KAMPREGLEMENT 11- ER FOTBALL, 7- ER HERRER OG DAMER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAMPREGLEMENT 11- ER FOTBALL, 7- ER HERRER OG DAMER."

Transkript

1 KAMPREGLEMENT 11- ER FOTBALL, 7- ER HERRER OG DAMER. INNLEDNING: Alle kamper i 11- mannsfotball, 7- er fotball herrer og damer spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler inntatt i Håndbok for bedriftsidretten, etterfølgende reglement og Norges Fotballforbunds regler. NBIF`s håndbok finnes på Fotballforbundets regler finnes på Lover og regler. Det er enhver lagleders plikt å påse at bestemmelsene overholdes. OBIK vil også i år skjerpe kontrollen når det gjelder bruk av ulovlig spiller d. v. s. aktiv spiller, spiller under lavalder og spiller utenfor bedriften, som ikke har fått dispensasjon eller deltatt for ektefeller/samboers lag. SPILLESYSTEM: Spillesystem 11- mannsfotball: Det spilles i sesongen 2016 i 1 divisjon med 8 lag og dobbelserie. Spillesystem 7- er fotball: Det spilles i sesongen 2016 i 5 divisjoner. Eliteserien har 12 lag. 1.divisjon har 3 avdelinger av 12 lag, 2.divisjon har 3 avdelinger av 12 lag 3. divisjon har 3 avdelinger a 12 lag 4. divisjon har 4 avdelinger a 12 lag Spillesystem damer: Det spilles i sesongen 2016 i 2 divisjoner. 1.divisjon spilles med 6 lag i en dobbel serie, mens 2.div spilles med 12 lag i enkel serie. SPILLETID Alle kamper: Spilletiden for all fotball er 2 x 30 minutter, med inntil 5 min. pause. ANTALL SPILLERE: 11 manns Et lag består av 11 spillere. 10 utespillere og en målvakt. Laget må ha minst 7 spillere for å kunne begynne kampen. 7- er fotball: Et lag består av 7 spillere, 6 utespillere og 1 målvakt. Laget må ha minst 5 spillere (inkl. målvakt) for å kunne begynne kampen. Innbytte: Innbytterne kan byttes ut og inn under hele kampen. Innbytte må foregå fra midtstreken. Målvakten kan kun bytte ved stopp i spillet. POENGBEREGNING: Det gis 3 poeng for vunnet kamp, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tapt kamp. Blir et lag ved protest og lignende tilkjent seieren, regnes målresultatet til 0-0. UTSTYR: Det skal være tydelig forskjell på lagenes drakter. Målvaktens drakt skal skille seg tydelig ut. Har to lag like drakter, har arrangøren (hjemmelaget) rett til å bruke sine drakter. Draktene skal være nummererte og lagenes kaptein skal ha armbind. Begge lag plikter å stille med minst en skikkelig ball med nok luft. Lagleder plikter å påse at samtlige spillere har leggskinn. Blir dommer oppmerksom på at spiller ikke har leggskinn, skal spiller bortvises fra banen inntil forholdene er ordnet. Det er påbudt med leggskinn. RESULTATER: VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 1

2 Hjemmelaget melder inn resultatet rett etter kamp via appen MinBedriftsidrett. Dette hjelper dere selv til å få hurtigere korrekte og oppdaterte tabeller. OPP/NEDRYKK: 11- mannsfotball Det spilles kun i 1 divisjon.. 7- mannsfotball: I Eliteserien rykker 3 lag ned. I 1. divisjon rykker ett lag fra hver avdeling opp, to lag ned fra hver avdeling. I øvrige divisjoner: De to beste lagene i hver avdeling rykker opp. De to siste lag i hver avdeling rykker ned. Damefotball: Står to eller flere lag ved avslutningen likt i poeng, er målforskjellen (differansen mellom vunnet og tapte mål) som fremkommer, når det ikke tas hensyn til lagets resultater mot en motstander som har gitt walk - over til ett eller flere av lagene som står likt i poeng, avgjørende for plasseringen. Er målforskjellen den samme går det lag foran som har scoret flest mål. Dernest vil resultatet av deres innbyrdes kamper være avgjørende. Gir et av disse lagene walk over i siste kamp, rykker det laget ned eller kan ikke rykke opp eller vinne avdelingen. Skulle heller ikke dette være utslagsgivende, må det i tilfelle det er spørsmål om mesterskap eller opp/nedrykk spilles omkamp. HVEM KAN DELTA: A)Generelt For å kunne delta for bedriftsidrettslag må utøveren være medlem av laget. Utøveren har ingen karantene når vedkommende er både medlem og ansatt i bedriften. Studenter er å regne som ansatt ved en undervisningsinstitusjon som danner lag. Ektefelle/samboer/barn til en ansatt kan delta på laget såfremt vedkommende ikke er ansatt i annet firma som selv har bedriftsidrettslag. Dispensasjoner kan gis. Skriftlig søknad sendes kretsens kontor på fastlagt skjema, gebyret er kr. 250,- pr. sesong. Faktura sendes fra OBIK`s kontor så snart søknaden er mottatt. Kvittering for betalt gebyr er lagets bevis for godkjent disp. det gis ingen annen tilbakemelding hvis dispensasjon er godkjent. Avslag på dispensasjon sendes skriftlig til laget oppmann/lagleder. B)Personer under sykmelding, attføring, rehabilitering. Medlemmer som er sykmeldt, uføretrygdet eller under attføring kan delta i konkurranser der det medisinsk ikke er noe til hinder for at utøveren kan delta. Pasienter ved rehabiliteringsinstitusjoner kan delta for institusjonens lag så lenge de er under behandling ved institusjonen, og dersom det ikke foreligger medisinske grunner for ikke å utøve fysisk aktivitet. REGLER SOM BEGRENSER DELTAGELSE A)Aktive idrettsutøvere Aktive utøvere som er medlem og har fylt 15 år, men ikke ansatt kan ikke delta åpne konkurranser arrangert av NBIF s organisasjonsledd. De kan heller ikke delta i klasser for NBIF s medlemslag i konkurranser arrangert av andre særforbunds organisasjonsledd. En idrettsutøver er aktiv i den gren konkurranser omfatter når vedkommende deltar i åpne konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter arrangert av andre enn NBIF s egne ledd. En utøver kan delta i arrangement med egne klasser for bedriftsidrettslag, evt. arrangement av mer propagandamessig art. En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 2

3 Aldersgrensene for fri overgang fra aktiv idrett er absolutt. Det vil si at aktiv utøver ikke kan gå direkte til bedriftsidrett før etter fødselsdagen. Karantenetiden for aktiv spiller er 6 måneder fra siste obligatoriske kamp. Det påhviler lagleder å forsikre seg om at karantenetiden overholdes ved å kontakte den krets vedkommende sist spilte, for skriftlig å få stadfestet siste kampdato. Unntatt fra denne bestemmelse er spillere som har fylt 30 år. Det er kun tillatt å spille for ett lag i OBIKs fotballserie, unntaket er hvis en bedrift stiller flere lag. STRAFFEBESTEMMELSER. 1. En aktiv/ ulovlig utøver som blir tatt skal ha en bot på inntil kr. 3000,-. Utøveren kan utelukkes i inntil 3 mnd. fra all bedriftsidrett.( Ulovlig spiller er: Ikke ansatt i bedriften uten gyldig disp., ikke oppgitt på spillerlister for vennelag, ikke påført dommerkortet med korrekt navn. 2. Hvis boten ikke blir betalt, oversendes saken til idrettskretsen med forslag om at utøveren utestenges fra all idrett til boten er betalt. 3. Resultatet på kampen(e) settes til 0-0 og motstanderen får poengene. 4. Oppmann/lagleder kan bøtelegges med inntil kr ,-. Videre kan oppmann / lagleder utelukkes fra all bedriftsidrett i inntil 3 mnd. 5. Et lag som blir tatt for å bruke ulovlig utøver kan ikke bli avdelingsvinner, seriemester eller rykke opp. Er laget innblandet i nedrykningsstriden og står likt med andre lag, vil laget rykke ned. UTEBLIVELSE FRA OBLIGATORISK KAMPER (Husk ingen ventetid.) Alle lag plikter å stille ferdigskiftet ved den bane deres kamp skal spilles til oppsatt tidspunkt. Lag som møter for sent eller med for få spillere taper kampen på Walk Over. Lag som ikke møter opp uten å varsle OBIK og motstander blir ilagt en bot på kroner Lag som for sent gir avbud til kamp (senest 3 dager før kamp) blir ilagt en bot på kroner Lag som trekker seg etter sesongstart ilegges et gebyr på kr ,- WALKOVER - KAMPER Hvis et lag uteblir 3 kamper i sesongen eller gir walkover 3 kamper, kan det bli det strøket. Blir et lag strøket, diskvalifisert eller trekker seg, vil tidligere resultater ikke telle for kamper spilt mot dette lag. UTSETTELSE AV KAMPER Det gis IKKE utsettelse av kamper uten HELT SPESIELLE TILFELLER. Utsettelsesgebyret er kr. 1000,- pr. flyttet kamp. Skriftlig søknad MÅ være kontoret i hende senest 1 uke før kamp dag. Søknaden sendes på mail til Kopi av søknaden må sendes motstander. Vi sender faktura på utsettelsesgebyret. DOMMERKORT Alle lag får tilsendt dommerkort. Det er hjemmelaget som tar med dommerkort til kampen. Hjemmelaget plikter å levere dommerkortet til motstander i god tid før kampen. Bortelaget leverer dommerkortet til dommeren før kampen settes i gang. Dette er lagenes ansvar. På dommerkortet plikter lagene å påføre fullt navn, fødselsdato og årstall. SKRIV TYDELIG slik at navnene kan leses. Ikke utfylt fødseldato er å betrakte som ulovlig spiller, og kan bøtelegges deretter. Dersom et lag kun fører opp 11 spillere i 11-mannsfotball og 7 spillere i 7- er fotball på dommerkortet, men i løpet av kampen vil bytte inn en spiller (se ut/innbytte), må dommeren varsles og spillerens navn påføres dommerkortet. Etter kampens slutt plikter lagene å underskrive på dommerkortet. STRAFFEBESTEMMELSER Påføring av uriktig navn og fødselsdato medfører at laget taper eventuelle poeng i angjeldende kamp og resultatet settes til 0 0, samt at laget ilegges en bot på kr. 3000,-. Laget får ikke spille før boten er betalt. Et lag som blir tatt for å bruke ulovlig utøver kan ikke bli avdelingsvinner, seriemester eller rykke opp. Er laget innblandet i nedrykningsstriden og står likt med andre lag, vil laget rykke ned. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 3

4 DOMMEREN Det er dommerens og lagenes plikt under enhver omstendighet å søke å få kampen spilt. Møter ikke dommeren til fastsatt tid, bør lagene forsøke å finne en annen som kan stille seg frivillig til å lede kampen. I slike tilfeller må vedkommende få sitt valg stadfestet av begge lags kapteiner. Dette gjelder ikke dersom vedkommende er dommer tilsluttet kretsens dommerlaug. Lagene kan i dette tilfelle ikke nekte å spille kampen. Kan en kamp p. g. a. dommerens uteblivelse ikke avvikles, skal arrangøren (hjemmelaget) underrette kretsens kontor senest dagen etter at kampen ikke ble avviklet. Vi ber så vel lagleder som spillere huske på at de aldri skal protestere mot dommerens avgjørelse. Utvist spiller (Rødt kort) skal automatisk stå over neste obligatoriske kamp med mindre annen underretning foreligger fra kretsen. Spillere som ikke umiddelbart forlater banen etter utvisning får minimum 2 kampers karantene. Det er laglederens ansvar og plikt og påse at dette overholdes. I grovere tilfelle og/eller ved gjentagelse, kan kretsens innstille på strengere straff. Når en spiller blir tildelt gult eller rødt kort, føres spilleren opp på dommerkortet. Lagleder eller kaptein skriver deretter under på dommerkortet. En spiller som blir utvist i en kamp eller blir rapportert for usportslig opptreden blir automatisk anmeldt til kretsstyret iflg. innsendt dommerrapport. Anmeldtes bedriftsidrettslag må selv eventuelt sende sin redegjørelse til kretsstyret innen 5 virkedager etter kamp dag. Kretsstyret tar beslutning om anmeldte skal utelukkes for mer enn 1 kamp. SUSPENSJON Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt for forgåelser etter 11-5, første ledd bokstav d, og særlige grunner taler for det, kan kretsstyret beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom. I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som kretsstyret bestemmer innenfor de rammer som fremgår av paragrafen. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt. Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for høyere domsinstans. Spilleregler for 11`er fotball (se NFF`s spilleregler) Unntakene er regel for innbytte, her gjelder samme regel som for 7`er fotball Utvist spiller (Rødt kort) skal automatisk stå over neste obligatoriske kamp med mindre annen underretning foreligger fra kretsen. Spillere som ikke umiddelbart forlater banen etter utvisning får minimum 2 kampers karantene. Det er laglederens ansvar og plikt og påse at dette overholdes. I grovere tilfelle og/eller ved gjentagelse, kan kretsens innstille på strengere straff. Når en spiller blir tildelt gult eller rødt kort, føres spilleren opp på dommerkortet. Lagleder eller kaptein skriver deretter under på dommerkortet. En spiller som blir utvist i en kamp eller blir rapportert for usportslig opptreden blir automatisk anmeldt til kretsstyret iflg. innsendt dommerrapport. Anmeldtes bedriftsidrettslag må selv eventuelt sende sin redegjørelse til kretsstyret innen 5 virkedager etter kamp dag. Kretsstyret tar beslutning om anmeldte skal utelukkes for mer enn 1 kamp. Spilleregler for sjuerfotball, damer og herrer. REGEL 1 - Spillebanen: Størrelse: Maks. 60 x 40 m. Banene merkes et straffesparkfelt med 2 linjer vinkelrett på mållinjen 8 m. fra innsiden av hver målstang og 8 m. inn på banen. Disse linjer forbindes med en linje 8 m. fra og parallelt med mållinjen. Midt på den del av denne linje som er parallell med mållinjen markeres straffesparkmerket. Det merkes en innbyttersone på langsiden rett ut for innbytterbenken, 3 meter til hver side for midtlinjen. Målene: Det benyttes 5 x 2 m. Hjørneflagg: Dersom det benyttes hjørneflagg, skal disse være min. 150 cm. høye, og avrundet eller butte på toppen. REGEL 2 Ballen VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 4

5 Det benyttes ball nr. 5. REGEL 3 Antall spillere Det benyttes 7 spillere fra hvert lag inkludert målvakt på banen samtidig. Ubegrenset antall innbyttere kan byttes ut og inn. Hvert lag må ha minimum 5 spillere for å begynne en kamp. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal skje i nærheten av midtstreken. Unntak: Målvakt kan kun byttes ved stopp i spillet. Husk å varsle dommeren. REGEL 4 Spillernes utstyr Leggskinn skal benyttes og farlige/skarpe ting på spillerne må fjernes. Spillere uten leggskinn skal ikke tillates å spille REGEL 5 Dommeren Alle kamper skal ledes av en dommer som har full myndighet til å håndheve spillereglene i forbindelse med den kamp han/hun er oppnevnt til. Spilletiden er 2 x 30 minutter med inntil 5 minutters pause REGEL 8 Spillets begynnelse Før avspark velger kapteinene i samarbeid med dommer hvilken banehalvdel de skal spille på. Ballen startes fra midten ved begynnelse av hver omgang, samt etter godkjennelse av et mål. Mål kan gjøres direkte fra avspark. 1. Slå mynt for valg av banehalvdel. Laget som vinner myntkastet skal velge bane halvdel, mens det andre laget starter med ballen. 2. Signal fra dommeren. 3. Alle spillere må være på egen banehalvdel. 4. Motspillere må være 5 meter fra ballen. 5. Ballen må spilles fremover. 6. Ballen er i spill når den er i bevegelse. 7. Spilleren som tar avspark kan ikke berøre ballen før en annen spiller har berørt den. REGEL 9 Ballen i og ute av spill Ballen er ute av spill når hele ballen er passert sidelinje eller mållinje enten den er på bakken eller i lufta. Likeså når spillet er stanset av dommeren. Ved dropping settes ballen i gang igjen der hvor ballen var når dommeren blåste. Skjer det innenfor straffeområdet skal ballen trekkes ut på 8- meter linjen. Ballen er fortsatt i spill når den treffer målstenger, hjørnestenger, dommer og ikke går ut over sidelinjene. Treffer ballen dommeren og går i mål, dømmes det mål (Gjelder mens ballen er i spill, og fra alle dødballsituasjoner hvor det kan lages mål direkte) REGEL 10 Når mål gjøres For at et mål skal godkjennes, må hele ballen ha passert mållinjen mellom målstengene og under tverrstangen. Når et lag har gjort mål, skal motparten ta avspark fra midten. Det kan ikke lages mål direkte fra: Innkast Indirekte frispark Direkte frispark i eget mål REGEL 11 Offside Praktiseres ikke. REGEL 12 Feil og overtredelser Feil og overtredelser samt usportslig opptreden straffes på følgende måte: Det er ti forseelser som straffes med direkte frispark, og forutsetningene er at: ballen må være i spill forseelsen må være gjort på spillebanen forseelsen må være gjort mot en mot spiller dommeren må oppfatte forseelsen som uforsiktig, hensynsløs eller med unødig mye kraft (gjelder punktene a f). Dommeren skal dømme frispark dersom en spiller: VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 5

6 a) sparker eller forsøker å sparke en mot spiller b) feller eller forsøker å felle en motspiller c) hopper på en motspiller d) angriper en motspiller e) slår eller forsøker å slå en motspiller f) skyver en motspiller Et direkte frispark skal også dømmes når en spiller gjør seg skyldig i én av de følgende 4 forseelser: g) under utførelse av en takling treffer motspiller før ballen h) spytter på en motspiller i) holder en motspiller j) med vilje tar i/spiller ballen med hånd eller arm (unntatt målvakt i eget straffefelt) Straffespark Et straffespark blir tildelt motparten hvis en spiller innenfor eget straffesparkfelt begår en av de forannevnte 10 forseelser (a j), uansett hvor ballen befinner seg på spillebanen, forutsatt at den er i spill. Indirekte frispark Det er ni forseelser som skal straffes med indirekte frispark, og det er ikke et krav at forseelsen skal være stygg eller alvorlig eller gjort mot en motspiller. Indirekte frispark kan følgelig også dømmes ved forseelser mot en spiller fra eget lag. Forutsetningene er: Ballen må være i spill Forseelsen må være gjort på spillebanen. Et indirekte frispark tildeles også motstander hvis målvakten innenfor eget straffesparkfelt begår en av de 5 forseelser: a) bruker mer enn seks sekunder når han kontrollerer ballen med hendene før han frigjør den for spill b) berører ballen med hendene igjen etter at han har frigjort den for spill og den ikke er berørt av annen spiller c) tar ballen med hendene etter at den med hensikt er sparket til ham fra en med spiller d) tar ballen med hendene etter å ha mottatt den direkte fra et innkast tatt av en medspiller e) haler ut tiden. Indirekte frispark tildeles motstanderne hvis en spiller, etter dommerens skjønn: f) spiller på en måte som anses som farlig g) stenger en motspiller fra å komme fram h) hindrer målvakten i å frigjøre ballen fra hendene i) begår enhver annen forseelse som ikke tidligere er nevnt i regel 12, hvor spillet stoppes for å advare eller vise ut en spiller Utvist spiller (Rødt kort) skal automatisk stå over neste obligatoriske kamp med mindre annen underretning foreligger fra kretsen. Spillere som ikke umiddelbart forlater banen etter utvisning får minimum 2 kampers karantene. Det er laglederens ansvar og plikt og påse at dette overholdes. I grovere tilfelle og/eller ved gjentagelse, kan kretsens innstille på strengere straff. Når en spiller blir tildelt gult eller rødt kort, føres spilleren opp på dommerkortet. Lagleder eller kaptein skriver deretter under på dommerkortet. En spiller som blir utvist i en kamp eller blir rapportert for usportslig opptreden blir automatisk anmeldt til kretsstyret iflg. innsendt dommerrapport. Anmeldtes bedriftsidrettslag må selv eventuelt sende sin redegjørelse til kretsstyret innen 5 virkedager etter kamp dag. Kretsstyret tar beslutning om anmeldte skal utelukkes for mer enn 1 kamp. Gult kort Tildeles en spiller som: gjør seg skyldig i usportslig opptreden ved ord eller handling viser seg uenig i avgjørelser har gjentatte overtredelser av spillereglene hinder gjenopptagelse av spillet unnlater å respektere foreskrevet avstand når spillet gjenopptas ved frispark eller hjørnespark inntreder eller gjenintreder på spillebanen uten dommerens samtykke med forsett forlater spillebanen uten dommerens samtykke Utvisning rødt kort VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 6

7 Tildeles spiller som begår en av de 7 følgende forseelser: Er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene Er skyldig i voldsom opptreden Spytter på en motspiller eller enhver annen person Fratar motparten et mål eller klar scoringssjanse ved forsettlig bruk av hånden (gjelder ikke målvakt i eget straffesparkfelt) Fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en forseelse som skal straffes med frispark eller straffespark Bruker fornærmede, krenkende eller grovt språkbruk/gestikulering Blir tildelt sin andre gule kort i samme kamp REGEL 13 Frispark Direkte frispark kan spilles direkte i motstandernes mål uten at noen har berørt den. Indirekte frispark kan ikke settes i mål ute at en annen spiller har berørt ballen. Tildeles indirekte frispark innenfor motstanders straffefelt, trekkes ballen ut på 8-meters linjen. Motspillerne må være minst 5 m. fra ballen ved alle frispark. Når forsvarende lag tildeles frispark i eget straffesparkfelt, er ballen ikke i spill før den er utenfor straffesparkfeltet. Dette innebærer at ingen spillere kan berøre ballen før den er kommet ut av straffesparkfeltet. Berører noen spillere ballen før den er utenfor straffesparkfeltet, skal det tas nytt frispark. REGEL 14 Straffespark Alle spillere unntatt den som skal ta sparket, må være utenfor straffesparkfeltet, bak ballen og minst 5 m. fra straffesparkmerket. Tildeles straffespark gjelder følgende: Tas på 8- meters linjen rett foran mål Den som tar straffesparket gir seg til kjenne Målvakten skal være på mållinjen, men kan bevege seg sidelengs Ballen er i spill når den beveger seg fremover Den som tar sparket kan ikke berøre ballen på nytt uten at en annen spiller har berørt den. Dermed kan ikke den som tar straffesparket berøre ballen etter retur fra målstenger REGEL 15 Innkast Et innkast tildeles når hele ballen har passert sidelinjen, enten langs bakken eller i luften. Innkastet tas fra det stedet hvor ballen passerte sidelinjen. Et innkast tildeles motstanderne til spilleren som sist berørte ballen. Et innkast skal utføres med begge hender over hodet, ansiktet vendt mot banen og begge føttene må være i berøring med sidelinjen eller utenfor denne. Den som tar kastet, kan ikke berøre ballen en gang til før en annen spiller har berørt den. Ved feil innkast skal motstanderne tildeles nytt kast. Mål kan ikke gjøres direkte fra innkast. Kastes ballen direkte i eget mål, dømmes hjørnespark. Kastes ballen direkte i motstandernes mål skal det dømmes målkast. REGEL 16 Målspark Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes / kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten der ballen passerte midtlinjen. Ballen må settes i spill innen 6 sekunder. Ballen er i spill når den har kommet ut av straffesparkfeltet. Alle motspillere må være utenfor straffesparkfeltet inntil ballen er i spill. Dette innebærer at ingen spillere kan berøre ballen før den er kommet utenfor straffesparkfeltet. Berører noen spillere ballen før den er utenfor straffesparkfeltet, skal det tas nytt målspark. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 7

8 Når ballen er i spill etter målkast, kan målvakten ikke berøre ballen på ny før den har vært berørt av en annen spiller. Har målvakten ballen i fast grep etter en redning, og ballen fortsatt er i spill, kan målvakten ved utspill velge mellom å kaste eller sparke ballen ut av straffesparkfeltet. REGEL 17 Hjørnespark Hjørnespark dømmes når hele ballen har passert over mållinjen, enten i luften eller langs bakken og sist er berørt av en spiller fra det forsvarende lag og det ikke er scoret mål, jfr. regel 10. Hjørnespark tas fra det sted der mållinjen og sidelinjen møtes. Motstanderne må være minst 5 m. fra ballen. Mål kan gjøres direkte fra hjørnespark. Spilleren som tar hjørnesparket kan ikke berøre ballen en gang til før en annen spiller har berørt den. SANKSJONER ETTER VOLDSEPISODER (NYTT 2015/2016) Voldsepisoder får konsekvenser for det laget de(n) aktuelle spillere deltar på. Det samme vil gjelde for lag der lagleder eller oppmann/ trener begår alvorlige overtramp OBIK har vedtatt følgende sanksjoner: Første gangs tilfelle En eller flere utvisninger i samme kamp, som i sum medfører karantene på 6 kamper eller mer: Laget tildeles en bot på minimum kr ,- (Vurderes etter grovhet) Laget varsles om at det vil bli strøket fra videre deltagelse i seriespillet ved gjentakelse. Gjentakelse Gjentakelse av episoder hvor en eller flere utvisninger i samme kamp medfører en karantene på 6 kamper eller mer: Laget tildeles en bot på minimum 7500,- kr (vurderes etter grovhet). Laget strykes fra den seriespillet resten av sesongen. Startkontingenten refunderes ikke. Laget kan ikke melde seg på til nytt seriespill før boten er betalt. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 8

9 SANKSONS- OG STRAFFEBESTEMMELSER FOR NBIF NIF har straffebestemmelser som gjelder alle medlemmer og organisasjonsledd i idretten. Straffebestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet NIF, herunder lagsmedlemmer, utøvere, trenere og ledere. Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff. Organisasjonsledd kan imidlertid ha egne kamp- og konkurransebestemmelser som gir hjemmel for sanksjoner/administrative forføyninger ved overtredelse av disse. NBIFs konkurranseregler og organisasjonsleddenes kamp- og konkurransereglement fastholder og gir grunnlag for avgjørelser om sanksjoner/administrative forføyninger innen NBIF. Andre straffebelagte handlinger/unnlatelser skal behandles etter NIFs straffebestemmelser og anmeldes til NBIFs domsutvalg. 1 Bestemmelser a) NBIFs organisasjonsledd skal iverksette sine konkurransebestemmelser gjennom kamp og konkurransereglement, som skal være godkjent av bedriftsidrettskretsens styre. b) Alle organisasjonsledd plikter på forsvarlig måte å kunngjøre sine konkurransebestemmelser. Manglende kjennskap til bestemmelsene kan deretter ikke påberopes som befriende omstendighet. c) Arrangør kan med hjemmel i godkjent kamp- og konkurransereglement, innenfor bemyndiget område, treffe administrative forføyninger ovenfor lag og utøver. Overtredelser ut over dette, skal innrapporteres til overliggende ledd. d) NBIFs organisasjonsledd kan ta avgjørelser ved overtredelse av NBIFs konkurranseregler og organisasjonsleddenes kamp- og konkurranseregler og pålegge sanksjoner nevnt i 3 nedenfor. e) Forgåelser som gir grunnlag for sanksjoner strengere enn angitt i 3, skal anmeldes av organisasjonsledd direkte til NBIFs domsutvalg. Overordnet ledd orienteres skriftlig om anmeldelsen. f) I spesielle saker som har stor og prinsipiell betydning for NBIFs lov og konkurranseregler, kan saken sendes over til NBIFs forbundsstyre med anmodning om anmeldelse til NBIFs domsutvalg g) Overprøving (anke) på en sanksjon/forføyning skal rettes til overordnet organisasjonsledd. Det ledd som har truffet avgjørelsen skal varsles skriftlig. 2 Forgåelser Forgåelser mot NBIFs konkurranseregler og organisasjonsleddenes kamp- og konkurransereglement kan for eksempel være som følger: h) Benytte ulovlig utøver. i) Unnlate å møte til kamp uten å melde fra. j) Opptre upassende ovenfor dommer, funksjonær eller andre utøvere. k) Overtredelse av bestemmelser i kamp eller konkurransereglement. l) Overtredelse av idrettsgrenens regelverk. 3 Grunnlag for sanksjon Vedtak om sanksjon kan gjøres med utgangspunkt i: a) Protest Benyttes av medlemslag og utøvere dersom en ønsker et resultat kjent ugyldig på grunn av overtredelse av kamp- og konkurransereglene. Protestreglement for NBIF skal benyttes. b) Appell De som er uenig i avgjørelse av en protest kan appellere denne. Appellreglement for NBIF skal benyttes. c) Anmeldelse De som vil anmelde overtredelse av kamp- og konkurransereglementet må gjøre dette til nærmeste organisasjonsledd. Foreldelsesfrist for slike anmeldelser er 6 måneder. Ved behandlingen av slike saker skal NIFs straffereglement følges. Avgjørelsen kan ankes til et høyere organ. Sanksjoner og administrative forføyninger som kan idømmes av NBIFs organisasjonsledd er: a) Irettesettelse b) Bot oppad begrenset til kr pr person og kr pr organisasjonsledd c) Tap av plasseringer og resultat d) Utelukkelse fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/ konkurranser. En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt, eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 9

10 Det som er nevnt i foregående ledd gjelder også ved alminnelige disiplinærforføyninger i organisasjonsleddene. Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av denne bestemmelsens tredje ledd, regnes sanksjonen som straff i henhild til NIFs straffebestemmelser og disse skal i så fall anvendes. 4 Grunnlag for straff Vedtak om straff kan gjøres med utgangspunkt i: a) Anmeldelse Anmeldelse av straffebelagte handlinger/unnlatelser som ikke kommer inn under kamp- og konkurransereglene skal behandles av NBIFs domsutvalg. NIFs straffebestemmelser 11-8 skal benyttes. Avgjørelsen kan ankes til et høyere organ. PROTESTREGLEMENT Protestreglementet benyttes i forbindelse med overtredelse av NBIFs konkurranseregler og gjeldende kamp- og konkurransereglement. Protesten skal fremmes på grunnlag av overtredelse i kampen/konkurransen, eller ved avviklingen av arrangementet. 1 Medlemslag eller utøver(e) som ønsker et resultat kjent ugyldig, må legge ned skriftlig protest. 2 a) Protest som fremmes på grunnlag av NBIFs konkurranseregler, må sendes eller leveres vedkommende myndighet innen 5 virkedager etter stevne/kampdag. b) Protest som fremmes på grunn av forhold under konkurransen, må gjøres kjent for dommer/stevneleder før denne forlater konkurransestedet. Skriftlig protest må sendes eller leveres vedkommende myndighet innen 5 virkedager etter stevne/kampdag. c) Protest som fremmes på grunn av andre forhold enn nevnt i 2, pkt a) og b), må gjøres kjent for dommer/stevneleder før konkurransen starter. I lagidretter må også motstanderen varsles. Skriftlig protest må sendes eller leveres vedkommende myndighet innen 5 virkedager etter stevne/kampdag. 3 Alle protester skal underskrives av medlemslagets leder og sendes rekommandert eller leveres mot datert kvittering. 4 Protestgebyret er på kr 750,- Gebyret skal sendes eller leveres samtidig med protesten. En protest kan ikke tas opp til behandling før gebyret er betalt, og blir å avvise når dette ikke foreligger innen fristens utløp. Protestgebyret tapes dersom protesten tapes eller trekkes tilbake. 5 Den myndighet som skal avgjøre protesten, skal innhente uttalelser fra sakens parter og vitner. 6 Avgjørelsen av en protest skal være begrunnet og meddeles partene i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte. Det skal samtidig gis opplysning om appellinstans og frist for appell. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 10

11 APPELLREGLEMENT Appellreglementet benyttes dersom en er uenig i avgjørelsen av en protest. 1 Den som er uenig i avgjørelsen av en protest, kan appellere denne. 2 a) Appell over administrative forføyninger truffet av arrangør, går til styret i vedkommendes organisasjonsledd som endelig avgjør saken. Arrangør skal underrettes. b) Appell over avgjørelser truffet av styret i en bedriftsidrettskrets, går til NBIFs domsutvalg som endelig avgjør saken. Kretsen skal underrettes. c) Appell over avgjørelser truffet av NBIFs domsutvalg i første instans, går til NBIFs appellutvalg som endelig avgjør saken. NBIFs domsutvalg skal underrettes. 3 a) Appellen skal underskrives av medlemslagets leder og sendes vedkommende myndighet rekommandert eller leveres mot datert kvittering. b) Appellen må være sendt innen 5 virkedager etter at meddelelse om avgjørelsen er mottatt. c) Appellgebyret er kr 1.500,- Gebyret skal sendes eller leveres samtidig med appellen. d) En appell kan ikke tas opp til behandling før gebyret er betalt og blir å avvise når dette ikke foreligger innen appellfristens utløp. e) Appellgebyret tapes dersom appellen tapes eller trekkes tilbake. 4 a) Den myndighet som skal avgjøre appellen kan innhente uttalelser fra sakens parter og vitner. b) Avgjørelsen av appellen kan bare bygge på de grunner som er gjort gjeldende ved foregående instans (protestgrunnlaget). 5 Avgjørelsen av en appell skal begrunnes og meddeles partene. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 11

12 Lov for Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Kapittel 11: Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler og straffebestemmelser Alminnelige disiplinærforføyninger (1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel: a) Irettesettelse b) Bortvisning c) Utelukkelse jfr e) i inntil en måned. d) Bot på inntil kr for enkeltperson og kr for organisasjonsledd såfremt mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent. (2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet Sanksjon etter kamp- og konkurranseregler (1) Særforbund kan gi egne kamp- og konkurranseregler som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel: a) Irettesettelse b) Bot oppad begrenset til kr pr. person og kr pr. organisasjonsledd c) Tap av plassering/resultat/poeng d) Utelukkelse jfr e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong. (2) Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av første ledd, regnes sanksjonen som straff og straffebestemmelsene skal i så fall anvendes. (3) I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i kamp- og konkurransereglene. (4) Sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet Virkeområde for straffebestemmelsene (1) Straffebestemmelsene gjelder for følgende; a) Ethvert medlem av idrettslag tilsluttet NIF. b) Enhver utøver som deltar på lag som representerer organisasjonsledd i NIF (representasjonslag). Som vilkår for deltagelse på representasjonslag kan særforbund kreve at utøver undertegner avtale om overholdelse av straffebestemmelsene. c) Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet. d) Enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangementer som arrangeres av et organisasjonsledd innen NIF. Dette gjelder uavhengig av om arrangementet har karakter av trening eller konkurranse. e) Organisasjonsledd i NIF. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 12

13 (2) Dersom deltaker i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell) ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at vedkommende vil akseptere bestemmelsene i dette kapittel som gjeldende for seg. (3) Organisasjonsledd i NIF kan ikke ha egne straffebestemmelser. I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne at særforbund foretar suppleringer til straffebestemmelsene for bruk innen angjeldende særforbund. Ved tolkningstvil skal NIFs straffebestemmelser gjelde Straffebelagte handlinger/unnlatelser (1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: a) bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler, vedtak eller unnlater å etterkomme avgjørelse avsagt av domsorgan, b) utøver rettsstridig vold eller opptrer uredelig eller uhøvisk, c) på utilbørlig måte deltar i pengespill vedrørende en konkurranse, dersom vedkommende har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller annet, d) begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å ta imot godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser, e) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer, f) arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket eller ekskludert idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF, g) ikke håndhever eller respekterer straff idømt utøver eller organisasjonsledd h) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar eller, i) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet, eller idrettens anseelse. (2) Ved tribunevold og andre alvorlige tilfelle av bråk og uorden i tilknytning til et idrettsarrangement, kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at det kan påvises skyld Skyld (1) For å kunne straffedømmes må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de tilfeller som er beskrevet i 11-4 (2). (2) En forutsetning for at organisasjonsledd kan straffes, er at noen som har handlet for organisasjonsleddet, har utvist skyld. (3) Manglende kjennskap til bestemmelsene i dette kapittel etter at disse er trådt i kraft er ikke straffebefriende eller straffenedsettende Forsøk. Medvirkning (1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan straffes mildere. (2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 13

14 11-7. Straffer (1) De straffene som kan idømmes er: a) irettesettelse, b) bot c) inndragning av gevinst vunnet ved straffbar handling d) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, e) tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, dog kan domsorganet begrense utelukkelsen til internasjonale konkurranser. f) tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon), g) tap av rett til å avholde arrangement, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner, h) tap av premier, mesterskap, poeng, resultat eller plassering når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på det oppnådde resultat i) tap av hedersbevisning. (2) Straff etter bokstavene d) til g) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. Idømt straff avsakt av domsorgan omfatter alle organisasjonsledd i NIF. Domsorganet kan begrense straffen slik at den kun skal gjelde for en eller flere bestemte idretter. (3) Dersom et medlem av idrettslag tilsluttet NIF dømmes av både NIF og et internasjonalt forbund for samme forhold, gjør NIF følgende gjeldende: - Når det internasjonale forbundet idømmer lik eller mildere straff, vil straffeutmålingen fra norsk instans gjelde. - Når det internasjonale forbundet idømmer strengere straff innen sin idrett, vil NIF akseptere at det nasjonale forbundet iverksetter denne straffen. Straffeutmåling for øvrig fra norsk instans gjelder. (4) Det kan gis betinget dom med angivelse av prøvetid Påtaleunnlatelse (1) Selv om overtredelse av straffebestemmelse anses bevist, kan påtaleberettiget organisasjonsledd unnlate påtale såfremt slike særlige forhold er til stede at organisasjonsleddet, etter en samlet vurdering, finner at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. Organisasjonsleddet kan gjøre unnlatelse av påtale betinget av slike vilkår det finner hensiktsmessig. Kopi av beslutning om påtaleunnlatelse sendes NIF. (2) Dersom den som er meddelt påtaleunnlatelse mener at straffeskyld ikke foreligger, kan vedkommende bringe saken inn for NIFs domsutvalg innen en måned etter at påtaleunnlatelsen er meddelt. (3) Beslutning om å unnlate påtale kan omgjøres av Idrettsstyret. Frist for beslutning om omgjøring av vedtak er 14 dager etter Idrettsstyret ble kjent med påtaleunnlatelsen Suspensjon (1) Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter 11-7 første ledd bokstav c, d eller f og særlige grunner taler for det, kan den domsmyndighet som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom. (2) I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsmyndigheten bestemmer, innenfor de rammer som fremgår av Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt. (3) Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for høyere domsinstans. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 14

15 Foreldelse (1) Fristen for foreldelse er 5 år. Den regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. Foreldelsen avbrytes når en sak anmeldes til en domsmyndighet. (2) Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder etter den avgjørelse som avslutter saken Domsorganene (1) Alle straffesaker behandles av NIFs doms- og appellutvalg. (2) Særforbund kan ha eget domsutvalg og appellutvalg dersom det er krav om dette fra internasjonalt særforbund. Videre kan særforbundet som har tilstrekkelig kompetanse og sakstilfang søke NIF om å ha egne domsorgan. (3) Påtalebegjæring fra særforbund med eget domsutvalg rettes til særforbundets domsutvalg. Øvrige påtalebegjæringer rettes til NIFs domsutvalg. NIFs domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en sak til et særforbunds domsutvalg. Særforbundes domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en sak til NIFs domsutvalg for behandling Saksbehandling (1) Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde brudd på straffebestemmelsene, men bare idrettslag, idrettskrets, særkrets, særforbund og NIF kan reise straffesak (påtale forholdet). Påtalebegjæring skal inngis skriftlig til vedkommende domsmyndighet så snart som mulig. Domsinstansen må først vurdere om den er inngitt til riktig instans. I motsatt fall videresendes påtalebegjæringen til rette vedkommende med underretning herom til vedkommende som inngav påtalebegjæringen. Særforbund kan etablere eget påtaleorgan med samtykke fra NIF. (2) Er mottakeren riktig instans, sendes påtalebegjærinen snarest mulig og senest innen 2 uker i rekommandert brev til den saken gjelder som gis en frist på minst 3 uker til å komme med sine bemerkninger til den inngitte påtalebegjæring. Samtidig gjøres vedkommende oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte påtalebegjæringen dersom vedkommende unnlater å fremkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist. (3) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsinstansen skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Part har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre domsutvalget enstemmig finner at dette ikke er nødvendig. Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å være til stede eventuelt sammen med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme den saken gjelder til gode. (4) Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen som selv har interesse i saken, har inngitt anmeldelse eller påtalebegjæring eller vært med på behandlingen av saken i lavere instans eller som på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet. (5) Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som bevist og hvilken straffebestemmelse som legges til grunn. (6) Melding om avgjørelse, sammen med begrunnelsen for denne, skal sendes partene i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen og om til hvem kravet om overprøving skal rettes. (7) Domsutvalget settes med tre medlemmer under behandlingen av hver sak, slik at enten leder eller nestleder skal være representert. Der domsutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal domsutvalget ved den videre behandling av saken om mulig settes med andre medlemmer enn dem som deltok ved behandlingen av suspensjonsspørsmålet. (6) Appellutvalget settes med fem medlemmer under behandlingen av hver sak, dog slik at Appellutvalget settes med tre medlemmer ved behandling av anke over suspensjonsvedtak. Dersom leder eller nestleder har forfall, velger de gjenværende medlemmer en leder for gjennomføringen av en bestemt sak. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 15

16 Overordnet organisasjonsledds kompetanse (1) Dersom et overordnet organisasjonsledd blir kjent med at det kan ha blitt begått en straffbar handling i et underordnet organisasjonsledd, kan det underordnede ledd pålegges å behandle saken for å vurdere om det foreligger en straffbelagt handling som nevnt i Oppnevnelse av forsvarer og dekning av saksomkostninger (1) Som hovedregel skal partene i en straffesak dekke sine egne omkostninger tilknyttet saken. Dersom en part helt eller delvis frifinnes, kan domsinstansen tilkjenne saksomkostninger. Tilsvarende kan domfelte i særlige tilfeller pålegges å dekke saksomkostninger. (2) Når særlige grunner taler for det, kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer og sakkyndig. (3) Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Honorarberegning for advokat skjer etter de samme regler som gjelder offentlig oppnevnt forsvarer for tingrett. Domsinstansen godkjenner honorarenes størrelse. Domsutvalgets fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til appellutvalget innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. (4) Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen. Utgifter til sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og utgiftene anses som rimelige. (5) Når en part er til stede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra domsinstansen, kan instansen beslutte å erstatte dennes reise- og diettutgifter etter statens satser. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke, jf. dog første ledd, annet punktum Straffens ikrafttreden (1) Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i straffen, jf (2). (2) Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av NIF. Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse Overprøving (1) Partene kan anke en avgjørelse til NIFs appellutvalg. Avgjørelser fattet av et særforbunds domsutvalg påankes til særforbundets appellutvalg, eventuelt til NIFs appellutvalg dersom særforbundet ikke har opprettet eget appellutvalg. (2) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Anken fremsettes for den domsinstans som har behandlet saken og sendes av denne sammen med sakens dokumenter til ankeinstansen. (3) En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre ankeinstansen finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd. (4) Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i får tilsvarende anvendelse. (5) Ankeinstansen kan: a) avvise saken pga. formelle feil, b) oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for den nye behandling, c) stadfeste den påankede avgjørelsen, d) avsi ny dom. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 16

17 Offentliggjøring. Taushetsplikt (1) En straffesak er ikke offentlig før det er besluttet å påtale forholdet. Det organisasjonsledd som påtaler forholdet, kan bestemme at beslutningen om påtalebegjæring skal gjøres offentlig kjent. (2) Forhandlingene i domsinstansene er offentlige med mindre domsinstansen selv, eller domsinstansen etter begjæring fra en av partene, finner at forhandlingene skal gå for lukkede dører. (3) Domsinstansens avgjørelse er i sin helhet offentlig. Domsinstansen kan, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun domsslutningen skal gjøres offentlig kjent Gjenopptagelse (1) Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort av NIFs dømmende instanser, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar handling. (2) Begjæringen om gjenopptagelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptagelse avslått, kan den overprøves unntatt for avslag behandlet av NIFs appellutvalg. (3) Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles og kan selv avgjøre saken. (4) Bestemmelsene i får anvendelse så langt de passer Benådning (1) Idrettsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning. VIKTIGE TELEFONNUMMER : OBIK fotball E-post : 17

STRAFFEBESTEMMELSER FOR NMF

STRAFFEBESTEMMELSER FOR NMF Revisjon 1.0 Godkjent på årsmøtet for 1996 den 01.02.97 1 (Virkeområde. Forholdet til stevneregler og tekniske bestemmelser) Disse straffebestemmelser gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet

Detaljer

Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012)

Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012) Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012) Reglene baseres på NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler som står skrevet i kursiv REGEL 1 SPILLERE En spiller kan kun spille for et

Detaljer

Regler (sist oppdatert 9.juni 2016)

Regler (sist oppdatert 9.juni 2016) Regler (sist oppdatert 9.juni 2016) Reglene baseres på NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler som står skrevet i kursiv. REGEL 1 SPILLERE Aktive herrespillere (5.divisjon og

Detaljer

KAMPREGLEMENT Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for

KAMPREGLEMENT Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

KAMPREGLEMENT 11- ER FOTBALL, 7- ER HERRER OG DAMER.

KAMPREGLEMENT 11- ER FOTBALL, 7- ER HERRER OG DAMER. KAMPREGLEMENT 11- ER FOTBALL, 7- ER HERRER OG DAMER. INNLEDNING: Alle kamper i 11- mannsfotball, 7- er fotball herrer og damer spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler inntatt

Detaljer

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regel 2 Ballen I klasse J12 J14 benyttes ball str. 4. I øvrige klasser benyttes ball str. 5. Regel

Detaljer

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPENE SPILLES PÅ S.A.T.S. GRORUD Kampstart kl. 20.00 slutt kl. 22.00 Kontaktperson på kretskontoret er Moussa Elkam E-post: moussa.elkam@bedriftsidrett.no

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

NFF AKERSHUS. ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN november 2017 og januar 2018

NFF AKERSHUS. ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN november 2017 og januar 2018 NFF AKERSHUS ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN 10.- 12. november 2017 og 18. 21. januar 2018 Regelverk for KM 5er fotball Regel 2 Ballen I klassene opp til og med J14 / G14 benyttes ball nr. 4.

Detaljer

KAMPREGLEMENT 5`er Fotball 2015/2016 Manglerudhallen og Voldsløkkahallen.

KAMPREGLEMENT 5`er Fotball 2015/2016 Manglerudhallen og Voldsløkkahallen. KAMPREGLEMENT 5`er Fotball 2015/2016 Manglerudhallen og Voldsløkkahallen. Alle kamper i OBIK`s 5- er fotball spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler inntatt i Håndbok for

Detaljer

NKFs sanksjonsreglement

NKFs sanksjonsreglement NKFs sanksjonsreglement (Vedtatt av forbundstinget den..) 1 Sanksjonsreglementets rettslige forankring og virkeområde (1) Av Norges idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités (NIF) lov 11-2 fremgår

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 90981584 www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget Gartnerhallen Nestleder:

Detaljer

Kontaktperson på kretskontoret sesongen 2016/2017 er Terje Martinsen Tlf E-post OBS OBS OBS OBS OBS OBS NYTT AV ÅRET!

Kontaktperson på kretskontoret sesongen 2016/2017 er Terje Martinsen Tlf E-post OBS OBS OBS OBS OBS OBS NYTT AV ÅRET! KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 90981584 www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget Gartnerhallen Nestleder:

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

Kontaktperson på kretskontoret er Reidun Bjørtomt Tlf

Kontaktperson på kretskontoret er Reidun Bjørtomt Tlf Ekebergveien 101, 1178 Oslo. E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove Strand OUS BIL Medlemmer: Sindre Kvil LO BIL Merete Øyberg Oslo Kommune

Detaljer

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Kontonummer

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Kontonummer OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER 1 GJELDENDE Disse straffebestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet Norges Dartsforbund. Personer som er utestengt fra NDF behandles i utestengingsperioden

Detaljer

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR BEDRIFTSFOTBALL TRONDHEIM 2016

KAMPREGLEMENT FOR BEDRIFTSFOTBALL TRONDHEIM 2016 KAMPREGLEMENT FOR BEDRIFTSFOTBALL TRONDHEIM 2016 Alle kamper spilles etter NBF s lover og konkurransereglement, inntatt i Håndbok for Bedriftsidretten, etterfølgende reglement og Norges Fotballforbunds

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs

Rekrutteringsdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs -Det er spennende å være fotballdommer! - Det gir mange fine opplevelser. Inndeling av kurset I MODUL 1 1.1 Mål og målgruppe innledning til kurset 1.2 Regel 5 Dommeren praktiske

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009 REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009 Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017

Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017 Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017 Reglene baseres pa NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler (står skrevet i kursiv). Nye regler som gjelder fra og med Krokfoten

Detaljer

REGEL 1 - SPILLEBANEN Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min. 40 x 20 m. maks. 60 x 40 m.

REGEL 1 - SPILLEBANEN Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min. 40 x 20 m. maks. 60 x 40 m. REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2011 SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL FOR UNGDOM OG VOKSNE GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE 60 spilleregler For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene for barnefotball.

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER

KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER KAMPREGLEMENT FOR SERIE OG CUPER SOM FØLGER NBIF S REGLER Alle kamper spilles etter Bedriftsidrettens lover og konkurransereglement, inntatt i Håndbok for bedriftsidretten, etterfølgende reglement og Norges

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Regler for spill på små baner. Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball

Regler for spill på små baner. Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball Regler for spill på små baner Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball REGEL 1 - Spillebanen: Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min.

Detaljer

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år. 17.02-19.02.17 Lagleder for det enkelte lag har ansvar for at spillere og støtteapparat er kjent med det gjeldende reglement. Vi følger NFFs lover og regler

Detaljer

for klassene 13år 14år

for klassene 13år 14år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 13år 14år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer ungdomsfotball (13 16 år), se: https://www.fotball.no/lov-og- reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar

Detaljer

Reglement NNM Fotball for brannfolk

Reglement NNM Fotball for brannfolk Reglement NNM Fotball for brannfolk Turneringen skal primært arrangeres 2. helgen i Februar. (2013/2014) Det blir mulig å føre opp 13 spillere på deltakerlister. Skal laget ha med flere spillere, melder

Detaljer

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1 KAMPREGLEMENT Alle kamper i volleyballserien spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler. Disse er inntatt i Håndbok for bedriftsidretten. I tillegg gjelder etterfølgende reglement.

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler.

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. Reglement Fotball Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. 1. Spillebanen Det spilles på håndballbane. Det

Detaljer

Heimelaga i kampoppsettet startar med ballen, spelar mot elva og brukar vestar dersom det er naudsynt. Vestar ligg i posar bak måla.

Heimelaga i kampoppsettet startar med ballen, spelar mot elva og brukar vestar dersom det er naudsynt. Vestar ligg i posar bak måla. Barnefotball regelverk A Jenter 9 (5`ar) B Gutar 9 år (5`ar) C Jenter 10 år (5`ar) D Gutar 10 år (5`ar) E Lillejenter 99/00 (11/12 år) 7`ar F Lillegutar 00 (11 år) 7`ar G Lillegutar 99 (12 år) 7`ar Ungdom

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Bankkonto: 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

REGLER FOR 5 ER BEDRIFTSFOTBALL Romerike

REGLER FOR 5 ER BEDRIFTSFOTBALL Romerike REGLER FOR 5 ER BEDRIFTSFOTBALL Romerike Spillereglene for innefotball - Romerike: For mer utfyllende kommentarer og merknader se NFFs spillereglene for 11 er fotball. REGEL 1 - SPILLEBANEN Det spilles

Detaljer

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal:

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal: REGULERING AV SPILLET 1.1 SPILLERE En kamp spilles mellom to lag med ikke flere enn fem spillere. En av disse må være målvakt. Ved kampens start må et lag ha minst tre spillere for at kampen startes. Har

Detaljer

Klubbdommerkurs. små baner Syverfotball Femmerfotball. Tilpasset fotball påp

Klubbdommerkurs. små baner Syverfotball Femmerfotball. Tilpasset fotball påp Tilpasset fotball påp små baner Syverfotball Femmerfotball Barnefotball - kursmodul 1 12 år r og yngre Ungdoms- og voksenfotball kursmodul 2 13 år r og eldre Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs. Regel.12 Feil og overtredelser

Rekrutteringsdommerkurs. Regel.12 Feil og overtredelser Rekrutteringsdommerkurs Regel.12 Feil og overtredelser Regelen omtaler Hvilke handlinger som medfører Direkte frispark Indirekte frispark Vurderingskriterier ved frispark Hvilke handlinger som medfører

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

SPILLEREGLER LÅNKECUP

SPILLEREGLER LÅNKECUP SPILLEREGLER LÅNKECUP SPILLEBANEN Standard håndballbane med parkett som underlag. INNBYTTEOMRÅDENE Innbytteområdene er på samme side som innbyttebenkene. Herfra skal spillerne gå inn og ut av banen ved

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 NFFs Lov og Reglement 2016 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i NFF Buskerud. Regel 1 Spillebanen

Detaljer

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale Turneringsregler Turneringsreglement Sparebanken Møre Aukracupen spilles etter NFFs lover og reglement for fotball på små baner, men med noen tilpassninger. Presisering av spilleregler for SBM Aukracupen

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Virkeområde (1) Dette reglementet gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene, seriereglementet eller brudd på barneidrettsbestemmelsene.

Detaljer

Spilleregler på Julestjerna 2015

Spilleregler på Julestjerna 2015 Spilleregler på Julestjerna 2015 Spillereglene for Julestjerna har sitt utgangspunkt i NFF sine regler. Likevel har vi enkelte tilpasninger til turneringa, og oppfordrer laglederne til å sette seg inn

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

for klassene 6år 12år

for klassene 6år 12år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 6år 12år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer barnefotball (6 12 år), se: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#toppen

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Navn: FASIT Utv.gruppe: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er som regel nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk på hvert spørsmål. Dersom

Detaljer

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 1 Generelle bestemmelser (1) a) Enhver protest eller appell

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

9er dommerkurs. Del 6 spillereglene i 9er fotball. Regel 13 - Frispark Regel 12 - Feil og overtredelser

9er dommerkurs. Del 6 spillereglene i 9er fotball. Regel 13 - Frispark Regel 12 - Feil og overtredelser 9er dommerkurs Del 6 spillereglene i 9er fotball Regel 13 - Frispark Regel 12 - Feil og overtredelser Regel.13 Frispark Vilkår for å tildele et frispark (inkl. straffespark): Ballen må være i spill Det

Detaljer

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Vedtatt på ekstraordinært ting 19.januar 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund

Detaljer

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS)

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) 1 2 REGLEMENT/SPILLEREGLER FOR INNENDØRS KM Vi ber om at ledere og spillere gjøres kjent med reglement/spilleregler for innendørs KM. REGEL 1: SPILLEBANEN: Målene : Minimål

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Ungdom (13 16 år) og voksne Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for spill

Detaljer

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn 2011/12 Spilleregler FUTSAL Barn 1. Spillebanen og ballen 2. Laglister 3. Lag som ikke møter/kommer for sent 4. Oppvarming 5. Antall spillere 6. Spillernes utstyr 7. Spilletid 8. Frispark 9. Straffespark

Detaljer

S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball

S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball Reglene gjelder for? Alle fotballkamper, så vel utendørs som innendørs, for klassene opp til og med 12 år 1. SPILLEBANEN FOR SJUERFOTBALL

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Ungdom (13 16 år) Gjelder fra 1.1.2015 Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Hensikt: Retningslinjene er ment å underbygge og forklare regelendringer og retningslinjer før en ny sesong. Alle regelendringer og fortolkninger

Detaljer

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGEL 1 SPILLEBANEN Spillebanen bør være min. 15 x 30 m maks. 20 x 40 m. Anbefalt er 20 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SPILLEREGLER: 3 7. REGLER FOR 3`ER-FOTBALL (2010-kullet)

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Navn: FASITEN Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En reservespiller

Detaljer

REGLER FOR 7 ER BEDRIFTSFOTBALL Asker/Bærum

REGLER FOR 7 ER BEDRIFTSFOTBALL Asker/Bærum REGLER FOR 7 ER BEDRIFTSFOTBALL Asker/Bærum Spillereglene for 7 er-fotball Asker/Bærum: For mer utfyllende kommentarer og merknader se NFF s spillereglene for 11 er fotball. REGEL 1 - SPILLEBANEN Det spilles

Detaljer

Klubbdommerkurs. Del 3 Spillereglene

Klubbdommerkurs. Del 3 Spillereglene Klubbdommerkurs Del 3 Spillereglene Regel.1 - Spillebanen 3 er Lengden skal være større enn bredden, anbefalt er 15 x 10 m Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding) Målenes størrelse bør være

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2017

Kurland FK VinterCup 2017 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende klubbnavn, lag, navn og fødselsdato må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (blokkbokstaver eller maskinskrevet). Spillerne

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Sanksjonsreglement. Cheerleading og Cheerdance

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Sanksjonsreglement. Cheerleading og Cheerdance NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Sanksjonsreglement Cheerleading og Cheerdance Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Generelle bestemmelser... 3 1-1 Virkeområde... 3 1-2 Forholdet til lovens dopingbestemmelser...

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. TURNERINGSREGLEMENT FOR (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP 2016 Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. Registrering av lag: Alle lag skal registreres i sekretariatet

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2018

Kurland FK VinterCup 2018 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende årsklasse, klubbnavn, lag, kontakt-informasjon, spillernavn og fødsels-år må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (bruk

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL ÅR. Ungdom (13 16 år)

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL ÅR. Ungdom (13 16 år) SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL 14 16 ÅR Ungdom (13 16 år) Gjelder fra 1.1.2016 Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet

Detaljer

Sanksjons- og protestreglement

Sanksjons- og protestreglement Sanksjons- og protestreglement KAPITTEL 1 - Generelle bestemmelser 1-1 (Virkemåte) Disse bestemmelser gjelder sanksjoner ved overtredelse av kamp- og konkurranseregler og protester. KAPITTEL 2 - Sanksjoner

Detaljer

TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter)

TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter) TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter) Antall spillere Det benyttes fem/sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte),

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT 2012

TURNERINGSREGLEMENT 2012 TURNERINGSREGLEMENT 2012 Her finner du turneringsreglementet for stoppvolden 2012 STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2012 KAMPREGLEMENT. SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget for sitt lag etter NFF s

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Bankkonto:

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf E-post Org.nummer Bankkonto: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Bankkonto: 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL ÅR. Ungdom (13 16 år)

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL ÅR. Ungdom (13 16 år) SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL 14 16 ÅR Ungdom (13 16 år) Gjelder fra 1.1.2017 Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Kapittel 12: Bestemmelser om doping 12-1. Virkeområde (1) Dopingbestemmelsene gjelder for a) enkeltmedlem og organisasjonsledd, b) utøver

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart

Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart Fair play i barnefotball (6 12 år) Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. Målsparkregelen skal benyttes (Spilleregel 16). Huske

Detaljer

Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement.

Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement. 1. GENERELLE BESTEMMELSER Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement. 1.1. Det spilles i divisjoner,

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger.

1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger. 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger. Vårsesongen: 2 nederste lagene rykker ned, og de 2 øverste rykker

Detaljer