Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen"

Transkript

1 Reglement Ansettelsesreglement Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: Websak: 14/1970 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Distribusjon: Hjemmeside, QM+

2 INNHOLD 0: REGLEMENTETS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE.. side 3 1: ANSETTELSESMYNDIGHET side 3 2: FØR UTLYSING AV STILLING side Vurderinger ved lediggjort stilling.. s Innmelding av ledige stillinger s Vurdere kandidater i stillingsbanken. s. 4 3: DELTID UTVIDELSE AV ARBEIDSFORHOLD side Forutsetninger for intern fordeling av ledige stillinger s. 5 4: UTLYSING AV STILLING.. side Hovedregel. s Unntak... s Intern eller ekstern utlysing s Hvem kan søke ved interne utlysinger? s. 6 5: ANSETTELSESPROSESS.. side 6 FASTE STILLINGER 5.1 Intern fordeling / utlysing s Deltidsansattes fortrinnsrett. s Ansettelsesutvalg... s Enkeltvedtak s Søkerliste s Intervju.. s Reiseutgifter.. s Referanser.. s Ansettelsesmøte. s Ansettelse i samsvar med annonseteksten. s Protokoll s. 7 MIDLERTIDIGE STILLINGER 5.12 Innrapportering til stillingsbanken. s Intern fordeling eller utlysing. s Midlertidig ledig stilling inntil 12 mnd. s Midlertidig ledig stilling ut over 12 mnd. s. 8 6: SØKERE SOM ØNSKER KONFIDENSIELL BEHANDLING side 8 7: ANSATTES MEDVIRKNING. side Uttalerett.. s Ansattes representant. s. 8 8: ANSETTELSE AV PERSONER I FAMILIÆRE RELASJONER side 9 9: AUTORISASJON side 9 10: PRØVETID... side 9 11: POLITIATTEST.. side 9 12: INNHENTING AV HELSEOPPLYSNINGER VED ANSETTELSE side 10 13: TUBERKULOSEKONTROLL OG MRSA.. side 10 14: DISKRIMINERING / LIKESTILLING... side 10 15: ARBEIDSTILLATELSE.. side 11 Vedlegg: ANSETTELSESPROSESS SJEKKLISTE.. side 13 Side 2

3 0: REGLEMENTETS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Avklare myndighet og sikre god og forsvarlig saksbehandling i alle ansettelsessaker i Eigersund Kommune. Målet er å sikre at den av søkerne som totalt sett er best skikket for stillingen blir ansatt. Ansettelser skal være i tråd med aktuelle bestemmelser i gjeldende lover og avtaler (f.eks kommuneloven, arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven (m.forskrift), offentlighetsloven, likestillings og diskrimineringslover, opplæringsloven, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen mm.) 1: ANSETTELSESMYNDIGHET Kommunestyret Formannskapet Rådmannen i ansettelsesråd Kommunalsjefer i ansettelsesråd Kommunalsjef personal etter forutgående drøfting Enhetsledere i ansettelsesråd Ansetter rådmann Ansetter kommunalsjefer Ansetter i stillinger i direkte underordnet linje utenom kommunalsjef. Ansettelsesrådet består av rådmann, personalsjef eller den han/hun bemyndiger og ansattes representant. Ansetter enhetsledere (ledere med budsjett-, økonomi- og personalansvar) fagledere og andre ansatte i direkte underordnet linje. Ansetter personale i skole og barnehage som omfattes av fellesutlysning av stillinger. Ansettelsesrådet består av kommunalsjef, personalsjef eller den han/hun bemyndiger og ansattes representant. Ved innplassering av ansatte i stillingsbanken (se pkt. 2.3) Administrative ansettelser uten forutgående utlysing (se pkt. 4.2). Ansettelse etter pkt. 2.3/4.2 skal drøftes med ansattes representant. Ledere med budsjett-, økonomi- og personalansvar ansetter i stillinger innen egen driftsenhet. Ansettelsesrådet består av enhetsleder og ansattes representant. Enhetsleder har dobbeltstemme. I slike saker gjelder egen sikringsbestemmelse se under. Ved behov for råd og veiledning kan personalsjef eller den han/hun bemyndiger delta i ansettelsen uten stemmerett. Sikringsbestemmelse: Bestemmelsen gjelder i saker på enhetsnivå der ansettelsesrådet består av enhetsleder med dobbeltstemme og ansattes representant. Dersom ansattes representant mener at det er i ferd med å begås saksbehandlingsfeil i en ansettelse, kan saken stoppes og oversendes personalseksjonen til vurdering. Dette må gjøres før ansettelsesrådet fatter vedtak i saken. Med saksbehandlingsfeil menes brudd på bestemmelser i lov, forskrift, tariffavtale eller internt vedtatte regler/rutiner. Ansattes representant må henvise til hvilken bestemmelse som er i fare for å bli brutt. Personalseksjonen foretar en vurdering av saken ut fra gjeldende bestemmelser. Kommunalsjef personal har avgjørende myndighet i slike saker. Side 3

4 2: FØR UTLYSING AV STILLING 2.1 Vurderinger ved lediggjort stilling: - kan stillingen inndras? - kan oppgavene ivaretas på andre og mer hensiktsmessige måter? - kan stillingen benyttes til å heve stillingsprosent for ansatte på enheten (jfr. tiltak som fremkommer i retningslinjer uønsket deltid). - bør stillingen endres innholdsmessig? 2.2 Innmelding av ledige stillinger: Før utlysing finner sted skal det vurderes om det er kvalifiserte personer i stillingsbanken som er aktuelle for stillingen. Lediggjort fast stilling meldes inn via ansettelsesmodulen i Websak etterfulgt av en orientering til personal pr. e-post Midlertidig ledige stillinger med varighet mer enn 6 mnd. skal også meldes inn se punkt Vurdere kandidater i stillingsbanken: Hensikten med stillingsbanken er at personalseksjonen til enhver tid skal ha oversikt over personer som har krav på å bli tilbudt, eller har fortrinnsrett til stilling. Stillingsbanken omfatter: A) Ansatte som er berørt av driftsinnskrenking eller rasjonaliseringstiltak (aml. 15-7). B) Ansatte som har behov for omplassering av helsemessige årsaker (aml. 4-6). C) Ansatte som er sagt opp og har rett til ny ansettelse (fortrinnsrett etter aml. 14-2). I tillegg dekker stillingsbanken: D) Ansatte som av andre årsaker har behov for eller ønsker en omplassering (praksis for å avlegge fagprøve, ønske om faglig utvikling, ønske om forandring etc.). Gruppe A, B og C har rettigheter etter lov, og skal tilbys stillingen uten krav om at det fremsettes forutgående søknad. Gruppe D må selv melde inn ønske om overføring. Skjema: I QM+ ligger det link til aktuelle skjema under arkfanen «Ansettelsesforhold: rutiner, reglement m.m». For gruppe D gjelder: Gruppe D vil først bli vurdert dersom det ikke er personer i gruppe A, B eller C som er aktuelle for å bli innplassert i stillingen Overføring forutsetter at den ansatte oppfyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Ønske om overføring gir ikke rett til å bli tilbudt stillingen. Overføring til annen stilling er begrenset til å gjelde den ansattes faste stillingsstørrelse, og fortrinnsvis innenfor samme kategori. Personalsjefen kan i særlige tilfeller, dersom saklige grunner foreligger, godkjenne overføring til annen stillingskategori. Ved overføring til lavere stillingsstørrelse etter den ansattes eget ønske, vil det innebære fratredelse fra den delen av stillingen som utgjør differansen. Dersom det er flere som er aktuelle for overføring til samme stilling, vil det bli foretatt en rangering etter kvalifikasjonsprinsippet. Side 4

5 Drøfting / vedtak: Før det fattes vedtak om innplassering / overføring i stilling, skal saken drøftes med ansattes representant i ansettelsesutvalget. Vedtak fattes av personalsjefen. Merknad: En stilling er ikke å betrakte som ledig, og skal ikke utlyses før det er vurdert om det er kandidater i stillingsbanken som er aktuelle for å bli tilbudt stillingen. 3: DELTID UTVIDELSE AV ARBEIDSFORHOLD Administrasjonsutvalget vedtok i møte den Retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid for Eigersund kommune. Ett av tiltakene for å utvide deltidsansattes arbeidsforhold er at ledige stillinger kan fordeles på to eller flere personer og koples til deres eksisterende stillinger i driftsenheten. 3.1 Forutsetninger for intern fordeling av ledige stillinger: Bestemmelser om arbeidstid og fritid i arbeidsmiljøloven kap.10 skal overholdes. Utvidelse av stilling skal ikke utløse ekstra kostnader. Stillinger på % skal som hovedregel ikke deles opp. De utlyses på vanlig måte. Intern fordeling skal ikke medføre at det skapes nye små stillinger (mindre enn 14 timer pr. uke). Det betyr at alle vaktene i den ledige stillingen må fordeles, også helg. Hvis dette ikke lar seg gjøre, utlyses stillingen på vanlig måte. 4: UTLYSING AV STILLING 4.1 Hovedregel: Alle ledige faste stillinger i Eigersund kommune skal som hovedregel lyses ut eksternt/internt. 4.2 Unntak: Dersom særskilte grunner foreligger kan personalsjefen bestemme, etter forutgående drøfting med ansattes representant i det aktuelle ansettelsesutvalg, at ansettelse kan foretas uten utlysing. Eksempel: Ledere som ønsker overgang til annen stilling, omplassering av ansatte som tiltak i konfliktsaker, omplassering til annet arbeid for ansatte som ikke oppfyller ytelseskravene i nåværende stilling oa. 4.3 Intern eller ekstern utlysing: Ekstern utlysing: Alle faste stillinger skal i utgangspunktet utlyses eksternt (unntak: se under). Kortversjon av annonsen settes i avisen, mens fullversjon legges inn på kommunens hjemmeside. Intern utlysing Dersom det er grunn til å tro at det er kvalifiserte deltidsansatte som ønsker utvidelse av arbeidsforholdet skal stillingen utlyses internt i Eigersund kommune, kfr. punkt 5.2. Undervisningsstillinger og rektorstillinger skal lyses ut offentlig med mindre det gjelder midlertidige stillinger kortere enn 6 måneder. Midlertidig ledige stillinger: se eget punkt side 6 Side 5

6 4.4 Hvem kan søke ved interne utlysinger? Faste stillinger: Kun fast ansatte kan søke. Midlertidige stillinger: Fast og midlertidig ansatte kan søke 5: ANSETTELSESPROSESS FASTE STILLINGER 5.1 Intern fordeling / utlysing: Hvis det ikke er personer i stillingsbanken som er aktuelle for stillingen, kan den fordeles på deltidsansatte internt i enheten etter vilkårene i punkt 3.1. Hvis intern fordeling ikke er aktuelt skal stillingen utlyses eksternt eller internt. 5.2 Deltidsansattes fortrinnsrett: Deltidsansattes rett til utvidet stilling er nedfelt i lov- og avtaleverk. Etter Hovedtariffavtalen skal deltidsansatte ved intern utlysing tilbys utvidelse inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert, mens arbeidsmiljøloven fastslår at deltidsansatte har rett til utvidelse dersom utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Fortrinnsrett til utvidelse av ansettelsesforholdet gjelder for stillinger på samme nivå. 5.3 Ansettelsesutvalg Alle faste ansettelser, uansett stillingsstørrelse, skal skje i ansettelsesutvalg (eller annet organ slik det fremgår av oversikten punkt 1). Den som innehar den ledige stillingen, skal ikke delta ved ansettelse av sin etterfølger. 5.4 Enkeltvedtak Ansettelse er et enkeltvedtak som omfattes av forvaltningslovens bestemmelser - herunder krav til en saklig og forsvarlig saksbehandling. Før vedtak fattes skal saken være grundig opplyst (bl.a gjennom intervju og referanseinnhenting). Det er leders særskilte ansvar å påse at lovens krav til forsvarlig saksbehandling er oppfylt og at søkernes rettssikkerhet er ivaretatt. Ansettelsessaker er unntatt fra lovens regler om begrunnelse og klage, og det er begrenset adgang til å omgjøre vedtaket. 5.5 Søkerliste Så snart søknadsfristen er utløpt, skal leder ta kontakt med personalseksjonens sekretær og be om det settes opp søkerliste. Sekretæren besørger utsendelse til aktuelle organisasjoner. Forenklet søkerliste er offentlig og skal inneholde søkernes navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Navnet kan unntas dersom søkeren ber om det, og det er opp til forvaltningsorganet å vurdere i det enkelte tilfellet om ønske om konfidensialitet skal etterkommes. Utvidet søkerliste er unntatt offentlighet, og inneholder i tillegg til ovennevnte oversikt over søkernes teoretiske og praktiske utdanning. Utvidet søkerliste sendes til de organisasjoner som skal uttale seg i saken, samt til søkere som ber om det. Side 6

7 5.6 Intervju Intervjuutvalget består som hovedregel av ansettelsesutvalgets medlemmer. Intervjuet skal være en planlagt og strukturert samtale der formålet er å vurdere søkerens skikkethet for stillingen etter de krav som er angitt i annonsen. Spørsmålene skal være jobbrelaterte, kjønnsnøytrale og i samsvar med arbeidsmiljølovens og diskrimineringslovenes regler. Leder har ansvar for å innkalle til intervju med mindre annet blir avtalt. Innkalling bør skje skriftlig (brev/e-post) for å unngå misforståelser. Intervju via Skype/videokonferanse kan vurderes dersom søker får lengre reisevei for å komme til intervju. 5.7 Reiseutgifter Eigersund kommune dekker reiseutgifter i forbindelse med intervju etter billigste reisemåte. Utgiftene dekkes av den enkelte driftsenhet. 5.8 Referanser Innhenting av referanser skal være avtalt med søkeren. Dersom referanser er oppgitt i søknaden er det ikke nødvendig med ytterligere samtykke. Vanligvis innhentes referanser i etterkant av intervjuet, men kan også innhentes på forhånd. I likhet med intervjuet skal også referanse-samtalen være planlagt og strukturert, der spørsmålene som stilles skal gjenspeile kravene i annonsen, og ellers være relevante for stillingen det gjelder. 5.9 Ansettelsesmøte Ansettelsesutvalget har møte og vurderer søkerne. Ved ansettelse skal den søkeren som etter en helhetsvurdering fremstår som den best kvalifiserte, tilbys stillingen. Kvalifikasjoner måles i teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen (formalkompetanse, realkompetanse og egnethet). Vurdering av skikkethet skjer på grunnlag av intervjuet samt innhentede referanser. Uttalelser fra organisasjonene skal fremlegges i ansettelsesmøtet Ansettelse i samsvar med annonseteksten Annonseteksten er bindende, og vurderingen av søkerne skal være basert på de kravene som er angitt ved utlysing. Hvis ingen av søkerne oppfyller kravene som er angitt i annonsen, skal stillingen utlyses på nytt Protokoll Det skal skrives protokoll fra ansettelsesmøtet, der det fremgår hvem som er tilsatt samt eventuelle reservekandidater. Kopi sendes de organisasjoner som har fått saken til uttalelse. MIDLERTIDIG LEDIGE STILLINGER 5.12 Innrapportering til stillingsbanken: Alle midlertidig ledige stillinger med varighet 6 mnd. eller mer, skal rapporteres inn til personal-seksjonen som har oversikt over ansatte i stillingsbanken Intern fordeling eller utlysing: Samme regler gjelder som for faste stillinger se punkt 5.1 Side 7

8 5.14 Midlertidig ledig stilling inntil 12 mnd.: Utlysing/bekjentgjøring: Vikariatet bekjentgjøres ved oppslag i driftsenheten. Kan også utlyses internt i Eigersund kommune eller eksternt når det er ønskelig av hensyn til søkergrunnlaget. Undervisnings- og rektorstillinger som er ledige for 6 mnd. eller mer, skal utlyses offentlig. Søkerliste: Når vikariatet kun er bekjentgjort innen enheten er det ikke krav om at det utarbeides søkerliste, men leder skal utarbeide oversikt som viser hvilke ansatte som har meldt sin interesse. Oversikten fremlegges for ansattes representant i drøftingsmøte. Dersom stillingen er utlyst i kommunen eller eksternt, utarbeides det søkerliste som sendes til uttalelse på vanlig måte. Ansettelsesmyndighet: Leder med budsjett- og personalansvar fatter vedtak etter drøfting med ansattes representant. Leder kan foreta reengasjement inntil 1 år etter forutgående drøfting Midlertidig ledig stilling ut over 12 mnd.: For stillinger som er ledige ut over 12 mnd. følges samme prosedyre som ved fast ansettelse. 6: SØKERE SOM BER OM KONFIDENSIELL BEHANDLING Offentlighetslovens utgangspunkt er at navn på søkere til stillinger i forvaltningen er offentlige. Søkere kan likevel be om at navnet unntas fra offentlig søkerliste, og forvaltningsorganet må da foreta en vurdering i hvert enkelt tilfelle om anmodningen skal tas til følge. Søkerens behov for konfidensialitet skal veies opp mot offentlighetens interesse for stillingen. Hvis anmodning om konfidensiell behandling ikke blir tatt til følge skal søkeren varsles før navnet offentliggjøres. 7: ANSATTES MEDVIRKNING 7.1 Uttalerett De tillitsvalgte har rett til å uttale seg i ansettelsessaker. Som fast ordning sendes utvidet søkerliste og annonse til Fagforbundet og Delta samt øvrige organisasjoner det er naturlig å rekruttere aktuell faggruppe fra. Andre organisasjoner kan enten be om å få alle saker tilsendt rutinemessig, eller ta kontakt i enkeltsaker for å få saken til uttalelse. Uttaleretten er ikke en plikt, men en rettighet som det er opp til de tillitsvalgte å benytte seg av. 7.2 Ansattes representant Ansatte gis mulighet for å delta med representant i ansettelsesutvalg etter følgende fordeling: Stillinger uten krav om utdanning / krav om utdanning fra videregående nivå: For stillinger uten særskilt krav om utdanning (lønnsgruppe A) samt stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende (lønnsgruppe B) velges ansattes representanter og vararepresentanter fra Fagforbundet eller Delta etter forholdstallsprinsippet. Stillinger med krav om utdanning ut over videregående nivå: Side 8

9 For stillinger med krav om spesifikk utdanningsbakgrunn, deltar tillitsvalgt fra den organisasjonen som representerer aktuell yrkesgruppe. Eksempel på slike stillinger kan være sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, ingeniør mm. For stillinger der flere yrkesgrupper er aktuelle, deltar tillitsvalgt fra den organisasjonen som har flest medlemmer blant de aktuelle yrkesgruppene innen ansettelsesenheten (lederens ansvarsområde). Dersom aktuell organisasjon for faggruppen for tiden ikke har lokal tillitsvalgt, eller det av andre grunner ikke er aktuelt at de deltar, tiltrer representant fra Fagforbundet eller Delta saken. Pedagogisk personell Ved ansettelse av pedagogisk personell deltar tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet. Lederstillinger Ansattes representanter og vararepresentanter velges etter forholdstallsprinsippet. 8: ANSETTELSER AV PERSONER I FAMILIÆRE ELLER ANDRE NÆRE RELASJONER I den grad det er mulig, bør en søke å unngå at personer i familie eller andre nære relasjoner arbeider i overordnet/underordnet forhold til hverandre. Slike ansettelser må heller ikke medføre at det oppstår tvil om uavhengig kontroll med, og bruk av, økonomiske midler. 9: AUTORISASJON Helsepersonell For stillinger som krever autorisasjon ihht. helsepersonelloven, skal leder i forkant av intervjuet sjekke om de som innkalles har gyldig norsk autorisasjon. Dette kan sjekkes i det sentrale helsepersonellregisteret hos Statens autorisasjonskontor: 10: PRØVETID Prøvetiden ved faste ansettelser er 6 mnd. Dersom det oppstår forhold som det er grunn til å påpeke, må dette tas opp med den det gjelder i god tid før prøvetiden utløper. Oppsigelser i prøvetiden må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Nærmeste overordnet har ansvar for å følge opp ansatte i prøvetiden. 11: POLITIATTEST Krav om politiattest skal være hjemlet i lov eller forskrift. For stillinger der politiattest kreves av den som blir ansatt skal dette opplyses i stillingsannonsen. Det skal også stå i ansettelsesbrevet at politiattest må fremlegges innen tiltredelse i stillingen. Det er leders ansvar å påse at politiattest blir krevd der dette er aktuelt, og at den som ansettes leverer attest. Politiattester skal oversendes til arkivet der det blir registrert at attest er levert. Hvem kravet gjelder: Ansatte i barneverntjenesten, herunder støttekontakter og avlastere (barnevernloven 6.10). Side 9

10 Ansatte som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming (helsepersonelloven 20a). Ansatte i barnehage (barnehageloven 19). Ansatte i skole (inkl. musikk- og kulturskole), SFO eller andre aktivitetstilbud i skolens regi (opplæringsloven 10-9). Ansatte i brannvesenet (brannvernloven 18). Skjema: I QM+ ligger det link til aktuelle skjema under arkfanen «Ansettelsesforhold: rutiner, reglement m.m». 12: INNHENTING AV HELSEOPPLYSNINGER VED ANSETTELSE Arbeidsmiljøloven gir forbud om å innhente andre helseopplysninger enn de som er nødvendige for å utføre de oppgaver som knytter seg til stillingen. Funksjonsvurdering målt opp mot stillingens oppgaver og krav inngår imidlertid som en del av egnethetsvurderingen, og i enkelte tilfeller kan arbeidsgiver ha et saklig behov for å avklare visse sider ved søkers helsetilstand. Et slikt saklig behov må være knyttet til utøvelse av stillingen. Det er ikke tillatt å stille generelle spørsmål om risiko for framtidige sykdommer eller helseproblemer. 13: TUBERKULOSEKONTROLL OG MRSA Ansatte som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut «opplysningsskjema ved ansettelse/gjeninntreden». Dette gjelder ansatte i følgende yrkesgrupper: - Tuberkulose: Helse- og omsorgssektoren, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorgen. - MRSA: Personell i helse og omsorg som arbeider i institusjoner og sykehjem. Nevnte skjema gir informasjon om hvilke risikoområder som er aktuelle. Skjema ligger tilgjengelig i QM+ under arkfanen «Ansettelsesforhold: rutiner, reglement m.m.». Det skal også fremkomme i stillingsutlysningen at søker er pliktet til å gi disse opplysningene ved en eventuell ansettelse. 14: DISKRIMINERING / LIKESTILLING Arbeidsmiljøloven gir forbud om diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder. Andre lover som gjelder diskriminering er: Likestillingsloven (kjønn) Diskriminerings og tilgjengelighetsloven (nedsatt funksjonsevne) Diskrimineringsloven om etnisitet (etnisitet, religion og livssyn) Diskrimineringsloven om seksuell orientering (seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk) Side 10

11 Det er ikke lov å innhente opplysninger ved ansettelse som kommer i konflikt med reglene om diskriminering. Ved tvil om søkere har blitt utsatt for diskriminering ligger bevisbyrden på arbeidsgiver å sannsynliggjøre at dette ikke har skjedd. Unntak: Forskjellsbehandling som har et saklig formål og det er rimelig forhold mellom det en ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den/de som stilles dårligere. Likestillingslovens formål er å fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Ulik behandling som er i samsvar med formålet er ikke i strid med loven (kfr. Hovedtariffavtalen 2.2 om moderat kjønnskvotering for kvinner). Kvinner skal ikke komme dårligere ut pga. graviditet eller fødsel. Særbehandling av menn: Ihht. forskrift til likestillingslovens 2 om særbehandling av menn, kan en ved ansettelse i stilling der hovedoppgaven er undervisning eller omsorg for barn, velge menn som er tilnærmet like godt kvalifisert som kvinnelige søkere. Det forutsettes at menn er underrepresentert i den aktuelle stillingskategori. 15: ARBEIDSTILLATELSE Kilde: Personer som er EU/EØS-borgere Alle EU/EØS-borgere har rett til å være arbeidstaker i Norge. Nasjonalitet dokumenteres med pass eller nasjonalt identitetskort. EU/EØS-borgere kan flytte til Norge og begynne å jobbe med en gang, men må registrere seg hos politiet senest tre måneder etter ankomst. Ved ansettelse av EU/EØS- borger som ikke har registrert seg hos politiet ennå, må vedkommende ha ansettelsesbevis/arbeidskontrakt som fremlegges for politiet ved registrering. Personer som har registrert seg har fått et registreringsbevis. Som EU/EØS-borgere regnes (2014): Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Personer som ikke er EU/EØS-borger og som ønsker å flytte til Norge Ved ansettelse av personer utenfor EU/EØS-området må arbeidsgiver sjekke at vedkommende har gyldig oppholdstillatelse. For å kunne søke om oppholdstillatelse må personen ha et konkret arbeidstilbud. Dette kan gjøres ved å fylle ut UDIs arbeidstilbudsskjema (www.udi.no). Arbeidstakeren kan ikke begynne å jobbe før oppholdstillatelse er gitt. Oppholdstillatelse gis med en utløpsdato, og arbeidstakeren må søke om fornyelse senest èn måned før for å beholde alle rettighetene sine. Personer som ikke er EU/EØS-borger og som allerede bor i Norge Oppholdstillatelse kan fås på grunnlag av f.eks arbeidsinnvandring, beskyttelse (asyl) og familieinnvandring. Arbeidsgiver må sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse. Dette dokumenteres ved at arbeidstakeren fremlegger oppholdskortet sitt der det står hva slags oppholdstillatelse vedkommende har. Side 11

12 ANSETTELSESPROSESSEN - SJEKKLISTE 1. Annonse Ansvar: Leder Utforme annonse og oversende til personalseksjonen. Vær obs. på å bruke rette mal(er). 2. Stillingsbanken Ansvar: Personal Før utlysing: personalsjefen vurderer om det er kandidater i stillingsbanken som er aktuelle for innplassering. 3. Annonsering Ansvar: Personal Personalseksjonens sekretær besørger utlysing. 4. Søkerliste: Ansvar: Leder/personal Ved søknadsfristens utløp tar leder kontakt med personalseksjonens sekretær og ber om at det settes opp søkerliste. 5. Bekreftelse på mottatt søknad Ansvar: Personal Det sendes automatisk svar ved elektronisk søknad. 6. Organisasjonene uttalelse Ansvar: Personal Personalseksjonens sekretær sender utvidet søkerliste til organisasjonene for uttalelse. 7. Vurdere søkere / innkalling til intervju Ansvar: Leder/personal Leder går gjennom søkerlisten og vurderer søkerne. Husk også å klarere tidspunktet med ansattes representant i ansettelsesutvalget. Leder besørger innkalling til intervju med mindre annet blir avtalt. Eventuelt: Sjekke autorisasjoner til de innkalte (leder). 8. Informasjon til tillitsvalgte Ansvar: Leder Tillitsvalgte skal informeres om hvem som vil bli innkalte til intervju, slik at de evt. kan gi kommentarer til dette. 9. Intervju Ansvar: Leder Ansettelsesutvalget er som hovedregel også intervjuutvalg. 10. Referanser Ansvar: Leder Som hovedregel skal det innhentes min. to referanser for hver kandidat. Referanser skal klareres med søker i forkant. Benytt skjema som er utarbeidet til dette. 11. Ansettelsesmøte Ansvar: Ansettelsesutvalg Ansettelsesutvalget har møte og vurderer søkerne. Uttalelser fra organisasjonene skal fremlegges i møtet. 12. Protokoll Ansvar: Leder Leder besørger protokoll fra møtet. Av protokollen skal det fremgå hvem som er tilsatt og evt. reservekandidater 13. Ansiennitet Ansvar: Personal Personalseksjonens sekretær foretar ansiennitetsberegning. Skal fremgå av ansettelsesbrev. 14. Lønn Ansvar: Personalsjef Lønn utover minstelønnsnivå avgjøres av personalsjef 15. Ansettelsesbrev Ansvar: Personal/leder Personalseksjonens sekretær skriver ansettelsesbrev ved alle faste ansettelser. Leder signerer ansettelsesbrev (2 eks) og besørger utsendelse. Arbeidsreglement, taushetsskjema, ansiennitetsskjema skal sendes med. Avhengig av stilling skal også skjema for politiattest og tuberkulose/mrsa vedlegges. 16. Brev til øvrige søkere Ansvar: Personal Ved mottatt bekreftelse på at tilbudet er akseptert, besørger personalseksjonens sekretær brev til øvrige søkere og meddeler at stillingen er besatt. Dersom det ikke foretas ansettelse i saken eller stillingen vil bli utlyst på nytt, skal det informeres om dette. Side 12

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Hefte som utgangspunkt Tilsettingsprosedyre Tilsettingspolitikk Tillitsvalgtes rolle s2 Hjemmel for deltakelse

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle Modul 4 Februar 2016 s2 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Forhandlingsordninger Hovedavtale

Detaljer

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013

Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 Tilsetting i barnehage og skole Utdanningsforbundet Vest-Agder 04.02.2013 advokatfullmektig Marianne Gjerstad Advokatfirma Raugland Innledning Tema: Advokatfirma Hvordan: tilsettingsprosessen Hvem: rangeringen

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Utarbeidet av partsammensatt utvalg. Høring 20.12.05 16.1.06 Ny høring 23.01.06 06.02.06 Vedtatt i

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Webversjon - uttalelse i sak 07/1061

Webversjon - uttalelse i sak 07/1061 Webversjon - uttalelse i sak 07/1061 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. juni 2007 fra Universitets- og høyskoleutdannedes forbund, på vegne av A. A mener hun har blitt forskjellsbehandlet

Detaljer

for Steinkjer kommune

for Steinkjer kommune PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING for Steinkjer kommune Revidert 25.02.97 (korrigert i omstillingsutvalget 11.11.02, samt for endringer i hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og organisasjonsmessige endringer i Steinkjer

Detaljer

Rutine for innhenting av politiattest

Rutine for innhenting av politiattest Rutine for innhenting av politiattest Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: administrasjonsutvalget Dato: 06.03.2017 JplD: 17/9222 Revisjonsintervall: hvert andre år Distribusjon: Eigersund kommunes hjemmeside

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Lisensmøte Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Disposisjon Yngre legers forening Avtaleverk Tjenesteplan Lønn Turnus YLF- medlemmer Turnusleger LIS- leger Legespesialister som ikke har fast overleges=lling

Detaljer

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne

Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne Tilsettingsprosesser - søkere med nedsatt funksjonsevne PK-nettverket 4. mars 2015 v/ juridisk seniorrådgiver Berit Hernes Bakke, Avdeling for personalstøtte Disposisjon Hovedregelen og utgangspunktet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

11/538-47- CAS 11.03.2013

11/538-47- CAS 11.03.2013 Vår ref.: Dato: 11/538-47- CAS 11.03.2013 Ombudets uttalelse Saken gjaldt spørsmål om et Nav-kontor handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder da en mann ikke ble innkalt på intervju

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Kurs i ansettelse Tema Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Refleksjon Hva er din rolle når dere skal ansette en ny medarbeider på skolen? Sammenheng \\fila1home12\brukere12\fv913\agresso

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Forvaltningsrevisjon nr 1738-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden juni 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av ansettelsesrutinene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2014/5661-3 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Rutine og ansvarsfordeling i tilsettingssaker Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser Retten til å velge sine ansatte Partner, Jan Fougner, Advokat (H), Professor II Ph.D. Handelshøyskolen BI Arbeidsrettskonferansen HR Norge 16. april 2015 1 Ansettelsesretten Retten til å velge sine ansatte

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen.

Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen. NOTAT Til: Fra: Heidi Wyller Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. 09/319 19/SF 400, SF 512.1, SF 711, SF 822, SF 900//HW Dato: 29.12.2010 Sammendrag Overskrift: Ombudet

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Vår ref.: Dato: 11/2288-19 01.08.2012 Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Sakens bakgrunn Barneverntjenesten i en kommune lyste høsten 2011 ut en fast

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

Tilsettinger og overtallighet

Tilsettinger og overtallighet Tilsettinger og overtallighet 12. april 2012 Hvor står det? Håndbok Oslo kommunes tariffområde Forvaltningsloven Opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Rundskriv nr 7/2010

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider.

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. 1 STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE Hovedavtalens 1-4: Omstiling og utvikling Målsettingen med omstilings- og utviklingsarbeid er å gi innbyggerne

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER Kristiansand kommune Helse- og sosialdirektøren Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 20. mai 2008. NOTAT Til: Fra: Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. 08/826-9/SF-440, SF-512.1, SF-821, SF- 900//KIM Dato: 31.10.2008 Webversjon av uttalelsen Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 16/2016-1 Sakens parter: A X kommune Uttalelse av 17. mars 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Susann Funderud Skogvang (møteleder) Thorkil H. Aschehoug Gislaug Øygarden

Detaljer

OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken NOTAT 11/ /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 /

OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn. Partenes syn på saken NOTAT 11/ /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 / NOTAT Vår ref. Dato: 11/852-13 /SF-440, SF-512.1, SF-711, SF- 822, SF-904 / 24.01.2012 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Våren 2011 annonserte X kommune at det var ledige vikariater som gartnerassistent

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 12/666

Ombudets uttalelse i sak 12/666 Vår ref.: Dato: 12/666 27.06.2013 Ombudets uttalelse i sak 12/666 Saksnummer: 12/666 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 21. februar 2013

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 NOTAT Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 06/809-12/LDO-//MSOE 23.04.2008 UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings-

Detaljer

Tilsettingsreglement Rutiner

Tilsettingsreglement Rutiner GILDESKÅL KOMMUNE Tilsettingsreglement Rutiner (vedtatt i kommunestyret 23.6.2011, sak 40/11 (ark.sak11/494)) 1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. For mål Målet med enhver tilsetting er

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A. Dok. ref. 07/2096-23/SF-414, SF-711, SF-821, SF- 900//CAS Dato: 05.03.2009 ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/2096 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 23.05.2007 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt

Detaljer