observatoriegata 1 B Oslo E-post/Internett Telefon Adminstrasjon Utlån/formidling Org. nr

2 Innhold Årsrapport Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)... 1 Årsrapport Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 4 NLBs organisasjon... 5 Ansatte... 5 Lokalisering... 5 Intern organisering... 5 NLBs styre... 6 Saker... 7 Årsregnskap Tildelingsbrev og rundskriv... 7 Forklaringer til regnskapstall... 8 Resultatrapport... 9 NLB Resultatmål 1 - Formidling Informasjon Tiltak for barn og unge Bestand Utlån Lånere Resultatmål 2 - Produksjon Samlet produksjon Folkebiblioteklitteratur Studielitteratur Resultatmål 3 - Studenttjenesten Produksjonsomfang og leveringstid Lånersammensetning Økt utlån Resultatmål 4 - Nasjonalt ansvar Samarbeid nasjonalt Internasjonalt samarbeid Resultatmål 5 - Utvikling

3 Distribusjon Produksjon Risikostyring og internkontroll Likestilling Miljøarbeid Øvrig rapportering Inkludering og mangfold Universell utforming Brukerundersøkelse Oppfølging av IA-avtalen Utfordringer for NLB

4 Årsrapport 2013 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er Norges største produsent av tilrettelagt litteratur. NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift til mennesker med synshemming, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som gjør at de har vansker med å lese trykt tekst. Bibliotektilbudet er et viktig bidrag til samfunnsmessig likestilling for en stor gruppe av landets innbyggere. NLBs bokbase inneholder skjønnlitteratur, sakprosa, aviser og tidsskrifter. Tilbudet av folkebiblioteklitteratur gjenspeiler i stor grad det norske litterære landskapet og tilbudet som finnes i folkebibliotekene. I tillegg til folkebiblioteklitteratur produserer og låner vi ut tilrettelagt pensumlitteratur for studenter ved universiteter, høgskoler og fagskoler. Fra 2003 har NLB administrert og utført utskriftstjeneste for døvblinde. Som et resultat av en målrettet prosess for å forbedre virksomhetens resultater, har NLB de seneste årene hatt en jevn produksjons- og utlånsvekst. Samtidig med utvikling og implementering av ny produksjonsteknologi, har vi lagt ned betydelige ressurser på utvikling av nye distribusjonsløsninger. Dette forbereder virksomheten på ytterligere resultatvekst. Lydbok-app for smarttelefoner og nettbrett I 2013 tok vi i bruk Lydhør, som gjør det enkelt for våre lånere å strømme og laste ned lydbøker til smarttelefoner og nettbrett. Økt utlån Samlet utlån av lydbøker og bøker i punktskrift økte i 2013 med 9 prosent. Utlånet av studielitteratur økte med 33 prosent og utlånet av folkebiblioteklitteratur med 8 prosent. Nytt produksjonsverktøy for innleste lydbøker Betydelig utviklingsarbeid er utført i Implementering av nytt produksjonsverktøy gjennomføres i Videreutviklet distribusjonsløsning Vi har gjennomført nødvendig utviklingsarbeid for å ta i bruk lydbok-appen og for å legge til rette for å ta i bruk nytt online avspillingsutstyr som i fremtiden kan erstatte CD-er. Det er også gjort endringer i biblioteksystemet for en mer effektiv avisdistribusjon og tilrettelegging for utvidelse av NLBs avistilbud. Antall lånere øker Antall lånere i NLB økte med 11 prosent i Rett til å lese NLB har utviklet og lansert aksjonen Rett til å lese. Aksjonen styrker informasjonssatsningen og danner en overbygning over flere kampanjer. Spre ordet, den første kampanjen, rettet mot alle landets folkebibliotek er i gang. En ny kampanje, rettet mot barn og unge i målgruppen starter tidlig

5 Skriveleir for unge med synshemming NLB arrangerte i 2013 for femte gang skriveleir for ungdom med synshemming. Lesestimuleringstiltak for barn med synshemming For å stimulere til økt lesing av bøker i punktskrift, har NLB i samarbeid med Norges Blindeforbund startet Punktklubben. NLBs organisasjon NLB er en statsinstitusjon underlagt Kulturdepartementet. Institusjonen skal yte bibliotektjenester til blinde, svaksynte og andre lesehemmede. NLB produserer og låner ut folkebibliotekrelevant litteratur i punktskrift og som lydbøker i DAISY-format. Biblioteket tilbyr et bredt utvalg av skjønnlitteratur og sakprosa for barn, ungdom og voksne. NLB produserer i tillegg studielitteratur for universiteter, høgskoler og fagskoler. Ansatte Per hadde NLB 55 ansatte som utførte 50 årsverk. Direktør er Øyvind Engh. Lokalisering Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek holder til i Oslo, i bygget Halvbroren, et tilbygg til Nasjonalbiblioteket. NLB er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket, Språkrådet, Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk barnebokinstitutt, NORLA og Music Norway. Intern organisering NLB er organisert med fire avdelinger som ledes av seksjonssjefer. Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen har hovedansvar for IKT, økonomi, personal, arkiv og drift av NLBs lokaler. Avdeling utlån/formidling NLBs førstelinjetjeneste ligger under Avdeling utlån/formidling. Avdelingen yter bibliotektjenester overfor alle NLBs brukergrupper. Studenttjenesten og folkebibliotektjenesten hører inn under denne avdelingen. Avdelingen har ansvar for bibliotekfaglige oppgaver, samt videreutvikling av formidlings- og utlånsprosesser. 5

6 Produksjonsavdelingen Produksjonsavdelingens hovedansvar er produksjon av lydbøker, punktskriftbøker og andre tilrettelagte formater for NLBs brukergrupper. Avdelingen er også NLBs viktigste teknologiske utviklingsenhet. Informasjonsavdelingen Informasjonsavdelingen skal sikre god intern og ekstern kommunikasjon, og aktivt bidra til at NLBs tilbud blir godt kjent i målgruppene. NLBs styre Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har et styre oppnevnt av Kulturdepartementet. Styret har en leder og syv medlemmer, hvorav tre er oppnevnt etter forslag fra Norges blindeforbund, og ett oppnevnt etter forslag fra de ansatte i NLB. Disse fire har personlige vararepresentanter, mens de departementsoppnevnte medlemmene har tre vararepresentanter som ikke er personlige. Sittende styre er oppnevnt for perioden Medlemmer oppnevnt av departementet: Leder: Trygve G. Nordby Nestleder: Tone Moseid Helena Kettner Rudberg Eirik Newth Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Norges Blindeforbund: Gunnar Haugsveen Margareta Forrestad Ida Martine Nilsen Medlem oppnevnt etter forslag fra de ansatte i NLB: Merete Carlsen Vararepresentanter oppnevnt av departementet: Vara 1 Svein Arne Solbakk Vara 2 Toril Laberg Vara 3 Hege Finnset Eidseter Vararepresentanter oppnevnt etter forslag fra Norges Blindeforbund: Liv Therese Larsen Terje Andre Olsen Kari Wiik Vararepresentant oppnevnt etter forslag fra de ansatte i NLB: Ingvild Aanensen Fra andre halvår 2012 har Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge deltatt som observatør på styremøtene. 6

7 Saker Styret har avholdt fire møter og behandlet 50 saker. Hvert møte har faste saker, som regnskap, utlåns- og produksjonsstatistikker og utviklingsprosjekter. I tillegg har styret blant annet behandlet følgende saker: Budsjett, virksomhetsplan og årsrapport Tilknytningsforhold og avtaler for innlesere i NLB Prosess for utarbeidelse av ny strategiplan for NLB I tillegg til styremøtene har det i 2013 vært avholdt to styreseminarer. Årsregnskap 2013 Regnskap Regnskap Bevilget ramme Salg (merinntekt fra kap 3326 post 01) Øverført fra Inntekt skriveleiren Lønnsrefusjon Refusjoner Total ramme Lønn -vikar - overtid ansatte Lønn engasjement Innlesere / tekstkonsulent Styrearbeid 18 Arbeidsg.avg Totale lønnskostnader Invest. IT,Inventar, Maskiner Produksjonsmateriell Reise/kurs/velferd Kontor, program, tlf, porto, markedsf Konsulent - kjøp tjenester Vederlag/kontingenter Vedl./drift maskiner Vedl. Bygg og anlegg 0 29 Drift lokaler Totale driftskostnader Totale kostnader Resultat (-mindreforbruk) Tildelingsbrev og rundskriv NLB har mottatt følgende dokumenter fra KUD vedrørende budsjett 2012: Tildelingsbrev Endring i tildelt budsjettramme Fastsettelse av endelig budsjettrammer i brev

8 Forklaringer til regnskapstall NLB hadde en merutgift på ,- for 2013 i forhold til den tildelte rammen og egne inntekter. Kap 3326 post 01 Kravet til egne inntekter for året 2013 var ,-. De totale inntektene var ,-. Herav er det ,- som er knyttet til regnskaps- og IKT tjenester til Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI). De resterende ,- er diverse IKT bistand og telefoni i forbindelse med drift av felleslokaler, Norsk Barnebokinstitutt og NORLA. Merinntekt for salg blir da ,-. Kap 326 post 01 I det endelige tildelingsbrevet, datert , var bevilgningen på ,-. I brev av ble rammet redusert med ,-, men samtidig økt med ,- for overføring av mindreforbruket fra Den endelige rammen ble satt i brev av der lønnskompensasjon på ,- ble plusset på rammen. Totalt ble da rammen på ,-. NLB har mottatt ,-. i sykepengerefusjoner, svangerskapsrefusjoner og arbeidsmarkedstiltak, Det endelige resultatet for 2013 ga en merutgift på ,-, som dekkes inn i Post 1.1 Personalkostnader Lønnskostnader var ,- som var 49,3 prosent av de samlede kostnadene. Honorar til innlesing av bøker var på ,-. Post 1-2 Driftskostnader I 2013 har driften i NLB vært preget av utvikling og implementering av app for smarttelefoner og nettbrett. I tillegg har vi hatt økte kostnader til konsulenttjenester for å avklare avtale- og tilknytningsforhold for innlesere. Produksjonsmessig har vi hatt et dårligere år enn budsjettert på grunn av uenigheten med innleserne. I perioden april til oktober 2013 var det sterkt redusert innlesingsaktivitet hos NLB. Økt utlån av lydbøker innebærer økte driftskostnader. Vi har betalt det siste avdraget for leie av møbler til egne lokaler og andel fellesareal. Tilskuddsordninger NLB forvalter et tilskudd til Offentlig utvalg for punktskrift (OUP) KAP 0326 Post78; Språk-, litteratur- og bibliotekformål, Ymse faste tiltak Tildelt bevilgning 2013 (jf. endelig tildelingsbrev) Regnskap Mindreutgift Årsaken til mindreutgiften på er et prosjekt som ble i gang senere enn planlagt. Kostnadene til dette prosjektet vil komme neste år. 8

9 Resultatrapport NLB 2013 Distribusjon NLB har i 2013 fortsatt prosessen med å forbedre virksomhetens resultater og styrke bibliotektilbudet til mennesker i vår målgruppe. Høsten 2013 tok vi i bruk lydbok-appen Lydhør. Utviklingen av Lydhør er ledd i et planmessig arbeid for å tilpasse våre distribusjonsløsninger til den teknologiske utviklingen og endringer i våre brukergruppers behov. Lydhør er utviklet for smarttelefoner og nettbrett, og kan lastes gratis ned fra App Store og Google Play. Med Lydhør er det enkelt å søke opp, låne og spille av lydbøker på plattformer som er i alminnelig bruk, noe som bidrar til å fremme tilgjengelighet og samfunnsmessig likestilling for mennesker med behov for tilrettelagt litteratur. I 2013 har vi startet et prosjekt for å teste ut distribusjon av lydbøker via Internett til DAISY- Online-spillere. Prosjektet forbereder NLB til distribusjon direkte til DAISY-spillere i en fremtidig situasjon der CD-er, som en følge av generelle, kommersielle teknologiske endringer, kan bli faset ut. Prosjektet videreføres i Økt bruk av selvbetjente utlåns- og distribusjonsløsninger har medført behov for å styrke den nettbaserte brukerstøtten. I 2013 ble en ny modul for brukerstøtte implementert på våre nettsider. Lydhør i bruk på ipad. 9

10 Samarbeid Vi har fortsatt samarbeidet med andre produsenter om produksjons- og distribusjonsløsninger, både nasjonalt og internasjonalt. I året som gikk har vi samarbeidet med KABB (Kristent arbeid blant blinde og svaksynte) om en felles distribusjonsløsning for lydbøker. Videre har vi hatt samtaler med Norges Blindeforbund om distribusjon av lydavisene de produserer. Vi har også opprettet en dialog med Statped for å se på muligheter for et distribusjonssamarbeid for tilrettelagt litteratur produsert for grunnskole og videregående skole. Informasjon For å styrke informasjonsarbeidet lanserte har vi utviklet aksjonen Rett til å lese. Aksjonen ble lansert i april Lanseringen fikk bred mediedekning, med innslag i TV2 og NRK Radio. Under aksjonskonseptet Rett til å lese skal vi gjennomføre ulike informasjonskampanjer. Den første, Spre ordet, som er rettet mot folkebibliotek i alle landets fylker, er under gjennomføring. Produksjon Vi har behov for et bedre verktøy for innlesing av lydbøker, og har i samarbeid med vårt danske søsterbibliotek, NOTA, inngått kontrakt med den danske leverandøren Hindenburg om utvikling av et nytt produksjonsverktøy. Verktøyet ble ferdig utviklet i 2013, og vil bli tatt i bruk i våre studioer i løpet av Det nye produksjonsverktøyet vil effektivisere produksjon, øke kvaliteten og gjøre det mulig for NLB å tilby våre lånere innleste bøker med fulltekst. Lydbøker i fulltekst inneholder i tillegg til lyd også den trykte teksten. Tekst og tale er synkronisert har vært preget av en langvarig uenighet mellom NLB og innlesere. Uenigheten, som gjaldt innlesernes tilknytningsforhold til NLB, førte til sterkt redusert innlesingsaktivitet i perioden april til oktober Tidligere var samtlige innlesere hos NLB oppdragstakere. I 2013 ble sju innlesere fast ansatt i ulike stillingsandeler, til sammen 4,8 årsverk. Videre tok tolv innlesere ut stevning for Oslo tingrett med påstand om at de er å anse som fast ansatt, eller at de har krav på høyere stillingsandel. Denne tvisten er ikke avgjort. Som et direkte resultat av uenigheten med innleserne, ble produksjonen av innleste lydbøker i 2013 redusert med totalt 50 prosent sammenlignet med produksjonstallene for Reduksjonen i antall innleste lydbøker og tidsskrifter i kategorien folkebiblioteklitteratur var på 49 prosent. Produksjonen av innlest pensumlitteratur ble redusert med 54 prosent. Omorganisering I 2013 har vi besluttet en omorganisering som innebærer å utvide antall avdelinger i NLB fra fire til fem. Produksjons- og utviklingsoppgaver som frem til nå har vært lagt til Produksjonsavdelingen, blir fordelt på to nyopprettede avdelinger. Den ene av de to nye avdelingene blir tillagt alle oppgaver knyttet til produksjon av innleste lydbøker. De øvrige produksjonsoppgavene, samt en vesentlig andel av utviklingsoppgavene, legges til den andre av NLBs to nye avdelinger. Omorganiseringen gjennomføres i

11 Resultatmål 1 - Formidling NLB har et bredt litteraturutvalg tilpasset våre ulike brukergruppers behov. Som i folkebibliotekene er vår samlingsutvikling basert på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Lånersammensettingen og ønsker fra lånerne avspeiles i utviklingen av litteraturtilbudet. Lydboksamlingen er de tre seneste årene utvidet med innkjøpte titler fra vårt søsterbibliotek RNIB i Storbritannia. Vi har lånere i alle aldre, med ulik teknologikompetanse. For å sikre et godt bibliotektilbud til alle i målgruppen, har vi i tillegg til økt satsing på nettbasert distribusjon opprettholdt en førstelinjetjeneste som gjør det enkelt å kontakte oss på telefon eller e-post. Våre lånere kan strømme, laste ned eller bestille lydbøker som blir sendt på CD i posten. Punktskriftbøkene produseres på bestilling, og sendes ut i hefteformat. Andelen nettbaserte utlån øker. Vi har som mål å oppnå en ytterligere økning i andelen lånere som benytter vår selvbetjente, nettbaserte distribusjonsløsning. Lansering av lydbokappen Lydhør og forbedret brukerstøtte på våre nettsider er tiltak vi har gjennomført i 2013 for å nå dette målet. Hensiktsmessige nettsider er av vesentlig betydning for å sikre god litteraturformidling, informasjon og kommunikasjon og øke andelen nettbasert distribusjon. Vi har startet et prosjekt som skal evaluere og videreutvikle vår nettsider. Informasjon For å styrke informasjonsarbeidet og nå flere i målgruppen med informasjon om vårt tilbud, har vi utarbeidet aksjonen Rett til å lese. Under denne aksjonsparaplyen skal vi gjennomføre ulike aktiviteter og kampanjer rettet mot potensielle lånere, samarbeidspartnere og andre som er i kontakt med våre målgrupper. Aksjonen skal i tillegg til å gi NLB flere nye lånere også bidra til å øke allmennhetens kjennskap til NLB og skape økt oppmerksomhet om hvor viktig det er at alle mennesker i vårt samfunn har tilgang til litteratur og informasjon. Aksjonen har et eget nettsted Den første kampanjen under Rett til å lese-konseptet er kalt Spre ordet, og gjennomføres som en vandreutstilling i et stort antall folkebibliotek i alle landets fylker. Østfold og Troms var først ute, og så langt har til sammen 80 folkebibliotek fordelt seks fylker deltatt. Spre ordet-kampanjen startet våren 2013, og varer til sommeren Vi har startet planleggingen av neste kampanje, som vil rette seg mot barn og unge i målgruppen. Skolebibliotek og lærere er sentrale her. Kampanjen skal lanseres våren

12 Fra God Morgen Norges innslag om Rett til å lese-aksjonen. Mai-Linn Holdt, Hans Olav Lahlum og Merete Carlsen i studio. NLB-ansatte på stand under lanseringen av Rett til å lese-aksjonen, 24. april

13 Tiltak for barn og unge NLB har to bibliotekarer som ivaretar tilbudet til barn og unge i målgruppen. Det er et mål å gi barn og unge med synshemming, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som gjør at de har vansker med å lese trykt tekst tilgang til de samme bøkene som andre barn leser og snakker om. NLB skal bidra til økt bruk av punktskrift. I 2013 startet vi «Punktklubben», et lesestimuleringstiltak for blinde barn i grunnskolealder, klassetrinn 1. til 7. I perioden 2013 til 2015 skal det produseres taktile bilder, eller følebilder, ledsaget av tekster i punktskrift tilpasset de ulike aldersgruppene. Formålet med prosjektet er å oppmuntre til økt lesing av bøker i punktskrift og bidra til økt leseglede. Vi planlegger å sende ut bilder og tekster fire ganger i løpet av skoleåret. Første utsending var i høstsemesteret 2013, og gikk til barn i 1., 2. og 5. klasse. Alle Punktklubbens medlemmer er lånere hos NLB, og alt materiell sendes ut til direkte til barna. I Norge er det i dag omtrent 35 elever i 1. til 7. klassetrinn som skal ha opplæring i punktskrift. Prosjektet er blitt til i samarbeid med Norges Blindeforbund, og støttes av midler fra ExtraStiftelsen. NLB har en punktskriftsamling på titler. Andelen punktskriftbøker for barn og unge utgjør 48 prosent av samlingen. 26 prosent av den totale lydbokbestanden er barne- og ungdomslitteratur. Sommeren 2013 arrangerte NLB for femte gang skriveleir for ungdom med synshemming, i alderen 16 til 25 år. Skriveglade ungdommer fikk anledning til å møte profesjonelle forfattere og skape sine egne tekster. I alt 15 ungdommer i alderen 18 til 25 år deltok på skriveleiren, som varte en uke og var lagt til lokaler hos Statped Sørøst. Skriveleir for ungdom med synshemming, sommeren

14 Bestand Tabell 1.1 Bestand. Folkebiblioteklitteratur Endring Lydbøker Voksen Barn Punktskriftbøker Voksen Barn Samlet bestand folkebibliotek Samlet bestand av lydbøker og bøker i punktskrift i kategorien folkebiblioteklitteratur økte med 5 prosent fra 2012 til Tilbudet av titler i lydbokformat økte i 2013 med 7 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for Samlet bestand av bøker i punktskrift økte med 2 prosent fra NLBs bokbestand og sammensetting påvirkes i tillegg til tilveksttallene også av kassering i forbindelse med vedlikehold av samlingen. Tabell 1.2. Bestand. Studielitteratur Endring Lydbøker E-bøker/punktskrift Samlet bestand studielitteratur Som tabellen viser, økte samlet bestand av studielitteratur med 460 titler sammenlignet med tallene for Det gir en økning på 13 prosent i Tabell 1.3. Bestand. Noter Endring Noter

15 Utlån Tabell 1.4. Utlån. Folkebibliotek- og studielitteratur Endring Folkebiblioteklitteratur Lydbøker Punktskriftbøker Utlån folkebibliotek Studielitteratur Lydbøker E-bøker/punktskrift Noter Utlån studielitteratur Samlet utlån Samlet utlån folkebibliotek- og studielitteratur NLBs totale utlån av tilrettelagt litteratur var i 2013 på eksemplarer. Sammenlignet med utlånstallene for 2012, gir det en utlånsvekst på 9 prosent. I 2012 var utlånsveksten på 11 prosent. Utlån folkebiblioteklitteratur Lydbøker og bøker i punktskrift Samlet utlån av folkebiblioteklitteratur økte i 2013 med 8 prosent sammenlignet med tallene for Tabellen viser imidlertid at utlånsøkningen kun gjelder lydbøker. Utlånet av bøker i punktskrift har gått ned. Økningen i lydbokutlånet er på 8 prosent. Utlånet av bøker i punktskrift ble redusert med 775 eksemplarer, noe som gir en nedgang på 27 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for Punktklubber NLB har de seneste årene tilbudt bokklubbordninger for punktskriftlesere. Klubbene er et viktig tiltak for å stimulere til økt lesing av litteratur i punktskrift. Vi har fire ulike klubber for barn. Det er også fire punktklubber for voksne. Til alle klubbene produserer vi egne hefter. Samtlige punktklubber har månedlige utgivelser. Med til sammen 70 abonnenter på klubbene for barn og unge, og 84 abonnenter på punktklubbene for voksne, blir det totale antall utsendte hefter på hele Dette er et tall som ikke blir ført i den ordinære utlånsstatistikken, men kommer i tillegg. Dette kan dermed forklare nedgangen i det ordinære utlånet. 15

16 Utlån studielitteratur Det totale utlånet av studielitteratur økte i 2013 med 33 prosent sammenlignet med tallene for I 2011 økte utlånet av studielitteratur med 77 prosent og i 2012 med 41 prosent. Utlånsøkningen er også omtalt under Resultatmål 3 Studenttjenesten. Selvbetjente utlån Via MappaMi, en selvbetjent utlånsløsning på våre nettsider, kan lånerne strømme, laste ned eller bestille lydbøker tilsendt på CD. De kan også bestille bøker i punktskrift. Ved utgangen av 2013 var 38 prosent av NLBs totalt lånere registrert som brukere av MappaMi. I 2012 var 24 prosent av lånerne registrert som brukere av den selvbetjente utlånsløsningen. Strømming og nedlasting Studielitteratur Utlånet av studielitteratur i lydbokformat var i 2013 på eksemplarer. Strømming og nedlasting utgjorde 35 prosent av studielitteraturutlånet. 10 prosent ble strømmet og 25 prosent lastet ned. I 2012 utgjorde strømming og nedlasting til sammen 27 prosent av det totale utlånet av studielitteratur på lyd. Folkebiblioteklitteratur Vi lånte i 2013 ut eksemplarer folkebiblioteklitteratur i lydbokformat. Her utgjorde strømming og nedlasting til sammen 12 prosent, fordelt på 3 prosent strømming og 9 prosent nedlasting. I 2012 ble 10 prosent av all utlånt folkebiblioteklitteratur i lydbokformat strømmet eller lastet ned. Fjernlån Tabell 1.5. Fjernlån. Folkebibliotek og studenttjeneste Endring Folkebibliotek Studenttjenesten Lånere Tabell 1.6. Lånere Endring Samlet antall lånere I 2013 ble det registrert i alt nye lånere hos NLB, noe som ga en netto økning på personer, eller 11 prosent. I 2012 økte antall lånere med 10 prosent. 16

17 Resultatmål 2 - Produksjon All studielitteratur og mer enn halvparten av tilveksten i kategorien folkebiblioteklitteratur blir produsert internt hos NLB. Lydbøkene leses inn i våre studioer, eller produseres med talesyntese. NLB produserer bøker i punktskrift ferdig til trykking. Norges Blindeforbunds trykkeri i Bergen står for trykking og utsending av punktskriftbøker i papir. For å sikre fortsatt høyt produksjonsnivå og god kvalitet, har vi i 2013 lagt ned betydelige ressurser i arbeidet med å utvikle og forberede implementering av et nytt produksjonsverktøy for innleste lydbøker. Produksjonsverktøyet utvikles i samarbeid med vårt søsterbibliotek NOTA i Danmark og det danske selskapet Hindenburg. Vi har i 2013 satt i gang en prosess for å evaluere både kapasitet og kvalitet for våre studioer som benyttes ved innlesing av lydbøker. Oppgraderinger av NLBs studioer og implementering av det nye produksjonsverktøyet er prosesser som henger nøye sammen. Det påbegynte arbeidet fortsetter i En bedret studiosituasjon og nytt produksjonsverktøy vil forberede virksomheten på ytterligere resultatvekst og blant annet gjøre det mulig å få til en effektiv produksjon av innleste bøker med fulltekst. Samlet produksjon Tabell 2.1. Samlet produksjon. Folkebibliotek- og studielitteratur Endring Innleste lydbøker og talesyntese, samlet produksjon Lydbøker innkjøpte Samlet tilvekst lydproduksjoner Punktskriftbøker E-bøker Samlet tilvekst lyd- og punktskriftbøker Noter Antall aviser med daglig utgivelse Inkludert innkjøpte titler fra RNIB, Storbritannia. 500 titler i årene 2011 og titler i Tidsskrifter og hefter til punktklubber er inkludert i produksjonstallene fra Tallene for 2011 og 2012 er justert slik at tidsskrifter og hefter også er med her. Se tabell 2.5. Samlet punktskriftproduksjon. Samlet tilvekst av lydbøker og bøker i punktskrift var i 2013 på totalt titler. Det er en nedgang på 752 titler, eller 29 prosent, sammenlignet med tilsvarende tall for

18 Det totale antall egenproduserte lydbøker, innleste og bøker produsert med talesyntese, ble i 2013 redusert med 391 titler sammenlignet med tilsvarende tall for Det gir en reduksjon på 32 prosent for denne type produksjoner. Folkebiblioteklitteratur Tabell 2.2 Folkebibliotek. Samlet lydproduksjon. Bøker og tidsskrifter Endring Innleste produksjoner Lydbøker Tidsskrifter Samlet antall innlesninger Talesynteseproduksjoner Lydbøker Tidsskrifter Samlet antall talesynteseproduksjoner Innkjøpte titler Samlet tilvekst bøker og tidsskrifter Antall eksemplarer ved daglig utgivelse av aviser er fra 2011 ikke tatt med. Vi rapporterer i stedet på antall avistitler. Se tabell 2.3. Aviser. 2 Inkludert innkjøpte titler fra RNIB, Storbritannia. 500 titler i årene 2011 og titler i Samlet tilvekst av folkebiblioteklitteratur i lydbokformat var i 2013 på 924 titler, noe som gir en nedgang på 35 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for Det ble i 2013 lest inn 300 færre lydbøker enn året før. Antall innlesninger ble i 2013 redusert med 49 prosent sammenlignet med innlesningstallene for Produksjonssvikten for innleste lydbøker i 2013 skyldes uenigheten med innlesere av lydbøker hos oss. Uenigheten, som gjaldt innlesernes tilknytningsforhold til NLB, førte til sterkt redusert innlesingsaktivitet i perioden april til oktober I 2012 økte vi det totale antall innleste lydboktitler med 10 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for Vi samarbeider med våre søsterbibliotek i de øvrige nordiske landene om innkjøp av lydbøker fra RNIB i Storbritannia. I 2013 var det budsjettert med innkjøp av 300 titler, mens vi de to foregående årene kjøpte inn 500 titler fra RNIB. Nedgangen i antall innkjøpte titler skyldes i hovedsak denne endringen. 18

19 Tabell 2.3. Folkebibliotek. Aviser Endring Antall aviser med daglig utgivelse Fra 2013 tilbyr vi i tillegg til Aftenposten og Bergens Tidende daglig utgivelse også av Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Tabell 2.4. Folkebibliotek. Lydproduksjoner. Fordeling barne-/voksenlitteratur Endring Innleste produksjoner Voksen Barn Talesynteseproduksjoner Voksen Barn Innkjøpte titler 1 Voksen Barn Samlet tilvekst bøker og tidsskrifter Inkludert innkjøpte titler fra RNIB, Storbritannia. 500 titler i årene 2011 og titler i

20 Tabell 2.5. Folkebibliotek. Samlet punktskriftproduksjon og fordeling barne- /voksenlitteratur Endring Bøker Voksen Barn Samlet produksjon av bøker i punktskrift Tidsskrifter og hefter til punktklubber Voksen Barn Samlet produksjon tidsskrifter* og hefter til punktklubber Samlet punktskriftproduksjon Tidsskrifter og hefter er inkludert i rapporteringen fra Tall for 2011 og 2012 er justert slik at tidsskrifter og hefter også er med her. Tabellen viser at produksjonen av bøker i punktskrift ble redusert med 249 titler, noe som gir en nedgang på 46 prosent sammenlignet med produksjonstallene for Samlet produksjon av tidsskrifter og hefter til punktklubbene økte med 27 titler, eller 30 prosent. I 2011 og 2012 ble størstedelen av bøkene vi produserte som lydbøker også gjort klar for trykking i punktskriftutgave. Bøkene trykkes i hefteformat hos Norges Blindeforbunds trykkeri, som også står for utsending direkte til lånerne. Erfaringene har imidlertid vist at en stor andel DTBook-filer produsert som grunnlagsfiler for videre produksjon og trykking av bøker i punktskrift, ikke ble etterspurt av lånerne. For best mulig ressursutnyttelse, ble det derfor besluttet å begrense forhåndsproduksjonen av DTBook-filer til de mer sentrale og aktuelle titlene. I tillegg til bøker forberedt for trykking i punkt, kan lånerne bestille punktskriftutgaver av de fleste øvrige lydbøker i vår samling. De kan også bestille punktskriftproduksjon av bøker som ikke finnes i vår bokbase fra før. Leveringstiden er på to til tre dager for bøker som allerede gjort klar til trykking i punkt, og to til tre uker for bøker der DTBook-filer lages etter at låner har etterspurt boken. Tidligere var NLBs produksjon det lånerne kunne velge fra. Slik løsningen nå er, er valgmulighetene større enn den produksjonen NLB har i det enkelte år. 20

21 Studielitteratur Tabell 2.6. Studielitteratur. Samlet produksjon Endring Innleste lydbøker Lydbøker talesyntese Total produksjon lydbøker E-bøker/punktskrift I 2013 produserte vi totalt 349 titler studielitteratur i lydbokformat, noe som gir en nedgang på 24 prosent sammenlignet med produksjonstallene for I 2012 hadde vi en økning i denne type produksjoner på 8 prosent sammenlignet med året før. I 2013 produserte vi 76 titler studielitteratur med tradisjonell innlesing. Det er 98 færre titler enn året før, noe som gir en nedgang på 54 prosent sammenlignet med tilsvarende produksjonstall for Lydbøker produsert med talesyntese ble i 2013 redusert med 8 prosent. Tabell 2.7. Noter. Produksjon Endring Punktskriftnoter Resultatmål 3 - Studenttjenesten Produksjonsomfang og leveringstid Produksjonen av studielitteratur gikk i 2013 ned med 24 prosent sammenlignet med produksjonstallene for Til tross for produksjonsnedgangen, hadde vi i 2013 full måloppnåelse når det gjelder produksjon av pensumlitteratur til synshemmede studenter med produksjonsrett. Produksjonsrettstudentene som sendte inn sine pensumlister til vår studenttjeneste fikk levert alle titler på listene. I likhet med reduksjonen i innlesing av folkebiblioteklitteratur, er også nedgangen i innlest studielitteratur er et resultat av den langvarige uenigheten med innlesere av lydbøker hos oss. For å kunne levere alle produksjoner på oppdrag av studenter med produksjonsrett, har vi i 2013 ikke kunnet prioritere å produsere studielitteratur ut over titlene i pensumlistene. Som et ledd i en målrettet samlingsutvikling, har vi tidligere år produsert noen aktuelle, etterspurte bøker i tillegg til bestillingene fra studenter med produksjonsrett. Kun studenter med synshemming har rett til å få produsert pensumlitteratur hos NLB. Studenter med dysleksi eller andre lesevansker har ingen selvstendig produksjonsrett. I de seneste årene er en betydelig andel av studielitteraturen produsert med talesyntese. Som en følge av den reduserte innlesningskapasiteten i 2013, utgjør andelen lydbøker produsert med talesyntese hele 78 prosent av den totale studielitteraturproduksjonen i 21

22 lydbokformat. I 2012 utgjorde andelen lydbøker produsert med talesyntese 56 prosent av samlet studielitteratur på lyd. Til tross for færre innleste lydbøker hadde vi i 2013 en samlet nedgang i antall talesynteseproduksjoner for studenter. Sammenlignet med tilsvarende tall for 2012 er reduksjonen på 8 prosent. Forklaringen på at lavere innlesningsvolum ikke har ført til økt produksjon av lydbøker med talesyntese, ligger i at produksjonsrettstudentene i økende grad ønsker pensumlitteraturen produsert i e-bokformat. I 2013 produserte vi 152 e- boktitler, noe som gir en økning på 97 prosent sammenlignet med året før. Økt produksjon av e-bøker har bidratt til måloppnåelsen når det gjelder produksjoner på oppdrag av studenter med produksjonsrett. Bruk av talesyntese ved produksjon av studielitteratur korter vesentlig ned på produksjonstiden for den enkelte bok, noe som er av vesentlig betydning for studentene. Også bøker produsert i e-bokformat har kort leveringstid. Lydbøker produsert med talesyntese er fulltekstbøker, som i tillegg til innlesningen også inneholder den trykte teksten. Lyd og tekst er synkronisert. Bøker i e-bokformat kan leses med leselist, eller opplesningsverktøy studentene har installert på sine PC-er. Lånersammensetning Studenttjenesten tilbyr studenter som ønsker det ekstra bistand og oppfølging under utdanningsforløpet. Studentene oppfordres til å sende inn sine pensumlister, slik at studenttjenesten i tillegg til å verifisere titler fra NLBs egen samling og sette bøker i produksjon, også kan formidle litteratur fra andre lands samlinger. I 2013 ble det registrert 443 nye studentlånere hos NLB. I 2012 var det tilsvarende tallet 428. Av totalt 655 aktive studenter som i 2013 benyttet seg av studenttjenestens tilbud om personlig oppfølging i løpet av studietiden, var 79 personer, eller 12 prosent, studenter med produksjonsrett. I 2012 var det 599 studenter som hadde løpende oppfølging fra studenttjenesten. 69 av studentene hadde produksjonsrett. Antallet studenter med produksjonsrett har vist kun små endringer de seneste år. Økt utlån I tabell 1.2. Utlån under resultatmål 1 - Formidling kommer det frem at utlånet av studielitteratur økte fra eksemplarer i 2012 til eksemplarer i 2013, noe som gir en utlånsvekst på 33 prosent. I 2011 økte utlånet av studielitteratur med hele 77 prosent og i 2012 med 41 prosent. Med unntak av i 2013, har vi de seneste årene hatt økning i studielitteraturproduksjonen. Til grunn for utlånsveksten ligger et bredere tilbud og økning i antall nye studentlånere. Strømming og nedlasting utgjorde i 2013 totalt 25 prosent av samlet utlån av studielitteratur på lyd. I 2012 ble 27 prosent av studielitteraturen strømmet eller lastet ned. Lånerne av studielitteratur velger strømming og nedlasting i større grad enn de som låner folkebiblioteklitteratur. Andelen strømming og nedlasting av folkebiblioteklitteratur på lyd var i 2013 på 12 prosent. 22

23 Resultatmål 4 - Nasjonalt ansvar NLB har et utstrakt samarbeid med andre produsenter av tilrettelagt litteratur, både nasjonalt og internasjonalt. Innenlands samarbeider vi om produksjonsspørsmål med blant andre Statped sørøst, Norges blindeforbund og med kommersielle aktører innen digitalisering og lydproduksjon. Det er etablert et tett samarbeid med NLBs søsterbibliotek i de øvrige nordiske landene, og internasjonalt med DAISY Consortium (DC). Samarbeid nasjonalt Norsk DAISY-konsortium (NDK) NLB tok i 2006 initiativ til å stifte Norsk DAISY-konsortium (NDK). NDK er tilsluttet det internasjonale DAISY Consortium (DC), og består av Universell, Statped sørøst, Norges blindeforbund, KABB (Kristent arbeid blant blinde og svaksynte) og NLB. NLB leder arbeidet i NDK. Spørsmål knyttet til samarbeid om distribusjons- og produksjonstekniske spørsmål har stått sentralt i konsortiet. I 2014 starter vi et samarbeid med KABB om distribusjon av deres bøker. Et samarbeid med Norges blindeforbund om distribusjon lydavisene de utgir, er under utredning, og vi drøfter et mulig distribusjonssamarbeid med Statped, som produserer tilrettelagte lærebøker for elever i grunnskole og videregående skole. Distribusjonssamarbeid mellom NLB og de øvrige medlemmene i NDK vil bidra til å gjøre informasjon om og tilgang til tilrettelagt litteratur mer oversiktlig og enklere for våre felles målgrupper. Distribusjonssamarbeidet inkluderer mulighet for alle medlemmene til å ta i bruk lydbok-appen Lydhør. Nasjonalbiblioteket NLBs digitale masterarkiv blir lagret ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana. Det sikrer at NLBs produksjoner er tilgjengelig uansett hvilke filformater som blir tatt i brukt i fremtiden. Utlånet av lydbøkene, inkludert brenning av ny DAISY-CD for hvert nytt utlån, skjer hos NLB. NLBs samling av punktskriftbøker produsert før 2010 utgjør et stort volum, og NB Mo i Ranas store lagringskapasitet blir utnyttet ved at bøkene oppbevares der. Ved utlån sendes punktskriftbøkene direkte fra Mo i Rana til den enkelte låner. Dette er av vesentlig betydning for NLB og et godt eksempel på samarbeid for å utnytte statlige ressurser best mulig. Internasjonalt samarbeid DAISY Consortium (DC) Deltakelse i DAISY Consortium (DC) er av vesentlig betydning for store deler av utviklingsarbeidet ved NLB. NLB er representert i styret for DC seksjonssjef for produksjonsavdelingen innehar vervet treasurer. I tillegg har NLB innehatt en viktig rolle i arbeidsgruppen som utviklet et online grensesnitt (GUI) for DAISY Pipeline, hovedproduksjonsverktøyet for lydbøker med talesyntese. DAISY Pipeline ble i 2008 tatt i bruk som internt produksjonsverktøy i NLB. NLB har styrket utviklerkompetansen, og har en sentral rolle i utviklingen av DAISY Pipeline 2. Produksjonsavdelingen bidrar med en 60 prosent stillingsandel i dette utviklingsprosjektet. DAISY Pipeline 2 er basert på åpen kildekode, og gir mulighet til økt automatisering ved produksjon av tilrettelagt materiale. Videreutviklet produksjonsverktøy, 23

24 med forbedret kjerne tilpasset endringer i behov, ivaretar NLBs mulighet til å tilby produkter i det format lånerne etterspør. IFLA IFLA (The International Federation of library Associations and Institutions). NLB er medlem av Standing Committee i IFLAs seksjon Libraries Serving Persons with Print Disabilities. Seksjonen har som hovedoppgave å arbeide for at personer med syns- og lesehemminger får tilgang til de samme bibliotektjenestene som andre. TIGAR I de to seneste årene har NLB deltatt i det internasjonale samarbeidet mellom biblioteker og rettighetshavere som kalles TIGAR-prosjektet. Samarbeidet er basert på at såkalte Trusted Intermediaries (TIs) får tilgang til å laste ned bøker fra hverandres samlinger. Deltakelse i TIGAR-prosjektet bidrar til å øke norske låneres tilgang både til folkebibliotek- og studielitteratur. Samarbeidet har gitt våre lånere tilgang til studielitteratur på lyd fra produsenter av tilrettelagt litteratur i USA. TIGAR-samarbeidet er et viktig samarbeid i påvente av at vi ser de konkrete resultatene av den WIPO-traktaten om utveksling av litteratur som ble fremforhandlet sommeren Bookshare NLB har en avtale med det amerikanske, nettbaserte biblioteket Bookshare, som, i likhet med NLB, arbeider for å gi lik tilgang til litteratur og informasjon. Bookshare har mer enn engelskspråklige e-bøker i sitt digitale bibliotek av titlene er i dag tilgjengelige for NLBs lånere - som selv laster ned bøkene fra Bookshare Nordiske lyd- og blindeskriftbibliotek Vi samarbeider tett med våre søsterbibliotek i Norden. Samarbeidet omfatter både produksjons- og distribusjonsspørsmål og saker knyttet til formidlings- og informasjonsarbeidet. Resultatmål 5 - Utvikling Distribusjon Vi har i 2013 utviklet og implementert et nytt backendsystem for online-distribusjon. Dette arbeidet har vært nødvendig for å kunne ta i bruk vår nyutviklede lydbok-app, og for å legge til rette for utprøving av DAISY-online-spillere. Lydbok-app NLBs lydbok-app Lydhør har vært tilgjengelig for våre lånere fra høsten Lydhør er utviklet både for Apple-enheter, som bruker operativsystemet ios, samt for mobiler og nettbrett som bruker operativsystemet Android. Disse systemene er svært forskjellige. I forbindelse med utviklingen av Lydhør har vi derfor gitt to ulike utviklingsmiljøer, med kompetanse på hvert sitt operativsystem, i oppdrag å utvikle de to utgavene av Lydhør. 24

25 Firmaet Pyxima har stått for utviklingen av Android-versjonen av Lydhør, mens firmaet Sensotec har utviklet ios-utgaven. Begge firmaene er belgiske, og det har vært et tett samarbeid mellom de to utviklingsmiljøene. Parallelt med utviklingen av Lydhør for NLB, har Pyxima og Sensotec også utviklet tilsvarende apper for vår svenske søsterorganisasjon MTM, og også for et kommersielt svensk foretak, Inläsningstjänst. NLB finner det gunstig at vi på denne måten kan dra nytte av et felles utviklingsprosjekt, både med tanke på å redusere utviklingskostnader og for å bygge på hverandres ideer og erfaringer. Lydhør kan lastes gratis ned fra App Store og Google Play. Alle lydbøkene i vår samling kan strømmes eller lastes ned til smarttelefoner og nettbrett. Appen kommer i tillegg til tilbudet om strømming og nedlasting til PC. Strømming tilbys via vår egenutviklede løsning NLBDirekte. DAISY-Online-spillere I 2013 har vi igangsatt et prosjekt for å teste ut distribusjon av lydbøker via Internett til DAISY-Online-spillere. Prosjektet forbereder NLB til distribusjon direkte til DAISY-spillere i en fremtidig situasjon der CD-er, som en følge av generelle, kommersielle teknologiske endringer, kan bli faset ut. Prosjektet videreføres i Abonnementsmodul for aviser I samarbeid med vår leverandøren Bibliofil har vi gjennomført endringer i vårt biblioteksystem som gjør at vi i løpet av 2014 kan øke tilbudet av aviser. NLB har utvidet avistilbudet i

26 Produksjon Nytt produksjonsverktøy I samarbeid med NOTA, vårt søsterbibliotek i Danmark, undertegnet vi høsten 2011 en kontrakt med det danske selskapet Hindenburg om utvikling av et nytt produksjonsverktøy for innleste lydbøker. Produksjonsverktøyet er nå ferdig utviklet og klart for implementering i våre studioer. Vi har i 2013 har startet på en totalvurdering av våre studioer for å kartlegge både kapasitet og kvalitet. Oppgraderinger av studioene og implementering av Hindenburg er prosesser som må ses i sammenheng. Det nye produksjonsverktøyet blir tatt i bruk så snart studiosituasjonen er avklart og nødvendige endringer er gjennomført. Fulltekstbøker NLB har tidligere gjennomført et prosjekt for å prøve ut produksjon av innleste lydbøker med fulltekst. Hindenburg vil gjøre det mulig for oss å etablere produksjon av lydbøker i dette formatet. I dag er tilbudet av bøker med både tekst og tale begrenset til talesynteseproduksjonene. Til produksjonen av bøker med talesyntese benytter vi vår egenutviklede talesyntese, Brage, som ble utviklet i samarbeid med vårt søsterbibliotek MTM i Sverige. Brage har vært i bruk siden Vi har frem til i dag brukt en del ressurser på forbedringer og videreutvikling av Brage. En betydelig andel av studielitteraturen produseres med talesyntese. Revisjon av NorBraille NorBraille er vårt produksjonsverktøy for bøker i punktskrift. Produksjonen er basert på DTBook-filer. NorBraille er utviklet i samarbeid med den danske leverandøren Sensus, og har vært i bruk hos NLB i to år. I samarbeid med NOTA (Danmark), MTM (Sverige) og SBS (Sveits) har vi i 2013 startet et prosjekt med formålet å utvikle et nytt og forbedret produksjonsverktøy for bøker i punktskrift. Korrekt og effektiv produksjon av punktbøker i kortskrift er ett av kravene som stilles til det nye produksjonsverktøyet. NLB har tidligere etablert en felles digital produksjonslinje for lyd- og punktskriftbøker. Risikostyring og internkontroll Rapporten Kritisk blikk på IKT er en gjennomgang av organisering og kostnader knyttet til NLBs IKT-virksomhet. Rapporten beskriver risikofaktorer, samt tiltak for risikoredusering. Den første rapporten fra 2007 ble fulgt opp med ny rapport i En rekke tiltak er gjennomført etter dette. Vi har i 2013 startet arbeidet med å utarbeide ny IKT-rapport for NLB. Risikovurdering og beskrivelse av risikoreduserende tiltak vil stå sentralt i rapporten. NLBs Rutiner for anskaffelser sikrer at alle anskaffelser i NLB utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og instrukser for offentlige anskaffelser. NLBs strategiplan for perioden 2011 til 2014 beskriver virksomhetens hovedmål og tiltak for måloppnåelse. Basert på sentrale mål i strategiplanen, utarbeider vi årlige virksomhetsplaner for organisasjonen. Strategi- og virksomhetsplaner blir godkjent av NLBs styre. Risikovurdering er tatt inn som egne punkt i organisasjonens årlige virksomhetsplaner og er også et viktig punkt i NLBs prosjektmodell. 26

27 NLB abonnerer på HMS-system fra leverandøren Infotjenester. Systemet inkluderer varslingssystem. Etiske retningslinjer og etisk bevisstgjøring NLB er en oversiktlig organisasjon som sammen med virksomhetens karakter bidrar til at det på mange områder er begrenset risiko for å komme i konflikt med de etiske retningslinjer som gjelder for statstjenesten. Vi har en betydelig brukerkontakt, både på telefon, via e-post og gjennom selvbetjente løsninger på Internett. Dette kan i enkelte tilfeller lede til krevende situasjoner der flere hensyn må veies opp mot hverandre. Blant annet gjennom utarbeidelse og oppfølging av en serviceerklæring forsøker vi å ivareta hver enkelt bruker best mulig, samtidig som vi har helheten for øye. Det er orientert om etiske retningslinjer for statstjenesten på allmøter i NLB. Som det går frem flere steder i denne årsrapporten, har NLB satt mye inn på å effektivisere virksomheten. Slik arbeider vi for å sikre at de midlene som er bevilget gir så gode resultater for brukerne som mulig. Likestilling 2013 Totalt Lederstillinger Øvrige stillinger Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kjønnsfordeling alle ansatte (i pst.) 61,9 38,1 40,0 60,0 64,4 35,6 Kjønnsfordeling heltidsansatte (i pst.) 58,2 41,8 40,0 60,0 60,6 39,4 Kjønnsfordeling deltidsansatte (i pst.) 84,9 15,1 0,0 0,0 84,9 15,1 Gjennomsnittslønn (i kr) Likestilling mellom kjønnene er en viktig målsetting for lønnspolitikken i NLB. Dersom vi holder lederstillinger utenom, ser vi av tabellen at mannlige ansatte tjener 6 prosent mer enn kvinnelige ansatte. Vi har ikke kunnet finne noe som tyder på at menn og kvinner systematisk behandles ulikt i spørsmål om lønnsfastsettelse og lønnsutvikling. Miljøarbeid NLBs Rutiner for anskaffelser ivaretar regjeringens krav til offentlige virksomheter om å utøve miljø- og samfunnsansvar ved anskaffelser. Ledelsen i NLB er ansvarlig for miljøarbeidet og skal påse at tiltakene følges opp i avdelingene. Papirinnsamlingsesker er plassert ved hver arbeidsplass. Datautstyr gjenbrukes internt. Ved kassasjon leveres datautstyr til gjenbruk eller til miljøvennlig destruksjon. All belysning i kontorlandskapet slås automatisk av etter kl

28 I 2011 lanserte vi en ny løsning for nettbasert distribusjon, og tilbyr nå strømming og nedlasting av alle lydbøker i samlingen. I tillegg til et forbedret tjenestetilbud, gir nye distribusjonsmåter en miljøgevinst ved at antall lydbøker produsert på CD reduseres. Øvrig rapportering Inkludering og mangfold Lik tilgang for alle er NLBs visjon. Gjennom produksjon av tilrettelagt litteratur, og formidling og informasjon, bidrar vi til inkludering og likestilling for mennesker som på grunn av ulike funksjonsnedsettelser ikke kan lese trykt tekst. Vi samarbeider internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur for å øke tilbudet av litteratur på andre språk enn norsk i egen boksamling, og for å kunne formidle tilrettelagt litteratur på en rekke ulike språk fra andre lands samlinger. Nordisk samarbeid, deltakelse i IFLA og Daisy Consortium (DC), samt avtalen med Bookshare, er av vesentlig betydning for NLBs mulighet til å formidle litteratur på et større antall språk. Vi har i 2013 etablert et samarbeid med Det flerspråklige bibliotek og produsert noen lydbøker på minoritetsspråk. Produksjonene er knyttet til markeringen av Morsmålsdagen NLB hadde per tre ansatte med innvandrerbakgrunn. Antall personer med innvandrerbakgrunn utgjør 5 av det totale antall ansatte i NLB. Ved utlysning av ledige stillinger oppfordres alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universell utforming Å ivareta kravene til universell utforming og sikre god tilgjengelighet for alle, har høy prioritet i NLB. Våre nettsider er en viktig kommunikasjonskanal til lånere og interessenter. NLBs nettsider er utviklet med brukergrensesnitt, struktur og tekstutforming der hensynet til universell utforming og god kommunikasjon med våre ulike brukergrupper står sentralt. Nettbasert distribusjon og endringer i våre kommunikasjonsbehov, blant annet som følge av økt satsing på informasjonsarbeid har imidlertid medført behov for oppgradering av nettsidene. Vi har satt i gang et prosjekt som skal vurdere tiltak for å sikre bedre kommunikasjon og et godt brukergrensesnitt som ivaretar våre brukergruppers behov. Brukerundersøkelse NLBs seneste brukerundersøkelse er fra I samarbeid med Opinion gjennomførte vi da en brukerundersøkelse blant lydboklånerne. 550 av NLBs aktive lydboklånere ble intervjuet per telefon, og et mindre antall deltok i gruppeintervjuer. Hensikten med undersøkelsen var å måle tilfredsheten med NLBs tilbud, samt å kartlegge lånernes bruksmønster. Det ble i undersøkelsen stilt spørsmål om låne- og lesevaner, og om hvor fornøyde lydboklånerne er med litteraturtilbudet ved NLB. Videre er det også stilt spørsmål om kvaliteten på NLBs lydbøker, kontakten med førstelinjetjenesten og om brukergrensesnitt og informasjon på nettsidene. Undersøkelsen viser at NLBs lånere er godt fornøyd med tilbudet av lydbøker. De synes det er enkelt å komme i kontakt med biblioteket og at de får god hjelp til å velge bøker. 28

Årsrapport 2012. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

Årsrapport 2012. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 2013/331-1 Deres referanse: Dato: 15.02.2013 Årsrapport 2012 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

NLB biblioteket for lyd og punkt. Bibliotekmøtet 18. mars 2010

NLB biblioteket for lyd og punkt. Bibliotekmøtet 18. mars 2010 NLB biblioteket for lyd og punkt Bibliotekmøtet 18. mars 2010 Lik tilgang for alle! Velkommen til dobbeltseminar om hvilke tilbud NLB har - til mennesker som har vansker med å lese trykt tekst - til bibliotek

Detaljer

Årsrapport 2011. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

Årsrapport 2011. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 2012/174-2 Deres referanse: Dato: 15.02.2012 Årsrapport 2011 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Detaljer

NLB Lydbøker en døråpner til lesegleden. Bibliotekmøtet 23. mars 2012

NLB Lydbøker en døråpner til lesegleden. Bibliotekmøtet 23. mars 2012 NLB Lydbøker en døråpner til lesegleden Bibliotekmøtet 23. mars 2012 Lik tilgang for alle! Velkommen til seminar om hvilke tilbud NLB har - til mennesker som har vansker med å lese trykt tekst - til bibliotek

Detaljer

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Årsrapport 2013 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Postadresse Postboks 2764 Solli N-0204 OSLO Besøksadresse Observatoriegata 1 B Oslo E-post/Internett post@nlb.no www.nlb.no Telefon Adminstrasjon

Detaljer

Årsrapport 2016 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2016 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2016 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2016... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Strategi for NLB fra

Strategi for NLB fra 16. februar 2015 Strategi for NLB fra 2015 2018 Dette er NLB NLB har arbeidet målbevisst for å gjennomføre hovedsatsingene i strategiplanen fra 2011-2014. Vi har økt vår utviklingskapasitet og vi har gjennomført

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Vanskelig å lese trykt tekst? Vi har en bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlige

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/19-12.01.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Brevet er disponert i følgende

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhald Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Frå leiaren... 2 Del II. Introduksjon til hovudtala i verksemda... 3 Styret

Detaljer

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB 16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB Avtale Dette er en samarbeidsavtale mellom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og [navn på utdanningsinstitusjon]. Avtalen regulerer

Detaljer

NLB Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ÅRSRAPPORT 2008

NLB Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ÅRSRAPPORT 2008 NLB Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ÅRSRAPPORT 2008 Innhold Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 2008...3 NLBs organisasjon...4 Lokalisering...4 Intern organisering...4 Administrasjonsavdelingen...4

Detaljer

Vår referanse: 2013/331-1 Dykkar referanse: Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. Dato: 15.02.2013

Vår referanse: 2013/331-1 Dykkar referanse: Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. Dato: 15.02.2013 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 2013/331-1 Dykkar referanse: Dato: 15.02.2013 Årsrapport 2012 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Detaljer

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00 Sammendrag Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) driver et offentlig godkjent lydbibliotek, som ikke er fullt ut finansiert over kulturbudsjettet. For å gi lånerne et bedre tilbud i lydbiblioteket

Detaljer

Distribusjon og digitalt innhold. NLB fremtidige distribusjonsmodell

Distribusjon og digitalt innhold. NLB fremtidige distribusjonsmodell Distribusjon og digitalt innhold NLB fremtidige distribusjonsmodell Hva kommer jeg til å snakke om Litt om dagens produksjon og utlån Dagens utlånsløsninger Fremtidige distribusjonsmodeller Punktproduksjon

Detaljer

21.02.2005. Bredalsmarken 15 5836 Bergen Tlf 22 06 88 92 Fax 22 06 88 92. Hørløcks veg 66 7058 Jakobsli Tlf 22 06 88 09 Fax 22 06 88 94

21.02.2005. Bredalsmarken 15 5836 Bergen Tlf 22 06 88 92 Fax 22 06 88 92. Hørløcks veg 66 7058 Jakobsli Tlf 22 06 88 09 Fax 22 06 88 94 Årsrapport for 2005 21.02.2005 Observatoriegata 1B P.b. 2764 Solli 0204 Tlf 22 06 88 00 Fax 22 60 88 88 www.nlb.no Org.nr 970 145 567 NLB, avd Bredalsmarken 15 5836 Tlf 22 06 88 92 Fax 22 06 88 92 NLB,

Detaljer

Årsrapport 2016 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2016 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2016 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhald Årsrapport 2016... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I Melding frå leiaren... 2 Del II Introduksjon til verksemda og hovudtala...

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Brukerundersøkelse 2011

Brukerundersøkelse 2011 Brukerundersøkelse 2011 Gjennomført av Opinion Perduco AS Desember 2011 1 INNHOLD... 1 Innledning... 4 Målgruppe... 4 Metode... 4 Datainnsamling... 4 Presentasjon av resultatene... 4 Feilmarginer... 5

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Rammeavtale Norsk lyd blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Norsk Skuespillerforbund (heretter kalt NSF) Welhavens gate 1 0166 Oslo 1. Avtalens formål

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsrapport for 2007. Fra trykt bok til lydbok - NLB

Årsrapport for 2007. Fra trykt bok til lydbok - NLB Årsrapport for 2007 Fra trykt bok til lydbok - NLB Observatoriegata 1B P.b. 2764 Solli 0204 Oslo Tlf 22 06 88 10 www.nlb.no Org.nr 970 145 567 årsrapport nlb 2007 Årsrapport for 2007...1 Innledning...

Detaljer

nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker

nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker Formater i PipeOnline DAISY (Digital Accessible Information System) er en veletablert internasjonal standard for strukturering av digitale lydbøker. Standarden

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst Vaksen Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og vanlege

Detaljer

Årsrapport 2015 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2015 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2015 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2015... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # )

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # ) Lesersørvis i folkebibliotek (Ref #18419887) Søknadssum: 395 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Intranett/arkiv - Web-basert løsning for informasjonsdeling i NLB.

Kvalifikasjonsgrunnlag. Intranett/arkiv - Web-basert løsning for informasjonsdeling i NLB. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kvalifikasjonsgrunnlag for Intranett/arkiv - Web-basert løsning for informasjonsdeling i NLB. Dato: 10.2.2011 Konkurranse med forhandling Sak: 2011/002/511 Innhold 1.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5515-6.1.2017 Tildelingsbrev for 2017 Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Stortingets behandling av

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER.

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER. SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER. Prosjektets mål: Prosjektets mål var å styrke punktskriftens posisjon som skriftspråk for blinde og sterkt svaksynte og å modernisere

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Bok til alle i voksenopplæring

Bok til alle i voksenopplæring Bok til alle i voksenopplæring Søknadssum 516 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Leser søker bok Adresse LITTERATURHUSET WERGELANDSVEIEN 29 0167 OSLO Organisasjonsnummer 985160414 Hjemmeside

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

KORT OG GODT PUNKTSKRIFT SLUTTRAPPORT

KORT OG GODT PUNKTSKRIFT SLUTTRAPPORT Forebygging prosjekt 2007/1/0053 SLUTTRAPPORT KORT OG GODT PUNKTSKRIFT Forord Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med prosjektet Kort og godt - punktskrift som ble gjennomført av Norges Blindeforbund

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Små-rim

Sluttrapport Prosjekt: Små-rim Sluttrapport Prosjekt: Små-rim 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 Målsetting 4 Bakgrunnen 4 Prosjektgjennomføring og metode 4 Resultater og resultatvurdering 4 Oppsummering/konklusjon/videre planer 4 Kapittel

Detaljer

Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/ Fagansvarlig syn Stine Morbech

Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/ Fagansvarlig syn Stine Morbech Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/2018 20.04.17 Fagansvarlig syn Stine Morbech Helt kort om den nye modellen Hva er besluttet? Modellen har vært presentert og drøftet i Faglig samarbeidsråd

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

30. APR 200! & / QS3-)5 9. Høringsuttalelse til "Bibliotekreform 2014"

30. APR 200! & / QS3-)5 9. Høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 Offentlig utvalg for blindeskrift, OUB Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B Postadresse: Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Tlf. 22 06 88 71 Mobil 928 04 617 Faks 22 06

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Dokumentlevering utfordringer og muligheter Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag 18.04.07 kl.13-16 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Årsmelding. Talet på lånarar stig Talet på lånarar i NLB steig med 12 % i Vår referanse: 2010/861/ Dykkar referanse: Dato:

Årsmelding. Talet på lånarar stig Talet på lånarar i NLB steig med 12 % i Vår referanse: 2010/861/ Dykkar referanse: Dato: Vår referanse: 2010/861/046.2 Dykkar referanse: Dato: 17.02.2011 Årsmelding Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 2010 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er Noregs leiande leverandør av informasjons-

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV - NASJONALBIBLIOTEKET

Deres ref Vår ref Dato STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV - NASJONALBIBLIOTEKET Nasjonalbiblioteket Postboks 2674 Solli 0203 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3143- xx..2016 STATSBUDSJETTET 2017 - TILDELINGSBREV - NASJONALBIBLIOTEKET Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

17 medarbeidere - hvem er vi:

17 medarbeidere - hvem er vi: 17 medarbeidere - hvem er vi: Ingrid Ericson ST, bibliotek i vgs., litteraturformidling, turnéer. Morten O. Haugen NT, kultur, bibliotek, samisk, statistikk Karina Bording Halgunset ST, kultur- og bibliotekbuss,

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer