Fra MDGs prinsipprogram:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra MDGs prinsipprogram:"

Transkript

1 Program for Sandefjord Miljøpartiet De Grønne

2 Fra MDGs prinsipprogram: Miljøpartiet De Grønnes ma l er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet ba de lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert pa lokale ressurser, er en forutsetning for a na ma let

3 Innholdsfortegnelse Hva er grønn politikk?. 3 Et grønt Sandefjord med høy livskvalitet. 3 Foregangskommune for klima og miljø.. 4 Sentrums- og grendeutvikling. 4 Sosial og miljøvennlig boligpolitikk.. 5 Trygg oppvekst med trivsel og aktiv læring. 5 Helse, forebygging og omsorg. 7 Naturvern og friluftsliv. 8 God dyrevelferd.. 8 Mangfoldig og inkluderende kulturliv. 9 En sterk frivilligsektor. 9 3

4 Bærekraftige bedrifter. 10 Landbruket i Sandefjord.. 11 Økonomi. 11 4

5 Hva er grønn politikk? Grønn politikk er basert på solidaritet med alle som lever på jorden i dag, med natur, dyr og fremtidige generasjoner. Dagens politikk fører til økende global ulikhet, økende ustabilitet, ufred og nød. Samtidig baserer dagens velstand seg på utarming av naturressursene og utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold. De Grønne mener det er uansvarlig at problemene og kostnadene veltes over på fremtidige generasjoner. Omstillingen til et grønt samfunn betyr at vi tar positive skritt fremover med utgangspunkt i det vi vet om naturressurser og økologiske sammenhenger. Avhengigheten av fossil energi fører til dramatiske klimaendringer, alvorlige forurensninger, et stort tap av arter og økt sykelighet hos mennesker. Vi må derfor starte en rask nedtrapping av investeringer i petroleumssektoren og i stedet investere i forskning og industriell utvikling av fornybar energi og miljøteknologi. Slik skal vi etablere morgendagens arbeidsplasser og en mer rettferdig verdensorden. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer fokus på livskvalitet fremfor kortsiktig materielt forbruk. Vi vet at dagens materielle overforbruk ikke er bærekraftig, og det gjør oss heller ikke lykkeligere. Vi kan få bedre livskvalitet og mer harmoniske liv hvis vi innser at et stadig høyere forbruk ikke gir mer sosial status og heller satser på økonomisk utjevning. De Grønne vil bruke markedet der det fungerer best og offentlige løsninger der det fungerer best. Vi er et blokkuavhengig parti og foretrekker å samarbeide med andre grønne partier i sentrum av norsk politikk. Det gjør at vi i praktisk politikk kan samarbeide både til høyre og venstre. Vi vil stille krav til gjennomslag for en forpliktende grønn og fremtidsrettet politikk før vi avgjør hvilke partier vi skal samarbeide med. Et grønt Sandefjord med høy livskvalitet I Sandefjord kommune vil vi arbeide for at medmenneskelighet, trivsel, livskvalitet, og god økonomistyring skal ligge til grunn for all offentlig og privat virksomhet. Med dette perspektivet vil vi føre en politikk for trygg oppvekst, aktive læringsmiljøer, et sykdomsforebyggende helsevesen, gode omsorgstilbud, et mangfoldig og inkluderende kulturliv, en sterk frivillig sektor, bevaring og 5

6 videreutvikling av våre landbruks, natur- og friluftsområder, etisk handel, bærekraftige bedrifter og et robust og demokratisk arbeidsliv. Sandefjord kommune skal være en foregangskommune for omstillingen til lavutslippssamfunnet gjennom en ambisiøs og forpliktende klima- og energiplan, klimaregnskap, miljøsertifisering og Fairtrade-sertifisering. Dette skal først og fremst gjelde kommunenes egne virksomheter, men også gjennom et aktiv samarbeid med nærings- og handelsvirksomheter og frivillige lag og foreninger. Kommunens Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) må oppdateres, og nødvendige klimatilpasningstiltak må settes i verk for å møte utfordringene ved et menneskeskapt varmere og våtere klima. Foregangskommune for klima og miljø Sandefjord kommune ma raskest mulig ta grep og fornye energi og klimaplan for a bli klimanøytral. Det skal også settes fokus på hva innbyggerne i kommunen kan gjøre. Det bør utarbeides en plan for tilskudd for de som ønsker å gjøre miljøvennlige tiltak. Vedta en forpliktende klima- og energiplan, som er styrende for alt planarbeid Opprette stilling som klima- og miljøvernrådgiver Innføre klimaregnskap, miljøsertifisering og Fairtrade-sertifisering Satse pa energiøkonomisering, jordvarme, fjernvarme, solenergi, nullutslipps- og aktivhus Fortsatt a fornye kommunens bilpark til elbiler eller andre lavutslippsbiler Satse pa bedre kollektivtransport, sykkel og gange og flere matebusser til togstasjonen. Stille krav til busselskaper og drosjenæringen om lavutslippsteknologi Vurdere renovasjonsordningen og starte en gjenbruksbutikk pa Kastet Lage støtteordninger for energieffektivisering for privatpersoner til for eksempel nye effektive vedovner, solceller, solfanger og jordvarme 6

7 Sentrums- og grendeutvikling Det ma legges til rette for naturlige møtesteder for folk i Sandefjord sentrum. Vi vil satse pa miljøvennlig bygging, jordvern, vern av grøntomra der, og hagebruk i tettstedene. Det kan ogsa skje i høyden, dvs. pa balkonger og tak i tillegg til i hager, parker m.m. Urbant jordbruk og grønne tak gir økt livskvalitet og forbedret folkehelse gjennom folkelig engasjement. Grønne omra der og tak bidrar til a begrense flom ved styrtregn, som vil øke i takt med klimaendringene. Vi vil at Sandefjord som by skal ha kjerner som er frie for støy og forurensning fra motorkjøretøy. Samarbeidet med de lokale velforeningene og lokalt næringsliv må styrkes. Utvikle en Grønn Plan for fortetting av Sandefjord sentrum med boliger, kultur, treffpunkter, kafeer, tjenester, handel, arbeidsplasser, torgdager og Bondens marked. Sentrumsomra det ma forskjønnes og forgrønnes. Flere ga gater og bilfritt sentrum, tilgjengelighet for eldre og funksjonshemmede opprettholdes og forbedres Flere ladestasjoner for elbiler som driftes med fornybar energi Parkeringshall i Presta sen fjellet Tivolitomta brukes til allmenheten sa lenge det er sa forurenset i Sandefjordsfjorden og skal ikke overlates til private investorer Vi vil at det pa sikt skal etableres en ny fergekai vekk fra indre havn, og minst utenfor Thorøya. Dessuten at ferge(r) som opererer strekningen Sandefjord-Strømstad f.o.m skal være uten fossilt fremdriftsmaskineri Kontinuerlig ma ling av luftkvaliteten i Sandefjord og iverksette konkrete tiltak for å bedre luftkvaliteten til et nasjonalt akseptabelt nivå Tomgangskjøring med personbil settes til maks. 1 min. 7

8 Sosial og miljøvennlig boligpolitikk MDG vil føre en sosial boligpolitikk og satse betydelig på ungdomsboliger og kommunale utleieboliger. Boligbyggingen må planlegges slik at kapasiteten på skoler, barnehager, helsetjenester og eldreomsorg ikke blir sprengt. Utvidelsen av disse tilbudene må holde tritt med befolkningsutvikling og boligbygging. Bygging av nye boliger ma planlegges med hensyn til eksisterende og planlagte knutepunkter for kollektivtrafikken. Det skal være enkelt a ga og sykle til og fra bostedet, og ved hjelp av et godt kollektivtilbud skal folk kunne leve bra uten bil. Nye boliger må ha lavt energiforbruk og gjerne produsere overskuddsenergi. Stimulere til bygging av rimelige ungdomsboliger Ha et tilstrekkelig tilbud av rimelige, miljøvennlige kommunale utleieboliger Bygge flere boliger for funksjonshemmede Forbedre eksisterende bokollektiv for eldre og dagavdeling utenfor sykehjem Stille krav til økologisk bygging og lav energiforbruk i nye boliger og bygninger At boligomra der fa r gode muligheter for kollektivtransport, sykkel og gangvei Legge til rette for at overskuddsenergi kan leveres tilbake pa strømnettet Trygg oppvekst med trivsel og aktiv læring Sandefjord kommune skal bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. De Grønne legger stor vekt på at barn og unge skal forstå sin rolle som verdensborgere og vise solidaritet med andre mennesker og kulturer, med naturen og dyrene. Barnehagen skal være en arena for lek og sosial trening. Læring, språkutvikling og empati skal utvikles gjennom lek og gode rollemodeller. Trivsel og læring for alle må være et mål både i barnehage og skole. De Grønne vil fokusere på trivsel i stedet for en kamp mot mobbing. Hvis mobbing og utfrysing av elever likevel skjer, må både skoleledelse, lærere, medelever og foreldre raskt ta ansvar og bidra til forsoning og trivsel. I alvorlige saker bør et eget beredskapsteam med faglig kompetanse rykke inn. Samspillet mellom skole og lokalsamfunn må styrkes. Alle må ta ansvar for å motvirke vold i nære relasjoner, og barnevern og politi må reagere raskt ved mistanke om overgrep. 8

9 Alle lærere blir ansatt i 100 % faste stillinger Opprettholde arbeidsmiljøloven slik den er i dag Gi nye innvandrere tilbud om tiltak som styrker integrering og norskopplæring Trappe opp lærertettheten. Ma let er et tak pa 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen Støtte videreutdanning av ufaglærte som underviser i skolen da det kun skal være faglærte som underviser Fjerne unødig rapportering og andre tidstyver for lærerne Frigjøre tid for lærerne til a jobbe for et bedre læringsmiljø Ha ressurser til a sette inn vikar ved læreres fravær Ha flere helsesøstre for a forebygge helseproblemer og avlaste lærerne Ha trivsel for ba de elever og lærere i fokus i stedet for fokus pa mobbing Ansette sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger i Sandefjordskolen for å ivareta det sosiale miljøet Gjeninnføre leirskoler for elever pa 6.trinn i grunnskolen Styrke innsatsen for kulturarbeid og skolehager i samarbeid med lokale aktører Gi skolene mulighet til a abonnere pa frukt og grønt og til å velge økologisk Øke støtten til mat- og helsefag slik at elevene får mer praktisk læring Fortsette a ha ansvarlig vaktmester ved alle skoler for vedlikehold og som ressursperson Etablere mentorordning for nyutdannede og nytilsatte lærere Etablere faglige nettverk mellom skoler og bedrifter At barnehager og skoler som ikke er kommunale drives pa ikke-kommersiell basis Arbeide for a hindre drop out fra viderega ende skole Pa by kommunen a ta imot lærlinger innen helsefag og andre relevante fag 9

10 Styrke barnevernets evne til a reagere ved omsorgssvikt og vold mot barn Støtte frivillige organisasjoners arbeid med aktiviteter for barn og ungdom At alle ungdomskoler sørger for å ha et velfungerende konfliktråd som har mandat til å løse evt. konflikter ved mobbesaker og lignende Helse, forebygging og omsorg Sandefjord MDG mener helsepolitikken må legge stor vekt på å fremme god helse og å forebygge helseskade. Grønne omgivelser er viktige for folks helse. Vi pa virkes ba de fysisk og psykisk av hvordan vi lever og bor. Vi vil at Sandefjord skal være en god kommune a leve i for alle aldersgrupper. Legene ma bruke Grønn resept aktivt for å vri mer av behandlingen av livsstilssykdommer over fra legemidler til en sunnere livsstil og fysisk aktivitet. Vi vil satse på forebygging av rusproblemer og psykiske sykdommer, og vi vil styrke tilbudet om støttetiltak til pårørende, særlig barn og unge. Sandefjord MDG er avventende i forhold til MDGs forslag om et forsøksprosjekt med strengt regulert, legalt salg av cannabis/marihuana. Vi avventer inntil erfaring fra enkelte stater i USA foreligger. Men vi vil føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Derfor ønsker vi at fastlegene skal ha et større ansvar for behandling av rusavhengige for å hindre at de etablerer seg i rusmiljøene med overdoser, kriminalitet og uverdige liv før de får hjelp. Dette bør skje i et nært samarbeid med rusteamet til NAV. Vi mener eldreomsorgen i Sandefjord i utgangspunktet er bra, men det er forbedringspotensiale. Likevel er det behov for å sikre at både eldre og andre med omsorgsbehov unngår isolasjon og inaktivitet, enten de bor hjemme eller på sykehjem. Tilbudet om tidlig rehabilitering ved sykdom og helseskade må forbedres med et eget tilbud evt. avdeling. Det er viktig at pasienter og brukere selv bidrar aktivt under rehabilitering og trening. Fysisk aktivitet, kultur, musikk, dans og samvær med barn og dyr gir gode resultater både ved demens og funksjonstap. Vi vil støtte tiltak som Den kulturelle spaserstokken og frivillige organisasjoner som arbeider med tilbud til eldre og personer som trenger besøk og stimulering. Vi ønsker å styrke eventuelt utvide kapasiteten på lindrende avdeling på Nygård 10

11 Opprettholde fagkompetansen i helse ved a ansette sykepleiere i 100% stillinger. Det skal brukes fagutdannede personer i sykehjem og hjemmebaserte tjenester Helsepersonell skal gis et tilbud om 100 % stillinger. Turnus skal legges opp etter statens føringer D-A-N. Det skal samtidig søkes etter å finne løsninger på turnusproblematikken. Stimulere til sunn livsstil, forebygging av sykdom og til at legene bruker Grønn resept Styrke opplysningsarbeidet for sunnere kosthold Styrke barnevernet og tiltak som forebygger vold Tilby foreldre kurs for a styrke deres evne til a gi barna god omsorg Styrke helsesøstertjenesten og fa en fast lege ved ungdomshelsestasjonen Støtte arbeidet for fysisk aktivitet i nærmiljøet for alle aldersgrupper Styrke det psykiske helsevernet og støttetiltak til pa rørende Sikre tidlig legehjelp og støttetiltak gjennom kommunen for rusavhengige Sikre tilstrekkelige sykehjemsplasser Velge ideelle og ikke-kommersielle foretak hvis sykehjem konkurranseutsettes Styrke ordningen med Den kulturelle spaserstokken Støtte frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren Naturvern og friluftsliv Et hovedprinsipp for Sandefjord MDG er erkjennelsen av at vår eksistens hviler på naturen, og at vi selv er en del av naturen. Uberørt natur og grønne områder er en viktig kilde til glede, fysisk utfoldelse, stillhet, ettertenksomhet og inspirasjon til et mangfold av kulturuttrykk. Vi har som mål at menneskenes økologiske fotavtrykk skal reduseres. Det er uansvarlig hvis vi fortsetter å bruke opp og forgifte jordens ressurser i et tempo som ikke er bærekraftig for våre etterkommere. Vi er bekymret 11

12 for de siste årenes sterke nedgang i småfugl og pollinerende insekter som bier og humler, og reduksjonen av sjøfugl og fisk i fjorden. Sandefjordsfjorden er et viktig rekreasjonsområde for mange mennesker. Forurensningen i Sandefjordsfjorden er alles ansvar, Sandefjord MDG vil forsere arbeide med å rense både i og rundt fjorden. Og vi vil ha slutt på forurensningen i fjorden. Styrke vernet av skog, va tmark, havbunn og andre artsrike biotoper Ha klare retningslinjer om plukkhugst og økologisk bærekraftig drift i skogbruket Forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel i jordbruket Ikke gi utslippstillatelser som ødelegger miljø og helse Prinsippene om forurenser-betaler og føre-var legges til grunn for all forvaltning At snøscooter-kjøring i utmark forbys, bortsett fra til nyttebruk At viktige leveomra der for truede arter vernes mot utbygging Ha tiltak mot spredning av miljøgifter og fremmede arter i naturen Forsering av rensing av Sandefjordsfjorden God dyrevelferd Formålet med Lov om dyrevelferd er å fremme god velferd for og respekt for dyr. Loven sier at dyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for mennesker. I dag er det Mattilsynet under Landbruksdepartementet som forvalter loven. De Grønne vil at det skal opprettes et Dyretilsyn under Miljøverndepartementet. Vi mener alle familiedyr og ville dyr, samt dyr i landbruket, fiskerinæringen, fiskeoppdrett, underholdningsindustrien og forskning, skal ha mulighet til å utfolde artstypiske og individuelle behov. Loven pålegger alle som har grunn til å tro at dyr utsettes for mishandling eller alvorlig tilsynssvikt, å varsle Mattilsynet eller politiet så raskt som mulig. Likevel opplever man stadig at politiet henlegger anmeldelser. Etter at de kommunale dyrevernnemndene ble nedlagt og Mattilsynet 12

13 overtok ansvaret for å oppnevne slike nemnder, opplever folk også større usikkerhet om hvordan de kan varsle. Fa et eget Dyretilsyn under Miljøverndepartementet At hunde- og katteeiere skal ID-merke dyrene At katter som ferdes fritt ute skal kastreres eller steriliseres Styrke konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen Avvikle pelsdyrnæringen og forby import av pels Etablere støtteordning for mobile slakterier for a redusere transport av levende dyr Styrke tilsynet med dyrevelferden i landbruket Mangfoldig og inkluderende kulturliv Sandefjord MDG mener kulturaktiviteter bidrar til å knytte mennesker sammen og skaper kreativitet og fellesskap. Sandefjord har et mangfoldig og allsidige kulturliv, og dette kan videreutvikles i et samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner, og hvor disse får kommunal støtte. Også det lokale næringslivet er viktig å trekke inn som samarbeidspartnere og sponsorer. Frivilligsentralen gjør et viktig arbeid på kulturområdet og må sikres gode arbeidsvilkår. Vi mener at det bør opprettes en Kulturskole for å få et bredere tilbud for å nå flest mulig barn, også barn med innvandrerbakgrunn. Lokale, rusfrie kulturaktiviteter hvor barn og unge kan delta sammen med voksne, må støttes. Støtte frivillig arbeid og arrangementer i kultursektoren Opprette Kulturskole som et allment tilbud Øke støtten til Den kulturelle skolesekken Øke støtten til Den kulturelle spaserstokken Støtte spesielle tiltak som øker bibliotekbruken blant ungdom Støtte kulturprosjekter hvor innvandrere deltar med sine tradisjoner 13

14 En sterk frivillig sektor De Grønne mener frivillig arbeid på en rekke områder har vært avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet. De som deltar i frivillig arbeid utfører en samfunnsnyttig, ideell innsats, som utvikler deres evne til samarbeid, øker deres kompetanse og gjør dem mer attraktive i arbeidslivet. For lokalmiljøene er det viktig at frivillige skaper møteplasser for folk med samme interesser, uavhengig av alder, kjønn, sosial status, kulturell og etnisk bakgrunn. Både Sandefjord kommune og private virksomheter stimulerer til frivillig arbeid ved å stille gratis eller rimelige lokaler til disposisjon for frivillig arbeid. Frivilligsentralen i Sandefjord gjør en viktig jobb med å formidle og stimulere til frivillig arbeid, noe som også bidrar til å styrke kommunens sosiale tilbud. Dette arbeidet må videreutvikles i samarbeid med organisasjoner og enkeltpersoner. Vi vil bidra til å øke statusen frivillig arbeid har i samfunnet, enten det dreier seg om humanitære eller religiøse organisasjoner, organisasjoner for barn, ungdom, kvinner, innvandrere, idrett, sang og musikk, kunst, kultur, pasienter, beredskap, velforeninger, yrkes- og næringsorganisasjoner. Heve de frivillige organisasjonenes status i samfunnet Stimulere til økt samarbeid mellom offentlig sektor, private og frivillige Bruke de frivillige organisasjonenes kunnskap i samfunnsplanleggingen Gi frivillige organisasjoner gratis eller rimelige møtelokaler Støtte opp om og videreutvikle Frivillighetssentralen i kommunen Bærekraftige bedrifter De Grønne i Sandefjord mener kommunen i for stor grad har satset på handelsvirksomhet og kjøpefest i Sandefjord. Dette kan være en betenkelig situasjon når vi ser at oljeinntektene går ned og at Norge på sikt ikke kan fortsette å ha et vesentlig høyere lønns- og kostnadsnivå enn de landene vi handler og konkurrerer med. Derfor er det viktig å satse på et mer mangfoldig næringsliv, innovative og fremtidsrettede bedrifter og ny, miljø- og klimavennlig teknologi. Det er også viktig å tilrettelegge for lokale arbeidsplasser for å begrense 14

15 arbeidsreiser over lange avstander. Bedriftene må stimuleres til å ta imot lærlinger og tilrettelegge arbeidsplasser slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet. Det samme må kommunale virksomheter som skoler og helseinstitusjoner. Det er viktig at NAV i Sandefjord har et nært samarbeid med næringslivet, kommunens egne institusjoner og fastlegene. Satse pa et mer mangfoldig og fremtidsrettet næringsliv Samarbeide med næringslivet om energiøkonomisering og miljøvennlig bygging Samarbeide med næringslivet om redusert energibruk til bygninger og transport Stimulere arbeidslivet til a ta imot lærlinger og personer med nedsatt funksjonsevne Ha et tett samarbeid mellom NAV, arbeidslivet og fastlegene i kommunen Landbruket i Sandefjord Landbruket er viktig i Sandefjord på grunn av den gode matjorden. Vi er bekymret for hvordan god matjord i kommunen stadig er blitt bygget ned. De Grønne ønsker en nullvisjon for nedbygging av matjord. Sandefjord-bøndene bør legge om til mer økologisk drift. Økologisk landbruk kjennetegnes ved bruk av lokale og fornybare ressurser, resirkulering av næringsstoffer og oppbygging av organisk materiale i jorda. Bruken av kunstgjødsel må reduseres og bruk av plante- og insektgift bør unngås. Ha en nullvisjon for nedbygging av matjord Bygge opp igjen kornlagrene i Norge Styrke bøndenes inntektsgrunnlag ved økte tilskudd over jordbruksavtalen Redusere dagligvarekjedenes matmakt og salget av rimelig kjøtt som lokkevare Gi støtte til Bondens Marked som alternativ til dagligvarekjedene Stimulere jordbruket til større andel økologisk drift 15

16 Stimulere til flere andelsjordbruk hvor innbyggere i Sandefjord kan ta del i dyrking og høsting av økologiske varer Økonomi Miljøpartiet De Grønne på Stortinget har lagt frem et alternativt statsbudsjett for 2015 for å redusere Norges oljeavhengighet og bruke oljeavkastningen til investeringer i fremtidens grønne næringer. Partiet vil starte omstillingen til et klima- og miljøvennlig næringsliv ved å redusere oljepengebruken med 16 milliarder kroner og satse min. 10 milliarder på utvikling av mer fremtidsrettede næringer. Hvis norske kommuner skal kunne opprettholde gode tjenestetilbud til sine innbyggere, er det nødvendig at staten stimulere til innovasjon, entreprenørskap og forskning for å utvikle grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser. De Grønne på Stortinget har i sitt alternative budsjett likevel funnet rom for å styrke kommuneøkonomien med 8.4 milliarder kroner for å sikre en grønn omstilling i kommunene, bedre folkehelse, og bedre skole og oppvekstsvilkår. Vi mener en slik satsing kan bidra til å hindre en videre kraftig vekst i blant annet helse- og sosialutgiftene i årene som kommer. Mange av Sandefjord MDGs forslag til kommuneprogram for Sandefjord er bygget på større gjennomslag for partiets politikk i statsbudsjettet for I motsatt fall må Sandefjord MDG forholde seg til de rammene for kommuneøkonomien stortingsflertallet fastsetter. Vi mener det uansett vil være rom for å satse på et grønt, klima- og miljøvennlig Sandefjord. Vi vil imidlertid ikke akseptere kutt i viktige tjenestetilbud til innbyggerne og at lånegjelden øker ut over dagens situasjon. Hvis det skulle være aktuelt, vil vi heller gå inn for å innføre en moderat sats for eiendomsskatt i kommunen. En slik skatt kan dessuten medvirke til at boligene ikke fortsetter å stige i pris, en utvikling som kan føre til at boligboblen sprekker, slik den gjorde på slutten av 80-tallet. Det kan føre til at særlig unge boligeiere igjen vil oppleve at lånegjelden blir mye større enn boligens verdi. Eldre med lav pensjon og som fortsatt sitter i store eneboliger, kan oppfatte eiendomsskatt som urettferdig. En slik skatt kan likevel føre til at beslutningen om å flytte til en mindre bolig, som er bedre tilrettelagt for eldre, vil bli tatt på et tidligere tidspunkt. 16

17 Ettersom kommunesammenslåing mellom Sandefjord, Andebu og Stokke blir en realitet fra 2017, forventes det at prosessen blir gjennomført på en demokratisk, ryddig og åpen måte. Det er viktig at innbyggerne blir godt informert underveis i prosessen ved åpne halvårlige informasjonsmøter, samt at det legges ut løpende informasjon om prosessen i Sandefjord kommunes (som blir navnet på den nye kommunen) nettsider. Styrke miljøkompetansen i kommunens administrasjon At flest mulig av kommunens enheter blir miljøsertifisert At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp Ha et bevisst arbeid mot korrupsjon, ogsa hos leverandører og kontraktører Trekke kommunale midler og fond ut av investeringer i kull, olje og gass 17

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne:

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne: SURNADAL Lokalprogram MDG Surnadal 2015-2019 Miljøpartiet Dei Grøne sitt mål er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremme fred og

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NORDREISA

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NORDREISA VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NORDREISA INNHOLD GRØNN POLITIKK OG GRØNN ØKONOMI ET GRØNNERE NORDREISA SENTRUMS- OG GREDEUTVIKLING LANDBRUKET I NORDREISA TRYGG OPPVEKST MED TRIVSEL OG AKTIV LÆRING

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil.

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil. Aurskog Høland VALGPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Da er vårt valgprogram klart. Vi håper dette vil gi deg en god innføring i hva vi i Miljøpartiet De Grønne Aurskog-Høland vil gjøre de neste fire årene. For

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Regional utvikling. Samferdsel

Regional utvikling. Samferdsel 1 PROGRAM 2015-2019 Miljøpartiet De Grønne Vestfold vil arbeide for at hensynet til miljøet skal stå i sentrum for alle fylkeskommunale beslutninger og aktiviteter. Miljøpartiet De Grønne Vestfold står

Detaljer

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 TENK NYTT STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019

PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019 PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019 ETT GRØNT SOLA Sola kommune er en allsidig kommune med en stor kulturarv. Kommunen er nok best kjent for sin voksende næringspark, men er mindre klar over at vi har mye god

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE RØYKEN PARTIPROGRAM

MILJØPARTIET DE GRØNNE RØYKEN PARTIPROGRAM Fall 08 MILJØPARTIET DE GRØNNE RØYKEN PARTIPROGRAM RØYKEN SKAL VÆRE EN GRØNN FOREGANGSKOMMUNE Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

MDG HORTENS PROGRAM 2015-2019

MDG HORTENS PROGRAM 2015-2019 14. mai 2015 MDG HORTENS PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! I solidaritet med andre mennesker, med fremtidige generasjoner, dyr og natur. Miljøpartiet De Grønne sitt mål er et medmenneskelig samfunn

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL

MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL VALGPROGRAM FOR 2015 2019 HVEM ER DE GRØNNE? Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA INNHOLD TENK NYTT - STEM NYTT 3 VÅRE KJERNESKAER 2015-2019 3 VÅRE VISJONER FOR NESNA 5 1. FOLKEHELSE, OMSORG OG LIVSKVALITET 6 2. ET BLOMSTRENDE KULTURLIV 7

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Askøy kommune må ha en egen bindende plan for reduksjon av klimautslipp. Vi må ha strenge krav til rent vann og ren luft. Miljøpartiet De Grønne vil:

Askøy kommune må ha en egen bindende plan for reduksjon av klimautslipp. Vi må ha strenge krav til rent vann og ren luft. Miljøpartiet De Grønne vil: Miljøpartiet De Grønne i Askøy setter samspillet mellom menneske, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha bygder som bevarer landbruk og grønne område, som tar vare på og utvikler

Detaljer

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program Ansvar, åpenhet og troverdighet Halden Høyres program 2015 2019 Fortsatt stø kurs HALDEN HØYRES PROGRAM 2015 2019 Ved valget i 2011 fikk Høyre et klart mandat fra velgerne til å overta styringen og starte

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer