Høringssvar fra klubber og lag om Media Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar fra klubber og lag om Media Norge"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Høringssvar fra klubber og lag om Media Norge Redaksjonsklubben i dn.no Som del av en nettavis synes jeg det er viktig å se på konsekvensene for internett-delen. Jeg tror stor eierkonsentrasjon kan få enda større betydning på nett enn ellers, fordi mulighetene til å samarbeide er større. Man kan i større grad styre trafik fra en nyhetskilde, eller tjeneste, til andre, slik at store "trafikkmaskiner" bestemmer vinnerne på andre felter. Krysseierskap mellom ulike typer medier kan også få mer praktisk konkurransevridende betydning på nett. Det kan gi høyere barrierer for å starte opp noe i konkurranse med giganter. I utgangspunktet gir internett lavere barrierer for å starte opp, og lenge var det langt flere uavhengige publikasjoner på nett enn det som var vanlig ellers, men i løpet av 2005 ble det meste kjøpt opp. Nå er det stort sett de gamle store som eier alt. Pionertiden er på en måte over, men støvet har ikke helt lagt seg ennå, og nettmediene har langtfra funnet sine endelige former. Det er litt for tidlig å konkludere, men faren er der. Mvh Jonas Blich Bakken Klubbleder DN.no Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus Journalistlag I et fusjonert Media Norge-konsern vil Schibsted være den dominerende parten. Én eier kan komme til å rå over mer enn 1/3 av landets samlede avisopplag, være største eier i flere av landets største aviser og dessuten eier av dominerende journalistiske nettsteder. En slik fusjon representerer en eierkonsentrasjon som neppe tjener mediemangfoldet i Norge. En formildende faktor kan være at en Media Norge-sammenslåing sikrer norsk eierskap i de største regionavisene i Norge. Imidlertid ser vi en risiko for at et nytt konsern vil være mer attraktivt for utenlandske investorer enn det dagens mindre enheter er. Vi ser derfor ikke på en fusjon som en garanti for å sikre eierskap på norske hender.

2 I høringsdokumentet fra Medietilsynet skisserer partene fine tanker for hvordan redaksjonell uavhengighet i hver enkelt bedrift kan sikres på tross av fusjonen. De konkrete planene og tiltakene for redaksjonell uavhengighet i et storkonsern er det imidlertid færre av. Vi kan forstå at eierne og lederne i de fire selskapene ser en effektiviseringsgevinst i en fusjon, men frykter at dette på sikt kan gå på bekostning av den redaksjonelle friheten i hver enkelt bedrift. En effektivisering kan på sikt også bety tapte journalistarbeidsplasser, noe vi naturligvis vil advare sterkt mot. Med utgangspunkt i NJs program for denne landsmøteperioden, ser vi en Media Norge-fusjon som problematisk. Når NJ i programmet vil arbeide for en differensiert presse og mangfold i norske medier, og mot eierkonsentrasjon både nasjonalt og regionalt, ser vi det som innlysende at Norsk Journalistlag må arbeide mot gjennomføringen av Media Norge-fusjonen. For lagene: Ingeborg Volan Vestfold journalistklubb Lars Johnsen Buskerud journalistlag Arve Moen Telemark journalistlag Stig Persson Akershus journalistlag Oslo Journalistklubb OJs AU har behandlet høringsuttalelsen ang Media Norge i dag OJ anser det for uansvarlig å komme med en høringsuttalelse om en så stor, viktig og kompleks sak, og som antagelig splitter medlemsmassen, innenfor den korte tidsfristen. 2. OJ er tilfreds med at høringen er sendt klubbene som får anledning til å uttale seg ut fra sine respektive interesser Mvh Thomas Spence, leder i OJ Redaksjonsklubben Stavanger Aftenblad Redaksjonsklubben i Stavanger Aftenblad har siden planene om etablering av Media Norge ble kjent i fjor sommer hatt en høy profil i saken. I denne høringsuttalelsen forutsetter vi at bakteppet er kjent. Redaksjonsklubben i Stavanger Aftenblad har avholdt avstemning over Media Norgesaken ved to anledninger. Begge ganger var det et stort flertall som stemte nei til at mediehuset Stavanger Aftenblad skulle gå med i fusjonen. Begrunnelsen var ved begge anledninger sammensatt. For det første uttrykker mange medlemmer skepsis til at Aftenposten via Schibsted skal kunne få økt innflytelse i regionavisene. Samarbeidet med Aftenposten byr på utfordringer pga geografi og størrelse. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 2

3 Andre legger mer vekt på det lokale, de er skeptiske til at Aftenbladet blir mindre rogalandsk, om ikke umiddelbart, så i løpet av de kommende årene. For flertallet later begrunnelsen for å si nei til å bunne i en skepsis til at Schibsted skal kunne sikre mediemangfoldet gjennom å slå sammen mediehus i ett eierselskap. Frykten er at det snart og i alle fall i det øyeblikk konjunkturene peker nedover vil bli tatt ut redaksjonelle synergier. Mer samproduksjon av redaksjonelt innhold, mer syndikering og færre stillinger i regionavisene. Mediepolitisk kom planene om Media Norge oppe i en allerede turbulent situasjon, der Orkla valgte å avhende mediedivisjonen sin til Mecom. Dette kan ha bidratt til å forsterke skepsisen mot medieeiere i sin alminnelighet. Redaksjonsklubben merker seg at det er avtalefestet en vetorett for den enkelte sjefredaktør mot redaksjonelle fellessatsninger, men understreker samtidig at det ikke er fornuftig å legge for mye vekt på redaktørens frihet, som jo til syvende og sist er helt avhengig av hva slags økonomisk handlerom styret og eierne gir redaksjonene. Da det i vår ble gjennomført generalforsamling i Stavanger Aftenblad, sikret Schibsted seg det nødvendige antall stemmer gjennom en meget uryddig prosess i timene før møtet, og etter møtets begynnelse. Dette har ført til at det verserer en rettslig tvist om vedtakets gyldighet. Prosessen og Schibsteds opptreden under generalforsamlingen skapte harme hos mange småaksjonærer og ansatte, og bidro til å sementere inntrykket mange har av at Schibsteds motiver i prosessen er hovedsakelig finansielle, og ikke i like stor grad publisistiske. I dagene etter generalforsamlingen var det en prosess i redaksjonsklubbens styre, der klubbstyret samlet seg rundt et revidert syn på Media Norge. Under forutsetning av at generalforsamlingen har fattet et gyldig vedtak det får andre vurdere er det redaksjonsklubbens oppfatning at kampen mot Media Norge med det er avsluttet for vårt vedkommende. Klubben har hele tiden understreket at vi vil forholde oss aktivt og konstruktivt til de eiere vi til enhver tid måtte få noe som er særlig viktig i et børsnotert konsern der eierne i prinsippet kan skifte fra time til time. Redaksjonsklubben har hele tiden understreket at skepsisen til konstruksjonen Media Norge ikke er en skepsis til Schibsted som medieeier. Vi mener tvert imot at Schibsted sett under ett og sammenliknet med andre aktører i det norske mediebildet er den mest profesjonelle, omstillingsdyktige, publisistisk funderte medieeieren. I lys av utviklingen det siste året, der mediehus og aviser over hele landet er kastet ut i stor usikkerhet på grunn av dramatiske endringer på eiersiden, er det redaksjonsklubbens oppfatning at det er viktig å fortsatt ha Schibsted som en dominerende aksjonær i Aftenbladet. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 3

4 Ideelt sett skulle vi gjerne sett at samarbeidet mellom regionavisene ble videreutviklet gjennom andre virkemidler enn en fusjon med Schibsted som overtakende og dominerende part, men dersom dette av ulike grunner er umulig, godtar vi planen om Media Norge slik den foreligger. Redaksjonsklubbens styre orienterte medlemmene i allmøte om det nye, omforente synet på Media Norge, noe medlemmene ga sin tilslutning til. Medietilsynets varsel om at det vil gripe inn mot Media Norge var ikke uventet på det tidspunktet varselet kom, men det er vårt klare inntrykk at partene i fusjonsprosessen har undervurdert tilsynets rolle og kompetanse, Det framstår likevel som underlig at Medietilsynet legger så stor energi i å forhindre en norskbasert, finansielt solid løsning, mens Orklas avhending til et britisk selskap som umiddelbart har satt i gang en brutal nedbemannings- og nedleggingsprosess ikke ble møtt med noen form for motstand. Det er også lite forståelig at tilsynet legger så ensidig vekt på papiropplag, i en situasjon er medievanene er under radikal omlegging. Redaksjonsklubben i Stavanger Aftenblad fraråder Landsstyret å avgi en negativ uttalelse om Media Norge i høringsuttalelsen til Medietilsynet. For styret i redaksjonsklubben Harald Birkevold Redaksjonsklubben i Bergens Tidende Da planene om Media Norge ble kjent sommeren 2006, valgte Redaksjonsklubbens styre raskt å gå ut å be om klubbmøtets syn. 1. september vedtok klubbmøtet en uttalelse, der vi sa nei til Media Norge. Vedtaket ble gjort mot syv stemmer. I uttalelsen sa vi klart et klart nei til å bli en del av en konsern, der makten og styringen ligger hos Schibsted. Istedet bør man videreutvikle det samarbeidet som allerede finnes mellom Schibsted og regionavisene både redaksjonelt og forretningsmessig. Før den ekstraordinære generalforsamlingen 15. februar 2007 ble det holdt nytt kkubbmøte. Der ble klubbens prinsippielle motstand mot etableringen av Media Norge bekreftet mot 11 stemmer. I denne uttalelsen sier klubben at det er prinsippielt uakseptabelt med en eierskapsmodell, som er dominert av en eier, som i praksis får full kontroll over Bergens Tidende (BT). Vi uttrykte også frykt for at fusjonen på sikt kan true det redaksjonelle mangfoldet og BTs sterke regionale forankring. BT er best tjent med å forbli en selvstendig mediebedrift, selv om en eier eventuelt får en dominerende stilling. På ny ba vi våre eiere om å si nei til fusjonen og heller utvikle samarbeidsmodeller. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 4

5 Fra BT-klubbens side ønsker vi å presisere at vår motstand ikke retter seg mot Schibsted spesielt. Schibsted har vært en god eier i BT. Men vi mener at BT er best tjent med en mer spredt eiermodell, selv om vi innser at Schibsted nå uansett er kommet i en posisjon, der selskapet har full kontroll. Vårt valg er derfor en fusjon dominert av Schibsted, eller å forbli en selvstendig bedrift med Schibsted som flertallseier med full kontroll. Når landstyret i NJ skal avgi sin høringsuttalelse mener vi det er tre forhold som må vurderes. EIKERSKAPSLOVENS BOKSTAV: Eierskapsloven forbyr at en eier sitter på mer enn 33,3 prosent av det nasjonale eierskapet i aviser. Pr. dags dato er Schibsted over dette, og fusjonen må forbys. Her må NJ tenke prinsippielt. Inntil et nedsalg eventuelt er gjort, er eierskap over 33,3 prosent uakseptabelt, selv om det kan diskuteres om denne eierskapsgrensen, som NJ selv har støttet, fungerer godt nok. NJ må ikke skille mellom gode og dårlige eier. Selv om vi mener at Schibsted så langt har vært en god eier, kan vi ikke gå inn for å dispensere fra 33,3- prosentsregelen. Vi kan heller ikke si nei til Edda, fordi vi ikke liker dem, og ja til Schibsted, fordi dette er em god eier. Vi må også være varsomme med å argumentere for at Schibsted kan opprettholde et sterkt norsk medieselskap som motvekt mot Mecom. Schibsted er delvis utenlands eid allerede, og kan være under utenlandsk kontroll før vi aner det. I dagens situasjon og ut fra lovteksten har ikke NJ noe annet valg enn å si nei til Media Norge. LOVENS INTENSJON Eierskapslovens intensjon er å sikre mangfold og ytringsfrihet. Det er all grunn til å tro at Schibsted gjennomfører sine planer om nedsalg i Adresseavisen, og dermed raskt kommer under lovens krav om mindre enn 33,3 prosents nasjonalt eierskap. Da blir det vanskeligere å argumentere ut fra lovens bokstav og rene eierskapsbegrensninger. Spørsmålet blir da om etableringen av Media Norge ligger innenfor eller utenfor lovens intensjon. Her må man bruke skjønn, og grenseoppgangene blir vanskelige. Et klart argumentet for at fusjoinen er i strid med lovens intensjon er den enorme satsingen som planlegges innenfor digitale medier og levende bilder. Nettsteder er såvidt vi forstår ikke omfattet av eierskapsloven.. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 5

6 At Media Norge kommer under grensen (ca 32,7 prosent) kan dermed ikke tolkes som at fusjonen ikke er problematisk i forhold til lovens eierskapsgrenser. For i tillegg til det nasjonale avismarkedet, vil Media Norge blir en norsk gigant innen nettsatsing og digitale medier. Vi har all grunn til å tro at Schiibsted har svære ambisjoner om nasjonale satsinger innen web-tv og andre digitale planformer gjennom Media Norge. Det er også tydelig at Schibsted ser for seg å bruke stoffutvekslingsavtalen, som i disse dager er reforhandlet, som en plattform for fri flyt av redaksjonelt stoff innenfor konsernet. Det kan bli en trussel mot mangfoldet. Slike satsinger kan etter en skjønnsmessig vurdering tolkes å være i strid med lovens intensjon. På kort sikt tror ikke vi at det redaksjonelle mangfoldet blir særlig truet. Dette mangfoldet og den regionale forankringen blir ivaretatt gjennom den publisistiske plattformen, som står sterkt, og er en del av selve fusjonsdokumentet. Men dagens sjefredaktører har vi et godt vern om mangfold og forankring. Men på lengre sikt føler ikke vi oss trygge på at den publistiske plattformen gir et tilstrekkelig vern. I en økonomisk nedgangstid for bransjen, eller med Schibsted på andre hender enn i dag, frykter vi at mangfold og regional forankring blir truet, selv om det heter at plattformen ikke kan endres. Om den ikke kan endres rent verbalt, kan tolkningen av den endres etter eiernes forgodtbefinnende. Og man kan sette inn sjefredaktører som er lojale mot eiernes tolkning av den. Den publistiske plattformen er et godt dokument og uttrykk for redaksjonelt klarsynthet i dag. Men det er naivt å tro at dette dokumentet vil ha gyldighet til evig tid, slik redaktørene later til å tro. Dermed har vi ingen garanti for vern av mangfold og ytringsfri i et langt perspektiv. Sannheten er kort og godt at ingen vet noe om eller kan garantere for at Media Norge vil sikre de redaksjonelle verdiene man i dag i vakre ord forplikter seg til. Nå NJ skal vurdere Media Norge, må man også ha dette perspektivet med. SCHIBSTED ELLER SCHIBSTED For oss ansatte er det også viktig å ha med det mer prakmatiske perspektivet. Både i Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende har Schibsted kjøpt seg opp for å sikre flertall for fusjonen på generalforsamlingene. I dag er dermed situasjonen at alternativet til Media Norge er en annen for for Schibsted-eierskap med full kontroll. Vi ønsker fremfor alt trygge arbeidsplasser i et langt tidsperspektiv. Derfor må vi også vurdere om Media Norge kan gi oss sikrere arbeidsplasser enn om vi forblir selvstendig bedrift under Schibsteds kontroll. Ryker Media Norge, ser vi for oss en reell mulighet for at Schibsted endrer strategi overfor regionavisene, og selger seg ut for å sikre kapital til andre satsinger i utlandet, der begrensningene er færre og mulighetene større. En slik mulighet åpner for N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 6

7 utenlandske raidere som kan gjøre Montomery og Mecom til pusekatter i det norske mediemarkedet. Som jouinalister i Bergens Tidende ønsker vi sikre arbeidsplasser, en mest mulig fri og uavhengig mediebedrift med en fri og uavhengig sjefredaktør. Vi ønsker en mediebedrift som er solid forankret i regionen vår, og som har ressurser og styrke til å drive kritisk journalistikk på alle plattformer. Når NJ skal uttale seg om Media Norge må det gjøres på et prinsippielt grunnlag. Men innenfor en prinsippielle tenkning, må det også være rom for å vurdere ulike alterantiver i et mer langsiktig perspektiv, hva som tjener medlemmenes interesser i de ulike bedriftene som omfasttes av Media Norge, og hva som kan være tenkelige alternativer til Media Norge. Rune Valderhaug Leder Redaksjonsklubben Bergens Tidende Redaksjonsklubben i Fædrelandsvennen Media Norge-saken er blant de viktigste i mediehusets historie. Fædrelandsvennens klubb har under hele prosessen uttalt at vi er positive til en fusjon, selv om vi selvsagt også har noen reservasjoner. Når NJs Landsstyre skal komme med en uttalelse til Medietilsynets høringsnotat er det en begivenhet som er så viktig for oss at vi ønsker å være tilstede for å sikre at en beslutning taes på mest mulig solid grunnlag og til våre medlemmers beste. I forhold til redaksjonsklubbens synspunkt og argumentasjonen for det lagt på vei fult Aftenpostens. Legger ved en kronikk fra ansattes styrerepresentant Valerie Kubens. I tillegg til synspunktene som kommer frem der, samt tidligere velbrukte argumenter, kan jeg gi noen punkter som veier en del for egne medlemmers del: -> Kompetanseutvikling og utveksling. -> Mulighet for flere produkter og stillinger. -> Mer produktutvikling. -> Styrket argumentasjon for bedre lønnsutvikling. -> Større jobbsikkerhet. -> Karrieremuligheter. For å ha nevnt noe. Håper dette er ok. Mvh Christian Stavik Kronikk Valerie Kubens ansattes styrerepresentant Fædrelandsvennen N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 7

8 Mens norsk næringsliv gjennom mange år er blitt utsatt for internasjonal konkurranse, har avisene inntil nylig vært skjermet.kastes Fædrelandsvennen til hyenene? I 2007 står Fædrelandsvennen overfor et av de viktigste veiskillene i avisens historie. Da bestemmes det om vi skal fortsette alene, eller om vi skal gå inn i et nytt aviskonsern, Media Norge, sammen med Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Som styremedlem i Fædrelandsvennen har jeg nesten fra dag en innsett at Media Norge kan bli garantisten for en sikker fremtid. Den erkjennelsen kom jeg til etter først å ha forsikret meg om at prosjektet verken har som mål å nedbemanne, eller lage like aviser kysten rundt. Mens resten av det norske næringslivet gjennom mange år er blitt utsatt for internasjonal konkurranse, har avisene inntil nylig vært skjermet. Det var bare spørsmål om tid før vi ville bli innhentet. Nå er vi blitt det. Og møtet har vært svært lite hyggelig. Det britiske investeringsselskapet Mecom, som i fjor kjøpte opp Orkla-avisene, har vist seg som en brutal, kynisk og hensynsløs aviseier. Ved konsekvent å sette selskapets krav om uanstendig høy driftsmargin foran avisenes samfunnsoppdrag, er Mecom blitt norske journalisters store mareritt. Dette, eller liknende mareritt, ønsker vi ikke skal ramme oss i Fædrelandsvennen. Internasjonaliseringen møter oss samtidig på en annen flanke, på den digitale. De amerikanske søkermotorene MSN og Google er de mest brukte her til lands. Av de 20 mest leste nettsidene i Norge, er ti utenlandske. Det er verdt å merke seg at avisenes viktigste konkurranse i fremtiden kommer fra nettsteder som ikke har egne redaksjoner, og som ikke har kvalitetsjournalistikk som mål. Foreløpig er vi i de digitale medienes tidlige barndom. Når avisene skal ta kvantespranget og utvikle store søkermotorer og nettsteder som kan konkurrere med internasjonale, trengs det betydelig kompetanse og uhorvelig med kapital hvis de skal makte å lage kvalitetsjournalistikk. Dette fikser ikke Fædrelandsvennen alene. Det er kun snakk om tid før internasjonale nettsteder har utviklet norske utgaver. Neste ledd er at de lager regionale utgaver. Sørlands-Google kan bli en realitet. Med mindre vi forholder oss aktivt til dette allerede nå, kan vi risikere å bli sittende igjen på bryggekanten og bli akterutseilt ved egen havn. Media Norge er laget først og fremst for å takle denne utfordringen; for å ha penger nok til å utvikle alle de nye digitale produktene som morgendagens mediebrukere vil etterspørre. I tillegg er det en målsetting å samordne innsatsen på det nasjonale annonsemarkedet og på samtlige støttefunksjoner for dagens papiraviser. Sett fra Fædrelandsvennens ståsted er det viktig å være del av et sterkt, norsk aviskonsern med finansielle muskler til å ta opp kampen med den internasjonale kapitalen; den som ikke er bundet av respekten for norske avisers tradisjoner og samfunnsoppdrag. Så vil mange spørre, kan man ikke bare fortsette som nå? Høyst sannsynlig kan vi ikke det. En ting er evnen til å takle de digitale utfordringene; en annen er at våre lokale eiere ikke nødvendigvis er så sikre i fremtiden som de var i fortiden. De andre regionavisene har på kort tid mistet en del av sine eiere og har havnet i bokholderiet til finansselskaper uten annen interesse enn å melke avisene for overskudd. Det kan kjapt skje også med Fædrelandsvennen. Gud forby! Da er et samboskap med flere av landets store mediebedrifter langt, langt å foretrekke. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 8

9 Som eneeier av Aftenposten og storaksjonær i regionavisene, skal Schibsted eie 50,1 prosent av aksjene i Media Norge. Det har mange mislikt, og hadde ønsket at Schibsted skulle solgt seg ytterligere ned. Det kan så være. Men det man ikke skal se bort fra, er at Schibsteds kontroll over Media Norge kan bli en trygghet, snarere enn en trussel. For det er faktisk forskjell på gode og dårlige aviseiere. Det har Mecom synliggjort. Schibsted er sprunget ut av, og er innforlivet med, selve grunnforutsetningen for norsk avisdrift: Avisens samfunnsoppdrag og vanntette skott mellom eierskap og redaksjon. Vår erfaring er at Schibsted har brakt profesjonalitet inn i Fædrelandsvennens eierskap de siste 15 årene. For oss har Schibsted vært en god eier. Men også Schibsted er på utenlandske hender, kan man innvende, ettersom 54,7 prosent av aksjene i Schibsted er eid av utlendinger. Heldigvis har Schibsted regler for stemmebegrensning som sikrer at ingen eier kan stemme for mer enn 30 prosent av aksjene, så faren er ikke overhengende for Mecom-liknende tilstander med utenlandske blodsugere i Media Norge. Medietilsynet har varslet at det ikke liker Media Norge. Motstanden koker ned til at tilsynet mener Media Norge kan bli en trussel mot ytringsfriheten og mangfoldet i avisverden. En slik holdning forutsetter at tilsynet mener Schibsted vil kunne la seg friste til å legge seg opp i hva redaktørene skal trykke. Hittil i landets historie har det ikke skjedd. Tvert i mot har vi i Fædrelandsvennen i nærkontakt med Schibsted fått demonstrert Schibsteds respekt for norske redaktørers udiskutable uavhengighet. Det er uten tvil en fordel å ha eiere med forankring dypt i samme kulturelle og juridiske grunn som oss selv, med forståelse og aksept for rammeverket omkring norsk avisdrift. Jeg forutsetter at Medietilsynet ser det som sin oppgave å sikre norske aviser slike rammer også for fremtiden. Det kan umulig være norsk lovs og norske myndigheters oppgave å motvirke gode, norske løsninger som i neste omgang åpner for at norske aviser blir internasjonalt åtselsbytte. Ute i verden sitter Mecom-hyenene klar til å kaste seg over oss. Ytringsfriheten og mediemangfoldet i Media Norge sikres dessuten gjennom at redaktører, direktører og styreledere med ansattes tilslutning har snekret et omfattende, vedtektsfestet rammeverk som sikrer redaksjonell frihet ut over dagens redaktørplakat. I dette ligger det en trygghet i at vedtektsendringer i fremtiden må ha oppslutning fra 90 prosent av eierne. For oss ansatte er det dessuten av stor betydning at vi sikres tre av de ni plassene i det enkelte avisstyret, samt i Media Norges konsernstyre. Ytringsfriheten og mangfoldet styrkes for øvrig ved at vedtektene til Media Norge sikrer hver enkelt avis rett til å ha egen formålsparagraf og seks styremedlemmer med bosted i regionen. Egne stiftelser kan opprettes for å godkjenne redaktørvalg, og redaktørene gis vetorett til å bestemme hvilke redaksjonelle samarbeidsprodukter de vil trykke i egen avis. Bedre sikring mot uønsket eierstyring er det vanskelig å lage. Slik sett vil avisene i Media Norge få sterkere redaksjonelt vern enn landets øvrige, norske aviser. Men den viktigste garantien for ytringsfrihet og kvalitetsjournalistikk kan imidlertid ikke reguleres ved lov: Den som sikrer redaksjonene nok penger til å drive kritisk, undersøkende kvalitetsjournalistikk. Høye driftsmarginer er en større trussel for ytringsfriheten enn eierstyring av avisenes innhold. Derfor er det viktig at N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 9

10 Fædrelandsvennen sikres eiere med forståelse for at opplagstall henger symbiotisk sammen med redaksjonelle ressurser. Faren er ikke overhengende for Mecom- liknende tilstander med utenlandske blodsugere i Media Norge. Redaksjonsklubben i Aftenposten Jeg greier ikke å skrive noe utførlig om dette innen 10. mai siden jeg har vært på to ukers ferie i Spania, og ingen andre her har hatt tid/mulighet til å gjøre det. Men bare en liten kort oppsummering likevel; Etter avtale med Christian sier jeg noen ord om hvordan vår holdning har vært til fusjonen. Kort sagt går jo den ut på at vi her tror at et samarbeid vil sikre arbeidsplasser og økonomi bedre enn om vi fortsetter hver for oss. Dette kunne godt ha skjedd uten endring i eiersitsen, men vi ser likevel ikke Media Norge som noen trusel mot mangfoldet. Vi har kunnskap om hvordan Schibsted har opptrådt som medieeier, og må ta denne erfaring med i vurderingen, og det gjelder både fra Norge og fra Sverige og noen andre land. Vi skjønner jo likevel at det kan reises innvendinger mot at en eier får kontroll over så mange aviser/medier og at det er helt legitimt med slike innsigelser. Vår erfaring med fire nedbemanningsrunder har nok også spilt inn når denne saken skal vurderes. Det er lett å glemme hva som ligger bak oss når det går så godt som det gjør nå, men det vil nok ikke fortsette slik til evig tid. Nyheten om at Dagbladet må/skal spare 150 millioner til er vel nok et eksempel på at vi lever i en tøff verden og vi tror altså her at vi står bedre rustet overfor nye vanskeligheter i et tett og nært samarbeid som Media Norge vil innebære et samarbeid som ikke vil rokke ved selvstendige og sterke redaksjoner og egenarten. Vår mangel på frykt for det ukjente har nok også sammenheng med at vi her kjenner kollegene i regionavisene godt gjennom det redaksjonelle samarbeidet vi har hatt gjennom mange år og det faktum at det har vært og er et meget godt samarbeid mellom klubbene. Vi har stor respekt for våre kolleger i regionavisene på alle måter. Klubblederne i regionavisene har vært til god hjelp og støtte for meg og de øvrige tillitsvalgte her hele tiden, også i de seks vanskelige årene med nedbemanning og problemer en masse. For meg som klubbleder har ett av de viktigste spørsmålene vært; vil våre arbeidsplasser være sikrere i et Media Norge enn om vi fortsatte som i dag når neste nedtur kommer? Jeg tror svaret på det er ja. Dessuten trenger vi penger og kraft for å henge med i utviklingen, både på papir og nett. Selvsagt er det også andre forhold som har virket inn før vi tok vårt standpunkt også Tinius rolle som hovedeier og hans engasjement på ulikt vis. Håper dette kan være til hjelp i mellomtiden, og jeg utdyper selvsagt dette muntlig. N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 1 0

11 Med vennlig hilsen Håkon N o rs k J o u rn a l is t la g, P o s tb o k s , O s lo S id e 1 1

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG OM ENDRING AV DEN ØVRE GRENSEN FOR NASJONALT I MEDIEEIERSKAPSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG OM ENDRING AV DEN ØVRE GRENSEN FOR NASJONALT I MEDIEEIERSKAPSLOVEN MEDIEBEDRIFTENE I iculmr- m kirked.---n. -' Kultur - og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo - postmottak @ kkd. dep. no Deres ref.: 2001/04589 ME roy:elt Vår ref.: 048 Oslo, 9. januar 2006 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten NOTAT Til: Landsrådet 14.03.07 Dato: 08.03.2007 Saksnummer: 06-243 Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten Som annonsert skal forslaget om lovfesting av redaktørplakaten debatters på

Detaljer

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Polaris Media ASA Trondheim Til Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland Trondheim, 9. februar 2012 HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Vi viser til det pågående arbeidet

Detaljer

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 18.01.2017 Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet Arbeidsutvalget har behandlet alle forslagene som kom inn fra organisasjonen

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia . KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia AMEDIA UTGIVER AV LOKALE MEDIER Eier 64 utgiverselskap spredd over hele landet. Publiserer 77 avistitler

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til

INTENSJONSAVTALE. Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til INTENSJONSAVTALE Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til Aftenposten AS, Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS og Stavanger Aftenblad ASA Tiltrådt

Detaljer

Høring opphevelse av medieeierskapsloven

Høring opphevelse av medieeierskapsloven Til Kulturdepartementet Oslo 21 september 2015 Høringssvar fra Schibsted Norge ASA Høring opphevelse av medieeierskapsloven Vi takker for muligheten til å gi uttrykk for Schibsted Norges syn på fremtidige

Detaljer

Mva-fritaket for kjøp av aviser

Mva-fritaket for kjøp av aviser ÅNDALSNES AVIS AS Romsdalsveien 2 Postboks 153 6301 Åndalsnes Telefon sentralbord 71 22 22 22 Telefaks 71 22 77 22 Bankgiro 7435.05.61114 Org nr NO 934 271 084 MVA Dato: 24. mars 2011 Mva-fritaket for

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Orkla Media 1983-2006

Orkla Media 1983-2006 Tor Are Johansen Orkla Media 1983-2006 Et medieselskap i konserndanningens og eierkonsentrasjonens epoke Utgitt av Norsk Pressehistorisk Forening Itiwæ' G RSiTÅi > r--''"' -ZSNTRAuSSBUOTHSK- ORKLA MEDIA

Detaljer

Høring forslag til endringer i medieeierskapsloven

Høring forslag til endringer i medieeierskapsloven Kulturdepartementet Medieavdelingen postmottak@kud.dep.no 31.08.2012 Vår referanse: 12-418 Høring forslag til endringer i medieeierskapsloven 1. Innledning Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for

Detaljer

Medieeierskap. I dag. Betydning av eierkonsentrasjon MEVIT4350/ Tanja Storsul

Medieeierskap. I dag. Betydning av eierkonsentrasjon MEVIT4350/ Tanja Storsul Medieeierskap MEVIT4350/3350 8.9 2008 Tanja Storsul I dag Betydning av eierkonsentrasjon Særlig regulering av eierskap? Eierskapsregulering i Norge To eksempler Media Norge A-pressa + Edda media?? Betydning

Detaljer

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Kulturdepartementet Høringsuttalelse fra Nettavisen til NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet, og vil med dette

Detaljer

Høringsuttalelse fra Media Norge om NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte

Høringsuttalelse fra Media Norge om NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Høringsuttalelse fra Media Norge om NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Vi takker for anledningen til å kommentere Mediestøtteutvalgets innstilling. Media Norge

Detaljer

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 I Norge har vi i en årrekke hatt forutsigbare rammebetingelser for pressen: Merverdiavgiftens (momsens) 0-sats på

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. desember 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte ble gjennomført i NJs møterom Kantarellen i Torggata 5, 3. februar kl. 10.00-17.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 51 Åpning og godkjenning

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne.

Høringsuttalelse NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne. Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 20. juni 2017 Høringsuttalelse NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne. Det vises til invitasjon til høring knyttet

Detaljer

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen NOTAT Til: Landsstyret Dato: 27.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra Elin Floberghagen/Thomas Spence Sak: Oppfølging av tiltaksplanen 2009-2011 Journalistisk kvalitet og journalistenes arbeidsvilkår er de to

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Mediefolk og sosiale medier

Mediefolk og sosiale medier Mediefolk og sosiale medier En undersøkelse om journalister og redaktørers forhold til sosiale medier i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sommerkonferansen 28. august 2010 Undersøkelsen Questback-undersøkelse

Detaljer

4,L.u,, Kolm o Idr. Høring : Lovfesting av redaksjonell. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de

4,L.u,, Kolm o Idr. Høring : Lovfesting av redaksjonell. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de Kolm o Idr NORSK JOURNALISTLAG 1j,ii,. 4,L.u,, Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de no 12.04.2007 Vår referanse: 07-144 Høring : Lovfesting av redaksjonell uavhengighet Norsk

Detaljer

ADDENDUM TIL FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM

ADDENDUM TIL FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM ADDENDUM TIL FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM AFTENPOSTEN AS OG NYE AP BERGENS TIDENDE AS OG NYE BT AS FÆDRELANDSVENNEN AS, FÆDRELANDSVENNEN TRYKKERI AS OG NYE FV AS, STAVANGER AFTENBLAD ASA OG NYE SA

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016 Landsstyremøte ble avviklet ved Hotel Clarion Bergen Airport 21. oktober, kl. 10-18. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 109 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Internasjonalt. Pensjon NOTAT. Politisk situasjonsrapport februar 06. Landsstyret Dato: 13.02.2006 Saksnummer: 06-86 Fra: Elin og Ann-Magrit

Internasjonalt. Pensjon NOTAT. Politisk situasjonsrapport februar 06. Landsstyret Dato: 13.02.2006 Saksnummer: 06-86 Fra: Elin og Ann-Magrit NOTAT Til: Landsstyret Dato: 13.02.2006 Saksnummer: 06-86 Fra: Elin og Ann-Magrit Politisk situasjonsrapport februar 06 1. Internasjonalt 2. Tariff og pensjon 3. Eierskap og Orkla Media Internasjonalt

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE:

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: PFU-SAK NR. 064/14 KLAGER: Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: Postboks 24, 7361 Røros TELEFON: PUBLIKASJON: Fjell-Ljom PUBLISERINGSDATO: 20.02.2014 STOFFOMRÅDE: Medier/arbeidsliv

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

NOTAT. Høring revidert lov om redaksjonell uavhengighet. Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen

NOTAT. Høring revidert lov om redaksjonell uavhengighet. Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen NOTAT Til: Landsstyret Dato: 17.10.2007 Saksnummer: 07-481 Fra: Elin Floberghagen Høring revidert lov om redaksjonell uavhengighet Våren 2007 sendte kulturdepartementet ut en høring angående lovfesting

Detaljer

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Jeg er journalist i IT-bransjens nettavis digi.no, som også er Norges første nettavis uten en papirutgave i ryggen. Før det var jeg webansvarlig,

Detaljer

NJ og medieeierskapsloven

NJ og medieeierskapsloven NOTAT Til: Fra: Deltakere på NJs eierskapskonferanse 02.11.11 Trond Idås Dato: 26.10.2011 Saksnummer: 11-627 NJ og medieeierskapsloven Her følger en kort redegjørelse om medieeierskapsloven, NJs politikk

Detaljer

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA 1. Parter og partsforhold Parter i denne avtale er medieselskaper i Polaris Media ASA, som fremgår av vedlegg 1 i

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Høringssvar om endring i lovgivningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Høringssvar om endring i lovgivningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn DEN NORSKE KIRKE KR 33/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: Saksdokumenter: KR 33.1/15 Høringsbrev fra KUD 09.08.2015 KR 33.2/15 Høringsdokument Høringssvar

Detaljer

Hva slags typer makt står bak mediene og hvilke konsekvenser har dette for hva slags innhold media preges av?

Hva slags typer makt står bak mediene og hvilke konsekvenser har dette for hva slags innhold media preges av? Makt Hva slags typer makt står bak mediene og hvilke konsekvenser har dette for hva slags innhold media preges av? Mediene er et dominerende og viktig medium i vårt moderne samfunn. Vi bruker forskjellige

Detaljer

Amedia, som driver lokale medier over hele landet, ønsker å gi følgende innspill:

Amedia, som driver lokale medier over hele landet, ønsker å gi følgende innspill: Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 26. august 2014 HØRING NRK-PLAKATEN Det vises til høringsnotat vedrørende NRK-plakaten. Departementet ber om våre synspunkter på NRK-plakatens form og

Detaljer

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Mediehuset Adresseavisen Adresseavisen Leserdekning på nett, print og dobbeldekning (Tall i tusen) Leser kun papir Dobbeldekning, leser begge medier Leser kun nett

Detaljer

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Omstilling og kompetanseutvikling Adresseavisen landets eldste mediehus i endring En bransje

Detaljer

Høringsnotat om endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap i medieeierskapsloven

Høringsnotat om endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap i medieeierskapsloven Høringsnotat om endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap i medieeierskapsloven Kultur- og kirkedepartementet foreslår i dette høringsnotatet å redusere den nasjonale grensen for eierskap innen

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene.

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Finn Våga og Hege Iren Frantzen Dato: 29.01.2014 Saksnummer: 13-660 Arbeid for fotografer - oppfølgingsplan Landsstyret i NJ vedtok at NJ skal: 1. Arbeide for at Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag til endringer i medieeierskapsloven. Schibsted ASA takker for muligheten til å uttale seg som høringsinnstans:

Høringsuttalelse om forslag til endringer i medieeierskapsloven. Schibsted ASA takker for muligheten til å uttale seg som høringsinnstans: Kultur - CHTBSTED Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo SCHIBSTED ASA Apotekergaten 10 P.O. Box 490 Sentrum NO-0105 OSLO NORWAY Phone : + 47 23 10 66 00 Fax: + 47 23 10 66 01 schibsted@schibsted.no

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra:

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60 Utkast til råd til redaksjoner som trues NRs og NJs sekretariat har utarbeidet et utkast til felles råd til journalister, redaktører

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 4. kvartal 2008 var 708 MNOK, 22 MNOK (-5%) lavere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene i 4.

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 40/17 Aksjonæravtale og eierforhold i det sammenslåtte forskningsinstituttet for Sør- Vestlandet (SVI) Saksnr: 16/06299-3 Saksansvarlig:

Detaljer

Mediekrise? Forsøk på en diagnose og forslag til medisinering

Mediekrise? Forsøk på en diagnose og forslag til medisinering Mediekrise? Forsøk på en diagnose og forslag til medisinering Av Jo Bech-Karlsen Hvis prisen er lav og du er optimist på papiravisenes vegne, kan det være smart å kjøpe Edda Media nå, melder fagbladet

Detaljer

NOTAT. Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015. Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47

NOTAT. Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015. Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47 Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015 Det har kommet inn 9 forslag til landsmøtet innen fristen 1.januar 2015. Arbeidsutvalget

Detaljer

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Justisdepartementet Oslo 06 desember 2012 Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Vi viser til Justisdepartementets

Detaljer

FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM AFTENPOSTEN AS OG NYE AP AS BERGENS TIDENDE AS OG NYE BT AS

FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM AFTENPOSTEN AS OG NYE AP AS BERGENS TIDENDE AS OG NYE BT AS FUSJONSPLANER FOR FUSJONER MELLOM AFTENPOSTEN AS OG NYE AP AS BERGENS TIDENDE AS OG NYE BT AS FÆDRELANDSVENNEN AS, FÆDRELANDSVENNENS TRYKKERI AS OG NYE FV AS STAVANGER AFTENBLAD ASA OG NYE SA AS MED UTSTEDELSE

Detaljer

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969.

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + Ungdommens fylkesting Buskerud Metode Vi snakket med mange ungdommer om høringen og alle sa de synes det var viktig.

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF)

REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF) FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 0030 OSLO Deres ref: Oslo fredag, 10. februar 2006 05/2019 FM pcb (e) postmottak@finans.dep.no Vår ref: CZ/Intern/26012006 REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

Redaktøransvaret. Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar

Redaktøransvaret. Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar Redaktøransvaret Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar Rettslig ansvar i media straff erstatning Den originære ytrer Journalister, fotografer og lignende. Medieforetaket Den bevisste (skyldige)

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

NOTAT. NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303

NOTAT. NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303 NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer Dette notatet tar sikte på å etablere noen grunnleggende prinsipper for den framtidige

Detaljer

Delegatfordeling til landsmøtet 2017

Delegatfordeling til landsmøtet 2017 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Trine Frydenlund og Anne Hilde Thue Dato: 21. september 2016 Saksnummer: 16-751 Delegatfordeling til landsmøtet 2017 Fordelingen av landsmøtedelegater skal skje iht. vedtektenes

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oppsummering januar 2014 Totalt antall saker: 25 Antall saker papir: 7 Antall saker nett: 18 Antall oppslag riksmedier: 10 Antall oppslag regional-

Detaljer

KIM brukerkonferanse torsdag 24. november «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering

KIM brukerkonferanse torsdag 24. november «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering KIM brukerkonferanse torsdag 24. november 2005 «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering Helge Østbye Utgangspunkt: Mediene viktige for politikk (demokrati),

Detaljer

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne Radio Norge og Bauer Media vil med dette benytte anledningen til å avgi høringssvar

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Høring forslag om endringer i medieeierskapsloven. Vi viser til høringsbrev av 22. juni d.å.

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Høring forslag om endringer i medieeierskapsloven. Vi viser til høringsbrev av 22. juni d.å. Pb 624 Sentrum, 0106 Oslo Tlf 22405050 Faks 22405055 - E-post: post@nored.no www.nored.no Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 12/2411 ME/M2 LAB:elt Høring forslag om endringer i

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...3 II. Parter...4 III. Formålet...4 IV. Styrerepresentasjon...4 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...5

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Mediepolitikk og ytringsfrihet. I dag

Mediepolitikk og ytringsfrihet. I dag Mediepolitikk og ytringsfrihet MEVIT3350/4350 Mediepolitikk Tanja Storsul 30. august 2006 I dag Om emnet Mediepolitikk og ytringsfrihet Om politiske dokumenter 1 Om emnet Læringsmål:!Studentene skal få

Detaljer