Fra MDGs prinsipprogram:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra MDGs prinsipprogram:"

Transkript

1 Program for Sandefjord Miljøpartiet De Grønne

2 Fra MDGs prinsipprogram: Miljøpartiet De Grønnes ma l er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet ba de lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert pa lokale ressurser, er en forutsetning for a na ma let

3 Innholdsfortegnelse Hva er grønn politikk?. 3 Et grønt Sandefjord med høy livskvalitet. 3 Foregangskommune for klima og miljø.. 4 Sentrums- og grendeutvikling. 4 Sosial og miljøvennlig boligpolitikk.. 5 Trygg oppvekst med trivsel og aktiv læring. 5 Helse, forebygging og omsorg. 7 Naturvern og friluftsliv. 8 God dyrevelferd.. 8 Mangfoldig og inkluderende kulturliv. 9 En sterk frivilligsektor. 9 3

4 Bærekraftige bedrifter. 10 Landbruket i Sandefjord.. 11 Økonomi. 11 4

5 Hva er grønn politikk? Grønn politikk er basert på solidaritet med alle som lever på jorden i dag, med natur, dyr og fremtidige generasjoner. Dagens politikk fører til økende global ulikhet, økende ustabilitet, ufred og nød. Samtidig baserer dagens velstand seg på utarming av naturressursene og utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold. De Grønne mener det er uansvarlig at problemene og kostnadene veltes over på fremtidige generasjoner. Omstillingen til et grønt samfunn betyr at vi tar positive skritt fremover med utgangspunkt i det vi vet om naturressurser og økologiske sammenhenger. Avhengigheten av fossil energi fører til dramatiske klimaendringer, alvorlige forurensninger, et stort tap av arter og økt sykelighet hos mennesker. Vi må derfor starte en rask nedtrapping av investeringer i petroleumssektoren og i stedet investere i forskning og industriell utvikling av fornybar energi og miljøteknologi. Slik skal vi etablere morgendagens arbeidsplasser og en mer rettferdig verdensorden. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer fokus på livskvalitet fremfor kortsiktig materielt forbruk. Vi vet at dagens materielle overforbruk ikke er bærekraftig, og det gjør oss heller ikke lykkeligere. Vi kan få bedre livskvalitet og mer harmoniske liv hvis vi innser at et stadig høyere forbruk ikke gir mer sosial status og heller satser på økonomisk utjevning. De Grønne vil bruke markedet der det fungerer best og offentlige løsninger der det fungerer best. Vi er et blokkuavhengig parti og foretrekker å samarbeide med andre grønne partier i sentrum av norsk politikk. Det gjør at vi i praktisk politikk kan samarbeide både til høyre og venstre. Vi vil stille krav til gjennomslag for en forpliktende grønn og fremtidsrettet politikk før vi avgjør hvilke partier vi skal samarbeide med. Et grønt Sandefjord med høy livskvalitet I Sandefjord kommune vil vi arbeide for at medmenneskelighet, trivsel, livskvalitet, og god økonomistyring skal ligge til grunn for all offentlig og privat virksomhet. Med dette perspektivet vil vi føre en politikk for trygg oppvekst, aktive læringsmiljøer, et sykdomsforebyggende helsevesen, gode omsorgstilbud, et mangfoldig og inkluderende kulturliv, en sterk frivillig sektor, bevaring og 5

6 videreutvikling av våre landbruks, natur- og friluftsområder, etisk handel, bærekraftige bedrifter og et robust og demokratisk arbeidsliv. Sandefjord kommune skal være en foregangskommune for omstillingen til lavutslippssamfunnet gjennom en ambisiøs og forpliktende klima- og energiplan, klimaregnskap, miljøsertifisering og Fairtrade-sertifisering. Dette skal først og fremst gjelde kommunenes egne virksomheter, men også gjennom et aktiv samarbeid med nærings- og handelsvirksomheter og frivillige lag og foreninger. Kommunens Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) må oppdateres, og nødvendige klimatilpasningstiltak må settes i verk for å møte utfordringene ved et menneskeskapt varmere og våtere klima. Foregangskommune for klima og miljø Sandefjord kommune ma raskest mulig ta grep og fornye energi og klimaplan for a bli klimanøytral. Det skal også settes fokus på hva innbyggerne i kommunen kan gjøre. Det bør utarbeides en plan for tilskudd for de som ønsker å gjøre miljøvennlige tiltak. Vedta en forpliktende klima- og energiplan, som er styrende for alt planarbeid Opprette stilling som klima- og miljøvernrådgiver Innføre klimaregnskap, miljøsertifisering og Fairtrade-sertifisering Satse pa energiøkonomisering, jordvarme, fjernvarme, solenergi, nullutslipps- og aktivhus Fortsatt a fornye kommunens bilpark til elbiler eller andre lavutslippsbiler Satse pa bedre kollektivtransport, sykkel og gange og flere matebusser til togstasjonen. Stille krav til busselskaper og drosjenæringen om lavutslippsteknologi Vurdere renovasjonsordningen og starte en gjenbruksbutikk pa Kastet Lage støtteordninger for energieffektivisering for privatpersoner til for eksempel nye effektive vedovner, solceller, solfanger og jordvarme 6

7 Sentrums- og grendeutvikling Det ma legges til rette for naturlige møtesteder for folk i Sandefjord sentrum. Vi vil satse pa miljøvennlig bygging, jordvern, vern av grøntomra der, og hagebruk i tettstedene. Det kan ogsa skje i høyden, dvs. pa balkonger og tak i tillegg til i hager, parker m.m. Urbant jordbruk og grønne tak gir økt livskvalitet og forbedret folkehelse gjennom folkelig engasjement. Grønne omra der og tak bidrar til a begrense flom ved styrtregn, som vil øke i takt med klimaendringene. Vi vil at Sandefjord som by skal ha kjerner som er frie for støy og forurensning fra motorkjøretøy. Samarbeidet med de lokale velforeningene og lokalt næringsliv må styrkes. Utvikle en Grønn Plan for fortetting av Sandefjord sentrum med boliger, kultur, treffpunkter, kafeer, tjenester, handel, arbeidsplasser, torgdager og Bondens marked. Sentrumsomra det ma forskjønnes og forgrønnes. Flere ga gater og bilfritt sentrum, tilgjengelighet for eldre og funksjonshemmede opprettholdes og forbedres Flere ladestasjoner for elbiler som driftes med fornybar energi Parkeringshall i Presta sen fjellet Tivolitomta brukes til allmenheten sa lenge det er sa forurenset i Sandefjordsfjorden og skal ikke overlates til private investorer Vi vil at det pa sikt skal etableres en ny fergekai vekk fra indre havn, og minst utenfor Thorøya. Dessuten at ferge(r) som opererer strekningen Sandefjord-Strømstad f.o.m skal være uten fossilt fremdriftsmaskineri Kontinuerlig ma ling av luftkvaliteten i Sandefjord og iverksette konkrete tiltak for å bedre luftkvaliteten til et nasjonalt akseptabelt nivå Tomgangskjøring med personbil settes til maks. 1 min. 7

8 Sosial og miljøvennlig boligpolitikk MDG vil føre en sosial boligpolitikk og satse betydelig på ungdomsboliger og kommunale utleieboliger. Boligbyggingen må planlegges slik at kapasiteten på skoler, barnehager, helsetjenester og eldreomsorg ikke blir sprengt. Utvidelsen av disse tilbudene må holde tritt med befolkningsutvikling og boligbygging. Bygging av nye boliger ma planlegges med hensyn til eksisterende og planlagte knutepunkter for kollektivtrafikken. Det skal være enkelt a ga og sykle til og fra bostedet, og ved hjelp av et godt kollektivtilbud skal folk kunne leve bra uten bil. Nye boliger må ha lavt energiforbruk og gjerne produsere overskuddsenergi. Stimulere til bygging av rimelige ungdomsboliger Ha et tilstrekkelig tilbud av rimelige, miljøvennlige kommunale utleieboliger Bygge flere boliger for funksjonshemmede Forbedre eksisterende bokollektiv for eldre og dagavdeling utenfor sykehjem Stille krav til økologisk bygging og lav energiforbruk i nye boliger og bygninger At boligomra der fa r gode muligheter for kollektivtransport, sykkel og gangvei Legge til rette for at overskuddsenergi kan leveres tilbake pa strømnettet Trygg oppvekst med trivsel og aktiv læring Sandefjord kommune skal bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. De Grønne legger stor vekt på at barn og unge skal forstå sin rolle som verdensborgere og vise solidaritet med andre mennesker og kulturer, med naturen og dyrene. Barnehagen skal være en arena for lek og sosial trening. Læring, språkutvikling og empati skal utvikles gjennom lek og gode rollemodeller. Trivsel og læring for alle må være et mål både i barnehage og skole. De Grønne vil fokusere på trivsel i stedet for en kamp mot mobbing. Hvis mobbing og utfrysing av elever likevel skjer, må både skoleledelse, lærere, medelever og foreldre raskt ta ansvar og bidra til forsoning og trivsel. I alvorlige saker bør et eget beredskapsteam med faglig kompetanse rykke inn. Samspillet mellom skole og lokalsamfunn må styrkes. Alle må ta ansvar for å motvirke vold i nære relasjoner, og barnevern og politi må reagere raskt ved mistanke om overgrep. 8

9 Alle lærere blir ansatt i 100 % faste stillinger Opprettholde arbeidsmiljøloven slik den er i dag Gi nye innvandrere tilbud om tiltak som styrker integrering og norskopplæring Trappe opp lærertettheten. Ma let er et tak pa 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen Støtte videreutdanning av ufaglærte som underviser i skolen da det kun skal være faglærte som underviser Fjerne unødig rapportering og andre tidstyver for lærerne Frigjøre tid for lærerne til a jobbe for et bedre læringsmiljø Ha ressurser til a sette inn vikar ved læreres fravær Ha flere helsesøstre for a forebygge helseproblemer og avlaste lærerne Ha trivsel for ba de elever og lærere i fokus i stedet for fokus pa mobbing Ansette sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger i Sandefjordskolen for å ivareta det sosiale miljøet Gjeninnføre leirskoler for elever pa 6.trinn i grunnskolen Styrke innsatsen for kulturarbeid og skolehager i samarbeid med lokale aktører Gi skolene mulighet til a abonnere pa frukt og grønt og til å velge økologisk Øke støtten til mat- og helsefag slik at elevene får mer praktisk læring Fortsette a ha ansvarlig vaktmester ved alle skoler for vedlikehold og som ressursperson Etablere mentorordning for nyutdannede og nytilsatte lærere Etablere faglige nettverk mellom skoler og bedrifter At barnehager og skoler som ikke er kommunale drives pa ikke-kommersiell basis Arbeide for a hindre drop out fra viderega ende skole Pa by kommunen a ta imot lærlinger innen helsefag og andre relevante fag 9

10 Styrke barnevernets evne til a reagere ved omsorgssvikt og vold mot barn Støtte frivillige organisasjoners arbeid med aktiviteter for barn og ungdom At alle ungdomskoler sørger for å ha et velfungerende konfliktråd som har mandat til å løse evt. konflikter ved mobbesaker og lignende Helse, forebygging og omsorg Sandefjord MDG mener helsepolitikken må legge stor vekt på å fremme god helse og å forebygge helseskade. Grønne omgivelser er viktige for folks helse. Vi pa virkes ba de fysisk og psykisk av hvordan vi lever og bor. Vi vil at Sandefjord skal være en god kommune a leve i for alle aldersgrupper. Legene ma bruke Grønn resept aktivt for å vri mer av behandlingen av livsstilssykdommer over fra legemidler til en sunnere livsstil og fysisk aktivitet. Vi vil satse på forebygging av rusproblemer og psykiske sykdommer, og vi vil styrke tilbudet om støttetiltak til pårørende, særlig barn og unge. Sandefjord MDG er avventende i forhold til MDGs forslag om et forsøksprosjekt med strengt regulert, legalt salg av cannabis/marihuana. Vi avventer inntil erfaring fra enkelte stater i USA foreligger. Men vi vil føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Derfor ønsker vi at fastlegene skal ha et større ansvar for behandling av rusavhengige for å hindre at de etablerer seg i rusmiljøene med overdoser, kriminalitet og uverdige liv før de får hjelp. Dette bør skje i et nært samarbeid med rusteamet til NAV. Vi mener eldreomsorgen i Sandefjord i utgangspunktet er bra, men det er forbedringspotensiale. Likevel er det behov for å sikre at både eldre og andre med omsorgsbehov unngår isolasjon og inaktivitet, enten de bor hjemme eller på sykehjem. Tilbudet om tidlig rehabilitering ved sykdom og helseskade må forbedres med et eget tilbud evt. avdeling. Det er viktig at pasienter og brukere selv bidrar aktivt under rehabilitering og trening. Fysisk aktivitet, kultur, musikk, dans og samvær med barn og dyr gir gode resultater både ved demens og funksjonstap. Vi vil støtte tiltak som Den kulturelle spaserstokken og frivillige organisasjoner som arbeider med tilbud til eldre og personer som trenger besøk og stimulering. Vi ønsker å styrke eventuelt utvide kapasiteten på lindrende avdeling på Nygård 10

11 Opprettholde fagkompetansen i helse ved a ansette sykepleiere i 100% stillinger. Det skal brukes fagutdannede personer i sykehjem og hjemmebaserte tjenester Helsepersonell skal gis et tilbud om 100 % stillinger. Turnus skal legges opp etter statens føringer D-A-N. Det skal samtidig søkes etter å finne løsninger på turnusproblematikken. Stimulere til sunn livsstil, forebygging av sykdom og til at legene bruker Grønn resept Styrke opplysningsarbeidet for sunnere kosthold Styrke barnevernet og tiltak som forebygger vold Tilby foreldre kurs for a styrke deres evne til a gi barna god omsorg Styrke helsesøstertjenesten og fa en fast lege ved ungdomshelsestasjonen Støtte arbeidet for fysisk aktivitet i nærmiljøet for alle aldersgrupper Styrke det psykiske helsevernet og støttetiltak til pa rørende Sikre tidlig legehjelp og støttetiltak gjennom kommunen for rusavhengige Sikre tilstrekkelige sykehjemsplasser Velge ideelle og ikke-kommersielle foretak hvis sykehjem konkurranseutsettes Styrke ordningen med Den kulturelle spaserstokken Støtte frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren Naturvern og friluftsliv Et hovedprinsipp for Sandefjord MDG er erkjennelsen av at vår eksistens hviler på naturen, og at vi selv er en del av naturen. Uberørt natur og grønne områder er en viktig kilde til glede, fysisk utfoldelse, stillhet, ettertenksomhet og inspirasjon til et mangfold av kulturuttrykk. Vi har som mål at menneskenes økologiske fotavtrykk skal reduseres. Det er uansvarlig hvis vi fortsetter å bruke opp og forgifte jordens ressurser i et tempo som ikke er bærekraftig for våre etterkommere. Vi er bekymret 11

12 for de siste årenes sterke nedgang i småfugl og pollinerende insekter som bier og humler, og reduksjonen av sjøfugl og fisk i fjorden. Sandefjordsfjorden er et viktig rekreasjonsområde for mange mennesker. Forurensningen i Sandefjordsfjorden er alles ansvar, Sandefjord MDG vil forsere arbeide med å rense både i og rundt fjorden. Og vi vil ha slutt på forurensningen i fjorden. Styrke vernet av skog, va tmark, havbunn og andre artsrike biotoper Ha klare retningslinjer om plukkhugst og økologisk bærekraftig drift i skogbruket Forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel i jordbruket Ikke gi utslippstillatelser som ødelegger miljø og helse Prinsippene om forurenser-betaler og føre-var legges til grunn for all forvaltning At snøscooter-kjøring i utmark forbys, bortsett fra til nyttebruk At viktige leveomra der for truede arter vernes mot utbygging Ha tiltak mot spredning av miljøgifter og fremmede arter i naturen Forsering av rensing av Sandefjordsfjorden God dyrevelferd Formålet med Lov om dyrevelferd er å fremme god velferd for og respekt for dyr. Loven sier at dyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for mennesker. I dag er det Mattilsynet under Landbruksdepartementet som forvalter loven. De Grønne vil at det skal opprettes et Dyretilsyn under Miljøverndepartementet. Vi mener alle familiedyr og ville dyr, samt dyr i landbruket, fiskerinæringen, fiskeoppdrett, underholdningsindustrien og forskning, skal ha mulighet til å utfolde artstypiske og individuelle behov. Loven pålegger alle som har grunn til å tro at dyr utsettes for mishandling eller alvorlig tilsynssvikt, å varsle Mattilsynet eller politiet så raskt som mulig. Likevel opplever man stadig at politiet henlegger anmeldelser. Etter at de kommunale dyrevernnemndene ble nedlagt og Mattilsynet 12

13 overtok ansvaret for å oppnevne slike nemnder, opplever folk også større usikkerhet om hvordan de kan varsle. Fa et eget Dyretilsyn under Miljøverndepartementet At hunde- og katteeiere skal ID-merke dyrene At katter som ferdes fritt ute skal kastreres eller steriliseres Styrke konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen Avvikle pelsdyrnæringen og forby import av pels Etablere støtteordning for mobile slakterier for a redusere transport av levende dyr Styrke tilsynet med dyrevelferden i landbruket Mangfoldig og inkluderende kulturliv Sandefjord MDG mener kulturaktiviteter bidrar til å knytte mennesker sammen og skaper kreativitet og fellesskap. Sandefjord har et mangfoldig og allsidige kulturliv, og dette kan videreutvikles i et samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner, og hvor disse får kommunal støtte. Også det lokale næringslivet er viktig å trekke inn som samarbeidspartnere og sponsorer. Frivilligsentralen gjør et viktig arbeid på kulturområdet og må sikres gode arbeidsvilkår. Vi mener at det bør opprettes en Kulturskole for å få et bredere tilbud for å nå flest mulig barn, også barn med innvandrerbakgrunn. Lokale, rusfrie kulturaktiviteter hvor barn og unge kan delta sammen med voksne, må støttes. Støtte frivillig arbeid og arrangementer i kultursektoren Opprette Kulturskole som et allment tilbud Øke støtten til Den kulturelle skolesekken Øke støtten til Den kulturelle spaserstokken Støtte spesielle tiltak som øker bibliotekbruken blant ungdom Støtte kulturprosjekter hvor innvandrere deltar med sine tradisjoner 13

14 En sterk frivillig sektor De Grønne mener frivillig arbeid på en rekke områder har vært avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet. De som deltar i frivillig arbeid utfører en samfunnsnyttig, ideell innsats, som utvikler deres evne til samarbeid, øker deres kompetanse og gjør dem mer attraktive i arbeidslivet. For lokalmiljøene er det viktig at frivillige skaper møteplasser for folk med samme interesser, uavhengig av alder, kjønn, sosial status, kulturell og etnisk bakgrunn. Både Sandefjord kommune og private virksomheter stimulerer til frivillig arbeid ved å stille gratis eller rimelige lokaler til disposisjon for frivillig arbeid. Frivilligsentralen i Sandefjord gjør en viktig jobb med å formidle og stimulere til frivillig arbeid, noe som også bidrar til å styrke kommunens sosiale tilbud. Dette arbeidet må videreutvikles i samarbeid med organisasjoner og enkeltpersoner. Vi vil bidra til å øke statusen frivillig arbeid har i samfunnet, enten det dreier seg om humanitære eller religiøse organisasjoner, organisasjoner for barn, ungdom, kvinner, innvandrere, idrett, sang og musikk, kunst, kultur, pasienter, beredskap, velforeninger, yrkes- og næringsorganisasjoner. Heve de frivillige organisasjonenes status i samfunnet Stimulere til økt samarbeid mellom offentlig sektor, private og frivillige Bruke de frivillige organisasjonenes kunnskap i samfunnsplanleggingen Gi frivillige organisasjoner gratis eller rimelige møtelokaler Støtte opp om og videreutvikle Frivillighetssentralen i kommunen Bærekraftige bedrifter De Grønne i Sandefjord mener kommunen i for stor grad har satset på handelsvirksomhet og kjøpefest i Sandefjord. Dette kan være en betenkelig situasjon når vi ser at oljeinntektene går ned og at Norge på sikt ikke kan fortsette å ha et vesentlig høyere lønns- og kostnadsnivå enn de landene vi handler og konkurrerer med. Derfor er det viktig å satse på et mer mangfoldig næringsliv, innovative og fremtidsrettede bedrifter og ny, miljø- og klimavennlig teknologi. Det er også viktig å tilrettelegge for lokale arbeidsplasser for å begrense 14

15 arbeidsreiser over lange avstander. Bedriftene må stimuleres til å ta imot lærlinger og tilrettelegge arbeidsplasser slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet. Det samme må kommunale virksomheter som skoler og helseinstitusjoner. Det er viktig at NAV i Sandefjord har et nært samarbeid med næringslivet, kommunens egne institusjoner og fastlegene. Satse pa et mer mangfoldig og fremtidsrettet næringsliv Samarbeide med næringslivet om energiøkonomisering og miljøvennlig bygging Samarbeide med næringslivet om redusert energibruk til bygninger og transport Stimulere arbeidslivet til a ta imot lærlinger og personer med nedsatt funksjonsevne Ha et tett samarbeid mellom NAV, arbeidslivet og fastlegene i kommunen Landbruket i Sandefjord Landbruket er viktig i Sandefjord på grunn av den gode matjorden. Vi er bekymret for hvordan god matjord i kommunen stadig er blitt bygget ned. De Grønne ønsker en nullvisjon for nedbygging av matjord. Sandefjord-bøndene bør legge om til mer økologisk drift. Økologisk landbruk kjennetegnes ved bruk av lokale og fornybare ressurser, resirkulering av næringsstoffer og oppbygging av organisk materiale i jorda. Bruken av kunstgjødsel må reduseres og bruk av plante- og insektgift bør unngås. Ha en nullvisjon for nedbygging av matjord Bygge opp igjen kornlagrene i Norge Styrke bøndenes inntektsgrunnlag ved økte tilskudd over jordbruksavtalen Redusere dagligvarekjedenes matmakt og salget av rimelig kjøtt som lokkevare Gi støtte til Bondens Marked som alternativ til dagligvarekjedene Stimulere jordbruket til større andel økologisk drift 15

16 Stimulere til flere andelsjordbruk hvor innbyggere i Sandefjord kan ta del i dyrking og høsting av økologiske varer Økonomi Miljøpartiet De Grønne på Stortinget har lagt frem et alternativt statsbudsjett for 2015 for å redusere Norges oljeavhengighet og bruke oljeavkastningen til investeringer i fremtidens grønne næringer. Partiet vil starte omstillingen til et klima- og miljøvennlig næringsliv ved å redusere oljepengebruken med 16 milliarder kroner og satse min. 10 milliarder på utvikling av mer fremtidsrettede næringer. Hvis norske kommuner skal kunne opprettholde gode tjenestetilbud til sine innbyggere, er det nødvendig at staten stimulere til innovasjon, entreprenørskap og forskning for å utvikle grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser. De Grønne på Stortinget har i sitt alternative budsjett likevel funnet rom for å styrke kommuneøkonomien med 8.4 milliarder kroner for å sikre en grønn omstilling i kommunene, bedre folkehelse, og bedre skole og oppvekstsvilkår. Vi mener en slik satsing kan bidra til å hindre en videre kraftig vekst i blant annet helse- og sosialutgiftene i årene som kommer. Mange av Sandefjord MDGs forslag til kommuneprogram for Sandefjord er bygget på større gjennomslag for partiets politikk i statsbudsjettet for I motsatt fall må Sandefjord MDG forholde seg til de rammene for kommuneøkonomien stortingsflertallet fastsetter. Vi mener det uansett vil være rom for å satse på et grønt, klima- og miljøvennlig Sandefjord. Vi vil imidlertid ikke akseptere kutt i viktige tjenestetilbud til innbyggerne og at lånegjelden øker ut over dagens situasjon. Hvis det skulle være aktuelt, vil vi heller gå inn for å innføre en moderat sats for eiendomsskatt i kommunen. En slik skatt kan dessuten medvirke til at boligene ikke fortsetter å stige i pris, en utvikling som kan føre til at boligboblen sprekker, slik den gjorde på slutten av 80-tallet. Det kan føre til at særlig unge boligeiere igjen vil oppleve at lånegjelden blir mye større enn boligens verdi. Eldre med lav pensjon og som fortsatt sitter i store eneboliger, kan oppfatte eiendomsskatt som urettferdig. En slik skatt kan likevel føre til at beslutningen om å flytte til en mindre bolig, som er bedre tilrettelagt for eldre, vil bli tatt på et tidligere tidspunkt. 16

17 Ettersom kommunesammenslåing mellom Sandefjord, Andebu og Stokke blir en realitet fra 2017, forventes det at prosessen blir gjennomført på en demokratisk, ryddig og åpen måte. Det er viktig at innbyggerne blir godt informert underveis i prosessen ved åpne halvårlige informasjonsmøter, samt at det legges ut løpende informasjon om prosessen i Sandefjord kommunes (som blir navnet på den nye kommunen) nettsider. Styrke miljøkompetansen i kommunens administrasjon At flest mulig av kommunens enheter blir miljøsertifisert At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp Ha et bevisst arbeid mot korrupsjon, ogsa hos leverandører og kontraktører Trekke kommunale midler og fond ut av investeringer i kull, olje og gass 17

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY

MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY ARBEIDSPROGRAM FOR 2015 2019 ET GRØNNERE ASKØY Ver 2.0 Side 1 14. august 2015 HENT HELE PROGRAMMET PÅ ASKOY.MDG.NO PRINSIPPROGRAM FOR MDG Miljøpartiet De Grønne sitt mål er

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019

TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019 Vedtatt på medlemsmøte 16. august 2015 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

[Skriv inn undertittel for dokumentet]

[Skriv inn undertittel for dokumentet] [Skriv inn undertittel for dokumentet] MDG vil lytte til dine ønsker for et godt liv, og vi tar imot forslag i alle saker på Facebook eller e-post moreogromsdal@mdg.no. Se mer på: http://moreogromsdal.mdg.no/

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. FYLKESPROGRAM 2015-2019 MILJJØPARTIET DE GRØNNE I FINNMARK Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme

Detaljer

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Vår visjon...2 Bærum MDGs program 2015-19...3 1. Naturvern og biologisk mangfold...3 2. Bolig og arealutnyttelse...5 3. Samferdsel...6

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred 1 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT!

Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT! Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT! Program 2015-2019 Vi vil gjøre de gode, miljøvennlige valgene til de enkle og naturlige valgene. OM AUSTAGDER MDG Miljøpartiet De Grønnes

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil:

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil: Trondheim har et unikt utgangspunkt for å bli en grønn foregangsby, hvor medmenneskelighet og miljøets prinsipper står i sentrum for utviklingen. Når ikke regjeringa tar vår tids største utfordringer på

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MILJØPARTIET DE GRØNNE MILJØPARTIET DE GRØNNE VALGPROGRAM FOR GRORUDDALEN 2015-2019 2 «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme

Detaljer

Lokalprogram 2015-2019

Lokalprogram 2015-2019 Lokalprogram 2015-2019 Innhold Om Miljøpartiet De Grønne Songdalen 3 Og bakom synger skogene 4 Sunn og klimasmart samferdsel: Sykkel, buss og tog 4 Klimatiltak her vi bor 5 Barna våre 6 Gammel og ung 7

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer