Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:"

Transkript

1 Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Habilitet: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet. Faste medlemmer: SP: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen AP: Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Tove Kvaløy SV: Mari-Anne Hoff V: Åsmund Nilsen Varamedlemmer: SP: June J. Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge Olai Nilsen, Elin Johanne Hukkelås, Kristin Floa, Jon Håkon Holand, Leif Pettersen, Bodil Blix Auståker, Lars Einar Garstad AP: Marieann Aune, Vivian Laugen, Silje Marie Fjellseth, Jostein Helge Reppen, Kjetil Auståker, Kirsten Annie Granås SV: Thor Erling Knædal, Jakob Sandvik, Reidar Magne Thorsen, Steinar Garstad V: Lars Gunnar Thorvik, Beate Johansen, Vidar Furre, Karstein Pettersen Orientering: Saker vedtatt med hjemmel i kommunelovens 13 utvidet myndighet i hastesaker: F.sak 89/12 Konstituering rådmann F.sak 90/12 Asfaltering av kommunal veistrekning på Madsøya i forbindelse med at FV 562 asfalteres ny behandling av f.sak 80/12 Referatsaker: /12 Kulturmarked i gamle NTE - bygg 79/12 Budsjettendring - bolig i Namsos 80/12 Egenkapitalinnskudd KLP /12 Driftsbudsjett tiltak skoleelev Dokumenter unntatt off i hht off.l. 13, forv.l /12 Økonomimelding 2. tertial 83/12 Nytt kloakkanlegg Leknessjøen 84/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga Leka, Per Helge Johansen Ordfører konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr: Tittel: 78/12 Kulturmarked i gamle NTE - bygg Rådmannens forslag til VEDTAK: Leka kommune er positiv til tiltaket med kulturmarked i gamle NTE bygg og kan, i en prøveperiode, gå inn på en leieavtale hvor husleien betales med en gitt prosent av omsetninga, inntil egentlig husleiesum. Regnskap på omsetning leveres ved hver husleiebetaling. Gjensidig oppsigelsestid er en måned. Det er en forutsetning at NAV bidrar med en tiltaksplass. Det utarbeides en utvidet beskrivelse av det endelige tiltaket hvor konseptbeskrivelse, daglig leder, regnskapsansvarlig, åpningstider m.m. kommer tydelig frem. Administrasjonen utarbeider endelig avtale med leietakerne. Leka kommunes ansvar begrenser seg til å være huseier. LEKA KOMMUNE Konst.rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Saksopplysninger: Leka kommune v/ næringsansvarlig har mottatt henvendelse fra Thor Lanesskog og Anette Broteng Christiansen om mulig etablering av»kulturmarked» i butikkdelen av gamle NTE - bygget. Gjennom sitt engasjement som freelancejournalister for avisa Ytringen, samt på jakt etter kulturstoff til eget firma har de vært i kontakt med svært mange lokalfolk og turister i Leka. Gjennom disse møtene er det kommet frem idé/ ønske om etablering av et kulturmarked, hvor de som liker å produsere forskjellig håndverksarbeid har muligheten for å selge dette gjennom markedet. Det skal også gå an å ta opp bestilling på diverse varer. Pr i dag står butikkdelen av NTE - bygget tomt og tanken er at det er bedre at lokalene brukes til noe som kanskje på sikt kan bli en lønnsom etablering. For at dette skal bli vellykket, trengs det en person som tar seg av salget i butikken samt at man får bruke butikklokalet i gamle NTE bygget. Lanesskog har vært i kontakt med NAV, som stiller seg positiv til tiltaket, og vil prøve å få til en tiltaksplass gjennom NAV Spørsmålet fra Lanesskog er da om det er mulig å inngå en avtale med Leka kommune hvor husleien for butikklokalet blir en viss prosentandel av omsetninga inntil den egentlige leiepris. Nedenfor er henvendelsen fra Lanesskog og Christiansen limt inn i saksfremlegget: LEKA KULTURMARKED INITIATIV MED KONSEPTBESKRIVELSE Viser til møte der undertegnede fremmet følgende initiativ: I samarbeid med NAV Leka og Leka kommune å etablere et kulturmarked i butikklokalet i det gamle NTEbygget. Det skal selges lokalt produserte varer som strikketøy, håndarbeid, kunsthåndverk, matvarer med videre, samt at det skal kunne tas opp spesialbestillinger. Alle forutsetninger ligger til rette for å etablere en lønnsom butikk i butikklokalet i det gamle NTE-bygget : 1) Lokalet er tilgjengelig, og det eies 100 % av Leka kommune. 2) Lokalet ligger sentral plassert på Leka og har godt med parkeringsplasser. 3) Møbler, butikkhyller, safe osv er på plass. Det som eventuelt mangler, kan skaffes tilveie gjennom Leka Miljøstasjon og ved privat innsamling. 4) NAV Leka stiller seg positive til å se på muligheten for å kunne bidra med en tiltaksplass (arbeidstrening, sosial trening, språkmestring mv). Tiltaksplassen og selve driften av markedet vil bli fulgt opp av Anette Broteng Christiansen og undertegnede som allerede er etablert i bygget. 5) Forespørsler i lokalmiljøet viser at mange ønsker å levere inn lokalt produserte varer til markedet og signaliserer at de kommer til å støtte opp rundt initiativet. Konseptbeskrivelse Mange lekværinger driver med hjemmeproduksjon av ulike varer. Dette være seg strikketøy, håndarbeid, brukskunst, foto, maling, smykkekunst, lefsebaking mv. Mange av disse er kjent av lekværingene, og selger og bytter varer i småskala. Ved å etablere et samlet utsalgssted for produktene vil følgende oppnås: 1) I samarbeid med NAV Leka skapes det en arbeidsplass. 2) Lokale småskalaprodusenter kan fokusere på selve produksjonen. Salget skjer på kommisjonsbasis gjennom Leka kulturmarked. 3) Kommunen skaper aktivitet i tomme lokaler, og gir lokalbefolkningen og tilreisende/ turister et spennende og unikt tilbud. Økonomi Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 De største kostnadene i følge med etableringen av butikk er lønnskostnader, husleie samt investering i varelager. Ved at NAV Leka dekker lønnskostnadene i form av en tiltaksplass, vil store deler av kostnadene i følge med etablering bortfalle. Varene selges på kommisjonsbasis. Det vil si at Leka kulturmarked tar % av inntektene fra varesalget. Produsent setter en minimumspris, og butikken legger på sine % i kommisjon, avhengig av produkt. I tillegg er det fremmet en ide om at det og skal være mulig å ta opp bestillinger på markedet eksempelvis av skreddersøm, strikk, fersk fisk og skalldyr. I dette tilfellet, vil markedet ta kommisjon av tilbyders omsetning. Kommisjonssalg betyr at det ikke vil bli kostnader i følge med etablering av varelager. Inntektene fra varesalg skal dekke faste kostnader som husleie, varme og Internett. Det er svært ønskelig at Leka kommune i en etableringsfase er fleksible med tanke på leieinntekter fra butikklokalet. Leka kulturmarked vil trenge tid på å etablere seg. I en oppstarfase vil det kun foregå kontantsalg mot kvittering. Dette er oversiktlig og bør være akseptabelt for kunden i oppstartsfasen. Det er kort vei til minibank ved COOP Leka. Organisasjonsform Leka kulturmarked bør opprettes som et kommunalt foretak/ initiativ (tilrettelagt som tiltaksplasser). Her ligger det også statlige støtteordninger. Alternativt må det opprettes et privat foretak. Markedsføring innsamling av varer En liten markedsundersøkelse har vist at mange ønsker å levere sine varer til et slikt marked. I tillegg vil dette bli opplyst gjennom Leka-posten, Ytringen, oppslag på butikker og via folkemunne. Åpningstider I en prøveperiode er det tenkt å holde åpent to dager per uke fra klokken 12:00 18:00, onsdager og lørdager. Med vennlig hilsen Thor Bugge Lanesskog Forslag til Innstilling/vedtak: Leka kommune er positiv til tiltaket med kulturmarked i gamle NTE bygg og kan, i en prøveperiode, gå inn på en leieavtale hvor husleien betales med en gitt prosent av omsetninga, inntil egentlig husleiesum. Regnskap på omsetning leveres ved hver husleiebetaling. Gjensidig oppsigelsestid er en måned. Det er en forutsetning at NAV bidrar med en tiltaksplass. Det utarbeides en utvidet beskrivelse av det endelige tiltaket hvor konseptbeskrivelse, daglig leder, regnskapsansvarlig, åpningstider m.m. kommer tydelig frem. Administrasjonen utarbeider endelig avtale med leietakerne. Leka kommunes ansvar begrenser seg til å være huseier. Formannskapets behandling i møte : Formannskapet hadde saken til behandling i møte 04.10, men rådmann trakk saken fra sakskartet. Saken oversendes kommunestyret til behandling. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 79/12 Budsjettendring - Bolig i Namsos Formannskapets innstilling til VEDTAK: Med bakgrunn av kjøp av bolig i Namsos foretas følgende budsjettendring: Konto nr. Tekst Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett kjøp av bolig bruk av lån LEKA KOMMUNE Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: F.sak 77/12 og kjøpekontrakt. Hjemmel: Saksopplysninger: I F.sak 77/12 vedtok Leka kommune å kjøpe bolig i Namsos kommune. Enebolig med gnr 17 bnr 8 fnr 44 ble kjøpt for kr kjøpsomkostninger kr = kr Det ble vedtatt at kjøpet skulle finansieres med lån. Kjøpet av bolig var ikke med i opprinnelig budsjett for 2012, det kreves derfor en budsjettendring. Tilråding: Med bakgrunn av kjøp av bolig i Namsos foretas følgende budsjettendring: Konto nr. Tekst Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett kjøp av bolig bruk av lån Formannskapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksg ang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 80/12 Egenkapitalinnskudd KLP 2012 Formannskapets innstilling til VEDTAK: Egenkapitalinnskudd KLP på kr ,- dekkes ved bruk av konto ubundet disposisjonsfond Budsjettregulering som følger: Konto økes fra kr 0,- til kr ,- som dekkes ved at konto økes fra kr 0,- til kr ,-. LEKA KOMMUNE Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Faktura fra KLP Hjemmel for behandling: Saksopplysninger: KLP`s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å skyte inn ytterligere egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. Krav på egenkapitalinnskudd for 2012 for sykepleiere er kr ,- og for fellesordningen kr ,-. Dette blir til sammen kr Egenkapitalinnskudd i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet skal føres i regnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne investeringsfond eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra driftsregnskap er avhengig av et positivt regnskapsresultat. Egenkapitalinnskudd i KLP foreslås finansiert fra ubundet disposisjonfond konto Tilråing: Egenkapitalinnskudd KLP på kr ,- dekkes ved bruk av konto ubundet disposisjonsfond Budsjettregulering som følger: Konto økes fra kr 0,- til kr ,- som dekkes ved at konto økes fra kr 0,- til kr ,-. Formannskapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens 13 Forvaltningslovens 13 Saksg ang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Saknr. Tittel: Tittel 81/12 Driftsbudsjett - tiltak skoleelev Saken legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

10 Vår saksbehandler Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 82/12 ØKONOMIMELDING 2. TERTIAL Formannskapets innstilling til VEDTAK: Foreløpig tilføres det ikke nye midler til områdene. Det gjennomføres budsjettregulering innenfor rammeområdene og man avventer endelig forsikringsoppgjør. Overføring av midler mellom rammeområde 111 administrativ ledelse og 141 stab/støtte foretas når man har nærmere kunnskap om varighet av sykemeldingsperiodene. Når det gjelder områdene 410, 413, 414 og 415 bør man ha en gjennomgang på bestillingsog attestasjonsrutiner. Bestillings- og attestasjonsfullmakt legges til formann på uteseksjonen. LEKA KOMMUNE Konst.rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

11 Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Saksopplysninger: Den ble det sendt anmodning til områdene om budsjettavmelding med svarfrist I tillegg er det foretatt en nærmere kontroll av områdene administrativ ledelse, stab/støtte, teknisk administrasjon, kommunale bygg, vegvedlikehold, brann, avløp og renovajson. Ansv./tj. 111 Administrativ ledelse: Beregnet merforbruk ca kr ,-. Stillinga som skoleansvartlig er fra august utvidet fra 20% til 40%. Dette dekkes ved økt tilskudd på voksenopplæring. Rektor legger fram budsjettregulering. Under rådmannens langtidssykemelding er det konstituert vikarierende rådmann. Dette dekkes ikke opp av sykepengerefusjon da grunnlag for refusjonen ikke kan overstige 6 G. Etter 1.mai utgjør det en månedlig sum på kr ,-, mens rådmannes månedslønn er på kr ,-. Assisterende rådmann er tilkjent etterbetaling for vel 3 år med kr ,-. Ansv./tj. 141 Stab/støtte: Beregnet mindreforbruk ca kr ,-. Personalkonsulent og avtroppende økonomileder er sykemeldt i 50% stilling hver. Dette er stillinger som det er vanskelig å skaffe vikarer til. Noen oppgaver er omfordelt, mens mange oppgaver er omprioritert og utsatt. Dette er uheldig for kontinuiteten i drifta. Beregnet sykepengerefusjon innenfor dette området vil dekke merforbruk innenfor Ansv./tj.111 administrativ ledelse. Ansv./tj. 144 IKT: Beregnet merforbruk ca. kr ,- I forbindelse med lynnedslag i november og desember 2011 er det gjort delvis store innkjøp for reparasjon og forbedring av IKT-utstyr. En må her ha en gjennomgang på alle faktura for å skille ut hva som gjelder lynskader, hva som er ordinær drift og om noe skal overføres investeringsprosjekter. Forsikringsoppgjør vedr. lynnedslag på kr ,- er i sin helhet inntektsført på dette området. Dette bør også fordeles på skole og brann. Det er mottatt kr ,- i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Dette skal fordeles på Strømaggregat og reparasjoner etter lynnedslag. Ansv./tj. 410 Faste eiendommer lokaler: Beregnet merforbruk ,- Ca. kr ,- gjelder reparasjon etter lynnedslag på skolen. Kr ,- gjelder forsikringssak eldrebolig Gutvik. Der er skadeoppgjør ikke inntektsført. Store innkjøp som ikke er budsjettert: Branndører sykestua kr ,- bestilt i mai, ligger på lager. Renholdsmaskin kr ,- Resterende, ca kr ,- er generelt merforbruk og ev. for lite beregnet refusjon fra NAV. Tjenesteytingsavtalen med Leka sokn bør gjennomgås og ev. revideres. Ansv./tj. 411 Teknisk område, administrasjon: Beregnet mindreforbruk kr ,- Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

12 Det er for dette området budsjettert med 50% stilling, mens det reelt er 20%. Man bør se om det kan være formålstjenlig med en omfordeling av stillingsressurs mellom ansv./tj. 412 oppmåling og 411 teknisk adm. Ansv./tj. 413 samferdsel: Beregnet mindreforbruk kr ,-. Dette har bakgrunn i mindre utgifter på vedlikehold, overføring av lønnsutgifter til andre områder som f.eks. kloakkutbygging og andre investeringsprosjekt. Ansv./tj. 414 Branntjeneste: Beregnet merforbruk kr ,-. Ekstrutgifter i forbindelse med lynnedslag er på ca kr ,- så det ser ut til at ordinær drift har en reell innsparing. Ansv./tj. 431 Miljø: Beregnet mindreforbruk kr ,-. Bakgrunnen for denne innsparinga har sammenheng med sommerjobb for skoleungdom. Med bakgrunn i generelle budsjettoverskridelser ved teknisk etat, ser man behov for en gjennomgang av bestillings-, attestasjons- og anvisningsrutiner. Fullmakt til bestilling av varer bør begrenses og man foreslår at den fullmakten legges til en person og det synes naturlig at denne personen er formannen på området. Ved formannens ferier og fravær vurderes en stedfortreder. For de øvrige områdene er det ikke meldt om betydelig mer- eller mindreforbruk. Totalt ser det ut for et merforbruk på ca kr ,-. Dette kan reduseres med kr ,-. Dette er en andel av ekstraordinære skjønnsmidler på kr ,- for reparasjon av IKT-utstyr og innkjøp av nødstrømsaggregat. Kr ,- er lagt inn som delfinansiering av nødstrømsaggregat. Forslag til Innstilling/vedtak: Foreløpig tilføres det ikke nye midler til områdene. Det gjennomføres budsjettregulering innenfor rammeområdene og man avventer endelig forsikringsoppgjør. Overføring av midler mellom rammeområde 111 administrativ ledelse og 141 stab/støtte foretas når man har nærmere kunnskap om varighet av sykemeldingsperiodene. Når det gjelder områdene 410, 413, 414 og 415 bør man ha en gjennomgang på bestillings- og attestasjonsrutiner. Bestillings- og attestasjonsfullmakt legges til formann på uteseksjonen. Formannskapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

13 FORBRUK BUDSJETTRAMMER TERTIAL Budsjettår Budsjett Regnskap Stipulert Avvik hittil hele året 101 Politisk virksomhet , ,0 102 Revisjon , ,0 103 Ungdomsråd , ,0 111 Administrativ ledelse , ,0 115 Kommuneplan , ,0 132 Kirke 0,0 141 Stab/støtte , ,0 143 Lekaposten , ,0 144 IKT , , Skole -kommunenivå , ,0 221 Barne og ungdomsskole , ,0 221 Musikk- og kulturskole 0,0 241 Barnehage , ,0 241 SFO 0,0 281 Bibliotek , ,0 311 Legekontor , ,0 321 Helsesøster , ,0 331 Fysioterapeut , ,0 351 Sosialtjenesten , ,0 361 Barnevern , ,0 371 Hjemmesykepleie , ,0 372 Hjemmehjelp , ,0 373 Psykisk helsevern , ,0 374 Ansvarsreformen , ,0 375 Brukerstyrt assistanse , ,0 381 Sykestua - avdeling , ,0 382 Sykestua - kjøkken , ,0 383 Sykestua - vaskeri , ,0 384 Styrket kjøkkentjeneste , ,0 Faste eiendommer og 410 lokaler , ,0 411 Teknisk område adm , ,0 412 Oppmåling , ,0 413 Samferdsel , ,0 414 Branntjeneste , ,0 415 Avløp, slam, renovasjon 0,0 0 0,0 431 Miljø - adm , , Landbruk - adm , , Veterinærvakttjeneste , ,0 454 Viltforvaltning , ,0 470 Reiselivsutvikling , ,0 471 Næring , ,0 491 Kultur , ,0 fordelt ansv./tj. Sum Områder , , , ,0 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

14 Vår saksbehandler Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 83/12 Nytt kloakkanlegg Leknessjøen Saken legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

15 Vår saksbehandler Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 84/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga Saken legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 31.03.14 1030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse

31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 05.06.14 1030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Årsmelding Leka kommune

Årsmelding Leka kommune 2013 1 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company 01.01.2013 1 Hondøyron Innhold Forord... 1 Organisasjonskart... 1 Økonomi... 1 Politisk... 1 Stab/støtte... 1 Utviklingsavdelingen...

Detaljer

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING

LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING LEKA KOMMUNE KUNNGJØRING Herved kunngjøres følgende møter: Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: Forhandlingsutvalg Lekatun 14.10.13 1030 Formannskap Lekatun 14.10.13 1200 Saknr. Tittel: FORHANDLNIGSUTVALG.

Detaljer

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka /

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka / MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 20.01.11 1030-1400 Til stede: Forfall: Arve Haug, Linda Hansen, Trond C. Hiller Ole Kr. Holand, Per Helge Johansen, Thor Erling Knædal, Bjørn Terje Hansen,

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEKA KOMMUNE 08.07.2011 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Ettergodtgjøring folkevalgte. Kommuneplanens arealdel framdrift og finansiering. Høring av Regional transportplan innspill til Nasjonal Transportplan

Ettergodtgjøring folkevalgte. Kommuneplanens arealdel framdrift og finansiering. Høring av Regional transportplan innspill til Nasjonal Transportplan LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 14.11.11 1030-1545 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer