Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer"

Transkript

1 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Alf Reiar Berge Mai 2007

2

3 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side I Innledning ble sommeren 2006 forespurt av faglig leder ved Grantoppen AS, Rolf Hamarsnes, om vi kunne påta oss å bidra til å dokumentere Grantoppens virksomhet og erfaringer knyttet til Arbeid med bistand. Denne virksomheten har, slik Grantoppen ser det, vist seg å være viktig for personer i målgruppen, som er personer med betydelig nedsatt hørsel/døve. Samtidig ser Grantoppen at de ordinære rammene for Arbeid med bistand ikke er godt tilpasset den helhetlige tilnærmingen som arbeid med denne målgruppen ofte krever. Virksomheten, med to personer som tilretteleggere, opplever derfor at både kapasitet og økonomiske rammer kommer under press om arbeidet skal utføres slik det kreves om målgruppen skal få nytte av tiltaket. I denne situasjonen ligger det nært å ønske seg utvidede rammer, for å kunne gi et tilpasset tilbud til en målgruppe som det ordinære tiltaksapparatet ofte fungerer dårlig i forhold til. Noe av problemet er imidlertid at det ikke bare er snakk om eventuelt å opprette flere tilretteleggerstillinger, men også om å få etablert forståelse for at oppgaver og arbeidsmåte for tilretteleggernes arbeid med denne målgruppen må tilpasses bedre til de spesifikke behov personer med betydelig nedsatt hørsel/døve personer har. En eventuell endring av rammebetingelsene for Arbeid med bistand til denne målgruppen krever imidlertid dokumentasjon og konkretisering av behovet for endringer. Grantoppen ser derfor for seg at det bør gjennomføres et prosjekt der en systematisk prøver ut og registrerer effekt av et utvidet Arbeid med bistand -konsept for personer med sterkt nedsatt hørsel/døve. Som grunnlag for søknad om midler til et slikt prosjekt trenger Grantoppen å dokumentere Arbeid med bistand -virksomheten hittil. har påtatt seg et slikt dokumentasjonsoppdrag for Grantoppen AS, og denne rapporten oppsummerer det skriftlige materialet vi har fått stilt til disposisjon i tillegg til materiale vi selv har samlet gjennom samtaler med ansatte, samarbeidsparter til Grantoppen og personer som har vært/er del av Arbeid med bistand -virksomheten. Arbeidet med rapporten har pågått i perioden september 2006 mai Vi vil benytte anledningen til å rette en takk til Grantoppen AS v/rolf Hamarsnes for oppdraget, for god og konstruktiv tilrettelegging for praktisk gjennomføring, og for mye og god informasjon så vel skriftlig som muntlig. Grantoppens to tilretteleggere, Anne Beate Backe og Beate Syvertsen, har bidratt med mye nyttig informasjon og med glimrende tilrettelegging bl a i forbindelse med våre samtaler med personer som har egenerfaring med Grantoppens Arbeid med bistand -tilbud. Inntrykkene fra disse samtalen har vært et nødvendige supplement til den øvrige informasjonen vi har fått, og vi er svært takknemlige for at de fire informantene var villige til å stille opp og dele sine erfaringer og tanker med oss. Dessuten vil vi takke følgende personer for viktige innspill og bidrag: Knut Rune Saltnes, Signo Stein Erik Andreassen, NAV Sandefjord arbeid Leif Roar Albrektsen, NAV Sandefjord arbeid Sten Rauan, Sandefjord kommune, sosialsektor Inger Michelsen, NAV Holmestrand Arbeid mai 2007

4

5 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side III INNHOLD: Innledning... I 1. Bakgrunn og målsetting Signo Grantoppen AS...1 Visjon, verdigrunnlag... 1 Grantoppens ulike aktiviteter Grantoppens Arbeid med bistand...3 Generelt om Arbeid med bistand... 3 Historikk... 3 Formelle/administrative rutiner... 5 Verdigrunnlag... 6 Litt om arbeidsmåte... 7 Deltakernes situasjon før og etter gjennomført Arbeid med bistand -periode Administrative og økonomiske ordninger og rammer for Varig tilrettelagt arbeid (VTA)... 9 Litt om Grantoppens egne erfaringer og vurderinger av Arbeid med bistand Utfordringer Målsetting for dokumentasjonsprosjektet Metodisk tilnærming og gjennomføring av dokumentasjonsprosjektet Metodisk tilnærming Organisering Erfaringer med og synspunkter på Grantoppens Arbeid med bistand Brukeres erfaringer og tanker...14 Omfang Gjennomføring Oppsummering av samtalene Synspunkter og erfaringer fra samarbeidsparter Drøfting Litt om resultater Grantoppens Arbeid med bistand i forhold til andre tilbud og tiltak Behov for avklaring, utfordringer Anbefalinger og konklusjon Anbefalinger Konklusjon...27

6

7 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 1 1. Bakgrunn og målsetting 1.1. Signo Grantoppen AS (heretter bare kalt Grantoppen) eies av stiftelsen Signo, som gir ulike tilbud til personer med nedsatt hørsel/døvhet og døvblinde. Signo arbeider for at den enkelte i målgruppen får individuelt tilpassede og helhetlige tilbud som kan bidra til utvikling av livskvalitet og opplevelse av mening. Stiftelsen har en kirkelig og diakonal basis, og driver ni ulike virksomheter i Oslo, Vestfold, Bergen og Trondheim. Dette er arbeidsmarkedsbedrifter og virksomheter med bo-, omsorgs- og fritidstilbud til voksne og eldre. I Andebu driver stiftelsen også et landsdekkende skoleog kompetansesenter for personer med nedsatt hørsel og tilleggsfunksjonshemninger, og et regionalt kompetansesenter for døvblinde i Sørøst-Norge. Signo har lagt betydelig vekt på å formulere sitt verdigrunnlag, og i at dette skal danne basis for all virksomhet i stiftelsen. Verdigrunnlaget og stiftelsens langsiktige målsettinger er samlet presentert i heftet Basistenkning en kommunikasjon om verdier og retning. Heftet inneholder verdi- og målformuleringer som springer ut av stiftelsens diakonale basis og samtidig samsvarer tydelig med moderne rehabiliteringstenkning, slik denne kommer til uttrykk i St. meld. nr 21 ( ) Ansvar og meistring. Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk ( Rehabiliteringsmeldingen ) og en lang rekke andre offentlige dokumenter de seinere årene. To sitater oppsummerer, slik vi oppfatter det, spesielt sentrale verdier og mål med relevans bl a for den Arbeid med bistand -virksomheten denne rapporten skal dokumentere: I vårt arbeid med mennesker stiller vi oss åpne for en utfordring om å la våre holdninger og handlinger være preget av ydmykhet, undring, fornyet forståelse og uro knyttet til hvem den andre egentlig er og hva hun eller han trenger. (Fra avsnittet Likeverd, likestilling og deltakelse, s. 17) Vi må leve med en erkjennelse av at mennesker kan være underlagt begrensninger av en slik art eller omfang, at deres behov ikke nødvendigvis er videreutvikling av ferdigheter, men å få leve et rikest mulig liv ut fra de forutsetninger som finnes. (Fra avsnittet Noen følger av menneskesynet, under stikkordet Livskvalitetsfokus, s. 25) Grantoppen AS Visjon, verdigrunnlag Grantoppen AS har formulert følgende visjon for sin virksomhet: Et sted der mennesker uansett funksjonsnivå arbeider med gjensidig respekt og tilpasning for hverandre et sted hvor likeverdet og den enkeltes behov bestemmer innholdet. I virksomhetsplanen for 2007 skriver Grantoppen bl a: Verdiene i en virksomhet er, ved siden av personalet, den viktigste faktor i vårt arbeid. Verdier er å ligne med personlighetstrekk de få, sterke begrepene som skal være vårt kjennetegn. I alle møter med mennesker er det av avgjørende betydning at vi er ydmyke og forsiktige. Den danske religionsfilosofen K. E. Løgstrup sier: Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sine hender. Vårt verdigrunnlag hviler på tre pilarer: Kultur Omsorg Produksjon.

8 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 2 Vi setter kultur først fordi her ligger selve grunnfjellet i all relasjonsbygging mellom mennesker og uten at vi lykkes her, er det lite å få til på andre områder. KULTUR Grantoppen tror på det frie, tenkende, skapende, selvstendige, ansvarlige, handlende, solidariske, vennlige, empatiske, sosiale og humørfylte menneske! Dette betyr at vi har en bedriftskultur som er preget av likeverd, åpenhet, tillit, fortrolighet og ansvar; en kultur preget av kjærlighet, fellesskap og kjennskap til hverandre. Et utført arbeid er like verdifullt for den enkelte, - uansett rolle. Respekten for hverandres egenart og integritet står sentralt slik at vi alle møter hverandre med ydmykhet og varme. Kommunikasjon, empati og sosial intelligens er viktige forutsetninger for god samhandling mellom arbeidstakere og personale, og personalet seg i mellom. Grantoppen bygger sin virksomhet på forståelsen av at vi er en gruppe mennesker med svært ulike forutsetninger både språklig og kommunikativt. Raushet med våre brukere og med hverandre er viktig. Vi skal være lekende og nyskapende i alt vi gjør. Grantoppen skal oppleves som et sted der det er naturlig å bruke tegnspråk, tegn til tale, taktilt språk og norsk skriftlig og muntlig. Ingen språk-kodeks skal bli en tvangstrøye. Det forventes et smidig samarbeid på tvers av avdelinger. Vi vil fortelle den gode historie Vi er alltid underveis Vi tror på framtida OMSORG Faglige målsettinger om personlig og yrkesmessig vekst for den enkelte deltaker er bestemmende for produksjonsmetoder og tempo. Dette betyr å tilrettelegge for et meningsfylt og selvstendig liv for alle på Grantoppen. PRODUKSJON Produksjon og produksjonsresultater skal være preget av høy kvalitet som tilfredsstiller bedriftens kunder. Med kunder mener vi alle som kjøper tjenester eller varer fra oss. Vår hovedproduksjon er fremdeles tilrettelagte vernede tilbud til funksjonshemmede hørselhemmede og døvblinde med særskilte behov. Grantoppen driver også to bokollektiv for hørselhemmede elever ved Knutepunktskolen på SVGS (Sandefjord videregående skole). Utviklingen i Sandefjord har ført til nye arbeidsområder for Grantoppen. Vi har fått to AB (Arbeid med Bistand)-stillinger som arbeider for og med døve/hørselhemmede som er uføretrygdet med primærdiagnosen "sykdom i øret". Dette er en gruppe som i alle år er falt utenfor det vanlige hjelpeapparatet. Grantoppens ulike aktiviteter Grantoppens ulike enheter gir botilbud og arbeidstilbud (varig tilrettelagt arbeid, VTA)til personer med døvhet og sterkt nedsatt hørsel. Dessuten har virksomheten avtale med NAV Arbeid om to tilretteleggere i Arbeid med bistand. Enhetene utenom Arbeid med bistand er: Administra-

9 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 3 sjon, Tolketjeneste, Bofellesskapene, Vevkroken, Snekkerverkstedet, Gården, Service, Aktivitetsbasen og Jobbfrukt. Aktivitetsbasen, Jobbfrukt og Arbeid med bistand har base i Sjøhuset i Sandefjord, de øvrige er lokalisert i Andebu. I Sjøhuset, som er lokalisert i næringsparken Framnes, har Grantoppen lagt vekt på å etablere et lavterskel-møtested for døve/sterkt tunghørte. Her tilbys et sosialt aktivitets- og arbeidsfellesskap som er åpent for alle og der alle kan kommunisere. Grantoppen anser dette lavterksel-tilbudet som en nødvendig plattform for Arbeid med bistand -virksomheten Grantoppens Arbeid med bistand Generelt om Arbeid med bistand Arbeid med bistand er et av NAV Arbeids mulige tiltak for å bistå personer som, av ulike grunner, har problemer med å komme inn i eller beholde arbeid. I forskriften for Arbeid med bistand heter det bl a 1 : Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Tiltaket kan gis i form av kartlegging, bistand til å finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter samt råd og veiledning til arbeidsgiver/tiltaksarrangør. Arbeid med bistand brukes i forbindelse med yrkesrettet attføring i ordinære virksomheter, herunder i kombinasjon med andre arbeidsmarkedstiltak, når dette er hensiktsmessig. Arbeid med bistand kan også brukes i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til arbeid eller til tiltak som nevnt i foregående ledd. I Økonomiske virkemidler for et inkluderende arbeidsliv (Rikstrygdeverket 2004) sies det bl a følgende om tiltaket: Arbeid med bistand skal tilbys yrkeshemmede med så omfattende yrkeshemminger at de har et særlig behov for tett og bred oppfølging for å få eller beholde arbeid. Det spesielle med Arbeid med bistand er vekten som legges på tilpasning av oppgaver og trening av ferdigheter som kreves i forhold til en konkret arbeidsplass. Bistand gis som oftest på arbeidsplassen, under utføring av jobben. Historikk Fram til var Grantoppen en del av Nøkkelbo, og Nøkkelbo var i praksis et botilbud til ca 30 personer med nedsatt hørsel og psykisk utviklingshemning. Som sådan sorterte Nøkkelbo inn under helseetaten i fylkeskommunen (som en institusjon). Grantoppen var et arbeids-/dagtilbud for beboerne ved Nøkkelbo. Signo (som den gang het Hjemmet for døve) fikk etter hvert pålegg fra Fylkesmannen som etter tilsyn stilte krav til betydelig omlegging, i henhold til omleggingen for øvrig innenfor tilbudene til personer med psykisk funksjonshemning ( HVPU-reformen ). Botilbudet ble bygget om, og 1 Fra Forskrift om arbeidsmarkedstiltak 6-1. Tiltakets innhold.

10 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 4 Grantoppen forsøkte å bli definert som en del av ASVO-systemet (ASVO: Arbeidssamvirke med varig tilrettelagte arbeidsplasser 2 ). I juli 1991 sendte Signo en grundig søknad om å få godkjent Grantoppen (og tilsvarende i Bergen og Oslo) som ASVO-bedrifter. Dette resulterte i at Grantoppen fikk tildelt 35 ASVO-plasser og 15 AFT (AFT: Arbeidsforberedende trening) plasser i Andebu. Men allerede i 1990 hadde Grantoppen gitt tilbud til en arbeidssøkende døv person utenom det etablerte systemet. Økonomisk ble dette ordnet ved at det ble inngått avtale med trygdekontoret i vedkommendes hjemkommune om at Grantoppen skulle få ¼ G/år for å gi denne personen et tilbud. Dette var den spede start på det som i dag er Arbeid med bistand, og denne personen ble Grantoppens første døve ansatte. Siden 1990 har dette utviklet seg, og i dag har Grantoppen AS i alt 15 hørselshemmede/døve ansatt (og er IA-bedrift og miljøfyrtårn-bedrift). I startfasen var Grantoppen klart assosiert med psykisk utviklingshemmede, noe enkelte av de døve som ble tilknyttet opplevde litt belastende. Dette imaget endret seg imidlertid relativt raskt ettersom flere meldte sin interesse og fikk samme type tilknytning som den første (og samme avtale med lokalt trygdekontor). Det kan således sies at lenge før Arbeid med bistand ble etablert, representerte Grantoppen et tilbud i samsvar med det som seinere skulle bli definert inn under dette tiltaket, integrert i den samlede virksomheten. Sammen med Senter for yrkesrettet attføring (SYA) utviklet Grantoppens avdeling for AFT et eget avklaringsverktøy for døve. Ut over dette opplevde ikke Grantoppen AFT-arbeidet som en ubetinget suksess. Grunnen var bl a at metodikken og tilnærmingen i tiltaket, etter Grantoppens vurdering, var for styrt, for lite individuell. Uttrykket for mye trapp og for lite smeltedigel ble brukt for å sette ord på prosessen i AFT overfor oss. Etter hvert ble plassene for AFT overført til Oslo (Rycon). I 1996 startet en samarbeidsprosess mellom Sandefjord videregående skole, Grantoppen og Nedre Gausen kompetansesenter for å få etablert Sandefjord videregående skole som knutepunktskole for elever med nedsatt hørsel. Tilbudet startet i 1997 som et tilbud til døve og sterkt tunghørte elever fra Vestfold og nærliggende fylker. Her tilbys opplæring dels integrert i ordinære klassegrupper med tolk, dels i egne grupper med tegn-som-støtte (TSS). Opplæring i felles allmenne fag gis i egne grupper der døve og sterkt tunghørte fra forskjellige kurs er sammen. Dette gir elevene med hørselshemming anledning til å treffes i et sosialt, kulturelt og tegnspråklig miljø, samtidig som det gir muligheter til kontakt med hørende 3. Knutepunktskole-tilbudet medførte at flere unge med hørselshemning måtte flytte til Sandefjord på hybel for å ta videregående skole. Etter initiativ fra ansvarlig for knutepunktskolen ble Grantoppen involvert i å etablere og drive et botilbud for denne gruppen. Dette tilbudet omfatter i dag ungdommer (varierer noe fra skoleår til skoleår). En kan si at etableringen av dette botilbudet på en måte bragte Grantoppen fra det tradisjonsrike institusjonaliserte tilbudet og ut i den normale døveverdenen. I botilbudet fikk en sveiset sammen det spesialpedagogiske og det sosialpedagogiske tilbudet til elevene/beboerne. 2 3 Arbeidssamvirketiltak (ASVO) er et tilbud til yrkeshemmede med trygdeytelser og som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak. Målet med tiltaket er å skape varige arbeidsplasser som hjelp til å utvikle ressurser hos yrkeshemmede. Deltakerne beholder sin uførepensjon og arbeidssamvirket får årlig driftstilskudd per plass. (Kilde: Wikipedia). Kilde: Informasjonen om Sandefjord videregående skole som knutepunktskole er delvis hentet fra skolens hjemmeside.

11 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 5 Mange av de unge var selvdrevne og hadde godt med egne ressurser. De trengte lite ekstra tilrettelegging, men opplevde det godt å kunne komme hjem til et tegnspråklig miljø etter krevende skoledager blant hørende, godt å kunne komme hjem til et miljø der de kunne være seg selv. Men enkelte hadde også større behov for spesiell oppfølging. Ansatte i botilbudet gikk da inn sammen med eleven på områder/i livssituasjoner der de opplevde problemer (f eks hjemmesituasjonen, fritid), fulgte til, deltok i, kjente på situasjonen, så hva som var vanskelig. Slik fikk en bl a kunnskap om elevenes mer helhetlige situasjon og behov. Gjennom dette ble mye av grunnlaget for dagens tilnærming og arbeidsmåte i Arbeid med bistand lagt. Det ble snart klart at mange av elevene ved knutepunktskolen ville trenge betydelig støtte i forbindelse med overgangen skole-arbeid. Hvis ikke slik støtte var tilgjengelig, ville mange av dem forsvinne, dvs flytte hjem og gå passivt videre med uføretrygd. I 2002 ble det på nasjonalt plan gjennomført en omstilling fra ASVO til VTA (VTA: Varig tilrettelagt arbeid). Grantoppen inviterte sentrale personer i forbindelse med denne omstillingsprosessen til å komme og bli orientert om Grantoppens arbeid dels med elevene ved Sandefjord videregående skole og dels med etablerte hørselshemmede. Leder for omstillingsprosjektet anbefalte da Grantoppen å søke om å få etablere en arbeidsmarkedsbedrift. Slik søknad ble utarbeidet og sendt ( ). Den inneholdt en relativt grundig kartlegging av målgruppa: Elevgruppa ved Sandefjord videregående skole Voksne personer med uføretrygd grunnet sykdom i øret Denne søknaden har Grantoppen aldri fått svar på. Etter purringer har bedriften fått opplyst at søknaden er forsvunnet i daværende Arbeidsdirektoratet. I 2003/2004 møtte faglig leder ved Grantoppen AS prosjektlederen for omstillingsprosjektet og en avdelingsdirektør i Arbeidsdirektoratet i et møte i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, og tok da opp den ubesvarte søknaden om etablering av en arbeidsmarkedsbedrift. Avdelingsdirektøren ba om å få tilsendt søknaden på ny, og fikk den umiddelbart etter. Men heller ikke etter dette har Grantoppen fått svar. Men, etter ny kontakt/besøk fikk Grantoppen i 2005 tildelt 10 VTA-plasser og midler til lønn til to tilretteleggere innen Arbeid med bistand. I 2007 har Grantoppen søkt om ytterligere 10 VTAplasser, da behovet er dokumentert større enn dagens rammer (Grantoppen har således, ut fra behovet, tatt inn flere personer enn det antallet plasser de får økonomisk kompensasjon for). I denne forbindelse oppleves det uheldig at tildelingen av VTA-plasser til Grantoppen tas fullt ut av Vestfold fylkes kvote, selv om Grantoppens tilbud i prinsippet er landsdekkende. I år fører dette til avslag på søknaden om nye plasser søkte Grantoppen om midler til et tre-årig prosjekt heller enn en ny arbeidsmarkedsbedrift med faste plasser. Prosjektets mål skulle være å avklare behov og mulige løsninger, utvikle samarbeidsformer, etablere opplæringstilbud som målgruppen har behov for, og avklare hvilke typer arbeidsmarkeds-tiltak det vil være hensiktsmessig å bruke i arbeidet med denne målgruppen framover. Grantoppen fikk ikke svar på denne søknaden, og etterspurte dette pr mail igjen Heller ikke denne er besvart (pr mai 2007). Formelle/administrative rutiner Det er saksbehandler ved det enkelte lokale NAV-kontor som i første omgang vurderer behovet for og søker om plass ved Grantoppens Arbeid med bistand. Søknaden går til NAV Sandefjord Arbeid som teknisk arrangør av tiltaket. I praksis videresendes søknaden til Grantoppens Arbeid med bistand for vurdering. Begrunnelsen for dette er at NAV Sandefjord Arbeid ikke mener seg å ha den nødvendige kompetansen til å foreta vurderingen.

12 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 6 Foreløpig har det ikke vært noen yrkeshemmede som har fått avslag på søknad om plass ved Grantoppens Arbeid med bistand. For noen har tilbudet blitt uaktuelt av ulike grunner, og noen må en periode stå på venteliste (tre personer pr medio mai 2007). Generelt vil NAV Arbeid gjerne først bestille såkalt avklaring, og på bakgrunn av konklusjonene i denne vurdere eventuelle videre tiltak som f eks arbeid med bistand. Mange leverandører som NAV benytter seg av har således gjerne egne avdelinger som arbeider med avklaring. I forhold til brukergruppen for Grantoppens Arbeid med bistand vil imidlertid ofte avklaring og arbeid med bistand gå over i hverandre: Første fase av prosessen har i praksis ofte fokus på avklaring av deltakers mål, ressurser, situasjon, muligheter og begrensninger. Dette går så gjerne gradvis over i aktiviteter og fokus som mer hører inn under Arbeid med bistand : Bl a anledning til å prøve seg ut i arbeidssituasjoner med støtte/oppfølging og veiledning. Sett fra NAV Arbeids side er denne sammensmeltningen av avklaring og arbeid med bistand en naturlig konsekvens av brukergruppens situasjon og at det bare er Grantoppen som har relevant kompetanse og erfaring for begge disse oppgavene. Grantoppens Arbeid med bistand bruker sin egen VTA-virksomhet Jobbfrukt aktivt, ikke minst i forbindelse med innledende avklaring og utprøving. Dette innebærer en mulighet for å la prosessen for den enkelte bli gradvis og trygg, ved at en kan starte med forsiktig utprøving i et trygt miljø der kommunikasjon ikke er et vesentlig problem. Det er saksbehandler i NAV lokalt som har ansvar for å følge opp den enkelte deltakeren i forhold til vedtak og ordninger, og det er derfor lokal saksbehandler som er Grantoppens Arbeid med bistands kontakt i forhold til oppfølging/ evaluering underveis. Som teknisk ansvarlig ønsker NAV Sandefjord Arbeid kopier av skriftlige oppfølgings-/evalueringsrapporter til orientering. Varigheten på et tilbud i Arbeid med bistand er oppad begrenset til tre år. Det tas normalt ikke stilling til varighet i den enkelte sak fra starten av, dette avgjøres gjennom kontakt mellom tilrettelegger ved Arbeid med bistand og saksbehandler i NAV lokalt. En viktig del av NAV Arbeids bestilling er dokumentasjon av prosess og resultater i hver enkelt sak. Denne dokumentasjonen danner grunnlag for etatens videre saksbehandling/vedtak. Dessuten: I saker der en ender opp med å anbefale gradert eller full uførhet, vil dokumentasjonen fra Grantoppens Arbeid med bistand utgjøre en viktig del av grunnlagsmaterialet for NAV Trygds saksbehandling. Formell rapporteringsrutine innebærer at Grantoppens Arbeid med bistand sender skriftlige rapporter om hver enkelt deltaker til lokalt NAV-kontor to ganger pr år. Grantoppen sender dessuten en oppsummerende rapport til NAV Sandefjord Arbeid en gang pr år. Tilretteleggerne legger stor vekt på god kontakt og samarbeid med saksbehandlerne i NAV lokalt. Verdigrunnlag Det legges stor vekt på at tilrettelegger ikke skal ville så mye på personens vegne, men få fram personens egne mål og prioriteringer, og rette prosessen inn i henhold til disse. Om personens mål er urealistiske skal tilrettelegger, eventuelt i samarbeid med andre som har aktuell faglig kompetanse på enkeltområder, bygge opp personens egen kompetanse som grunnlag for utforming av delmål og tiltak. At tilrettelegger er ærlig i forhold til egne tanker er imidlertid helt nødvendig, personen har allerede skjønt det før det sies. Men det skal ikke signaliseres en forventning om at personen skal ombestemme seg og gjøre som tilrettelegger vil. Respekten for individet, og for individets ansvar for eget liv, skal styre.

13 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 7 Lykkes en med denne prosessen, blir relasjonen mellom personen og tilretteleggeren robust i forhold til feiltrinn som tilrettelegger (og personen selv) kan gjøre. Lykkes en ikke, kan feiltrinn lett føre til at samarbeidet skjærer seg. Litt om arbeidsmåte Den første tiden vektlegges det å bli skikkelig kjent med personen ( menneskemøtet ). Gjennom samtale avklares mål, ressurser, erfaringer, aktuelle områder som oppleves som problematiske mv. Som metode benyttes bl a det å utvikle livslinjen. En av tilretteleggerne beskriver denne slik: Da trengs det bare penn og papir. Dette er en arbeidsmåte som går ut på at arbeidssøkeren selv kan visualisere historien sin, både for seg selv og for de som arbeidssøker ønsker skal vite om den. Jeg kaller det å tegne en livslinje. Det er i utgangspunktet en strek som tegnes horisontalt på et ark. Langs denne streken kan arbeidssøkeren selv skrive ned og tegne sin historie, det være seg skolegang, utdanning, praksis, arbeidserfaring og private forhold. Alle de ulike elementene her vil være viktig fordi de påvirker hverandre. Visualisering kan være en god arbeidsmåte å jobbe ut ifra fordi den gir oversikt, og gjør historien tydelig. Når arbeidssøkeren har skrevet og tegnet historien sin kan det være lettere for han / hun å si noe om hvilke opphold eller brudd som har vært, og også si noe om hva som har vært positive perioder i livet og hva som har vært vanskelig å håndtere. Deretter kan man reflektere over om det er noen sammenhenger her. Metodikken er en hjelp bl a i forhold til å skille problemer fra ressurser, og til å arbeide ut fra et felles fokus. - Etter arbeid med livslinjen gjøres en her-og-nå-avklaring som utgangspunkt for videre prosess. Bl a prøver en å få fram om det er noe deltakeren kan ha lyst til å forsøke i forhold til arbeidsinnhold og arbeidsplass. Arbeid med bistand -prosessen vektlegger opplæring i forhold til de grunnleggende krav til ferdigheter og funksjon som arbeidslivet stiller. Ofte har deltakerne i Arbeid med bistand i utgangspunktet ingen eller bare svært begrensede erfaringer og forståelse på dette feltet. De har bl a i langt mindre grad enn hørende erfaringer fra sommerjobber mv. Som neste skritt legges det vekt på at deltakeren skal komme i gang med praktisk arbeid. Dette kan skje i Grantoppens VTA-tiltak Jobbfrukt i Sjøhuset eller ute i mer ordinære arbeidsplasser. Jobbfrukt representerer et tilbud med svært lav terskel, bl a fordi det er et trygt miljø der det er mulig å kommunisere uansett hørselstap, og der det gis anledning til noe ulike former for arbeid. Pr medio mai 2007 er det i alt 14 personer som er inne i Grantoppens Arbeid med bistand. Av disse har to oppgaver innenfor Jobbfrukt, seks arbeider innenfor øvrige deler av Signo-systemet (to av disse har også arbeidsoppgaver utenfor Signo), og seks har oppgaver på vanlige arbeidsplasser. Det er ikke uvanlig at en deltaker får prøve seg på flere ulike arbeidsplasser i løpet av arbeid med bistand-perioden. Dette betyr ikke at de første utplasseringene eller forsøkene er mislykket, men at utprøving flere steder brukes bevisst som ledd i å bygge opp både deltakerens kunnskap om arbeidslivet og egne ønsker og tilretteleggernes kjennskap til deltakeren. Tilretteleggerne følger deltakerne, f eks gjennom å møtes en dag/uke eller pr telefon, og blir gjennom dette bedre kjent med bl a hvordan de takler det å forholde seg til og være en del av en gruppe.

14 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 8 Det anses som metodisk viktig å tilby en start som ikke er for krevende og tettpakket, en startperiode som kan være noe innadvendt. Videre prosess bygger så på de innspillene som er kommet i kommunikasjonen omkring bl a livslinjen og på de ressursene som har kommet fram hos personen gjennom utprøving/arbeid ved Jobbfrukt eller andre steder. Tilretteleggerne legger vekt på å være raske til å etterspørre mer faglig spesialisert hjelp ved tegn til behov for dette. En har således bl a fått et godt etablert samarbeid med primærleger som eventuelt kan henvise til psykisk helsevern. Når personer i Arbeid med bistand trenger kontakt med slike eksterne fagressurser, følger tilrettelegger ofte med som kombinert støtte og tolk. I kontakt med eksterne ressurser har tilretteleggerne erfaringer for at å legge fram f eks livslinjen fungerer godt for å gi oversikt og felles forståelse. I Arbeid med bistand -tilbudet skal det innen tre år konkluderes i forhold til om personen skal søke om uføretrygd (eventuelt kombinert med VTA-plass) eller om det er aktuelt å orientere seg i retning av et mer ordinært arbeidsforhold. For dem der konklusjonen blir søknad om uføretrygd, har oftest avklaringsperioden i Arbeid med bistand gitt et bedre, mer realistisk og tryggere grunnlag for å akseptere uføretrygd som løsning enn det de hadde før avklaringsperioden. Personer som tiden i Arbeid med bistand viser har muligheter for å gå inn i mer ordinære arbeidsforhold, har hittil i stor utstrekning fått tilbud om jobb innen Signo-systemet, som har et stort behov for døve arbeidstakere. Signo er således den største arbeidsgiveren for døve/tunghørte som går ut i ordinære arbeidsforhold. Stiftelsen har pr i dag 43 døve/sterkt tunghørte personer i ordinære arbeidsforhold (noen med lønnstilskudd). De som får innvilget uføretrygd, og som ønsker et arbeidstilbud, får tilbud om VTA-plass (i Grantoppens virksomhet Jobbfrukt ). Som det framgår spiller Arbeid med bistand aktivt på VTA-tilbudet ved Sjøhuset i Sandefjord. VTA-tilbudet framstår derfor som en viktig ressurs også for Arbeid med bistand, og omtales derfor noe nærmere i eget kapittel. Deltakernes situasjon før og etter gjennomført Arbeid med bistand -periode. Skjematisk kan situasjonen før og etter gjennomført Arbeid med bistand grupperes slik: Uføretrygd Annen utredning/ trygdeytelser Videre utdanning Attføring (ofte over svært lang tid) Rehabiliteringspenger Sykemelding Arbeid med bistand (AB) Uføretrygd Uføretrygd og VTA-plass Ordinær jobb (evt. med lønnstilskudd) Gradert uføretrygd og deltidsarbeid

15 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 9 Vi har medio mai 2007 fått en oversikt fra Grantoppens tilretteleggere over i alt 28 deltakere i Grantoppens Arbeid med bistand. Av disse har 14 avsluttet Arbeid med bistand -perioden, de øvrige 14 er deltakere. Vi ser nærmere på de 14 som har avsluttet Arbeid med bistand. Når Arbeid med bistand ble innledet var: 11 på attføring En hadde 50% uføretrygd og 50% attføringspenger En mottok rehabiliteringspenger En var sykemeldt/mottok rehabiliteringspenger Pr mai 2007 er situasjonen denne: Fem har uføretrygd En mottar overgangsstønad En er fullt sykmeldt for tiden En er til utredning på SYA En går på skole En er i delvis arbeid og mottar delvis attføringspenger To har 50% uføretrygd og 50% jobb To er i full jobb Disse tallene innebærer at for gruppen på 14 som har hatt og avsluttet tilbud fra Grantoppens Arbeid med bistand pr mai 2007 er antallet på attføring redusert fra 11 til 0,5. Administrative og økonomiske ordninger og rammer for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Den enkelte tiltaksarrangør, f eks Grantoppen og mange kommuner, får godkjent et visst antall VTA-plasser av staten v/nav. Sentralt tildeles hvert fylke et antall plasser som en ramme. Fordelingen av VTA-plasser til den enkelte tiltaksarrangør skjer så fylkesvis og innenfor fylkets ramme. Grantoppen tilbyr VTA-plasser til personer fra flere fylker (er i prinsippet landsdekkende). Det representerer da et problem at deres plasser tildeles kun fra Vestfold fylkes rammer. Kostnadene ved å tilby en person VTA-plass fordeles etter søknad mellom hjemkommunen og NAV. For personer som har botilbud ved Signo Nøkkelbo dekkes kommunedelen av VTAkostnadene som del av avtalen Nøkkelbo har med hjemkommunen. For andre som trenger VTAplass kan kommunen enten tilby plass i egen VTA-virksomhet (innenfor ramme avtalt med NAV) eller bevilge tilskudd til VTA-plass i annen virksomhet (f eks Grantoppen) etter søknad. Det er ikke alltid kurant for Grantoppen å få innvilget slike tilskudd. F eks har Sandefjord kommune og NAV avtale om VTA-plasser i kommunal VTA-virksomhet (Fønix), og kommunen må da vurdere om den bør innvilge tilskudd til VTA-plass i annen virksomhet (Grantoppen) i tillegg. Grantoppen har sett eksempler der hjemkommuner har avslått søknad om tilskudd. Avtalen Grantoppen har med NAV om godkjente VTA-plasser gir et fast tilskudd pr plass. Har personer spesielle behov som krever ekstra-ressurser, må Grantoppen søke vedkommendes hjemkommune om dekning for disse ekstrautgiftene. Responsen på slike søknader varierer mellom kommunene.

16 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 10 Situasjonen for Grantoppen er i dag at virksomheten gir VTA-plass til flere enn det antall plasser som staten har godkjent. Bakgrunnen for dette er at Grantoppen ser enkeltpersonenes behov, og tar utgangspunkt i det. Også i slike tilfeller vil Grantoppen søke kommunen om tilskudd, men responsen på slike søknader varierer. Konsekvensen er i praksis at Grantoppen har personer i VTA som virksomheten ikke får tilskudd til, eller tilskudd som bare delvis dekker utgiftene. Litt om Grantoppens egne erfaringer og vurderinger av Arbeid med bistand Om en lister opp stikkordmessig oppgavene Grantoppens Arbeid med bistand -tilretteleggere ivaretar og sammenlikner med tilsvarende opplisting for tilretteleggere som arbeider med andre grupper, ser en at det er mye felles. Men i arbeidet med målgruppen for Grantoppen må tilretteleggerne ofte gjøre mer på flere av enkelte punktene enn i arbeid med andre grupper. Den generelle instruksen for Arbeid med bistand åpner for et vidt spekter av tiltak/virkemidler, utfordringen er å finne tiltak som fungerer positivt for den enkelte. Mange innen målgruppen for Grantoppens Arbeid med bistand har uttalt behov for en tilnærming som tar utgangspunkt i et helhetlig perspektiv som omfatter alle sider av personenes situasjon. Det er da viktig å se under ett forhold knyttet til alle livskvalitetsdomenene (helse, relasjoner til andre innenfor og utenfor døvemiljøet, selvbilde/selvfølelse/trygghet, og aktiviteter/gjøremål), og på alle relevante livsarenaer (hjemme, på arbeidsplass/skole, i fritida). Et problem på ett område, som kanskje i utgangspunktet synes å ha lite direkte med arbeidssituasjon og arbeidsevne å gjøre, vil kunne virke inn på andre forhold, og eventuelt bli et hinder for arbeidsdeltakelse. I enkelte situasjoner kan det således en periode være behov for at tilrettelegger går inn på andre arenaer enn arbeid når det der er forhold som er til hinder for attføringsprosessen. Ofte avdekkes behov for faglig bistand fra andre instanser (sosialetat, psykiatri-tilbud o a), og tilrettelegger følger da opp dette sammen med bruker bl a ved å ta kontakt/gjøre avtaler og følge, eventuelt også fungere som kombinert støtteperson og tolk. I forhold til en konkret bruker var det nødvendig å utvikle ny metodikk for gjennomføring av utdanning og eksamen. Dette samarbeidet tilrettelegger nært med den aktuelle utdanningsinstitusjonen om. Resultatet var at den aktuelle døve eleven fikk sin eksamen, og er i full, fast jobb. I kommunenes arbeid med helhetlige individuelle planer er det etter hvert blitt dokumentert både hvor avgjørende viktig funksjonen personlig koordinator er for resultatet 4,5 og hvilke faktorer som er spesielt viktige for at koordinatorrollen skal fungere 4,6. Grantoppens tilretteleggere i Arbeid med bistand har utviklet en rolle og arbeidsmåte som ligger nærmere en personlig koordinator enn en tradisjonell tilrettelegger. Ikke minst tydelig vises dette i det helhetlige perspektivet som anlegges, at en tar på alvor at arbeidsevne og motivasjon kan henge nøye sammen med personenes situasjon på andre livsområder. Grantoppens tilretteleggerne mener selv at de på mange måter har fått større frihet til å utforme metodikk og prioritere innsatsen enn tilretteleggere i andre virksomheter. Dette vurderes som avgjørende viktig for muligheten for å lykkes. På personnivå mener tilretteleggerne at de har en lykkes med å gi døve kunnskap om og forståelse for hvilke tilbud som faktisk finnes i samfunnet, veien dit og forutsetningene for å nyttiggjøre seg Øivind Lorentsen, Alf Reiar Berge: Individuelle planer Brukeres erfaringer og opplevelser. En undersøkelse av brukeres egne erfaringer og synspunkter,, februar Hanne Thommesen, Trine Normann og Johans Tveit Sandvin: Individuell plan Et sesam-sesam? Kommuneforlaget 2003 Stig Fredriksson: UtviklingsNettverk Individuell Plan Personlig Koordinator. Delrapport 1: Kjennetegn og kriterier for god praksis, Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering (SKUR), mai 2006.

17 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 11 tilbudene. Dessuten har enkeltpersoner blitt fornøyd med og slått seg til ro med konklusjonen på avklaringsprosessen, også når denne ikke går i retning arbeid. De har fått innsikt i og forståelse for egne ressurser, begrensninger og egen situasjon. Det føles godt å leve når det er samsvar mellom egne forutsetninger og omgivelsenes utfordringer. Dessuten ser en eksempler på at den tryggheten og roen som det å få uføretrygd innebærer kan åpne for positive prosesser som på sikt kan åpne for også andre løsninger. Tilretteleggerne mener det også er viktig at tilbudet Arbeid med bistand har vunnet aksept i døvemiljøet. Dette er vesentlig bl a fordi det fører til at døve selv oppsøker Grantoppens tilbud/miljø. Utfordringer Når Grantoppen har valgt å gi tilbud om Arbeid med bistand til enkeltpersoner, har en ikke tatt utgangspunkt i antall plasser og økonomi. Utgangspunktet har vært at enkeltpersoner har tydelige behov. Dette medfører press på medarbeidere og økonomi. Det er smertefullt å måtte avvise, målgruppen omfatter personer som erfaringsvis ikke får relevante tilbud fra andre, og som ofte blir henvist til ingenting (uvirksomhet og uføretrygd, evt. fortsatt attføring) om ikke Grantoppen kan gi dem et tilbud. Grantoppen ser således økonomien som hovedutfordringen i forhold til Arbeid med bistand. Det er flere personer med behov for dette tiltaket enn det to tilretteleggere kan dekke. Grantoppens brukergruppe i Arbeid med bistand krever som tidligere nevnt ofte mer enn gjennomsnittet av støtte fra tilrettelegger. En av tilretteleggerne anslår i en sammenheng at behovet er en tilrettelegger pr tre deltakere. Situasjonen er imidlertid pr mai -07 at Grantoppens to tilretteleggere har ansvar for sju deltakere hver. Den generelle normen har tidligere vært seks deltakere pr tilrettelegger. Denne er nå endret til 12, et antall som vurderes som urealistisk for Grantoppens brukergruppe. Det blir da viktig at NAV finner å kunne akseptere en annen norm for arbeidet med døve/personer med sterkt nedsatt hørsel. En annen utfordring er å gi et tilbud til døve/sterkt tunghørte elever i videregående skole. Også disse kan ha rettigheter i forhold til Arbeid med bistand, bl a i forbindelse med perioder som lærling eller lærekandidat. Her har Grantoppens Arbeid med bistand til nå gjort lite. Tilretteleggerne blir fra tid til annen bedt om å bidra i situasjoner der det har oppstått problemer i forbindelse med personer som allerede er i jobb (og ikke er deltakere i Arbeid med bistand ). Utgangspunktet er ofte språk- og kommunikasjonsproblemer, og tilretteleggernes kompetanse kan være viktig for å finne gode løsninger. Dagens rammer åpner ikke for slik virksomhet, men den kan være avgjørende for fortsettelsen av arbeidsforholdet Målsetting for dokumentasjonsprosjektet Prosjektet har som målsetting å framskaffe 7 : Dokumentasjon av grunnleggende tenkning, arbeidsmåte, erfaringer, resultater og utfordringer i Grantoppens arbeid med unge døve med spesielle behov og den uføretrygdede hørselhemmede voksengruppa. Dokumentasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i virksomhetens verdigrunnlag, og ha som ambisjon å synliggjøre på hvilken måte og i hvilken grad en har realisert dette gjennom sitt daglige arbeid. 7 Kilde: Prosjektbeskrivelsen.

18 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 12 Dessuten, siden virksomheten mottar offentlig støtte (som Arbeid med bistand ) må dokumentasjonsprosjektet ta sikte på å få fram forutsetningene og forventningene fra A-etat (NAV) i denne forbindelse, og om disse synes imøtekommet.

19 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side Metodisk tilnærming og gjennomføring av dokumentasjonsprosjektet 2.1. Metodisk tilnærming Dokumentasjonsprosjektet bygger på ulike former for informasjon: Skriftlige kilder: Virksomhetsplaner, årsberetninger, søknader om midler, avtaler mv. Samtaler med involverte fagpersoner/ansatte i Grantoppen. Samtale med representant for ledelsen i eierstiftelsen Signo. Brukerundersøkelse: En kvalitativ undersøkelse av erfaringer og synspunkter hos 4 personer som er/har vært omfattet av tilbudet til Grantoppens Arbeid med bistand. Samtaler/gruppeintervju med samarbeidsparter: NAV Arbeid og Sandefjord kommune Organisering s kontaktperson innen Grantoppen har vært faglig leder Rolf Hamarsnes. Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående av: Stein Erik Andreassen, NAV Sandefjord arbeid Leif Roar Albrektsen, NAV Sandefjord arbeid Sten Rauan, Sandefjord kommune, sosialsektor Anne Beate Backe, Tilrettelegger Grantoppen Arbeid med bistand Rolf Hamarsnes, fagl. leder Grantoppen AS En representant for Signo Referansegruppen har hatt et møte, der den kom med en rekke konstruktive innspill i forhold til gjennomføringen av prosjektet. Det var i tillegg planlagt et møte til innen utgangen av mai 2007, for drøfting av rapportutkast. Dette møtet har av kapasitetsmessige grunner ikke latt seg gjennomføre.

20 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side Erfaringer med og synspunkter på Grantoppens Arbeid med bistand 3.1. Brukeres erfaringer og tanker Omfang Som ledd i dokumentasjonsprosjektet har vi gjennomført en mindre, kvalitativ brukerundersøkelse for å få et bilde av hvilke erfaringer brukere av tiltaket har gjort og hvilke tanker de har omkring Grantoppens Arbeid med bistand. Omfanget av denne undersøkelsen ble begrenset av tid og tilgjengelig økonomisk ramme. Vi la i utgangspunktet opp til dybdesamtaler med tre-fem personer, og endte opp med fire. Gjennomføring Grantoppen Arbeid med bistand ga en liste over 17 personer som har vært eller er i tiltaket Arbeid med bistand. Lista inneholdt bl a informasjon om alder, kjønn, når vedkommende begynte i Arbeid med bistand, om vedkommende var i noen form for lønnet aktivitet, evt. ordinært arbeid, på det tidspunktet lista ble satt opp. Med utgangspunkt i denne lista valgte ut fem personer som vi ba tilrettelegger ved Arbeid med bistand om å kontakte med informasjon om prosjektet og forespørsel om de kunne tenke seg å delta som informanter. Etter avtale med Grantoppen hadde også utarbeidet en kort skriftlig orientering som de forespurte fikk (vedlegg 1). Fire av de fem forespurte sa seg villige til å delta. Når tidspunktet for samtalen nærmet seg, meldte en av de fire fra om at det av praktiske grunne var vanskelig å stille som avtalt. Etter samråd med tok derfor tilrettelegger på kort varsel kontakt med en annen av tiltakets brukere (utenom den nevnte lista), som sa seg villig til å være med. Vi gjennomførte således samtaler med fire informanter. I alle samtalene hadde vi med tolk (tegnspråk). Bruken av tolken(e) varierte betydelig fra samtale til samtale, avhengig av informantens hørselsrest og evne til munnavlesning. Praktisk tilrettelegging for samtalene ble gjort av en av tilretteleggerne i Grantoppens Arbeid med bistand. Samtalene ble gjennomført dels i Grantoppens lokaler i Sjøhuset i Sandefjord og dels i bedriftens lokaler i Andebu. Valg av sted skjedde ut fra rent praktiske hensyn. I andre undersøkelser har vi oftest gjennomført samtalene i informantenes hjem eller på annet nøytralt sted som informantene selv har valgt, noe som prinsipielt er å foretrekke. Informantene her uttrykte imidlertid at det var helt OK å gjennomføre samtalene i Sjøhuset/på Andebu, og vi hadde ikke inntrykk av at valget av sted påvirket informantene på noen måte. Som utgangspunkt for samtalene hadde utarbeidet en guide (vedlegg 2). Denne var imidlertid i liten grad styrende, vi la vekt på å få en mest mulig naturlig og løpende samtale, der vi også stilte utdypende tilleggsspørsmål for å gå bak en del av svarene når vi så dette som viktig. Hver samtale varte 1,5 2 timer. Vi gjorde notater gjort underveis, og registrerte informasjonen inn i en enkel database umiddelbart etter samtalene. Oppsummering av samtalene De fire personene som stilte opp, delte åpent med oss mye interessant og viktig informasjon, til dels også ganske personlige tanker og erfaringer. Vi er svært takknemlige for at de var villige til dette. Informasjonen og innblikkene vi fikk gjennom dette gir oss nødvendig supplement og utdyping av den informasjonen vi får fra andre kilder.

21 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 15 Når vi skal oppsummere disse samtalene her i rapporten må vi imidlertid forholde oss til at informantene kommer fra en liten og ganske gjennomsiktig gruppe. Den enkeltes krav på anonymitet innebærer da begrensninger på hva som kan presenteres, og hvordan. En del interessant informasjon, bl a illustrerende eksempler, vil derfor måtte utelates. Kort om informantene Vi snakket med to kvinner og to menn i alderen ca 25 ca 35 år. En er i all hovedsak tegnspråklig, de tre andre kombinerer tegnspråk med munnavlesning og lyd i ulik grad. For to er hørselsnedsettelsen medfødt, for de to andre meget tidlig ervervet. Alle er i kontakt med Grantoppens Arbeid med bistand på samtaletidspunktet. Inntekten deres kommer fra ulike kombinasjoner av attføringsstønad, uføretrygd og delvis arbeidsinntekt. Skolegang Ingen går på skole for tiden. Alle fire svarer ja på vårt spørsmål om de har hatt avbrekk som kan relateres til hørselstapet i tidligere skolegang/utdanningsløp. Deres ulike historier i tilknytning til dette har alle som fellesnevner stress og utslitthet som følge av manglende tilrettelegging og forståelse, ikke minst fra læreres side. En har etter hvert fått en utdanning i samsvar med ønsker og interesse og er glad for dette, de andre har ikke det foreløpig. Kontakt og erfaringer med hjelpeapparatet etter skolegang I noen grad har informantene forsøkt å skaffe seg jobb på egen hånd, gjennom å søke på et stort antall ledige stillinger, prøve seg i vikariater mv. Men jeg møtte veggen blir hyppig brukt som formulering når de beskriver sine erfaringer fra dette. Informantene har hatt kontakt med ulike deler av hjelpeapparatet, spesielt A-etat/Nav arbeid, etter endt skolegang og før kontakten med Grantoppen. De forteller om ulike erfaringer, men også her er det lett å finne felles elementer som ofte går igjen. Dette gjelder først og fremst opplevelse av: Ikke å ha blitt lyttet til, ikke å ha blitt sett som hele personer men bare som problemer, til dels potensielle unnasluntrere. Å ha blitt presentert ferdige løsninger uten vilje til å høre og ta utgangspunkt i personens tanker og mål. Å ha blitt presset til bestemte valg eller ut i tiltak før de har vært klare for det. Når det så blir problemer, stemples de som umotiverte. Manglende oppfølging fra etatens side når de har blitt satt på ulike tiltak. I noen situasjoner med utprøving på arbeidsplass kan de ha opplevd nærmest å ha blitt utnyttet som billig og litt annenrangs arbeidskraft. Dette har skapt stress og frustrasjon, og har for enkelte i perioder truet med å spolere motivasjonen for å komme videre. Erfaringene med Grantoppens Arbeid med bistand Informantene oppfatter i all hovedsak Grantoppens Arbeid med bistand som et tiltak som fungerer grunnleggende annerledes enn det meste de har hatt kontakt med tidligere. Det er spesielt på følgende punkter forskjellene framstår som tydelige:

22 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side 16 Tempo/ stress. Informantene legger vekt på at de i Grantoppens Arbeid med bistand opplever langt mindre press og stress enn i tidligere tiltak. De gis anledning til å være i en prosess som kan ta litt tid, og som gjerne kan innebære noe prøving og feiling. Samtidig kommer det tydelig fram at de ikke gis anledning til å drive dank. De beretter at Grantoppens tilretteleggere passer på og følger opp at de ikke trekker seg tilbake eller melder seg ut i forhold til den prosessen en er blitt enige om. Fokus på personens helhetlige mål og situasjon. Uttrykk som de tar meg på alvor, de har fokus på hva som passer for meg og de legger vekt på å bli kjent med meg og mine mål brukes av informantene når de skal oppsummere hva som kjennetegner Grantoppens Arbeid med bistand sett i forhold til de deler av hjelpeapparatet de tidligere har hatt kontakt med. Noe som ønskes annerledes, forslag til endringer Vi spurte også informantene om det er ting de mener burde vært annerledes i Grantoppens Arbeid med bistand -arbeid, og om de har noen gode råd å komme med. Svarene viser til dels stor grad av tilfredshet. Flere svarer med å liste opp kriterier for god praksis, for så å understreke at det langt på veg er nettopp slik tilbudet fungerer. Det kommer imidlertid også fram noe nyanserte vurderinger av i hvilken grad enkelte av disse kriteriene allerede er realisert i virksomheten. Kriterier som nevnes for god praksis er: At tilretteleggerne tar seg tid til å lytte, og lar personen være i prosess. At tilretteleggerne er nøytrale og ikke lar seg styre av personlige preferanser i forhold til hva som sikkert ville være bra for deg. At tilretteleggerne er tilbakeholdne med å gi råd, men villige til å komme med innspill underveis for å stimulere deltakerens egne prosess og tenkning. At det legges vekt på og legges til rette for konfidensialitet og taushetsplikt (lokalene i Sjøhuset ikke helt velegnet i forhold til dette?) At Arbeid med bistand i prinsippet er like mye rettet mot alle former for arbeidsplasser. At en unngå for ensidig kopling til/assosiering med VTA/Jobbfrukt. At en gjennomtenker roller og rolleblanding, bl a i forhold til rollen som tilrettelegger og rollen som tolk. Tanker om framtida Ingen av informantene ønsker seg et liv på uføretrygd. Samtidig kommer det fram at trygghet og forutsigbarhet, ikke minst økonomisk, er en viktig faktor og noe de har mye dårlige erfaringer med fra tidligere. Flere forteller således om tidligere stress knyttet til ulike kortsiktige opplegg gjennom a-etat, og usikkerhet om hva så. Mer utdanning er et tydelig mål for noen av informantene. Forutsetninger for at ønskene for framtida skal kunne bli oppfylt er for flere knyttet til at omgivelsene ser på dem som hele og arbeidsføre personer med sterke og svake sider, ikke som hørselshemmede. De er også tydelige på at realisering av viktige mål i stor grad vil avhenge av dem selv, av deres egen evne og vilje til å stå på.

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Sluttrapport fra prosjektet Fra utdanning til yrke Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Resultater fra et tre-årig

Detaljer

Ingen forstår hvor slitsomt det er

Ingen forstår hvor slitsomt det er Ingen forstår hvor slitsomt det er Hvordan unge med nedsatt hørsel opplever skolegang og overgangen skole - arbeid Sluttrapport for prosjektet Fra skolebenk til arbeid en kvalitativ undersøkelse gjennomført

Detaljer

Sammendragsrapport. Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Sammendragsrapport. Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Prosjektet Fra utdanning til yrke Sammendragsrapport Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Sammendrag av resultater

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

IPA tilrettelegger. Hjem. Mitt liv. Skole/ opplæring. Behandling. Verdigrunnlaget. Januar 2004

IPA tilrettelegger. Hjem. Mitt liv. Skole/ opplæring. Behandling. Verdigrunnlaget. Januar 2004 IPA tilrettelegger Skole/ opplæring Hjem Mitt liv Behandling Fritid Arbeid Verdigrunnlaget Januar 2004 IPA tilrettelegger: Verdigrunnlaget Innhold 1 Om utviklingen av innholdet i rehabiliteringsbegrepet...3

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid Foreløpige resultater av et utviklingsprosjekt i kommunene Lier, Hurum og Tvedestrand.

Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid Foreløpige resultater av et utviklingsprosjekt i kommunene Lier, Hurum og Tvedestrand. Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid Foreløpige resultater av et utviklingsprosjekt i kommunene Lier, Hurum og Tvedestrand. Alf Reiar Berge Øivind Lorentsen Helge Kr. Smebye Februar 2000

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Januar 2008 1 Sammendrag DEL 1 DET SAMLEDE UTVIKLINGSARBEIDET 1. Innledning 1.1 Prosjektets bakgrunn og hvem

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave høsten 2010. Innhold 1. Innledning... 3 2. Målsetting... 4 3. Verdigrunnlag... 4 3.1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Med trua på folk. Metaprint METAPRINT. en halsbrekkende øvelse i samarbeid. Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST

Med trua på folk. Metaprint METAPRINT. en halsbrekkende øvelse i samarbeid. Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST Metaprint Med trua på folk METAPRINT en halsbrekkende øvelse i samarbeid Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST Forord Denne evalueringen av utrednings- og arbeidstreningstiltaket Metaprint er

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år NF-notat nr. 1011/2013 Ung med mentor Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane Terje Olsen 30 år 1979 2009 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport 29. november 2012 RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG

Detaljer

Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet

Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet E T I N K L U D E R E N D E A R B E I D S L I V G o d e e k s e m p l e r Rikstrygdeverket Sannergt. 2 0426 Oslo Telefon: 22 92 70 00 Faks: 22 92 70 15 ia-prosjektet@ Redusert funksjonsevne og aktiv i

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer