11. Store ulykker: Læring og forebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11. Store ulykker: Læring og forebygging"

Transkript

1 11. Store ulykker: Læring og forebygging Helge Stamnes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Innledning I dette kapitlet drøftes fenomenet storulykke, om hvordan potensialet for store ulykker oppfattes og i hvilken grad vi tar ut lærdom av de hendelser som har skjedd. Aktuelle tiltak mot store ulykker blir omtalt, og noen typiske utviklingstrekk som vil kunne påvirke det framtidige risikopotensialet og utfordringer som vi med dette står overfor, blir drøftet. I senere tid har også trusler som internasjonal terrorisme og bruk av masseødeleggelsesmidler blir aktualisert. Dette gir spesielle utfordringer som av plasshensyn ikke behandles her. En stor ulykke hva er det? I utgangspunktet ville en klar definisjon av begreper som stor ulykke eller katastrofe selvfølgelig være tjenlig. Å definere begreper er jo viktig for at vi skal unngå å snakke forbi hverandre. Ikke minst er det i kommunikasjonen mellom fagfolk viktig å sikre seg at man diskuterer samme sak. Nå er begreper som storulykker og katastrofer for så vidt definert, men de er definert flere steder, og definisjonene er heller ikke sammenfallende.man kan ut fra et faglig behov føle et savn når omforente globale definisjoner på slike begreper ikke finnes. Men å tenke seg at folk flest og media spesielt skulle være tro mot slike definisjoner, er nytteløst. Da vil man jo ta bort den frihet man har til å utnytte det dramatiske element som gjerne 223

2 11. Store ulykker: Læring og forebygging forbindes med ulykker. Media har jo alltid vært aktive bidragsytere i det å skalere opp dramatikken ved enhver ulykke som omtales. Dette faktum skal ikke på noen måte overraske oss. Det finnes mange paralleller til dette i medieverdenen. At de fleste branner som omtales blir omtalt som eksplosive branner, er i så måte bare å forvente, selv om beskrivelsene ofte fører til lett hoderysting hos ekspertisen. Vi er allerede inne på et kjernepunkt ved storulykkene som fenomen. De oppfattes annerledes enn ulykker flest. Når en hendelse overstiger et visst nivå, reagerer vi følelsesmessig på en spesiell måte, både som enkeltmennesker og som samfunn. Vi passerer den terskelen der vi sier at dette blir for galt, dette kan vi ikke godta. Hvor denne grensen går, er vanskelig å definere. Våre reaksjoner er avhengig av type hendelse, av tid og sted, og av hvem som blir rammet. Vi reagerer alle når vi hører om tap av liv i ulykkeshendelser. Når ulykken rammer i vår nærhet er det alltid en katastrofe. Men normalt vil tap av en til to personer som oftest falle inn i rekken av alle andre nyheter som vi daglig bombarderes med. Kommer tapstallet opp mot 4-5 liv og derover i samme hendelse, ser det derimot ut til at vi passerer terskelen som kaller på de store overskrifter. I en stortingsmelding om brann- og eksplosjonsvern som ble fremlagt i 2001, er det fastsatt konkrete nasjonale mål for perioden Ett av målene omhandler storulykkesaspektet og går ut på at enkeltstående branner og eksplosjoner med mange omkomne, eller slike ulykker forbundet med transport av farlig gods, ikke skal forekomme. Selv om begrepet mange omkomne her ikke er eksplisitt definert, legges det til grunn en forståelse av at når en hendelse fører til mer enn fire tapte liv, så regnes hendelsen som en stor ulykke. Man viser til statistikk og historiske data og påpeker at det er svært sjelden at mer enn fire omkommer i samme hendelse innenfor de risikoområder som meldingen omhandler. Og brannstatistikken viser at vi da i hovedsak snakker om branner i det offentlige rom. Det er svært sjelden vi opplever mer enn fire liv tapt i en boligbrann. At storulykkene skiller seg fra de vanlige uhellene i dagliglivet, vitner måten slike ulykker blir definert på også andre steder. Innenfor Leonardo Emergency 112-programmet under EU omtales eksempelvis en stor ulykke (Major Incident) som en hendelse som pga. omfanget i antall omkomne krever spesielle tiltak (arrangements). 2 I en tidligere norsk rapport (1990) ble en ulykke definert som en storulykke dersom ett av følgende tre kriterier ble tilfredsstilt: Minst fem omkomne, materielle skader for mer enn 30 millioner kroner eller store natur-/ miljøskader (uten nærmere definisjon). 3 1 St.meld. nr. 41 ( ) Brann- og eksplosjonsvern. 2 Leonardo Emergency 112 er et program som har til hensikt å øke språkforståelsen og skape et enhetlig vokabular mellom alarmeringssentralene i Europa. 3 Sundet, I., Hovden, J., Ingstad, O. og Sten, T. (1990): Kartlegging av storulykker i Norge. SINTEF rapport nr. STF A

3 Helge Stamnes I de senere år har oppmerksomheten rundt hendelser som ikke først og fremst fører til tap av liv og helse, men som kan sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill, blitt vesentlig større. I 1999 ble det såkalte Sårbarhetsutvalget nedsatt. Utvalget avga sin innstilling i juli Utvalget har foretatt en grundig gjennomgang av sårbarhetsaspektet i vårt moderne samfunn. Det påpeker at vi på en rekke områder i samfunnet nå har blitt særlig sårbare for at enkelthendelser kan skape store konsekvenser, og at det er nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak for å sikre at vitale samfunnsfunksjoner ikke lammes. Vi står overfor sikkerhetsutfordringer som er betydelig forandret i forhold til for bare noen få år siden. Særlige utsatte områder er petroleumsvirksomheten, kraftforsyning og distribusjon av elektrisitet, informasjonssystemer og transport. Flere større strømbrudd i den senere tid har for øvrig vist oss sårbarhetsaspektet i praksis og har også økt interessen for temaet. Tabell 1. Eksempler på store ulykker som har rammet Norge i den senere tid 1986: Tsjernobylulykken 1990: Brannen om bord på Scandinavian Star 1992: Orkanen på Nordvestlandet 1995: Flommen på Østlandet 1999: Sleipnerforliset 2000: Togulykken på Åsta 2000: Togkollisjonen ved Lillestrøm 2004: Kullseilingen av MS Rocknes Tabell 2. Eksempler på bygningsbranner i Norge med minst 5 omkomne 1959: Brann i Stalheim Hotell, Stalheim i Hordaland, 25 omkomne 1959: Brann i Kongsberg sykehjem, Kongsberg, 5 omkomne 1979: Brann i Gullhella aldershjem, Asker, 5 omkomne 1979: Brann i Alstadhaug sykehjem, Nordland, 14 omkomne 1983: Brann i Larvik sykehjem, Larvik, 5 omkomne 1986: Brann i Hotell Caledonien, Kristiansand, 14 omkomne 4 «Et sårbart samfunn» (NOU 2000:24). 225

4 11. Store ulykker: Læring og forebygging Hva sier granskningsrapportene? Det er naturlig at man i definisjoner av store ulykker og katastrofer henviser til det spesielle ved slike hendelser. Men det ekstraordinære ved dem må allikevel ikke forlede oss til å tro at de ikke har gjennomgående trekk som vi kan lære av. Læring skal gjøre oss bedre i stand til å finne effektive tiltak som demper sannsynligheten for at slike hendelser oppstår. Gjennom forberedelser og øvelser skal vi kunne møte potensialet for store ulykker på en slik måte at de store konsekvenser kan unngås. Når den store ulykken inntreffer, skal vi ikke bli handlingslammet. I de fleste tilfeller blir det etter store ulykker og katastrofer gjennomført en granskning hvor hensikten er å få innsikt i hva som gikk galt, hvorfor skadene ble som de ble og hva vi kan lære av hendelsen. Det finnes en rekke slike granskningsrapporter fra hendelser både i utlandet og her hjemme, og svært ofte er det mye som kan læres av disse. To gode eksempler på slike rapporter er kommisjonsrapportene etter de to alvorlige jernbaneulykkene vi hadde her i landet i 2000, nemlig Åstaulykken 5 og kollisjonen på Lillestrøm stasjon 6. Større togulykker er uvanlige i Norden, men de inntreffer. I Sverige har man hatt en stor togulykke ca. hvert 10. år, i Norge omtrenthvert 25. år,men i 2000hadde vialtsåto tett påhverandre.de flestedødsulykker i forbindelse med jernbanedrift rammer enkeltpersoner utenfor toget og er i hovedsak planovergangsulykker. Men selv om jernbanen statistisk sett har en høy sikkerhet for passasjerene, har den allikevel et stort skadepotensial hvis ulykken skulle inntreffe. Tirsdag 4. januar 2000 kolliderte to persontog ved Åsta stasjon på Rørosbanen. Det omkom totalt 19 personer i sammenstøtet og i brannen som fulgte. 67 personer overlevde ulykken. Etter ulykken ble det nedsatt en ulykkeskommisjon som avga rapport i november I rapporten gjennomgår kommisjonen en rekke forhold som den mener har betydning for ulykken og for omfanget den fikk. Kommisjonen kommer også med flere anbefalte tiltak. Nedenfor er referert noen hovedpunkter fra rapporten. Som vanlig ved større ulykker finner man at årsakssammenhengen er kompleks og at flere forhold må tas i betraktning for å forklare ulykken. Mulige direkte årsaker til ulykken antas enten å være feil i infrastrukturen (først og fremst knyttet til en eventuell signalfeil) eller førerfeil. Granskningen har vist at Rørosbanen ikke hadde barrierer som kan hindre at en enkelt feilhandling fører til en storulykke. Og til tross for manglende barrierer var det ikke installert tekniske løsninger som varsler en nødsituasjon. 5 Åsta-ulykken, 4. januar 2000 (NOU 2000:30). 6 Lillestrøm-ulykken 5. april 2000 (NOU 2001:9). 226

5 Helge Stamnes Kommisjonen påpekte også en rekke såkalte indirekte feil, som i hovedsak ble knyttet til grunnleggende generelle mangler i sikkerhetstenkningen og sikkerhetsstyringen i det ansvarlige selskapet. Sikkerhetsstyring omfatter så vel det daglige arbeidet med kontroll av at alt fungerer som det skal, til en overgripende og kontinuerlig vurdering av risiko. Det ble påpekt at man i selskapet støtter seg tungt til det regelstyrte hendelsesbaserte systemet. Den hendelsesbaserte sikkerhetsstyringen vil ikke systematisk avdekke manglende barrierer mot ulykker, fordi den mangler helhetssyn og heller ikke tar tilstrekkelig hensyn til endringer. Kommisjonen mente at det burde ha vært gjennomført flere risikoanalyser de siste år på bakgrunn av de endringer som ble foretatt og som hadde konsekvenser for sikkerheten. Det er nødvendig å foreta risikoanalyser ved endringer skal en virksomhet kunne ivareta sikkerheten på en systematisk og helhetlig måte. Kommisjonen tok også for seg hvordan redningsarbeidet ble gjennomført og fant at dette ble organisert i overensstemmelse med de planer som på forhånd forelå for slik organisering. Det tok riktig nok noe tid å bygge opp organisasjonen, men slik vil det alltid være ved større ulykker. Den tidlige fase før hele redningsorganisasjonen er på plass er allikevel viktig ved enhver ulykke. I denne fasen er det av stor betydning at de som er involvert, er klar over sin rolle og sitt ansvar. Dette fungerte i hovedsak godt i dette tilfellet. Kommisjonens vurdering var at brannvesenets førsteinnsats ble tilfredsstillende gjennomført med de ressurser de hadde til rådighet. Det ville vært nødvendig med ressurser og vannforsyning langt ut over det som var tilgjengelig i området, om man skulle klare å slokke brannen på et tidlig tidspunkt. Når en stor ulykke som denne inntreffer, vil det være behov for store redningsressurser så raskt som mulig til skadestedet, ideelt sett straks ulykken har funnet sted. Normalt er det alltid underskudd på profesjonelle redningsressurser i den første fasen ved store ulykker, uansett hvor de finner sted. Kommisjonen påpekte at det kan være et problem ved større ulykker at et brannvesen kun omfatter én kommune, og at prosedyre og økonomi gjør det vanskelig å tilkalle ressurser fra andre kommuner. Kommisjonen var av den oppfatning at felles brannvesen som omfatter flere kommuner vil gi bedre forutsetninger for innsats ved store ulykker. En kollisjon mellom to godstog på Lillestrøm stasjon den 5. april 2000 førte til lekkasje og brann i propan fra en tankvogn. Det var i en periode fare for at brannen skulle føre til en BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (ildkule)), som kunne ha medført et stort antall omkomne og store materielle ødeleggelser i sentrum av Lillestrøm. Ca mennesker ble evakuert innenfor den beregnede faresonen på 1000 meter. Faren for eksplosjon ble avverget. Også i dette tilfellet ble det nedsatt en kommisjon som gjennom sin rapport har anskueliggjort de viktigste forhold som den mener hadde betydning for at 227

6 11. Store ulykker: Læring og forebygging hendelsen oppsto og for utfallet, som her tross alt ble lykkelig. Det er interessant å bemerke at kommisjonen betegnet dette som en hendelse som «med stor sannsynlighet var mindre enn en time fra en katastrofe vi ikke har sett maken til i Norge i fredstid». Den direkte årsaken til kollisjonen var bremsesvikt. Men igjen avdekkes det flere høyst ulike forhold som i sammenheng fikk betydning for hendelsen. Det ble avdekket både svakheter av teknisk art, svikt av operasjonell karakter, sviktende rutiner i transportselskapet og behov for endringer i det aktuelle forskriftsverket. Av de svakheter som kommisjonen påpekte, var eksempelvis visse konstruksjonsmessige forhold ved den aktuelle type propantanker som kan føre til at det oppstår lekkasje ved sammenstøt, noe som hadde betydning i dette tilfellet. Selskapet ble videre kritisert for manglende rutiner for å kontrollere togenes bremsekraft, og kommisjonen påpekte mangler i opplæringen av togpersonell. Kommisjonen anbefaler bruk av dekningsvogner når flere vogner med farlig gods fremføres i samme togsett. Når den særdeles dramatiske situasjonen på Lillestrøm allikevel ikke førte til den store katastrofen, så skyltes det at ulykken skjedde på et sted sentralt plassert i forhold til befolkning og ressurser, og at redningsetatene lyktes i sitt arbeid. Politiet hadde da ulykken inntraff en fullverdig og god lokal redningsplan. Denne inneholdt særskilte innsatsplaner både for farlig gods-ulykker og togulykker. Samhandling og organisering av innsatsen fungerte i hovedsak godt under hele aksjonen. Det ble fattet en rekke viktige beslutninger og gjennomført mange fornuftige tiltak. Kommisjonen påpeker at det i en slik situasjon, med vedvarende høy risiko over lang tid og sterkt press på en rekke personer over mange dager, ikke var til å unngå at det oppsto situasjoner med usikkerhet og uenighet. Dette forhindret imidlertid ikke at nødvendige beslutninger ble tatt. I ettertid kan det konstateres at disse beslutningene gradvis førte aksjonen i en riktig retning og at katastrofen ble forhindret. Slik situasjonen var, valgte redningsledelsen relativt raskt å knytte til seg ulike fageksperter, både fra sentrale myndigheter og fra næringslivet. Etter kommisjonens mening var dette helt nødvendig og sannsynligvis av avgjørende betydning for utfallet av ulykken. Ekspertene ga råd som medførte at ledelsen var i stand til å ta de nødvendige avgjørelser. Flere av gassekspertene hadde et stort apparat i egne organisasjoner å spille på. Kommisjonen anbefaler at det iverksettes en ny kartlegging av den samlede transport av farlig gods i Norge. Gjennom å studere granskningsrapporter fra større, dramatiske hendelser både nasjonalt og internasjonalt finner man en del gjennomgående trekk. Det er alltid et sammentreff av flere uheldige omstendigheter som fører til at hendelsen skjer og at den får anledning til å eskalere til en stor ulykke. I etterhånd avdekkes situa- 228

7 Helge Stamnes sjoner med høy kompleksitet. I dette ligger ofte et sammenfall av tekniske, organisatoriske og operasjonelle feil. Manglende kompetanse hos sentrale personer eller i ledd i organisasjonene er også gjengangere. Uklare rolledefinisjoner med tilhørende uklare ansvarslinjeravdekkes ofte. I etterkant av mange større branner, eksplosjoner og utslippsuhell avdekkes det svakheter ved lokaliseringsvalg og arealdisposisjoner. I tillegg er det selvfølgelig også en rekke forhold som kan sies å være unike for den enkelte ulykke. Men når det allikevel er slik at det avdekkes mange gjennomgående trekk i flere rapporter over tid, er det lett å dra den konklusjon at vi egentlig ikke er gode nok til å ta lærdom av hendelser som har skjedd, eller til å omsette slik lærdom i praksis. Aktuelle referanser for læring Vi står absolutt ikke på bar bakke når det gjelder erfaringsmateriale og muligheter til å virkelig ta lærdom av ulykker som har skjedd. Mye erfaringsmateriale finnes både nasjonalt og internasjonalt, og når sant skal sies så er også en rekke tiltak gjennomført som resultat av de erfaringer som er høstet. Som følge av flere alvorlige ulykker i kjemisk industri vedtok EU i 1982 et direktiv som retter seg mot sikkerhetsforholdene i slik virksomhet, det såkalte Seveso-direktivet (oppkalt etter utslippskatastrofen i Seveso i 1976). Et oppdatert direktiv (Seveso II) 7 ble vedtatt i Direktivet er senere revidert flere ganger, bl.a. som følge av erfaringer man i etterhånd har høstet fra flere større ulykker. Tabell 3. Eksempler på store ulykker i kjemisk industri 1974: Flixborough, England, eksplosjon/28 omkomne, store materielle skader 1976: Seveso, Italia, utslipp/600 mennesker evakuert, 2000 behandlet for forgiftning 1984: Bhopal, India, lekkasje/mer enn 2500 omkomne, skadet 1986: Basel, Sveits, utslipp/alvorlig forurensning av Rhinen (Sandoz-ulykken) 2000: Enschede, Nederland, eksplosjon/20 omkomne, 562 skadet, store materielle skader 2001: Toulouse, Frankrike, eksplosjon/31 omkomne, 2442 skadet, store materielle skader Under Seveso-direktivet er det etablert et rapporteringssystem med betegnelsen MARS 8. Systemet brukes både av EU- og OECD-medlemsstatene til å rapportere 7 Council Directive 96/82/EC, med senere endringer. 8 Major Accident Reporting System (MARS), 229

8 11. Store ulykker: Læring og forebygging om uhell i kjemisk virksomhet, og til å utveksle erfaringer som er høstet fra slike uhell. Mer enn 450 rapporter foreligger så langt. Det praktiske arbeidet knyttet til MARS er lagt til EUs forskningsenhet i Ispra i Italia (EC Directorate General Joint Research Centre (JCR)). JRC har også etablert erfaringsbanken NEDIES 9, der det finnes mer utførlige rapporter fra større enkeltstående ulykker i Europa. Pr. i dag finnes det i denne databanken rapporter om rasulykker, skogbranner, bygningsbranner, ulykker til sjøs, oversvømmelser, jordskjelv, togulykker, tunnelulykker og ødeleggelser som skyldes storm og uvær. Fra norsk side finnes det eksempelvis rapporter her fra brannen om bord på Prinsesse Ragnhild den 8. juli 1999, brannen i Seljestadtunnelen den 14. juli 2000 og fra storbrannen i Trondheim den 7. desember Flere FN-organer har etablert egne databaser over ulykker for enkelte sektorer. Databanken under APELL-programmet har referanser til en rekke større ulykker gjennom tidene og på verdensbasis. 10 Innenfor luftfarten eksistereren rekke nettsteder der man kan laste ned granskningsrapporter fra hele verden. OECD har i flere år hatt et stort engasjement rettet mot den risiko som kjemisk virksomhet representerer og har utgitt en rekke veiledninger og rapporter som omhandler sikkerhet og beredskap i forbindelse med slik virksomhet. 11 I disse veiledningene gis det anbefalinger om forebyggende tiltak, om beredskap, krisehåndtering og redningsinnsats, og om hvordan man bør følge opp en ulykke som har skjedd. Her oppfordres alle impliserte, som virksomhetseiere, myndigheter og andre, til å registrere, granske og rapportere uhell som har skjedd, og til åpent å utveksle data og dele med andre de erfaringer man selv har høstet. Det gis også råd om hvordan granskning av uhell kan skje på en ryddig og ensartet måte, slik at læreeffekten blir størst mulig. En rekke land har opprettet egne nasjonale databanker med erfaringsmateriale fra ulykker som har skjedd. I Sverige har man under utprøvning en ny modell for systematisk innsamling av erfaringer fra ulykker. En ny enhet med betegnelsen NCO (Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor) er etablert i Karlskoga. Enheten har sitt utgangspunkt i en beslutning i den svenske Regjeringen, der Räddningsverket har fått i oppdrag å opprette et slikt senter i samarbeid med andre myndigheter, institusjoner, organisasjoner og virksomheter. 12 Foreløpig er det her snakk om et prøveprosjekt som løper fram til og med Ideen baserer seg på å få etablert et nettverk på tvers av samfunnet, der man 9 Natural and Environmental Disaster Information Exchange System (NEDIES), 10 UNEP/Awareness and Preparedness for Emergencies on a Local Level (APELL). 11 OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response, med grunnlagsrapporter. 12 Regjeringsbeslut den 7. februar

9 Helge Stamnes kan utnytte erfaringer og spesialkompetanse på tvers av flere sektorer. Gjennom dette nettverket skal man sikre at man på et sentralt sted får tilgang på et bredt erfaringsmateriale og på ekspertise og kunnskap med større kvalitet enn hva enkeltaktører har mulighet til å fremskaffe på egen hånd. Erfaringene man etter hvert vil høste fra dette prosjektet, bør være av stor interesse også for oss her i landet. Det eksisterer altså en rekke databaser både på nasjonalt og internasjonalt nivå over store ulykker som har skjedd. Det er allikevel en alminnelig oppfatning at dette erfaringsmaterialet ikke blir utnyttet godt nok. Mye av problemet ligger i at basene er av svært ulik karakter, mange er ikke detaljerte nok og mange er heller ikke lett tilgjengelige. OECD har tatt initiativ til å se nærmere på om en bedre samordning og standardisering av slikt erfaringsmateriale er mulig på internasjonalt nivå, slik at materialet blir lettere tilgjengelig og slik at læreeffekten kan økes på tvers av landegrensene. Aktuelle tiltak mot store ulykker i Norge Vi har fra norsk side vært relativt aktive i forhold til det internasjonale samarbeidet som skjer på området. Vi er som nevnt leverandør til noen av de erfaringsdatabanker som eksisterer. Vi har vært aktivt med i utarbeidelsen av OECDveiledningene, har deltatt i utarbeidelsen av Seveso-direktivet, og har for øvrig sørget for at innholdet i dette direktivet er fulgt opp i vårt nasjonale regelverk. Innsatsen mot store ulykker innenfor kjemisk virksomhet er systematisk og omfattende og kan nok langt på vei sies å være større enn på mange andre områder med potensial for store ulykker. Fokus på forebygging I den tidligere nevnte stortingsmeldingen om brann- og eksplosjonsvern fra 2001 er det lagt vekt på at sikkerheten rundt objekter hvor brann og eksplosjon kan føre til mange dødsfall, skal ivaretas. Likeledes påpekes det at objekter og innretninger som er særlig sårbare ut fra sin betydning i den nasjonale eller lokale infrastruktur skal være sikret mot brann, slik at vitale samfunnsfunksjoner ikke skal lammes. Tiltakene som foreslås er rettet mot å forebygge uhell så vel som å avgrense skader når et uhell oppstår. Den langsiktige nasjonale strategi som ble lagt allerede ved starten av 90-tallet og som går ut på en vesentlig styrking av det samlede brannforebyggende arbeid, skal videreføres. I dette ligger også en videreføring av det grunnleggende prinsipp om at virksomhetene selv skal ansvarliggjøres ved at de plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i egen bedrift (Internkontroll). Det at man etter Caledonienbrannen 231

10 11. Store ulykker: Læring og forebygging i 1986 ikke har hatt bygningsbranner med et større antall omkomne her i landet, kan nok bl.a. krediteres den ekstra innsats som er gjennomført i de senere årene for å styrke brannsikkerheten ved helseinstitusjoner, overnattingssteder og lignende. Med sine ca ansatte er de kommunale brannvesen en vesentlig nasjonal ressurs i sikkerhetsarbeidet. I de senere år er det lagt vekt på å utvikle det forebyggende arbeidet som brannvesenet utfører. Med en ny dimensjoneringsforskrift (1995) ble bl.a. konkrete bemannings- og kompetansekrav innført. Vel vitende om at man ikke over natten snur ressurstilgangen i kommunene, ser vi at brannvesenenes evne til å gjennomføre forbyggende arbeid allikevel samlet sett er vesentlig forbedret i løpet av perioden. Antall årsverk som er avsatt til forebyggende oppgaver i norske brannvesen, er økt fra et relativt lite antall på starten av 90-tallet til ca. 500 i dag. Som en følge av dette er eksempelvis tilsynsomfanget av objekter der en brann kan medføre tap av mange liv økt fra 49 % i 1998 til 76 % i 2002 (antall utførte tilsyn pr. år i forhold til antall objekter). Forbedring av beredskapen I granskningsrapportene etter de større transportulykkene som tidligere er omtalt, blir innsatsen fra beredskapsetatene i stor grad ansett som tilfredsstillende og har fått god omtale. Samtidig påpekes det at når innsatsen på skadestedet fungerte så bra som den gjorde, så skyldtes det i vesentlig grad at ulykkene faktisk skjedde i sentrale områder med lett tilgang på ressurser. Situasjonen kunne ha vært vesentlig annerledes hvis ulykkene hadde skjedd i mindre sentrale områder. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tar utgangspunkt i prinsipper om ansvar, nærhet og likhet. Den som har ansvar i en normalsituasjon, har også ansvaret ved ekstraordinære hendelser. Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Den organisasjon man opererer med til daglig, skal være mest mulig lik den organisasjon man har i kriser. Samtidig skal dimensjoneringen av ressursene, som for eksempel de kommunale brannvesen, være basert på utførte risikoog sårbarhetsanalyser. Dette betyr at i tillegg til å kunne håndtere hverdagsulykkene, må man ha gjennomtenkt hvilke typer mer ressurskrevende innsatser det bør planlegges for. I tilfelle en ulykke skulle bli større enn det man selv er dimensjonert for å takle, må man vurdere hvor man kan få tak i større ressurser og planlegge for en eskalering av innsatsen. Tilgang på ekstra ressurser finnes i form av nabobrannvesen og andre innsatsorganisasjoner, både statlige, kommunale og private, nasjonalt og internasjonalt. Under flere internasjonale organer (FN, NATO, EU) er det etablert systemer som har til hensikt å raskt organisere bistand på tvers av landegrensene i tilfelle en stat som er rammet av en stor ulykke, ikke kan takle den med egne ressurser. Også Norge deltar i dette interna- 232

11 Helge Stamnes sjonale samarbeidet. Innenfor Norden eksisterer en egen rammeavtale om gjensidig bistand. Alle muligheter til tross: Å forvente at vi på ethvert sted i dette landet raskt skal kunne stille til rådighet ressurser som er tilstrekkelige til å takle enhver større ulykke og med en forventning om stor redningseffekt, er og blir utopisk. Man må legge til grunn en realistisk ambisjon i dette og søke å maksimalt utnytte gevinstene som kan trekkes ut av et godt samspill mellom forebyggende tiltak og beredskapstiltak. Transport av farlig gods I Sårbarhetsmeldingen så vel som i granskningsrapporten fra Lillestrømulykken ble det etterlyst en kartlegging av transportmønsteret for farlig gods her i landet. Sårbarhetsmeldingen nevner spesielt at en slik kartlegging bør utgjøre et grunnlag for å vurdere den samlede beredskap på området, også helseberedskapen. En slik undersøkelse er nå utført. 13 Målet med undersøkelsen har vært å gi et bilde av hvor landtransporten av farlig gods rutes, slik at det blir mulig å vurdere den geografiske fordelingen av risikoen og samfunnssårbarheten som følge av slik transport. Kartleggingen viser hvilke hovedtransportruter som blir benyttet, og hvordan typer og relative mengder av farlig gods fordeler seg på disse hovedtransportrutene. Mer konkret er formålet å danne seg et mønster over hvordan risikoen fordeler seg på de ulike vei- og jernbanestrekninger i Norge. Beskrivelsen av transportmønsteret har en finkorningsgrad som kan anvendes ned på kommunenivå. Dermed skal dette være et hjelpemiddel for de kommunale brannvesen, sivilforsvar, politi, helsevesen og eventuelt andre beredskapsorganisasjoner til å videreutvikle eller justere den regionale akuttberedskapen både når det gjelder utstyr, opplæring og øving. DSBs koordinerende rolle Det nye Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble opprettet 29. august 2003 og var i funksjon fra 1. september samme år. Etableringen av det nye direktoratet var en følge av Stortingets tilslutning til regjeringens forslag i St.meld. nr. 17 ( ) om samfunnssikkerhet, der det ble foreslått å opprette et nytt direktorat utgått fra tidligere Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Direktoratet for sivilt beredskap. DSB har fått et meget bredt mandat på samfunnssikkerhetsområdet og skal engasjere seg i hele feltet fra hverdagsulykkene til nasjonale kriser og katastrofer. 13 Transport av farlig gods på veg og jernbane en kartlegging (DSB-rapport, 2004). 233

12 11. Store ulykker: Læring og forebygging En av funksjonene som spesielt er tillagt direktoratet, er å sørge for en sentral koordinering av alt tilsyn som rettes mot virksomheter med potensial for store ulykker. Det er en rekke etater som fører såkalt HMS-tilsyn (helse, miljø, sikkerhet) mot slike virksomheter, som for eksempel Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn m.fl.. Koordineringsrollen vil ikke på noen måte forrykke det ansvar som hver enkel tilsynsetat har på sine respektive myndighetsområder. Men man ønsker at det på ett sted i forvaltningen sitter noen som har et totalt overblikk og innsikt i alle forhold knyttet til tiltak og ressurser rettet mot potensialet for store ulykker, og med mulighet til å gi råd og gripe inn der det måtte være behov for samordning. Koordineringen av tilsynet skal sikre en gjennomgående og systematisk identifisering av risikoen knyttet til aktiviteter, objekter og virksomheter med potensial for store ulykker, slik at man skal kunne sette inn mest mulig egnede forebyggende og beredskapsmessige tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Koordineringen skal for øvrig også ha som effekt at belastningen for de som underlegges tilsyn, blir minst mulig. Virksomheter med et storulykkespotensial er i denne sammenheng definert som virksomheter eller objekter hvor en tilsiktet eller utilsiktet hendelse får en utvikling som umiddelbart eller senere får alvorlige konsekvenser, enten i form av mange omkomne, store skader på helse, miljø og materielle verdier, eller ved at samfunnskritiske funksjoner skades eller settes ut av drift. DSBs koordineringsfunksjon skal altså omfatte aktiviteter, objekter og virksomhet innen alle samfunnssektorer, både de som er omfattet av DSBs ordinære forvaltningsområde, og de som er omfattet av annen lovgivning. Tabell 4. Eksempler på store branner i norsk industri og næring 1975: Brann i oljeraffineri på Mongstad. Store deler av anlegget ødelagt. Skader for mange hundre millioner kroner. Ingen omkomne. 1976: Brann i malingfabrikk i Sandefjord. Selve fabrikken ble ødelagt, store skader også på andre bygninger og anlegg. Flere hundre millioner kroner i primær- og sekundærskader. 6 omkomne og 6 alvorlig skadet. 1985: Brann i ammoniakkfabrikk på Herøya. Skader for mange hundre millioner kroner. 1988: Brann i vinylklorid-monomeranlegg på Rafnes. Mange hundre millioner kroner i skader. 1988: Brann i ilmenittsmelteverk i Tyssedal. Skader for ca hundre millioner kroner. 1999: Lagerbrann i Oslo. Skader for over 150 millioner kroner. 234

13 Helge Stamnes Havarikommisjoner Tradisjonelt har vi hatt kun én fast havarikommisjon her i landet, nemlig Havarikommisjonen for sivil luftfart. I 2002 ble kommisjonen omorganisert og utvidet til også å omfatte undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i jernbanesektoren. Og nå ganske nylig i 2004 foreslo Regjeringen en felles havarikommisjon for alle transportformer. Med dette vil kommisjonen i tillegg til luftfart og jernbane også få ansvaret for granskning av større veitrafikk- og sjøulykker. Vi vil da få en felles kommisjon for de risikoområder som erfaringsmessig har vært hjemsted for de fleste store ulykker i moderne tid. En fast kommisjon som kan ivareta granskninger på flere ulykkessektorer, er absolutt å foretrekke. Derved vil man kunne få etablert et felles kompetansesenter for granskning av alvorlige ulykker, samtidig som man får utnyttet læreeffekter fra flere ulykkestilfeller og på tvers av forvaltningsnivåer. De største utfordringer i dag og i årene som kommer De fleste store ulykker vi blir kjent med, skjer i utlandet. Det er derfra vi hører om katastrofene. Enkelte har kanskje det inntrykk at vi fortsatt lever i et skjermet samfunn her i Norge, sett i forhold til potensialet for de virkelig store hendelser. Statistikken viser dog at vi absolutt ikke er forskånet fra tragedier også her hos oss. Når man ser på de større ulykker som har skjedd både her i landet og i utlandet, så er det flere kjennetegn som går igjen. Det å granske ulykkene systematisk for å lære av dem er og blir et viktig moment i sikkerhetsarbeidet. Og som tidligere nevnt finnes det mange databanker med mye lærestoff tilgjengelig, i hvert fall på enkelte områder. Hvilke momenter som er viktige å ivareta ved granskning av ulykker, er det flere som har arbeidet med. Veiledningene fra OECD er i så måte et godt sted å anbefale (OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response). Det må fortsatt være viktig for oss å delta i utviklingen av og utnytte de erfaringsbanker som finnes i internasjonale organisasjoner som for eksempel OECD og EU. Når vi snakker om å lære av store ulykker som har skjedd, er våre egne geografiske grenser for snevre. Men som tidligere nevnt foreligger det et sterkt behov for å samordne og standardisere slike databanker slik at materialet blir lettere tilgjengelig, og slik at læreeffekten kan økes på tvers av landegrensene. Det er mange som har behov for å lære. De mest sentrale aktører er enkle å nevne, som for eksempel risikoeierne selv, rådgivningsbransjen, beredskapsorganisasjoner, politikere og beslutningstakere, myndigheter både på lokalt og sentralt plan, undervisningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og ekspertisen 235

14 11. Store ulykker: Læring og forebygging hvor den enn måtte befinne seg. Men også allmennhetenskal læres. Detåskape en riktig oppmerksomhet i befolkningen om risikoen for større ulykker og hvordan man skal møte dem, har fått et stadig større fokus. Umiddelbart etter en kritisk situasjon vil alle i nærmiljøet ha erfart hvordan det er å leve med en risiko, og de vil være lett mottagelig for læring i hva som er riktig og gal oppførsel i forbindelse med større uhell. Men hukommelsen er gjerne kortvarig. Plikten til å gi allmennheten reell og god informasjon om potensialet for store ulykker der slikt potensial finnes, og til å ivareta allmennhetens rett til innsyn og høring, er nå sentrale tema i sikkerhetstenkningen både nasjonalt og internasjonalt. Den såkalte Århuskonvensjonen 14 er et typisk eksempel på dette. Nasjonalt finner man så vel i ny lov om miljøinformasjon som i ny lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff etc. konkrete bestemmelser om informasjonsplikten overfor befolkningen som berøres av slik risiko, og om deres rett til innsyn og høring. I en verden preget av stadig raskere omstillinger er risikobildet under endring. Vi må i større grad enn før være innstilt på å møte nye risikoarenaer. De tradisjonelle planleggingsmetodene, der man med utgangspunkt i tidligere erfaringer fremskriver en fremtid basert på det allerede kjente, duger ikke lenger. Vi må skaffe oss et grunnlag for planlegging som strekker seg ut over det som allerede kjente hendelser kan gi oss. Vi må finne metoder for også å kunne forberede oss på det som egentlig ikke er forventet. Det ukjente kan komme til å skje, men det skal helst ikke overraske oss (for mye) eller bringe oss ut av balanse. I planleggingssammenheng må vi ta i bruk nye scenarieteknikker, og slike finnes. OECD har i sin ferske utredning «Emerging Risks in the 21st Century, An Agenda for Action» 15 antydet en rekke sentrale trekk i utviklingen som kan ha betydning for det framtidige risikobildet. Det understrekes at vi nå opplever en endring i egenskapene ved potensialet for store ulykker og i samfunnets kapasitet og evne til å forholde seg til risikoen for store ulykker. Endringene skjer innenfor demografiske forhold, miljøforhold, teknologi og sosioøkonomiske strukturer. Spesifikke utfordringer er relatert til befolkningsøkningen, økt befolkningstetthet (bl.a. ved at flere ønsker å bo i byer), økt levealder, økt befolkningsvandring fra syd til nord, global oppvarming, vann som mangelvare, reduksjon i det biologiske mangfoldet m.m. Man har merket seg at de fleste land nå er ute etter å få ny innsikt på området, farget som vi er av de store hendelser som har skjedd i de siste årene både i Europa og i USA. 14 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Århus 25. juni Emerging Systemic Risks in the 21th Century, ISBN , OECD

15 Helge Stamnes Den teknologiske utvikling vil i økende omfang så vel skape som avhjelpe risiko. Sårbarheten i samfunnet og bevisstheten om risiko i befolkningen er sterkt økende. Publikums opplevelse av risiko er i stadig større grad influert av media fremfor ekspertisen. Myndighetenes mulighet til styring er generelt minkende som følge av nye maktstrukturer i samfunnet og gjennom økt privatisering, dereguleringer m.m. Flere store oversvømmelser, spredning av infeksjonssykdommer og terroristangrep er i det internasjonale bildet eksempler på hvordan risikopotensialet er endret i løpet av de siste årene. Utviklingen er mindre forutsigbar nå enn før, og det er behov for å gjennomgå vår håndtering av både forebyggende og beredskapsmessige tiltak på nytt. I tillegg er mange av de nye risikoscenarier av global art, og behovet for internasjonalt samarbeid på området er innlysende. Risiko representerer et fagområde med svært mange aspekter, ikke minst også etiske spørsmål. Det påligger sentrale aktører innenfor dette området å ha tilgang på god innsikt og ekspertise innenfor mange disipliner. Både individer og organisasjoner har økende ansvar i det å håndtere risiko, men ofte mangler det på oppmerksomhet rettet mot dette ansvaret, ev. også på nødvendig innsikt i hva dette innebærer. Rapporten fremkommer med flere forslag til nye tilnærminger og aktiviteter. Den tar særlig for seg forhold som gjelder behovet for å forstå risiko i et bredere perspektiv, det å utnytte mulighetene for synergier på tvers og mellom offentlig og privat sektor, det å forbedre informasjonen til og medvirkningen fra alle sentrale aktører og publikum generelt, å utvikle det internasjonale samarbeid, å utnytte teknologiske muligheter, og å spore til ytterligere forskning på området. Rapporten skal nå for øvrig følges opp i en fase 2, der spesielle temaer skal utredes videre med tanke på å utvikle en mer konkret felles politikk for risikohåndtering innenfor OECD-området. Norge har meldt sin interesse for å delta i dette arbeidet og har bl.a. valgt tema relatert til store ulykker i undergrunns trafikkanlegg som et av studieområdene vi ønsker å engasjere oss dypere i. Avsluttende refleksjoner Etter store ulykker som har hendt både i Norge og i utlandet foreligger det et omfattende erfaringsmateriale med stor læreeffekt. Om man ikke tidligere har besøkt slike erfaringsbanker, er det bare å starte. Riktignok vil man møte ulempen med at nettstedene er mange og opplysningene høyst varierende i omfang og kvalitet, 237

16 11. Store ulykker: Læring og forebygging men det må ikke forhindre at man tar seg bryet verdt og lar forpliktelsene til å lære gå foran. Mange har lagt inn som rutine i sitt arbeid at man systematisk skal utnytte erfaringer fra hendelser som har skjedd og på den måten oppdatere sin egen kunnskap, for så igjen å omsette denne kunnskapen til konkrete handlinger. Både i offentlige etater og store deler av næringslivet er dette tilfellet. Allikevel er det grunn til å anta at mange aktører forsømmer seg på dette området. Det at samme feil og svakheter repeteres gang på gang i granskningsrapportene, tilsier at det er svikt i læringsprosessen et sted. Å søke etter ny kunnskap bør altså være en naturlig beskjeftigelse for de som er seg bevisst å ha en rolle i sikkerhetsarbeidet. Men det er også aktører i dette bildet som spiller en viktig rolle uten selv å være det like bevisst. Til dem hører allmennheten. De mest sentrale arenaer for læring blir for dem media og ellers de mer sporadisk målrettede informasjonstiltak fra etater og andre. Media vinner gjerne kampen om folks oppmerksomhet, både fordi de alltid er der og fordi det tross alt er lettere å fordøye nyhetsstoff enn opplysningsstoff. Fagekspertisen vil på sin side være opptatt av at det ikke skal være for stor avstand mellom folks oppfatning av risiko og trusler og det reelle risiko- og trusselbildet. Tabloidiseringen fra media kan bli en trussel i seg selv og føre til en kamp mellom mediene og fagekspertisen om å eie sannheten. I dette bildet ligger den største utfordringen hos ekspertisen. Foruten å finne fram til metoder for å få tilgang på folks oppmerksomhet må man ha en klar formening om hva man bør oppnå i kommunikasjon med allmennheten. I tillegg til å gi saklig orientering om aktuelle risikomessige forhold må man imøtekomme folks behov for å føle trygghet. Det siste forutsetter tilgang på mer enn tradisjonell risikoanalyttisk kompetanse. Å lære av tidligere hendelser er viktig. Men å ta lærdom av det vi allerede har opplevd er ikke alene tilstrekkelig for å kunne forebygge nye hendelser, til det er verden for omskiftelig. Å benytte planleggingsmetoder som går lenger enn å bare fremskrive historien, blir viktig. Da kan vi forebygge effektivt. Men til tross for god planlegging, vil noe uventet komme til å skje. Da blir det også viktig å ha evne og ressurser til å kunne improvisere. 238

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Nasjonalt risikobilde

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde DSB Nasjonalt risikobilde 2013 1 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Utgitt av: direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-308-9

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 09 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 - Et nasjonalt risiko-, trusselog sårbarhetsbilde - Risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport

Detaljer

Notat 2004:3. Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen

Notat 2004:3. Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen Notat 2004:3 Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen Forord Prosjekt "Kommunal informasjonsberedskap - Bruk av hjemmesider og servicekontorer i en krisesituasjon" har vrert et selvinitiert

Detaljer

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND 14. januar 2002 ved Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE Mine damer og herrer! La meg først få ønske dere alle et riktig godt

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011 11 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011 - Et nasjonalt risikobilde - Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Bacheloroppgave 2012

Bacheloroppgave 2012 Overføringsverdi: Forsvaret til en sivil leder i krise Bacheloroppgave 2012 Markedshøyskolen Campus Kristiania BAC3100 Studentnummer: 979662, 979680, 979599 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Innst. 207 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra Den særskilte komité

Innst. 207 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra Den særskilte komité Innst. 207 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra Den særskilte komité Innstilling fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse og samvirke

Forsterkning, beskyttelse og samvirke Forsterkning, beskyttelse og samvirke Sivilforsvarsstudien 2007 Forsterkning, beskyttelse og samvirke Sivilforsvarsstudien 2007 Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Hovedbudskap i meldingen... 8 2.2 Regjeringens mål med samfunnssikkerhets-

Detaljer