Kunnskaps- og Kulturpark, Kongsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskaps- og Kulturpark, Kongsberg"

Transkript

1 mai 2012 SEMINARRAPPORT Kunnskaps- og Kulturpark, Kongsberg Bibliotek Forfatter: insam as v/ Sølvi Tellefsen Oppdragsgiver: Kongsberg kommune Seminarrapport Bibliotek - Byutvikling og Læringsmiljøer mandag 14. mai 2012

2 2 Oppsummering Hensikt Denne rapporten er basert på innledninger og innspill fra seminar om bibliotek og læringsmiljøer på Kongsberg. Hensikten med rapporten er å legge grunnlag for ytterligere arbeid med byutvikling, bibliotek og læringsmiljøer i Kongsberg. Bakgrunn Som en del av sentrumsutviklingen har Kongsberg kommune tatt initiativ til etableringen av Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg (KKP). Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Kongsberg kommune, Buskerud Fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud om utvikling av KKP. I dette arbeidet skal et felles fremtidsrettet bibliotek etableres. Målsettingen er å finne nye løsninger for samarbeid mellom ulike bibliotek med forskjellige målsettinger, behov og brukergrupper. Biblioteket skal bygge oppunder målsettingene i KKP og Kongsbergskolen. Det er verd å merke seg at dagens folkebibliotek, allerede har integrert et teknisk læringssenter for teknikk, energi, 3D-design og animasjon for barnehager, alle grunnskoler, videregående skole og fritid i Kongsberg. Det er etablert et delprosjekt (KKP-biblioteket). Partene samt Bergverksmuseet, skal arbeide fram forslag til fremtidsbiblioteket for Kongsberg. Program Velkommen, Kultursjef Heidi Hesselberg, Kongsberg kommune Biblioteket i byutvikling v/lektor Henrik Jochumsen, Det informationsvidenskapelige akademiet København Hvordan skapes gode læringsmiljøer v/prof. Hans Kiib, Aalborg universitetet, arkitektur/design/media/teknologi Fag- og forskningsbiblioteket som Læringsmiljø og kunnskapsarena v/overbibliotekar Live Rasmussen, Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo Hvordan samarbeide om læringsmiljøer i videregående skole? v/leder læringssenteret/bibliotek Grethe Fjelldalen, Sandefjord videregående skole Biblioteket i byutvikling Kultursjef Heidi Hesselberg-Løken i Kongsberg kommune innledet med at det nye biblioteket skal bli drivkraften i byutviklingen på Vestsida. Her vil man søke å gå nye veier i samarbeid med fag/forskning, næringsliv, fylkeskommune og kommune. Det viktigste fra kommunens side er biblioteket som møteplass i byutviklingen. Det vises til utvalgte referanseprosjekter. I disse bibliotekene er det samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og kunnskapsinstitusjoner: Sambiblioteket i Härnøsand, Sverige, Almedalsbiblioteket, Visby, Gotland, Drammensbiblioteket og Dr. Martin Luther Kings library, San José, USA

3 3 Lektor Henrik Jochumsen, fra det informationsvidenskapelige akademiet i København tok for seg hvordan biblioteket kan oppfattes som en modell i utviklingen av en by. Hans utgangspunkt var arbeidet som ble gjennomført i forbindelse med boken «Biblioteket i Byutviklingen». Bok: Biblioteket i byudviklingen opplevelse, kreativitet og innovasjon av Caspar Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen (2011) Byer som ønsker å markedsføre seg på kultur og kunnskap vil sette fokus på kreativitet og innovasjon. Dette vil bidra til et aktivt og levende sivilsamfunn. I de byene som markedsfører seg innen kultur og kunnskap vil politikerne i stadig høyere grad være bevisst på bibliotekenes potensiale. Århus havnefront ble trukket frem som et godt eksempel. Les mer om prosjektet her og se 3D-modell av Multimediahuset og området. Han mente at biblioteket bør ha en sentral plass i byutviklingen og vil da kunne bidra til å skape et godt imagebilde, attraktivitet og identitet. Det vil kunne få svært positive ringvirkninger for næringsliv, offentlige myndigheter og befolkningen, dersom man ser sammenheng mellom byutvikling og bibliotek og å være åpen for at bibliotek og samfunnsutviklingen utvikles i tett fellesskap. Han var opptatt av at bruke biblioteket som sted, rom og i relasjoner.

4 4 Eksempler på hvordan bibliotekene kan benyttes som sted, rom og i relasjoner med andre. Biblioteket som sted (ikon) Seattle public library, USA Biblioteket som Rom (opplevelsessted) Hjørring bibliotek, Danmark

5 5 Bibliotekene står foran store utfordringer, hvor teknologi -og medieutviklingen skjer svært raskt, samt at bibliotekenes rolle skal utvikles både innen det virtuelle og fysiske plan. De bibliotekene som tar del i teknologi- og medieutviklingen, vil trekke til seg nye brukere (kunder) og ha et konkurransefortrinn fremfor andre bibliotek. Brukerne går mer og mer over fra en konsumentrolle til en produsentrolle. Bruken av You-tube og andre sosiale medier bidrar til å endre bibliotekenes rolle. I dette perspektivet er det da en utfordring at kommunene reduserer budsjettene til bibliotekene. Bibliotekets rolle i fremtiden? Han trakk spesielt frem det nye Multimediahuset i Århus som skal stå ferdig i 2015 og som vil være bilde på fremtidens bibliotek. Biblioteket skal bidra til å omdanne indre havneområdet til et aktivt og levende byrom. Bibliotekene må selv stå for utviklingen både innen digitale, virtuelle og fysisk tjenester. Dette forutsetter høy kompetanse i bibliotekene, samt større fokus på bibliotekets rolle (fra «collection til connection»). Jochumsen trakk frem at man må ha sterkere fokus på partnerskap/forbindelser og mindre fokus på samlinger. Biblioteket må ønske å styrke forankringen og betydningen i lokalsamfunnet og inngå i mer dynamiske relasjoner med omgivelsene. Bibliotekets unike romlighet er svært viktig å trekke frem i arbeidet med fremtidens bibliotek. Folkebibliotekene tiltrekker alle samfunnslag. Styrken er også bibliotekenes ikke-kommersielle ståsted. Dette gjør at folkebibliotekene innehar et stort potensiale i lokalsamfunnsutvikling og kan være en kreativ og innovativ møteplass, slik at nye relasjoner kan skapes og styrke byens kvaliteter. Et eksempel fra Birminghams bibliotek og hvordan biblioteket bør oppfattes i byen! Læringsmiljøer Prof. Hans Kiib, Aalborg universitetet, arkitektur/design/media/teknologi trakk frem fremtidens læringsmiljøer og hvordan disse kunne oppleves i samspill med byen. Han trakk frem at Aalborg har fokus på at byutvikling må skje med forståelse i ulike interfaces mellom byen og universitetet (industri, velferd og opplevelse). Ulike interface gir også ulike strategier

6 6 og konkrete løsninger, feks. lokalisering og utforming av bygg. Han påpekte at i arbeide med å samordne investeringer og funksjoner (partnerskap) var det viktige å se på ulike modeller i læringsmiljøene. $= 188<$/9$K Kravet til det by-integrerte læringsmiljø må være blandede funksjoner og det må stilles krav til felles fasiliteter. Dersom dette skal være aktuelt må læringsrom være anlagt i sentrale strøk for kultur og byliv og være i relasjon i ulike rommelige konsepter. Det er da sentralt at ikke vanetenkning får styre, men at man tar lærdom av de beste internasjonale eksempler. Det er viktig å tenke «ut av boksen» og arbeide med å skissere miljøer som er åpne og inviterende.

7 7 Det finnes ulike måter å tenke læringsarenaer på: 1. Det åpne læringsrom: public domain det åpne rommet 2. Villaprinsippet: læringsarena som er adskilte fra hverandre 3. Louisianaprinsippet: mobilitet mellom læringsarenaene, dialogen er sentral og her vil det være stort handlingsrom i forhold til læring og innovasjon 4. Bjelkeprinsippet- læringsmiljøer som bygges i lukkede rom Louisianaprinsippet Differensierte læringsrom : Det sosiale rom (hjemmeområdet/klasserom) Adferdsregulerende rom (funksjonsbestemte) Handlingens rom (uformell læring, interaksjon, mulighetens land) Betydningsbærende rom (formelle rom/kommunestyre sal) Stemte rom (sanse, lukte, høre) Overbibliotekar Live Rasmussen, Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo Realfagsbiblioteket er en del av Universitetsbiblioteket (UB). UB har tidligere vært svært desentralisert, men man har arbeidet frem et Universitetsbibliotek som skal oppleves som ett bibliotek for alle brukere. Det er viktig at brukerne skal kjenne seg igjen i service, kvalitet og tjenester,uansett om de er på realfagsbiblioteket eller et annet av UB s biblioteker. Samtidig skal avdelingene fremstå som brukerdifferensierte. Dette har medført at de har styrket integreringen sentralt ved Universitetet i Oslo (UiO) og på fakultetene. UB har 167 årsverk og 80% av mediebudsjettet går til E-ressurser. Arbeidet med å sentralisere organisasjonen, åpne opp for andre enn kunnskapsinstitusjonens studenter og ansatt og nærmere tilknytning til fakultetene krever: Fleksible ansatte Nært samarbeid internt i UiO

8 8 Forpliktende partnerskap Egen god organisering Finansering Realfagbiblioteket har følgende områder: Når det gjelder utvikling av læringsmiljøer er det flere miljøer i Universitetet som har ansvaret for dette (læringsmiljøutvalg, fakultetene, teknisk avdeling og UB). Biblioteket vil bringe læringsmiljøet for realfagstudentene opp et «hakk». Vilhelm Bjerknes hus ble åpnet i 2012 som en del av dette arbeidet. Status for arbeidet så langt for UB-realfagbiblioteket: Skapt et bra omdømme flere tusen gjennom bygget Søkt ytterligere finansering fra Fritt ord Realfag som en del av dannelsen Partnerskap er viktig Brukerdrevet innovasjon biblioteket som inkubator/laboratorium Bygge opp arrangementkompetanse Science debate Et av tiltakene for å åpne biblioteket mer for allmennheten er å arrangere debatter, men med vitenskapelig basis. NRK er også inne med direkte sendinger. Dette har vært vellykket og suksesskriteriene er: Fleksible ansatte Aktiv vertskapsrolle Velvilje fra vitenskapelige ansatte Partnerskap og nettverksoppbygging

9 9 Fra foredrag med paleontolog og vitenskapsformidler: Jørn H. Hurum Leder læringssenteret/bibliotek Grethe Fjelldalen, Sandefjord videregående skole Biblioteket i Sandefjord videregående skole er skolens læringssenter og er en del av Norges største samlokaliserte videregående skole. Læringssentrets skal ha «rommet» som et pedagogisk hjelpemiddel. Det vil være forskjellige behov fra elevene i ulike situasjoner, hvor noen ønsker å sitte i åpne rom eller små grupper og andre vil sitte i skjermede omgivelser. Læringssenterets fokusområder: Lokalene- bygge ut lokalene med ulike fasiliteter, som grupperom, kursrom, AV-rom og ulike stillesoner og arbeidsplasser. Sentralisering- samle alle tjenestene innen IT, bibliotek og lærerarbeidsplasser Tverrfaglig kompetanse - gi elevene pedagogisk, IT-faglig og bibliotekfaglig veiledning i elevenes eget læringssted.

10 10 Samarbeid med andre: Det er samarbeid mellom Vestfold høgskolebibliotek, fylkesbiblioteket og folkebiblioteket på ulike områder. Det skal utvikles en plan for barn og unges informasjonskompetanse i samarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskolen. Skal man samarbeide er det viktig å huske på at på en skole har eleven i fokus, slik at læringssenteret må ha sentral plassering i skolen, samt at de som arbeider i læringssenteret må ha kunnskap om skole som utdanningsinstitusjon.

Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007

Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007 Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007 Sluttrapport Et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Innhold Forord...4 Sammendrag...5 1 Bakgrunn...6 2 Problemstillinger

Detaljer

STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE

STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE 1 Innhold 1. Sammendrag og anbefalinger... 3 2. Formål med rapporten... 4 3. Dagens situasjon og utviklingstrekk... 5

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Prosjektrapport nr. 7/2011

Prosjektrapport nr. 7/2011 Prosjektrapport nr. 7/2011 Drammensbiblioteket En evaluering av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, studiested Drammen Line Grønstad

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg

Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg Innhold 1. Bakgrunn... 4 1.1 Kongsbergs utfordring... 4 1.2 Utfordringene på vestsida... 4 1.3 Kunnskapsbyen og Kunnskaps- og

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING RAPPORT JANUAR 2014 ISBN 978-82-7551-098-1 NTNU - RAPPORT VISJON 2060 1 Forord Mandatet for visjonsprosjektet har vært å utarbeide visjoner for campusutvikling i

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune Verdigrunnlag for arbeidet med barn og unge SENTRALE INTENSJONER FOR ARBEIDET 3 1. BAKGRUNN 4 2. DEFINISJONER 5 3. MODELL 6 3.1. Innsatsområder

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Effekter av samlokalisering i høyere utdanning

Effekter av samlokalisering i høyere utdanning Effekter av samlokalisering i høyere utdanning Erfaringer fra fire norske læresteder RAPPORT 27/2009 Cathrine Tømte og Bjørn Stensaker NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

Studietur Danmark REISERAPPORT

Studietur Danmark REISERAPPORT Prosjekt: Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Sentrum 15. mars 2011 Studietur Danmark REISERAPPORT Illustrasjon: Planlagt musikkens hus i Aalborg Fra 13. til 15. februar 2011 arrangerte prosjektet Kunnskaps-

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer