Referat fra drøftinger Framtida vårres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra drøftinger Framtida vårres 01.11.13"

Transkript

1 HR-kontoret Administrasjonen Arbeidstakerorganisasjonene Dato: Saksbehandler:... Ann-Elisabeth Rystad Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /2154 Arkivkode: Referat fra drøftinger Framtida vårres Tid: Sted: Bystyresalen Til stede fra administrasjonen: HR-sjef Per Gunnar Pedersen Kommunaldirektør for økonomi og finans Stephan Skjelvan Kommunaldirektør OK-avdelingen Arne Øvsthus Kommunaldirektør teknisk avdeling Henrik Brækkan For kommunaldirektør HO-avdelingen Ingunn Lie Mosti møtte Nils Are Johnsplass Fra arbeidstakerorganisasjonene: Fagforbundet v/stig Andreassen, Ann-Merethe L. Kristensen, Trine Ytterstad, Wenche Høyforslett Joachim Bjørndal Delta v/mona Eilertsen Utdanningsforbundet v/anita Karlsen og Karina Vertot FO-klubben v/anders Eivik Norsk Sykepleierforbund v/tor Erlend Nordhuus Econa og Akademikerne v/linda Dokmo Norsk Ergoterapeutforbund v/kristin Schjenken Navjord Norsk Sykepleierforbund v/tor Erlend Nordhuus FO-klubben v/anders Eivik Parat v/finn Erik Skagen Arkitektenes Fagforbund v/knut Kaspersen Samfunnsviterne v/tom Solli Norges Juristforbund v/maria Tessem Tekna v/ingunn Øvsthus NITO v/stig Bjarne Hanssen Lederne v/rita Hustad og Erlend Nilssen Norsk Psykologforening v/tor Ivar B. Olsen Akademikerforbundet v/ørjan Sletten Bisittere: Karin Mollan Hansen, fagleder HR-kontoret Eirik Lie, fagleder HR-kontoret Åshild Johansen, fagleder HR-kontoret Åge Jensen, fagleder HR-kontoret HR-kontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.:, Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Telefax:

2 Drøftingsmøte gjennomført med hjemmel i Arbeidsmiljøloven 8-1 og Hovedavtalen Del B og 3-1. Referat fra drøftingsmøtet følger rådmannen forslag til innstilling til budsjett for Innstilling til vedtak offentliggjøres 13. november. Kommunaldirektør for økonomi og finans Stephan Skjelvan presenterte rådmannens forslag til tiltak som omfatter sentraladministrasjonen og fellestiltak. For sentraladministrasjonen er det et måltall på 8 millioner totalt innenfor de ulike tjenesteområdene. Når tiltak er vurdert har en sett bort fra dette ut fra et ønske om å skjerme de tjenesteytende virksomhetene mest mulig. Forlaget til tiltak som foreligger omfatter ca. 11 millioner. Det er ønskelig med et politisk rammevedtak på reduksjon av 10 stillinger innenfor i en 4-års periode slik at rådmannen står fritt til å gjøre vurderinger i forhold til hvor reduksjonen i stillinger skal gjennomføres. Når det gjelder fellestiltakene, mener Stephan Skjelvan at en må bruke våren 2014 til å konkretisere disse i samarbeid med de hovedtillitsvalgte. Arne Øvsthus presenterte OK-avdelingens anbefaling til tiltak og gikk konkret inn på de endringene som var gjort etter presentasjonen på Fram Kino Nedtrekk Newton er tatt bort. Bodøgarantien for barnehage er endret iht. statlige føringer. Ny barnehage skal bygges i Rønvik. Det er lagt inn midler til utredning av skoletilbud Hunstad Sør. Investeringer ved Tverlandet skole er anbefalt utsatt. Etter spørsmål fra Utdanningsforbundet rundt endringer i forhold til Bodøgarantien avklarte Arne Østhus at nedleggelse av de to foreslåtte barnehagene videreføres slik det har framgått av tidligere forslag til tiltak. Bodøgarantien oppfylles likevel. Avdelingen vurderer effekten i løpet av Nils Are Johnsplass presenterte HO-avdelingens forslag til tiltak. Her er det gjort en del presiseringen, men i hovedsak foreligger tiltakene slik de var presentert i Fram kino Her avventer en jobbingen rundt Framtida vårres 2 hvor avdelingens virksomheter skal vurdere i samarbeid med KS konsulent med tanke på hvor det er mulig å gjennomføre nedtrekk i drift. Henrik Brækkan presenterte teknisk avdelings forslag til tiltak. Her var det ikke gjort endringer i forhold til det som var presentert i Fram kino Drift av teknisk avdeling er i hovedsak finansiert gjennom kommunale avgifter slik at det er lite rom for nedtrekk. For alle avdelingene gjelder det at stillingskontroll vurderes strengt. Eksterne tilsettinger vurderes av kommunaldirektør ved de ulike avdelingene. Innspill fra arbeidstakerorganisasjonene: Omfatter det som kom fram i drøftingsmøtet og uttalelser mottatt fra arbeidstakerorganisasjonene i etterkant av møtet. Fagforbundet Fagforbundets tilbakemelding/ innsigelser i forhold til tiltakspakken vil komme i denne generelle innledningen, og punktvis i forhold til avdelingene. Disse punktvise innsigelsene er også i all hovedsak fremført i de avdelingsvise drøftingsmøtene. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

3 Det vi kan se av profilen i OK er at det forsvinner en del tilbud som helt klart er av en forebyggende karakter og faren med dette vil være at «problemene» kun forskyves til tiltak i helse og omsorg. Vi ønsker også å kommentere vårt behov for at de ansatte blir ivaretatt på en god måte. Med dette mener vi at tiden er inne for å diskutere tiltakspakken/verktøykassa som skal ligge til grunn for nedbemanning, omplassering osv. herunder kriterier for oppsigelser ol. Det bør før politisk behandling redegjøres for eller formidles noen tanker om hvordan man skal løse utfordringen med personell. Er det nok turnover til at disse kan tre inn i stillinger i andre virksomheter, finnes det en oversikt over bruk av innleid personell og personell på midlertidige kontrakter og langtidsvikarer? Tenker Bodø kommune å terminere midlertidige kontrakter for å innplassere overtallige? Vi vil også trekke frem at i det i tiltakspakken er ca. 120 stillinger som blir berørt. Omfanget er så stort at det vil kreve en god plan for støtte til de som kan miste sin tilsetting i Bodø kommune. Med dette mener vi tiltak som for eksempel jobbsøkerkurs, tilbud om samtaler med BHT, annen hjelp over til andre arbeidsplasser, kontakt med og melding til NAV om masseoppsigelser. Generelt i barnehagesektoren Generelt er forslagene som er foreslått til dels usosiale og et tilbakeslag Bodø kommunes gode utvikling i sektoren, og i noen grad et tilbakeslag for likestilling. Forslagene om nedleggelse av kveldsåpen barnehage, er etter vårt syn usosialt, og rammer en gruppe brukere som har dette behovet i forhold til å kunne stå i arbeid og få arbeidshverdagen til å fungere. Når det gjelder nedlegging av åpne barnehager er gruppen brukere som blir berørt av de som trenger tiltak i forhold til sosialisering og omgang med andre barn/voksne. Det er en gruppe som i mange tilfeller ikke har andre tilbud, har hjemmeværende foreldre/forelder. Dette er også en type tiltak som er forebyggende, har elementer av integrering, og behovet for denne typen tiltak vil sannsynligvis øke ved å legge ned familiesenter. Tiltaket med å øke bemanningsnormen vil etter vårt syn være en klar reduksjon i kvalitet og tar liten høyde for barns individuelle behov. Det vil bli færre omsorgspersoner for hvert barn som har dette behovet, og belastningene for hver ansatt vil øke som igjen kan ha negativ påvirkning i forhold til stabilitet og kontinuitet som er viktig for barn i barnehagealder. Et annet moment er også at Bodø kommune er en av de kommunene i landsdelen med størst vedtaksvekst blant barn i skolealder. Disse barna vil i større grad bli skadelidende om antall voksne i barnehagene blir færre. Bodø kommune har i mange år vært opptatt av å være en god oppvekstkommune, gjerne den beste kommunen for barn å vokse opp i, den beste kommunen for folk å flytte til og kommunen har de største målsettingene om befolkningsvekst i landsdelen og da vil det være en dårlig kombinasjon å gjennomføre disse kuttene og fortsatt opprettholde kommunens ambisjoner som nevnt. Generelt om grunnskolekontoret Vi mener at tiltakene kan være med på å senke kvaliteten på undervisning og oppfølging av elever, og elver med spesielle behov. Dette gjelder spesielt tiltaket med å legge ned innsatsteamet. Det bør vurderes kompenserende tiltak, andre driftsformer/andre muligheter for samme type innsats. Tiltakene med sammenslåing av skolene i Væran, Alstad B og U, endringene i Skjerstad/ Misvær og Saltstraumen/Tverlandet bør etter vår oppfatning utredes noe mer før dette eventuelt realiseres. I forhold til lærlingene som er kommende fagarbeidere er det viktigst å fokusere på hvilken opplæring og kompetanse disse får tilført. Det er en side av saken at disse et stykke ut i sin Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

4 opplæringsperiode kan og skal være mer selvstendig og utføre selvstendige arbeidsoppgaver, men det er tiden før dette som er kritisk. Det må være nok personell/fagfolk til å ivareta lærlingenes behov og rett til god opplæring i faget. Her vil det være nødvendig å utrede saken noe mer. Opplæringskontoret og lærlingerepresentantene i kommunen må trekkes inn i dette arbeidet. Kulturkontoret Ungdomsklubben/kulturhuset Gimle er omtalt i kommunenes utredning på en brilliant måte, og det oppsummerer vårt syn på saken. Bygningsvernprosjektet er også etter vår mening et viktig tiltak som tar vare på og samler kunnskap om vår relativt nære fortid. Utvikling, bosettingsmønstre, byggetradisjoner er noen stikkord. Dette er et viktig tiltak i et samfunnsmessig perspektiv og Bodø kommune har noen av de beste handverkerne i bransjen. OK øvrig Vi ønsker å henge oss på NSFs argumentasjon vedr. Alsgård helsestasjon og familiesentrene. Vi finner det litt rart at OKs flaggskip som familiesentrene og den nye driftsformen skulle representere er gjenstand for slike kuttforslag. Og det bør absolutt tenkes noen flere tanker rundt dette. Alsgård helsestasjon ligger, som NSF påpeker, i et av Bodø kommunes kjerneområder for nybosettinger og konsentrasjon av småbarnsfamilier og målsettingen bak tanken om lokal tilknytning og nærhet til området for blant annet å kunne knytte kontakter vil bli kraftig redusert. HO generelt Fagforbundet er av en oppfatning av at mange av tiltakene rammer de svakeste gruppene, eldre hjemmeboende med et stadig økende hjelpebehov, barn med samtalebehov og et behov for samhold og mulighet til å identifisere seg med andre i samme situasjon. Argumentasjonen ligger punktvis og vi har en forventning om å få delta aktivt og som en likeverdig part i prosjektet «Framtida vårres2» der helse og omsorgsavdelingen skal gjennomgå en grundig analyse, og tiltak treffes etter dette. Vi vil også gjøre oppmerksom på at vi har spilt inn forslag om endrede driftsformer. Dette er ment å være et supplement til tiltakspakken, som kan gjøre driften mer effektiv og ha innvirkning på sykefravær, spørsmålet om heltid/deltid. Dette er selvfølgelig ment som et forslag det er verd å følge opp, gjennom drøftinger og vurderinger av funn gjort hos Mo i Rana (som er utgangspunktet) og eventuelt gjennomføre pilotprosjekt. Teknisk avdeling generelt Slik vi leser innleggene fra kommunaldirektøren er hans oppfatning av teknisk avdeling at de har akkurat nok ressurser til å betjene dagens prosjekter og forventninger, og Fagforbundet støtter i hovedsak dette. Vi deler også hans oppfatning av konkurranseutsetting av tjenester. Det vi kan tilføye er at vi er av den oppfatning av også teknisk avdeling kan ha potensiale i endrede driftsmåter/rutiner ol. Barnehage Tiltak 3. Kveldsåpen barnehage Konsekvens er at en ansatt må bort. Dette er en sak som har vært oppe til diskusjon mange ganger, det er viktig å huske på at den nye regjeringen ønsker flere og bedre fleksible ordninger. Det er viktig for de foreldrene som trenger kveldsplass til sine barn at dette tilbudet opprettholdes. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

5 Vet ikke om det kan gjøres noen endringer slik at de foreldrene som trenger barnehagetilbud for sine barn på kveldstid bør ha 1 prioritet i vestbyen barnehage. Tiltak 4. Legge ned 2 åpne barnehager Hvis vi ikke skal opprettholde Bodøgarantien så er dette et tilbud som absolutt er viktig for foreldrene. Vi må huske at dette er et tilbud som er forebyggende på sikt. Tiltak 5. Områdeledelse Konsekvens at seks mister jobben. Hvis vi går inn for dette så betyr det at styrerne til dels skal inn i bemanningen, dette kan ha mange positive effekter, men hvis både bodøgarantien, bemanningsnormen og områdeledelse blir gjennomført så mener jeg at Bodø kommune ikke kan si at vi gjennomfører et pedagogisk tilbud. Det blir mindre voksne i alle barnehager samt at vi kanskje ikke har ansatte nok til å holde de åpningstidene vi har satt. Tiltak 6. Mottaksbarnehagen Konsekvensen her vil være at en ansatt må bort, og at dette er barn med spesielle behov i en kritisk fase. Tiltak 7. Innstranda barnehage Sees i sammenheng med punkt 1, Bodøgarantien. Med det menes at hvis det blir bestemt at Bodø garantien ikke videreføres så blir denne barnehagen lagt ned. Tiltak 8. Bodøsjøen Sees i sammenheng med punkt 1, Bodøgarantien. Med det menes at hvis det blir bestemt at Bodø garantien ikke videreføres så blir denne barnehagen lagt ned. Fagforbundet reagere på at vi ikke tenker langsiktig, hvorfor gis det tillatelser til å bygge nye barnehager i samme område som vi skal legge ned andre? Tiltak 9. Bemanningsnorm Oppvekstkommune? Hvor blir kvalitet av? Husk vi har hatt økning i pedagog stillinger som igjen betyr mindre folk til alle tider i barnehage. Dette betyr at det tilbudet vi gir barna blir dårligere. Færre voksne og flere barn i barnehagen i kjernetiden. Anbefalt bemanningsnorm i barnehage er på 6 barn pr voksen. Vi har nå en norm på 6,5. Hvis vi øker normen til 6,6 vil det bli reduksjon i 4 stillinger. Vi vet alle sammen at sykefraværet i barnehagene er ganske høyt nå og de ansatte i barnehagene sier at deres hverdager går i ett. Bemanningsnormen sier ikke at det til en hver tid skal denne bemanningsnormen, med dette er et gjennomsnitt. Dert betyr at når pedagogene har planleggingstid så er mange BUA og assistenter alene igjen på avdelingen med et langt flere barn. Vil det være ansatte i barnehagene hele dagen? (Små barnehager) Konsekvenser for ansatte, barna. Dette kan gå utover sykefraværet på grunn at arbeidssituasjonen blir langt mer stressende enn den allerede er. Skole Tiltak 13. Samle alle elevene i Væran Er dette et sparetiltak iht. til de påløpende utgifter i forhold til båttransport? Hva betyr dette for elevene, vil de få det skoletilbudet som er forsvarlig? Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

6 Må det være en ansatt for å følge disse elevene på båten alle dagene? Tiltak 14. Endring Misvær, Skjerstad Her vil det bli økte utgifter til transport, hva vil det koste? Går besparelsene opp i nye utgifter? Må elevene ha en ekstra voksen med seg på bussen, eller blir det opp til bussjåføren å ta ansvar for de? Tiltak 16. Saltstraumen. Besparelser kontra nye utgifter? (Transport) Tiltak 18. Nedleggelse av innsatsteamet Forebygging er viktig da det generer utgifter i andre enden. Tiltak 22. Lærlinger 4 lærlinger istedenfor 1 stilling/assistent/fagarbeider. Har vi lærlinger nok? Hvilken skole kan ta i mot fire lærlinger, lærlingene skal følges opp faglig av veiledere. Hvordan er dette mulig? Dette har ikke fungert etter intensjonen i barnehagene, det som var planen i utgangspunktet var at en stilling som assistent eller BUA skulle erstattes av 4 lærlinger. Hvilke enheter i Bodø kommune har mulighet til å ta i mot 4 lærlinger, det følger mye ekstraarbeid med seg for veilederne som skal følge de opp og samtidig ha tid til å sette lærlingene inn i de arbeidsområdene de skal igjennom. Lærlinger er de som skal overta arbeidsoppgavene våre i framtiden. Det bør komme en utredning på hvordan det har fungert i de to barnehagene som har dette. OK Øvrig Tiltak 29. Utfasing av Gimle Vi har et ansvar for å ta vare på alle, brukergruppen på Gimle er spesiell og dette viser konsekvensutredningen. Tap av 3,7 stilling. Vi må huske på at Gimle har en spesiell brukergruppe. Det foreligger en veldig god konsekvensutredning på dette. Tiltak 36. Avslutte Bygningsvernprosjektet Reduksjon 3,2 årsverk. Hvor mye må Bodø kommune betale til Fylkeskommunen hvis de overtar dette? Her kan det faktisk bety at det blir dyrere for Bodø kommune om vi overfører det til fylkeskommunen. Tiltak 38. Aktiv Hverdag Reduksjon 2,8 årsverk. Samhandlingsreformen. Det er et viktig tiltak som ikke bør legges ned, vi driver tiltak for ansatte og byens befolkning og folkehelseperspektivet er viktig. Mener at bodø kommune får en del midler for at vi driver dette. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

7 Helsesøster Tiltak 40. Reversering/styrkning av tjenesten Tap av 2 årsverk. Bibliotek Tiltak 50. Hunstad B Tiltak 51. Misvær B Tiltak 52. Saltstraumen B Tiltak 53. Kjerringøy Bibliotekene vil spare 2,2 årsverk. Oppgavene flyttes til skolene. Hva betyr dette for de skolene som får skolebibliotekene overført, de har fått innsparinger de også. Tilskudd og bevilgninger sees på i en egen sak, tatt opp tidligere. Står beskrevet i referat fra OK. Tirsdagstreffet Viktig møteplass for barn, med psykisk syke foreldre. Tirsdagstreffet gir disse barna en plass hvor de treffer andre som har samme problem, der de kan senke skuldrene og ta opp vanskelige ting med likestilte. Pr. i dag er psykisk sykdom noe man ikke lett snakker om, så det å kutte dette tilbudet kan føre til mer isolering og større ensomhet blant disse brukerne. Bodø kommune har et lovpålagt ansvar iht Helsearbeiderloven, og må ivareta denne gruppen. Reduksjon av vedtak pga. hverdagsrehabilitering Tall materiellet er for dårlig dokumentert. 30% reduksjon baserer seg på Danmarks erfaringer er dette relevant i Bodø kommune? Hvordan er implementeringen til resten av tjenesten tenkt, og når. Hverdagsrehabilitering er en tjeneste som pr. i dag er sårbar i forhold til for få terapaut stillinger. Reduksjon av 16 årsverk i ordinær hjemmetjeneste, hvordan tenkes dette løst? Hvilke yrkesgrupper rammes? Reduksjon utkjøring av multidose, blodprøve; sårbehandling Behovsprøving, sikre at immobile pasienter fortsatt kan få tjenestene utført i hjemmet. Trygghetsalarm Vil skape større utrygghet blant hjemmeboende, noe som igjen vil gi økt tjeneste i form av faste oppdrag/besøk. Redsel for fall og lignende kan føre til isolasjon og passivitet. Mange hjemmeboende baserer sin trygghet nettopp på alarmen, og responstiden på 30 min. Reduksjon i hjemmehjelp/vask Økt arbeidspress på ansatte i tjenesten. Tidsbruken hos hver enkelt bruker øker pga redusert frekvens av renholdet. Er det innsparing i det? Redusert frekvens vil gi en dårligere tjeneste til brukerne av tilbudet. Dette er et kutt det vil fokuseres på i media, hos pårørende og i bruker organisasjoner. Det vil føre til økte antall klagesaker. 7 årsverk kuttes, de ansatte her er i hovedsak godt voksne kvinner/seniorer uten noen formell utdanning og kvinnelige innvandrere uten formell utdanning. Ved en overtallighet vil dette være en gruppe med små muligheter for annen jobb. Å avslutte sitt yrkesaktive liv med oppsigelse er nedverdigende! Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

8 Avvikle Løding sykehjem Flytting av 8 brukere til Hovdejordet sykehjem. 2 overtallige årsverk flyttes ressursene med brukerne? Avvikle skjermet enhet Mørkved Færre plasser til skjerming av urolige personer med demens i kommunen. Mindre fleksibilitet for skjerming av «interne» brukere på Mørkved sykehjem. Mer flytting for beboere ved endring av behov. Omplassering av 1,5 årsverk innad i sykehjemmet? Ingen ledsager på feriereiser Ingen brukere kan reise på ferie med ansatte fra tjenesten. Ingen får tilskudd/dekning for privat ledsager. Dette er et kutt det vil fokuseres på i media, hos pårørende og i bruker organisasjoner. Avvikle rus/psykiatri i Bjørndalsslynga Dette er et prosjekt som ble startet pga. den store uroen/voldshendelser i Bjørndalslia, og er et prosjekt som har vært vellykket fra dag 1. Og har demmet opp for uønsket atferd i dette bomiljøet. Kuttet vil føre til stort mediefokus og likeledes massiv klagestorm fra både brukere, naboer og pårørende. 4,4 stillinger er berørt prosjektstillinger? Redusert sats sommeravlasning/privat avlastning Kan føre til færre private avlastere i skoleferiene. Noe som vil gå utover allerede slitne foreldre og søsken, som trenger «alenetid» Samarbeidsavtale Kirkens Bymisjon Fører til reduserer tilbud på: Jobb1 færre får dagsarbeid ved oppmøte Ny giv - færre får fritidstilbud med veileder Møtestedet redusert åpningstid på kafeen Lavterskel helsestasjon redusert tilbud til de sykeste og mest belastede rusavhengie Dette kuttet går ut over de svakeste av de svake. Effektivisere Rønvik Legesenter Ivaretakelsen av Kjerringøy legekontor, som til nå er gjort av Fikke, må settes ut til privatpraktiserende lege kan bli kostnadskrevende. Beboere på BO-Godt følges opp av legen som har utekontor på Kjerringøy. Bortfaller dette vil det bli en rasering av det legetilbudet de i dag har på Kjerringøy! Noen betraktninger rundt ufrivillig deltid/sykefraværsnedgang Gruben sykehjem Omdisponere vikarmidler til å skape flere hele stillinger innenfor eksisterende budsjett. DVS man tenker nytt for å klare å tilby ansatte økte stillinger uten at budsjettrammene økte i taket. En grundig kartlegging av vikarbruken har ved en avdeling ved Gruben sykehjem i Mo i Rana har resultert i blant annet tre nye årsverk, redusert sykefravær og flere aktiviteter for beboerne. Tanken deres var å erstatte innleide vikarer med egne ansatte, og omdisponere vikarbudsjettet for å gi de som har fast ansettelse økt stilling. På denne måten økte grunnbemanningen. Ved å øke grunnbemanningen har sykehjemmet kunne redusere vikarinnleie og bedre planlegge ferier, permisjoner og så videre. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

9 Ved å ta bort betalt matpauser på dagvakt i helgene og ettermiddagsvakter på hverdager, fikk de omdannet disse ressursene til ekstra A-vakt fra mandag til fredag. De har ikke redusert på D-vakter i helgene. Av de 27 årsverkene på avdelingen som alle er faglærte, har nå 11 gått opp i stilling som følge av de endringene som er gjort. 16 arbeider heltid, men ingen av de resterende arbeider ufrivillig deltid. Tidligere ville de automatisk ha ringt etter vikar. Det skjer ikke nå. Alle ansatte har vært med på å bidra til at de har økt bemanningen med to, og de har sammen utviklet rutiner og regler for hvordan en organiserer vakter når det er færre enn planlagt på jobb. De ansatte trives bedre med det nye systemet. Det er enklere for dem å være på jobb fordi de fast ansatte ved hva de skal gjøre, de slipper å lære opp vikarer, og det er rom for faglig oppdatering. Det hele har ført til lavere sykefravær, som igjen har ført til økt trivsel. Et godt samarbeid med tillitsvalgte og ansatte blant annet gjennom arbeidsgrupper var viktig. Pilotprosjekt? Presentasjon av prosjektet rundt reduksjon av uønsket deltid ved Gruben sykehjem følger vedlagt. Delta Generelt ser Delta det som et problem at HTV (og PTV plasstillitsvalgte) ble sent involvert i konsekvensanalysene. Dette skulle vært gjort på et mye tidligere tidspunkt og vi tror at prosessen hadde blitt bedre av dette. HTV sitter på nærliggende informasjon og kunnskap som vi mener kunne vært viktige momenter i analysen. Det oppleves også som at våre tilbakemeldinger ikke har hatt noen innvirkning på hvilken kategori foreslåtte tiltak settes i. Delta er fornøyd med at Rådmannen har innført stillingsstopp og mener dette gir gode signaler til arbeidstakerne om at administrasjonen ikke ønsker å si noen opp, men å bruke kompetansen ellers i kommunen. Delta ønsker å sette fokus på Rett person på Rett plass=gode tjenester). Med dette sier vi også at enhver ansattes kompetanse kan brukes i kommunen. Sentraladministrasjonen At drøftingsmateriellet kommer til hovedtillitsvalgte 1 arbeidsdag før drøftingsmøte oppleves problematisk, da vi ikke får den tiden vi trenger for å forberede oss godt. Ytterligere reduksjon av 10 stillinger Er det noen av disse stillingene som forventes å bli kuttet pga. naturlig avgang? Ved politisk sekretariat er det pr. i dag 5,9 årsverk + 1. Er denne 1 formannskapssekretærstillingen? Er denne stillingen vurdert kuttet? Hvorfor er den ikke med i beregningen når det pr. i dag er arbeidsoppgaver til denne stillingen som deles på de ansatte ved kontoret? 2,2 årsverk er knyttet til nærmiljøarbeid og lokalutvalg. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det lovet en sterk kommunal tilstedeværelse i Misvær med servicetorg, landbrukskontor, nærmiljøkontor og byteknikk. Dette bl. a. ut fra deres lokalkunnskap. Skal disse stillingene være sentralisert rundt rådhuset? Listen over ansattes oppgaver ved pol. sekr. er ikke komplett. De ansatte ble ikke informert om hva listen skulle brukes til og hvor konkret/detaljert de skulle være. Hvor stor vekt skal det legges på disse listene ved ev. kutt? Det at disse ufullstendige listene ble lagt med som et arbeidsverktøy i prosessen er lite heldig, da Delta oppfatter de som lite korrekte. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

10 Outsourcing av BHT Outsourcing av Bedriftshelsetjenesten kunne kanskje ikke kommet på et verre tenkelig tidspunkt med tanke på den prosessen Bodø kommune er inne i nå. Med tanke på den psykiske belastningen det er for de menneskene som blir direkte berørt at kuttene vil det være viktigere enn noen gang at BK selv har denne tjenesten. De ansatte i BHT sitter på en stor og god kompetanse som er viktig i den tiden vi går i møte. Manglende konsekvensanalyse. Hvordan er det kommet frem til at det skal sparers 100 mill.? Delta ønsker å se regnestykket. Hvordan tenkes dette gjennomført? Konkurranseutsetting med anbud? Tenker BK å være med på denne og til slutt ende med å kjøpe tjenesten av seg selv? Mange av de private bedriftshelsetjenester tar betalt pr. oppdrag de utføre. Telefoner, konsultasjoner o.l. Hvem skal betale for de ansatte når de tar kontakt? Skal dette være et verktøy for bare arbeidsgiver og ikke arbeidstaker? Oppvekst og kultur Barnehage Redusere bemanningen i mottaksbarnehage Delta vil poengtere at det er en grunn til at bemanningsnormen har vært noe høyere i denne barnehagen enn de resterende. Dette er barn som trenger ekstra oppfølging med tanke på språk, sosialisering o.l. Skole Redusert lærertetthet Er ikke dette ostehøvelprinsippet vi ble lovet at skulle unngås? Lærlinger Disse blir helt klart en ressurs for kommunen etter hvert og her har vi mulighet til å forme våre framtidige arbeidstakere og kollegaer, men vi må ikke glemme ar disse er under opplæring. En opplæring skal gis av fagutdannet personell som i tillegg til opplæring av disse skal gjøre sin ordinære jobb. Selv om 4 lærlinger (på en fagarbeiderstilling) er flere hender kan de ikke erstatte fagutdannet personell. Helse og omsorg Delta stiller seg svært positiv til at det skal iverksettes en helhetlig gjennomgående analyse av helse- og omsorgssektoren i BK. Hjemmetjenesten Avvikling utkjøring av multidose/blodprøver, gjennomgang trygghetsalarm, ikke sårbehandling hjemme Delta er redd for at ved å ta bort enkelte sykepleieoppgaver vil tjenesten bli lite attraktiv for personalet. Det å ta bort disse oppgavene vil også kunne bidra til at den faglige kunnskapen i forhold til observering kan bli svekket. Frykt for at hjemmetjenesten kan bli en B-tjeneste. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

11 Trygghetsalarm Økt utrygghet blant brukerne som igjen vil skape økt vedtakstid. Reduksjon hjemmehjelp/vask Ved skifte av intervall, vil arbeidsmengden øke og de ansatte bruke mer tid. Går dette opp i opp? Vi må ikke undervurdere den psykososiale effekten det er for brukerne som får denne tjenesten. Ikke bare med tanke på renholdet, men den sosiale delen. Renholderne observerer og avdekker nye og viktige behov hos disse brukerne. Hjemmetjenesten kan komme inn på et tidligere tidspunkt og kan forebygge et mulig høyere vedtaksbehov. Institusjoner Avvikling av Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem Er det feil i tiltakslisten? Det har ikke vært drøftet at Hovdejordet sykehjem skal avvikles. Reetablering av forvaltningsenheten? Avvikle rus-/psykiatriprosjekt i Bjørndalsslynga Dette er svært beklagelig både for brukerne og for befolkningen som bor i området generelt. Dette har vært et svært vellykket prosjekt. Det viser seg også at det er lang mindre skader på kommunale boliger etter at prosjektet startet. Teknisk avdeling Delta har ingen kommentarer til teknisk avdeling sine foreslåtte innsparingstiltak. Torsdag kveld (31.10) kom det nye kuttforslag fra kommunaldirektør Henrik Brækkan. Delta har ikke hatt anledning til å finlese og gått gjennom disse, men registrerer at kommunaldirektøren har foreslått konkurranseutsetting av veivedlikeholdet i kommunen. Delta slutter seg til hans konklusjon om at dette ikke er noe godt alternativ. Organisasjonene ble informert i et drøftingsmøte på teknisk avdeling om at det var gitt beskjed om at veivedlikeholdet i kommunen ikke skulle inn på noen kuttliste. Dette er likevel gjort. Delta stiller seg bak forslaget til NSF om å se på "Gruben modellen" som et ev. tiltak til Framtida vårres. Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Bodø tar forbehold om at selv med relativt god forberedelse kan det være noe som blir glemt sagt på fem minutter i møtet. Vi finner at dette er et møte med lite mulighet og tid til dialog og refleksjon. Noen form for tilnærming til hverandre sine synspunkter virker å bli vanskelig på tiden hver fagforening har til rådighet. Det vil også være tidsmessig vanskelig å komme med alle tilbakemeldingene på alle forslag til tiltak som arbeidsgiver har lagt til grunn for drøftingsmøtet. Vi blir derfor nødt til å uttrykke noen prinsipper i møtet, snarere enn aksept for noen av arbeidsgivers løsninger. Når HTV Utdanningsforbundet gir sin tilbakemelding til forslagene, ligger det til grunn at arbeidsgiver klarer å ta vare på alle våre medlemmer uten at noen blir oppsagt. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

12 Utdanningsforbundet Bodø ber derfor arbeidsgiver om å sentralisere tilsettingene, få oversikt over kompetansebehov, samt områder der det er behov for kompetanse, relativt raskt. Herunder svangerskapspermisjon, studiepermisjon, samt annet midlertidig fravær som kan løse «overtallighet» på kort sikt. Med den turnover som er i kommunen, vil dette over lengre sikt også gjøre det slik at oppsigelse ikke blir nødvendig. Utdanningsforbundet Bodø anser tilsettingsstopp som et viktig tiltak for å unngå fremtidige oppsigelser i kommunen. Vi anser også at arbeidsgiver vil ha en plikt til drive former for opplæring de ansatte i den grad dette vil være mulig, slik at de fortsatt vil ha en jobb i kommunen. Utdanningsforbundet Bodø er særlig opptatt av bemanningsnorm. Dette gjelder alle kommunens områder. I forhold til skole og barnehage mener vi at et godt allmennpedagogisk tilbud er viktig for å ikke øke behov for spesialpedagogiske tilbud og -løsninger i etterkant av innsparingene. I barnehage er vi fornøyd med at forslaget gjenspeiler dette, selv om vi mener selv 0,1 i økning er for mye. Der har det allerede vært økning i bemanningsnorm for ett år siden. Skole: GSI-tallene oppfattes som misvisende, all den tid det er flere skoler i kommunen som ikke setter inn vikar ved korttidsfravær. Dette er ulikt mange andre kommuner. Det vil også bety at det til enhver tid er færre lærere på denne skolen enn GSItallene viser. Kvalitetssenking ved slike løsninger oppfattes som mer massiv enn arbeidsgiver ser å oppfatte. Dette av flere grunner. Enhver elev vil få mindre fokus fra hver lærer i undervisningstid. Slitasje på lærerne vil også øke. På landsbasis finnes det lærerutdannede som ikke arbeider som lærer (Kunnskapsdepartementet, Aftenposten 8. juli). En del av disse befinner seg i Bodø. Kutt i lærerstillinger er ikke å oppfatte som et rekrutteringsvennlig tiltak. Utdanningsforbundet Bodø setter spørsmålstegn ved om arbeidsgiver oppfatter det som god personalpolitikk å endre lederstruktur i barnehagene. Når det gjelder områdeledelse, oppfattes det som om arbeidsgiver tror at styrerressurs pr. barnehage kan være mindre enn 100% med denne løsningen. Vi minner om at særavtalen, SFS 2201, forteller at i barnehager med 42 barn eller mer skal det være hel stilling/100% lederoppgaver. Det vil ikke være rom for å senke denne prosentstillingen selv med innføring av områdeleder, etter Utdanningsforbundet sitt synspunkt. Styrer skal ikke være på avdeling i barnehager med mer enn 42 barn. Noen reell innsparing oppfattes derfor ikke av Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet Bodø har samme oppfatning når det gjelder sammenslåing av skoler. Her forteller også opplæringsloven at det ikke bør skipes skoler med mer enn 450 barn. Sammenslåing av skoler vil bryte med denne paragrafen. Når man da tar med i betraktning arbeidsmiljørelaterte utfordringer, lave innsparingsmuligheter, ivaretakelse og lojalitet til ledere og ansatte samt stor bygningsmasse, er Utdanningsforbundet Bodø mot slike sammenslåinger. Når det gjelder skolemateriell: Det er allerede ulik og til tider dårlig kvalitet og praksis på dette feltet. Noen skoler kjører undervisning uten bøker, med det meste av opplegget på svart-hvittkopier. Andre skoler tar seg «råd til» bøker, men da går det på bekostning av annet utstyr som skulle vært kjøpt inn. Dette er foruroligende, all den tid K06 ikke setter læringsmål fra trinn til trinn, men i tre bolker. Utdanningsforbundet Bodø ønsker ikke et system der elevene er avhengig av hvilken skole de tilhører når det gjelder hvilken kvalitet de får på materiellet som blir tildelt. Ei heller en Bodøskole der det kan være uheldig for elevene å skifte skole i løpet av grunnskolen. Og så en del spørsmål vi hadde/har til arbeidsgiver: Når arbeidsgiver nå går bort fra fjerning av Bodøgarantien som et innsparingstiltak, er det da tenkt at begge barnehagene i dette tiltaket fortsatt er tenkt nedlagt? Hva da med barna som er der? Arealbehov? Tilsatte? Pedagogiske ledere? Utdanningsforbundet har vansker med å se behov for nedlegging av disse barnehagene dersom Bodøgarantien beholdes. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

13 Samle alle elever på Helligvær: Reiseutgifter til elevene? Risikovurdering? Er det ikke befolkningsvekst på Landego, med flere barn som snart begynner på skolen? Saltstraumen som oppvekstsenter: har det vært evaluering og kvalitetssikring på allerede eksisterende oppvekstsentre? Spesielt med hensyn på barnehagefaglig kompetanse? Skyss av ungdomsskoleelever til andre skoler: Er det plass på disse skolene? Også ved fremtidig befolkningsøkning? Hva med lærerne som arbeider der? Er disse tenkt overtallig? Er dette i så fall i tillegg til disse 17 stillingene som allerede er foreslått redusert? I så fall blir GSI-tallene å vise lavere lærerdekning i kommunen enn det som allerede er tenkt? Aktiv hverdag: Har arbeidsgiver sett på løsninger der denne enheten i større grad klarer å finansiere seg selv? Egenandel? FO-klubben Sentraladministrasjonen «Fellestiltak i Rådmannens innstilling krever noe mer utredning i samarbeid med Organisasjonene» (hentet fra drøftingsgrunnlaget) I drøftingsgrunnlaget under SA brukes begreper som «Strategisk kompetanseplanlegging» Dette er bra, FO håper at dette er et sektorovergripende anliggende, og ikke kun SA anliggende. FO tar tiltakene til etterretning, med forbehold om at det gjennomføres drøftinger der det er naturlig Jf bedriftshelsetjenesten og policyendringer. FO viser også til signalene som ble gitt i drøftingsmøte at tiltak på SA vil være en langsgående prosess. Helse og omsorg FO registrerer at HO klarer å bevare og forsterke sin forebyggingsprofil, samt videreutvikle det arbeidet som har pågått over noen år mht. å tenke nytt i forhold til drift. FO ser positivt på de «Nye tiltakene nytilførslene» Dette representerer i stor grad en oppfinansiering av tilbud til en brukergruppe som har behov gode tjenester.(i tillegg representerer dette en brukergruppe og et politikkområde som er relevant for FO som organisasjon ) Enkelttiltak FO viser her til de avdelingsvise drøftingene som har vært avholdt, og som i stor grad samsvarer med drøftingsgrunnlaget. Disse drøftingene tar inn over seg problemstillinger framsatt av organisasjonene, og FO stiller seg bak de innspill som der framkom. FO ønsker likevel å framheve enkelttiltak som vi mener har en innretning som rammer de svakeste og derav framstår som usosiale. Avvikle rus-/ psykiatri i Bjørndalsslynga Dette er et prosjekt som ble startet pga. den store uroen/voldshendelser i Bjørndalslia, og er et prosjekt som har vært vellykket fra dag 1. Og har demmet opp for uønsket atferd i dette bomiljøet. Kuttet vil føre til stort mediafokus og likeledes massiv klagestorm fra både brukere, naboer og pårørende. 4,4 stillinger er berørt prosjektstillinger? Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

14 Samarbeidsavtale Kirkens Bymisjon Fører til reduserer tilbud på: Jobb1 færre får dagsarbeid ved oppmøte. Ny giv - færre får fritidstilbud med veileder. Møtestedet redusert åpningstid på kafeen. Lavterskel helsestasjon redusert tilbud til de sykeste og mest belastede rusavhengige Dette kuttet går ut over de svakeste av de svake. Reduksjon i vedtak pga. hverdagsrehabilitering FO er positiv til hverdagsrehabilitering, og det paradigmeskiftet dette representerer. FO er likevel bekymret for at innsparingseffekten er noe dårlig dokumentert og da med fokus på de utfordringer dette vil påføre avdelingen om effektene ikke blir like store som forventet. Tirsdagstreffet Godt tiltak som treffer en sårbar målgruppe. Godt belyst i det avdelings vise drøftingsmøtet, samt at NSF hadde en utfyllende refleksjon vedrørende dette tiltaket under møtet i dag 1.nov Administrasjonen har også åpnet for at organisasjonene kan komme med innspill i prosessen utover å drøfte de tiltakene som har sitt utspring fra HO avdelingen. I den forbindelse ønsker FO og stille seg bak innlevert dokumentasjon vedrørende ufrivillig deltid arbeid med sykefravær erfaringer fra Gruben. I forlengelsen av dette kan FO opplyse om at det pågår et arbeid på Fylkesplan mellom de største organisasjonene hvor erfaringene fra Gruben sykehjem er en del av materialet. KS er med på laget, og det legges også opp til en konferanse vedrørende dette tidlig i Oppvekst og kultur FO registrerer at avdelingen har forstått bestillingen til Rådmannen relativt bokstavelig, og hvor tiltakslisten legger opp til et primærfokus på kjerneoppgaver. Tiltakslisten har en profil som tilsier at tjenester med fokus på forebygging tas ned/avvikles dette er i all hovedsak ikke lovpålagte oppgaver. Herunder: Utekontakten, kulturhuset Gimle, Innsatsteam, Familiesenter, og aktiv hverdag. ( viser til konsekvensutredningene som foreligger for disse tiltakene, samt vedlegg gitt i møte. Flere av disse tjenestene samarbeider på tvers mht. spesielle målgrupper. Innretningen til OK, kan få negative konsekvenser for HO. FO registrerte at flere andre forbund delte FO sin bekymring vedrørende innretningen til OK med fokus på at tjenester som har en innretning mot forebygging blir særedels hardt rammet. FO ønsker likevel å framheve kommunaldirektør for OK for sin analyse/refleksjon og kunnskap vedrørende viktigheten av god forebygging selv om dette glittret med sitt fravær i avdelingens innstilling. Avdelingen skal også ha ros for tidlig involvering av organisasjonene. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

15 Enkelttiltak Utfasing av Gimle Viser til konsekvensanalyse UK inn i DUE Viser til konsekvensanalyse Nedleggelse av innsatsteamet Viser til evalueringen av Innsatsteamet, framlagt politisk juni Saksnummer 13/22. Aktiv Hverdag Et godt kommunalt tilbud i et folkehelseperspektiv, og i tråd med Samhandlingsreformen. Nedleggelse av familiesenter FO stiller seg bak det materialet som NSF har levert, samt vedlagt skriv fra FO. Generelt Prosjektet Framtida vårres mandat er/var: Legge til rette for reell politisk valgfrihet ifm et nedtrekk i drift. FO ser med spenning på Rådmannens pedagogiske øvelse med å implementere dette som en helhet inn i Rådmannens innstilling. Hvordan sikre at «Framtida vårres» tiltakene ikke blir til hinder for en dynamisk og robust organisasjon som kan håndtere framtidige utfordringer. (Samhandlingsreform del 2, utfordringer presentert i Samhandlingsprosjektet mm. ) FO erkjenner at dette kan høres ut som en selvmotsigelse mht. hvordan «Framtida vårres» er blitt kommunisert ut mht. navnevalg, og konsekvenser av ikke å ta grep men FO frykter at kortsiktige grep nettopp kan gå bekostning av organisasjonens evne til å møte framtidige utfordringer. Andre faktorer det er verdt å ha et kritisk blikk på er: - Kompetanseprofil - Hindre kompetanseflukt/nøkkelpersoner - Synergieffekter på tvers av tjenester og avdelinger. - Samhandling på tvers av ansvarsområder (internt og med andre eksterne aktører) Vi må gjøre de rette tingene rett denne gangen, da FO ser at slike prosesser er krevende for organisasjonen, og omstilling av denne størrelsen bør være et unntak ikke en regel. FO avventer også en evaluering av Framtida vårres som prosjekt, en evaluering som bør innebære blant annet strategien mht. ansatte involvering. FO har i denne forbindelsen den oppfatning at involveringen har vært for topptung, og har hindret muligheten for å skape «eierskap, og magi» mellom avdelingene og tjenestene mht. å løse oppgaver på andre måter og til prosjektet som helhet. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

16 FO etterspør også dialog mht. verktøykasse for nedbemanning. Praktisk tilnærming til hvordan håndtere vedtak fra Bystyret sett i lys av Bodø Kommune sitt ønske om å ta ut effekter av nedtrekk hurtig. Norsk Sykepleierforbund Generelt er det usosiale kutt som foreligger. Overgrepsmottaket Hvis sykehuset vil overta dette i 2015 er NSF mot dette. Da det vil bety at stillinger forsvinner. Hvis legevakta overtar overgrepsmottaket er dette gunstig. Bjørndalsslynga Dårlig omdømme. Protester fra beboere i området. Trygge nærmiljøet. Et forebyggende tiltak innen rus/psykiatri. Mørkved sykehjem, skjermet enhet Målgruppe mer enhetlig, men flytting for beboere. Færre plasser til skjerming for urolige demente. Effektivisere Rønvik helsesenter Bystyrevedtak på at ikke skulle jobbe videre med prosjektet fra Spesielt uheldig for Kjerringøy, Bo-godt. Hverdagsrehabilitering NSF er positiv til tiltaket men forutsetningen er overgang fra prosjekt til drift. Tiltaket skal implementeres i hele kommunen. Storsatsing. Stort behov for terapeuter. Er besparelsene reelle, skal 30 prosent bli terapeuter? Omskolering av helsepersonalle man har eller investering av terapeuter? Flytting Alsgård helsestasjon Det er ikke utarbeidet en analyse av ev. konsekvenser for brukerne og ansatte hvis helsestasjon/familiesenter legges ned Skolens helsesøstre kan ikke forventes å kunne stille på alle felles familiesentermøter i fortsettelsen pga. avstand og tilhørighet. Hvilken økonomisk gevinst gir en ev. nedleggelse? er det reelt. Bodø er en by i vekst, og særlig området Alsgård/Bodøsjøen vil få mange nye barnefamilier. Vi vil tro at det blir et større trykk på Åpen barnehage på de andre familiesentrene når flere barn skal sogne dit. NSF stiller også spørsmål ved å spre brukere/ansatte på de andre familiesentrene som allerede har kapasitetsproblemer vedr. sekretær og kontorlokaler. Er disse forberedt på å ta med 750 brukere og ca fødsler i året? I tillegg kommer de gravide og førskolebarna. Det er ønskelig å ha med brukerrepresentanter i tillegg til de ansatte i en «arbeidsgruppe» som skal se på konsekvenser. Tirsdagstreffet Usosialt kutt. Viktig møteplass. Lovpålagt ansvar iht Barnevernsloven som må ivaretas av BK. Dette er forebygging ift ikke å havne i psyk. sykehus. Dette er lavterskeltilbud. Hvor skal dette tilbudet ivaretas? Svake grupper blir rammet. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

17 Multidose: Ok Blodprøver, sårskift Injeksjon er spl. faglige kjerneoppgaver. Stiller et spørsmål i forhold til fagidentitet i forhold til sårskift og innholdet i tjenesten. Samtidig er det en fordel med rendyrking av sykepleierfaglig arbeid. Hvis ikke eldre har trygghetsalarm, sier det seg selv at det vil føre til merbelastning for pårørende, og hj.tj. Reduksjon hjemmehjelp/vask Usosialt kutt. Reduksjon f. eks husvask til hver 4 uke. Det må vel da forventes at hverdagsrehabiliteringsmodellen lykkes? Ha i mente Fusa-dommen rettspraksis ift. minstestandard på helsehjelp. Regnestykke: 0,5t pr uke x 500 brukere= besparelse på 1,5mill. Samtidig ligger forventninger om service fra kommunen. Forutsetter en holdningsendring i befolkningen? Brukerråd må involveres. Reetablering av forvaltningsenheten Reetablering av forvaltningsenheten: 2 stillinger på TDK?, hvilke stillinger? Alternative løsninger etterlyses, er ansatte involvert i prosessen? Nedleggelse av to familiesentre. Tverlandet og Sentrum familiesenter Hvilke konsekvenser har det for brukerne? Nedleggelse innebærer fjerning av koordinator for det tverrfaglige arbeidet samt pedagogisk leder for åpen barnehage, og betyr at kommunen i stor grad går tilbake til ordinær helsestasjonsdrift og svangerskapsomsorg. Merverdien som ligger i samlokalisering av ulike tjenester og fagfolk vil svekkes betydelig, og innebærer en lengre vei og trolig høyere terskel for hjelp og støtte til barn, unge og deres foresatte. Med dagens store utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse, er dette bekymringsfullt. Konsekvenser betydelig svekking av det forebyggende arbeidet for barnefamilier i Bodø, og spesielt i de områdene hvor familiesenteret legges ned tilbudet til kommunens barnefamilier blir ulikt og vanskeligere tilgjengelig, avhengig av hvor du bor flere familier vil henvises til hjelpeapparatet og spesialisthelsetjenesten for hjelp og støtte (i dag er det for eksempel få henvendelser til BUP i aldersspennet 0-6 år, - hovedmålgruppen til familiesenteret) venteliste for foreldreveiledning foreldre og fagpersoner mister tilbudet om drøfting i tverrfaglig team ansvaret for oppfølging av barn som pårørende blir uklart temakvelder for foreldre reduseres tilbud om arrangementet Møteplass må legges til en annen tjeneste rutiner og arbeidsmåter ang barn av rusavhengige og/eller psykisk syke foreldre (modellkommuneforsøket) vil ikke kunne gjennomføres i henhold til plan ansvar for og oppfølging av tirsdagstreffet blir mer usikker. Brukeres erfaring med tirsdagstreffet er at det er forebyggende i forhold til innleggelse i psykiatrisk sykehus Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

18 Nedlegging av åpen barnehage innebærer: at minoritetsspråklige foreldre mister en viktig integreringsarena, både i forhold til nettverksbygging og praktisering av norsk at familier bosatt i Saltstraumen og videre sørover får lang reisevei opphør av lett tilgjengelig veiledning og råd i konkrete situasjoner og utfordringer i dagliglivet (både fra fagfolk og andre foreldre) at sårbare familier mister en trygg og lett tilgjengelig arena for å møte andre barnefamilier at enkle, men virksomme tiltak som oppstår i dialogen mellom foreldre, pedagog og for eksempel helsesøster vanskeliggjøres Samarbeidspartnere er også brukere av familiesenteret, ved å søke råd og veiledning, benytte tjenester familiesenteret tilbyr, og bruker lokalene til ulike møter/ tiltak med egne brukere, til kurs og fagmøter. Disse mulighetene vil bli vesentlig redusert. Krisesenteret: kurs Helsesøstertjenesten: Plenum Flyktningmottaket: Kurs og tilbud til sine beboere Barneverntjenesten: Familieråd, samvær med tilsyn, fagmøter Bodø fengsel: foreldre, pedagog og for eksempel helsesøster vanskeliggjøres Det er nylig gjennomført spørreundersøkelse på familiesentrene hos brukere med strålende resultat. Reversering styrking av helsesøstertjenesten Det er egentlig kutt vi snakker om - nedtrekk av tilbudet til skoleelevene. Helt på grensen til hva som er forsvarlig. Ostehøvelprinsippet skulle vi egentlig se bort fra. Dette er reelt å trekke tilbake stillinger (1,2 mill.) fra skolehelsetjenesten som nylig er tilført. 180 millioner skal fordeles ift helsesøstre landet rundt. Vedtatt i Statsbudsjettet. Det innebærer styrking av denne tjenesten på 1.7 millioner, skolehelsetjenesten er et satsingsområde. Man ønsker ikke nedtrekk i stillinger, og 1.7 mill. bør styrke tjenesten på topp av et ikke-kutt eller her kalt reversering styrking av tjenesten Ny regjering varsler dessuten styrking av lavterskeltilbud som styrker psykisk helse hos barn og unge. Regjeringserklæringen vil gi nærmere signaler om hva det vil innebære for blant annet denne tjenesten. Ved å følge faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i lovverket. Økt antall elever samt nye utfordringer innen skolehelsetjenesten gjør at skolehelsetjenesten ikke makter å oppfylle alle kravene som er blitt pålagt tjenesten. Mange barn og unge med psykososiale vansker. Blir lite tid til åpen dør, forebygging, må prioritere lovpålagte oppgaver, eks vaksinering. Færre barn/unge vil få hjelp. Normtallene er i dag ikke oppfylt for alle skolene. Hvordan skal man redusere disse stillingene? Ostehøvelprinsippet. Arbeidsgiver har presisert at ostehøvelprinsipp ikke blir gjennomført. Her er det mange som mister sin stillingsprosent. 15 helsesøstre med dette forslaget. Sparing vil ramme barn og unge, mindre mulighet for å forebygge jmf samhandlingsreformens intensjon. Sparetiltakene bør ikke settes inn i en marginalisert tjeneste. Helsesøstrene skal Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

19 forebygge, drive med tidlig intervensjon vil spare omkostninger for den enkelte og gi samfunnsøkonomisk gevinst. Avisoppslag (Avisa Nordland) I Bodø har hvert niende barn, altså 1 av 9, har en psykisk diagnose. Det kan bety at bodø kommune er en kommune hvor barn og unge trenger hjelp til å bli fanget opp- tidlig! Altså forebygging. Helsesøstrene sier ikke nei til et barn eller en ungdom som banker på døra til helsesøster. Men det kan bli en realitet. Her mangler en grundig konsekvensanalyse. Det er ikke tilstrekkelig at det står Nedtrekk i tjenestetilbudet til skoleelevene. Tillitsvalgte/ansatte er informert. I Bodø kommune har man 9,7 helsesøsterstillinger i grunnskole, normtallet er 18,2 (11,4 årsverk) Man har 2 stillinger i videregående skole fordelt på 1400 og 1200 elever, normtallet er 3,2 Normtall er for ordens skyld, en minstestandard. Bodø kommune har i utg. pkt. vedtatt en gradvis økning, styrking av helsesøstertjenestene på % i barne- og ungdomsskolene. Og 1,2 årsverk i videregående skole. Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund HTV for Norsk Fysioterapeutforbund ikke hadde anledning til å møte. Det foreligger felles uttalelse fra Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Ergoterapeutene og NFF er svært fornøyd med at det vernes om forebyggende og helsefremmende tiltak som vi ser spesielt innenfor HO. Det å legge til rette for at folk mestrer livene sine, rehabiliterer tapte funksjoner, lærer å leve med kronisk sykdom og unngår livsstilsykdommer gir samfunnsøkonomisk gevinst. Hverdagsrehabilitering Vi mener at forutsetningene for å lykkes; oppnå reduksjon i vedtak pga hverdagsrehabilitering, er at Bodø kommune investerer i den kompetansen som er nødvendig. Nødvendig kompetanse i hverdagsrehabilitering er tverrfaglig; ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleier og hjemmetrenere. Pr. d.d. er det behovet for terapeuter som er størst. For å øke antall brukere og geografiske områder er det nødvendig med økning på alle fire fagområder. Når vi ser på kommuner, spesielt i Danmark og Sverige, som har lykkes med hverdagsrehabilitering, så har de større terapeuttetthet (fysio- og ergoterapeuter) i forhold til innbyggertall enn det Bodø kommune har. Vi mener derfor at en forutsetning for å oppnå besparelser er å få nye fysio- og ergoterapeutstillinger. Aktiv Hverdag Vi mener at Aktiv Hverdag ikke må avvikles. Aktiv Hverdag er blant annet viktig samarbeidspartner til Frisklivssentralen. Fra i år har Aktiv Hverdag overtatt en av sentralens fire treningsgrupper. Dette innebærer at Frisklivssentralen kan konsentrere seg om deltakere som er Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

20 inne i sine første tre måneder med trening, ta inn flere deltagere og samt utvide dagens tilbud med lærings- og treningsaktiviteter til flere målgrupper. Samarbeid mellom disse aktørene gir bedre utnyttelse av begge aktørenes spisskompetanse; Aktiv hverdag som aktivitetsprodusent og Friskvernsentralen som ressurssenter for læring og mestring. Friskvernsentralen gir tilbud kun for deltakere henvist av lege. Aktiv Hverdags treningsgruppe er åpen for alle. Ved å avvikle Aktiv Hverdag, får Friskvernsentralen kapasitet til færre deltakere, og befolkningen i Bodø som har behov for mer støtte og tilrettelegging rundt trening enn det de klarer selv og det treningssentre og idrettslag tilbyr, mister treningstilbudet. Beregninger fra Helsedirektoratet i 2011 viser at en 55-åring som øker sitt aktivitetsnivå som tilfredsstiller anbefalingene vil vinne 4,17 leveår uten kronisk sykdom. Vi mener derfor at det er samfunnsøkonomisk besparende å opprettholde Aktiv Hverdag. Bedriftshelsetjenesten Uenig i at BHT skal outsources, men vi mener at det må konsekvensutredes i forhold til effekt og økonomisk besparelse om det er lønnsom med outsourceing av bedriftshelsetjenesten. Ivaretakelse av arbeidstakere Ergoterapeutene og NFF forutsetter at Bodø kommune samarbeider med tillitsvalgte og følger regler ved overtallighet av ansatte i virksomheter som blir lagt ned eller reduserer kapasitet. NITO Alle virkemidler må være prøvd før noen blir oppsagt. Tiltakene som er foreslått har ikke konsekvenser for egne medlemmer. Organisasjonene må være fristilt i forhold til å ivareta sine interesser selv om de har vært med i drøftingene rundt de ulike tiltakene. Parat Det viktigste for Parat er at vi unngår oppsigelser. Bibliotekarforbundet Delta presenterte Bibliotekarforbundets uttalelse i møtet fordi HTV for Bibliotekarforbundet ikke hadde anledning til å møte. Ang. nedleggelse av bibliotekfilialene i kommunen: Bibliotekarforbundet mener at nedleggelse av alle bibliotekfilialene i kommunen er lite klokt. Det vil innebære at alle innbyggere utenfor sentrum i praksis mister bibliotektilbudet. Vi anbefaler heller en omlegging av tilbudet med delvis selvbetjente bibliotek, i tilknytning til og i samarbeid med andre institusjoner for eksempel skolene der flere av filialene i dag ligger. Ny teknologi vil gjøre det mulig å gi bedre og mer kostnadseffektive bibliotektjenester enn tidligere. Referat fra drøftinger Framtida vårres av 27

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Dato: 3/4-13 Tidspunkt: Sted: Skagen hotell

Dato: 3/4-13 Tidspunkt: Sted: Skagen hotell Referat, møte 9 Dato: 3/4-13 Tidspunkt: 11.30 15.30 Sted: Skagen hotell Til stede: Grete Willumsen Lise Tronrud Berit Sivertsen Sørvig Tarald Sæstad Marit Lund Hansen Mary Brattøy Aasjord Ståle E. Karin

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Revidering av lønnspolitisk plan - referat fra drøftingsmøte med Hovedsammenslutningene

Revidering av lønnspolitisk plan - referat fra drøftingsmøte med Hovedsammenslutningene Referat fra drøftingsmøte med Hovedsammenslutningene 10.05.17 Kompetanse/rekruttering Unio v/trond Tandberg LO-kommune v/stig H. Andreassen YS-kommune v/mona Eilertsen Rune Braseth Anne Line Bosch-Strand

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

Uten full finansiering anbefales en utsettelse av innføring av bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen

Uten full finansiering anbefales en utsettelse av innføring av bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen MARKER KOMMUNE Stab/støttefunksjon Vår ref.: 17/900-2 / HANHAT Arkiv: FA - A10 Deres ref.: Dato: 12.10.2017 Melding om vedtak Ann Kristin Langhus Høring - Forslag til endring i barnehageloven Kommunestyret-

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser

Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser Samhandlingsprosjektet, alternativ A og B Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) utføres for å avdekke mulige risiko og

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Tiltak 1; En barnehage i to bygg

Tiltak 1; En barnehage i to bygg Vår dato 05.12.2012 Utdanningsforbundet Båtsfjord - Uttalelse vedrørende kutt i barnehagene Tiltak 1; En barnehage i to bygg Tiltaket innebærer en besparelse på kr. 87.000,- i 2013. Viser til formannskapets

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester

Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester 21.3.2017 Konstituert kommunalsjef Ragnhild Bakken og tjenesteområdeleder Mariann Sortland ønsket velkommen. Ragnhild presenterte utfordringsbildet: Økonomien

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Psykisk helse Bemanningsreduksjoner innen psykisk helse Relatert til OU-rapporten, FAM01-1, reduksjon med kr. 600.000,- (tilsv. 1 årsverk) i 2017. Jfr kap. 7.1.5.

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201004890 Vår ref.: 11/4638/ECH Dato: 28.01.2011 Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk

Detaljer

INNSPILL TIL BUDSJETT 2012

INNSPILL TIL BUDSJETT 2012 Vår dato 08.11.11 Deres dato Vår referanse U075/aa Vår saksbehandler AU Trondheim Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon INNSPILL TIL BUDSJETT 2012 INNLEDNING At Trondheim er en vekstkommune

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud Avgitt 01.10.2014 Omstillingsprosjektet Del-rapport PHR- lavterskel aktivitetstilbud Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Svar på oppdrag vedrørende B fra K-styret den sak 11/123

Svar på oppdrag vedrørende B fra K-styret den sak 11/123 Svar på oppdrag vedrørende B- 2012 fra K-styret den 8.12.11 - sak 11/123 Enhet/stab: Barnehage Ansvarlig: Anne Murvold Risvik 1. Bemanningsplan 2012 og kompetansebehov Bemanningsplan 2013 og kompetansebehov

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens avsluttende kommentar nederst i tabellen.

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens avsluttende kommentar nederst i tabellen. Høringsinnspill Delta - Ønsker ikke nyetablering av private barnehageplasser dersom det må legges ned kommunale barnehageplasser - Lik bemanningsnorm vil kunne gjennomføres ved å legge ned færre av de

Detaljer

Kapasitetsplan barnehager 2011

Kapasitetsplan barnehager 2011 Barnehagekonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2011 2026/2011 2010/14620 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/2 Tverlandet lokalutvalg 25.01.2011

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 INFORMASJON OM HELTIDKULTUR I MODUM KOMMUNE Rådmannens innstilling Informasjon om heltidskultur «Nytt blikk» i Modum kommune

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 81864/2013 2013/3222 216 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/46 Komitè for levekår 12.12.2013 13/189 Bystyret 12.12.2013 Ad sak - Kvalitet

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

Pårørende en ressurs eller med ulike ressurser?

Pårørende en ressurs eller med ulike ressurser? Pårørende en ressurs eller med ulike ressurser? Synliggjøre og samle pårørendes felles utfordringer uansett diagnoser og tilstander Pårørendealliansen 800 000 dvs 1 av 6 til enhver tid 110 000 årsverk

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 13:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Nils Bøe Leder Inger Johanne Jentoft Nestleder Ellen Kjellmo Per

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver

Lærernes arbeidsoppgaver Grunnskolekontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.07.2016 52981/2016 2016/4893 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/23 Komite for Oppvekst og kultur 31.08.2016 16/128 Bystyret 08.09.2016 Lærernes

Detaljer