ÅRSBERETNING 1998 / 99.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 1998 / 99."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 1998 / 99. (20/ /5-1999) FELLESSKAP GIR KUNNSKAP OG TRYGGHET

2 UF - Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: LEDER: Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten. NESTLEDER: Stig Hefstad Wang, UF - Oslo, politiet. SEKRETÆR: Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet. KASSERER: Are Olimb, UF - Asker & Bærum, brannvesenet. STYREMEDLEM: Terje Sedal, UF - Hol & Geilo, ambulansetjenesten. STYREMEDLEM: Per-Olav Hjelstad, UF - Grenland, brannvesenet. VARAREPRESENTANT: Einar Bråstad, UF - Stavanger, politiet. VARAREPRESENTANT: Grete Rugland, UF - Alta, politiet. FAGLIGE OBSERVATØRER: REVISORER: VALGKOMITE: Ole Valen, politiet. m/ vararepresentant Geir Wingereid. Pål Madsen, ambulansetjenesten. m/ vararepresentant Jon-Erik Steen Hansen Harald Haslie, brannvesenet. m/ vararepresentant Bjørn Ove Pedersen. Gunnar Haugen, lensmann i Ås i Akershus. Drude Fogh, Oslo politidistrikt. Ole Valen, Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder. Lars Brenden, Oslo brann- og redningsetat. Willy Skogstad, AMK-leder SiA. Det er i perioden avholdt tre landsstyremøter. Disse er avholdt på Fredrikstad brannstasjon, Gardermoen politistasjon og Elverum politistasjon. Leder, nestleder, sekretær og kasserer som til daglig tar seg av UF Norges gjøremål har avholdt flere arbeidsmøter i perioden. Lederen har også holdt jevnlig kontakt med de øvrige medlemmer over telefon. Det har også vært en stor tilgang på henvendelser og saker til sekretariatet i perioden.

3 Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker: Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg: Antall lokale fellesutvalg i Norge er mangedoblet siden stiftelsen av UF - Norge 10. november UF - Norges styremedlemmer har avsatt mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste anledninger har representanter fra UF - Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter og på selve stiftelsesmøtet. Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter forrige Landsmøte i mai 1998 med 43 registrerte fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 54 lokale fellesutvalg i dag er i drift. I praksis vil det si at det er stiftet minst ett nytt fellesutvalg hver måned også i år! Vi vet også at det skal stiftes fellesutvalg flere steder før sommeren. Dette er fortsatt noen av hovedoppgavene til landsstyret. Det er hyggelig å registrere at utrykningspersonellet trives bedre i fellesskapet! UF - Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med. Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig. Det er i perioden nedsatt flere arbeidsgrupper som har tatt for seg bl.a.: Luftambulansetjenesten i Norge - NOU 1998:8: Einar Bråstad, Jon-Erik Steen Hansen og Per-Olav Hjelstad har samordnet innkomne uttalelser fra de lokale fellesutvalg og utarbeidet høringsuttalelse fra UF - Norge til Sosial- og helsedepartementet om saken. Hvis det haster. - NOU 1998:9: Pål Madsen, Terje Sedal og Harald Haslie har samordnet innkomne uttalelser fra de lokale fellesutvalg og utarbeidet høringsuttalelse fra UF - Norge til Sosial- og helsedepartementet om saken. Prosjektgrupper: Erfaringsgruppe : Per-Olav Hjelstad, Lasse Hermansen og Dag Myhr har arbeidet med arrangering av temadager som tok for seg den tragiske diskotekbrannen i Gøteborg oktober 1998 der 63 ungdommer omkom og over 200 ble skadet. I den anledning fikk vi Reine Carlsson, første røykdykker på stedet, Sten Schääf, politiets operative sjef og Ronny Moberg, avd. sykepleier på akuttmottaket til å komme til Norge for å dele sine erfaringer med norske redningsmannskaper. Temadagene ble avholdt på Ullevål sykehus store auditoriet 28/1-99 med ca. 275 personer til stede, og i Gardeleiren på Huseby 29/1-99 med ca. 150 personer til stede. Lørdag 30/1-99 ble det arrangert en liknende temadag av UF - Grenland på fylkessykehuset i Telemark, Skien med Reine Carlsson som foredragsholder med godt over 100 personer til stede. Disse temadagene har for øvrig dannet grunnlaget for flere slike temadager rundt om i Norge, med det resultat at UF - Fredrikstad også har avholdt temakveld over temaet med ca. 150 personer til stede.

4 Førstehjelp/Akuttmedisin : Bjørn Ove Pedersen, Moss brannvesen, Trond Boye Hansen, Ambulansetjenesten i Oslo og Henning Johansen, Nord-Jarlsberg politidistrikt arbeider med å bedre den generelle førstehjelpsutdanningen blant politi og brannfolk. Her kan bl.a. nevnes muligheten for utplassering av defibrilatorer hos brann og politi. I denne anledning sendte UF Norge disse på seminaret Det første norske arbeidsseminar i hjerte- lungeredning for utrykningspersonell som ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen. Sambandsgruppe : I tiden frem til det nye Tetrasambandet er operativt, ser en stor nytte i bruk av de allerede oppegående redningskanalene. Arbeidsgruppen som består av Lasse Hermansen, Frode Flesjø, UF-Svalbard og Willy Skogstad, AMK-leder SiA har foreløpig avholdt ett møte og foretatt en arbeidsfordeling. Lasse Hermansen vil utarbeide forslag til bruk av redningskanalen i veitunneler og Frode Flesjø i forbindelse med fjellredningstjenesten. Willy Skogstad, AMK-leder SiA, har utarbeidet et notat som omhandler bruk og kanalinnstillinger for redningskanalene. Tunellgruppe : Lasse Hermansen, Thor Kristiansen, Oslo brann- og redningsetat og Olav Jakob Aaase fra Sogndal politistasjon er oppnevnt til å utrede redningsinnsats og utrykningspersonellets sikkerhet ved innsats i tunneler. Arbeidsgruppen har også henvendt seg til DBE for og få frem opplysninger om de faktiske forhold i forbindelse med den katastrofale brannen i Mont-Blanc tunellen. Lasse Hermansen som også er styremedlem i UF Follo leder en prosjektgruppe som skal gjennomføre en større objektøvelse før åpningen av Oslofjordforbindelsen fra Frogn til Hurum i år Ledermerking/uniformering for ambulansetjenesten : Harald Haslie, Leif-Anders Valås, Lørenskog lensmannskontor og Ronald Rolfsen, Ambulansetjenesten i Akershus har utarbeidet et forslag til ledermerking for ambulansetjenesten i Norge. Forslaget er oversendt en landsomfattende arbeidsgruppe bestående av representanter fra ambulansetjenesten i Norge, som ledes av assisterende ambulansesjef i Oslo, Anders Halden. UF Norge er representert i denne arbeidsgruppen med Lasse Hermansen. Fagmerking/brannvesen : UF Norge har i lengre tid arbeidet med fagmerking av utrykningspersonell ved den såkalte sjakkmønsterrefleksen. Dette er nå så godt som innført innenfor ambulansetjenesten i Norge. Når det gjelder brannbekledningen har den reflekstypen som hittil har blitt brukt ikke oppfylt kravene til høy temperatur. UF Norge har i denne sammenheng vært i god dialog med en refleksprodusent som i disse dager har laget en refleks som tilfredsstiller dette kravet. I den anledning vil UF Norge i samarbeid med refleksprodusenten avholde et informasjonsmøte for produsenter av vernebekledning og innkjøpsansvarlige i de forskjellige etater.

5 Av aktiviteter og temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg kan bl.a. nevnes: Krisemestring og viktigheten av debriefing etter alvorlige ulykker, og forholdet til pårørende etter ulykker v/ sykehusprest Iver Fagerli og politibetjent Jan Birger Jacobsen. Presentasjon av lokal AMK-sentral med innføring i interne og eksterne kommunikasjonsmidler UF-Grenlands engasjement med hjelp til våre kolleger i Onesti i Romaia Der det er samlet inn atskillig utstyr til det elles så dårlig utrustede brannvesen.(omtalt som egen artikkel i tidsskriftet Brannmannen ). Hvordan blir sykeflytransporter administrert i inn- og utland? Skarpe oppdrag, dette er oppdrag vi alle i redningstjenesten kan bli involvert i v/bjørn Vidar Åslans, Skien politistasjon. Farlig gods og fareklasser m.m. v/pb. - spesialmedarbeider Harald Klemmetsen, Oslo politidistrikt. Trippelvarsling oppklaring / avklaring omkring forholdet Dette har vært tema hos flere lokale fellesutvalg med gode resultater i ettertid. Rutiner / mangler på rutiner ved en brann i et bolighus i Oslo v/varabrannsjef Oleiv Hoel fra Oslo brann- og redningsetat. Informasjonsaksjon på riksvei 3 gjennom Østerdalen der UF Elverum i samarbeid med Statens veivesen, Hedmark og Østerdal politidistrikt gjennomførte en stor informasjonsaksjon der 2300 kjøretøyer, derav 80 lastebiler ble stoppet og gitt informasjon om det store antall ulykker som rammer denne strekningen hvert år. Airbag i kjøretøy Hvordan forholder vi oss til ikke utløste airbager ved frigjøring av fastklemte personer. Dette har vært tema i flere lokale fellesutvalg. Krisereaksjoner v/tony Gerdrup. Bruk av redningskanalene Trening i bruk av disse har vært tema i flere lokale fellesutvalg. Felles kartverk i alle etatenes utrykningskjøretøyer UF Moss er godt i gang med utførelsen av dette. Hospitering hos hverandre Dette er utført flere steder for å bedre forstå hverandres arbeidssituasjon. Svalbardulykken på Operafjellet Ulike erfaringsforedrag er holdt rundt om i landet av forskjellige forelesere. Øvelse Follotunellen Nye E-6 i Akershus. Befaring og planspill ble utført to kvelder like før åpningen. Dette har resultert i konkrete innsatsplaner for eventuelle ulykker i tunnellen. Bre- / fjellklatring og redning Et meget aktuelt tema for medlemmene av UF Svalbard. Åpen dag på brannstasjonen Et populært tiltak for så vel voksne som barn! Informasjon til nye politistudenter om Ufs arbeide Trykking av UF-brosjyrer Kollegastøttekurs mellom etatene Austbøtragedien Hvile erfaringer kan vi trekke etter dette v/ hovedverneombud Ole Valen. I tillegg er det utført felles samlinger, reiser, befaringer, sportsarrangementer for utrykningsmannskaper, sosiale sammenkomster for å bli bedre kjent med hverandre og annen virksomhet av enhver art. Det er gitt informasjon om vår virksomhet på Sivilforsvarets skoler i Trondheim og på Starum i forbindelse med kurset Samvirke på skadestedet. Det er avholdt flere trafikksikkerhetsdager for forsvarets rekruttskoler i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

6 Økonomistyring / innkjøp / sponsorstøtte: UF - Norge er avhengig av økonomisk støtte for at organisasjonen kan utøve sitt virke på en forsvarlig måte. Økonomien i det forholdsvis nystiftede utvalget har vært anstrengt, men vi fikk i inneværende periode en økonomisk støtte på kr. 25,000,- fra Justisdepartementet, Rednings- og Beredskapsavdelingen og kr ,- fra Politiets Fellesforbund, noe som gjorde det vesentlig lettere å få utført vårt arbeid på en skikkelig måte. Da vi ser av vår foreløpige regnskapsoversikt, så har reiseutgiftene som dekker kun de faktiske reisebillettutgifter og bensinutgifter for styremedlemmenes reiser til UF Norges styremøter og lokale stiftelsesmøter, gjort et godt innhogg i vår økonomiske situasjon. Videre er det i perioden innkjøpt egen telefaks og telefonlinje, og det er kjøpt inn brevark og konvolutter påtrykt vår logo. Kasserer Are Olimb arbeider kontinuerlig med å få til økonomisk støtte til UF Norge, noe som er en krevende jobb. UF NORGES LANDSSTYRE VIL TAKKE DE SOM GJENNOM PERIODEN HAR BIDRATT TIL AT UF NORGE FORTSETTER SIN FREMGANG! Husk Utrykningspersonellets Fellesutvalgs motto: I stedet for å snakke om hverandre, så snakker vi med hverandre! Ski 28. mai 1999 Lasse Hermansen Stig Hefstad Wang Dag Myhr Are Olimb (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Per-Olav Hjelstad Terje Sedal Einar Bråstad Grete Rugland (sign.) (sign.) (sign.) (sign.)

7 .

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: LEDER: Lasse Hermansen, UF-Follo, luftambulansetjenesten. NESTLEDER: Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet. SEKRETÆR: Dag Myhr, UF-Oslo,

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk.

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. Til stede: Per Henrik Bykvist Tom LØvskogen SteinOlaf RØberg Terje Horten Håkon Sæves

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2013

Årsberetning NRBR IKS 2013 Årsberetning NRBR IKS 2013 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen

Detaljer

2. FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID

2. FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations GENERALFORSAMLINGEN Sandefjord, 21. april 2007. Beretning for

Detaljer

ÅRSBERETNING RESTVERDIREDNING 2012

ÅRSBERETNING RESTVERDIREDNING 2012 ÅRSBERETNING RESTVERDIREDNING 2012 Innledning Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen i Norge med det formål å begrense følgeskader etter brann-, vann- og andre

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSBERETNING. 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 - Saksliste, Årsmøte, 20 mars 2014 Side 3 - Faktaopplysninger Side 4 - Styret 2013 Side 5 - HVO og Verneombud, 2013 Side 6 - Styrets

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer