SENIORPOLITIKK. Sluttrapport Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENIORPOLITIKK. Sluttrapport 24.06.05. Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt."

Transkript

1 SENIORPOLITIKK Larvik 2004 PROSJEKTRAPPORT med FORSLAG TIL TILTAK Sluttrapport Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. Ingrid Bergmann

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag Prosjektgruppens forslag til seniorpolitikk for Larvik Bakgrunn for prosjektet Referanser Definisjoner HVA ER SENIORPOLITIKK OG HVEM ER SENIORENE? HVEM ER ELDRE I ARBEIDSLIVET? GAMMEL ETTER 45? ALDERSDEFINISJON I DETTE PROSJEKTET Alderssammensetning seniorer Det økonomiske mulighetsrommet REDUSERT ARBEIDSGIVERAVGIFT LIVSFASEORIENTERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK BUDSJETTERTE MIDLER AFP (AVTALEFESTET PENSJON) TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FRA FOLKETRYGDEN Seniortiltak gjennomført i Larvik Organisering av prosjektet Dialog med ansatte i Larvik ønsker og behov Oppsummering av innkomne forslag Å FANGE OPP SENIORUTFORDRINGER/Å GJØRE MULIGHETSROMMET KJENT HVA BØR MAN KUNNE KREVE AV DEN ENKELTE ANSATTE? HVA BØR KREVES AV ARBEIDSKOLLEGER? HVA BØR KUNNE KREVES AV NÆRMESTE LEDER HVILKE TILTAK BØR VÆRE TILGJENGELIG FRA ARBEIDSGIVER DET ØKONOMISK MULIGHETSROMMET OPPFØLGING AV VEDTAK OM LARVIK KOMMUNES SENIORPOLITIKK Vedlegg 1 a Gjennomførte seniortiltak i off. og privat virksomhet Vedlegg 1 B - Seniorpolitikk, samling Vedlegg 2 Gruppeoppgave Verneombudsopplæring april Vedlegg 3 FORSLAG PÅ SENIORTILTAK I LARVIKSKOLENE Vedlegg 4a. Samling besvarelse gruppeoppgave Vedlegg 4 B Vedlegg 5 Spørreundersøkelsen til ansatte i PLOBOL over 55 år: Ungdommelighet dreier som om livsholdning, ikke om fødselsår. Karl Lagerfelt

3 Mål Mål for seniorpolitikken i Larvik : I Larvik ønsker alle ansatte å være i arbeid frem til pensjonsalder fordi: - seniorer føler at de er ønsket og blir verdsatt - deres erfaring og kompetanse blir etterspurt - aldersbetingede behov blir ivaretatt og tilrettelegging skjer 1. Sammendrag ble det etablert et prosjekt for å utarbeide forslag til ns seniorpolitikk. Oppdraget har vært å beskrive mulighetsrommet for å etablere tilpassede tiltak for 60 +, samt å fremme forslag om: Hvilke muligheter som bør være tilgjengelige Ansvar for tilrettelegging av tiltak for grupper/enkeltpersoner Ansvar for gjennomføring av tiltak Finansieringsalternativer og økonomiske konsekvenser Det er innhentet omfattende informasjon fra resten av -Norge, fra statlige, fylkeskommunale og private virksomheter i forhold til gjennomførte tiltak for seniorpolitikk og de erfaringene som er gjort. Det har vært gjennomført omfattende dialog med flere grupper ansatte og enkeltansatte Erfaringene fra andre virksomheter viser en klar sammenheng mellom en tydelig og god seniorpolitikk, som er godt kommunisert, og redusert bruk av AFP. Tilrettelegging for seniorer er god økonomi. Det er imidlertid viktig å merke seg at det hjelper lite med gode tiltak, uansett hvor attraktive tiltakene er, med mindre arbeidsmiljøet oppleves som godt. Et inkluderende arbeidsliv er en absolutt forutsetning for å beholde ansatte frem til pensjonsalder. 2. Prosjektgruppens forslag til seniorpolitikk for Larvik Prosjektgruppens forslag til tiltak: Fra 55 + tilbys en ekstra utviklingssamtale pr år, med vurdering av behovet for endring av arbeidsoppgaver, individuell tilrettelegging, osv som kan relateres til livsfasen. Tilretteleggingstilskudd til enhetene med kr pr ansatt over 58 år. Tilskuddet skal gå til/benyttes ut fra individuelle behov, det være seg fridag, vikar, innkjøp av

4 tilretteleggingsmidler, studier og lignende. Enhetene gis anledning til å nytte midlene til oppbygging av et eget seniorfond i enheten. Det gis anledning til å søke om redusert arbeidstid uten redusert lønn, for eksempel 80 % arbeid med 100 % lønn, eventuelt 10 % arbeidstid til fri disposisjon uten at lønnen reduseres. Dette bør kun gjelde 100 % stillinger. En ukes ekstra ferie fra 62 år. Fra 62 år og frem til vanlig pensjonsalder (65/67 år) gis en lønnsøkning tilsvarende minst 4% av årslønnen. Dette skal komme i tillegg til ordinære/sentrale lønnsreguleringer. Lønnstillegget skal bidra til å få et bedret pensjonsgrunnlag gjennom å stå i jobb lengst mulig frem til ordinær pensjonsalder. Tiltaket finansieres gjennom reduksjonen i arbeidsgiveravgiften med 4 % fra 62 år. Ansatte som velger å ta ut AFP omfattes ikke av ordningen. Planlagt bruk av seniorkompetanse som rådgivere, mentorer og lignende Mulighet for retrettstilling Seniortreff hvert annet år for ansatte 58 + der seniorpolitikk og tiltak diskuteres. I tillegg gis orientering fra pensjonskassen og økonomisk rådgivning. De tiltak som blir vedtatt innarbeides i kvalitetsystemet, i personalhåndboka, legges ut på intranettet, kunngjøres gjennom Larvik info m.v. Ansvar for implementeringen gis personal og HMS i felleskap Prosjektgruppen er enstemmig i sine forslag til tiltak, med unntak om forslaget om en ukes ekstra ferie fra 62 år. Uenighet om dette forslaget skyldes i hovedsak bekymring for mulighet til en forsvarlig drift/tilstedeværelse for små enheter med en eller flere 62 + og manglende økonomi til vikar. (Et eksempel på dette kan være barnehager med en eller flere seniorer.) Forutsetningen for en ekstra ferieukle fra 62 + er derfor for noen enheter en økonomisk kompensasjon/seniorfond som kan dekke vikarutgifter. Under henvisning til den nye hovedavtalens 4, del b. anbefaler prosjektgruppen at saken etter behandlingen i HovedAMU oversendes Amininstrasjonsutvalget. Livskraft viser seg ikke bare i evnen til å holde ut, men også i evnen til å begynne på nytt. F.Scott Fitzgerald

5 FAKTADEL 3. Bakgrunn for prosjektet Larvik er godkjent som IA-bedrift - Inkluderende arbeidslivbedrift. Sykefravær, uførepensjon og tidlig pensjonering bidrar til å svekke tilgangen på arbeidskraft til alle deler av samfunnslivet. Gjennom intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv har n påtatt seg ansvar for et holdningsskapende arbeid for å snu denne utviklingen. I dette ligger bl.a. at Larvik har påtatt seg å gjøre en innsats når det gjelder livsfaseorientert personalpolitikk. Seniorpolitikk er en viktig del av dette. Larvik foretar en del fornuftige alderstilpasninger i arbeidssituasjonen for enkeltpersoner som har behov for det. Samlet sett har slike tilpasninger frem til 2004 utgjort s seniorpolitikk. Mulighetsrommet for å søke tilpasning grunnet alder antas ukjent for de fleste. Utviklingen i arbeidslivet kan tyde på at Larvik etter hvert kommer til å få stadig flere seniorer i arbeid. Gruppen 60 + representerer mye erfaring og kunnskap som det er viktig å ta vare på. Det er i tillegg et faktum at å rekruttere og lære opp nye medarbeidere er kostnadskrevende. Det er behov for å synliggjøre ns seniorpolitikk på en slik måte at mulighetsrommet blir kjent for de som nå er, og i fremtiden blir, seniormedarbeidere. Behov for en tydelig seniorpolitikk aktualiseres av den pågående offentlige debatt om pensjonsalder og pensjoner. Tidspunktet for å sette fokus på ns seniorpolitikk er derfor høyst aktuell. Målsettingen har vært å lage en skisse som viser mulighetsrommet for tilpassede tiltak for arbeidstakere Gjennom å benytte tiltak som mulighetsrommet beskriver, kan n bidra at flere arbeidstakere ønsker å stå i jobb frem til 67 år. 4. Referanser 1. Strategidokumentet 04-07: Ksak 158/01 Str.dok Livsfaseorientert personalpolitikk. Omhandler bl.a. for høy grad av tidligpensjonering og behov for systematisk sykdomsforebyggende arbeid og tiltak på arbeidsplassen. 2. Administrasjonsutvalgets vedtak vedr. inkluderende arbeidsliv i Larvik 3. Hovedtariffavtalen, 3.4 (Omhandler mulighet til å beholde lønn ved overgang/omplassering til lavere lønnet stilling i n på grunn av sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold)

6 Den nye hovedtariffavtalen, kap omhandler seniorpolitiske tiltak. Det fremgår at Kommunen/fylkesn/virksomheten bør utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilpasset arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling eller lignende. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler. 4. Arbeidsmiljølovens 12,(tilrettelegging av arbeidet) 13 (arbeidstakere med redusert arbeidsevne)og 14 f (arbeidsgivers plikter arbeidstakers alder) 5. Hovedavtalens 4 pensjonsfond og særaldersgrenser i KLP og særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale. 5. Definisjoner 5.1 Hva er seniorpolitikk og hvem er seniorene? Seniorpolitikk er et begrep som inneholder mange elementer. Det første en tenker på, er kanskje personalpolitisk tilrettelegging for eldre arbeidstakere der reparasjons- og avviklingstanken står sentralt; at vi må gjøre noe for dem som orker mindre, er utslitte eller har skrantende helse. Dette er en viktig del av seniorpolitikken, men et utvidet perspektiv inkluderer to vel så viktig elementer: Forebygging og utvikling. God ledelse, god personalpolitikk, en godt tilrettelagt jobb og gunstige ytre betingelser har positive konsekvenser for senkarrieren Hvem er eldre i arbeidslivet? Hvem er det som oppfattes som eldre i arbeidslivet? I to norske undersøkelser blant arbeidstakere ble eldre oppfattet å være dem over 50 år. I begge undersøkelsene ble det også spurt om når en slutter å oppfattes som yngre. Her lå svarene på år i gjennomsnitt. Det er altså en overgangsperiode mellom 40 og 50 der en verken regnes som yngre eller eldre. Det er rimelig å kalle denne fasen for middelaldrende i arbeidslivet. Ulike europeiske initiativ overfor eldre i arbeidslivet velger enten ikke å definere målgruppen nærmere, eller setter grensen ved personer som er 40, 45, eller 50 år gamle. Det kanskje mest omfattende initiativet, det finske statlige programmet for eldre i arbeidslivet som startet i 1998, definerer målgruppen til 45+. Det samme gjøres i Danmark og mange andre EU-land. Problemer i arbeidslivet som er forbundet med alder, pleier å vise seg en gang i 40 eller 50- årsalderen. 2 Yrkesavgang som indikator viser seg tydelig først etter 55 og særlig etter Gammel etter 45? Aldersdefinisjon i dette prosjektet I en del virksomheter har det definitivt vært vanskelig å få gjennomslag for at åringer 1 Kilde Rapport 5/200 Arbeidsforsningsinstituttet 2 Kilde: Åsmund Lunde: "Voksne i arbeid", Tiden Norsk Forlag 2000

7 tilhører seniorgruppen, ikke minst fordi representanter for denne gruppen protesterer på en slik tilhørighet. Betegnelsene «senior» og «eldre arbeidstaker» brukes ofte synonymt, og de som er i slutten av 40-årene, liker ikke å anse seg som eldre arbeidstakere, med hva det kan innebære av negative assosiasjoner. De ønsker naturlig nok å bli satset på og vet at det tradisjonelt ikke er de eldre bedriftene investerer i. Kanskje er det slik at både egne og andres negative holdninger til eldre og aldring gjør at denne gruppen føler seg utsatt. I veiledningen til Seniorpolitikk i Staten, 1996, utgitt av Administrasjonsdepartementet operer man med et utvidet og differensiert seniorbegrep som omfatter alle over 45 år. Samtidig vil denne delen av ens yrkesaktive liv kunne bestå av tre faser: 1) Videre karriereutvikling i aldersspennet 45 til 55 år med muligheter for alternative løpebaner, 2) Nye impulser med vekt på nye utfordringer i jobben og personlig utvikling for gruppen mellom 55 og 62 år, og 3) Utvikling og forberedelse til pensjonsalder i aldersspennet 62 til 70 år. Gruppen 60 + er ingen ensartet gruppe. De spesielle behov denne gruppen arbeidstakere måtte ha/få er også svært ulike, bla. grunnet ulik livssituasjon, helse og arbeidsplass. De fleste av seniorer vil verken ønske, eller ha behov for, spesiell tilrettelegging. I målbeskrivelsen for prosjektet er senior definert som 60 år +, med unntak av yrkesgrupper som har særlige aldersbestemmelser. I prosjektbeskrivelsen har vi valgt å se på mulighetsrommet for seniorer også under 60 år. 6. Alderssammensetning seniorer Alder Antall ansatte (med et fast arbeidsforhold) år år år 13 Opptellingen er gjort i mai Det økonomiske mulighetsrommet 7.1 Redusert arbeidsgiveravgift Arbeidstakere 62 + har redusert arbeidsgiveravgift. For 62 + utgjør arbeidsgiveravgiften 10,1%, dvs 4% mindre enn for andre. Dette innebærer at enheter med arbeidstakere som er 62 + har en besparelse på 4 % av den ansattes arbeidsinntekt, og således har midler å sette av til seniortiltak for den dette gjelder. Midlene er ikke spesifisert og inngår i dag som en del av enhetens ordinære driftsmidler. Ønsker man å synliggjøre midlene i et eget seniorfond bør dette være mulig. 7.2 Livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk budsjetterte midler Avsatte budsjettmidler til livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk utgjør totalt kr. 3,5 mill i Midlene disponeres av HMS-tjenesten i samarbeid med personal og enhetene. Man er ung så lenge man fortsatt kan lære nye vaner og tåle motgang. Marie von Ebner Eschenbach

8 Disse midlene kan, etter individuell vurdering, nyttes til seniortiltak for enkeltpersoner eller grupper ansatte. 7.3 AFP (Avtalefestet pensjon) Tariffpartene i kommunal sektor har vedtatt egne vedtekter for AFP. Ordningen gir de fleste som har vært i arbeid til 62 år, rett til pensjon. Fra år dekker n utgiftene for 50 % av AFP- pensjonen for den enkelte. Full AFP utgjør 70 % av lønnen. For at ansatte med en med årslønn på kr vil full AFP utgjøre pr år. Av dette utgjør den kommunale andelen (utgiften) kr Dette er en ikke-produktiv utgift for n. Ved å stimulere til, og legge til rette for, at ansatte velger å stå i jobb til 65 år vil man kunne investere betydelige beløp i tilrettelegging og stimuleringstiltak og likevel oppnå en vinn-vinn situasjon dersom den enkelte ønsker å stå i jobb istedenfor å ta ut AFP. For den enkelte vil det bety et økt pensjonsgrunnlag. Enkelte r har valgt ytterligere å stimulere effekten: økt pensjonsgrunnlag ved å gi fast økt årslønn fra 62 til og med 65 år til de som ønsker velger ikke å ta ut AFP. Rent økonomisk vurdert kan dette være en smartere måte å utnytte AFP-penger på? I Larvik var det 13 personer som tok ut AFP i 2002, i 2003 var det 7, mens det i 2004 foreløpig er en som har tatt ut AFP. 7.4 Tilretteleggingstilskudd fra folketrygden Tilskuddet kan ytes til ansatte i IA-bedrifter som mottar sykepenger eller rehabiliteringspenger eller til arbeidstaker som står i fare for å bli sykmeldt. Det er fastsatt ytre rammer for hvilke situasjoner eller formål tilskudd kan ytes til. Rammene kan ikke overskrides., Dagsatsen for er p.t. fastsatt til fra kr til 500 pr dag. Lengden på vedtaksperioden kan ikke være mer enn 12 uker. 8. Seniortiltak gjennomført i Larvik Kommunenes seniorpolitikk er stort sett reaktivt og lite proaktiv. Den har bestått av enkelttiltak ved særlige behov enkeltpersoner har hatt. Samlet sett utgjør dette ns seniorpolitikk frem til nå. Ledere refererer gode opplevelser i dialog med seniormedarbeidere. Det er gjennomført spredte tiltak, som eksempler kan nevnes: Litt av tiden gis til andre oppgaver, de siste yrkesaktive årene. Mulighet til frikjøp fra ubekvemme vakter eller klasser Endret jobb fra enhetsleder til administrasjonsansatt En del lærere har fått tilpasning av timeplan etter behov og bruk av assistenter i klassen prioritert for eldre lærere Noen barnehageansatte har fått redusert 2 t. pr. uke til avtalte oppgaver. Alle mennesker er historier. Alle historier må ha et publikum. Ved å skape arenaer der vi møtes, blir vi synlige for hverandre. Gunhild Hagestad

9 PROSESSEN 9. Organisering av prosjektet var prosjektet beskrevet og prosjektplan godkjent. Prosjekteier er Rådmannen. Det har vært rapportert forløpende til leder av HMS-tjenesten, Per Busk. Prosjektgruppen har vært sammensatt slik: HMS-tjenesten v/ prosjektleder Kari Krogsbøl Kristoffersen Personaltjenesten v/ rådgiver Mariane Karlsen Skole v/ RE-leder Knut Stokke Barnehagene v/re-leder Åse-Lill Evensen Pleie- og omsorg og Boligtjenesten v/ sosialkonsulent Trond Nilsen Hovedtillitsvalgt Kjellaug Olsen Prosjektets aktiviteter Det har vært samtaler med ledere med senioransatte. Internettsidene til Senter for seniorpolitikk har vært hyppig besøkt. Det er abonnert på seniornytt. Flere arbeidsgivere, der seniorpolitikk har stått sentralt, er kontaktet. Dialog med seniorer i Larvik har stått sentralt. 10. Dialog med ansatte i Larvik ønsker og behov Ut fra en erkjennelse om at det er seniorene selv som best vet hvilke eventuelle behov og ønsker som kan oppstå på grunn av øket alder er det gjennomført omfattende dialog med grupper ansatte med hovedvekt på Gjennomsnittsalderen i Larvik n varierer fra enhet til enhet. Noen enheter har en slik alderssammensetning at det vil bli nesten total utskiftning av arbeidsstokken i løpet av få år. PPT-tjenesten er et eksempel på dette. Av i alt 15 ansatte er 10 over 55 år. I prosjektet er gjennomført følgende prosesser: Det har vært gjennomført 5 møter i prosjektgruppen. I tillegg har det vært gjennomført flere møter mellom prosjektleder og personaltjenesten v/mariane Karlsen. Det har vært gjennomført medvirkningskonferanser for ansatte i R3 og R4 samt F7. (Vedlegg 1 Seniorpolitikk, samling ) Gruppeoppgave om seniortiltak på verneombudsopplæringen. Ca 70 deltakere. (Vedlegg 2) Alle skoler og deres ansatte har vært invitert til å delta med innspill og problemstillinger. (Vedlegg 3 forslag seniortiltak i skolene) Det har vært gjennomført gruppeprosess med barnehageansatte med fokus på tiltak for seniorer som jobber i barnehager. Til sammen 58 barnehageansatte har deltatt +. (Vedlegg 4) Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse for ansatte i Boligtjenesten og pleieog omsorg med alder 55 (Vedlegg 5) Fagarbeidere i KMT og Eiendom har også vært invitert til medvirkningskonferanse. Grunnet liten påmelding ble denne avlyst.

10 Forslag 11. Oppsummering av innkomne forslag Det vises til vedlegg 1 5 som viser innkomne forslag i prosessen, samt til kap.9 som viser hva som er gjort i andre r, i fylkeskommunale, private og statlige virksomheter. Vi har systematisert forslagene slik Å fange opp seniorutfordringer/å gjøre mulighetsrommet kjent Hva bør man kunne kreve av den enkelte ansatte? Hva vil kreves av arbeidskolleger? 12.4 Hva bør kunne kreves av nærmeste leder? Hvilke tiltak bør være tilgjengelig fra arbeidsgiver? 12.6 Det økonomiske mulighetsrommet Oppfølging av vedtak om Larvik s seniorpolitikk 11.1 Å fange opp seniorutfordringer/å gjøre mulighetsrommet kjent Det er viktig at seniorer og kommende seniorer, og kanskje aller viktigst; deres ledere, er kjent med hvilke muligheter som foreligger i forhold til mulig tilrettelegging. Økende alder er ingen bombe,økende alder er forutsigbart! Det bør derfor være mulig å fange opp evnt. behov for alderstilpasninger før behovene utvikler seg til et problem. En tydelig seniorpolitikk, der arbeidsgivers beskrivelse av mulighetsrommet er gjort kjent for alle i målgruppen, vil kunne bidra til at den enkelte selv tar ansvar for å signalisere behov for tilrettelegging overfor sin nærmeste leder. Det foreslås at: Fra 55 + gis tilbud om utviklingssamtale 2 ganger pr år. Livsfase er obligatorisk tema. Ved kommunale jubileer (50 år, 60 år og ved 25 og 40 års ansettelse) gis også informasjon om seniorpolitikken og hvor informasjon finnes. Kommunens seniortiltak beskrives i personalhåndboka og er også synliggjort under egen fane på intranettet og i Larvik Info. Å øke/bedre kontakten mellom den enkeltes primærlege og arbeidsgiver, evt. HMS-tjenesten, bør bli et satsingsområde Hva bør man kunne kreve av den enkelte ansatte? Det må være den enkeltes ansvar selv å ta kontakt med arbeidsgiver hvis det oppstår behov for tilpasninger/tilrettelegging/endring av arbeidsforhold på grunn av øket alder. Åpenhet er nøkkelen til å finne de gode løsningene, til riktig tid. Arbeidstaker har selv ansvar for egen helse gjennom en fornuftig livsstil, regelmessig mosjon osv. Dersom arbeidstaker på grunn av varig svekket helse ikke lenger klarer å ivareta normale arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte, bør den enkelte arbeidstaker selv ta ansvar for å kontakte lege, med tanke på ytelser fra folketrygden..

11 Arbeidstaker har ansvar for gjennom sine holdninger og adferd å bidra til et godt arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø er nøkkelen til trivsel på arbeidsplassen. Ifølge deltagerne i prosessen signaliseres det at arbeidsmiljø og trivsel er det aller viktigste for å stå i arbeid frem til pensjonsalder. Arbeidstaker må være åpen for, og villig til, å ta imot tilbud selv om dette medfører endringer den enkelte i utgangspunktet ikke har ønsket Hva bør kreves av arbeidskolleger? På en arbeidsplass vil endringer i arbeidssituasjonen for en ansatt ofte få konsekvenser for øvrige ansatte i forhold til for eksempel arbeidsbelastning, endring av oppgaver osv. Det er et lederansvar å kommunisere endringer og konsekvensene av disse, og det er et medarbeideransvar å være åpen og tydelig på hvordan dette oppleves/aksepteres. Uten åpen dialog om dette vil det kunne oppstå konflikter. Arbeidskolleger må være villige til endringer i egen arbeidssituasjon dersom det er nødvendig for å få til ønskede tilpasninger Hva bør kunne kreves av nærmeste leder Det er et lederansvar å informere berørte parter, derunder arbeidskolleger, om tilpasninger/endringer på arbeidsplassen. Det er leders ansvar å legge til rette slik at den enkelte ansatte opplever trivsel og arbeidsglede på arbeidsplassen. Tilbud om medarbeidersamtale 2 ganger pr år fra 55+ Individuell tilrettelegging av arbeidstid og oppgaver/andre arbeidsoppgaver, med opprettholds lønn. Det settes inn vikar for å dekke opp for redusert arbeidstid Tilrettelegging av fysisk miljø Fleksibel arbeidstid (sesongbetonet) 11.5 Hvilke tiltak bør være tilgjengelig fra arbeidsgiver I det nedenstående er det lagt inn forslag, hentet fra medarbeiderdialogene og fra andre instanser. Det er lagt vekt på å være konkret og realistisk. Opplistingen er ikke prioritert. For prioriterte forslag, vises til kap.1, der prosjektgruppens forslag fremgår. Lønnsregulering fra 62 år for å få høyere pensjonsgrunnlag.(gjennomsnitt lønn i LK er ca Fra 62 år er det 4% lavere arb.giveravgift, dvs ca kr. spart for arbeidstaker. Dette må være et minimum tillegg fra 62. år. Innføre bedriftshelsetjenesten, årlig helsetjeneste fra år Mulighet for 80 % stilling og 100 % lønn fra fylte 62 år, forutsatt samsvar mellom arbeidsoppgaver og arbeidstid (dvs også reduserte oppgaver) Utvidet permisjonsreglement reglement v/omsorg (foreldre/ektefelle, barn/barnebarn)/ studie. Permisjonsreglementet bør gjenspeile livsfaseorienterte behov. Benytte seniorers kompetanse som mentor for nyutdannede/nytilsatte Bedret pensjonsgrunnlag (lengre ansiennitetsstige, ikke stopp etter 10 år) Etter fylte 62 år - 10% arbeidstid til fri disposisjon, for eksempel redusert arbeidstid, ekstra fridag

12 Forberedelseskurs for alle fra 58 år./ Seniorkurs hvert annet år der alle kommer med nyttige innspill og tilbakemeldinger Tilretteleggingstilskudd på for 62+ i 100 % stilling gis til enhetene, tas ut i fridag, vikaravtale, fleksitid og lignende Lønnstillegg utover lønnsutviklingen for øvrig: Fra fylte 62 år: 5%, 63 år: 7,5%, 64 år: 10% Sluttvederlag ved fylte 63 år i 100% stilling, ved fylte 64 år , ved fylte 65 år og oppover Utgiftene dekkes innenfor de budsjetterte midlene til AFP-ordningen Jobbrotasjon Tilbud om endret stilling og jobbinnhold, f.eks spesialisering, fra lederstilling til fagstilling/rådgiver Avgangsbonus 65+ Mulighet for å jobbe utover ordinær pensjonsalder Tilleggslønn fra 62 år. (Gjennomsnittslønn i Larvik er Det beregnes 4% lavere arbeidsgiveravgift fra 62 år. Dette vil utgjøre ca som bør være minimum tilleggslønn pr. ansatt fra 62. år) Det økonomisk mulighetsrommet 4 % lavere arbeidsgiveravgift fra fylte 62 år. Lønnsøkning fra 62 år innenfor 4% vil ikke gi økte utgifter for den enkelte enhet. Midler budsjettert til inkluderende arbeidsliv bør kunne nyttes til finansiering/delfinansiering av utgifter knyttet til tilrettelegging for enkeltpersoner. Kommunale midler budsjettert til AFP bør sees i en større sammenheng. Dersom det i verksettes kostnadskrevende tiltak/tilbud som gir effekt i redusert bruk av AFP vil dette totalt sette bety penger spart for n. Derfor bør mindre bruk av AFPsees i sammenheng med investeringer i en seniorpolitikk. I utgangspunktet bør det i hvert enkelt tilfelle vurderes om redusert arbeidstid/øket ferie for seniorer skal kompenseres i form av økte rammer for den enkelte enhet eller finansieres gjennom tilretteleggingstilskudd. Uten at dette kan dokumenteres, er det rimelig å anta at minsket arbeidsbelastning gir større ytelse og slik sett totalt gir en status Quo, dvs blir en vinn-vinn situasjon Oppfølging av vedtak om Larvik s seniorpolitikk De tiltakene som foreslås vil, dersom de blir vedtatt, kreve etterarbeid. Vedtatte tiltak må innarbeide i personalhåndbok, kvalitetsystem, kunngjøres på intranettet og i Larvik info osv. Det foreslås derfor at prosjektgruppens representanter fra Personal og HMS i fellesskap pålegges å ivareta nødvendig oppfølging og implementering i organisasjonen.

13 Vedlegg 1 a Gjennomførte seniortiltak i off. og privat virksomhet Kommunal Mål, tiltak, resultater: sektor Kristian- Retrettstillinger for arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder sand Alle arbeidstakere burde senest ved fylte 59 år få sin lønn vurdert, bl.a ut fra markedsverdi for tilsvarende stillinger av hensyn til bl.a. pensjonsgrunnlaget Lørenskog Etter fylte 62 år - 10% arbeidstid til fri disposisjon, for eksempel redusert Mandal Frosta Stange Sørum Stord Ringerike arbeidstid, ekstra fridag Målgruppen delt i tre faser: avviklingsfasen, senkarrierefasen fra 55 år, midtlivsfasen fra 45 år Øremerket 0,6% av lønnsbudsjettet pr. sektor, hvorav sektoren selv disponerer 80% - de resterende 20% disponeres av seniorgruppa Alle arbeidstakere burde senest ved fylte 59 år få sin lønn vurdert, ut fra markedsverdi for tilsvarende stillinger av hensyn til bl.a. pensjonsgrunnlaget Forberedelseskurs for alle fra 58 år. Seniorer har ansvar for kurset Opprette seniorstillinger - ledere kan vurderes for rådgiverstilling fra fylte 55 år To ukers ekstra ferie for arbeidstakere mellom 62 og 65 år eller bonuslønn på pr. år Spørreundersøkelse blant seniorer om hva som skal til for å stå fram til pensjonsalder Ansatte som står i full jobb til de blir 63 år får en ekstralønn på 4.000, fra 64 år dersom de har vært i n i minst 5 år Seniorkurs hvert annet år der alle kommer med nyttige innspill og tilbakemeldinger Mål.: 60 % av 62 åringene skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Tiltak: Egne seniorkurs med deltakere 58 år + Økt lønn, etter personlig avtale: kr Fadder, veiledning, tilrettelegging Særskilte senioroppgaver Resultat: Født 1940/1941: 70/73 % er i arbeid. Antall AFP ere i er redusert fra 18 til 9. Spart Snittalder i n har økt fra 43 til 44.5 år på to år. Av de 80 som har vært på seniorkurs, er det bare 2 som har tatt ut AFP Mål: Økt trivsel, helse og pensjoneringsalder. Tiltak, gjelder alle: 12. Tilretteleggingstilskot på for 62+ i 100 % stilling gis til enhetene, tas ut i fridag, vikaravtale, fleksitid og lignende 13. Sluttvederlag på for 100 % stilling mellom år Resultat: Fleire arbeider etter 62 år, Stord kom. har i 2001 spart over 1 mill. på at ansatte med AFP-rettigheter i stedet valgte å stå i jobb Mål: Medarbeidere velger å jobbe fram mot år. Virkemidler 62+ gjelder alle: 90 % stilling 100 % lønn og bonus 63+

14 Vennesla Os, Østerdalen Tolga Os Radøy Sandnes Skedsmo Bonus kr pr år, eller pensjonsgivende lønnsøkning med kr ,- per år i 3 år deretter bonus i 2 år Milepælesamtaler Årlige arbeidsmiljøundersøkelser Lederopplæring i seniorpolitikk Individuelle fleksible arbeidsordninger Fokus på positivt menneskesyn, ressurser og ikke alder og event. handikap. Mål: Forlenge yrkeskarrieren til de ansatte Seniorråd - har laget en seniorundersøkelse for å avdekke hva som innvirker på avgang fra yrkeslivet Lederutvikling Tiltakene gjelder alle Medarbeidersamtaler fra fylte 55 år Tilrettelegging Ekstra friuke, kan tas ut fleksibelt fra fylte 58 år Nedsatt arbeidstid fra 60 år (34 t/u), Lønnstillegg utover lønnsutviklingen for øvrig: Fra fylte 62 år: 5%, 63 år: 7,5%, 64 år: 10% Starter prosjekt livsfaseorientert personalpolitikk i Bruke KS sitt hefte Individet i fokus på arbeidsplassen. Prøve ut, gjelder alle: 100% lønn for 75% stilling. Tilbud om seminar til de som nærmer seg pensjonsalder Mål: Få tilsette til å fortsette lenger i jobben Tiltak: Sluttvederlag kr pr år frå Mogeleg med redusert arbeidstid Mål: Medarbeidere utsetter pensjoneringstidspunkt lengst mulig. Tiltak, gjelder alle: Seniorsamtale Tilretteleggingstilskudd og sluttvederlag/lønn Sluttvederlag ved fylte 63 år i 100% stilling, ved fylte 64 år , ved fylte 65 år og oppover Resultat: 60 avtaler om tilretteleggingstilskudd Utgiftene dekkes innenfor de budsjetterte midlene til AFP-ordningen Vurdere eventuell lønnsregulering for å få høyere pensjonsgrunnlag Holdningsendring blant ansatte og ledere. Redusert AFP-kostnader med 2 mill, ingen nye AFP-pensjonister. siden 1 sep Gjennomsnittsalder for AFP-avgang er gått opp. 1 årsverk med AFP koster n i gjennomsnitt pr. år Mål: Seniorer fortsetter 62+, unngå slitasje, beholde kompetanse, spare utgifter Tiltak: Mulighet, ikke ubetinget rett, for 62+: 80% arbeidstid 100% lønn Ledere skal forsøke å finne fleksible løsninger vedr. arbeidsoppgaver Det avsettes pr. person pr. år for å finne løsninger Sikre gode medarbeidersamtaler, endringskompetanse, faglig utvikling Ønsketurnus

15 Granvin herad Ulvik herad Mål: Alle tilsatte kan fortsette til vanlig pensjonsalder Tiltak: Tilrettelegge og tilpasse arbeidsoppgaver etter ønsker Milepælsamtale fra 57/58 år. Tilrettelegging for 100 % stilling: Etter 58+ vil enheten få et tilskudd på kr pr årsverk, og fra 60+ kr pr årsverk. Fra 62 og 63+ er tilskuddet på kr Fra er tilskuddet på kr Tilskudd til 62+ kan også tas ut som sluttvederlag. En arbeidstaker i Granvin/Ulvik i 100% stilling som fortsetter fram til fylte 67år vil få et slikt tilskudd: 58 og 59 år kr x 2 = kr og 61 år kr x 2 = kr år kr x 3 = kr år kr x 2 = kr Sum år = kr Resultat: Ingen uttak av AFP 2003/04 Tynset Seniorer fra 45+ Spørreundersøkelser blant lærere i aldersgruppen/senere også renholdere Tilrettelegging av fysisk miljø Fokus på god fysisk og psykisk helse Jobbrotasjon Kompetanseheving Fylkeskommunal sektor. Mål, tiltak, resultater: Oppland Seniorer fra 55 år fylkes- Kurs for seniorer Stipend til rekreasjon/reise Egne medarbeidersamtaler for senioer Jobbrotasjon Retrettstillinger Buskerud fylkes Mål: Sikre muligheter for utvikle og utnytte seniorene, øke avgangsalder. Positive holdninger Medarbeidersamtale m/plan for videre arbeid og kompetanse Fleksibel arbeidstid/arbeidsoppgaver Studiepermisjon 1-2 t fri til trening i arbeidstida Muligheter for økt lønn og 80 % stilling og 90 % lønn. Hordaland fylkes- Seniorsamtaler Feksitid/tilpasset turnus Hospitering/jobbrotasjon Bedre permisjonsmuligheter m/u lønn Stillingsbank for retrettstillinger Alternative avlønningsordninger Frydenlund vgs. Narvik Lærere, tannleger og utvalgte grupper helsepersonell - dialogkonferanser Mål: Forlenge og forbedre yrkeskarrieren som lærer. Deltatt i et 3-årig forskningsprosjekt i samarbeid med Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal og Nordland fylkes, AFI og SSP. Lærere ble invitert til å komme med forslag til løsninger på utfordringer. Resultat: 10 % flere ville fortsette i jobben etter 62 år - enn de gjorde ved start av

16 prosjektet. : Statlig sektor. Mål, tiltak, resultater : Trygdeetaten i Vestfold Trygdeetaten AAD Linjegods Storebrand LIVSFASEPOLITIKK: Mulighet til hjemmearbeid Tilbud om endret stilling og jobbinnhold, f.eks spesialisering, fra lederstilling til fagstilling (rådgiver) Deltidsstillinger Bruker arbeidsmiljøsamtaler / dialogkonferansemetodikk aktivt i utvikling av arbeidsmiljøet Satsing på kompetanseutvikling for alle aldersgrupper. Medarbeidersamtaler. Resultater: - God stabilitet i personalet, mer robuste og utviklingsorienterte. Gj.snitt avgangsalder har økt siden start 1996 Et FOU-prosjekt, Nasjonalt krafttak: Trygdeetaten har igangsatt et 3 årig samarbeidsprosjekt med SSP og AFI i tre fylker. Mål: Å forbedre og forlenge tilgangen på de ressurser som etatens erfarne medarbeidere utgjør. Erfaringer implementeres ved konferanser, rapporteringsmøter. Tilpassing av oppgaver, bruke etatens egne og sentrale virkemidler. Mål: Gjennomsnittsalderen for pensjonsavgang i AAD skal holdes på 65 år Milepælssamtale Kombinasjon pensjon/arbeid Samspill og jobbutvikling ; et utviklingsprogram for erfarne medarbeidere Tilretteleggelse av arbeidsoppgaver tilpasset livs-situasjonen Mulighet for hjemmekontor Hovedtariffavtalen 5.10; seniorpolitiske tiltak vil bli brukt aktivt i tråd med retningslinjene. Privat sektor. Mål, tiltak, resultater: Mål: Øke trivsel, helse og pensjoneringsalderen. Tekniske hjelpemidler Milepælsamtale Avgangsbonus 65+ Motivasjonsseminar 57 Storebrands personalpolitikk: Alle medarbeidere er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, trosbekjennelse, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Alder skal ikke være avgjørende kriterium verken ved ansettelse eller senere i arbeidsforholdet. Lederprogram Ekstra fridager for ansatte over 60 år Mulighet for å jobbe utover ordinær pensjonsalder på 65 år Fokus Bank Mål: Beholde, eldre, motiverte arbeidstakere lengst mulig i banken Milepælsamtale konferanse m/økonomisk rådgiving Ressursgruppe for bl.a. opplæring av nye medarbeidere Kan få ekstra ferie.

17 Vedlegg 1 B - Seniorpolitikk, samling deltakere i alder 55 +, med arbeidssted i Feyersgt. 7, eller Romberggt. 3 eller 4. Oppsummering fra gruppeoppgavene. Spørsmål : Hva skal til for at du skal jobbe i Larvik frem til 67 år? Hva kreves av meg? Hva kreves av arbeidsgiver? Tilfører/ deler kompetanse Meste oppgavene Omstillingsvillighet Positiv innstilling Bruke min kompetanse Åpenhet om egen arbeidssituasjon Være villige å ta imot de tilbudene som gis (Eks, div. kurs (videreutvikling.) Dele erfaring/kunnskap med alle Åpenhet for endringer Godt humør (Smil!!) At man er mentalt og fysisk i stand til, og innstilt på, å jobbe fram til 67 år. Individuell tilrettelegging Omorganisere inn ikke ut bli sett og verdsatt av arbeidsgiver Årlig helsetjeneste fra år (bedriftshelsetjeneste) Retrettstillinger Individuell tilrettelegging av arbeidstid og oppgaver Oppgradering og kompetanse Lønn/bonus Valgfrihet/alternativer 2 utviklingssamtaler pr. år Seniortreff Informasjon til de andre, eks. konsekvenser (ved spes.tilrettelegging) Et lønnstrinn høyere til enslige, dersom de ønsker å gå ned i stillingsstørrelse før ordinær fratredelse Redusert arbeidstid med individuell tilpasning og full lønn fra 60 år Slagordet I Larvik gjør vi hverandre gode og vil hverandre vel, må bli tydeligere praktisert og etterlevd fra topp til bunn. Min. tilleggslønn fra 62. år. Gj.snitt lønn i LK ,- 4% lavere arb.giveravgift = Dette må være et min. tillegg pr. ansatt fra 62. år. Fleksibel arbeidstid (sesongbetonet) Innføre bedriftshelsetjenesten Erstatning for tapt arbeidskraft (hvis jeg får redusert stilling) En fridag i uka (m/ full lønn + bonus) Av arbeidsgiver 80 % stilling og 100 % lønn forutsatt samsvar mellom arbeidsoppgaver og arbeidstid fra fylte 62 år Utvidet perm.reglement v/omsorg (foreldre/ektefelle)barn/barnebarn)/ studie Samsvar arbeidsoppgaver/tid Lønnsregulering for å få høyere pensjonsgrunnlag80 % stilling og 100 % lønn (fleksible ordninger) Holdningsendringer (gjelder alle 3 spm) Positiv holdning til seniorpolitikk Det settes inn vikar for å dekke opp for redusert arbeidstid Mer fritid (20 %) med samme lønn fra 60 år + likt bonustillegg Min. tilleggslønn + bonus under forutsetning av at du TRIVES i jobben! 80 % arbe 100 % lønn fra 62 år

18 Vedlegg 2 Gruppeoppgave Verneombudsopplæring april Ca. 70 deltakere I jobb fra 18 til 67. Utfordringer og muligheter for den enkelte og for fellesskapet Hva kreves av omstilling og tilrettelegging for den enkelte og for fellesskapet når man for eksempel er: Ung og gravid Har omsorgen for små barn Har midlertidig eller varig redusert helse Er senior (for eksempel + 60) Dette er innspillene som kom inn Ta på alvor Åpenhet & dialog Bytte av oppgaver Kompetansehevning Løfte frem de gode eksemplene Redusere stilling Kollega-hjelp Prosedyrebeskirve (RE-internt) Se på årlig To lærere Tørre å gi fra seg ansvar Åpenhet om det Ansette flere (for sykepengene) Hamar.modellen Se ut over eget budsjett (A-etat/trygd osv)

19 Ve dlegg 3 FORSLAG PÅ SENIORTILTAK I LARVIKSKOLENE Det er sendt spørreskjema til samtlige 22 skoler i Larvik. Rektorene hadde siste frist den for å levere svar. 14 av skolene har kommet med forslag på tiltak som gjelder det pedagogiske personalet. To av 7 ungdomsskoler har svart. De fleste skolene har tatt saken opp på sine personalmøter Hvem er senior? : * 5 skoler mener ansatte fra 55 år og oppover. 3 skoler mener fra 58 år. Mest betydningsfulle tiltak: * Redusere undervisningtiden. * Muligheter til å gjøre andre arbeidsoppgaver slik som bibliotek, organisering av samlinger, ansvar for trivselstiltak, oa. * Slippe inspeksjon og klassestyrer/kontaktlærerfunksjon. Minst betydningsfulle tiltak: * Bare to skoler mener lønnsstimulering er viktig. Andre tiltak : * Mer fleksibel arbeidstid. * Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgave, muligheter for lokal tilpasning. * Økte budsjettrammer for å gjennomføre lokale tiltak på enhetene. * * Ekstra ferieuke fra 55 år. Utviklingssamtalen må ha personlige tilpasning av arbeidet som tema. * Muligheter for annet arbeid innenfor n.( samme lønn) * Være mentor for nyutdannede lærere. (veiledere) * Fri bedriftshelsetjeneste, bedriftslege. * Legge til rette for fysisk aktivitet. Seniortiltak for rektorer/re-ledere:

20 Rektorene mener ulike tiltak er ivaretatt i lederavtalen. Noen mener rektor ikke bør ha undervisningsplikt. Vedlegg 4a. Samling besvarelse gruppeoppgave Tilstede 30 barnehageansatte. Av de som svarte var 61 % mellom 40 og 55 år og 15 % 55+ mens 24 % var under 30 år. Gruppeoppgave: Hva mener du er viktigst for at du kan jobbe i barnehage frem til pensjonsalder? 1. Hva vil kreves av deg? 2. Av arbeidsgiver? 3. Av kolleger? 1. Hva vil kreves av deg God helse At man tar arbeidsoppgavene alvorlig Respekt og samarbeid Åpenhet Legge bort den dårlige samvittigheten for oppgaver jeg ikke mestrer Benytte grønn resept Ærlighet Melde fra egne behov At mine personlige mål er oppnåelige Bra kommunikasjon og åpenhet på arbeidsplassen Åpenhet/ærlighet 2. Av arbeidsgiver At ønske om redusert arbeidstid/individuelle Bedre lønn (lengre ansiennitetsstige, ikke behov blir imøtekommet stoppe etter 10 år sikre pensjonsgrunnlaget) Økt personaltetthet God pensjon Ikke gjennomorganiser arbeidsdagen vår Ikke trynetillegg Mulighet til redusert arbeidstid og beholde Høyere lønn etter 60 år. (Sikre pensjonsgrunnlaget pensjonsgrunnlaget) (Økonomisk mulighet til redusert stilling) Mer tid til barna, mindre pålagte Vi ønsker ikke alle de pålagte administrative oppgaver arbeidsoppgavene. Belønningssystemet er ikke like trygt for alle, Steg for steg, skal skal ikke. Møter. Vi må få lov til å si nei til noe. Gi oss mulighet til å jobbe redusert stilling Praktiske hjelpemidler Mulighet til redusert arbeidstid Hjelpemidler Ønske om mer tid til barna Rettferdighet Forståelse Tilrettelegge garderoben, Eks, stol på hjul Hjelpemidler Tid til å tenke gjennom og modne omstillinger Elektrisk stellebord Attraktivt lønnsnivå Støvelk nekter Trillebord Kjøkkenassistent 3.Av kolleger? Forståelse/ærlighet Samarbeidsvilje Humor God kommunikasjon Oppmuntring og ros Tålmodighet (Med et smil)

21 Forståelse Ivareta hverandre på arbeidsplassen Samarbeidsvilje Forståelse Forståelse og velvillighet Vedlegg 4 B Samling Tilstede 28 barnehageansatte, besvarelse gruppeoppgave. Gruppeoppgave: Hva mener du er viktigst for at du kan jobbe i barnehage frem til pensjonsalder? 4. Hva vil kreves av deg? 5. Av arbeidsgiver? 6. Av kolleger? 1. Hva vil kreves av deg Ha evne til å si i fra når ting begynner å bli vanskelig Ta langsom tid tilbake. Omsorg tar tid. Lyst/Motivasjon 2. Av arbeidsgiver Ros Trygt positivt arbeidsmiljø Gi mulighet til personlig utvikling (kurs, faglig påfyll, hospitering osv) Redusert arbeidstid med full lønn (6-timers arbeidsdag) Opprettholde prosentstilling, men kunne hjelpe til annet arbeid i organisasjonen/n (Gjøre noe annet) Personalansvar kompenseres. Vikar fra første dag. Få faglig påfyll Redusert arbeidstid med full lønn 3.Av kolleger? Aksept/God dialog Kreativitet Forståelse Holde seg i form. Bidra til et godt arbeidsmiljø Endringsvillig Arbeidsmiljø- fysisk tilrettelegging Psykisk arbeidsmiljø(dialog i personalgruppa/åpenhet/trygghet) Slippe utenom-oppgaver Sette inn ekstra-ressurser deler av dagen, for å gjøre hverdagen lettere. (Selv om vedkommende er tilstede har evt. vondt i ryggen) Utstyr Gi tid til endringsprosesser Forståelse og tilrettelegging Åpen kommunikasjon Være fleksible, bygge på arbeidsoppgaver. Skifte barnehage eller avdeling (for en periode ) basert på frivillighet De fem gruppenes prioriterte tiltak (når de måtte prioritere hva som ble opplevet som aller viktigst for å stå i arbeid frem til pensjonsalder) : Bli møtt med forståelse fra arbeidsgiver og kolleger Trivsel på arbeidsplassen Trygghet og et godt arbeidsmiljø Fravær kompenseres Ekstra ressurser v/fravær

22 Vedlegg 5 Spørreundersøkelsen til ansatte i PLOBOL over 55 år: Spørreskjemaene ble sendt ut til avdelingsledere og ass.avd.ledere i Boligtjenesten og soneledere, avdelingsledere og konsulenter i PLO til videre distribusjon til ansatte i målgruppa Vi vet altså ikke hvor mange ansatte som fikk skjemaet til utfylling, og heller ikke hvor stor prosent av a lle ansatte over 55 år som besvarte undersøkelsen. Frist for innsendelse av utfylte skjemaer til undertegnede var satt til fredag 4. juni Pr. tirsdag var det kommet inn 54 besvarelser. Noen rubrikker er ikke utfylt. Samleskjemaet er en ombygd versjon av spørreskjemaet, der fordelingen på de viktigste variablene er synliggjort (for eksempel antall i aldersgruppen år, antall som jobber i turnus v.s. vanlig kontortid, osv.) For øvrig burde man kunne se mønstre eller trender i svarmassen. Kanskje har ansatte i aldersgruppen andre behov for tilrettelegginger (sp.m. 10) enn ansatte i gruppen 55-57? Er ansatte i deltidsstillinger mer eller mindre opptatt av at seniorpolitikk skal være et tema på arbeidsplassen? Undersøkelsen og sammensettingen av innkomne data er ikke ment å være et statistisk høyverdig produkt kun gi prosjektgruppa et bilde av hva som rører seg i denne gruppen ansatte om temaet seniorpolitikk og aldersbetingede tilrettelegginger av arbeidsforhold. Svar på spørreundersøkelse for ansatte over 55 år, mai Din alder: antall svar: Stillingsstørrelse: antall svar: Heltid 13 Deltid Type arbeidstid: antall svar (2 blanke): Turnus 40 Vanl. kontortid

23 4. Har du hatt behov for aldersbetinget tilrettelegging av arbeidet ditt de siste to årene? antall (3 blanke svar): Ja 8 Nei Hvis Ja på spørsmål 8 - har du meldt fra til din leder om at du har behov for slike tilrettegginger? antall: Ja 4 Nei Hva slags aldersbetingede tilrettelegginger har du i tilfelle behov for? antall: Endret arbeidstid 0 Andre turnusendringer 7 Andre arbeidsoppgaver 6 Bytte arbeidsplass 0 Redusert stillingsstørrelse 5 Hjelpemidler 6 Flere fridager 0 Hyppigere pauser 4 Kortere vakter 2 Annet: Tak over parkeringsplassen Slippe de arbeidsoppgavene som er fysisk tyngst Få avlastning på arbeidsmengden antall oppgaver Flere på vakt Vil heller være vikar 7. Ønsker du at temaet aldersbetinget tilrettelegging av arbeidet skal være et tema for diskusjon på arbeidsplassen din? antall (5 blanke svar): Ja 35 Nei 14 Kommentar: Her er det verd å legge merke til at alle i gruppe 1(den yngste) svarer ja, mens bare 1 person i denne gruppen svarer ja på spørsmål 8 ( behov for tilrettelegginger) Hvis Ja på spørsmål 11 på hvilken måte ønsker du at temaet skal diskuteres? antall: På personalmøter 15 I medarbeidersamtaler 26 Med en god kollega 4 Med min leder når jeg har behov 19 Spesielle temamøter om dette emnet Hvordan synes du din nærmeste leder burde sette fokus på dette temaet? Kommentarer: Besvarelsene er ikke nøyaktig talt opp her, men ingen ser tydeligvis poenget i å ta det opp med sone/re-leder dette skal gjøres lokalt og av nærmeste leder.

24

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser.

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser. Om prosjektet I desember 2001 ga administrasjonen ved rådmannen, en anbefaling til et prosjekt på temaet seniortiltak. Personal- og organisasjonsavdelingen tok ledelse i prosjektet, da temaet ligger under

Detaljer

Retten til heltid praktiske virkemidler. omtanke solidaritet samhold

Retten til heltid praktiske virkemidler. omtanke solidaritet samhold Retten til heltid praktiske virkemidler omtanke solidaritet samhold Forord En bærebjelke i alt arbeidet Fagforbundet driver er målet om å øke kvaliteten på de offentlige tjenestene. En viktig strategi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer