Furene- for den som vil og kan. Nytt i Furene i 2014:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Furene- for den som vil og kan. Nytt i Furene i 2014:"

Transkript

1 År s r appor tt enes t er2014

2 Furene- for den som vil og kan. Gjennom vårt arbeid i leveransen av arbeidsretta tenester skal vi til ei kvar tid søkje måloppnåing for brukar og oppdragsgivar. Tenestene skal vere i trå med vårt formål, vår visjon og våre verdiar. Vårt geografiske nedslagsfelt er dei sju kommunane på Søre Sunnmøre. Vårt arbeid skaper verdiar for einskildmenneske, samfunn og næringsliv. I størst mogleg grad skal vi legge til rette for at den enkelte finn sin ståstad i arbeidslivet. Vi definerer våre interne arbeidsarenaer som ein del av næringslivet og vektlegg at dei som har sitt daglege virke også innan tilrettelagde arbeidsplassar opplever at dei er på arbeid til liks med alle andre. Furene meiner dette er noko av det viktigaste vi kan bidra med for å sikre ein meiningsfull arbeidsdag. Den enkelte skal oppleve seg sjølv som likeverdig. Dei siste åra har «Større mangfald av tenester nærare der folk bur» vore ei av målsetjingane for utvikling av bedrifta. Geografien på Søre Sunnmøre avgrensar den einskilde sin valfridom i høve til arbeid. Ekstra godt merkast dette der mangfaldet av arbeidsplassar og oppgåver er avgrensa og pendling er ressurskrevjande. Furene søkjer difor å vere til stades der folk bur, vere ein aktiv og attraktiv medspelar i å skaffe arbeidskraft til næringslivet, og skape mulegheiter for einskildmenneske. Nytt i Furene i 2014: Året har vore prega av varierande og stor aktivitet. Aktiviteten var stor i starten av året, flata litt ut gjennom våren og sommaren for så igjen å ta seg kraftig opp på hausten fram mot årsskifte. Vi hadde auke både i form av ekstraplassar på rammene og kjøp av AMO. I året har vi gjennom AMR fått i eit godt samarbeid som har resultert i fleire prosjekt med Fylkeskommunen. Nokre kortvarige og eit av lengre karrakter. Dette er eit samarbeid vi ynskjer å styrkje og utvikle. Ein stor del av skjerma sektor er varsla lagt om frå rammetildelingar til konkurranseutsette tenester. Politisk er det eit ynskje om eit mangfald i tilbydarar av tenester til dei som står utanfor det ordinære arbeidslivet. Dette ser vi på som ei utfordring vi ynskjer å svare positivt på. Året har vore prega av noko vi veit vil kome, men ikkje veit kva er. Vi har brukt tida til å bu oss på anbodsprosessen og trimme organisasjonen til ei ny tid. På tampen av 2013 fusjonerte Furene AS med Dragsund ASVO AS. Fusjonen har gått etter planen og vi har fått tatt dei grep som var naudsynt i høve til å vidareføre VTA-plassane i avdelinga. I skrivande stund er alle plassane fylde og eit godt samarbeid med koordinerande og innsøkande NAV er etablert. Furene vart resertifisert i Equass 16. april

3 Furene: Furene AS, Furene industriområde, 6105 Volda, Telefon: Faks: Furene sine eigarar: Ei epoke er over. 40 år med Norges Handikapforbund som majoritetsaksjonær er over. Eigarsitsen vart endra som fylje av fusjonen der Vanylven, Sande, Herøy og Ulstein fekk aksjar i Furene AS i byte for verdiane i Dragsund ASVO AS. 2

4 Organisasjon Organisasjon og organisering er eit viktig reiskap for å nå resultat. Oppkjøpet av Dragsund ASVO AS og omorganisering av tenestesida har ført til endringar i rolle og funksjonsfordeling i bedrifta. Endringane ein har gjort er både eit svar på eksisterande og det ein trur er framtidige ramevilkår, samt behov avdekka gjennom intern SWOT-analyse. Furene meiner at aktiviteten i 2014 har synt at det var rett å samle dei faglege ressursane knytt til dei eksternt retta tiltaka i ei avdeling. Eit ytterlegare grep for å sikre kvalitet i tenestane framover er meir reindyrka stillingar knytt til fag og kvalitet. Fokus på kontinuerleg forbetring og utvikling. Gjennom kvalitetssikringssystemet Equass forpliktar vi oss til kontinuerleg forbetring og utvikling av tenestene vi leverer. Bedrifta vart resertifisert for to nye år 16. april Til hjelp i dette arbeidet utfører vi jamleg målingar for å verifisere status og måloppnåing. Målingane er ein integrert del av årshjulet i bedrifta og vert kommunisert i eigen rapport (BATT). 3

5 Undersøkingar/evalueringar Furene: Deltakarane som er mottakarar av tenester frå Furene evaluerer oss gjennom spørjeskjema. Veiledarane på alle dei sju NAV-kontora får anledning til å gi oss tilbakemelding gjennom spørjeskjema og møteplassar. Vi evaluerer også oss sjølve med eit kritisk auge gjennom liknande undersøking og evalueringar. Spørsmåla i undersøkingane vi brukar er utvikla og standardisert i samarbeid mellom Attføringsbedriftene, ASVL og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Respondentane rangerer sitt svar på ein skala frå 1-6. Furene måler om dei som svarar at dei «i stor grad» (5) eller i «svært stor grad» (6) er einig i det det vert spurt om kjem med på den positive sida av totalscoren. Bransjen har også utvikla eit benchmarkingsystem, BATT som gir bedriftene bransjesamanlikningar. Gjennom dette får vi svar på kvar vi står i høve til dei beste i bransjen og snittet i bransjen, samt i høve til likande verksemder i fylket. Av dei målingane som er gjennomført i 2014 ligg Furene tett på snitt for landet for mange av indikatorane, men ein ser også større positive og negative utslag i samanlikninga. Til dømes scorar vi godt på tilbakemelding frå brukarane. Vi ligg også godt over gjennomsnittet på formidling til arbeid for tiltaket AB og Avklaring, medan vi ligg godt under snittet både for APS og KIA. Når ein les målingane må ein også ha i mente dei ulike ramevilkåra frå fylke til fylke. Målingane verken korrigerer eller opplyser om slike forhold. Slik sett viser BATT meir tendensar enn eksakte fakta. Ordinært tilsette, og kva dei meiner om kvaliteten Furene leverer: Som nemnt under avsnittet om organisasjon, har Furene i 2014 gjennomført ei omfattande SWOT-analyse. Innspel frå dette arbeidet har lagt føringar på endringar i høve til organisering og roller. Innspel, analyse og påfølgande endringar skal bidra til auka kvalitet i våre tenester. Furene har som mål at dei tilsette skal vere bevisst på kvaliteten Furene leverer, og vere med å endre kvaliteten til det betre ved å sette seg tydelige mål. Difor vert dei tilsette med attføringsfagleg ansvar årleg spurde om si meining. Furene set seg årleg nye mål i høve til kva område ein bør arbeide meir med. Furene leverer anbod på ulike kurs. Denne type aktivitet gir brukarane fleire tilbod og aukar tenestespekteret til Furene. For dei tilsette aukar dette mangfaldet av arbeidsoppgåver, gir nye utfordringar og tilfører bedrifta og den enkelte ny kompetanse. Fusjonen med Dragsund ASVO har gitt oss tilgang på fleire arbeidsarenaer, samstundes som lokaliseringa i Herøy og Vanylven bidreg til større geografisk nedslagsfelt. 4

6 Totalsummen for tilfredsheit for tilsette var 67 % i 2012, 77 % i 2013 og 68 % i Furene hadde målsetjing om ytterlegare auke i denne indikatoren for 2014, men ser samstundes at vi ligg tett på bransjeresultata i BATT Årsakene til utviklinga kan vere fleire; mellom anna sterkare fokus på å levere kvalitet og meir kultur for «sjølvransaking». Ein ser også at ikkje alle spørsmålsformuleringar er eintydige nok. Ei positiv utvikling, men og ei mogleg kjelde til utslag i indikatoren, er ei auke i tal på respondentar frå (53 %). Ordinært tilsette: Totalt tal på ordinært tilsette i Furene er 51. I tillegg hadde Furene 3 midlertidig tilsette/vikarar. I 2014 var det 27 tilsette som hadde attføringsfagleg ansvar for brukarar. Utdanning/kompetanse: Furene har tilsette som er: Vernepleiar, ergoterapeut, sjukepleiar, lærar, førskulelærar, 2 med høgskule i einskildfag, 3 med sosialfagleg utdanning, master i pedagogikk, bachelor i psykologi, kokk og fleire har utdanning og erfaring innan sal, marknadsføring og økonomi. Dei tilsette i Furene har også kompetanse innan motiverande intervju, MI. Tilsette i Furene har kompetanse innan fleire typar verkty som t.d. Rådgiveren, Karriererettleiing basis, WIE, SCI-A, Solbergs interessetest, Job pics og kunnskap innan SMART økonomisk rådgiving. Furene har også tilsette med tilleggsutdanning innan ulike diagnosar (som t.d. Down syndrom, ADHD, Aspergers, Tourette) og innan handtering av personar med rus/psykiatrivanskar. Det er fleire av dei tilsette som har utdanning innan trening, kosthald og helse. Det er også tilsette i Furene som har kurs/godkjenning/erfaring innan trening og funksjonsvurdering. 5

7 Fagutvikling: I 2014 har 4 personar har tatt innføringskurs i karriererettleiing. 3 personar har teke kurs innan lettare psykiske lidingar. 4 personar har teke sertifisering i verktyet WIE. WIE vart innført som eit nytt rådgivingsverkty i Furene i Furene har satsa mykje på dette og i 2014 nyttar alle tilsette i Furene WIE til interessekartlegging og karriererettleiing. Totalt sett har Furene sine tilsette delteke på gjennomsnittlig 5 dagar kompetanseheving i 2014, ein nedgang på 1 dag frå 6 dagar i Kompetanseplan: Som eit ledd i vårt strategiske arbeid har vi gjennom kompetanseplanen sett fokus på å sikre oss rett kompetanse i høve til dei oppgåvene vi til ei kvar tid skal utføre. Kompetanseutvikling er ein langsiktig og kontinuerleg prosess som krev planlegging og evaluering. Planen vert evaluert og revidert årleg. Dei tilsette får vere med på å påverke korleis planen skal formast ved å melde frå om kva kompetanse dei meiner er rett for seg og si avdeling. Vidare vert kompetanseplanen sydd saman ved at enkeltstudiar og kurs vert prioriterte ut frå kva kompetanse Furene treng samla sett. Som eit ledd i å motivere til utdanning innførte Furene i 2012 eit utdanningsbonus som går til tilsette som tek utdanning som gir studiepoeng. I 2014 meiner 88 % av dei tilsette at Furene har den kompetansen ein treng for å kunne gjennomføre dei tiltaka vi leverer. Dei tilsette og deira evne til å løyse arbeidsoppgåvene er bedrifta sin viktigaste ressurs. Kompetanse gir mestringskjensle, trivsel og fremjar god kvalitet. Registrering av kompetanse, sterkare involvering av tilsette i planlegging og evaluering, målsettingar og ein heilskapleg kompetanseplanplan synleggjer at Furene har høg og allsidig kompetanse. Brukarane på Furene, og kva dei meiner om kvaliteten Furene leverer: Furene hadde som mål for 2014 at 90 % av brukarane i totalsum skal vere tilfreds med Furene sitt tilbod. Furene hadde eit resultat på 83 % både i 2012 og 2013, og målinga syner 83 % også i Furene har som mål at 100 % av alle brukarar skal vite korleis dei skal klage dersom ein ikkje er nøgd med tenesta ein får i Furene. Eit stort fokus på dette har gitt ynskja utvikling i denne indikatoren, og vi har gått opp frå 72 % i 2012, via 79 % i 2013 og til at heile 86 % veit korleis dei skal klage i Det er eit mål for Furene å auke denne prosenten ytterlegare i Sjølv om mange av tenestene våre vert konkurranseutsett og får andre indikatorar å måle seg mot, vil Furene jobbe vidare med å spisse handlingsplanane etter relevante indikatorar i åra som kjem. I tillegg til Furene sin samla plan bryt vi målsettingane ned på avdelingsnivå. Furene overvakar og rapporterer på kor tilfreds brukarane av våre tiltak og tenester er for 6

8 Furene samla, og for kvar avdeling kvart kvartal. Dette for å halde fokus og gjere korrigerande forbetringstiltak i løpet av året. Livskvalitet: Furene ser positivt på at 70 % av brukarane meiner at Furene har bidrege til å betre deira livskvalitet. Furene har hatt og vil også framover ha stort fokus på brukarane sin livskvalitet i alle prosessar og fasar av tiltaksløpet. Omgrepet livskvalitet kan vere utfordrande å relatere til tiltaksgjennomføringa sett opp mot livet som heilheit. Vi har difor teke tak i omgrepet både gjennom vårt arbeid med rutinar og prosedyrar og vidare i arbeidet med den einskilde brukar. Eit anna tiltak er fokus på brukarmedverknad og myndiggjering. Vi meiner auka fokus og tiltak for brukarmedverknad og myndiggjering gjev den enkelte større bevisstheit rundt opplevd livskvalitet. 7

9 Eigenkraftmobilisering - deltakar som aktiv medspelar: Furene har stort fokus på brukarmedverknad, og i målinga for 2014 seier 94 % av brukarane at det er utarbeidd ein plan for deira individuelle mål og tiltak. 73 % svarar at dei i stor eller svært stor grad har vore med å utforme planen sin. Desse to målingane spriker framleis meir enn ynskjeleg og Furene vil arbeide målretta for at deltakar skal delta meir i utforminga av eigen plan, samt å oppleve denne deltakinga. Utfordringa ligg i å gi tilpassa rettleiing og informasjon for at brukarmedverknaden skal vere reell. Til dømes i VTA tiltaket vert informasjonen tilpassa den einskilde, og det vert nytta god tid minst ein gong pr. år for å kunne snakke om plan, rettigheter, klage, brukarundersøking, livskvalitet m.m. I vår kvardag handlar det om å yte sjølvhjelp til å kartlegge og erkjenne utfordringane slik at brukaren sakte, men sikkert tek tilbake mynde og endringskraft i eige liv og livssituasjon. I vårt møte med brukaren nyttar vi kartleggingsmetodar, rettleiingsteknikkar og verktøy som SCI-A og WIE, samt samtaleteknikkar som Motiverande intervju for å styrke brukar til å igjen erobre (mobilisere) eigne krefter i ein positiv endringsprosess. Gjennom aktiv bruk av verktøy og metodar i den individuelle rettleiinga legg vi til rette for eigenkraftmobilisering i kvar einskild sak. Mestring og samfunnsnytte: 85 % av brukarane av tiltak og tenester i Furene meiner at dei har fått eit godt tilpassa tilbod, og 69 % meiner dei har nådd sine individuelle mål ved hjelp av Furene. Ved å ha kvalitet på tiltak og tenester som Furene leverer så er vi med på å: a) gi valmogelegheit til brukarane av Furene. b) kunne hjelpe personar til betre livskvalitet når dei kjem i arbeid, og c) gi motivert arbeidskraft til området vårt. Furene dreiv også i 2014 Bakk-Ola marka aktivitetssenter for Ørsta kommune. Det er ein variert og god arbeidstreningsarena. Ørsta kommune har sett at samarbeidet er til gjensidig nytte både for brukarane av Bakk-Ola aktivitetssenter og Furene. Senteret er ein svært god samfunnsintegrerande aktivitet der brukarar får verdifull arbeidstrening. Brukarhandboka/rettar og plikter: Furene sikrar seg at brukarane får informasjon om rettar, plikter og etikk gjennom informasjon om, og utdeling av brukarhandboka, arbeidsavtalar, arbeidsreglement og teiepliktskjema. I 2011 svara 69 % av brukarane at dei har fått informasjon om rettar og pliktar. I 2012 og 2013 hadde dette auka til høvesvis 83 % og 90 %, medan resultatet igjen er 83 % i Furene sine jobbkonsulentar har registrert at ei utfordring i å få deltakarar i korte løp(t.d. AMO) til å tileigne seg denne informasjonen. For å bøte på dette vil ein framover repetere denne informasjonen i tiltaksløpet. 8

10 Det har i 2014 vore fokus på å revidere og følgje sjekklister slik at vi sikrar oss at det ikkje oppstår mistydingar i bodskapen eller at informasjon vert gløymt. Klage og avviksbehandling: Furene har som mål at 100 % av brukarane veit korleis dei skal klage, melde eit avvik, eller kome med eit forbetringsforslag. Sidan ein starta målingane og auka fokuset på dette i 2011 kan Furene syne til ei god utvikling. Frå 61 % i 2011, til 72 % og 79 % i høvesvis 2012 og 2013 til heile 86 % i Dette er ei utvikling som stadfestar at arbeidet at innsatsen på dette området har gjeve resultat. Tiltaka Furene har sett i verk som vi meiner har ført til auken er opplæring av tilsette på korleis ein skal gå fram for å klage, samt informasjon om korleis klage, avvik, eller forbetringsforslag vert behandla. Vidare har dei tilsette utført eit målretta arbeid med informasjon til brukarane. Nokre brukarar må forklarast dette mykje meir omfattande enn andre, og dei tilsette har gjort ein god jobb med individuell tilpassing av informasjon. Tiltak og tenester i Furene: Tildelt rame og faktisk gjennomførte årsverk skjerma sektor i 2014: Tiltak Rame Ekstraplassar Gjennomført APS: 20 3 ( ) 19,2 AB: AB flyktning: KIA: 6 4,8 AVKL: ( ( ) TIA: 9 8,4 VTA Furene: VTA Dragsund: 17 16,1 Oversikt over kva avdelingar tiltaka nyttar: AB: Ekstern utplassering. KIA: Alle avdelingar. APS: APS, men ved behov nyttar ein alle avdelingar. TIA: Alle VTA: VTA Furene og Dragsund, men ved behov nyttar ein alle avdelingar. 9

11 Tilbod om opplæring/kvalifisering: Truck opplæring (praktisk opplæring). Lærekandidat innan servicefag, kantine/catering, reinhald og mekaniske fag. Furene er godkjent lærebedrift innan Industrimekanikarfag og Institusjonskokkfag. Kvalifisering med tenesteattest på nådd praktisk kompetanse innan: Mekaniske fag (hjelpearbeider industri/cnc, sveis, plate). Kantine og catering. Reinhald. Servicefag. Merkantile fag. Miljøarbeid. KURS: SMART økonomi, MIGRA norsk opplæring, kosthald og helse m.m. Konkurranseutsette tilbod i 2014: Raskare tilbake - Arbeidsretta avklaring - Arbeidsretta rehabilitering AMO kurs - Vegen vidare - Jobbklubb - Hotell og restaurantarbeidar VOX kurs - Lese og skrive opplæring med data - Grunnleggande data Andre tenester Praksisplass gjennom Spesialistbedriften AS Individuell VTA til kommune IUng, 4 årig prosjekt gjennom AMR med Fylkeskommunen for drop-out ungdom Karrierekurs for lærlingar/lærekandidatar Karrieresenter for Fylkeskommunen Lærekandidatar Norskopplæring for framandspråklege 10

12 Resultat og gjennomstrøyming: Totalt for Furene er tala for formidling til arbeid: 21 % (59 personar), Andre aktive løysingar: 20 % (55 personar), Anna: 59 % (162 personar). Gjennomstrøyming i Furene: Slutta 276 pluss starta 306 = 582. AVKL: 82 personar avslutta. 15 % (12 personar) til arbeid eller kombinasjon arbeid/trygd, 34 % (2 personar til utdanning, 1 til AMO, 14 til AB, 4 til APS, 9 til andre aktive løysingar), 43 % (42 personar) til andre ikkje aktive løysingar). 80 % har ein god og realistisk aktivitetsplan for det vidare attføringsløpet - målkrav 90 % 39 % avklart innan 8 veker. 72 % i 4. kvartal. Målkrav 80 % KIA: 5 personar avslutta. 20% (1 person) til APS, 80 % (4 personar) til anna ikkje aktiv løysing. Ingen formidla til ordinært arbeid målkrav 80 % APS: 22 personar avslutta: 27 % (6 personar) til aktive løysingar(1 til utdanning dekka av NAV som yrkesretta attføring,1 til Arbeidsretta rehabilitering, 1 til AB, 1 til KIA, 2 til VTA. 73 %(16 personar) av deltakarane til andre ikkje aktive løysingar. 27 % av deltakarane over i anna arbeidsretta tiltak eller ordinært arbeid målkrav 80%. 50 % med tiltaksgjennomføring under 8 månader målkrav 80 %. AB: 36 personar avslutta: 53 % (19 personar) til arbeid, arbeid m/lønstilskot og kombinasjon arbeid/trygd. 14 % til aktive løysingar (, 1 person til KIA,2 til APS, 1 til AMO,1 till anna aktiv løysing) 33 % (12 personar) til anna ikkje aktiv løysing. 23 % med arbeidstrening i ordinær bedrift innan ein månad målkrav 80 %. 26 % i ordinær jobb innan eitt år målkrav 50 %. 100 % utan opphald i kjeding mellom APS og AB Målkrav 100 %. For kunden, deltakar og bedrifta har effekten av vårt arbeid langt større verdi og ringverknadar enn vi kan måle i antal og prosentar. Opplevd auka livskvalitet gjennom arbeid, sosial trening, betra fysisk og psykisk helse, forbetra lese, rekne og skriveferdigheiter er effektar av jobben vi gjer som ikkje direkte let seg talfeste. Tilbakemeldingar frå deltakarar om positive endringar på mange områder i livet som heilskap gjev arbeidet vi gjer meining og ekstra dimensjonar utover det vi vert målte på. Inntak og ventelister: NAV Volda og Nav Herøy hadde hand om inntaksprosessen til tiltaka i Furene i NAV Volda for alle tiltaksplassar unnateke VTA i Dragsund Vi har jamt gjennom året hatt ventetid inn til tiltaka i skjerma sektor. RT har laupande inntak og ikkje ventetider. Fulle ramar og ventetid har tidvis ført til nokon utfordringar med kjeding utan opphald mellom tiltaka. Det er viktig for brukar å sleppe opphald til tiltaksløp og er for nokre av tiltaka eit krav i samarbeidsavtalen. Furene styrer ikkje ventelistene og prioritet på inntak og har slik sett vanskar med å levere saumlaus tiltaksgjennomføring. Gode dialogar om dette og trekantsamtalar er tiltak vi har stor tru på vil hjelpe oss etter kvart som vi får sett dette betre i system. 11

13 Det har i 2014 vore lengst venteliste på Avklaring og APS i skjerma verksemd. For desse tiltaka har det vore levert ekstraplassar gjennom året. Målingar og rapportering på tiltak og tenester: Tilsette i Furene får informasjon om formidling, gode resultat, brukarundersøking m.m. som grunnlagsmateriale for sine avdelingsmøter og publisert i internsystem. Furene månadleg oversikt til koordinerande kontor (NAV Volda) vedr. ledige plassar. Som målingane viser synes partane at ein har forbetringspotensiale på samhandling. Rådgivande utval for VTA fungerer svært godt og vi jobbar målretta med å få til gode samhandlingsrutinar, møtearena og andre knutepunkt også for andre tiltak og tenester. Furene sender månadleg resultat på tiltak og tenester til Attføringsbedriftene/NHO og NAV fylke, samt samla årsrapportering. Benchmarking (BATT) omhandlar målingar på kvalitetsindikatorar og vil bli brukt i vårt forbetringsarbeid. BATT gir oss muligheiter til å samanlikne oss med andre bedrifter og bransjen samla. Samarbeid: Kva NAV meiner om Furene: Furene har 7 NAV kontor i vårt område og Furene opplever at desse NAV kontora er positive til samarbeid. NAV kontora er flinke til å gi konstruktive innspel i kvardagen samt å svare på undersøkinga om korleis dei opplever kvaliteten tiltak og tenester Furene leverer. Totalsummen for kor nøgde NAV var med Furene sine tiltak og tenester var i 2011 på 35 %, noko Furene definerte som eit forbetringsprosjekt og laga eit mål om å nå 60 % totalscore for Dette målet vart nådd ved gjennom at Furene jobba for å få til fleire møtepunkt med NAV. Furene meiner samarbeidet har utvikla seg ytterlegare i løpet av 2013 og 2014, noko undersøkingane for både 2013 og 2014 der 78 % av NAV sine tilsette er i stor eller i svært stor grad nøgd med Furene. Mål for 2015 ytterlegare fokus på god samhandling med NAV på alle nivå frå sakshandsamar til NAV Møre og Romsdal 12

14 Samarbeid: Furene har samarbeid med kommunale etatar i alle omkring liggande kommunar ved behov. Furene har 4 rådgivande utval for VTA/Industriteneste i året der leiinga frå helse/omsorgs etaten i Volda og Ørsta er til stades, og der også NAV Volda og Ørsta er representert ved leiarar. Furene har etter avtale med koordinerande NAV etablert to rådgivande utval for VTA knytt til Dragsund. Eit for Vanylven og eit for Dragsund (Herøy, Sande og Ulstein) Vidaregåande i Ulstein, Herøy, Volda og Ørsta har faste møtepunkt og omvisingar på Furene. DPS Volda, fastlegane og psykologar i Ørsta og Volda tek Furene kontakt med etter behov. Furene held fram med tilbod til NAV om 2 samlingar i året med informasjon og omvising. 13

15 Distribusjon: Eigarar: Ordførarar/rådmenn kommunane og fylkeskommunen Lokallag av NHF Fylkeslag av NHF Brukarorganisasjonar NFU lokallag NHF lokallag Kommunale samarbeidsorgan: Helse og sosial leiarar Søre Sunnmøre Nav kontor Søre Sunnmøre Nav Møre og Romsdal 14

Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014

Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014 År s r appor t2014 Innhald Dagleg leiar har ordet Styret si årsmelding Revisor si melding Konsernrekneskap Furene AS 2014 Resultat Balanse Notar Kontantstraumoppstilling Årsrekneskap Furene AS 2014 Nøkkeltal

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 VEVANG PRODUKSJON AS

ÅRSRAPPORT 2013 VEVANG PRODUKSJON AS ÅRSRAPPORT 2013 VEVANG PRODUKSJON AS «ei bru til arbeidslivet, internt og eksternt» Fotograf: Monica J. Haugen 1 INNHALD HISTORIE 3 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRAR 3 ORGANISERING 3 KVALITET 4 STRATEGISK PLAN

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer