Norsk Arbeidsmandsforbund og Arbeiderbladet : Hvilke former for politisk interaksjon mellom fagbevegelse og sivilsamfunn (ca )?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Arbeidsmandsforbund og Arbeiderbladet : Hvilke former for politisk interaksjon mellom fagbevegelse og sivilsamfunn (ca 1950-1985)?"

Transkript

1 Landskrona, mai idar.helleatarbark.no Norsk Arbeidsmandsforbund og Arbeiderbladet : Hvilke former for politisk interaksjon mellom fagbevegelse og sivilsamfunn (ca )? I Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) er landets eldste selvstendige fagforbund, stiftet som Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund i Det var i to tiår fram til 1920 blant de største forbundene i LO, før oppbyggen av av en rekke spesialiserte industriforbund og ikke minst Kommuneforbundet ga en massiv medlemsavskalling til nye forbundsenheter i LO-familien. NAF har i dag like over medlemmer, et medlemsnivå som har ligget bemerkelsesverdig stabilt siden 1960-tallet, med tanke på forskyvninger mellom yrkesgrupper internt i forbundet. Forbundet organiserer lønnstakere på et dusin tariffområder innenfor privat tjenesteyting og industri, der de fire største medlemsgruppene finnes innenfor: Reinhold, vaktjeneste, veianlegg og vedlikehold og gruvedrift. 1 II Til grunn for denne korte teksten ligger en tese om at det lokale organisasjonsapparatet i fagbevegelsen i Norge, som i Skandinavia og i den vestlige verden ellers, gradvis lot seg demobilisere politisk i tiårene som fulgte etter andre verdenskrig. I Norge var etterkrigstidens store nasjonale vi, og tanken om gjenreisning som et fellesløft på tvers av økonomiske interesser og sosiale klasser, en vesentlig forutsetning for at LO og norsk fagbevegelse i praksis rigget ned parolen om et sosialistisk samfunnsstyre. 1 Vedtekter Norsk Arbeidsmandsforbund, paragraf 1 Forbundets virkeområde. For å få et visst inntrykk av hvor medlemsmassen til NAF står, kan vi se på den skandinaviske gjestelisten til landsmøtet forbundet hadde i denne måneden. Danmark: Serviceforbundet, 3F Fagligt Fælles Forbund. Sverige: SEKO, Fastighetsanställdas Förbund, Svensk Byggnadsarbetareförbund, Svensk Transportarbetareförbund. 1

2 III I dette innlegget vil jeg se nærmere på dekningen av NAF i dagsavisa Arbeiderbladet i den vel 30 år lange perioden mellom 1952 og For min del er dette et innledende forarbeid i arbeidet med å skrive fjerde bind i NAFs historie, for perioden ca Grunnlaget for dette stutte forarbeidet er énkildebasert. Kildematerialet består av 233 artikler, intervjuer, notiser og debattinnlegg som er registrert i Arbeiderbladets klipparkiv mellom 1952 og Tilgjengelighet og begrenset registreringsmengde har vært med å styre dette kildevalget. Det er imidlertid verdt å merke seg at Arbeiderbladet utvilsomt var det viktigste presseorganet for både LO og Arbeiderpartiet i hele denne perioden. Det som kom på trykk og det som ble utelatt i avisspaltene, uttrykte nettopp skillet mellom hva som i hovedpresseorganet i Arbeiderbladet ble oppfattet som viktig og uviktig for allmennheten. Jeg har i denne sammenheng valgt ut tre temaområder for NAF i Arbeiderbladets klipparkiv: (i) Lønns- og arbeidsforhold, (ii) internasjonalt engasjement og (iii) forholdet til det partipolitiske systemet og i sær Arbeiderpartiet. IV Lønns- og arbeidsforhold: Arbeidsmandsforbundet har vært en forkjemper for lavtlønnsstrategien innad i LO. Både i tariffoppgjørene mot slutten av 1960-årene og ti år etter var forbundet opptatt av å sikre reallønnsvekst for medlemmene på linje med industrien generelt. Et slående trekk med Arbeidsmandsforbundet var at breie medlemsgrupper som veianlegg, reinhold og seinere vekterne ikke synes å ha blitt inkludert i det vi kan kalle for den organiserte kapitalismens gullalder Skift- og nattarbeid, arbeidsprosesser som gjennomføres i vakt, reinhold og privat service gjorde at medlemmene falt utenfor det produksjons- og organisasjonsmønsteret som karakteriseres som fordisme. Reinhold har alltid vært en vanskelig gruppe å organisere, og fra midten av 1970-tallet og tidlig 1980-tall 2 Klipparkivet består hovedsakelig av Arbeiderbladets egne artikler, men oppslag om forbundet i hovedstadspresseorganer som Aftenposten, VG, Friheten og Handels og Sjøfartstidene er også registrert her. 2

3 kommer det flere oppslag i Arbeiderbladet om dårlig behandling av arbeidstakerne i denne bransjen ( Sparket etter tre dagers sykefravær, ). 3 V Internasjonalt samarbeid: NAF hadde et bredt internasjonalt engasjement i hele denne perioden. I oppslag og uttalelser fra landsmøter og landsstyremøter finner vi uttalelser om avkolonisering og rasediskriminering (1960), kuppet i Hellas (1967), Arbeidsmandsforbundet støtter FNL i Vietnam (1967), fagbevegelsens strategi for europeisk integrasjon ( ), kuppet i Chile (1973), kampen for demokrati og faglige rettigheter i Spania ( ), fredssak og samarbeid med Sovjet (med Nikitin-saken i 1984), Peru 1983, Tyrkia , den britiske gruvearbeiderstreiken og kampen mot Thatcher Et særtrekk ved NAFs internasjonale virksomhet er vendingen mot øst og viljen til å opprettholde et nært samarbeid med Sovjetunionen og kommunistregimene i øst. Hvorfor NAF gikk lenger i denne retning enn den norske konsensus om Nato generelt åpnet for? Stikkordsmessig antydes her tre mulige forklaringer: Sammensetningen av forbundet: gruvearbeidere, Nord-Norge klassisk sterk tiltro til sosialismeprosjektet i øst, i mindre grad integrert i den norske velferdskapitalismen enn industriarbeiderklassen og de nye mellomsjiktene NAFs proletære preg, sosialismen fremdeles en reell framtidsforhåpning for mange. Koblet med skepsis til liberaldemokratiets framstilling av Sovjetunionen, kombinert med lite kritisk holdning til fagorganisasjoner og myndigheter i øst (Nikitin-saken) Del av en breiere politisk strømning langs den tredje vei på venstresiden og innad i sosialdemokratiet der målet var fredelig sameksistens, i eksistensiell protest mot atomvåpentrusselen 3 Arbeiderbladet , og

4 VI Politisk utvikling: Et tredje moment å gå innpå er NAFs forhold til det politiske feltet og da særlig Arbeiderpartiet. Forbundet er ett av dem som har hatt og fremdeles har den dag i dag et tett og forpliktende samarbeid med Arbeiderpartiet. I Arbeiderbladets klipparkiv er det sterke forsvaret for Gerhardsen-regjeringen i den politiske krisen etter gruveulykken Kings Bay på Svalbard i 1963, der flere av forbundets medlemmer mistet livet, et klart eksempel på lojaliteten til sosialdemokratiets politiske ledelse. 4 Spørsmålet om norsk medlemskap i Det europeiske fellesskapet (EF) og folkeavstemningen i 1972 viser imidlertid at partilojaliteten nådde en grense også innad i Arbeidsmandsforbundet. Etter først å ha utsatt behandlingen av EF-saken våren 1971, gikk forbundet mot norsk medlemskap i september Fram mot folkeavstemningen ett år seinere ga NAF flere økonomiske støttebidrag til AUF og AIK, som var de organiserte kreftene for EF-motstanden internt i sosialdemokratiet. 5 På venstresiden og i fagbevegelsen innebar EF-striden en politisk radikalisering, til dels utenfor Arbeiderpartiets kontroll. Også i NAF er en slik tendens synlig, blant annet ved det omstridte valget av Harald Øveraas, med bakgrunn fra gruveindustrien og Norges Kommunistiske Parti (NKP), som nestleder i Likevel er det i overgangen fra 70- til 80- årene også tydelig at NAF igjen samler seg om Arbeiderpartiet som politisk redskap overfor den truende høyrebølgen. 6 VII Et siste spørsmål i denne gangen er om det politiske oppbruddet i Vest-Europa og Norge i tiåret som fulgte etter 1968 også inneholdt en forskyvning av politisk aktivitet i samfunnet, der middelklassens verdier og interessespørsmål tok over deler av rommet til fagbevegelsen og arbeiderklassen? 4 Arbeiderbladet , og Arbeiderbladet og Arbeiderbladet og

5 I Arbeiderbladet finner vi en ny konflikt mellom anleggsarbeiderne i NAF og naturvernere i forbindelse med vannkraftutbyggingen i vassdragene Mardøla (1970) og Alta ( ). På ett tidspunkt truet NAF med å saksøke demonstrantene for tap av lønn og velferdsgoder under sperringen av førstnevnte vassdrag. Men det er lett å glemme at den politiske mobiliseringen etter 1968 ofte hadde sitt utspring og hentet mye av sin kraft nettopp fra arbeidslivet og fagbevegelsen. Det er mulig å argumentere for at streikemobiliseringen i Frankrike, Italia og Vest-Tyskland truet den rådende politiske og økonomiske orden vel så mye som studentopptøyene. 7 Fra et skandinavisk synspunkt og især innenfor Arbeidsmandsforbundet var gruvestreiken i Kiruna (1969) en nøkkelreferanse. Gruvearbeiderkonferansen i Nord-Norge den påfølgende vinteren 1970 ble fulgt med argusøyne av Arbeiderbladet, LO og ledelsen i Arbeiderpartiet. 8 Først da Thatcherregjeringen påførte gruvearbeiderne i Storbritannia det avgjørende nederlaget i , var impulsene fra den langvarige internasjonale konfliktsyklusen, som i NAF startet med referansen til Kiruna 15 år tidligere, definitivt forbi. 7 Idar Helle, Det siste store forsøket. Arbeiderkampene og 68tiåret i VestEuropa, i Arr idéhistorisk tidsskrift, nr Arbeiderbladet

Kvinner i fagbevegelsen 2013

Kvinner i fagbevegelsen 2013 Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon i LO og forbundene Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene KAPITTEL 2 Teorien brukt på KOMINTERN-partiene (KOMINTERNs «indre» og «ytre» historie) AKP(m-1) kommer fra den kommunistiske tradisjonen, som går fra Oktoberrevolusjonen og Lenin gjennom KOMIN- TERN-perioden

Detaljer

ANTIMILITARISME OG FREDSARBEID - EN UNDERSØKELSE AV ANTIMILITARISTISKE HOLDNINGER I NORGES FREDSLAGS TIDSSKRIFT

ANTIMILITARISME OG FREDSARBEID - EN UNDERSØKELSE AV ANTIMILITARISTISKE HOLDNINGER I NORGES FREDSLAGS TIDSSKRIFT ANTIMILITARISME OG FREDSARBEID - EN UNDERSØKELSE AV ANTIMILITARISTISKE HOLDNINGER I NORGES FREDSLAGS TIDSSKRIFT skrevet av Mari Therese Harang Master i idéhistorie ved Humanistisk Fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse LOs framtid i offentlig sektor Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE

TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE 1930-åra: Reformismens gjennombrudd 1/1978 tfopgs POP FOI.KET Ttf ja r ' mm mm mm mm" ^ - ' V ' 1 * _ HU UIU uls Utgitt av Pax forlag, Oslo med støtte av Norsk

Detaljer

Vi er ikke alle sosialdemokrater

Vi er ikke alle sosialdemokrater Vi er ikke alle sosialdemokrater Date : 06/09/2011 Denne innledningen ble holdt på Galleri 0047 under Tekstallianse 2011, i forbindelse med lanseringen av Vagant 3/2011. Den tar utgangspunkt i den pågående

Detaljer

Hvor mye makt har fagbevegelsen?

Hvor mye makt har fagbevegelsen? ERGO_05_2010_leggeut_Fag.qxp:!Ergo0905 15-12-10 14:43 Side 1 Hvor mye makt har fagbevegelsen? Medspiller, motstander, tradisjonell og grensesprengende. «Fagrørsla» er fremdeles en av Norges største folkebevegelser.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Velferdsstatens tidslinje

Velferdsstatens tidslinje Frihet, likhet og solidaritet i det 21. århundre Pamflett # 01 August 2011 Arbeiderbevegelsen og velferdsstaten Stoltenberg, Wig, Bratberg og Thorsen Velferdsstatens tidslinje Trond Gram Diskusjonen om

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland. Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer LO Industri mot 2010: Del A

Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland. Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer LO Industri mot 2010: Del A Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer LO Industri mot 2010: Del A Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans. modeller som innfallsvinkel

Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans. modeller som innfallsvinkel Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans modeller som innfallsvinkel Skrevet av: Kadett Heidi Kraft Johnsen Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS BERIKTIGELSE

Detaljer

Elin Svensen og Barbro Svensson. Innvandrere i fagbevegelsen

Elin Svensen og Barbro Svensson. Innvandrere i fagbevegelsen Elin Svensen og Barbro Svensson Innvandrere i fagbevegelsen Elin Svensen og Barbro Svensson Innvandrere i fagbevegelsen Fafo-rapport 392 Forskningsstiftelsen Fafo 2002 ISBN 82-7422-375-6 ISSN 0801-6143

Detaljer

Verneombudsordningen offshore

Verneombudsordningen offshore Verneombudsordningen offshore Historien og nye utfordringer (Arbeidsnotat. Helge Ryggvik, oktober 2005) Sett fra myndighetene finnes det to milepæler i utviklingen av et effektivt arbeid for Helse, miljø

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09

Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09 Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09 Jeg skal i mitt innlegg gi et bilde av sentrale endringsprosesser som vi har sett innenfor norsk frivillig sektor

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer