DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:"

Transkript

1 Saksframlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: K-kode: PLAN Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget Rådmannens tilråding til vedtak: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur, som utvalg for plansaker, vedtar forslag til detaljreguleringsplan for Randaberg sentrum delfelt S5, med tilhørende bestemmelser, utlagt til offentlig ettersyn med minimum 6 ukers frist til uttale, i henhold til plan- og bygningsloven Grunnlagsdokumenter: 1. Planbeskrivelse 2. Plankart 3. Planbestemmelser 4. Illustrasjonsplan 5. Illustrasjoner 6. Visualisering av miljø (ettersendes i uke 34) 7. Renovasjonsteknisk plan 8. Formingsveileder 9. ROS-sjekkliste 10. Arealtabell 11. Innkomne merknader 12. Vurdering av behov for konsekvensutredning 13. Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm 14. Parkeringsanlegg forslag 15. Kostnadselementer P-hus i åpen byggegrop Andre dokumenter: 16. Parkeringsanlegg i Randaberg sentrum datert Blågrønn faktor Veileder byggesak, dat Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt KPU-sak 12/ KPU-sak 41/14 Bakgrunnen for saken:

2 Med bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak for 2014, KST-sak 81/13, punkt 11: «Før salg av området S5 i Randaberg sentrum, lages det en bebyggelsesplan for området som behandles i kommunestyret.» er det utarbeidet en detaljreguleringsplan for område S5, med sikte på tomtesalg med avklarte begrensninger og forpliktelser for utbygger. Formålet med planarbeidet er å regulere til sentrumsbebyggelse med bolig og næring, i tillegg til park og parkeringsanlegg. Planen skal legge til rette for nødvendig utbygging av bolig og næringsareal samt styrke rekreasjonsverdien i sentrum med opparbeidelse av park, bilfrie gaterom og lekearealer for barn. Planen skal bygge opp om Randabergs identitet som «den grønne landsbyen». Det er konkludert med at denne detaljreguleringsplanen ikke faller under vilkårene for konsekvensutredning. Reguleringsformål er i tråd med overordnet reguleringsplan, jf. vedlegg 11 Vurdering av behov for konsekvensutredning og Plan- og bygningslovens kapittel 14 med tilhørende forskrifter. Det henvises til vedlegg 01 Planbeskrivelse og de andre grunnlagsdokumentene (vedlegg 2-14) for fullstendig planbeskrivelse og planforslag. Under avsnittet Planforslaget gjennomgås de viktigste forholdene i planforslaget. Under planarbeidet har planen vært til behandling i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur og Kommuneplanutvalget to ganger, jf. HNK-sak 20/14 og 86/14, og KPU-sak 12/14 og 41/14. Planforslaget er hovedsakelig i tråd med vedtakene i disse sakene. Avvik fra tidligere vedtak fremgår i avsnittet Planforslaget under uteoppholdsarealer. Varsel om planoppstart: Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid for felt S5 24. september Det kom inn 2 skriftlige og en muntlig merknad til varsel om oppstart. Innspill Slåtsveen, dat Argumenterer for at det bør utarbeides konsekvensutredning med bakgrunn i forskriftens krav knyttet til ny utbygging over m2 BRA. Fremmer videre at det bør vurderes arkitektkonkurranse ved planlegging av ny bebyggelse for å bevare og styrke stedsidentiteten. Det bør legges strenge føringer for estetikk og arkitektur. Kommentar fra forslagsstiller Det vises til vurdering av behov for konsekvensutredning, der det konkluderes med at tiltak det legges til rette for i planforslaget, ikke utløser krav til konsekvenser av forhold som har vesentlig påvirkning på miljø og samfunn. Detaljplanen forholder seg i det vesentligste til overordnet områdeplan og kommuneplan. En detaljplan utarbeides som regel av private utbyggere. I dette tilfellet har kommunen valgt selv å detaljregulere området før arealene selges til private. Dette gjør at kommunen som samfunnsbygger og stedsutvikler, har kunnet legge føringer for utviklingen på S5 som en ellers vanskelig kunne oppnådd ved behandling av privat utbyggingsplan. Det har vært stort fokus på stedstilpasset og moderne arkitektur og opparbeidelse av gode felles uterom i denne

3 Eksisterende park bør bevares i den grad det er mulig. Rogaland fylkeskommune, dat Anfører at formålet det planlegges for er i tråd med områdeplanen og har derfor ingen innvending til at det igangsettes detaljreguleringsarbeid. Det forutsettes at regionale føringer, retningslinjer og bestemmelser i overordnet plan blir fulgt. Anne Marie Tveit Dette var et muntlig innspill til kommunen per telefon. Innspillet omhandlet bygningshøyder. Tveit fremmet at de nye bygningene bør være lavere for å unngå at området blir for tett og at bygningene blokkerer utsynsmuligheter fra Nyvollsgården. Høye bygg vil også skape mye skygge. planen. En ser dermed ikke behov for at det skal utlyses arkitektkonkurranse for dette feltet. Eksisterende park vil beholdes som parkareal og eksisterende trær skal beholdes i den grad det er mulig. Planforslaget tilrettelegger for en opprustning og utvidelse av dagens park. I all hovedsak er detaljplanen en videreføring av krav og begrensninger angitt i områdeplanen. Parkeringskravet er noe redusert og maks tillatte bygningshøyder noe utvidet ift gjeldende reguleringsplan. Det foreslås alternativ måte til å oppfylle regionale retningslinjer mhp arealkrav til felles uteoppholdsarealer. Planforslaget tilrettelegger for en utnyttelsesgrad/ tetthet i tråd med overordnet områdeplan. Rådmannens vurdering er at planforslaget bidrar til en tettere bystruktur, som også gjør felt S5 mer tilgjengelig. Utbygging som foreslått, vil skape attraktive uterom med gode solforhold. Det vises for øvrig til illustrasjonsmateriell som viser sol-/ skyggeforhold ved mulig utbygging i tråd med planforslaget. Lovverk/retningslinjer: Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst 6 uker. Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn, jf. pbl Behandling av reguleringsplanforslag. Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksfremlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, jf. pbl Vedtak av reguleringsplan. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage. Planforslaget:

4 Planlagt arealbruk: Planområdet er totalt 16,8 daa, hvorav bebyggelsen (bolig/forretning/kontor) er på 7790 m2, grøntstruktur (park) er på 3566 m2, gangareal/gågate er på 2264 m2. Det reguleres i tillegg vei, fortau, gang- og sykkelvei, trafostasjon, renovasjon, og andre typer bebyggelse og anlegg. Parkering reguleres under bakken; både under bebyggelsen og offentlige arealer. Bebyggelsens plassering og utforming: Reguleringsplanen gir rom for ny bebyggelse på felt BKB4, BKB5 og o_bab, i tillegg til en utvidelse på ca. 550 m2 på BKB3. Byggelinjer for de nye feltene er plassert for å forme og definere de offentlige rommene rundt. I eksisterende felt BKB3 skal nordre fasade mot delområde BKB4, plasseres i formålsgrensen. Dette gjøres for å definere gateløpet og legge til rette for en intim gågate. For ny bebyggelse gir reguleringsplanen føringer for volumer og fasadenes henvendelse mot offentlige arealer. Bestemmelser på antall bygningsvolumer, høyder og takform skal sikre at ny bebyggelse får en skala som er samstemt med eksisterende bebyggelse. Figur 1 Forslag til detaljregulering for felt S5. Nye bygg og uterom så vel som rehabiliteringer, skal fremme planområdet som et allment tilgjengelig byrom. Arkitektonisk kvalitet skal vektlegges. Formingsveileder gir føringer om utforming og materialvalg. Figur 2 Mulig ny bebyggelse og fordeling nærings- (grønt) og boligformål (gult). Utnyttelsesgrad:

5 Det legges til rette for totalt m2 BRA innenfor planområdet. Dette inkluderer eksisterende bygningsmasse. Underjordisk parkeringsanlegg er ikke tatt med i beregning av BRA. Det gis mulighet for å bygge 500 m2 BRA mer enn maks utnyttelse satt i områdeplanen. Arealet dekker offentlig anlegg o_bab som skal benyttes til offentlig formål. Det er vurdert at overskridelsen kan tilrås på grunn av at bygget ikke vil generere behov for flere parkeringsplasser. Bygget er tiltenkt som et samlingspunkt for ulike interessegrupper, og/eller barn og unge. Det kan tilrettelegges for aktivitet på tak med f.eks. en liten ballbane Figur 3 Eksempel på utforming av offentlig bygg (o_bab). Dette er et turistkontor i Arteixo, Spania. eller annen aktivitet. I tillegg skal bygget inneholde trapperom, heis, offentlige toalett og sykkelparkering. Eksisterende bebyggelse er beregnet til ca m2 BRA. Barnehagebygget er da ikke medregnet, siden dette forutsettes revet. Næringsarealer: Planforslaget sikrer en funksjonsdeling innenfor alle delfelt regulert til kombinert formål (BKB). For BKB1 BKB3, som i dag er bebygget, kreves det ved nybygg eller ombygging at 40 % av bebyggelsen disponeres til forretning- eller kontorformål. For BKB4 skal 50 % av bebyggelsen disponeres til næring og for felt BKB5 er tilsvarende minstekrav angitt til 15 %. Samlet gir dette en fordeling på ca. 40 % næring og 60 % bolig i planområdet. Bebyggelsen på BKB4 har fått høyere andel av næringsareal på grunn av sin plassering ut mot handelsgaten Jon Torbergssons vei. Det totale potensialet for næringsareal blir 5488 m2 BRA: - BKB1 3: 3080 m2 BRA (forutsatt full utnyttelse) - BKB4: 1875 m2 BRA - BKB5: 533 m2 BRA Boliger: Det totale arealet (BRA) som kan benyttes til boligformål i planen, er 9512 m2. Med områdeplanens utgangspunkt for tetthet på 100 m2 BRA per boenhet (inkludert felles gangarealer o.l.), kan en forvente at maks utbygging vil inneholde ca. 95 boenheter innenfor planområdet, inkludert eksisterende boliger. Dette gir en tetthet på 5,6 boliger per dekar. Til sammenligning dersom gjennomsnittsstørrelsen reduseres til 75 m2 BRA per boenhet, kan en forvente totalt 126 boenheter innenfor planområdet. Dette gir en tetthet på 7,5 boliger per dekar. Med tanke på at området skal bebygges med næringsarealer i tillegg til boligareal, frarådes det i denne plan å utbygge området med så lav gjennomsnittsstørrelse per boenhet som 75 m2 BRA. 75m2 BRA er likevel benyttet som en ytterlighet for beregning av antall parkeringsplasser til bolig. Bebyggelsens høyde:

6 Høyder i bebyggelsen er satt med utgangspunkt i områdeplan og omkringliggende bebyggelse, men er økt noe i forhold til disse. I områdeplanen er gesimshøyden satt til 8,5 m og mønehøyden til 13 m. Det er også krav til at 1. etasje skal være 4,2 m høy for publikumsrettet virksomhet. Med disse bestemmelsene blir bebyggelsen 3 etasjer. Dette kan bli økonomisk tungt både å bygge og drifte pga. krav om heis. Med en økning i gesimshøyden til 10,5 m og en noe høyere mønehøyde enn i dag, kan bebyggelsen få 4 etasjer og ha en margin til å ta opp krav til endringer om økt isolering i byggteknisk forskrift. Det er satt alternative bestemmelser for mønehøyder for å gi rom til en høy og tilpasset utnyttelse av tomta. Bebyggelsen skal ha skråtak med graders helning, og pulttak tillates ikke. Maks mønehøyde for et horisontalt møne er 14,5 meter. Dersom mønet skrås med en helning på minimum 6 grader, tillates det ett toppunkt på inntil 16,0 meter. Denne bestemmelsen er satt for å åpne for tilpasning av amorfe bygningsformer, og at bygget på enkelte steder kan være bredere enn m. Det oppnås dermed et fleksibelt plangrep med mulighet for maksimal utnyttelse av tomta. Krav om skrått møne sikrer en bedre tilpasning til øvrig bebyggelse og en form som harmonerer med saltaksprinsippet fra flere vinkler. Figur 4 Illustrasjonen viser ny bebyggelse. Bygningshøyder og oppriss illustrerer makshøyder og takform. Uteoppholdsarealer: Planen legger klare føringer for offentlige oppholdsarealer ved at offentlige gaterom og park er regulerte. I planen skapes det varierende offentlige og private uterom. Innenfor planområdet skal det etableres en smal og intim gågate (o_sgg4), en bredere gågate/akse (o_sgg3), og et parkområde. Vedlegg 6 viser en visualisering med perspektiv som viser hvordan miljøet kan bli seende ut ved parken og bred gågate. Aksen (o_sgg3) legges opp til å kunne være fleksibel for ulike aktiviteter og skape en overgang mellom parken og den intime gågaten. Funksjoner fra bebyggelsen, som detaljhandel, restauranter, osv. vil også påvirke aktivitetene i gaterommet. Parken skal oppgraderes og utvides. I utvidelsen skal det opparbeides en lekeplass. Det er en intensjon at området kan fungere som en «bakgård» eller «uformelt torg» for innbyggerne i landsbyen med installasjoner som henvender seg til større barn/ungdom. Formingsveilederen gir retningslinjer for utforming og materialvalg ved etablering av nybygg og alle offentlige uterom. Formingsveilederen er et tilleggsdokument til plankart og reguleringsbestemmelser. Til offentlige og felles uteoppholdsarealer stilles det krav til minimum 50 % solbelysning ved vårjevndøgn kl. 15:00. Planen benytter virkemiddelet «blågrønn faktor» for å heve kvaliteten på lokal overvannshåndtering, uterommet og bruken av vegetasjon. «Verktøyet skal bidra med å sikre at slike overvanns- og vegetasjonskvaliteter ivaretas av utbygger på den enkelte tomt gjennom kompensasjon for tap av grønne arealer og permeable flater (flater som gir mulighet for infiltrasjon). Formålet med blågrønn faktor er å motivere utbygger til ivareta og øke

7 innslaget av forskjellige blågrønne kvaliteter i uterom, slik som åpen overvannshåndtering og bevaring/planting av trær», jf. side 4 i Blågrønn faktor Veileder byggesak dat Ved byggesøknad må en blågrønn faktor på minimum 0,7 dokumenters. I tillegg til offentlige uterom er det også satt krav til oppdeling av bebyggelsen innenfor delfeltene BKB4 og BKB5 slik at det skapes halv-private uterom internt i delfeltene. Det er satt minste arealkrav til de halv-private uterommene. Arealene skal være mest mulig sammenhengende. Det er ikke satt krav til minimum prosentandel solbelysning ved vårjevndøgn for de halv-private uterommene. Planen stiller heller ikke krav til privat uteplass tilknyttet boenhet. Planen vektlegger offentlige / felles uteoppholdsareal, utforming av gaterommet og tett sentrumsbebyggelse mer enn behovet for private hager. Det er en intensjon at de offentlige uteoppholdsarealene skal tilføre sentrum kvaliteter i tillegg til å være felles for bebyggelsen i planområdet. Det har derfor ikke blitt satt krav til minste uteoppholdsareal (MUA) per boenhet. Regionalplan for Jæren gir retningslinjer om minste felles uteoppholdsareal med størrelse på 30 m2 per boenhet. Forutsatt 126 boenheter innenfor planområdet, vil det utgjøre et uteoppholdsareal på 3780 m2. Ved 95 boenheter innenfor planområdet, vil det utgjøre et uteoppholdsareal på 2850 m2. Parken (GP) og gågatene (o_sgg3 og o_sgg4) utgjør til sammen 5405 m2, som er mer enn kravet til retningslinjene i regionalplanen. I følge områdeplanen kan parken (og torget) benyttes til felles uteoppholdsareal for bebyggelse innenfor hele områdeplanen. Parken og gågatenes areal bør derfor overskride regionalplanens krav ettersom de er ment for både innbyggere innenfor og utenfor detaljplanområdet.

8 Figur 5 Illustrasjonsplan som viser en tenkt bebyggelse og offentlige og private uterom. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at søknad om rammetillatelse skal vise full utbygging for hele planområdet med alle byggeområder, også dersom første byggetrinn ikke omfatter full utbygging. I tillegg sikrer rekkefølgekrav at alle uteoppholdsarealer og trafikkarealer er ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. Det er dermed nødvendig å se hele feltet i en sammenheng siden planen forutsetter etablering av parkeringsanlegg med offentlig tilgjengelige plasser før det etableres torg, parkanlegg og bebyggelse over anlegget. Parkeringsanlegget skal ikke eies eller driftes av kommunen, men uteoppholdsarealene over p-anlegget skal være offentlige. Planforslaget avviker dermed noe fra vedtaket i KPU-sak 41/14 vedtatt angående økonomisk gjennomføringsevne: «Utgangspunkt for videre arbeid er etter prinsippet med en struktur som vertikalt skiller offentlig tilgjengelige (åpne) og private areal over og under grunnen, slik at planens gjennomføringsevne styrkes.»

9 Årsaken til at en har gått bort fra dette, er at planområdet vurderes som et relativt lite område. Det vil være enklere å kontrollere at utbyggingen av hele planområdet skjer innenfor en tidsramme, fra igangsatt utbygging til ferdigstilling, dersom én utbygger kjøper området. I tillegg er det ikke etablert frikjøpsordning i Randaberg kommune eller etablert kommunalt parkeringsselskap til å drifte og vedlikeholde parkeringsanlegg. Av denne grunn anbefaler ikke rådmannen at kommunen skal drifte et parkeringsanlegg innenfor planområde. Det viser seg også å være problematisk å oppnå tilstrekkelig parkeringskapasitet dersom en benytter ovennevnte prinsipp til eiendomsstruktur. Dette var noe som kom frem under detaljeringen av parkeringsanlegget. Varelevering: Varelevering kan skje over gågaten (SGG4) og via parkeringsanlegg. Varelevering i gangareal skal tidsbegrenses. Tidspunkt for varelevering i gangareal fastsettes av vegmyndighet. Trafikkløsning og kjøreatkomst: Planforslaget tilrettelegger for én, felles adkomst fra o_sv1/ Andreas Harestads vei. Adkomst til eksisterende, private parkeringsanlegg under BKB1 og BKB3 er i bestemmelsene sikret ivaretatt ved etablering av nytt parkeringsanlegg. Parkering: Følgende parkeringskrav foreslås skal være gjeldende innenfor planområdet: - Bolig: 1,0 plasser per bolig - Næring: 1,2 plasser per 100 m2 BRA - 10 % av p-plassene skal etableres med ladepunkt for el-bil - 5 % av p-plassene skal være HC-plasser Det legges til rette for underjordisk parkeringsanlegg. Det skal fortrinnsvis ikke etableres parkeringsanlegg under parken, utenom der det tillates i bestemmelsesområde #1. Parkeringsanlegget erstatter dagens overflateparkering ved at det sikres 60 offentlig tilgjengelige p-plasser i parkeringsanlegg innenfor bestemmelsesområde #1. De 60 p- plassene skal dekke deler av kravet til næringsparkering for BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 og BKB5. Hvert delfelt er «tildelt» et antall plasser innenfor de 60 plassene. Ytterligere parkeringsplasser til næring som kreves utover de 60 plassene, må sikres utenom. Planen hindrer ikke at det kan etableres flere enn 60 plasser innenfor bestemmelsesområde #1 såkalte tilleggsplasser. Det vil si at dersom et delfelt har et større krav til antall plasser næringsparkering enn det som dekkes innenfor de 60 plassene, må de resterende plassene dekkes enten i parkeringsanlegg under bebyggelsen, eller på tilleggsplasser (som er utover de 60 plassene) i bestemmelsesområde #1.

10 Figur 6 Forslag til parkeringsanlegg. Se vedlegg 14. Foreslått parkeringskrav er en forenkling og reduksjon av parkeringskravet i forhold til overordnet områdeplan. Endringen gjelder næringsparkering. I områdeplanen er det satt ulike krav til bruk av næringsareal. Bruken av næringsarealet kan endre seg over tid (fra f.eks. kontor til detaljhandel og visa versa), mens parkeringsløsningen ikke er like fleksibel. Dette kan skape problemer når området er utbygd. Det foreslås derfor at parkeringskravet til detaljhandel, kjøpesenter og kontor sammenfattes til et samlet parkeringskrav for næringsareal. Figur 7 Illustrasjonen til venstre viser hvor arealkrevende et anlegg er ut fra områdeplanens parkeringskrav. Illustrasjonen i midten viser et anlegg i henhold til planforslagets parkeringskrav og med bruk av ordinære parkeringsplasser til bolig. Illustrasjonen til høyre viser et anlegg i henhold til planforslagets parkeringskrav, men med bruk av mekanisk anlegg til boligparkering. Grønn markering er næring, gult er bolig, og grønn-gule-striper er bolig og næring.

11 Dersom nytt parkeringsanlegg for næringsparkering for hele området og boligparkering til BKB4, BKB5 og gnr/bnr 49/605, skal følge områdeplanens parkeringsnorm, vil det være et estimert behov for 220 plasser. Dette er både svært arealkrevende og kostbart sammenlignet med foreslått parkeringsnorm i denne plan. Det krever utbygging under hele parken eller at man etablerer anlegget i 2 etasjer for å unngå utbygging under parken. 2 etasjers anlegg medfører ytterligere kostnader. Med foreslått parkeringsnorm reduseres antallet til 142 plasser, som også er vesentlig rimeligere i utbyggingskostnad. Figur 7 viser hvor arealkrevende de ulike anleggene vil være. Estimerte kostnader for anleggene fremgår av tabell 1. Tabell 1 Estimerte byggekostnader. P-anlegg med 220 plasser i én etasje (i henhold til områdeplanens p-krav) P-anlegg med 220 plasser i to etasjer (i henhold til områdeplanens p-krav) P-anlegg i kjeller med 140 plasser i én etasje (nytt forslag til p-krav) Kostnad: kr Kostnad: kr Kostnad: kr Estimatene er baserte på beløp nevnt i kapittel 3.4 i rapport om Parkeringsanlegg i Randaberg sentrum datert Dett er antatte kostnader for anlegg i ulike antall etasjer. Regionalplanen for Jæren sine føringer er en parkeringsdekning på maksimalt 0,75 1 plasser per 100 m2 BRA for næringsbygg i næringsområder med høy urbaniseringsgrad (kategori 1). I områderegulering for Sola sentrum er parkeringsnormen 1,2 plasser per 100 kvm BRA for forretning og 1,0 plasser per 100 kvm BRA for kontor og annen næring. I kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura foreslås det en parkeringsnorm på 1,2 p-plasser per 100 kvm BRA. En parkeringsnorm for næring på 1,2 plasser per 100 kvm BRA er dermed i tråd med nye parkeringsnormer som etableres i nord- Jæren. Rekkefølgebestemmelser: Planen stiller krav til at offentlig parkeringsanlegg, renovasjon, park, samt alle offentlige og private veier, gangarealer og felles uteareal skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. I tillegg skal det dokumenteres tilstrekkelig skolekapasitet før utbygging. Det må også redegjøres for eventuell forurensning i bakken og hvordan denne håndteres før rammetillatelse kan gis. Konsekvenser av planforslaget: Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene i overordnete planer. Hovedformålene er videreført fra kommunedelplanen og områdeplanen. Krav til tetthet er også i tråd med overordnete føringer. Parkering, høyder og krav til uteoppholdsareal/ lek er endret ift gjeldende områdeplan og regionalplan Jæren. De nye bebyggelsesområdene bidrar til å skape en mer definert romstruktur og kontinuitet i byrommene. Det er en intensjon at fasadene, detaljering og materialbruk i nytt prosjekt avstemmes mot den eksisterende bebyggelsen slik at det kan fungere som en mediator som

12 syr sammen de ulike byggene i kvartalet. Selv om høydene økes i forhold til eksisterende bebyggelse, er det forsøkt å ivareta og møte eksisterende bebyggelse ved å beholde den karakteristiske takformen. Figur 8 Snitt med illustrert ny bebyggelse blant eksisterende (hvitt). Etablering/ oppgradering av gågate/allmenning og landsbypark vil være et positivt bidrag til alle aldersgrupper. Det har i planen vært fokus på at offentlige uterom skal utformes med tanke på god tilgjengelighet og attraktivitet for brukere av sentrum og da spesielt barn og unge. Barns interesser anses å være ivaretatt i detaljplan for felt S5. Kommunen er eier av de ubebygde arealene innenfor planområdet og tar sikte på å selge disse som utbyggingstomter når det foreligger vedtatt detaljplan for området. Rekkefølgekrav sikrer at parkeringsanlegg, uteoppholdsarealer, gangveger, park og lekearealer samt renovasjonspunkt etableres før ferdigstillelse av ny bebyggelse. Bekostning av dette vil være et forhold som avklares ved salg av tomten, eller gjennom utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen. Kommunen har ikke til hensikt å bekoste eller drifte parkeringsanlegget. Park og gågate/torg vil i framtiden, etter opparbeidelse vedlikeholdes av kommunen som offentlige arealer. Planforslagets endringer anses ikke å medføre vesentlige negative konsekvenser for næringsinteresser. Parkeringen legges under bakken, mens varelevering opprettholdes på bakken. Parkeringsplasser til næringsarealer reduseres. Til gjengjeld vil flere boenheter bidra til et større kundegrunnlag i Randaberg sentrum. Rådmannens vurdering: Planen legger opp til at det skapes attraktive uterom, bygges tett og styrker grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. Dette samsvarer med forventningene i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Planen er i all hovedsak i tråd med kommunedelplan for sentrum (PLANID ) og områdeplan for Randaberg sentrum (PLANID ). Likevel avviker planen fra kravene til parkering og høyder i forhold til disse planene. Reduserte parkeringskrav bør ikke kun vurderes ut fra hvilke muligheter planområdet har for anlegging av parkeringsanlegg, men også ses opp mot nasjonale forventninger. Tilsvarende gjelder for bebyggelsen. Planforslagets økte høyder er både mer hensiktsmessige i forhold til arealeffektivitet, men også i tråd med de nasjonale forventningene til å skape kompakte byer og tettsteder. Selv om planen ikke benytter samme metode for å sikre gode uteoppholdsareal som regionalplanen, så ivaretar planen de samme intensjonene som regionalplanen. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) er erstattet med et konkret avsatt og regulert areal til formålet.

13 Planen anses å være et positivt bidrag i sentrum. Uterommene tilrettelegges for mennesker istedenfor biler. Dette fremgår av grepene med å redusere parkeringskravet, legge parkeringen under bakken, og fokusere på utforming av uteoppholdsarealer. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut for offentlig ettersyn. Saksbehandler: Einar Serigstad Tjenesteområdesjef: Anne-Kristin Gangenes Hvilke planer har dette konsekvenser for: Kommuneplan for Randaberg Kommunedelplan for Randaberg sentrum Områdeplan for Randaberg sentrum Særutskrift: Asplan Viak AS

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 14.01.16 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

DETALJPLAN FOR RANDABERG SENTRUM, FELT S5 PLANID 2014001. BESTEMMELSER.

DETALJPLAN FOR RANDABERG SENTRUM, FELT S5 PLANID 2014001. BESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR RANDABERG SENTRUM, FELT S5 PLANID 2014001. BESTEMMELSER. 1 FORMÅL MED PLANEN Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny bebyggelse med kombinert bolig - / næringsformål, offentlig uterom

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5 PLANID 2014001 Vedtatt i kommunestyret 11.02.2016, sak 4/16. 1 FORMÅL MED PLANEN Hensikten med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-127 L12 Randaberg 13.11.2013 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: 2008005 Vedtatt i Kommunestyret 21.03.2013, sak 14/13 Mindre endring vedtatt

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-2. GANGSBEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-2. GANGSBEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-48 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-2. GANGSBEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Andre dokumenter: 6. Brev om begrenset høring datert (Områderegulering Randaberg sentrum) 7. Beregning arealer og parkering

Saksframlegg. Andre dokumenter: 6. Brev om begrenset høring datert (Områderegulering Randaberg sentrum) 7. Beregning arealer og parkering Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-16 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG DELFELT S2-1. GANGSBEHANDLING PLANID 2014008 K-kode: PLAN 2014008 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Saksprotokoll. Klagen fra Gaute Arnesen, Helge Lyster og Olav Nybø datert 28.08.13, tas delvis til følge.

Saksprotokoll. Klagen fra Gaute Arnesen, Helge Lyster og Olav Nybø datert 28.08.13, tas delvis til følge. Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 31.10.2013 Sak: 41/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 08/127 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK - PLANID 2008005 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR FORMANNSKAPET 17.12.2014 FSK-/

UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR FORMANNSKAPET 17.12.2014 FSK-/ SANDE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saknr.: Løpenr.: Arkivkode: 14/304-15 12671/14 L12 - Saken behandles slik: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR FORMANNSKAPET 17.12.2014 FSK-/ FØRSTEGANGS BEHANDLING - HAGEBYEN, NORDRE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-2224/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 10.02.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre 3. september 2015, sak 63/15 Sist revidert 22.05.2015 2 1 Formål Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1795 DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI Dato:... 10.10.2014 Dato for siste revisjon:... 24.06.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: DETALJREGULERING FOR ROM NÆRINGSOMRÅDE BYGGETRINN 2 REGULERINGSBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE PLANKART DATERT:03.02.15 Revidert i hht. vedtak 18.02.2015 PlanID 201210 GENERELT 1. Det regulerte området er

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Heimannsåsen, Røyken kommune

Forslag til reguleringsplan for Heimannsåsen, Røyken kommune Forslag til reguleringsplan for Heimannsåsen, Røyken kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger 1.4 Bakgrunn for og formålet med planarbeidet

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer