Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE"

Transkript

1 Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

2 INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre 06 Verdiene våre 07 Den røde tråden 07 Den røde tråden 08 Hvorfor en grafisk profil? 08 Hvorfor en grafisk profil? 09 Logoen vår 09 Logoen vår 11 Fargene våre 11 Fargene våre 15 Grafisk støtteelement 15 Grafisk støtteelement 16 Typografi 16 Typografi 19 Merkantile trykksaker 18 Merkantile trykksaker 24 Annonser 23 Annonser 28 Brosjyrer og rapporter 27 Brosjyrer og rapporter 29 Plakater/Boards 28 Plakater/Boards 30 CD-/DVD-cover 29 CD-/DVD-cover 31 PowerPoint-presentasjon 30 PowerPoint-presentasjon 32 Brosjyrer og rapporter - ny mal 31 Internett 35 Rollup - ny mal 32 Biler 37 Facebook 37 Skilt 39 Internett 42 Bildearkivet 40 Biler 45 Skilt 50 Bildearkivet 202 innhold fram tilbake

3 INNLEDNING I 2007 lanserte Sandnes kommune sin nye visjon og sine nye verdier. Visjonen og verdiene ligger til grunn for kommuneplanen og arbeidsgiverstrategien fram mot Denne manualen beskriver kommunikasjonskonseptet (den røde tråden ) som er bygget rundt visjonen og verdiene og begrunner valgene som er gjort. Manualen inkluderer også vår nye grafi ske profi l, som skal følges lojalt i all kommunikasjon vi utvikler. 303 innhold fram tilbake

4 VISJONEN VÅR HVA ER EN VISJON OG HVORFOR TRENGER VI DEN? En visjon er noe å strekke seg etter, noe vi ønsker å oppnå. De aller fl este organisasjoner har en visjon, og hovedhensikten er at den skal motivere og sørge for at medarbeiderne i organisasjonen drar i samme retning. En ofte brukt måte å omtale en visjon på, er at den skal være grunnen til at vi står opp og går på jobb. Den skal gi oss lyst og energi, være med på å motivere oss til å gjøre en enda bedre jobb sammen. Derfor er det viktig at visjonen er kort, lett å huske og tydelig peker på hvor vi vil, hva vi ønsker å være. Det er dokumentert at % av en virksomhets resultat kan forutsies på bakgrunn av følelser og holdninger i organisasjonen. Sagt med andre ord: En visjon som motiverer og fokuserer, er av svært stor betydning for hvor fl inke vi blir i det vi gjør. Visjonen er også et nødvendig fundament for å kunne utvikle en tydelig og posisjonerende kommunikasjon eksternt. Hvis vi ikke selv vet hva vi er og hvor vi vil, er det vanskelig for andre å få et riktig bilde av oss. 404 innhold fram tilbake

5 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden. Det er ikke tilfeldig at nettopp denne formuleringen er valgt. FRAMTIDEN Framtiden tilhører alle, men ikke alle har de samme forutsetningene for å komme den i møte. Sandnes kommune har en rekke særtrekk som gir oss grunn til å se framover med glød og optimisme. Vår korte byhistorie viser at vi alltid har hatt blikk for framtiden og de muligheter den gir. Situasjonen vår i dag gir oss ekstra grunn til å bruke ordet framtiden i visjonen vår: Vi er en ung by med en ung befolkning Vi har fastlagte, langsiktige planer for vår byutvikling Vi søker stadig nye, framtidsrettede løsninger Vi legger til rette for en sunn, bærekraftig utvikling Vi ønsker å posisjonere oss som en by med muligheter SENTRUM Ordet sentrum, slik det framstår i visjonsformuleringen, har fl ere betydningsnivå som alle er relevante med tanke på den rollen vi ser for oss Sandnes skal spille i årene framover: Vi er et geografi sk midtpunkt i en dynamisk region Vi er utpekt som hovedarena for den regionale befolkningsveksten Vi vil utvikle Sandnes sentrum som et attraktivt, urbant bysentrum Vi ønsker å stå i sentrum for faglig utvikling og praksis Vårt arbeid blir og skal bli lagt merke til vi vinner priser VI ER VIKTIGE En visjon forplikter. Skal vi være i sentrum for framtiden, krever det noe av hver enkelt. Vi må hele tiden ha fi ngeren på pulsen, være i forkant. Å være i sentrum er å være viktig og Sandnes er viktig. Vi kommer til å spille en sentral rolle i den videre utviklingen av regionen, og vi har all grunn til å møte denne utviklingen med selvtillit og entusiasme. Sagt med litt andre ord: Vi kan glede oss til tiden som kommer! 505 innhold fram tilbake

6 VERDIENE VÅRE HVA SKAL VI MED VERDIER? Visjonen vår defi nerer den posisjonen vi ønsker å ta, det vi strekker oss etter. I arbeidet med å virkeliggjøre visjonen, har vi defi nert et sett verdier som skal drive oss fram mot visjonen. Verdiene kan sies å være de viktigste karaktertrekkene i personligheten vår de grunnleggende og mest framtredende egenskapene. Verdiene skal kjennetegne organisasjonen vår i ett og alt, gi utviklingen farge og retning, gjøre oss tydelige og sammen skape en hel person. ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune har valgt tre kjerneverdier: Vi skal være romslige, modige og sunne. ROMSLIG Vi skal arbeide for mangfold. Vi skal vise toleranse. Vi skal legge vekt på god kommunikasjon. MODIG Vi skal være ambisiøse. Vi skal våge å tenke nytt og ta modige grep. SUNN Vi skal bygge videre på kommunens Sunn by-tankegang arbeide for en bærekraftig utvikling med fokus på helse, miljø og trivsel. Helse, trivsel og miljø står også i fokus på arbeidsplassene våre. Visjonen og verdiene skal være inspirasjon, rettesnorer og korrektiv i vårt daglige arbeid så vel som i våre politiske og administrative beslutninger. 606 innhold fram tilbake

7 DEN RØDE TRÅDEN HVORFOR EN RØD TRÅD I KOMMUNIKASJONEN? Vi kommuniserer med hverandre og med omverdenen hver eneste dag. Måten vi framstår på, måten vi snakker og ser ut på, er med på å forme det inntrykket mennesker sitter igjen med. Det er avgjørende at kommunikasjonen vår framstår som helhetlig at vi snakker ett og samme språk, konsekvent og over tid. Slik oppnår vi både gjenkjennelse og troverdighet. Slik oppleves vi som forutsigbare og til å stole på. Slik bygger vi merkevaren Sandnes kommune. VÅR RØDE TRÅD Vi ønsker å framstå på en måte som tydeliggjør visjonen vår og verdiene våre. Den røde tråden vår blir å vise engasjerte mennesker i et fargerikt og vitalt grafi sk uttrykk. Vi vil tydeliggjøre visjon og verdier både verbalt og visuelt, og stadig gjenta visjonen Sandnes i sentrum for framtiden. Bildene vi bruker kan deles i to hovedkategorier generelle bilder av mennesker og bilde av det vi har valgt å kalle sannhetsvitner. SANNHETSVITNENE Vi er romslige, modige og sunne la oss bevise det! Et viktig element i den råde tråden vår vil være å presentere faktiske eksempler på romslighet, mot og sunnhet i Sandnes. Ved å la disse sannhetsvitnene stå fram, vil vi dokumentere at verdiene våre er mer enn tomme ord, og at vi virkelig kan påberope oss å være i sentrum for framtiden. Sannhetsvitnene kan være enkeltpersoner eller en gruppe mennesker, det kan være medarbeidere i kommunen, innbyggere, næringsdrivende etc. Kvinner og menn, unge og gamle vi vil vise den bredden og det mangfoldet av romslighet, mot og sunnhet som fi nnes i kommunen vår. 707 innhold fram tilbake

8 HVORFOR EN GRAFISK PROFIL? Daglig kommuniserer Sandnes kommune med omverdenen i form av annonser, brosjyremateriell, rapporter, overheads, brev m.m. En enhetlig bruk av logo, farger, fotos og skrifttyper er derfor viktig for Sandnes kommunes ansikt utad. En konsekvent og bevisst bruk av elementene som er beskrevet i denne grafiske profilen, vil være med på å profilere Sandnes kommune som en profesjonell og troverdig aktør. På bakgrunn av dette er det svært viktig at alle i Sandnes kommune følger de retningslinjene som profilmanualen legger opp til. Alle som er involvert i planlegging, produksjon og ferdiggjøring av materiell der Sandnes kommune er avsender, må derfor kjenne til og følge de reglene som gjelder. I denne profilmanualen er disse reglene beskrevet relativt detaljert. Imidlertid vil vil det alltid kunne oppstå tvil om hva som er riktig, og da skal man henvende seg til én av følgende: personer: Kommunikasjonssjef Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen, Marianne Jørgensen, direkte telefon direkte , eller telefon Hustrykkeriet, , direkte eller leder telefon Alv Søyland på 90. Hustrykkeriet, direkte telefon innhold fram tilbake

9 LOGOEN VÅR Byvåpenet ble godkjent ved Kongelig resolusjon i Et byvåpen har strengere bruksregler enn vanlige logoer. Det fi nnes egne, detaljerte forskrifter for hvordan byvåpenet og byfl agget brukes. Logoen er Sandnes kommunes signatur. Den består av to elementer: Symbolet (byvåpenet) og teksten (Sandnes kommune). Logoen er det fremste bildet på kommunens identitet og egenart innhold fram tilbake

10 Navnet SANDNES KOMMUNE skrives alltid med versaler (blokkbokstaver), i skrifttypen Gill Sans (les mer om bokstavtyper på side 17). Kommunalteknikk Dersom logoen har en undertittel, skal denne stå sentrert på egen linje. Om nødvendig kan to linjer brukes. Symbolet skal kunne stå alene uten tekst. Skeiene ungdomsskole Oppvekst Skeiene ungdomsskole Unntaksvis kan logoteksten plasseres i øvre kant til høyre for byvåpenet (det kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med bildekor). Dersom logoen brukes som til venstre, skal en eventuell undertittel stå venstrestilt på egen linje. Mer enn én undertittel er ikke tillatt. Logoen kan ikke brukes negativ. Skal logoen trykkes på mørk bunn, må den derfor ha et hvitt bakgrunnsfelt. Unntaket er dersom logoen brukes veldig stor, f.eks. på biler. 010 innhold fram tilbake

11 011 innhold fram tilbake

12 Transparent Grønn PMS 361 LOGOFARGENE VÅRE Sandnes kommunes logo består av to farger, sort og grønt (PMS 361). NB: Formelt sett er byvåpenet en sølvfarget gauk på grønn bunn, men i dag brukes sølvfargen kun på plaketter, emblemer, skilt på bygg o.l. Sølv Sort Når trykksaken er i sort/hvitt, skal grønt erstattes av 100 % sort. PRIMÆRFARGER PANTONE COATED EURO C M Y K R G B WEB HEXIDECIMAL BLACK EC # EC #55ba5b 012 innhold fram tilbake

13 SEKUNDÆRFARGER I tillegg til de to hovedfargene (sort og grønt), har Sandnes kommune et sett med støttefarger. Disse fargene er valgt bevisst med tanke på å gi friske, optimistiske og glade signaler i tråd med visjonen og verdiene. De er i sterk grad med på å prege konseptet vårt. SEKUNDÆRFARGER PANTONE COATED EURO C M Y K R G B WEB HEXIDECIMAL HVIT #ffffff 2945 EC #0061aa 322 EC # 007c innhold fram tilbake

14 SEKUNDÆRFARGER PANTONE COATED EURO C M Y K R G B WEB HEXIDECIMAL 186 EC #e3224a 416 EC #7d7d6d 166 EC #f EC # innhold fram tilbake

15 Kommunalteknikk er en modig enhet i sentrum for framtiden! SANDNES sandnes KOMMUNE kommune BRUKERGUIDE SILHUETTEN ET GRAFISK STØTTEELEMENT Sandnes kommune har ett grafi sk støtteelement: Silhuetten. Den bygger på gauken i logoen vår, og viser utsnitt av denne fasongen (aldri hele gauken). Silhuetten brukes kun som avslutning på et farge- eller bildefelt (i bunnen av feltet). Den kan brukes i annonser, presentasjoner, plakater og andre steder hvor det passer. Silhuetten skal alltid ha samme farge som det feltet bildet går over i. Sandnes - romslig, modig og sunn MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden JOBB i Sandnes kommune Lyst til å være i sentrum for framtiden? i Sandnes kommune har mer enn innbyggere og er stadig stor vekst. Kommunen kan tilby en arbeidsplass basert på verdiene romslig, modig og sunn. Nå søker vi etter: Stilling Arbeidsted Kontakt Telefon Rektor Sviland Skole K.B Dae Rektor Riska Ungd. skole L. Larsen Rektor Høle H. Lea Rektor Hana I. Torsvik Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Vikar Hana B. Holm Vikar Barnevern A. Osaland Veileder Barnevern A. Osaland Vernepleier Barnevern A. Øglendt Søknadsfrist for alle stillingene er???? 2007 Kommunen tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. For enkelte stillinger kan vi hjelpe med å skaffe barnehageplass. Kommunen har eget bedriftsidrettslag, bedriftskunstforening og gratis inngang til kommunens svømmehaller for kommunens ansatte. Les mer om stillingene og søk på innhold fram tilbake

16 TYPOGRAFI Sandnes kommune har to hovedskrifttyper: Gill Sans (fra Light til Ekstra Bold) og Times (fra Roman til Bold). Humanist 521 BT brukes som erstatningsfont (PC-font) for Gill Sans. Gill Sans er en grotesk skrifttype (dvs. uten hjelpelinjer ) som egner seg best til overskrifter, ingresser, mellomtitler, skilting og liknende. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå LIGHT GILL SANS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå BOLD GILL SANS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå EKSTRA BOLD GILL SANS 016 innhold fram tilbake

17 TYPOGRAFI Times er en antikva-skrift med svært god lesbarhet. Denne skal brukes i all brødtekst (det vil si vanlig tekst slik som denne). ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ROMAN TIMES ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ITALIC TIMES ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå BOLD TIMES ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå BOLD ITALIC TIMES ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ CAPS TIMES 017 innhold fram tilbake

18 sandnes kommune Typografi Josh Handwriting er en håndskrift som gir et personlig uttrykk og som myker opp resten av profilen. Den skal kun brukes til overskrifter da den ikke er så lesbar i store tekstblokker. Fonten er gratis og kan lastes ned her: josh-handwriting.font regular josh handwriting ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Opti seque nis a cor si il et mod ea doluptur, offictur se comnis volores sequa Josh Handwriting er en TrueType font. Hvis en PC ikke har denne skrifttypen på PC en fra før vil teksten vises som Times New Roman i Office dokumenter (Word, Powerpoint). Dette bør du huske på hvis du sender slike dokumenter til eksterne som sannsynligvis ikke har denne skrifttypen installert. I PDF dokumenter vil skrifttypen vise som den skal. Det er mulig å legge til enten hele fonten, eller font for de bokstaver som er brukt slik at skriften vises riktig også i Word og Powerpoint dokumenter. Dette gjøres i Word og Powerpoint ved å klikke på Office ikonet oppe til venstre og velge Alternativer for Word/Powerpoint. Hvis man legger til hele fonttypen øker filstørrelsen en god del. 18 innhold fram tilbake

19 MERKANTILE TRYKKSAKER Til merkantile trykksaker regnes brevark, telefaksark, konvolutter og visittkort. Retningslinjene for disse blir beskrevet på de følgende sidene. Pro&Contra Eidsvollsgt. 47a 4307 Sandnes Her kommer heading Sim ing eliquipsum et am, quiscinim eugait la con henis alis nulla facilit aute consequisi.borercidunt nibh enis dolesequi blandrem in Marianne Jørgensen vercidunt nonsequi elisl utatem veraestrud et, velisi bla commolore mod ex ex et ad dion vel iure min et iusci blaor secte dolobor sisisi. Kommunikasjonssjef Secte mod mincidunt ullumsa ndiam, con ulla conse conullam, volenim at, core facillaor il et iure dio conse ea accum quisi tisl ut nullum velit lobore estrud eui euguerit vero dipis aut utpat. Putat. Isiscidunt iusto diamconse ercidunt dolore dolese minisi. Jærveien 33, Sandnes Postboks 583, 4305 Sandnes Telefon Telefon direkte Laorper susci bla faccum vel do od magna autet lut dunt la facipis sendit nos nibh el ipis ex estie dipsustio dipit veratumsan vullum Mobiltelefon xxx xx xxx nostrud del ut nit ulla amcor susci blam adiam vullaorer sequam acilla faciduip ero dunt ut velit do erci erat. Te magna consed ming endrer sequisl dignis augiam velit landre dolesto ero diatum quiscipis do dit at elit la consed dolessit accumsandiam iusto odignit lum ex elit ad tem incilit ut atet la coreet dolummod minim iriure magna adigna aute exer sequam, volore do od ming eugiamet aut lummod magna faci eugue te et wis doloborercip estio esequam adit in el exero odo dolobore magnisit wis alisim velendre ex eugait endionsequi estisit lut illa consed magniametum inisit nostissim erat. Enim dolortie magnibh enim ipit aliqui tet lutat, sis el dolorem dit landips uscidui tincilla. Dolendre dolortin ut am erciniam, vel do dolestinit, vel ea faciliquisl ullandrem qui enis nulla con ex ero dolorem adionse tatincilit luptati smodolor sequipit lutatum nim quamcommy nonulpute veniat vercilit lor se volenis dolore faccum quat eril ulluptat alit velismo dipsustie tet, quamcommolor sis nibh ea feuguer cipisim quipit aliquis nummy nullan henim verat. Duiscil iustinim venisi blandre tin venis nim incipit adiam dio commy num dunt lore mincillummy nosto consed tat at. Ut luptat. Byvåpenet skal alltid være med på merkantile trykksaker. I tillegg kan fl ere logoer brukes, f.eks. Sunn By-logoen, europeisk kulturhovedstad-logo eller enhetens egen logo. Disse skal i så fall plasseres slik som vist på eksemplene. Det er også mulig å bruke visjon og verdier i merkantile trykksaker. I så fall skal følgende setning brukes: (Sign) Vennlig hilsen Vindu (dette vl ikke bli trykket) Sandnes i sentrum for framtiden eller Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn! Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden. Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden. Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden innhold fram tilbake

20 Pro&Contra Eidsvollsgt. 47a 4307 Sandnes Her kommer heading BREVARK Kommunens brevark er basert på en mal der byvåpenet er plassert oppe til høyre, mens visjonen står nederst under adresseopplyninger. Under byvåpenet står det Sandnes kommune pluss navnet på den enheten som er avsender for eksempel Sandnes bibliotek, Skeiane ungdomsskole eller Rådmannen. Sim ing eliquipsum et am, quiscinim eugait la con henis alis nulla facilit aute consequisi.borercidunt nibh enis dolesequi blandrem in vercidunt nonsequi elisl utatem veraestrud et, velisi bla commolore mod ex ex et ad dion vel iure min et iusci blaor secte dolobor sisisi. Secte mod mincidunt ullumsa ndiam, con ulla conse conullam, volenim at, core facillaor il et iure dio conse ea accum quisi tisl ut nullum velit lobore estrud eui euguerit vero dipis aut utpat. Putat. Isiscidunt iusto diamconse ercidunt dolore dolese minisi. Laorper susci bla faccum vel do od magna autet lut dunt la facipis sendit nos nibh el ipis ex estie dipsustio dipit veratumsan vullum nostrud del ut nit ulla amcor susci blam adiam vullaorer sequam acilla faciduip ero dunt ut velit do erci erat. Te magna consed ming endrer sequisl dignis augiam velit landre dolesto ero diatum quiscipis do dit at elit la consed dolessit accumsandiam iusto odignit lum ex elit ad tem incilit ut atet la coreet dolummod minim iriure magna adigna aute exer sequam, volore do od ming eugiamet aut lummod magna faci eugue te et wis doloborercip estio esequam adit in el exero odo dolobore magnisit wis alisim velendre ex eugait endionsequi estisit lut illa consed magniametum inisit nostissim erat. Enim dolortie magnibh enim ipit aliqui tet lutat, sis el dolorem dit landips uscidui tincilla. Dolendre dolortin ut am erciniam, vel do dolestinit, vel ea faciliquisl ullandrem qui enis nulla con ex ero dolorem adionse tatincilit luptati smodolor sequipit lutatum nim quamcommy nonulpute veniat vercilit lor se volenis dolore faccum quat eril ulluptat alit velismo dipsustie tet, quamcommolor sis nibh ea feuguer cipisim quipit aliquis nummy nullan henim verat. Duiscil iustinim venisi blandre tin Nede til venstre står kommunens adresse, telefon- og telefaksnummer, postadresse og nettadresse. På en egen linje under dette står kommunens visjon. venis nim incipit adiam dio commy num dunt lore mincillummy nosto consed tat at. Ut luptat. (Sign) Vennlig hilsen Nede til høyre står europeisk kulturhovedstad-logoen. Denne logoen kan om ønskelig erstattes med sykkelby-logo eller egen logo. Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden innhold fram tilbake

21 VISITTKORT Visittkort skal alltid trykkes i farger. Marianne Jørgensen Kommunikasjonssjef Jærveien 33, Sandnes Postboks 583, 4305 Sandnes Telefon Telefon direkte Mobiltelefon xxx xx xxx MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Forsiden av visittkortet har et standard oppsett se skisse. Baksiden fi nnes i tre varianter, hver av dem kommuniserer én av kommunens verdier samt visjonen vår. ROMSLIG SUNN Bestilling av visittkort fra Hustrykkeriet skjer via skjema på Nettgauken (intranett). Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes - i sentrum for framtiden innhold fram tilbake

22 KONVOLUTTER Konvolutter er alltid trykket i farger. Byvåpenet står øverst til venstre sammen med logoen til europeisk kulturhovedstad. Nede til venstre står kommunens postadresse, nede til høyre står kommunens visjon. Vindu (dette vl ikke bli trykket) Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden. Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden. Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden innhold fram tilbake

23 Telefaks/Fax Til/To: Ved/Att: Fra/From: Dato/Date: Telefaks nr./ Fax no. TELEFAKSARK Telefaksarket ser ut som illustrasjonen viser, og skal alltid benyttes som forsideark når du sender telefaks. Telefaksarket har, i likhet med brevarket, en egen mal som ligger inne i Sandnes kommunes datanettverk. Sign: Side/page 1 av/of: Melding/note Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes Sandnes i sentrum for framtiden innhold fram tilbake

24 JOBB i Sandnes kommune Sandnes kommune har mer enn innbyggere og er i stadig stor vekst. Kommunen kan tilby en arbeidsplass basert på verdiene romslig, modig og sunn. Nå søker vi etter: Stilling Arbeidsted Kontakt Telefon Rektor Sviland Skole K.B Dae Rektor Riska Ungd. skole L. Larsen Rektor Høle H. Lea Rektor Hana I. Torsvik Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Søknadsfrist for alle stillingene er???? 2007 Kommunen tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. For enkelte stillinger kan vi hjelpe med å skaffe barnehageplass. Kommunen har eget bedriftsidrettslag, bedriftskunstforening og gratis inngang til kommunens svømmehaller for kommunens ansatte. Les mer om stillingene og søk på Sandnes kommune har mer enn innbyggere og er i stadig vekst. Kommunen kan tilby sine medarbeidere en arbeidsplass basert på verdiene romslig, modig og sunn. Nå søker vi etter skatte- og avgiftsrevisor Kemnerkontoret vårt er inne i en spennende utvikling. Vi skal blant annet over på nytt skatteregnskapsog innfordringsprogram våren Søknadsfrist er 15. mars Les mer om stillingen og søk på Nytt høydebasseng på Bogafjell I Sandnes tør vi å tenke høyt bokstavelig talt. I 2005 stod kommunens nye høydebasseng klart på toppen av Bogafjell; kledd med stein og fl ott tilrettelagt i landskapet. Anlegget forsyner 600 husstander med rent, klart vann. Det er resultatenheten kommunalteknikk som står bak det nye bassenget. Normalt gjemmer man bort vannmagasiner, men vi har gjort det motsatt, forteller kommunalteknisk sjef Odd Arne Vagle. Magasinet er ikke bare et topp moderne basseng basert på høyteknologi. Det er også et fl ott utsiktspunkt for publikum, midt i et naturområde like ved et stort boligfelt. Turgåere, barnehager og mosjonister har daglig glede av det fi ne anlegget. Kommunalteknikk er en modig enhet i sentrum for framtiden! JOBB i Sandnes kommune Sandnes kommune har mer enn innbyggere og er i stadig stor vekst. Kommunen kan tilby en arbeidsplass basert på verdiene romslig, modig og sunn. Nå søker vi etter: Stilling Arbeidsted Kontakt Telefon Rektor Sviland Skole K.B Dae Rektor Riska Ungd. skole L. Larsen Rektor Høle H. Lea Rektor Hana I. Torsvik Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Vikar Hana B. Holm Vikar Barnevern A. Osaland Veileder Barnevern A. Osaland Vernepleier Barnevern A. Øglendt Søknadsfrist for alle stillingene er???? 2007 Kommunen tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. For enkelte stillinger kan vi hjelpe med å skaffe barnehageplass. Kommunen har eget bedriftsidrettslag, bedriftskunstforening og gratis inngang til kommunens svømmehaller for kommunens ansatte. Les mer om stillingene og søk på Sandnes kommune har en ung befolkning og er i stadig vekst. Nå planlegger vi en storstilt barnehageutbygging, og vi søker etter pedagogiske ledere førskolelærere barne- og ungdomsarbeidere assistenter Vi kan tilby en interessant og spennende arbeidsplass, et sunt og godt arbeidsmiljø, faglig oppfølging og relevant kompetanse utvikling samt konkurransedyktige betingelser. Søknadsfristen er 17. mars Les mer om stillingene og søk på Vår resultatenhet psykisk helse er inne i en spennende utvikling og søker nå avdelingsleder for individuelle tjenester og dagtjenester Søknadsfristen er 17. mars Kontaktperson er resultatenhetsleder Toril Hammer, tlf Les mer om stillingen og søk på Dronning Sonjas skolepris til Aspervika skole På Aspervika skole er de kloke og glade i tråd med mottoet sitt. Vi arbeider systematisk videre med å holde fokus på fellesskap, likeverd og inkludering, forteller rektor Gunn Dirdal. Alle elever, lærere og foreldre skal føle tilhørighet til skolen og være en del av fellesskapet vårt. Et synlig bevis på at arbeidet gir resultater, kom den 30. november Da var selveste dronningen på besøk for å dele ut Dronning Sonjas skolepris 2006 tildelt skolen for å ha utviklet en kultur for likeverd og inkludering. Aspervika skole er en romslig skole i sentrum for framtiden! INFO fra Sandnes kommune Ortio odolore corem iriusto consenis augait praestio elit ea consequi bla feugait amet at alisl utat alis dit wismodigna feumsandre commod et volum nonsed dio eugiam, quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo feugait veriusto ero odipis augiat. It alisseniat. It dunt atie verilis nulla commolorem do od eniam erat Tum vel ute vel duisim iriliqu atumsandiam dolenim in henismo dolore feuipsustrud exerci erilisl dignit iurerosto delis er sim digna feum zzrit venim ad tet, consequam iriure verat lorpero dolore magnit lorpero core dignisis elessi ting eugue quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo commy nulputpat. Utpat aci bla corper suscipi scipsus ciliqui sissent wis nulla aut atummolore molore con hent nostrud er sismodipis aci ea feuipis augiamet am, con vel diat ver ing exer autet, quat autem ver il do od tate conulputpat praesto el ip essis alit iustis dolenim quatin vercidunt prat alisi tat elendre te et lorem duipsum nullutpat. Duis autem ex eugait amet, sustrud erostrud eliquam digna quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo onsequis at, quatue dit loreetue elis num ing eugait la alit alisl iusto od mod te eui blam do eugiam, vullutpat ver susto et am dolessequis dio consed dolore commolo borerostrud et utatie dip et lutet nit la faci et, verilis aliquis euis er alis el iusting enit acidunt atem quipit laorem vent nibh ea feu feuguer atisit delenit, quat vulluptat. Onsecte veliquat wisl eliquisl utpat lumsan henim dio odiamet wis adionse er augait nulla faccum delenisi. Servicekontoret: Åpent mandag - fredag , telefon Sentralbord: Åpent , telefon INFO fra Sandnes kommune quatue ea adiat, velit, quatue mod et eugait la alit alisl iusto od mod te eui blam do wisi tem dolor senismod mo eugiam, vullutpat ver susto et am dolessequis feugait veriusto ero odipis augiat. It alisseniat. dio consed dolore commolo borerostrud et It dunt atie verilis nulla commolorem do utatie dip et lutet nit la faci et, verilis aliquis od eniam erat Tum vel ute vel duisim iriliqu euis er alis el iusting enit acidunt atem quipit atumsandiam dolenim in henismo dolore feuipsustrud exerci erilisl dignit iurerosto delis er quat vulluptat. Onsecte veliquat wisl eliquisl laorem vent nibh ea feu feuguer atisit delenit, sim digna feum zzrit venim ad tet, consequam utpat lumsan henim dio odiamet wis adionse iriure verat lorpero dolore magnit lorpero er augait nulla faccum delenisi. core dignisis elessi ting eugue Del in heniat. Gait dolessequisl ipit accum quatue ea adiat, velit, quatue mod et adit iriliqui et prat. Ut at. Onsendi ationummy wisi tem dolor senismod mo nim zzriliq uamconsequam num zzrilit eugiam, sustrud eum inibh er suscilis estrud erit commy nulputpat. Utpat aci bla corper suscipi scipsus ciliqui sissent wis nulla aut atummolore molore con hent nostrud er sismo- ulla faccumsan ut nonse del eugait, qui tionse inim atie mincincidunt nulla am volesenit del dipis aci ea feuipis augiamet am, con vel diat velismod dipsumsan henim veriureetue diam ver ing exer autet, quat autem ver il do od in henim quis at.volesenit del ulla faccu tate conulputpat praesto el ip essis alit iustis msan ut nonse del eugait, qui tionseio consed dolenim quatin vercidunt prat dolore commolo borerostrud et utatie dip et lutet nit la faci et, verilis aliquis euis er alis alisi tat elendre te et lorem duipsum nullutpat. io consed dolore commolo borerostrud vent nibh ea feu feuguer atisit delenit, quat el iusting enit acidunt atem quipit laorem et utatie dip et lutet nit la faci et, verilis aliquis vulluptat. Onsecte veliquat wisl eliquisl utpat euis er alis el iusting enit acidunt atem quipit lumsan henim dio odiame laorem vent nibh ea feu feuguer atisit delenit, quat vulluptat. Onsecte veliquat wisl eliquisl utpat lumsan henim dio quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo onsequis at, quatue dit loreetue elis num ing Servicekontoret: Åpent mandag - fredag , telefon Sentralbord: Åpent , telefon Pris for Årets seniorinitiativ til Sandnes kommune I desember 2006 mottok Sandnes kommune prisen for Årets seniorinitiativ. Kommunen fi kk utmerkelsen for å ha en bevisst og god seniorpolitikk som bidrar til et bedre arbeidsmiljø, slik at eldre arbeidstakere velger å arbeide framfor å gå av med AFP. Dette styrker kommunens kompetanse og økonomi, noe som igjen betyr et høyere tjenestenivå til glede for innbyggerne. Et sunt senioreksempel er avdelingssykepleier Else Storhaug (63), som stortrives i jobben. Kommunens gode seniorpolitikk er ikke den eneste grunnen til at jeg velger å bli i jobben, men det har så klart spilt en rolle, sier Else, som har arbeidet 15 år i kommunen. Sandnes kommune er en sunn kommune i sentrum for framtiden! SANDNES sandnes KOMMUNE kommune BRUKERGUIDE Sandnes - romslig, modig og sunn ANNONSER Sandnes kommune har tre typer annonser: Stillingsannonser, kunngjøringsannonser og profilannonser. På de neste sidene er hver av disse tre annonsekategoriene beskrevet i detalj. Sandnes romslig, modig og sunn Lyst til å være i sentrum for framtiden? Lyst til å være i sentrum for framtiden? MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes romslig, modig og sunn Lyst til å være skatte- og avgiftsrevisor i Sandnes? Lyst til å jobbe i barnehage i Sandnes? Lyst til å videreutvikle psykisk helsearbeid i Sandnes? Sandnes romslig, modig og sunn MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden innhold fram tilbake

25 sandnes SANDNES kommune KOMMUNE BRUKERGUIDE Les mer om stillingene og søk på Sandnes romslig, modig og sunn JOBB i Sandnes kommune Lyst til å være i sentrum for framtiden? Sandnes kommune har mer enn innbyggere og er i stadig stor vekst. Kommunen kan tilby en arbeidsplass basert på verdiene romslig, modig og sunn. Nå søker vi etter: Stilling Arbeidsted Kontakt Telefon Rektor Sviland Skole K.B Dae Rektor Riska Ungd. skole L. Larsen Rektor Høle H. Lea Rektor Hana I. Torsvik Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Søknadsfrist for alle stillingene er???? 2007 Kommunen tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. For enkelte stillinger kan vi hjelpe med å skaffe barnehageplass. Kommunen har eget bedriftsidrettslag, bedriftskunstforening og gratis inngang til kommunens svømmehaller for kommunens ansatte. JOBB i Sandnes kommune Sandnes - romslig, modig og sunn Lyst til å være i sentrum for framtiden? Sandnes kommune har mer enn innbyggere og er i stadig stor vekst. Kommunen kan tilby en arbeidsplass basert på verdiene romslig, modig og sunn. Nå søker vi etter: Stilling Arbeidsted Kontakt Telefon Rektor Sviland Skole K.B Dae Rektor Riska Ungd. skole L. Larsen Rektor Høle H. Lea Rektor Hana I. Torsvik Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Veileder Sviland H. Lea Vikar Hana B. Holm Vikar Barnevern A. Osaland Veileder Barnevern A. Osaland Vernepleier Barnevern A. Øglendt Søknadsfrist for alle stillingene er???? 2007 Kommunen tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. For enkelte stillinger kan vi hjelpe med å skaffe barnehageplass. Kommunen har eget bedriftsidrettslag, bedriftskunstforening og gratis inngang til kommunens svømmehaller for kommunens ansatte. Les mer om stillingene og søk på EKSEMPLER PÅ BRUK AV STILLINGSANNONSER Stillingsannonsene fi nnes i to varianter torsdagsannonser og lørdagsannonser. Førstnevnte er en nøktern annonse der ledige stillinger ramses opp i en tabell. Overskriften på disse annonsene er alltid Lyst til å være i sentrum for framtiden? Lørdagsannonsene har løpende tekst og tydeligere visuelle elementer, og er mer profi lerende for kommunen. Her kan man velge mellom et begrenset sett overskrifter. Stillingsannonser skal alltid være i farger. Logoen til europeisk kulturhovedstad skal alltid være med. BOKSTAVSTØRRELSER Overskrifter settes i minimum 20 punkt, maksimum 24 punkt. Tilpass dette ut fra størrelsen på annonsen og eventuelt lengden på overskriften. MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Brødtekst settes alltid i 9 punkt. Det er viktig at stillingstitlene utheves ved å være større enn brødteksten og/eller stå med fet skrift. Lyst til å være skatte- og avgiftsrevisor i Sandnes? Sandnes kommune har mer enn innbyggere og er i stadig vekst. Kommunen kan tilby sine medarbeidere en arbeidsplass basert på verdiene romslig, modig og sunn. Nå søker vi etter skatte- og avgiftsrevisor Kemnerkontoret vårt er inne i en spennende utvikling. Vi skal blant annet over på nytt skatteregnskapsog innfordringsprogram våren Søknadsfrist er 15. mars Les mer om stillingen og søk på Lyst til å jobbe i barnehage i Sandnes? Sandnes kommune har en ung befolkning og er i stadig vekst. Nå planlegger vi en storstilt barnehageutbygging, og vi søker etter pedagogiske ledere førskolelærere barne- og ungdomsarbeidere assistenter Vi kan tilby en interessant og spennende arbeidsplass, et sunt og godt arbeidsmiljø, faglig oppfølging og relevant kompetanse utvikling samt konkurransedyktige betingelser. Søknadsfristen er 17. mars Les mer om stillingene og søk på Lyst til å videreutvikle psykisk helsearbeid i Sandnes? Vår resultatenhet psykisk helse er inne i en spennende utvikling og søker nå avdelingsleder for individuelle tjenester og dagtjenester Søknadsfristen er 17. mars Kontaktperson er resultatenhetsleder Toril Hammer, tlf Les mer om stillingen og søk på innhold fram tilbake

26 EKSEMPLER PÅ BRUK AV INFORMASJONSANNONSER Informasjonsannonser har et fast oppsett, men fi nnes som både smal annonse (modul 32) og bred annonse (modul 33). Teksten i topp kan variere det fi nnes et sett på i alt 5 overskrifter å velge mellom: INFO fra Sandnes kommune Sandnes romslig, modig og sunn Ortio odolore corem iriusto consenis augait praestio elit ea consequi bla feugait amet at alisl utat alis dit wismodigna feumsandre commod et volum nonsed dio eugiam, quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo Sandnes romslig, modig og sunn Sandnes i sentrum for framtiden Sandnes romslig, modig og sunn Sandnes ung og livskraftig Sandnes et naturlig midtpunkt Sandnes en by på offensiven feugait veriusto ero odipis augiat. It alisseniat. It dunt atie verilis nulla commolorem do od eniam erat Tum vel ute vel duisim iriliqu atumsandiam dolenim in henismo dolore feuipsustrud exerci erilisl dignit iurerosto delis er sim digna feum zzrit venim ad tet, consequam iriure verat lorpero dolore magnit lorpero core dignisis elessi ting eugue quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo commy nulputpat. Utpat aci bla corper suscipi scipsus ciliqui sissent wis nulla aut atummolore molore con hent nostrud er sismodipis aci ea feuipis augiamet am, con vel diat ver ing exer autet, quat autem ver il do od tate conulputpat praesto el ip essis alit iustis dolenim quatin vercidunt prat alisi tat elendre te et lorem duipsum nullutpat. Duis autem ex eugait amet, sustrud erostrud eliquam digna quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo onsequis at, quatue dit loreetue elis num ing eugait la alit alisl iusto od mod te eui blam do eugiam, vullutpat ver INFO fra Sandnes kommune quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo feugait veriusto ero odipis augiat. It alisseniat. It dunt atie verilis nulla commolorem do od eniam erat Tum vel ute vel duisim iriliqu atumsandiam dolenim in henismo dolore feuipsustrud exerci erilisl dignit iurerosto delis er sim digna feum zzrit venim ad tet, consequam iriure verat lorpero dolore magnit lorpero core dignisis elessi ting eugue quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo commy nulputpat. Utpat aci bla corper suscipi scipsus ciliqui sissent wis nulla aut atummolore molore con hent nostrud er sismodipis aci ea feuipis augiamet am, con vel diat ver ing exer autet, quat autem ver il do od eugait la alit alisl iusto od mod te eui blam do eugiam, vullutpat ver susto et am dolessequis dio consed dolore commolo borerostrud et utatie dip et lutet nit la faci et, verilis aliquis euis er alis el iusting enit acidunt atem quipit laorem vent nibh ea feu feuguer atisit delenit, quat vulluptat. Onsecte veliquat wisl eliquisl utpat lumsan henim dio odiamet wis adionse er augait nulla faccum delenisi. Del in heniat. Gait dolessequisl ipit accum adit iriliqui et prat. Ut at. Onsendi ationummy nim zzriliq uamconsequam num zzrilit eugiam, sustrud eum inibh er suscilis estrud erit inim atie mincincidunt nulla am volesenit del ulla faccumsan ut nonse del eugait, qui tionse velismod dipsumsan henim veriureetue diam in henim quis at.volesenit del ulla faccu Byvåpenet og europeisk kulturhovedstad-logoen er plassert nede. Helt i bunn ligger kontaktinformasjonen til Servicekontoret og sentralbordet. Informasjonsannonser skal alltid være i sort/hvitt. susto et am dolessequis dio consed dolore commolo bo- tate conulputpat praesto el ip essis alit iustis msan ut nonse del eugait, qui tionseio consed rerostrud et utatie dip et lutet nit la faci et, verilis aliquis dolenim quatin vercidunt prat dolore commolo borerostrud et utatie dip euis er alis el iusting enit acidunt atem quipit laorem vent et lutet nit la faci et, verilis aliquis euis er alis nibh ea feu feuguer atisit delenit, quat vulluptat. Onsecte alisi tat elendre te et lorem duipsum nullut- el iusting enit acidunt atem quipit laorem veliquat wisl eliquisl utpat lumsan henim dio odiamet wis pat. io consed dolore commolo borerostrud vent nibh ea feu feuguer atisit delenit, quat adionse er augait nulla faccum delenisi. et utatie dip et lutet nit la faci et, verilis aliquis vulluptat. Onsecte veliquat wisl eliquisl utpat euis er alis el iusting enit acidunt atem quipit lumsan henim dio odiame laorem vent nibh ea feu feuguer atisit delenit, quat vulluptat. Onsecte veliquat wisl eliquisl utpat lumsan henim dio quatue ea adiat, velit, quatue mod et wisi tem dolor senismod mo onsequis at, quatue dit loreetue elis num ing Servicekontoret: Åpent mandag - fredag , telefon Sentralbord: Åpent , telefon Servicekontoret: Åpent mandag - fredag , telefon Sentralbord: Åpent , telefon En-spaltere (modul 32) To-spaltere (modul 33) innhold fram tilbake

27 EKSEMPLER PÅ PROFILANNONSER Kommunens profi lannonser er basert på sannhetsvitnene (se side 7) og belyser alltid en av de tre verdiene gjennom et konkret eksempel. Disse annonsene skal alltid være i farger. Logoen til europeisk kulturhovedstad kan være med i profi lannonsene, men det er ikke et krav. MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Nytt høydebasseng på Bogafjell I Sandnes tør vi å tenke høyt bokstavelig talt. I 2005 stod kommunens nye høydebasseng klart på toppen av Bogafjell; kledd med stein og fl ott tilrettelagt i landskapet. Anlegget forsyner 600 husstander med rent, klart vann. Det er resultatenheten kommunalteknikk som står bak det nye bassenget. Normalt gjemmer man bort vannmagasiner, men vi har gjort det motsatt, forteller kommunalteknisk sjef Odd Arne Vagle. Magasinet er ikke bare et topp moderne basseng basert på høyteknologi. Det er også et fl ott utsiktspunkt for publikum, midt i et naturområde like ved et stort boligfelt. Turgåere, barnehager og mosjonister har daglig glede av det fi ne anlegget. Kommunalteknikk er en modig enhet i sentrum for framtiden! Dronning Sonjas skolepris til Aspervika skole På Aspervika skole er de kloke og glade i tråd med mottoet sitt. Vi arbeider systematisk videre med å holde fokus på fellesskap, likeverd og inkludering, forteller rektor Gunn Dirdal. Alle elever, lærere og foreldre skal føle tilhørighet til skolen og være en del av fellesskapet vårt. Et synlig bevis på at arbeidet gir resultater, kom den 30. november Da var selveste dronningen på besøk for å dele ut Dronning Sonjas skolepris 2006 tildelt skolen for å ha utviklet en kultur for likeverd og inkludering. Aspervika skole er en romslig skole i sentrum for framtiden! Pris for Årets seniorinitiativ til Sandnes kommune I desember 2006 mottok Sandnes kommune prisen for Årets seniorinitiativ. Kommunen fi kk utmerkelsen for å ha en bevisst og god seniorpolitikk som bidrar til et bedre arbeidsmiljø, slik at eldre arbeidstakere velger å arbeide framfor å gå av med AFP. Dette styrker kommunens kompetanse og økonomi, noe som igjen betyr et høyere tjenestenivå til glede for innbyggerne. Et sunt senioreksempel er avdelingssykepleier Else Storhaug (63), som stortrives i jobben. Kommunens gode seniorpolitikk er ikke den eneste grunnen til at jeg velger å bli i jobben, men det har så klart spilt en rolle, sier Else, som har arbeidet 15 år i kommunen. Sandnes kommune er en sunn kommune i sentrum for framtiden! innhold fram tilbake

28 ROMSLIG Førskolelærer? Se til Sandnes! SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes - i sentrum for framtiden Vil du være i sentrum for framtiden? Gi oss dine innspill til kommuneplan for Sandnes ! Kommuneplanen inneholder kommunens politikk for utvikling av samfunn og tjenester fram til år Du fi nner hele høringsutkastet på Frist for innspill er 23. april MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden FORSIDEMAL FOR BROSJYRER OG RAPPORTER Brosjyrer og rapporter skal alltid ha en forside som er i tråd med kommunens grafi ske profi l. Ett eller fl ere bilder kan brukes, men oppsettet skal være slik som i eksemplene med silhuetten som brudd mellom bilde- og tekstfelt. Forsiden kan ha en kort, forklarende tekst nederst, eller kun bestå av bilde og tittel. Tittelen kan stå i billedfeltet eller (dersom det ikke er mer tekst) i silhuettfeltet under. Overskriften på forsiden skal alltid være i Gills Sans Regular. Størrelsen kan variere fra 45 til 50 punkt, tilpasset lengden på teksten. Brødteksten i rapporter og brosjyrer skal være mellom 9 og 11 punkt, da dette gir best lesbarhet. Avstanden fra silhuetten til bunnen av forsiden kan variere etter behov, det samme kan feltet i topp dersom malen til venstre velges. Toppfeltet kan inneholde én eller alle tre av verdiene våre. Årsrapport 2006 SANDNES KOMMUNE Fakta om Sandnes Kun kommunens hoved- og støttefarger kan brukes i feltene utenfor bildet. Logoen til europeisk kulturhovedstad Se også ny forsidemal for kan også være med helst på brosjyrer og rapporter side 32. baksiden av trykksaken, unntaksvis på forsiden innhold fram tilbake

29 Kommunalteknikk er en modig enhet i sentrum for framtiden! Kommunalteknikk er en modig enhet i sentrum for framtiden! Kommunalteknikk er en modig enhet i sentrum for framtiden! Kommunalteknikk er en modig enhet i sentrum for framtiden! SANDNES sandnes KOMMUNE kommune BRUKERGUIDE MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden PLAKATER/BOARDS Plakater eller boards er bygget opp på samme måte som profi lannonsene, men kan være uten eller med svært lite tekst i silhuettfeltet. SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden innhold fram tilbake

30 CD-/DVD-COVER Coveret på CDer og DVDer har en fast forsidemal: Ett felles bilde med visjonen oppe til høyre. I den hvite silhuetten nede kommer tittelen på CDen/DVDen samt byvåpenet innhold fram tilbake

31 sandnes SANDNES kommune KOMMUNE BRUKERGUIDE Eksempel på forside. MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Eksempel på tekstside. Sandnes - i sentrum for framtiden POWERPOINT-PRESENTASJON Sandnes kommunes PowerPoint-mal består av fi re typer oppslag: Forside, tekstside, kombinert tekst- og bilde/graf-side og pauseoppslag. Kommunens logo ligger alltid nede til høyre, i konturfeltet. Her kommer tittel på presentasjonen Sandnes 2. mars 2007 Eksempel på tekstside med graf eller bilde. Her kommer tittel på denne foilen Lenibh er irilissecte dio odolor sit augiam am volesed er at wis aute commy nim dunt alisi endio er aci et nullum ipis aliquat alit iliquis ad ex endre dolore magnisse commy nullandre volorem etue minciduis num ipit irit acidunt volorem etue minciduis num ipit irit Sandnes romslig, modig og sunn Grouped Line and Column graph F D C B A Her kommer tittel på denne foilen Lenibh er irilissecte dio odolor sit augiam am volesed er at wis aute commy nim dunt alisi endio er aci et nullum ipis aliquat alit praestio odolore tatuerc iliquis ad ex endre dolore magnisse commy nullandre volorem etue minciduis num ipit irit acidunt nim dipismo lobore volorem etue minciduis num ipit irit acidunt nim dipismo lobore volent lor aut il deliqui pisisl iure magniam, quisl ip eu feuguer volorem etue minciduis num ipit irit acidunt nim dipismo lobore Eksempel på pauseside. Alle fargene i fargepaletten kan brukes i fargefeltene. Forsiden har enten visjonen eller en av verdiene i toppfeltet, alltid et bilde i midten og en hovedtittel pluss eventuell dato i bunn. Tekstoppslaget og kombioppslaget har fargefelt med visjon i topp, og et stort, hvitt konturfelt til selve teksten og evt. bilde/graf. Pauseoppslagene er ment å skulle sprite opp presentasjonen, og består av et stort bilde med hvitt konturfelt i bunn. Det er mulig å legge inn litt tekst i konturfeltet. volent lor aut il deliqui pisisl iure magniam 0 Jan Feb Mar Jun Jul Her kan det legges inn et budskap som passer til presentasjonen innhold innhold fram fram tilbake tilbake

32 SANDNES KoMMUNE BRUKERGUIDE I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Lyst til å bety noe for barn? I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Lyst til å forme en by? Ny MAL FoR RoLLUP Det er også utarbeidet en ny mal for rollup som komplementerer den nye forsidemalen for brosjyrer og rapporter. Der logo og overskrift tidligere stod i bunnen av rollup en, er de nå fl yttet til toppen på grunn dårlig lesbarhet når det står folk foran. 35 innhold fram tilbake

33 SANDNES KoMMUNE BRUKERGUIDE I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Lyst til å jobbe med mennesker? Lyst til å bygge framtidens skole? Lyst til å bli lærling? Lyst til å være litt sjef? 36 innhold fram tilbake

34 SANDNES KoMMUNE BRUKERGUIDE FACEBooK I forbindelse med at Sandnes kommune opprettet egen Facebook-side, har det blitt utarbeidet en mal for coverfoto og menyknapper. 37 innhold fram tilbake

35 SANDNES KoMMUNE BRUKERGUIDE 38 innhold fram tilbake

36 MODIG - i sentrum for framtiden Sandnes - i sentrum for framtiden INTERNETT Kommunens websider har profi l- elementene plassert i toppen av siden. Kommunevåpenet står oppe til venstre. mens en rute oppe til høyre viser én verdi sammen med et bilde (verdiene og bildet rullerer). Under verdi og bildet står kommunens visjon. Konturelementet skiller mellom grønt og hvitt felt (som før) innhold fram tilbake

37 Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn! SANDNES sandnes KOMMUNE kommune BRUKERGUIDE BILENE Bilene våre kan være bærere av en verdi slik som her, eller fortsatt følge den grafi ske profi len vi hadde tidligere (se side 35 og 36). MODIG ROMSLIG SUNN innhold fram tilbake

38 Bulega drift Bulega drift Bulega drift sandnes SANDNES kommune KOMMUNE BRUKERGUIDE MODIG ROMSLIG SUNN innhold innhold fram fram tilbake tilbake

39 MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn! innhold fram tilbake

Å få nye kunder og beholde dem.

Å få nye kunder og beholde dem. Å få nye kunder og beholde dem. Skadereparasjon Fjerning av riper Lakkoppretting Veteranbilservice Hente- og bringetjeneste Tlf. 12345678 The Müller bodyshop Ta til høyre etter 100 m. Eksempelgata 42 2

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd Lange spor Et temahefte fra Norges forskningsråd Resultater fra over 20 år med forskning på håndtering Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh et

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer