Furene- for den som vil og kan. Nytt i Furene i 2014:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Furene- for den som vil og kan. Nytt i Furene i 2014:"

Transkript

1 År s r appor tt enes t er2014

2 Furene- for den som vil og kan. Gjennom vårt arbeid i leveransen av arbeidsretta tenester skal vi til ei kvar tid søkje måloppnåing for brukar og oppdragsgivar. Tenestene skal vere i trå med vårt formål, vår visjon og våre verdiar. Vårt geografiske nedslagsfelt er dei sju kommunane på Søre Sunnmøre. Vårt arbeid skaper verdiar for einskildmenneske, samfunn og næringsliv. I størst mogleg grad skal vi legge til rette for at den enkelte finn sin ståstad i arbeidslivet. Vi definerer våre interne arbeidsarenaer som ein del av næringslivet og vektlegg at dei som har sitt daglege virke også innan tilrettelagde arbeidsplassar opplever at dei er på arbeid til liks med alle andre. Furene meiner dette er noko av det viktigaste vi kan bidra med for å sikre ein meiningsfull arbeidsdag. Den enkelte skal oppleve seg sjølv som likeverdig. Dei siste åra har «Større mangfald av tenester nærare der folk bur» vore ei av målsetjingane for utvikling av bedrifta. Geografien på Søre Sunnmøre avgrensar den einskilde sin valfridom i høve til arbeid. Ekstra godt merkast dette der mangfaldet av arbeidsplassar og oppgåver er avgrensa og pendling er ressurskrevjande. Furene søkjer difor å vere til stades der folk bur, vere ein aktiv og attraktiv medspelar i å skaffe arbeidskraft til næringslivet, og skape mulegheiter for einskildmenneske. Nytt i Furene i 2014: Året har vore prega av varierande og stor aktivitet. Aktiviteten var stor i starten av året, flata litt ut gjennom våren og sommaren for så igjen å ta seg kraftig opp på hausten fram mot årsskifte. Vi hadde auke både i form av ekstraplassar på rammene og kjøp av AMO. I året har vi gjennom AMR fått i eit godt samarbeid som har resultert i fleire prosjekt med Fylkeskommunen. Nokre kortvarige og eit av lengre karrakter. Dette er eit samarbeid vi ynskjer å styrkje og utvikle. Ein stor del av skjerma sektor er varsla lagt om frå rammetildelingar til konkurranseutsette tenester. Politisk er det eit ynskje om eit mangfald i tilbydarar av tenester til dei som står utanfor det ordinære arbeidslivet. Dette ser vi på som ei utfordring vi ynskjer å svare positivt på. Året har vore prega av noko vi veit vil kome, men ikkje veit kva er. Vi har brukt tida til å bu oss på anbodsprosessen og trimme organisasjonen til ei ny tid. På tampen av 2013 fusjonerte Furene AS med Dragsund ASVO AS. Fusjonen har gått etter planen og vi har fått tatt dei grep som var naudsynt i høve til å vidareføre VTA-plassane i avdelinga. I skrivande stund er alle plassane fylde og eit godt samarbeid med koordinerande og innsøkande NAV er etablert. Furene vart resertifisert i Equass 16. april

3 Furene: Furene AS, Furene industriområde, 6105 Volda, Telefon: Faks: Furene sine eigarar: Ei epoke er over. 40 år med Norges Handikapforbund som majoritetsaksjonær er over. Eigarsitsen vart endra som fylje av fusjonen der Vanylven, Sande, Herøy og Ulstein fekk aksjar i Furene AS i byte for verdiane i Dragsund ASVO AS. 2

4 Organisasjon Organisasjon og organisering er eit viktig reiskap for å nå resultat. Oppkjøpet av Dragsund ASVO AS og omorganisering av tenestesida har ført til endringar i rolle og funksjonsfordeling i bedrifta. Endringane ein har gjort er både eit svar på eksisterande og det ein trur er framtidige ramevilkår, samt behov avdekka gjennom intern SWOT-analyse. Furene meiner at aktiviteten i 2014 har synt at det var rett å samle dei faglege ressursane knytt til dei eksternt retta tiltaka i ei avdeling. Eit ytterlegare grep for å sikre kvalitet i tenestane framover er meir reindyrka stillingar knytt til fag og kvalitet. Fokus på kontinuerleg forbetring og utvikling. Gjennom kvalitetssikringssystemet Equass forpliktar vi oss til kontinuerleg forbetring og utvikling av tenestene vi leverer. Bedrifta vart resertifisert for to nye år 16. april Til hjelp i dette arbeidet utfører vi jamleg målingar for å verifisere status og måloppnåing. Målingane er ein integrert del av årshjulet i bedrifta og vert kommunisert i eigen rapport (BATT). 3

5 Undersøkingar/evalueringar Furene: Deltakarane som er mottakarar av tenester frå Furene evaluerer oss gjennom spørjeskjema. Veiledarane på alle dei sju NAV-kontora får anledning til å gi oss tilbakemelding gjennom spørjeskjema og møteplassar. Vi evaluerer også oss sjølve med eit kritisk auge gjennom liknande undersøking og evalueringar. Spørsmåla i undersøkingane vi brukar er utvikla og standardisert i samarbeid mellom Attføringsbedriftene, ASVL og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Respondentane rangerer sitt svar på ein skala frå 1-6. Furene måler om dei som svarar at dei «i stor grad» (5) eller i «svært stor grad» (6) er einig i det det vert spurt om kjem med på den positive sida av totalscoren. Bransjen har også utvikla eit benchmarkingsystem, BATT som gir bedriftene bransjesamanlikningar. Gjennom dette får vi svar på kvar vi står i høve til dei beste i bransjen og snittet i bransjen, samt i høve til likande verksemder i fylket. Av dei målingane som er gjennomført i 2014 ligg Furene tett på snitt for landet for mange av indikatorane, men ein ser også større positive og negative utslag i samanlikninga. Til dømes scorar vi godt på tilbakemelding frå brukarane. Vi ligg også godt over gjennomsnittet på formidling til arbeid for tiltaket AB og Avklaring, medan vi ligg godt under snittet både for APS og KIA. Når ein les målingane må ein også ha i mente dei ulike ramevilkåra frå fylke til fylke. Målingane verken korrigerer eller opplyser om slike forhold. Slik sett viser BATT meir tendensar enn eksakte fakta. Ordinært tilsette, og kva dei meiner om kvaliteten Furene leverer: Som nemnt under avsnittet om organisasjon, har Furene i 2014 gjennomført ei omfattande SWOT-analyse. Innspel frå dette arbeidet har lagt føringar på endringar i høve til organisering og roller. Innspel, analyse og påfølgande endringar skal bidra til auka kvalitet i våre tenester. Furene har som mål at dei tilsette skal vere bevisst på kvaliteten Furene leverer, og vere med å endre kvaliteten til det betre ved å sette seg tydelige mål. Difor vert dei tilsette med attføringsfagleg ansvar årleg spurde om si meining. Furene set seg årleg nye mål i høve til kva område ein bør arbeide meir med. Furene leverer anbod på ulike kurs. Denne type aktivitet gir brukarane fleire tilbod og aukar tenestespekteret til Furene. For dei tilsette aukar dette mangfaldet av arbeidsoppgåver, gir nye utfordringar og tilfører bedrifta og den enkelte ny kompetanse. Fusjonen med Dragsund ASVO har gitt oss tilgang på fleire arbeidsarenaer, samstundes som lokaliseringa i Herøy og Vanylven bidreg til større geografisk nedslagsfelt. 4

6 Totalsummen for tilfredsheit for tilsette var 67 % i 2012, 77 % i 2013 og 68 % i Furene hadde målsetjing om ytterlegare auke i denne indikatoren for 2014, men ser samstundes at vi ligg tett på bransjeresultata i BATT Årsakene til utviklinga kan vere fleire; mellom anna sterkare fokus på å levere kvalitet og meir kultur for «sjølvransaking». Ein ser også at ikkje alle spørsmålsformuleringar er eintydige nok. Ei positiv utvikling, men og ei mogleg kjelde til utslag i indikatoren, er ei auke i tal på respondentar frå (53 %). Ordinært tilsette: Totalt tal på ordinært tilsette i Furene er 51. I tillegg hadde Furene 3 midlertidig tilsette/vikarar. I 2014 var det 27 tilsette som hadde attføringsfagleg ansvar for brukarar. Utdanning/kompetanse: Furene har tilsette som er: Vernepleiar, ergoterapeut, sjukepleiar, lærar, førskulelærar, 2 med høgskule i einskildfag, 3 med sosialfagleg utdanning, master i pedagogikk, bachelor i psykologi, kokk og fleire har utdanning og erfaring innan sal, marknadsføring og økonomi. Dei tilsette i Furene har også kompetanse innan motiverande intervju, MI. Tilsette i Furene har kompetanse innan fleire typar verkty som t.d. Rådgiveren, Karriererettleiing basis, WIE, SCI-A, Solbergs interessetest, Job pics og kunnskap innan SMART økonomisk rådgiving. Furene har også tilsette med tilleggsutdanning innan ulike diagnosar (som t.d. Down syndrom, ADHD, Aspergers, Tourette) og innan handtering av personar med rus/psykiatrivanskar. Det er fleire av dei tilsette som har utdanning innan trening, kosthald og helse. Det er også tilsette i Furene som har kurs/godkjenning/erfaring innan trening og funksjonsvurdering. 5

7 Fagutvikling: I 2014 har 4 personar har tatt innføringskurs i karriererettleiing. 3 personar har teke kurs innan lettare psykiske lidingar. 4 personar har teke sertifisering i verktyet WIE. WIE vart innført som eit nytt rådgivingsverkty i Furene i Furene har satsa mykje på dette og i 2014 nyttar alle tilsette i Furene WIE til interessekartlegging og karriererettleiing. Totalt sett har Furene sine tilsette delteke på gjennomsnittlig 5 dagar kompetanseheving i 2014, ein nedgang på 1 dag frå 6 dagar i Kompetanseplan: Som eit ledd i vårt strategiske arbeid har vi gjennom kompetanseplanen sett fokus på å sikre oss rett kompetanse i høve til dei oppgåvene vi til ei kvar tid skal utføre. Kompetanseutvikling er ein langsiktig og kontinuerleg prosess som krev planlegging og evaluering. Planen vert evaluert og revidert årleg. Dei tilsette får vere med på å påverke korleis planen skal formast ved å melde frå om kva kompetanse dei meiner er rett for seg og si avdeling. Vidare vert kompetanseplanen sydd saman ved at enkeltstudiar og kurs vert prioriterte ut frå kva kompetanse Furene treng samla sett. Som eit ledd i å motivere til utdanning innførte Furene i 2012 eit utdanningsbonus som går til tilsette som tek utdanning som gir studiepoeng. I 2014 meiner 88 % av dei tilsette at Furene har den kompetansen ein treng for å kunne gjennomføre dei tiltaka vi leverer. Dei tilsette og deira evne til å løyse arbeidsoppgåvene er bedrifta sin viktigaste ressurs. Kompetanse gir mestringskjensle, trivsel og fremjar god kvalitet. Registrering av kompetanse, sterkare involvering av tilsette i planlegging og evaluering, målsettingar og ein heilskapleg kompetanseplanplan synleggjer at Furene har høg og allsidig kompetanse. Brukarane på Furene, og kva dei meiner om kvaliteten Furene leverer: Furene hadde som mål for 2014 at 90 % av brukarane i totalsum skal vere tilfreds med Furene sitt tilbod. Furene hadde eit resultat på 83 % både i 2012 og 2013, og målinga syner 83 % også i Furene har som mål at 100 % av alle brukarar skal vite korleis dei skal klage dersom ein ikkje er nøgd med tenesta ein får i Furene. Eit stort fokus på dette har gitt ynskja utvikling i denne indikatoren, og vi har gått opp frå 72 % i 2012, via 79 % i 2013 og til at heile 86 % veit korleis dei skal klage i Det er eit mål for Furene å auke denne prosenten ytterlegare i Sjølv om mange av tenestene våre vert konkurranseutsett og får andre indikatorar å måle seg mot, vil Furene jobbe vidare med å spisse handlingsplanane etter relevante indikatorar i åra som kjem. I tillegg til Furene sin samla plan bryt vi målsettingane ned på avdelingsnivå. Furene overvakar og rapporterer på kor tilfreds brukarane av våre tiltak og tenester er for 6

8 Furene samla, og for kvar avdeling kvart kvartal. Dette for å halde fokus og gjere korrigerande forbetringstiltak i løpet av året. Livskvalitet: Furene ser positivt på at 70 % av brukarane meiner at Furene har bidrege til å betre deira livskvalitet. Furene har hatt og vil også framover ha stort fokus på brukarane sin livskvalitet i alle prosessar og fasar av tiltaksløpet. Omgrepet livskvalitet kan vere utfordrande å relatere til tiltaksgjennomføringa sett opp mot livet som heilheit. Vi har difor teke tak i omgrepet både gjennom vårt arbeid med rutinar og prosedyrar og vidare i arbeidet med den einskilde brukar. Eit anna tiltak er fokus på brukarmedverknad og myndiggjering. Vi meiner auka fokus og tiltak for brukarmedverknad og myndiggjering gjev den enkelte større bevisstheit rundt opplevd livskvalitet. 7

9 Eigenkraftmobilisering - deltakar som aktiv medspelar: Furene har stort fokus på brukarmedverknad, og i målinga for 2014 seier 94 % av brukarane at det er utarbeidd ein plan for deira individuelle mål og tiltak. 73 % svarar at dei i stor eller svært stor grad har vore med å utforme planen sin. Desse to målingane spriker framleis meir enn ynskjeleg og Furene vil arbeide målretta for at deltakar skal delta meir i utforminga av eigen plan, samt å oppleve denne deltakinga. Utfordringa ligg i å gi tilpassa rettleiing og informasjon for at brukarmedverknaden skal vere reell. Til dømes i VTA tiltaket vert informasjonen tilpassa den einskilde, og det vert nytta god tid minst ein gong pr. år for å kunne snakke om plan, rettigheter, klage, brukarundersøking, livskvalitet m.m. I vår kvardag handlar det om å yte sjølvhjelp til å kartlegge og erkjenne utfordringane slik at brukaren sakte, men sikkert tek tilbake mynde og endringskraft i eige liv og livssituasjon. I vårt møte med brukaren nyttar vi kartleggingsmetodar, rettleiingsteknikkar og verktøy som SCI-A og WIE, samt samtaleteknikkar som Motiverande intervju for å styrke brukar til å igjen erobre (mobilisere) eigne krefter i ein positiv endringsprosess. Gjennom aktiv bruk av verktøy og metodar i den individuelle rettleiinga legg vi til rette for eigenkraftmobilisering i kvar einskild sak. Mestring og samfunnsnytte: 85 % av brukarane av tiltak og tenester i Furene meiner at dei har fått eit godt tilpassa tilbod, og 69 % meiner dei har nådd sine individuelle mål ved hjelp av Furene. Ved å ha kvalitet på tiltak og tenester som Furene leverer så er vi med på å: a) gi valmogelegheit til brukarane av Furene. b) kunne hjelpe personar til betre livskvalitet når dei kjem i arbeid, og c) gi motivert arbeidskraft til området vårt. Furene dreiv også i 2014 Bakk-Ola marka aktivitetssenter for Ørsta kommune. Det er ein variert og god arbeidstreningsarena. Ørsta kommune har sett at samarbeidet er til gjensidig nytte både for brukarane av Bakk-Ola aktivitetssenter og Furene. Senteret er ein svært god samfunnsintegrerande aktivitet der brukarar får verdifull arbeidstrening. Brukarhandboka/rettar og plikter: Furene sikrar seg at brukarane får informasjon om rettar, plikter og etikk gjennom informasjon om, og utdeling av brukarhandboka, arbeidsavtalar, arbeidsreglement og teiepliktskjema. I 2011 svara 69 % av brukarane at dei har fått informasjon om rettar og pliktar. I 2012 og 2013 hadde dette auka til høvesvis 83 % og 90 %, medan resultatet igjen er 83 % i Furene sine jobbkonsulentar har registrert at ei utfordring i å få deltakarar i korte løp(t.d. AMO) til å tileigne seg denne informasjonen. For å bøte på dette vil ein framover repetere denne informasjonen i tiltaksløpet. 8

10 Det har i 2014 vore fokus på å revidere og følgje sjekklister slik at vi sikrar oss at det ikkje oppstår mistydingar i bodskapen eller at informasjon vert gløymt. Klage og avviksbehandling: Furene har som mål at 100 % av brukarane veit korleis dei skal klage, melde eit avvik, eller kome med eit forbetringsforslag. Sidan ein starta målingane og auka fokuset på dette i 2011 kan Furene syne til ei god utvikling. Frå 61 % i 2011, til 72 % og 79 % i høvesvis 2012 og 2013 til heile 86 % i Dette er ei utvikling som stadfestar at arbeidet at innsatsen på dette området har gjeve resultat. Tiltaka Furene har sett i verk som vi meiner har ført til auken er opplæring av tilsette på korleis ein skal gå fram for å klage, samt informasjon om korleis klage, avvik, eller forbetringsforslag vert behandla. Vidare har dei tilsette utført eit målretta arbeid med informasjon til brukarane. Nokre brukarar må forklarast dette mykje meir omfattande enn andre, og dei tilsette har gjort ein god jobb med individuell tilpassing av informasjon. Tiltak og tenester i Furene: Tildelt rame og faktisk gjennomførte årsverk skjerma sektor i 2014: Tiltak Rame Ekstraplassar Gjennomført APS: 20 3 ( ) 19,2 AB: AB flyktning: KIA: 6 4,8 AVKL: ( ( ) TIA: 9 8,4 VTA Furene: VTA Dragsund: 17 16,1 Oversikt over kva avdelingar tiltaka nyttar: AB: Ekstern utplassering. KIA: Alle avdelingar. APS: APS, men ved behov nyttar ein alle avdelingar. TIA: Alle VTA: VTA Furene og Dragsund, men ved behov nyttar ein alle avdelingar. 9

11 Tilbod om opplæring/kvalifisering: Truck opplæring (praktisk opplæring). Lærekandidat innan servicefag, kantine/catering, reinhald og mekaniske fag. Furene er godkjent lærebedrift innan Industrimekanikarfag og Institusjonskokkfag. Kvalifisering med tenesteattest på nådd praktisk kompetanse innan: Mekaniske fag (hjelpearbeider industri/cnc, sveis, plate). Kantine og catering. Reinhald. Servicefag. Merkantile fag. Miljøarbeid. KURS: SMART økonomi, MIGRA norsk opplæring, kosthald og helse m.m. Konkurranseutsette tilbod i 2014: Raskare tilbake - Arbeidsretta avklaring - Arbeidsretta rehabilitering AMO kurs - Vegen vidare - Jobbklubb - Hotell og restaurantarbeidar VOX kurs - Lese og skrive opplæring med data - Grunnleggande data Andre tenester Praksisplass gjennom Spesialistbedriften AS Individuell VTA til kommune IUng, 4 årig prosjekt gjennom AMR med Fylkeskommunen for drop-out ungdom Karrierekurs for lærlingar/lærekandidatar Karrieresenter for Fylkeskommunen Lærekandidatar Norskopplæring for framandspråklege 10

12 Resultat og gjennomstrøyming: Totalt for Furene er tala for formidling til arbeid: 21 % (59 personar), Andre aktive løysingar: 20 % (55 personar), Anna: 59 % (162 personar). Gjennomstrøyming i Furene: Slutta 276 pluss starta 306 = 582. AVKL: 82 personar avslutta. 15 % (12 personar) til arbeid eller kombinasjon arbeid/trygd, 34 % (2 personar til utdanning, 1 til AMO, 14 til AB, 4 til APS, 9 til andre aktive løysingar), 43 % (42 personar) til andre ikkje aktive løysingar). 80 % har ein god og realistisk aktivitetsplan for det vidare attføringsløpet - målkrav 90 % 39 % avklart innan 8 veker. 72 % i 4. kvartal. Målkrav 80 % KIA: 5 personar avslutta. 20% (1 person) til APS, 80 % (4 personar) til anna ikkje aktiv løysing. Ingen formidla til ordinært arbeid målkrav 80 % APS: 22 personar avslutta: 27 % (6 personar) til aktive løysingar(1 til utdanning dekka av NAV som yrkesretta attføring,1 til Arbeidsretta rehabilitering, 1 til AB, 1 til KIA, 2 til VTA. 73 %(16 personar) av deltakarane til andre ikkje aktive løysingar. 27 % av deltakarane over i anna arbeidsretta tiltak eller ordinært arbeid målkrav 80%. 50 % med tiltaksgjennomføring under 8 månader målkrav 80 %. AB: 36 personar avslutta: 53 % (19 personar) til arbeid, arbeid m/lønstilskot og kombinasjon arbeid/trygd. 14 % til aktive løysingar (, 1 person til KIA,2 til APS, 1 til AMO,1 till anna aktiv løysing) 33 % (12 personar) til anna ikkje aktiv løysing. 23 % med arbeidstrening i ordinær bedrift innan ein månad målkrav 80 %. 26 % i ordinær jobb innan eitt år målkrav 50 %. 100 % utan opphald i kjeding mellom APS og AB Målkrav 100 %. For kunden, deltakar og bedrifta har effekten av vårt arbeid langt større verdi og ringverknadar enn vi kan måle i antal og prosentar. Opplevd auka livskvalitet gjennom arbeid, sosial trening, betra fysisk og psykisk helse, forbetra lese, rekne og skriveferdigheiter er effektar av jobben vi gjer som ikkje direkte let seg talfeste. Tilbakemeldingar frå deltakarar om positive endringar på mange områder i livet som heilskap gjev arbeidet vi gjer meining og ekstra dimensjonar utover det vi vert målte på. Inntak og ventelister: NAV Volda og Nav Herøy hadde hand om inntaksprosessen til tiltaka i Furene i NAV Volda for alle tiltaksplassar unnateke VTA i Dragsund Vi har jamt gjennom året hatt ventetid inn til tiltaka i skjerma sektor. RT har laupande inntak og ikkje ventetider. Fulle ramar og ventetid har tidvis ført til nokon utfordringar med kjeding utan opphald mellom tiltaka. Det er viktig for brukar å sleppe opphald til tiltaksløp og er for nokre av tiltaka eit krav i samarbeidsavtalen. Furene styrer ikkje ventelistene og prioritet på inntak og har slik sett vanskar med å levere saumlaus tiltaksgjennomføring. Gode dialogar om dette og trekantsamtalar er tiltak vi har stor tru på vil hjelpe oss etter kvart som vi får sett dette betre i system. 11

13 Det har i 2014 vore lengst venteliste på Avklaring og APS i skjerma verksemd. For desse tiltaka har det vore levert ekstraplassar gjennom året. Målingar og rapportering på tiltak og tenester: Tilsette i Furene får informasjon om formidling, gode resultat, brukarundersøking m.m. som grunnlagsmateriale for sine avdelingsmøter og publisert i internsystem. Furene månadleg oversikt til koordinerande kontor (NAV Volda) vedr. ledige plassar. Som målingane viser synes partane at ein har forbetringspotensiale på samhandling. Rådgivande utval for VTA fungerer svært godt og vi jobbar målretta med å få til gode samhandlingsrutinar, møtearena og andre knutepunkt også for andre tiltak og tenester. Furene sender månadleg resultat på tiltak og tenester til Attføringsbedriftene/NHO og NAV fylke, samt samla årsrapportering. Benchmarking (BATT) omhandlar målingar på kvalitetsindikatorar og vil bli brukt i vårt forbetringsarbeid. BATT gir oss muligheiter til å samanlikne oss med andre bedrifter og bransjen samla. Samarbeid: Kva NAV meiner om Furene: Furene har 7 NAV kontor i vårt område og Furene opplever at desse NAV kontora er positive til samarbeid. NAV kontora er flinke til å gi konstruktive innspel i kvardagen samt å svare på undersøkinga om korleis dei opplever kvaliteten tiltak og tenester Furene leverer. Totalsummen for kor nøgde NAV var med Furene sine tiltak og tenester var i 2011 på 35 %, noko Furene definerte som eit forbetringsprosjekt og laga eit mål om å nå 60 % totalscore for Dette målet vart nådd ved gjennom at Furene jobba for å få til fleire møtepunkt med NAV. Furene meiner samarbeidet har utvikla seg ytterlegare i løpet av 2013 og 2014, noko undersøkingane for både 2013 og 2014 der 78 % av NAV sine tilsette er i stor eller i svært stor grad nøgd med Furene. Mål for 2015 ytterlegare fokus på god samhandling med NAV på alle nivå frå sakshandsamar til NAV Møre og Romsdal 12

14 Samarbeid: Furene har samarbeid med kommunale etatar i alle omkring liggande kommunar ved behov. Furene har 4 rådgivande utval for VTA/Industriteneste i året der leiinga frå helse/omsorgs etaten i Volda og Ørsta er til stades, og der også NAV Volda og Ørsta er representert ved leiarar. Furene har etter avtale med koordinerande NAV etablert to rådgivande utval for VTA knytt til Dragsund. Eit for Vanylven og eit for Dragsund (Herøy, Sande og Ulstein) Vidaregåande i Ulstein, Herøy, Volda og Ørsta har faste møtepunkt og omvisingar på Furene. DPS Volda, fastlegane og psykologar i Ørsta og Volda tek Furene kontakt med etter behov. Furene held fram med tilbod til NAV om 2 samlingar i året med informasjon og omvising. 13

15 Distribusjon: Eigarar: Ordførarar/rådmenn kommunane og fylkeskommunen Lokallag av NHF Fylkeslag av NHF Brukarorganisasjonar NFU lokallag NHF lokallag Kommunale samarbeidsorgan: Helse og sosial leiarar Søre Sunnmøre Nav kontor Søre Sunnmøre Nav Møre og Romsdal 14

Vårt arbeid skaper verdiar for einskildmenneske, samfunn og næringsliv.

Vårt arbeid skaper verdiar for einskildmenneske, samfunn og næringsliv. ÅRSRAPPORT TILTAK OG TENESTER 2013 Furene- for den som vil og kan. Gjennom vårt arbeid i leveransen av arbeidsretta tenester skal vi til ei kvar tid søkje måloppnåing for brukar og oppdragsgivar. Tenestene

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEGELEN 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personar per månad på arbeidsretta tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av desse hadde

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Oppfølging av sjukmelde

Oppfølging av sjukmelde Oppfølging av sjukmelde "RASKERE TILBAKE" Attføringsbedriftene i Sogn og Fjordane er fylkesdekkande på helse - og rehabiliteringstenester for sj u kmelde a rbeidsta ka ra r. ORIGOD AS er hovudleverandør.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

ATTFØRINGSRESULTAT. Reelle plassar pr. 31.12.2012 20 Antal tilretteleggjarar i tiltaket 2

ATTFØRINGSRESULTAT. Reelle plassar pr. 31.12.2012 20 Antal tilretteleggjarar i tiltaket 2 OM VERKSEMDA Styret har i 2012 hatt 3 styremøter og 1 telefonmøte. Har handsama 29 saker. Dei viktigaste sakene som kan nemnast er: - Rekneskap og budsjett. - Samarbeidsavtale og innsøkning frå NAV. -

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Saman mot nye høgder!

Saman mot nye høgder! Saman mot nye høgder! Omdømmebygging med kommunikasjon som verkemiddel Eit godt omdømme kjem innanfrå! Foto: Janne Dagfinrud Hilde Flotve Mo Prosjektleiar og personalrådgjevar Ørsta kommune Ligg sentralt

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03.

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.03.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer