OPPDAL KOMMUNE. Handlingsprogram for Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDAL KOMMUNE. Handlingsprogram for 2010-2013. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/38 28.05."

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2009/568-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/ Kommunestyret Handlingsprogram for Vedlegg 1 Handlingsprogram for rådmannens forslag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Det vises til saksopplysninger og vurderinger i vedleggsheftet. Rådmannens forslag ble utarbeidet før kommuneproposisjonen for 2010 ble offentliggjort den 15. mai. Hovedelementene i proposisjonen kan sammenfattes slik: I revidert nasjonalbudsjett for 2009 legges opp til en økning av kommunesektorens frie inntekter med 1 mrd regnet i forhold til opplegget da tiltakspakken ble presentert. For primærkommunene anslås det nå at skatt på inntekt og formue vil øke med 5,3% og rammetilskuddet med 9,7%. En samlet vekst i de frie inntektene på 6,7% og deflator på 4,1% tilsier en realvekst på rundt 2,6%. For 2010 legger regjeringen opp til at inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett skal videreføres, og at det legges inn en ytterligere vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4 mrd. regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett. Dersom inntektsnivået endres i forhold til dette, kan målsetningen om inntektsvekst i 2010 bli endret. Det legges opp til at primærkommunene skal ha 2,5 mrd og fylkeskommunene 1,5 mrd av veksten. For primærkommunene innebærer dette en realvekst på rundt 1,5%. Regjeringen signaliserer økt satsing på barnevernet, og sier at det er behov for å tilføre ressurser for å tilsette flere fagfolk og stimulere til interkommunalt samarbeid. Det påpekes at veksten i frie inntekter gir rom for en kommunal prioritering av disse oppgavene. Regjeringen har hatt som mål å øke bemanningen i de kommunale omsorgstjenestene med årsverk fra 2004 til utgangen av Dette målet er allerede nådd, og det signaliseres ikke noen nye tiltak enn de finansieringsordningene som allerede er etablert. Noen mindre øremerkede tilskuddsordninger vil bli innlemmet i rammetilskuddet fra 2010 av, bl.a. tilskudd til lokale vilttiltak. For primærkommunene foreslås det ingen nye endringer for hvordan rammetilskuddet blir beregnet.

2 Vurdering Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2010 innebærer at de frie inntektene i planperioden vil bli noe høyere enn det som er anslått i rådmannens forslag. For det første kan man starte inntektsfremskrivingen fra et høyere nivå, ettersom innbyggertilskuddet i 2009 blir rundt 1,4 mill. høyere på grunn av tilleggsbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett. For det andre har rådmannen lagt til grunn 1,0% vekst i frie inntekter fra 2009 til 2010, mens det i kommuneproposisjonen signaliseres rundt 1,5%. Til sammen tyder dette på at de frie inntektene kan oppjusteres med rundt 2,8 mill. i forhold til rådmannens økonomiplanforslag. På den andre siden har rådmannen kommet sterkt i tvil om lønnsvekstforutsetningen fra 2008 til 2009, og om det er innkassert for stor gevinst for reduksjonen i vekstforutsetninger. I utgiftsfremskrivingen er det lagt til grunn 4% vekst, noe som frigjør 1,7 mill. i forhold til budsjettforutsetningen for 2009 om 5% vekst. I revidert nasjonalbudsjett anslår Finansdepartementet lønnsveksten til å bli 4,25%. Nye anslag vi har gjort over våre lønnsoppgjør underbygger det samme. Dette tyder at det i konsekvensjusteringen burde vært tatt inne en gevinst på 1,3 mill. i stedet for 1,7 mill. I tillegg til dette har det blitt avdekket enda større behov for spesialundervisning enn hva rådmannen har lagt til grunn i fremskrivingen av skolenes rammer. I budsjettreguleringssaken som blir lagt frem for kommunestyret i juni blir det informert om at PPT i begynnelsen av mai har gitt tilrådning om ytterligere 136 lærertimer for 7 elever som ikke tidligere har hatt spesialundervisning. Dersom det fattes enkeltvedtak i tråd med dette, vil det utløse et bevilgningsbehov på 1,8 mill i 2010 som det ikke er tatt høyde for i rådmannens økonomiplanforslag. I tertialrapporten blir det i tillegg fortalt at tilskuddet til private barnehager er underbudsjettert inneværende år, og at det kan forventes høyere utgifter til barnevernet på grunn av nye omsorgovertakelser. Den nye informasjonen tilsier at tilleggsbevilgningsposten burde vært langt høyere enn det rådmannen har lagt til grunn i sitt økonomiplanopplegg. Dersom rådmannen hadde hatt samme informasjon da planforslaget ble ferdigstilt som han har i dag, ville de frie inntektene vært oppjustert med 2,8 mill. Av dette ville 0,4 mill blitt brukt til å justere lønnsvekstforutsetningen og 1,5 mill til å styrke tilleggsbevilgningsposten. Etter dette ville man hatt et økt handlingsrom på rundt 0,9 mill. Ettersom prosessen nå befinner seg på den politiske banehalvdelen fremmer ikke rådmannen noe endringsforslag, men legger til grunn at vedtaket vil reflektere justeringsbehovene som følge av kommuneproposisjonen og de nye utgiftsbehovene. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Delmål til kommuneplanens hovedmål fastsettes i tråd med vedleggsheftets del A. 2. Anslag over disponible driftsmidler i planperioden fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap Fremskrivinger av dagens driftsnivå fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap Investeringsprogrammet med tilhørende finansieringsplan og premisser fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap Driftskonsekvenser av investeringer og nye driftstiltak fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap Økonomiplanen balanseres i tråd med vedleggsheftets del B, kap I budsjettarbeidet for 2010 skal rådmannen forholde seg til rammer angitt i kap. 7.2 og 7.3.

3 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Uttalelser fra Eldrerådet, sak 09/7, Bygningsrådet, sak 09/96 og Driftsutvalget, sak 09/7 ble delt ut til formannskapet. I. Venstre v/ingrid Mellem foreslo følgende: Vedleggshefte A, Kommuneplanens hovedmål. Tillegg til rådmannens tilrådning Forslag: 1) 2.2 Økonomi: Nye pkt. A og B: (Bokstavene justeres deretter) A: Det skal være vesentlige årsaker, og godt dokumenterte tilfeller, for at utgiftene overstiger inntektsgrunnlaget. Kostnadseffektiviserende tiltak skal iverksettes slik at balansen opprettholdes. B: Tilnærmet ansettelsesstopp gjøres gjeldende i planperioden jfr. tidligere praksis i forbindelse med effektiviseringsplanen. 2) 3.7 Energibruk, Endring i pkt B: I alle kommunale bygg skal energibruken reduseres med 10% innen ) 4.3 Næringsutvikling, Nytt pkt B B: Vi må skape verdier 4) 6.4 Videregående opplæring. Nytt pkt D D: Møte fremtidens utfordring ved å oppmuntre til utdanning i pleie og omsorg 5) 6.5 Musikk- og kulturskole. Nytt pkt B B: Musikk- og kulturskolen skal sikres egnede faste lokaler som er tilpasset elevgrunnlaget 6) 7.1 Helse og omsorg. Nye pkt I, J og K I: Det skal bygges omsorgsplasser som er tilpasset fremtidens behov, og som er tilrettelagt for demente. J: Samspillet mellom privat/offentlige tjenester vurderes og utvikles tilpasset den nye samhandlingsreformen. K: Dagplasser/dagsenter for omsorgstrengende utvikles. 7) 7.6 Økonomisk trygghet. Nytt pkt. B B: Økonomisk rådgivning tilbys spesielle grupper II. SP og AP v/ ordf. Ola Røtvei foreslo følgende: 5.2 Kulturhus

4 A. Oppdal kulturhus skal tilby et mangfond av aktiviteter og kulturtilbud på lokalt, regionalt og internasjonalt nivå. B. Oppdal kulturhus skal legge til rette for et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og unge, og bidra til en bevisstgjøring av egne kulturverdier. C. Oppdal kulturhus skal bidra til å utvikle Oppdal som reisemål og sikre inntjening ved at lokaler i kulturhuset leies ut til konferanse- og kongressformål, messer og stevne-/festivalarrangement. 6.5 Musikk- og kulturskole Nytt pkt. B: Kulturskolen skal utvikles som lokalt ressurssenter, jfr. Strategiplan for skapende læring (Kunnskapsdepartementet juni 2007). III. Kr.f. v/ Johan Jensen foreslo følgende: Avdragsbetjening for lån til rehabilitering av Oppdal kirke. Betjening av lån for rehabilitering av Oppdal kirke innarbeides i handlingsprogram med kr ,- for 2010 og kr ,- for Summen belastes den økning kommunen har fått tilsagn om i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett IV. Venstre v/ Ingrid Mellem foreslo følgende: Vedleggshefte B, Økonomiplan for Endring av rådmannens tilrådning. Forslag: 8) 5.1 Investeringsprogram Prioritet 3, Klargjøring av industritomter, budsjettert med kr ,- tas ut. Dekkes av enhetens ramme. Prioritet 7, Forprosjekt for utleieenhetene, budsjettert med kr ,- tas ut. Dekkes av enhetens ramme. Prioritet 8, Utbygging av BOAS, prosjekteres med kr ,- i Ny prioritet 15. Vedlikehold Oppdal bygdemuseum, budsjett kr ,- i ) Verbalforslag Kullsjøen og idrettshallen er prioriterte tiltak som må vurderes i det videre budsjettarbeidet.

5 Kullsjøen friluftsområde, beregnet til kr ,-. Rehabilitering Idrettshallen, beregnet til 3 mill. kroner med en antatt støtte kr ,-. V. AP og SP v/bjørg Marit Sæteren foreslo følgende: Det settes av kr til prosjektering av tilbygg og rehabilitering av Midtbygda skole i Prioritet 14 Flomsikring reduseres med tilsvarende beløp i VI. SP og AP v/ordf. Ola Røtvei foreslo følgende: Økning av frie inntekter: kr 2,8 mill. Fordeling: Lønnsvekstforutsetning: kr 0,4 mill. Tilleggsbevilgningsposten: " 1,5 mill. Digitalisering storsal, Kulturhuset " 0,480 mill. (2010) Disp. " 0,420 mill. Innstilling I. Ingrid Mellems forslag (vedleggshefte A): Forslag 1): Falt med 2 mot 5 stemmer (Mindretallet: SP v/sivert Vindal og Venstre v/ingrid Mellem.) Forslag 2): Enst. vedtatt. Forslag 3): Falt med 2 mot 5 stemmer (Mindretallet: SP v/bjørg Marit Sæteren og Venstre v/ingrid Mellem.) Forslag 4): Enst. vedtatt. Forslag 5): Falt med 1 mot 6 stemmer (Mindretallet: Venstre v/ Ingrid Mellem.) Forslag 6): Enst. vedtatt. Forslag 7): Vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Mindretallet: Kr.f. v/johan Jensen, SP v/bjørg Marit Sæteren og Sivert Vindal.) II. Forslag fra SP/AP v/ ordf. O. Røtvei ble enst. vedtatt. III.

6 J. Jensens forslag falt med 2 mot 5 stemmer (Mindretallet: Venstre v/ingrid Mellem og Kr.f. v/johan Jensen.) IV. Ingrid Mellems forslag, pkt. 8) falt med 2 mot 5 stemmer (Mindretallet: Venstre v/ingrid Mellem og Kr.f. v/johan Jensen.) Ingrid Mellems verbalforslag, pkt. 9) falt med 1 mot 6 stemmer (Mindretallet: Venstre v/ingrid Mellem.) V. AP/SP's forslag v/b.m.sæteren ble enst. vedtatt. VI. AP/SP's forslag v/ ordf. O. Røtvei ble enst. vedtatt. Rådmannens tilråding med vedtatte endringer ble deretter enst. tiltrådt. Formannskapets innstilling blir som følger: 1. Delmål til kommuneplanens hovedmål fastsettes i tråd med vedleggsheftets del A. 2. Anslag over disponible driftsmidler i planperioden fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap Fremskrivinger av dagens driftsnivå fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap Investeringsprogrammet med tilhørende finansieringsplan og premisser fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap Driftskonsekvenser av investeringer og nye driftstiltak fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap Økonomiplanen balanseres i tråd med vedleggsheftets del B, kap I budsjettarbeidet for 2010 skal rådmannen forholde seg til rammer angitt i kap. 7.2 og 7.3. Vedleggshefte A: 3.7 Energibruk, Endring i pkt B: I alle kommunale bygg skal energibruken reduseres med 10% innen Videregående opplæring. Nytt pkt D D: Møte fremtidens utfordring ved å oppmuntre til utdanning i pleie og omsorg 7.1 Helse og omsorg. Nye pkt I, J og K I: Det skal bygges omsorgsplasser som er tilpasset fremtidens behov, og som er tilrettelagt for demente. J: Samspillet mellom privat/offentlige tjenester vurderes og utvikles tilpasset den nye samhandlingsreformen. K: Dagplasser/dagsenter for omsorgstrengende utvikles. 7.6 Økonomisk trygghet. Nytt pkt. B B: Økonomisk rådgivning tilbys spesielle grupper. 5.2 Kulturhus

7 A. Oppdal kulturhus skal tilby et mangfond av aktiviteter og kulturtilbud på lokalt, regionalt og internasjonalt nivå. B. Oppdal kulturhus skal legge til rette for et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og unge, og bidra til en bevisstgjøring av egne kulturverdier. C. Oppdal kulturhus skal bidra til å utvikle Oppdal som reisemål og sikre inntjening ved at lokaler i kulturhuset leies ut til konferanse- og kongressformål, messer og stevne-/festivalarrangement. 6.5 Musikk- og kulturskole Nytt pkt. B: Kulturskolen skal utvikles som lokalt ressurssenter, jfr. Strategiplan for skapende læring (Kunnskapsdepartementet juni 2007). Det settes av kr til prosjektering av tilbygg og rehabilitering av Midtbygda skole i Prioritet 14 Flomsikring reduseres med tilsvarende beløp i Økning av frie inntekter: kr 2,8 mill. Fordeling: Lønnsvekstforutsetning: kr 0,4 mill. Tilleggsbevilgningsposten: " 1,5 mill. Digitalisering storsal, Kulturhuset " 0,480 mill. (2010) Disp. " 0,420 mill.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2010/1195-6/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010 Budsjett for

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/23 28.05.2015 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/23 28.05.2015 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2015/488-2/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/23 28.05.2015 Kommunestyret Handlingsplan for 2016-2019 Vedlegg

Detaljer

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/40 21.11.2013 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/40 21.11.2013 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2013/851-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/40 21.11.2013 Kommunestyret Budsjett for 2014 Vedlegg 1 Rådmannens

Detaljer

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12.

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Referanse Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12.2014 Budsjett for 2015

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i Opdalingen 24.05.14, OPP 23.05.14 og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 28.05.2014

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/142-2 2182/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Saksframlegg. 3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2015.

Saksframlegg. 3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2015. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2014/2313-36695/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 10.11.2014 Saksframlegg Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/14 Eldrerådet

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer