DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:"

Transkript

1 Saksframlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: K-kode: PLAN Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget Rådmannens tilråding til vedtak: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur, som utvalg for plansaker, vedtar forslag til detaljreguleringsplan for Randaberg sentrum delfelt S5, med tilhørende bestemmelser, utlagt til offentlig ettersyn med minimum 6 ukers frist til uttale, i henhold til plan- og bygningsloven Grunnlagsdokumenter: 1. Planbeskrivelse 2. Plankart 3. Planbestemmelser 4. Illustrasjonsplan 5. Illustrasjoner 6. Visualisering av miljø (ettersendes i uke 34) 7. Renovasjonsteknisk plan 8. Formingsveileder 9. ROS-sjekkliste 10. Arealtabell 11. Innkomne merknader 12. Vurdering av behov for konsekvensutredning 13. Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm 14. Parkeringsanlegg forslag 15. Kostnadselementer P-hus i åpen byggegrop Andre dokumenter: 16. Parkeringsanlegg i Randaberg sentrum datert Blågrønn faktor Veileder byggesak, dat Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt KPU-sak 12/ KPU-sak 41/14 Bakgrunnen for saken:

2 Med bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak for 2014, KST-sak 81/13, punkt 11: «Før salg av området S5 i Randaberg sentrum, lages det en bebyggelsesplan for området som behandles i kommunestyret.» er det utarbeidet en detaljreguleringsplan for område S5, med sikte på tomtesalg med avklarte begrensninger og forpliktelser for utbygger. Formålet med planarbeidet er å regulere til sentrumsbebyggelse med bolig og næring, i tillegg til park og parkeringsanlegg. Planen skal legge til rette for nødvendig utbygging av bolig og næringsareal samt styrke rekreasjonsverdien i sentrum med opparbeidelse av park, bilfrie gaterom og lekearealer for barn. Planen skal bygge opp om Randabergs identitet som «den grønne landsbyen». Det er konkludert med at denne detaljreguleringsplanen ikke faller under vilkårene for konsekvensutredning. Reguleringsformål er i tråd med overordnet reguleringsplan, jf. vedlegg 11 Vurdering av behov for konsekvensutredning og Plan- og bygningslovens kapittel 14 med tilhørende forskrifter. Det henvises til vedlegg 01 Planbeskrivelse og de andre grunnlagsdokumentene (vedlegg 2-14) for fullstendig planbeskrivelse og planforslag. Under avsnittet Planforslaget gjennomgås de viktigste forholdene i planforslaget. Under planarbeidet har planen vært til behandling i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur og Kommuneplanutvalget to ganger, jf. HNK-sak 20/14 og 86/14, og KPU-sak 12/14 og 41/14. Planforslaget er hovedsakelig i tråd med vedtakene i disse sakene. Avvik fra tidligere vedtak fremgår i avsnittet Planforslaget under uteoppholdsarealer. Varsel om planoppstart: Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid for felt S5 24. september Det kom inn 2 skriftlige og en muntlig merknad til varsel om oppstart. Innspill Slåtsveen, dat Argumenterer for at det bør utarbeides konsekvensutredning med bakgrunn i forskriftens krav knyttet til ny utbygging over m2 BRA. Fremmer videre at det bør vurderes arkitektkonkurranse ved planlegging av ny bebyggelse for å bevare og styrke stedsidentiteten. Det bør legges strenge føringer for estetikk og arkitektur. Kommentar fra forslagsstiller Det vises til vurdering av behov for konsekvensutredning, der det konkluderes med at tiltak det legges til rette for i planforslaget, ikke utløser krav til konsekvenser av forhold som har vesentlig påvirkning på miljø og samfunn. Detaljplanen forholder seg i det vesentligste til overordnet områdeplan og kommuneplan. En detaljplan utarbeides som regel av private utbyggere. I dette tilfellet har kommunen valgt selv å detaljregulere området før arealene selges til private. Dette gjør at kommunen som samfunnsbygger og stedsutvikler, har kunnet legge føringer for utviklingen på S5 som en ellers vanskelig kunne oppnådd ved behandling av privat utbyggingsplan. Det har vært stort fokus på stedstilpasset og moderne arkitektur og opparbeidelse av gode felles uterom i denne

3 Eksisterende park bør bevares i den grad det er mulig. Rogaland fylkeskommune, dat Anfører at formålet det planlegges for er i tråd med områdeplanen og har derfor ingen innvending til at det igangsettes detaljreguleringsarbeid. Det forutsettes at regionale føringer, retningslinjer og bestemmelser i overordnet plan blir fulgt. Anne Marie Tveit Dette var et muntlig innspill til kommunen per telefon. Innspillet omhandlet bygningshøyder. Tveit fremmet at de nye bygningene bør være lavere for å unngå at området blir for tett og at bygningene blokkerer utsynsmuligheter fra Nyvollsgården. Høye bygg vil også skape mye skygge. planen. En ser dermed ikke behov for at det skal utlyses arkitektkonkurranse for dette feltet. Eksisterende park vil beholdes som parkareal og eksisterende trær skal beholdes i den grad det er mulig. Planforslaget tilrettelegger for en opprustning og utvidelse av dagens park. I all hovedsak er detaljplanen en videreføring av krav og begrensninger angitt i områdeplanen. Parkeringskravet er noe redusert og maks tillatte bygningshøyder noe utvidet ift gjeldende reguleringsplan. Det foreslås alternativ måte til å oppfylle regionale retningslinjer mhp arealkrav til felles uteoppholdsarealer. Planforslaget tilrettelegger for en utnyttelsesgrad/ tetthet i tråd med overordnet områdeplan. Rådmannens vurdering er at planforslaget bidrar til en tettere bystruktur, som også gjør felt S5 mer tilgjengelig. Utbygging som foreslått, vil skape attraktive uterom med gode solforhold. Det vises for øvrig til illustrasjonsmateriell som viser sol-/ skyggeforhold ved mulig utbygging i tråd med planforslaget. Lovverk/retningslinjer: Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst 6 uker. Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn, jf. pbl Behandling av reguleringsplanforslag. Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksfremlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, jf. pbl Vedtak av reguleringsplan. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage. Planforslaget:

4 Planlagt arealbruk: Planområdet er totalt 16,8 daa, hvorav bebyggelsen (bolig/forretning/kontor) er på 7790 m2, grøntstruktur (park) er på 3566 m2, gangareal/gågate er på 2264 m2. Det reguleres i tillegg vei, fortau, gang- og sykkelvei, trafostasjon, renovasjon, og andre typer bebyggelse og anlegg. Parkering reguleres under bakken; både under bebyggelsen og offentlige arealer. Bebyggelsens plassering og utforming: Reguleringsplanen gir rom for ny bebyggelse på felt BKB4, BKB5 og o_bab, i tillegg til en utvidelse på ca. 550 m2 på BKB3. Byggelinjer for de nye feltene er plassert for å forme og definere de offentlige rommene rundt. I eksisterende felt BKB3 skal nordre fasade mot delområde BKB4, plasseres i formålsgrensen. Dette gjøres for å definere gateløpet og legge til rette for en intim gågate. For ny bebyggelse gir reguleringsplanen føringer for volumer og fasadenes henvendelse mot offentlige arealer. Bestemmelser på antall bygningsvolumer, høyder og takform skal sikre at ny bebyggelse får en skala som er samstemt med eksisterende bebyggelse. Figur 1 Forslag til detaljregulering for felt S5. Nye bygg og uterom så vel som rehabiliteringer, skal fremme planområdet som et allment tilgjengelig byrom. Arkitektonisk kvalitet skal vektlegges. Formingsveileder gir føringer om utforming og materialvalg. Figur 2 Mulig ny bebyggelse og fordeling nærings- (grønt) og boligformål (gult). Utnyttelsesgrad:

5 Det legges til rette for totalt m2 BRA innenfor planområdet. Dette inkluderer eksisterende bygningsmasse. Underjordisk parkeringsanlegg er ikke tatt med i beregning av BRA. Det gis mulighet for å bygge 500 m2 BRA mer enn maks utnyttelse satt i områdeplanen. Arealet dekker offentlig anlegg o_bab som skal benyttes til offentlig formål. Det er vurdert at overskridelsen kan tilrås på grunn av at bygget ikke vil generere behov for flere parkeringsplasser. Bygget er tiltenkt som et samlingspunkt for ulike interessegrupper, og/eller barn og unge. Det kan tilrettelegges for aktivitet på tak med f.eks. en liten ballbane Figur 3 Eksempel på utforming av offentlig bygg (o_bab). Dette er et turistkontor i Arteixo, Spania. eller annen aktivitet. I tillegg skal bygget inneholde trapperom, heis, offentlige toalett og sykkelparkering. Eksisterende bebyggelse er beregnet til ca m2 BRA. Barnehagebygget er da ikke medregnet, siden dette forutsettes revet. Næringsarealer: Planforslaget sikrer en funksjonsdeling innenfor alle delfelt regulert til kombinert formål (BKB). For BKB1 BKB3, som i dag er bebygget, kreves det ved nybygg eller ombygging at 40 % av bebyggelsen disponeres til forretning- eller kontorformål. For BKB4 skal 50 % av bebyggelsen disponeres til næring og for felt BKB5 er tilsvarende minstekrav angitt til 15 %. Samlet gir dette en fordeling på ca. 40 % næring og 60 % bolig i planområdet. Bebyggelsen på BKB4 har fått høyere andel av næringsareal på grunn av sin plassering ut mot handelsgaten Jon Torbergssons vei. Det totale potensialet for næringsareal blir 5488 m2 BRA: - BKB1 3: 3080 m2 BRA (forutsatt full utnyttelse) - BKB4: 1875 m2 BRA - BKB5: 533 m2 BRA Boliger: Det totale arealet (BRA) som kan benyttes til boligformål i planen, er 9512 m2. Med områdeplanens utgangspunkt for tetthet på 100 m2 BRA per boenhet (inkludert felles gangarealer o.l.), kan en forvente at maks utbygging vil inneholde ca. 95 boenheter innenfor planområdet, inkludert eksisterende boliger. Dette gir en tetthet på 5,6 boliger per dekar. Til sammenligning dersom gjennomsnittsstørrelsen reduseres til 75 m2 BRA per boenhet, kan en forvente totalt 126 boenheter innenfor planområdet. Dette gir en tetthet på 7,5 boliger per dekar. Med tanke på at området skal bebygges med næringsarealer i tillegg til boligareal, frarådes det i denne plan å utbygge området med så lav gjennomsnittsstørrelse per boenhet som 75 m2 BRA. 75m2 BRA er likevel benyttet som en ytterlighet for beregning av antall parkeringsplasser til bolig. Bebyggelsens høyde:

6 Høyder i bebyggelsen er satt med utgangspunkt i områdeplan og omkringliggende bebyggelse, men er økt noe i forhold til disse. I områdeplanen er gesimshøyden satt til 8,5 m og mønehøyden til 13 m. Det er også krav til at 1. etasje skal være 4,2 m høy for publikumsrettet virksomhet. Med disse bestemmelsene blir bebyggelsen 3 etasjer. Dette kan bli økonomisk tungt både å bygge og drifte pga. krav om heis. Med en økning i gesimshøyden til 10,5 m og en noe høyere mønehøyde enn i dag, kan bebyggelsen få 4 etasjer og ha en margin til å ta opp krav til endringer om økt isolering i byggteknisk forskrift. Det er satt alternative bestemmelser for mønehøyder for å gi rom til en høy og tilpasset utnyttelse av tomta. Bebyggelsen skal ha skråtak med graders helning, og pulttak tillates ikke. Maks mønehøyde for et horisontalt møne er 14,5 meter. Dersom mønet skrås med en helning på minimum 6 grader, tillates det ett toppunkt på inntil 16,0 meter. Denne bestemmelsen er satt for å åpne for tilpasning av amorfe bygningsformer, og at bygget på enkelte steder kan være bredere enn m. Det oppnås dermed et fleksibelt plangrep med mulighet for maksimal utnyttelse av tomta. Krav om skrått møne sikrer en bedre tilpasning til øvrig bebyggelse og en form som harmonerer med saltaksprinsippet fra flere vinkler. Figur 4 Illustrasjonen viser ny bebyggelse. Bygningshøyder og oppriss illustrerer makshøyder og takform. Uteoppholdsarealer: Planen legger klare føringer for offentlige oppholdsarealer ved at offentlige gaterom og park er regulerte. I planen skapes det varierende offentlige og private uterom. Innenfor planområdet skal det etableres en smal og intim gågate (o_sgg4), en bredere gågate/akse (o_sgg3), og et parkområde. Vedlegg 6 viser en visualisering med perspektiv som viser hvordan miljøet kan bli seende ut ved parken og bred gågate. Aksen (o_sgg3) legges opp til å kunne være fleksibel for ulike aktiviteter og skape en overgang mellom parken og den intime gågaten. Funksjoner fra bebyggelsen, som detaljhandel, restauranter, osv. vil også påvirke aktivitetene i gaterommet. Parken skal oppgraderes og utvides. I utvidelsen skal det opparbeides en lekeplass. Det er en intensjon at området kan fungere som en «bakgård» eller «uformelt torg» for innbyggerne i landsbyen med installasjoner som henvender seg til større barn/ungdom. Formingsveilederen gir retningslinjer for utforming og materialvalg ved etablering av nybygg og alle offentlige uterom. Formingsveilederen er et tilleggsdokument til plankart og reguleringsbestemmelser. Til offentlige og felles uteoppholdsarealer stilles det krav til minimum 50 % solbelysning ved vårjevndøgn kl. 15:00. Planen benytter virkemiddelet «blågrønn faktor» for å heve kvaliteten på lokal overvannshåndtering, uterommet og bruken av vegetasjon. «Verktøyet skal bidra med å sikre at slike overvanns- og vegetasjonskvaliteter ivaretas av utbygger på den enkelte tomt gjennom kompensasjon for tap av grønne arealer og permeable flater (flater som gir mulighet for infiltrasjon). Formålet med blågrønn faktor er å motivere utbygger til ivareta og øke

7 innslaget av forskjellige blågrønne kvaliteter i uterom, slik som åpen overvannshåndtering og bevaring/planting av trær», jf. side 4 i Blågrønn faktor Veileder byggesak dat Ved byggesøknad må en blågrønn faktor på minimum 0,7 dokumenters. I tillegg til offentlige uterom er det også satt krav til oppdeling av bebyggelsen innenfor delfeltene BKB4 og BKB5 slik at det skapes halv-private uterom internt i delfeltene. Det er satt minste arealkrav til de halv-private uterommene. Arealene skal være mest mulig sammenhengende. Det er ikke satt krav til minimum prosentandel solbelysning ved vårjevndøgn for de halv-private uterommene. Planen stiller heller ikke krav til privat uteplass tilknyttet boenhet. Planen vektlegger offentlige / felles uteoppholdsareal, utforming av gaterommet og tett sentrumsbebyggelse mer enn behovet for private hager. Det er en intensjon at de offentlige uteoppholdsarealene skal tilføre sentrum kvaliteter i tillegg til å være felles for bebyggelsen i planområdet. Det har derfor ikke blitt satt krav til minste uteoppholdsareal (MUA) per boenhet. Regionalplan for Jæren gir retningslinjer om minste felles uteoppholdsareal med størrelse på 30 m2 per boenhet. Forutsatt 126 boenheter innenfor planområdet, vil det utgjøre et uteoppholdsareal på 3780 m2. Ved 95 boenheter innenfor planområdet, vil det utgjøre et uteoppholdsareal på 2850 m2. Parken (GP) og gågatene (o_sgg3 og o_sgg4) utgjør til sammen 5405 m2, som er mer enn kravet til retningslinjene i regionalplanen. I følge områdeplanen kan parken (og torget) benyttes til felles uteoppholdsareal for bebyggelse innenfor hele områdeplanen. Parken og gågatenes areal bør derfor overskride regionalplanens krav ettersom de er ment for både innbyggere innenfor og utenfor detaljplanområdet.

8 Figur 5 Illustrasjonsplan som viser en tenkt bebyggelse og offentlige og private uterom. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at søknad om rammetillatelse skal vise full utbygging for hele planområdet med alle byggeområder, også dersom første byggetrinn ikke omfatter full utbygging. I tillegg sikrer rekkefølgekrav at alle uteoppholdsarealer og trafikkarealer er ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. Det er dermed nødvendig å se hele feltet i en sammenheng siden planen forutsetter etablering av parkeringsanlegg med offentlig tilgjengelige plasser før det etableres torg, parkanlegg og bebyggelse over anlegget. Parkeringsanlegget skal ikke eies eller driftes av kommunen, men uteoppholdsarealene over p-anlegget skal være offentlige. Planforslaget avviker dermed noe fra vedtaket i KPU-sak 41/14 vedtatt angående økonomisk gjennomføringsevne: «Utgangspunkt for videre arbeid er etter prinsippet med en struktur som vertikalt skiller offentlig tilgjengelige (åpne) og private areal over og under grunnen, slik at planens gjennomføringsevne styrkes.»

9 Årsaken til at en har gått bort fra dette, er at planområdet vurderes som et relativt lite område. Det vil være enklere å kontrollere at utbyggingen av hele planområdet skjer innenfor en tidsramme, fra igangsatt utbygging til ferdigstilling, dersom én utbygger kjøper området. I tillegg er det ikke etablert frikjøpsordning i Randaberg kommune eller etablert kommunalt parkeringsselskap til å drifte og vedlikeholde parkeringsanlegg. Av denne grunn anbefaler ikke rådmannen at kommunen skal drifte et parkeringsanlegg innenfor planområde. Det viser seg også å være problematisk å oppnå tilstrekkelig parkeringskapasitet dersom en benytter ovennevnte prinsipp til eiendomsstruktur. Dette var noe som kom frem under detaljeringen av parkeringsanlegget. Varelevering: Varelevering kan skje over gågaten (SGG4) og via parkeringsanlegg. Varelevering i gangareal skal tidsbegrenses. Tidspunkt for varelevering i gangareal fastsettes av vegmyndighet. Trafikkløsning og kjøreatkomst: Planforslaget tilrettelegger for én, felles adkomst fra o_sv1/ Andreas Harestads vei. Adkomst til eksisterende, private parkeringsanlegg under BKB1 og BKB3 er i bestemmelsene sikret ivaretatt ved etablering av nytt parkeringsanlegg. Parkering: Følgende parkeringskrav foreslås skal være gjeldende innenfor planområdet: - Bolig: 1,0 plasser per bolig - Næring: 1,2 plasser per 100 m2 BRA - 10 % av p-plassene skal etableres med ladepunkt for el-bil - 5 % av p-plassene skal være HC-plasser Det legges til rette for underjordisk parkeringsanlegg. Det skal fortrinnsvis ikke etableres parkeringsanlegg under parken, utenom der det tillates i bestemmelsesområde #1. Parkeringsanlegget erstatter dagens overflateparkering ved at det sikres 60 offentlig tilgjengelige p-plasser i parkeringsanlegg innenfor bestemmelsesområde #1. De 60 p- plassene skal dekke deler av kravet til næringsparkering for BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 og BKB5. Hvert delfelt er «tildelt» et antall plasser innenfor de 60 plassene. Ytterligere parkeringsplasser til næring som kreves utover de 60 plassene, må sikres utenom. Planen hindrer ikke at det kan etableres flere enn 60 plasser innenfor bestemmelsesområde #1 såkalte tilleggsplasser. Det vil si at dersom et delfelt har et større krav til antall plasser næringsparkering enn det som dekkes innenfor de 60 plassene, må de resterende plassene dekkes enten i parkeringsanlegg under bebyggelsen, eller på tilleggsplasser (som er utover de 60 plassene) i bestemmelsesområde #1.

10 Figur 6 Forslag til parkeringsanlegg. Se vedlegg 14. Foreslått parkeringskrav er en forenkling og reduksjon av parkeringskravet i forhold til overordnet områdeplan. Endringen gjelder næringsparkering. I områdeplanen er det satt ulike krav til bruk av næringsareal. Bruken av næringsarealet kan endre seg over tid (fra f.eks. kontor til detaljhandel og visa versa), mens parkeringsløsningen ikke er like fleksibel. Dette kan skape problemer når området er utbygd. Det foreslås derfor at parkeringskravet til detaljhandel, kjøpesenter og kontor sammenfattes til et samlet parkeringskrav for næringsareal. Figur 7 Illustrasjonen til venstre viser hvor arealkrevende et anlegg er ut fra områdeplanens parkeringskrav. Illustrasjonen i midten viser et anlegg i henhold til planforslagets parkeringskrav og med bruk av ordinære parkeringsplasser til bolig. Illustrasjonen til høyre viser et anlegg i henhold til planforslagets parkeringskrav, men med bruk av mekanisk anlegg til boligparkering. Grønn markering er næring, gult er bolig, og grønn-gule-striper er bolig og næring.

11 Dersom nytt parkeringsanlegg for næringsparkering for hele området og boligparkering til BKB4, BKB5 og gnr/bnr 49/605, skal følge områdeplanens parkeringsnorm, vil det være et estimert behov for 220 plasser. Dette er både svært arealkrevende og kostbart sammenlignet med foreslått parkeringsnorm i denne plan. Det krever utbygging under hele parken eller at man etablerer anlegget i 2 etasjer for å unngå utbygging under parken. 2 etasjers anlegg medfører ytterligere kostnader. Med foreslått parkeringsnorm reduseres antallet til 142 plasser, som også er vesentlig rimeligere i utbyggingskostnad. Figur 7 viser hvor arealkrevende de ulike anleggene vil være. Estimerte kostnader for anleggene fremgår av tabell 1. Tabell 1 Estimerte byggekostnader. P-anlegg med 220 plasser i én etasje (i henhold til områdeplanens p-krav) P-anlegg med 220 plasser i to etasjer (i henhold til områdeplanens p-krav) P-anlegg i kjeller med 140 plasser i én etasje (nytt forslag til p-krav) Kostnad: kr Kostnad: kr Kostnad: kr Estimatene er baserte på beløp nevnt i kapittel 3.4 i rapport om Parkeringsanlegg i Randaberg sentrum datert Dett er antatte kostnader for anlegg i ulike antall etasjer. Regionalplanen for Jæren sine føringer er en parkeringsdekning på maksimalt 0,75 1 plasser per 100 m2 BRA for næringsbygg i næringsområder med høy urbaniseringsgrad (kategori 1). I områderegulering for Sola sentrum er parkeringsnormen 1,2 plasser per 100 kvm BRA for forretning og 1,0 plasser per 100 kvm BRA for kontor og annen næring. I kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura foreslås det en parkeringsnorm på 1,2 p-plasser per 100 kvm BRA. En parkeringsnorm for næring på 1,2 plasser per 100 kvm BRA er dermed i tråd med nye parkeringsnormer som etableres i nord- Jæren. Rekkefølgebestemmelser: Planen stiller krav til at offentlig parkeringsanlegg, renovasjon, park, samt alle offentlige og private veier, gangarealer og felles uteareal skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. I tillegg skal det dokumenteres tilstrekkelig skolekapasitet før utbygging. Det må også redegjøres for eventuell forurensning i bakken og hvordan denne håndteres før rammetillatelse kan gis. Konsekvenser av planforslaget: Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene i overordnete planer. Hovedformålene er videreført fra kommunedelplanen og områdeplanen. Krav til tetthet er også i tråd med overordnete føringer. Parkering, høyder og krav til uteoppholdsareal/ lek er endret ift gjeldende områdeplan og regionalplan Jæren. De nye bebyggelsesområdene bidrar til å skape en mer definert romstruktur og kontinuitet i byrommene. Det er en intensjon at fasadene, detaljering og materialbruk i nytt prosjekt avstemmes mot den eksisterende bebyggelsen slik at det kan fungere som en mediator som

12 syr sammen de ulike byggene i kvartalet. Selv om høydene økes i forhold til eksisterende bebyggelse, er det forsøkt å ivareta og møte eksisterende bebyggelse ved å beholde den karakteristiske takformen. Figur 8 Snitt med illustrert ny bebyggelse blant eksisterende (hvitt). Etablering/ oppgradering av gågate/allmenning og landsbypark vil være et positivt bidrag til alle aldersgrupper. Det har i planen vært fokus på at offentlige uterom skal utformes med tanke på god tilgjengelighet og attraktivitet for brukere av sentrum og da spesielt barn og unge. Barns interesser anses å være ivaretatt i detaljplan for felt S5. Kommunen er eier av de ubebygde arealene innenfor planområdet og tar sikte på å selge disse som utbyggingstomter når det foreligger vedtatt detaljplan for området. Rekkefølgekrav sikrer at parkeringsanlegg, uteoppholdsarealer, gangveger, park og lekearealer samt renovasjonspunkt etableres før ferdigstillelse av ny bebyggelse. Bekostning av dette vil være et forhold som avklares ved salg av tomten, eller gjennom utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen. Kommunen har ikke til hensikt å bekoste eller drifte parkeringsanlegget. Park og gågate/torg vil i framtiden, etter opparbeidelse vedlikeholdes av kommunen som offentlige arealer. Planforslagets endringer anses ikke å medføre vesentlige negative konsekvenser for næringsinteresser. Parkeringen legges under bakken, mens varelevering opprettholdes på bakken. Parkeringsplasser til næringsarealer reduseres. Til gjengjeld vil flere boenheter bidra til et større kundegrunnlag i Randaberg sentrum. Rådmannens vurdering: Planen legger opp til at det skapes attraktive uterom, bygges tett og styrker grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. Dette samsvarer med forventningene i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Planen er i all hovedsak i tråd med kommunedelplan for sentrum (PLANID ) og områdeplan for Randaberg sentrum (PLANID ). Likevel avviker planen fra kravene til parkering og høyder i forhold til disse planene. Reduserte parkeringskrav bør ikke kun vurderes ut fra hvilke muligheter planområdet har for anlegging av parkeringsanlegg, men også ses opp mot nasjonale forventninger. Tilsvarende gjelder for bebyggelsen. Planforslagets økte høyder er både mer hensiktsmessige i forhold til arealeffektivitet, men også i tråd med de nasjonale forventningene til å skape kompakte byer og tettsteder. Selv om planen ikke benytter samme metode for å sikre gode uteoppholdsareal som regionalplanen, så ivaretar planen de samme intensjonene som regionalplanen. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) er erstattet med et konkret avsatt og regulert areal til formålet.

13 Planen anses å være et positivt bidrag i sentrum. Uterommene tilrettelegges for mennesker istedenfor biler. Dette fremgår av grepene med å redusere parkeringskravet, legge parkeringen under bakken, og fokusere på utforming av uteoppholdsarealer. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut for offentlig ettersyn. Saksbehandler: Einar Serigstad Tjenesteområdesjef: Anne-Kristin Gangenes Hvilke planer har dette konsekvenser for: Kommuneplan for Randaberg Kommunedelplan for Randaberg sentrum Områdeplan for Randaberg sentrum Særutskrift: Asplan Viak AS

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Mo Sentrumsutvikling AS Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Planbeskrivelse Tromsø 26.08.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): DAKer(e): Oppdragsnr.:

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015, revidert og vedtatt 10. juni 2015 Områder med innsigelser er markert med rød kursiv Kommuneplan 2015-2026 PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser...

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer