Norge trenger fagfolk som kan ta et løft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge trenger fagfolk som kan ta et løft"

Transkript

1 Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Side 6 7 Kunnskapsministeren varsler tiltak! Side 2 3 Fra lærling til direktør Side 5

2 Fra typograf til minister Vi vet at de som mangler grunnleggende kunnskaper, vil møte problemer uansett valg av yrke og utdanning. Typograf og kunnskapsminister Øistein Djupedal kjenner fagopplæringa fra innsida. Nå varsler han økt satsing og flere tiltak for å får å styrke utdanninga. Hvilke erfaringer har du selv fra tida som lærling? Jeg synes både skolen og læretida var nyttig og morsom. Det har gitt meg stor personlig glede. Glede ved å produsere noe, mestre et fag og se resultatet. Men også skuffelsen ved å ikke få til en ting. Jeg savner yrket og mine gode kolleger. Hvorfor er det viktig å sikre et nytt løft for fagopplæringa slik regjeringa skriver i Soria Moria-erklæringa? For det første er det gjennom fagopplæringa vi sikrer arbeidskraft og kompetanse som gjør det mulig med en bred produksjon av varer og tjenester i nærings- og arbeidslivet. Dette er avgjørende for verdiskapinga og velferden i det norske samfunnet. For det andre er fagopplæringa et utdannings-tilbud for den enkelte. Fagopplæringa er det beste opplæringstilbudet for dem som ønsker å ha jobben sin innenfor yrker, der «åndens og håndens virke» forenes der praksis og teori møtes og utfyller hverandre. Hvordan skal dette gjøres? Det vil kreves en innsats på bred front. Reformen Kunnskapsløftet er i seg selv et sett med utviklings- og forbedringstiltak som vil styrke den offentlige skolen og fagopplæringa. Regjeringa går blant annet inn for å gi elever og lærlinger en bredere basiskompetanse og stille tydeligere krav til grunnleggende ferdigheter i et nytt læreplanverk. Vi vet nå at de som mangler grunnleggende ferdigheter vil støte på problemer uansett hvilken utdanning eller yrke de velger. Men det trengs mer. Derfor har både skolene og lærebedriftene et ansvar for å utvikle elevenes og lærlingenes sosiale kompetanse og læringsstrategier, og motivere dem for læring og arbeid. For å styrke opplæringa i forbindelse med Kunnskapsløftet, er det fra statens side i år satt av 375 millioner kroner til kompetanseutvikling. En del av disse midlene skal brukes i fagopplæringa, både i skole og i bedrift, og jeg regner med at fylkeskommunen følger opp i godt samarbeid med partene regionalt. Jeg vil også minne om at Utdanningsdirektoratet er i ferd med å utarbeide en nasjonal strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringa. Hvordan skal bedrifter stimuleres til å ta inn lærlinger? Måten vi har organisert fag- og yrkesopplæringa på i Norge, forutsetter at arbeidslivet bidrar med læreplasser, slik at flest mulig får opplæring i bedrift. Lærebedriftene har et opplæringsansvar for lærlingene og lærekandidatene i læretida, og opplæringa skal være i samsvar med læreplanen i faget. Arbeidslivet har gjennom å påta seg dette samfunnsansvaret fått en sentral rolle i det offentlige opplæringssystemet. Jeg tror at lærebedriftene må se at det å ha lærlinger er en verdi i seg selv. Lærlingene kan tilføre bedriftene oppdatert kunnskap, og opplysninger fra Lærlinginspektørene forteller oss at lærlingene jevnt over både er motivert for å lære og gjøre en innsats for bedriften. Dessuten er det jo slik at dersom bedriftene ikke tar inn lærlinger, så fins det til slutt ikke fagfolk som kan rekrutteres. Lærlingordninga er et utpreget eksempel på «hjelp til selvhjelp». Det økonomiske tilskuddet som bedriftene får fra det offentlige, er selvsagt et virkemiddel. Det går også an å tenke seg at vi bør utvikle et system som kan gi bedriftene støtte til å ta seg av lærlinger som i perioder trenger ekstra oppfølging. Ungdomstida kan være vanskelig for mange, også for dem som er lærlinger.

3 Det heter i regjeringserklæringa at «Kvaliteten i opplæringa i bedrift og skole må styrkes». Hva fungerer ikke godt nok i dag? Jeg tenker først og fremst på den manglende gjennomføring innen videregående opplæring og særlig innen yrkesfagene. På de studieforberedende studieretningene er gjennomføringsgraden på normert tid i underkant av 85 prosent, mens den på de yrkesfaglige studieretningene er bare ca. 56 prosent. Samlet sett kommer 20 prosent av årskullet ut av opplæringssystemet uten å ha fullført. Mangelen på læreplasser er blitt et påtrengende problem. Den prosentvise delen av de som får tilbud om læreplass er klart redusert. Mens 84 prosent av 2000-kullet (2002) fikk læreplass, var dette tallet redusert til 65 prosent for 2002-kullet (2004). Tallene for 2005 viser at ca 65 prosent av primærsøkerne ble formidlet til læreplass. Vi vet at mange av dem som ikke gjennomfører videregående opplæring, står i fare for å få en varig karriere utenfor arbeidsmarkedet og innen trygdesystemet. Det er dramatisk for den enkelte å bli stående utenfor samfunnslivet, og det har store samfunnsøkonomiske konsekvenser at så mange er utenfor. Jeg tror at denne problematikken er svært sammensatt og er et symptom på at mye har gått galt i oppveksten for den enkelte over mange år. Jeg tror det er viktig å tenke nytt i samspillet mellom skole og arbeidsliv, og det er også viktig å få til smidige Det er dramatisk for den enkelte å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. løsninger for dem som går ut og inn av utdanningssystemet og ikke følger normert progresjon. Hva kan gjøres? Jeg har derfor nylig satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak for å hindre at så mange ikke fullfører videregående opplæring. Gruppen er bredt sammensatt med representanter for partene i arbeidslivet, forskere, barnevern, oppfølgingstjenesten og arbeidsmarkedsmyndighetene, og skal levere sin innstilling i juli i år. Gruppen har fått et bredt mandat. Blant annet skal de vurdere forhold knyttet til opplæring i bedrifter og virksomheter og foreslå tiltak som kan påvirke deres muligheter til å ta inn lærlinger. Departementet er også i ferd med å sette i gang et arbeid med en ny stortingsmelding om sammenhengen mellom utdanning og sosial utjevning. Formålet med meldinga vil være å identifisere barrierer som hindrer sosial utjevning i utdanningsløpet, som grunnlag for innsats som kan bryte negative sosiale mønstre. Stortingsmeldinga vil legge til grunn den enkeltes mulighet til livslang læring. Meldinga skal etter planen være klar i oktober, og skal ses i sammenheng med en melding som Arbeids- og inkluderingsdepartementet lager. Hva menes med at lærlingene skal sikres forutsigbarhet? Først og fremst gjelder det muligheten til å få læreplass. Modellen for yrkesopplæring i Norge forutsetter at alle skal ha anledning til å fullføre på ordinær måte. Vi må ikke komme i den situasjon at en stor del av de elevene som velger yrkesfaglig utdanning, hvert år stenges ute fra opplæring i arbeidslivet. Konsekvensen kan være at de unge lar være å begynne på yrkesfag fordi de ikke er sikre på å få læreplass. Regjeringa vil ha flere lærlingplasser i offentlig og privat sektor. Er denne økninga tallfestet? Vi trenger flere læreplasser slik at alle som er kvalifiserte for det, får plass. Ikke slik som i dag, der en stor del av elevene enten må få opplæringa i skole, eller at de ganske enkelt slutter fordi de ikke får læreplass. Landet trenger faglært arbeidskraft. Er dette en generell uttalelse eller er det bransjer der behovet er spesielt stort? Dette er først og fremst uttrykk for hvordan vi skal kunne møte endringene i kunnskapssamfunnet. Erfaringene viser at de som er fagutdannet lettere tilegner seg nye kunnskap og er bedre i stand til å arbeide på nye områder etter hvert som arbeidslivet endrer seg. Solid fagkunnskap er en god basis for å møte endringer. Når det gjelder bransjene, er de så ulike at jeg vil ikke peke på noen spesielt. Men siden kvalitet er nøkkelbegrepet, trengs det faglært arbeidskraft i alle yrker!

4 Rektor har ordet: Gi ungdommen sjansen Man lærer så lenge man har elever. Det er ikke sånn at alt var bedre før. Ungdommene har i alle fall ikke blitt verre. Steinar Høynes (56), rektor ved Orkdal vidaregåande skole, på folkemunne kalt Follo, bør vite hva han snakker om. Som leder for en utdanningsinstitusjon med elever og ansatte, er han meningsberettigehet i høyeste grad. Vi har så mye flott ungdom, slår han bombastisk fatt. Jeg har det som plommen i egget som har fått anledning til å arbeide sammen med så mange unge og positive mennesker hver eneste dag. Alle må stille opp Rektoren, som daglig pendler fra Trondheim til arbeidsplassen, er svært opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for alle elevene. Men det greier vi ikke helt på egen hånd. Blant annet er vi avhengige av et godt samarbeid med ulike deler av næringslivet. Høynes har et klart budskap og oppfordring: Gi våre ungdommer god utviklingsmuligheter. Ved å opprettet lærlingeplasser, bidrar dere til at den enkelte elev får en bedre fagopplæring enn vi alene kan gi dem her ved skolen. Høynes legger til at erfaringa viser at fagopplæring bidrar til å utvikle og bevisstgjøre bedriftene på mange måter. Tettere samarbeid God fagopplæring har alltid vært et av Orkangerrektorens hjertebarn. Det er rett og slett en viktig del av samfunnets opplæringssystem som vi er avhengige av. Er alt som det skal være? Selvsagt finnes det alltid muligheter for forbedring og utvikling. Det hadde vært ønskelig med en modell som gir et bedre samarbeid mellom oss som skole, elevene og de ulike lærebedrifter. Kanskje kan det være en ide at eleven knyttet kontakt med næringslivet, eller der han skal gjennomføre sin praktiske læretid, på et enda tidligere stadium i utdanningsløpet? Høynes ser for seg en mulig modell der elevene i større grad veksler på å være ved skolebenken og ute i bedriftene. Slik kan også ulike bedrifter få mer oppdaterte lærlinger som bringer med seg det beste fra undervisninga inn i den enkelte bedrift. Vi kan trolig oppnå en såkalt vinn-vinn-situasjon, mener rektor Steinar Høynes. Vi skal stille opp, lover han, men legger raskt til at næringslivet selv må ta et betydelig ansvar for etterveksten av nødvendig fagpersonell.

5 Fra lærling til direktør Øyvind Sitter fra Namsos har gått hele vegen fra kokkelærling i Oslo til hotelldirektør i København. Nylig ble han kåret til årets hotelldirektør i Choice Hotels Scandinavia ASA. Namsos-gutten er en varm tilhenger av fagopplæring, og mener det gir det fundamentet som bransjens ansatte trenger. Mange kvir seg for å ta inn lærlinger, fordi det krever mye arbeid og oppfølging med den enkelte. Dette er synd og etter min mening å skyte seg selv i foten. Det rare er at det gjerne er de samme personene som ikke vil ta inn lærlinger som klager over at det er så få faglærte kokker å få tak i, sier Sitter. Rundt i verden Selv startet han sitt løp med grunnkurs som kokk ved Overhalla videregående skole, og senere to år ved Sogn videregående skole i Oslo. Læretida hadde han ved Sara Hotell i hovedstaden det som i dag heter Royal Christiania. Det var en spennende tid, og jeg lærte basisen i kokkefaget fra grunnen av, sier Sitter. Etter hvert har han steget i gradene, og prøvd litt av hvert både i kokkeyrket og innen hotellnæringa. Han har jobbet i både New York og på Bermuda, og det siste halvannet året vært toppsjef i Quality Hotell Høje Taastrup i København. Når jeg i dag ansetter folk, vil jeg helst ha medarbeidere som har prøvd litt av hvert og som ikke har vært på samme sted hele tida, sier Sitter. Derfor anbefaler han gjerne lærlinger å ta jobb andre steder enn der de gikk læretida for å skaffe seg bredere erfaring. Så kan de gjerne komme tilbake igjen senere, sier han. Årets direktør Sitters fagopplæring har ført han til topps i hotellnæringa. Han ble skamrost av Petter Stordalen da han i Gøteborg i januar mottok prisen som årets direktør i Choice-konsernet i konkurranse med 163 hoteller. For meg var det stort å bli nominert. At jeg i tillegg skulle vinne var overveldende, sier 37-åringen. Han legger ikke skjul på at fagopplæringa både ga han smak på yrket og den riktige ballasten. Næringslivet må innse at det å ta inn lærlinger, er en investering i bedriftens framtid. Jeg kunne for så vidt ha tenkt meg litt økonomiutdannelse i tillegg. Men hadde jeg fått velge, ville jeg gått det samme løpet om igjen, sier han, og er ikke i tvil om at læretida har gjort ham til en god leder. Jeg mener absolutt at jeg er en bedre direktør når jeg har gått gradene, lært yrket fra bunnen av og hatt min tid i skrubben på kjøkkenet. Jeg kjenner alle jobbene som må gjøres fra innsida, sier han. Ikke alt er bra Sitter er likevel ikke helt fornøyd med alle sider av fagopplæringa. I flere år har han vært sensor i Oslo, og han liker dårlig at fagprøven for kokker er kuttet ned fra to til en dag. Det gir ikke et godt nok grunnlag for å vurdere kandidatene. Du kan ha flaks og du kan ha uflaks, sier Sitter. Han ønsker seg derfor tilbake til todagersprøven der lærlingen kokte kraft og beinet ut kjøttet den ene dagen, og komponerte en meny den andre. Men jeg har forstått at dette har med økonomi å gjøre, sier Sitter, som synes at fagopplærlinga må tilføres nok penger til å avholde gode og brede fagprøver. Myndighetene må også gjerne øke lærlingetilskuddet om det bidrar til flere lærlingeplasser. Men jeg tror det viktigste er at næringslivet selv innser at det å ta inn lærlinger er en investering i egen framtid, og derfor tar det ekstraarbeidet som følger med det. Lærlinger skal ikke være billig arbeidskraft, de skal ha skikkelig faglig opplegg som gjør dem til gode fagpersoner.

6 Høyt henger de, og ettertr Lærlinger bidrar til å sikre bedriften nok kompetanse i framtida. Verdalskrana AS er vant med tunge tak, og tar mer enn gjerne et løft for å sikre bransjen god nok kompetanse i framtida. Derfor brenner daglig leder Lars Erik Bakken for lærlinger, og bruker ordninga bevisst for å omstille og fornye bedriften. Uten lærlinger vil tida ta igjen oss. Om ti år vil vi oppleve et stort frafall med fagfolk i vår bransje. Da må vi selv bidra til at det utdannes nye, sier Bakken. Hvorfor gjør du sånn? Lærlingen vi nå har gjør en god jobb på alle måter. Dessuten bidrar han til at vi selv blir utfordret på faget vårt, sier Bakken. Han har bare gode erfaringer med lærlinger, og skjønner ikke dem som mener det fører med seg for mye arbeid. Hvordan? Det er mange ting vi gjør som vi opplever som selvfølgelig fordi vi alltid har gjort det sånn. Her en dag spurte han meg nettopp «hvorfor gjør du sånn?» Og da måtte jeg tenke gjennom hvorfor, sier Bakken. Ta ansvar! Verdalskrana AS er en familiebedrift, som Bakken nå prøver å utvikle videre. Det krever omstilling og nytenking....og vi må ikke glemme hvor vi selv engang startet. For oss betyr det at å ta inn lærlinger i kranfaget en god investering i fagkompetanse for framtida. Vi trenger selvstendige medarbeidere, og de må læres opp i vår bedriftskultur enten de er ungdommer eller er eldre og kommer fra annen type arbeid, sier Bakken. Han oppfordrer øvrig næringsliv til å ta inn lærlinger. Jeg synes ungdommen må få sjansen, og vi må ikke glemme hvor vi selv engang startet ut. Dessuten er det som sagt tørke på fagfolk i flere bransjer, og da er vi nødt til selv å ta ansvar, sier Bakken. Dette er Verdalskrana Verdalskrana AS har vært i bransjen med hydrauliske mobilkraner siden 1970, men startet med løft allerede i 1964 med mekaniske kraner. For tida har selskapet sju kraner i egen regi, og gjennom samarbeidspartnere skaffes flere typer og størrelser hvis behovet er der. Verdalskrana AS har gjennom disse årene opparbeidet seg både erfaring, kunnskap og kompetanse. Selskapet flytter hus, løfter båter, monterer stål- og betongelementer, kort sagt «alt som kan henges i en krok». To år har Verdalskrana vært på Gasellelista til Dagens Næringsliv. Omsetninga har økt fra 3,4 millioner kroner i 2001 til 8,1 millioner kroner i Alle år har bedriften gått med solide overskudd, og driftsmarginen har variert fra fire til 16 prosent.

7 aktet blir de Fag som trenger flere lærlinger Ungdom i Trøndelags-fylkene kan velge mellom om lag 250 forskjellige ulike yrkesfag. I mange av disse bransjene er det bra tilgang på lærlinger, mens det i andre er en viss etterspørsel. Sør-Trøndelag har ledige læreplasser på blant annet følgende områder: Transportfag Kobber- og blikkenslagerfaget Trearbeidsfag Industriell næringsmiddelproduksjon Nord-Trøndelag har ledige læreplasser på blant annet følgende områder: Salg- og servicefag (det vil si butikk og kontor) Stillasbyggerfaget Verktøymakerfaget Maskinarbeiderfaget Platearbeiderfaget Sveisefaget Fagopplæringskontorene i trøndelagsfylkene kan gi deg mer veiledning ta gjerne kontakt på telefon eller gå inn på hjemmesidene: Nord-Trøndelag fylkeskommune telefon Sør-Trøndelag fylkeskommune telefon

8 Norge trenger fagfolk Layout/design: Trio Media AS Les mer om lærlingeordningen på: I denne brosjyren har du møtt kunnskapsministeren som selv har vært lærling, rektoren som skal bidra til gode utdanningsløp, kokken som ble direktør og fått vite litt om hva Verdalskrana AS mener om betydninga av å ha lærlinger i sin bedrift. Mens de færreste skal bli direktører, statsråder eller rektorer, har alle bedrifter og offentlig sektor et medansvar for å rekruttere fagfolk til de ulike bransjer. Og vi vil bidra. Med ansvar for lærlingordningene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, ser vi hver for oss og i fellesskap utfordringer og muligheter til å legge til rette for nok læreplasser, og ikke minst rekruttere lærlinger/lærekandidater til de fagområder morgendagens arbeidsmarked vil etterspørre. Nord-Trøndelag har i dag ca løpende lærekontrakter, mens Sør-Trøndelag har om lag Det er stort sett i tråd med behovet antallsmessig sett per i dag. Likevel finnes det Eirik Granaas Rådgiver/teamkoordinator Sør-Trøndelag fylkeskommune enkelte sektorer hvor tilgangen på læreplasser er større enn tilgangen på lærlinger. En av våre oppgaver i tida framover vil derfor være å bidra til å sluse ungdommer inn i utdanningsløp som vil gi de fagfolk arbeidslivet etterspør. Vårt bidrag vil være informasjon på ulike nivåer. Blant annet overfor elever generelt og skoleverket. Det kan rett Ove Austmo Funksjonsleder fagopplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune og slett dreie seg om bistand til karriereplanlegging. Vi må unngå at elever velger feil i forhold til hvor det blir ledige jobber. Ved å ta kontakt med opplærlingskontorene, vil du få gode råd om hvilke studieprogram som vil utdanne ettertraktet arbeidskraft i framtidas Trøndelag. I denne sammenheng skal vi ikke ramse opp disse, med ett unntak: Storsamfunnet har tatt inn over seg at eldrebølgen kommer i årene framover. Etterspørselen etter helsefagarbeidere vil øke. Her opprettes nye studieprogram flere steder, basert på to år i skole og to år i bedrift. Helsefagyrkene vil trolig bli sikre arbeidsplasser i framtida. Men også arbeidsgiversida trenger og fortjener oppmerksomhet. Mens det de siste årene har vært grunn til å gi det private næringsliv ros for å vie lærlingene økt oppmerksomhet, har det offentlige liten erfaring med slike ordninger. Vi skal bidra med råd og veiledning for å finne gode løsninger. Slik at arbeidssøkende får arbeid og arbeidslivet får dekket behovet for fagfolk. En stor og meningsfylt oppgave som vi må løse i fellesskap. HER ALT E MULIG UANSETT Tlf: Tlf:

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

motivert ungdom søker motiverte bedrifter

motivert ungdom søker motiverte bedrifter motivert ungdom søker motiverte bedrifter Det er behov for flere lærlingeplasser ert ungdom r motiverte bedrifter Der skole møter yrkesliv om ipraxis Ipraxis (tidligere Opplæringskontoret for Industribedrifter

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet

Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet Håkon Høst 28-04-11 Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet Hordaland fylkeskommune 28. april 2011 «Alt var bedre før. Særlig ungdommen» Før da kunne de som hadde forutsetninger for det ta

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Innst. 173 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 173 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 173 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:3 S (2012 2013) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO Om Opplæringskontoret Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland (ORMNN) ble stiftet 1988, og har lang erfaring og god kompetanse. Vårt formål er å kvalitetssikre læretiden for alle

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011 Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Bakgrunn: Frafallsutviklingen GIVO-utvalget 2006 og St.meld. Nr. 16 (2006-2007) Elever som ble

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret Byåsen videregående skole - Innstilling fra prosjektstyret 29.03.2001 1 Innledning Prosjektstyret for Byåsen videregående skole ble oppnevnt av fylkesrådmannen, og fikk følgende mandat: 1. å gi konkret

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Oppsummering av dagen

Oppsummering av dagen 1 Oppsummering av dagen Hovedbudskapet som har kommet fram gjennom denne konferansen, er at fag- og yrkesopplæringen i Norge er et veletablert og i hovedsak velfungerende system Noen (av mange) styrker

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. Unik satsing i Trøndelag SIDE 4. Trioen som tok en spansk en SIDE 6

Til bedriftens personalansvarlige. Unik satsing i Trøndelag SIDE 4. Trioen som tok en spansk en SIDE 6 Til bedriftens personalansvarlige Unik satsing i Trøndelag SIDE 4 Trioen som tok en spansk en SIDE 6 Lærekandidater en lite kjent ordning Flere gjennom det er ledetråden i Nord- Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Representantforslag 52 S

Representantforslag 52 S Representantforslag 52 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Giske, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud, Christian Tynning Bjørnø og Martin Henriksen Dokument 8:52 S (2014

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Høringssvar Februar 2009

Høringssvar Februar 2009 Høringssvar Februar 2009 NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida Med utredningen har utvalget foretatt en bred gjennomgang av fagopplæringa i Norge. Det er fremmet i overkant av 80, ulike forslag til tiltak

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole Alternativt Vg3 i skole Halden videregående skole v/kontaktlærer Lasse Sjødahl Eriksen og assisterende rektor Kristin Støten Hva vil vi si noe om Bakgrunn skolens oppdrag, verdier og holdninger Organisering

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer