Dialogkonferansen om rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010"

Transkript

1 Dialogkonferansen om rehabilitering Oppsummering av gruppearbeidet som ble fremlagt i plenum. Gruppearbeid 1. Oppgaven: a. Dine visjoner/drømmer om hvordan du skulle ønske rehabilitering utøvdes, inkl samhandling mellom de ulike aktørene i kommunene og sykehuset. b. Hvis rehabiliteringen var slik du skulle ønske at den var, (når ønskene og drømmene var realisert) Hvordan vil det være da? Gruppe 1. Mål: Aktivitet - både bruker og team, tenker dette Felles tankegang om rehabilitering, ikke bare sitt eget felt FLYT Lavterskeltilbud også Ta frem nedstøvet rehab.planer, hvordan skal vi jobbe Individuell plan Brukerens stemme: ta initiativ selv, trene, rehabilitere seg selv. Hjelp tidlig for å forebygge innleggelser. Psyk dagsentre ikke optimal rehabilitering. Trenger de rehabiliterte brukerne inn i planlegging. Still krav til brukerne. Ut av isolasjon. MIN plan!!! Gruppe 2. Brukers mål Behandlers kompetanse (faginnsats) Synlig koordinerende enhet Individuell plan (brukers mål og tiltak) Anerkjent politisk/faglig Nok ressurser Kunnskap om rehabilitering i alle etater og tjenestenivåer Møtt med respekt og ansvarlighet Måling av kvalitetsindikatorer for å se om tiltakene virker Gruppe 3. Flere rehabplasser uten tidspress på opphold Tverrfaglighet

2 Åpen og direkte kommunikasjon Brukermedvirkning pårørende Fastlege tidlig inn (koordinator?) Kommunale ambulerende team Bedre tilgjengelighet på NAV Påtrykk ifht dem som ikke vil ta imot om rehab Mer tid til hver enkelt Eget tilbud til pårørende ved behov (obs! mindreårige barn) Fungerer bra: Hjerteskolen Kartlegging av psykososiale faktorer Gruppesamtaler og individuelle samtaler Kurs/rådgivning vedr kost, medisiner, røykeslutt, stress, mestring, seksualitet, tilbake til arbeid, følelsesmessige reaksjoner, rettigheter med mer. Trening i trygge omgivelser Faggrupper: lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, dietist, farmasøyt/apoteker LHL Hvem som kobles inn (eks): NAV, økonomisk rådgivning, fastlege, komm.psyk team, barneverntjenesten, familierådgivningskontor, rusteam, henvisning til DPS. Helhetlig, tverrfaglig tilnærming med 1 som koordinerer Gruppe 4 Nok plasser på alle nivå o Spesialisthelsetjenesten o Kommunale o Dagplasser o Ambulerende team Nok fagpersoner Informasjon til pasient og pårørende o Beskrevne pasientforløp, forventninger og mål Pasienten i fokus o Ikke bare rettigheter, men hva har man behov for

3 o Pasientens ressurser Korrekt informasjon til neste ledd så tidlig som mulig. Riktig og god involvering av pårørende, - er en ressurs som må tas på alvor. Men trenger også hjelp og informasjon av ulike fagpersoner Individuell plan må følge pasienten i hele forløpet Pasient fikk utdelt perm med hvordan forløpet ville bli, hvilke tester som han skulle igjennom og hvorfor. Gruppe 5 Alle aktørene bøyer seg for å dra i samme retningen. Stimulere pas til å gripe fatt i eget liv. Alle aktørene må se seg selv som en del av rehabprosessen.

4 Gruppe 6 At det finnes rehabiliteringsplasser når behovet er der Møte pasienten på deres premisser Tverrfaglige og kompetente tjenesteytere Kommunikasjon/dialog Avklare forventninger Bli møtt med respekt, likeverd (ansatte og pasient) Jobbe mot felles mål Kartlegge brukers mål Individuell plan Kvalitetssikring/dokumentasjon Solskinnshistorie: Modum, Krødsherad og Sigdal Aktivt blindeforbund. Det å være blind/svaksynt fører ofte til isolasjon og kan føre til andre sykdommer. Her blir de sett, hørt og rehabilitering blir lagt til rette. Ergoterapeut med hjelpemidler. Oppslagstavler, tenke kontrast. Forebyggende arbeid. Synskontakt i 60 %,reiser rundt utdannet optiker. Stimulere til fysisk aktivitet: Tandemssykler, lydgevær, medlemsturer, kursvirksomhet, prosjekter. Besøkskontakter.

5 Gruppearbeid 2 og 3 Oppgaven: Hvordan det er mulig å virkeliggjøre drømmen/visjonen på din arbeidsplass/organisasjon. Konkrete, praktiske tiltak!! Gruppe 1 Informasjonsflyt Brukernivå: o Medbestemmelse o Gjensidig informasjon o Avklarte ansvarsforhold Personalet: o Gjensidig respekt i ulike fagmiljøer o Kompetanseheving Kunnskap Ferdigheter Holdninger o Påfyll o Utvikling o Kreativitet o Ser brukeren o lojalitet Organisasjonsnivå: o Fortelle - synliggjøre gode historier o Synliggjøre resultatmål o Aktive rehab.plan med jevnlig evaluering o Strategiplan o Planen være preget av at de står sammen med stortingsmelding, forskrifter og kommunale dokumenter o Fronte rehabilitering o Kontakt med politiske miljø Gruppe 2 En aktiv rehabiliteringsplan (kommunal)

6 IP evt delplaner med mål Plan for opplæring av individuelle koordinatorer Plan for kompetanseheving Helhetlig tilnærming og intervensjon Instrument for registrering av endringer f.eks i funksjonsevne, valide reliable Behandlingsforløp Holdning respekt Brukermedvirkning Nettverk Tverrfaglighet Kommunikasjon Ansvarlighet (primær/sekundærkontakt) Ressurser Gruppe 3 o Forebygging o Fastlege, helsesjekk av nye pasienter o Folkeopplysning, kurs, friskliv o Ta opp god anamnese v/innleggelse o Psykososiale faktorer o Innhente samtykke/fullmakt for å kunne informere ut o Tidlig tverrfaglig samarbeid o Søke rehab.plass tidlig o Varsle fastlege pr tlf o Invitere pårørende o Involvere pas/bruker tidlig o Arbeidsro og tid o Færre i adm/ledelse o Flere i direkte pasientarbeid o Fra den ene til den andre: o Klare rapporter/epikriser o Klare mål o God muntlig og skriftlig kommunikasjon o Ansvarliggjøring av pas/bruker o Mer direkte/streng kommunikasjon fra pleiepersonell

7 Gruppe 4 o Tverrfaglig samarbeid, møter hvor pas deltar, tydelig agenda, alle må føle at dette er nødvendig. o Kvalitet inn i arbeidet, egne rehabs.enheter. o Invitere til samtale med pårørende, heller enn at de må etterspørre informasjon. o Mer interkommunalt samarbeid innenfor rehab.enhet. Unngå små enheter, søk heller interkommunalt samarbeid. o Styrke det vi allerede er gode på, se mulighetene og ikke bare begrensningene Gruppe 5 o Alle: Være bevisst på samtale samarbeid. Alle kan øve seg på dette! o Koordinerende enhet på alle nivåer o Rutiner og prosedyrer (bl a avtaler) o Bruke planer og mål o Sjekke forventninger Gruppe 6 o Fokus på egne ressurser, tenke løsninger ikke problemer. o Dialog samhandling. Trekke inn nødvendige personer for den enkelte formidle kontakt. o Sette personer i kontakt med hverandre o Hjelpemidler viktig for å mestre hverdagen o Husk å benytte kompetansen som brukerorganisasjonene besitter. o Samfunnets holdninger mangel på kunnskap o Fokus på kompetanse i alle ledd. Andre innspill: Pasienter trenger opplæring i å skrive søknader til f.eks NAV

8 Gode råd til samarbeidsutvalget: Gruppe 1 UTVIKLING - Kompetanseheving o Forebyggende - Framtidsplaner o Aktive visjoner o Motiverende for ansatte - Anerkjenne helsetilbudet o Bygge videre på det som er bra og kreativiteten Gruppe 2 Forpliktende aktiv rehabiliteringsplan (kommunalt/interkommunalt) være pådrivere Koordinerende enhet for rehabilitering med tilstrekkelige ressurser (felles koordinerende psyk, pleie og omsorg, funksjonshemmede) Kompetanse kompetanseheving en plan Gruppe 3 Arbeidsro og tid o Flere i direkte pasientarbeid Ta opp god anamnese v/innleggelse o Psykosos, fys, medisinske forhold Tidlig tverrfaglig samarbeid o Involvere pasient og pårørende o Varsle fastlege o Søke rehab tidlig Gruppe 4 Legges til rette for hospitering begge veier. Kompetanseheving, felles fagkurs gir felles faglig plattform, f.eks kurs om migrasjon. Årlige dialogkonferanser Gruppe 5 Etterlyser tydelig koord.enhet i helseforetaket Være pådriver for økt interkommunalt samarbeid Lytt til praksiskonsulent - Gode innspill Felles system (nettbasert) for IP på tvers av nivåer.

9 Gruppe 6 Arbeide med samhandling internt og eksternt, dialog i alle ledd Kompetanseheving, avsette midler, gjennomføringsplan Koordinering av tjenestene Komiteen: Rehabilitering må integreres i smarbeidsavtalene mellom sykehus og kommuner Koordinerende enhet i sykehus må avklares Koordinerende i kommunene må ha kompetanse på rehabilitering og oversikt over hva kommunen har av tilbud.

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Arbeidsbok. Prosjekt: Vi samler trådene

Arbeidsbok. Prosjekt: Vi samler trådene Arbeidsbok Prosjekt: Vi samler trådene Dette dokumentet er en oppsummering av det som fremkommer underveis i prosjektets fellesmøter, prosjektgruppemøter og kartlegging. Dokumentet bygges opp parallelt

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

En dag om koordinering og koordinatorrollen.

En dag om koordinering og koordinatorrollen. En dag om koordinering og koordinatorrollen. Møteplassen for koordinerende enhet innen habilitering og rehabilitering og samarbeidspartnere i Helse Stavanger HF område Stavanger, 22.10.2013 Alf Reiar Berge

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

IPA tilrettelegger. Hjem. Mitt liv. Skole/ opplæring. Behandling. Verdigrunnlaget. Januar 2004

IPA tilrettelegger. Hjem. Mitt liv. Skole/ opplæring. Behandling. Verdigrunnlaget. Januar 2004 IPA tilrettelegger Skole/ opplæring Hjem Mitt liv Behandling Fritid Arbeid Verdigrunnlaget Januar 2004 IPA tilrettelegger: Verdigrunnlaget Innhold 1 Om utviklingen av innholdet i rehabiliteringsbegrepet...3

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Innspill fra innbyggere i dialogmøter

Innspill fra innbyggere i dialogmøter Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2026 Innspill fra innbyggere i dialogmøter Notatet inneholder en oppsummering fra dialogkonferansen for alle de 6 ulike fokusområdene

Detaljer

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette?

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Hva er nytt beskrivende navn på Nes sykehjem? Nes helsesenter, Nes helsetun, Nes bo- og aktivitetssenter, Nes velferdssenter, Nes helse og miljøsenter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle Sunnaas sykehus HF Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle 05.01.2011 Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer