Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune"

Transkript

1 Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-oktober Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt- Norge IKS vil takke alle som har bidratt med informasjon i undersøkelsen. Orkanger, 10. oktober 2007 Torbjørn Berglann /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Arve Gausen /s/ Prosjektmedarbeider - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 3

4 4 - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

5 0 Sammendrag Denne rapporten omhandler utvalgte deler av sosialtjenesten arbeidsområde. Revisor har sett nærmere på sosialtjenestens utførelse av noen av de kravene som stilles i sosialtjenesteloven. Områdene som er undersøkt er saksbehandling, drift og organisering. Saksbehandlingen er regulert i lov om sosiale tjenesters kapittel 8. Med drift har revisor forstått tjenester og oppgaver, som er regulert av kapittel 3 og 4 i loven. Herfra er forebygging og ordningen med individuell plan valgt ut. Organiseringen er sett i sammenheng med internkontrollen, som er lovregulert i en egen forskrift. Hovedproblemstillingen i rapporten lyder: Er saksbehandling, organisering og drift i sosialtjenesten i Meldal kommune i samsvar med kravene som stilles i sosialtjenesteloven? Denne er besvart gjennom følgende delproblemstillinger: Delproblemstilling 1: Utfører sosialtjenesten oppgaver og tjenester som er pålagt i deler av sosialtjenestelovens 3 og 4? Delproblemstilling 2:Oppfyller sosialtjenesten lovverkets krav til internkontroll? Delproblemstilling 3: Er saksbehandlingen i tråd med kravene i sosialtjenesteloven når det gjelder responstid og brukermedvirkning? Når det gjelder den første delproblemstillingen konkluderer revisor med at prosjektet "Ett steg fremover..." har løftet sosialtjenestens forebyggende arbeid opp på et nivå som er i tråd med lovens krav. Det forebyggende arbeidet har tidligere, over flere år, ikke vært godt nok. Ordningen med individuell plan benyttes av et fåtall brukere. Det kan være mange årsaker til det, uten at årsakene er belyst i rapporten. Revisor mener at det er viktig at potensielle kandidater for IP presenters for ordningen på en positiv måte. Den andre delproblemstillingen omhandler internkontrollen. Arbeidet med Internkontrollen har ikke vært prioritert, på grunn av sykefravær og bemanning. Revisor mener at arbeidet med å få et virksomt internkontrollsystem burde vært prioritert tidligere. Enkelte av kravene som stilles til innholdet til internkontrollen er delvis oppfylt gjennom andre tiltak, men kravene til helhet og systematikk, som stilles til i et internkontrollsystem, er fraværende. Derfor mener revisor at sosialtjenesten bør prioritere arbeidet med å fullføre arbeidet med internkontrollsystemet. Den tredje problemstillingen omhandler saksbehandlingstid og brukermedvirkning. Her konkluderer revisor med at saksbehandlingstiden ikke er unødig lang, og i henhold til de tidsfristene som lovverket krever. Også på området som gjelder brukermedvirkning framstår sosialtjenestens arbeid å være i tråd med loven. På bakgrunn av ovenstående har revisor konkludert slik i hovedproblemstillingen: På de fleste områdene er tjenesten i pakt med lovverket. Det gjelder den forebyggende virksomheten, ordningen med individuell plan, saksbehandlingstiden og brukermedvirkningen. Når det gjelder internkontrollen bryter kommunen loven, ved at man ikke har etablert et slikt system i sosialtjenesten. Konklusjonen har medført at revisor anbefaler kommunen å prioritere arbeidet med å etablere et internkontrollsystem for sosialtjenesten. - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 5

6 6 - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

7 0 SAMMENDRAG BAKGRUNN Rammeverket for kommunenes sosiale tjenester Administrativ organisering av sosialtjenesten Sosialtjenesten i tall PROBLEMSTILLINGER, REVISJONSKRITERIER OG METODE Problemstillinger Revisjonskriterier Metode for datainnsamling DELPROBLEMSTILLING 1: FOREBYGGENDE VIRKSOMHET OG INDIVIDUELL PLAN Forebyggende virksomhet Individuell plan Revisors vurderinger DELPROBLEMSTILLING 2: INTERNKONTROLL Revisors vurderinger DELPROBLEMSTILLING 3: SAKSBEHANDLINGSTID OG BRUKERMEDVIRKNING Saksbehandlingstid Brukermedvirkning Revisors vurderinger HØRING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Konklusjon Anbefalinger VEDLEGG 1 FORSKRIFT OM INDIVIDUELL PLAN VEDLEGG 2 RÅDMANNENS HØRINGSSVAR Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 7

8 1 Bakgrunn Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) har i brev av bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt (FR-prosjekt) der man ber om en gjennomgang av sosialtjenesten i Meldal kommune. Prosjektet har en tidsramme på 160 timer, og skal overleveres KonSek 10. oktober Bakgrunn for bestillingen er at prosjektet var høyest prioritert i "Plan for forvaltningsrevisjon for 2007", vedtatt av kommunestyret den (sak KS 53/2006). I plan for forvaltningsrevisjon het det at: Aktuelle innfallsvinkler (...) er å se på saksbehandlingen, organiseringen og driften av tjenesten for å sikre at tilbudet drives i henhold til lov og forskrifter, statlige forventninger, kommunale vedtak og tjenestens egne målsettinger for sin virksomhet. Det viktigste formelle rammeverket for sosialtjenesten i denne sammenhengen er Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven), med tilhørende forskrifter. Staten presenterer sine forventninger overfor kommunene gjennom årlige rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet. Rundskrivene gir blant annet en samlet oversikt over sentrale innsatsområder og viktige hovedprioriteringer i kommunesektoren, og er utarbeidet av direktoratet på oppdrag fra, og i samarbeid med, Sosialdepartementet og Helsedepartementet. Rundskrivene spiller en sentral rolle i kommunenes arbeid på helse- og sosialområdet, fordi de konkretiserer statlige handlingsplaner. Kommunens egne vedtak kan skjerpe kravene fra staten. Det følger av ovenstående at i en vurdering etter dette rammeverket veier lover og forskrifter tyngst, likevel med unntak for kommunale vedtak der disse har skjerpet lovkravene. Deretter kommer statlige signaler, og til sist tjenestens egne målsettinger. I Meldal er sistnevnte identisk med sosialtjenestelovens formålsparagraf, der det heter at "Formålet med denne loven er a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre." Bestillingen fra KonSek var omfattende, og revisor har derfor skissert to mulige prosjekt: Prosjektskisse 1) Her har revisor tatt utgangspunkt i kravene som stilles til sosialtjenesten i lovverket. For å imøtekomme bestillingen har revisor valgt ut noen områder fra lov om sosiale tjenester, som berører det man i bestillingen omtaler som saksbehandling, organisering og drift. Formålet med prosjektet blir å vurdere om sosialtjenesten oppfyller noen av kravene i lov om sosiale tjenester. Revisor har valgt ut områder som omhandler lovens krav til forebygging, individuell plan, internkontroll, saksbehandlingstid og brukermedvirkning. Saksbehandlingen undersøkes på områdene saksbehandlingstid og brukermedvirkning, og drift undersøkes på områdene forebygging og individuell plan. Det stilles ikke krav til organisering av sosialtjenesten. Kravene i forskrift om internkontroll berører imidlertid organiseringen indirekte, ved at det stilles krav til innholdet i internkontrollen. Dette får i sin tur konsekvenser for organiseringen av tjenesten. Prosjektskisse 2) Utgangspunktet for dette prosjektet er de statlige prioriteringene for sosialtjenesten, som presenteres gjennom årlige rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet. Her presenterer staten områder som skal prioriteres i helse- og sosialpolitikken. Videre tas det utgangspunkt i Meldal kommunes økonomiplan for perioden , der kommunen har gjort vedtak, som delvis er sammenfallende med statens prioriteringer. Formålet med prosjektet blir å belyse hvordan kommunen har fulgt opp statlige signaler og egne vedtak på områdene NAV, fattigdomsbekjempelse, og økonomisk rådgiving. For å komme fram til valg av prosjekt har revisor vært i dialog med KonSek, som har vært i kontakt med lederen av kontrollutvalget i Meldal. KonSek og KU-lederen mente at prosjektskisse 1) er mest i tråd med kontrollutvalgets ønsker for prosjektet, derfor er det denne skissen som har dannet grunnlaget for prosjektet. Problemstillingene som er utarbeidet presenteres i kapittel Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

9 1.1 Rammeverket for kommunenes sosiale tjenester Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) regulerer kommunenes sosiale tjenester. Formålet med loven er "å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer," og å "bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre." (Sosialtjenesteloven 1-1). Sosialtjenesteloven pålegger kommunenes sosialtjenester å tilby et vidt spekter av tjenester; generell forebygging av sosiale problemer, forebygging av rusmiddelmisbruk, medvirking til å skaffe boliger til vanskeligstilte, opplysnings- og veiledningsvirksomhet, praktisk bistand, herunder brukerstyrt personlig assistanse, avlastningstiltak, støttekontakt, plass i bolig eller institusjon, og lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Sosialtjenesten har også ansvar for å gi økonomisk støtte til livsopphold når det er nødvendig, og har videre ansvar for å bistå med behandling overfor personer med et rusmiddelmisbruk. I løpet av 2010 skal alle norske kommuner etablere NAV (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning). I Meldal etableres NAV i NAV er en samlokalisering, og en samordning av de statlige etatene Trygdeetaten og Aetat og den kommunale sosialtjenesten. Til tross for samlokalisering er det fortsatt sosialtjenesteloven som regulerer virksomheten i den delen av virksomheten som tidligere utgjorde den kommunale sosialtjenesten. I tillegg til lovverket gir staten løpende beskrivelser av sentrale satsingsområder gjennom årlige rundskriv. Rundskrivene gir blant annet en samlet oversikt over sentrale innsatsområder og viktige hovedprioriteringer i kommunesektoren, og er utarbeidet av direktoratet på oppdrag fra, og i samarbeid med, Sosialdepartementet og Helsedepartementet. Rundskrivene spiller en sentral rolle i kommunenes arbeid på helse- og sosialområdet, fordi de konkretiserer statlige handlingsplaner. Kommunens egne vedtak kan skjerpe kravene fra staten, eller de kan omhandle områder som ikke nevnes i lovverket. Mange kommunale tjenester har i tillegg formulert egne målsettinger, som kan være politisk vedtatt. Det følger av ovenstående at i en vurdering etter dette rammeverket veier lover og forskrifter tyngst, likevel med unntak av for kommunale vedtak der disse har skjerpet lovkravene. Deretter kommer statlige signaler, og til sist tjenestens egne målsettinger. Sosialtjenesten er kommunens ansvar, men staten har tilsynsansvaret gjennom Fylkesmannen i hvert fylke. Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 og 7, det vil si sosialtjenestens arbeid på områdene sosiale tjenester, tvangsbruk overfor psykisk utviklingshemmede, særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere, og heldøgns omsorgsboliger. I lov om sosiale tjenester heter det også at Statens helsetilsyn skal være en faglig ressurs for kommuner og Fylkesmenn i internkontrollarbeidet. 1.2 Administrativ organisering av sosialtjenesten Meldal kommune er organisert etter en såkalt hovedutvalgsmodell, med ett hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg, og ett for utvikling og drift. Administrativt består kommunen av tre sektorer, hvorav to er lagt til hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg, og en er lagt til hovedutvalg for utvikling og drift. Leder i sosialtjenesten rapporterer til assisterende rådmann, som i sin tur rapporterer til rådmannen (se utsnitt av organisasjonskart neste side). - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 9

10 Figur 1 Utsnitt av den administrative organiseringen i Meldal kommune Rådmann Ass. rådmann Sosialtjenesten Sosialtjenesten har tre ansatte; lederen i 80 % stilling, og to sosialkuratorer. Den ene av disse går i 100 % stilling, mens den andre har 50 % fast stilling, og 50 % på prosjektet "Ett steg videre...". 1.3 Sosialtjenesten i tall For å gi et bilde av størrelsen og aktivitetsnivået i sosialtjenesten presenteres et utvalg fra kommunens KOSTRA-rapportering de siste fem årene. Tabell 1 Utvalgte KOSTRA-tall fra sosialtjenesten i Meldal Antall sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere i alderen år Samlet stønadssum (bidrag + lån) Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Årsverk i sosialtjenesten inkludert stillinger til sysselsettingstiltak 1,8 1,8 1,8 2,3 Stønadssats per måned for enslige Tabellen viser at antallet sosialhjelpsmottakere er relativt stabilt, og at flertallet er i alderen år. Den samlede stønadssummen utbetalt av sosialtjenesten har variert fra knapt kroner, til kroner. De to siste årene har beløpet ligget i underkant av kroner per år. Gjennomsnittlig beløp per måned viser små variasjoner; fra drøyt kroner per måned, til vel kroner per måned. Tabellen viser også at den gjennomsnittlige stønadslengden er 3-4 måneder. Det betyr at flertallet av sosialhjelpsmottakerne ikke mottar sosialhjelp over tid. Gruppen sosialhjelpsmottakere som mottar stønad i mer enn seks måneder er også relativt stabil i tallet, og varierer mellom 13 og 20 personer. Tre av 15 sosialhjelpsmottakere hadde økonomisk sosialhjelp som eneste inntekt 1. Det har vært 1,8 stillinger i sosialtjenesten fra 2003, men i fjor fikk tjenesten tilført ytterligere et halvt årsverk. Fra januar 2007 har man fått prosjektmidler, slik at tjenesten nå har 2,8 stillinger. Sosialhjelpssatsene har vært holdt på samme nivå over flere år. I 2006 vedtok kommunestyret i Meldal at kommunen skal følge veiledende retningslinjer fra staten når stønadssatsene fastsettes. Veiledende sats for 2006 er kr Opplysningen kom fram på høringsmøtet. Se for øvrig kapittel 6: Høring Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

11 2 Problemstillinger, revisjonskriterier og metode I dette kapitlet presenteres problemstillingene, grunnlaget for vurderingene, og revisor gjør rede for hvordan datainnsamlingen har foregått. 2.1 Problemstillinger Problemstillingene i prosjektet er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen, der det bes om en vurdering av organisering, saksbehandling og drift. Revisor har tatt utgangspunkt i de områdene av lov om sosiale tjenester som omhandler de nevnte områdene, det vil si lovens kapitler 3, 4 og 8. Hovedproblemstillingen i prosjektet lyder: Er saksbehandling, organisering og drift i sosialtjenesten i Meldal kommune i samsvar med kravene som stilles i sosialtjenesteloven? Hovedproblemstillingen belyses gjennom følgende tre delproblemstillinger: Utfører sosialtjenesten oppgaver og tjenester som er pålagt i deler av sosialtjenestelovens 3 og 4? Oppfyller sosialtjenesten lovverkets krav til internkontroll? Er saksbehandlingen i tråd med kravene i sosialtjenesteloven når det gjelder responstid og brukermedvirkning? 2.2 Revisjonskriterier Vurderingene i en forvaltningsrevisjon skal bygge på såkalte autoritative kilder. Vanligvis er dette lover og forskrifter, men (lokal)politiske vedtak og andre kilder kan også benyttes. I dette prosjektet benyttes deler av kapittel 3, 4 og 8 i sosialtjenesteloven. I tillegg benyttes forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten og forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven, som er hjemlet henholdsvis i sosialtjenestelovens 4-3a og kommunehelselovens 2-1. Revisjonskriteriene beskrives nærmere sammen med resultatene fra datainnsamlingen og revisors vurderinger. 2.3 Metode for datainnsamling Data er samlet inn via intervju med de tre ansatte i sosialtjenesten. I tillegg har revisor snakket med assisterende rådmann, som er sosiallederens administrativt overordnede. Samtlige har godkjent referatet fra intervjuet. Videre har revisor gått gjennom kommunale planer, og dokument som brukes innenfor helse- og sosialtjenesten. Revisor har ikke snakket med noen av klientene eller pårørende. Bakgrunnen for metodevalget er ressurshensyn; det er tidkrevende å komme i kontakt med og intervjue brukere. Derfor har revisor vært i kontakt med sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen for å verifisere enkelte opplysninger. Avdelingen har ansvaret for tilsyn med sosialtjenesten i kommunene, og gir råd til kommunene i enkeltsaker. Revisor anser dette informasjonsgrunnlaget til å være tilstrekkelig ut fra prosjektets problemstillinger. - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 11

12 3 Delproblemstilling 1: Forebyggende virksomhet og individuell plan Sosialtjenesteloven skiller mellom oppgaver og tjenester. I kapittel tre er sosialtjenestens generelle oppgaver beskrevet, mens kapittel fire omhandler det som betegnes som "sosiale tjenester". I dette kapitlet belyses det forebyggende arbeidet (oppgave) og ordningen med individuell plan (tjeneste). Kapitlet er organisert i tre hoveddeler, en del for forebyggende arbeid, en del for ordningen med individuell plan, og en del med revisors vurdering. 3.1 Forebyggende virksomhet Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er hentet fra sosialtjenestelovens 3-1, der det heter at: Sosialtjenesten skal gjøre seg kjent med levekårene i kommunen, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer. Gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet skal sosialtjenesten arbeide for å forebygge og motvirke misbruk av alkohol og andre rusmidler, og spre kunnskap om skadevirkninger ved slik bruk. Det skilles ofte mellom tre nivåer av forebygging; Primær-, sekundær- og tertiærforebygging. De tre nivåene betegner henholdsvis forebygging rettet mot den generelle befolkningen, mot utsatte grupper, eller mot enkeltpersoner, men skillene mellom dem er ikke alltid like skarpe (www.forebygging.no). Slik revisor tolker loven er det lagt opp til at sosialtjenestene skal drive en viss primær- og sekundærforebygging, og det er den som belyses under. Resultat fra datainnsamlingen I intervjuet beskriver lederen av tjenesten det forebyggende arbeidet. Det primærforebyggende arbeidet 2 i Meldal omfatter flere tiltak. Ett av dem består i at kommunen deltar i MOT, som er en organisasjon som driver holdningsskapende og rusforebyggende arbeid. Hoveddelen av innsatsen består i opplysningsvirksomhet i skolene, og det er denne typen forebyggende virksomhet organisasjonen har drevet i Meldal. Utgiftene til MOT dekkes over sosialtjenestens budsjett. Et annet primærforebyggende tiltak består i arbeidet med SLT 3. Leder av sosialtjenesten forteller at sosialtjenesten har deltatt i arbeidet med å forberede SLT i kommunen, og tjenesten skal også være fast medlem i dette forumet. Videre forteller lederen at det i SLTs handlingsplan er prioritert å drive sommeraktiviteter for ungdom, og opprettholde ordningen "Hjem for en 50-lapp". Et tiltak som kan plasseres i samtlige tre forebyggingskategorier er prosjektet "Ett steg fremover...", som ble initiert i fjor, med oppstart fra årsskiftet 2006/2007. Lederen av sosialtjenesten sier at prosjektet ble initiert av sosialtjenesten på bakgrunn av at man de seinere årene har sett et behov for generelle tiltak mot rusmisbruk. Videre sier hun at det også er behov for tiltak for yngre rusmisbrukere, spesielt de med psykiske problemer i tillegg til rusmiddelmisbruk. Av prosjektbeskrivelsen framgår det at prosjektet "Ett steg fremover..." har to formål: For det første tar man sikte på å gi etablerte rusmisbrukere bedre livskvalitet, for det andre skal det jobbes forebyggende med unge i grunnskolen og i videregående skole 4. Leder av sosialtjenesten opplyser at prosjektet foreløpig har fått støtte fra Sosial- og helsedirektoratet ut En av de ansatte får lønn i 50 % gjennom prosjektet. Prosjektet Ungdom i vekst er et sekundærforebyggende tiltak, og er et samarbeid mellom Skaun, Orkdal og Meldal. Lederen av sosialtjenesten forteller at formålet med prosjektet er å forebygge frafall fra videregående skole. Prosjektet drives av statlige og kommunale midler. For skoleåret 2005/2006 er 2 Kategoriseringen av tiltakene i henholdsvis primær-, sekundær-, og tertiærforebygging er foretatt av revisor. 3 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. 4 Prosjektbeskrivelsen, side Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

13 kr innvilget over sosialtjenestens budsjett, og kr som tilleggsbevilgning. For skoleåret 2007/2008 består prosjektet av 6 elever og 2 ansatte. Lederen i sosialtjenesten sier at utover de nevnte tiltakene tjenesten allerede deltar i og har etablert selv, planlegges tiltak for å følge opp personer som har betalingsproblemer i forbindelse med boforhold. Sosialtjenesten deltar også i en tverrfaglig utredning av etableringen av et boligkontor i kommunen. Ett av formålene med et slikt kontor er å bidra til økt samordning av tjenestene. Utreding av boligkontor er et av tiltakene i "Boligsosial handlingsplan". Av intervjuene med de ansatte framgår det at den forebyggende virksomheten har vært nedprioritert over flere år. Lederen forklarer dette slik: Det har ikke vært så mye forebyggende tiltak fram til 2007 på grunn av personalmangel og sykefravær. Politisk nivå har, i følge assisterende rådmann og leder av sosialtjenesten, vært holdt løpende orientert om prioriteringene i sosialtjenesten. Bemanningen ble, som beskrevet over, økt fra 1,8 til 2,3 årsverk i løpet av 2006, og i 2007 har man fått 0,5 stilling til prosjektet "Ett steg fremover...", slik at det totale antallet stillinger for tiden er 2,8. Assisterende rådmann mener at tjenesten per i dag har tilfredsstillende bemanning, men at innføringen av NAV i 2008 kan by på utfordringer i forhold til dagens ressurser. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier at sosialtjenesten i Meldal framstår som mer enn vanlig interessert i rusforebygging, og på dette området har benyttet Fylkesmannen som ressurs. 3.2 Individuell plan Revisjonskriterier Det andre revisjonskriteriet er hentet fra forskrift om individuell plan (IP) etter helse- og sosiallovgivingen (vedlegg 1), og er blant annet hjemlet i sosialtjenestelovens 4-3a. Her heter det at: Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, jf Sosialtjenesten i kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder. Ordningen med individuell plan er hjemlet i flere av lovene som regulerer sosial- og helsetjenesten på ulike forvaltningsnivå. Formålet med ordningen er, i følge forskriftens formålsparagraf, å bidra til at personer som har behov for tjenester fra flere instanser over lengre tid skal få et mer helhetlig og individuelt tilrettelagt tilbud. Videre er det et mål at klienten skal få benytte sine personlige ressurser. Planen skal også bidra til at det hele tiden er én ansvarlig instans som har ansvaret for oppfølgingen av klienten. Endelig er det et mål å styrke samhandling mellomtjenestene, uavhengig av forvaltningsnivå og etat. Ordningen ble innført i Ordningen gir ikke brukeren flere rettigheter. En klient har rett til å få utarbeidet en IP, og ansatte i helse- og sosialtjenestene har en selvstendig plikt til å informere potensielle brukere av IP om ordningen. Ordningen skal administreres av en systemkoordinator i hver kommune. Systemkoordinatoren skal bidra til at det oppnevnes en koordinator til hver IP, og for at disse bidrar til å realisere målene i planen. En IP er et overordnet dokument, som skal være et "paraplydokument" for eventuelle underliggende planer. Hver IP skal inneholde en del faste element, som er konkretisert i forskriftens 7. Retten til individuell plan er lovfestet, men ordningen er frivillig for den enkelte klient. Før IP blir opprettet skal altså klienten gi sitt samtykke. Resultat fra datainnsamling I intervjuene med de ansatte i sosialtjenesten kommer det fram at to av tjenestens klienter har IP for tiden. En av de ansatte har tidligere vært koordinator for en plan, men denne planen er nå avviklet. På spørsmål om de informerer om ordningen bekrefter samtlige ansatte dette. En av de ansatte som - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 13

14 har erfaring med å være koordinator for en IP i sosialtjenesten sier at arbeidet med planen ble lagt opp slik at tjenestemottaker skulle få være med på å definere målene, om nødvendig med hjelp av henne. De ansatte i sosialtjenesten sier følgende om ordningen med IP i sosialtjenesten: Selv om den enkelte klient ikke har en skriftlig IP eksisterer det en ansvarsfordeling mellom bruker, andre etater og sosialtjenesten. igangsatte tiltak evalueres til avtalt tid, slik at man kan foreta nødvendige endringer. Oppgavene og ansvaret blir fordelt uavhengig av om klientene har IP eller ei. Lederen av sosialtjenesten sier at man har fokus på å holde en tett dialog med klientene, og at saksbehandlerne er tilgjengelige for klientene. Videre sier hun at Det som er viktig er at sosialtjenesten forholder seg til innholdet i forskriften, og gir brukeren nødvendig hjelp til å klare å bli selvhjulpen. Det jobbes grundig med brukerne da erfaring tilsier at det er det som er viktig for at brukerne skal bli i stand til å stå på egne ben. Vi har samarbeid mellom ulike tjenester for å få til et best mulig tilbud til brukerne. Kommunen har etablert et fast forum for samarbeid mellom NAV trygd og NAV arbeid. Der deltar også andre nødvendige instanser etter behov. Lederen av sosialtjenesten viser til at man i dette forumet planlegger mål og tiltak for den enkelte bruker. Videre sier hun at oppgavene blir fordelt mellom deltagerne i forumet, og at brukeren selv er med på å bestemme retningen på arbeidet. Assisterende rådmann viser til at: ( ) den faglige intensjonen med IP ivaretas blant annet ved at vi har organisert tjenesten for disse brukerne i samarbeidsforumet, og at sosialtjenesten aktivt sammen med brukeren søker samarbeid med andre. ( ) Jeg har oppfattet det slik at klientene som får tjenester fra sosialtjenesten vanligvis ikke ønsker IP. Etter min mening har vi greid å ivareta intensjonene med IP, bl.a i samarbeidsforumet. Lederen av sosialtjenesten sier videre at årsaken til at et fåtall klienter har IP er at mange av deres klienter har lese- og skrivevansker, og av den grunn ikke ønsker å forholde seg til et skriftlig dokument, som en IP er. Hun viser også til at dette ikke er enestående for Meldal, men at det er et trekk også i andre kommuner. 3.3 Revisors vurderinger Det forebyggende arbeidet i Meldal har vært lavt prioritert over flere år. Det har etter revisors syn skapt en situasjon der sosialtjenesten ikke har muligheter til å skaffe seg overblikk over situasjonen, slik loven krever. De forebyggende tiltakene som er finansiert over sosialtjenestens budsjett spenner fra "Hjem for en 50-lapp" til "Ett steg videre...". Omfanget av forebyggende tiltak synes per i dag å være på et nivå som innfrir lovkravet. Det ligger utenfor revisors kompetanse å vurdere effekten av de forebyggende tiltakene. Bakgrunnen for at IP-ordningen ble innført var, som tidligere beskrevet, at lovgiver ønsket å sikre at det til enhver tid er en ansvarlig instans for tjenestemottakeren, at klientens personlige ressurser skal mobiliseres, og at samhandlingen mellom etater på samme og ulike forvaltningsnivåene ivaretas. Sosialtjenesten har for tiden to tjenestemottakere med IP, men generelt er det liten interesse for ordningen. Det er vanskelig å si hva den lave oppslutningen om IP i sosialtjenesten skyldes; om det reelle behovet blant tjenestemottakerne er lavt, eller om det er andre årsaker. Som tidligere nevnt er det få sosialhjelpsmottakere i Meldal som har stønad i mer enn 6 måneder. Det kan bety at det er få klienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, og at behovet for IP dermed er lite i klientmassen. Sosialtjenesten i Meldal har en arbeidsform med mye samarbeid med andre etater i kommunen. Dette er gjort lettere gjennom det faste samarbeidsforumet med andre tjenester. Sosialtjenestens ansatte er opptatt av å få satt tjenestemottakerne i stand til å klare seg selv, blant annet via samarbeid med andre instanser. Dette kan bidra til å redusere behovet for IP; sosialtjenesten sørger for at det kommer i gang et samarbeid med og rundt klientene, og legger til 14 - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

15 rette for at klientene skal bidra i arbeidet med å finne løsninger for å klare seg selv. Loven er imidlertid klar på at personer med sammensatte behov har rett til en IP, dersom vedkommende ønsker det. Prinsipielt mener revisor at IP er et godt redskap, og at sosialtjenesten må bidra til å gjøre ordningen mest mulig attraktiv for brukerne. 4 Delproblemstilling 2: Internkontroll I dette kapitlet presenteres data i forbindelse med den andre delproblemstillingen, som omhandler internkontrollen. Også her følger revisors vurderinger i et eget avsnitt etter at fakta er presentert. Revisjonskriterier Lovverket stiller krav til internkontrollen i helse- og sosialtjenestene. Formålet med internkontrollen er å: " bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene" (Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 1). Revisor har tatt utgangspunkt i forskriftens paragraf 4, som beskriver innholdet i internkontrollen. Her heter det at: "Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, (...) e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten." Resultat fra datainnsamling I sosialtjenesten finnes det ikke noe internkontrollsystem 5. Årsaken er, i følge lederen av tjenesten, at man har hatt lav bemanning og sykefravær, og at man har vært nødt til å prioritere den klientrettede delen av arbeidet. Opplysningene bekreftes av assisterende rådmann, som også sier følgende om internkontrollen: Jeg tror ikke at en oppdatert perm gjør tjenesten bedre alene. Det viktigste er at vi gir gode tjenester og ivaretar brukernes behov. I forskriften heter det at "Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen" (forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, 4). For revisor har det, til tross for at man kjenner til at det ikke finnes et virksomt internkontrollsystem, vært av interesse å finne ut om sosialtjenesten har noen av de systemene og rutinene som kreves i forskriften. Forskriften ble derfor gjennomgått punktvis i intervjuene. I intervjuene får vi opplyst at det ikke finnes noen formelle beskrivelser av hovedoppgaver og mål internt i tjenesten, ingen beskrivelse av forbedringsarbeidet, og heller ingen beskrivelse av organisasjon eller ansvarsfordeling, slik det kreves i forskriftens bokstav a. Lederen av tjenesten fortalte at man nå har lagt en plan for arbeidet med kvalitetssikringen, og at man orienterer seg i arbeidet som er gjort i Helse og omsorg. Lederen av tjenesten peker på at man har ukentlige interne 5 Under høringsmøtet kom det fram at kommunen, uavhengig av internkontrollsystemet i sosialtjenesten, har et HMS-system. - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 15

16 møter, der hun godkjenner vedtakene 6, og aktuelle problemstillinger i sakene diskuteres. De ansatte gir uttrykk for at ansvarsfordelingen i tjenesten er kjent. Når det gjelder kravet om tilgang til aktuelle lover og forskrifter sier lederen at dette er fulgt opp ved at de ansatte har tilgang til internett, og dermed til det aktuelle lovverket. Både lederen av tjenesten og assisterende rådmann viser til at kompetansekravet følges opp via en egen kompetanseplan for helse og sosial. Denne rulleres årlig. Lederen for sosialtjenesten sier at en av de ansatte i sosialtjenesten fått etterutdanning i økonomisk rådgiving som et resultat av at behovet var notert på kompetanseplanen. Den sist ansatte, som ikke hadde kjennskap til kommunens kompetanseplan, har etterlyst kurs i saksbehandlingssystemet. Utover det gir de ansatte uttrykk for at de får reise på kurs når de har behov for faglig oppdatering. Forskrift for internkontroll krever også at sosialtjenesten skal gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten. Per i dag er det ikke noe system for å innhente brukererfaringer, i følge lederen av tjenesten. Hun understreker at man søker å ha en tettest mulig dialog med brukerne om tjenestetilbudet til den enkelte. Den viktigste kanalen for formaliserte tilbakemeldinger fra brukerne er klager til Fylkesmannen. En av de ansatte sier blant annet dette om disse sakene: Klagesaker blir en tilbakemelding på den jobben vi gjør, i forhold til skjønn og lovanvendelse. Dette er veldig nyttig. Vi får og tilbakemeldinger fra andre tjenester/faggrupper i kommunen når sosiale tiltak og ytelser er gjenstand for diskusjon. Dette kan bidra til å skape mer forståelse for det vi gjør. Høsten 2007 skal kommunen gjennomføre en brukerundersøkelse. Revisor har sett en mal for undersøkelsen, som omhandler brukertilfredshet på ulike områder. Lederen av sosialtjenesten sier at man er i tett dialog brukerne av tjenesten, og at de får medvirke i utformingen av tilbudet. Videre sier hun at det er få klager, og at de som regel får gode tilbakemeldinger fra brukerne av tjenesten. Et annet krav i forskriften er at sosialtjenesten skal skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. I intervjuene pekte lederen av sosialtjenesten på noen områder som ikke har vært så godt ivaretatt som de burde. Det gjelder delvis arbeidsområdene som nå ivaretas gjennom prosjektet Ett steg videre, og særlig internkontrollen, som er fraværende i dag. I følge assisterende rådmann har man nedprioritert arbeidet med internkontroll til fordel for mer klientrettet arbeid i samråd med politikerne. Assisterende rådmann sier også at politikerne har vært involvert i prioriteringene når man har vedtatt mål og handlingsprogram for tjenesten. En av de ansatte viser til at handlingsplanen med målsettinger gjennomgås av hele sosialtjenesten for å vurdere om arbeidet er i tråd med planen. Mål som ikke er oppnådd videreføres til året etter. Forskriften om internkontroll inkluderer et krav om at tjenestens leder skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen. Assisterende rådmann viser til at sosialtjenesten har hatt fokus på måldelen av handlingsprogrammet, noe som har medvirket til å utvikle tjenesten. Videre sier han at: Det har gjennom noen år vært arbeidet med å se på arbeidspraksisen i sosialtjenesten, med tanke på å ivareta likebehandlingsprinsippet. Ikke arbeidspraksisen mot den enkelte klienter, men at vi måtte ha lik praksis i saker med fellestrekk ivareta likebehandlingsprinsippet. Dette har vært med på å utfordre og utvikle tjenesten. Lederen av tjenesten viser til at man i de ukentlige sosialmøtene diskuterer utviklingen av sosialtjenesten. 6 Det skjer også en forløpende diskusjon og godkjenning av hastevedtak utenom de ukentlige møtene, til faste tidspunkt hver dag Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

17 Det siste kravet til innholdet i internkontrollen dreier seg om kontroll og utvikling av internkontrollen. Dette punktet ble ikke nærmere berørt i intervjuene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ikke gjennomført tilsyn med internkontrollen i sosialtjenesten, men i 2003 ble det gjennomført et tilsyn i hjemmebaserte tjenester i kommunen. Kommunen fikk da merknad blant annet for mangelfull implementering av internkontrollen. Som svar på revisors spørsmål om hvordan Fylkesmannen vurderer manglende internkontroll uttaler Fylkesmannen at: "Hvis ikke det finnes noe som med den beste velvilje kan sies å være et system for internkontroll, må dette anses som et avvik". Forskjellen på et avvik og en merknad er alvorlighetsgraden: En merknad er en påpeking av et forbedringspotensial, mens avvik benyttes i forbindelse med brudd på lovkravene. 4.1 Revisors vurderinger Innledningsvis vil revisor peke på at manglende internkontroll er en alvorlig mangel. Et internkontrollsystem skal bidra til at myndighetskravene oppfylles. Sosialtjenesten har ikke noe slikt system, og kan dermed ikke godtgjøre at tjenesten driver i overensstemmelse med lovverket. Et viktig moment i internkontrollen er at arbeidet skal foregå systematisk. Selv om tjenesten på flere områder gir inntrykk av å oppfylle kravene til internkontroll helt eller delvis, finnes det ingen systematikk i dette arbeidet. Det er positivt at sosialtjenesten nå har lagt en plan for arbeidet med internkontrollen, og har satt av tid til å fullføre arbeidet. Små enheter er sårbare for sykefravær, og ikke minst i situasjoner der ansatte slutter, eller blir syke, er det viktig å ha nedfelt skriftlige rutiner, slik at nye raskt kan ta over. Forskriftens første krav består i en beskrivelse av hovedoppgaver, mål for forbedringsarbeidet og organisering. I tillegg skal det framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Flere av disse elementene å finne på kommunens internettsider. Her finnes en beskrivelse av tjenestens hovedoppgaver og mål. Det finnes ingen detaljert oversikt over ansvars- og oppgavefordelingen, og heller ikke over mål for forbedringsarbeidet. Oversikten over oppgavefordelingen presenteres etter revisors syn i den interne møtevirksomheten i tjenesten. De ansatte i sosialtjenesten har internettilgang, og følgelig tilgang til aktuelle lover og forskrifter, slik det er beskrevet i forskriftens punkt b). Internkontrollsystemet skal bidra til at arbeidstakerne har kunnskap og ferdigheter på fagfeltet og kunnskap om internkontrollen. Kommunens kompetanseplan ser til en viss grad ut til å ivareta behovet for kompetanseutvikling. Når en av de ansatte ikke kjenner til kompetanseplanen demonstrerer det etter revisors syn behovet for et virksomt internkontrollsystem. Revisor mener også at det er viktig at opplæring i datasystem er grunnleggende og bør prioriteres. De siste årene har det kommet sterke statlige føringer når det gjelder å ta hensyn til brukernes mening i utformingen av helse- og sosialtilbudet. Brukerne skal få uttale seg i enkeltsaker, (se også avsnitt 5, som omhandler brukermedvirkning), og gjerne også mer generelt om tjenesten, dersom det lar seg gjøre å komme i dialog med brukerrepresentanter. Sistnevnte er ikke mulig i Meldal, da det ikke eksisterer noen brukerorganisasjoner som kan representere sosialklientene. I følge intervjuene med de ansatte legger de opp til samarbeid med klientene i stor grad. Etter revisors syn framstår sosialtjenestens arbeid å være i tråd med signalene fra staten på området. Videre anses det som en styrke for sosialtjenesten at de ansatte ser på klagesaker til Fylkesmannen som en kilde til læring, og en mulighet for kontroll på eget skjønn og lovanvendelse. Brukerundersøkelsen som er planlagt kan bidra til en bedre tjeneste, men det å gjennomføre en slik undersøkelse er ingen garanti for forbedring. Det er viktig at sosialtjenesten sørger for god metodikk og høy svarprosent, slik at undersøkelsen gir et best mulig bilde av brukernes syn. - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 17

18 Sosialtjenesten skal i følge forskriften skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Etter revisors syn er ikke et internkontrollsystem den eneste mulige veien til en slik oversikt, men oversikten skal dokumenteres i et internkontrollsystem. I kommunens handlingsprogram har tjenesten blant annet formulert mål og tiltak for kommende år. Dette kan bidra til å gi en slik oversikt som det kreves i loven. Revisor vurderer likevel ikke sosialtjenestens arbeid til å være systematisk nok til å tilfredsstille kravene i forskriften. Det nest siste punktet i vurderingen av internkontrollen i sosialtjenesten dreier seg om lederens ansvar for å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen. Det framgår av opplysningene som er samlet inn gjennom intervjuene at man bare har en begrenset mengde rutiner og prosedyrer samlet skriftlig. Sosialtjenesten framstår likevel som bevisste i forhold til hvordan tjenesten drives. Revisors inntrykk er at ledelsen og de ansatte på de ukentlige møtene foretar en fortløpende evaluering, også når det gjelder spørsmålet om driften er i tråd med lovverket. Revisor anser derfor at dette punktet delvis er ivaretatt, men også her er den systematikken som kreves i et internkontrollsystem fraværende. Til sist er det et krav om at internkontrollen skal overvåkes, slik at den bidrar til kontinuerlig forbedring av tjenesten. Dette punktet er rimeligvis ikke vurdert her. Revisors inntrykk når det gjelder internkontrollen er at sosialtjenesten er en velordnet tjeneste, og at man på noen områder ligger i nærheten av kravene i forskriften. Revisor vil imidlertid understreke at et internkontrollsystem er en helhet, der det også stilles krav til systematikk. Forskriftens krav til internkontrollsystemet er ikke ivaretatt, og arbeidet med å få dette på plass bør prioriteres. 5 Delproblemstilling 3: Saksbehandlingstid og brukermedvirkning Dette kapitlet omhandler punktene i sosialtjenestelovens kapittel 8, som dreier seg om saksbehandlingstid og brukermedvirkning. 5.1 Saksbehandlingstid Revisjonskriterium I sosialtjenestelovens kapittel 8 slås det fast at det er forvaltningsloven som regulerer saksbehandlingen. I forvaltningslovens 11a heter det at foreløpig svar sendes dersom henvendelser ikke kan behandles i løpet av en måned. Resultat fra datainnsamlingen I følge statistikken har sosialtjenesten i Meldal hatt mellom 63 og 72 brukere per år de siste fire årene. Lederen av tjenesten opplyser at tjenesten hadde 22 brukere med utbetaling hver måned første halvår 2007, et tall som har gått ned i løpet av sommeren. Tallene gjelder bare de som får utbetaling. I tillegg kommer personer som har behov for økonomisk rådgiving, eller andre tiltak. Per september er 40 brukere knyttet til tjenesten, hvorav en stor andel får økonomisk rådgiving, i følge lederen av tjenesten. Lederen opplyser også at en stor andel av de som får økonomisk sosialhjelp i mer enn 6 måneder, er personer som har for lave trygdeutbetalinger til å klare seg med disse. Antallet klienter per ansatt varierer, men saksmengden i sosialtjenesten er, i følge de ansatte, ikke større enn at man alltid har oversikt over sakene. Fra en klient tar kontakt første gang tar det som regel mellom et par og 14 dager før det fattes et vedtak i saken. Her vurderer tjenesten hvor akutt behovet for bistand er. Lederen av tjenesten sier at man jobber tett med brukeren, og at tjenestens ansatte er tilgjengelige for brukeren på telefon, for personlig oppmøte, brev og e-post. Hun sier videre at sosialtjenesten fatter vedtak så rask som mulig, og akutt behov for livsopphold blir alltid vurdert i løpet av 24 timer. Sosialtjenesten i Meldal legger vekt på at klientene skal bidra med å skaffe 18 - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

19 dokumentasjon, som skal legges til grunn for vedtakene, men bistår om nødvendig med denne. Lederen sier at: I de sakene det tar en stund før vedtaket blir skrevet, har det vært en tett dialog, og brukers rettigheter har vært vurdert. Bruker er ofte muntlig orientert om utfallet av søknaden. Utbetaling av stønad settes som regel i verk før vedtaket er skrevet ferdig. Vi anser det som meget viktig at brukerne ikke står uten mat og penger til nødvendig livsopphold. Det er få saker som ikke ender opp med et skriftlig vedtak innen 14 dager. De ansatte har et system med permer, slik at det er mulig for andre saksbehandlere å overta saker ved sykefravær, eller annet fravær. Det er mulig å ta ut restanselister fra datasystemet i sosialtjenesten, for å se hvilke saker som står ubehandlet. Lederen sier at man på grunn av kort saksbehandlingstid og god oversikt over sakene ikke har behov for å ta ut restanselister. 5.2 Brukermedvirkning Revisjonskriterier Når det gjelder brukermedvirkning heter det følgende i sosialtjenestelovens 8-4: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener. Resultat fra datainnsamling Alle de ansatte i sosialtjenesten sier at de tar hensyn til klientens ønsker i utformingen av tjenestetilbudet. Det er ikke alltid klientene har realistiske forventninger, og det kan være tidkrevende å realitetsorientere enkelte. De ansatte sier at de legger vekt på dialog underveis i en sak. En av de ansatte sier at: Det er viktig å få til en god relasjon med gjensidig tillit og dialog med brukeren. Vi prøver å motivere dem til å ta ansvar for eget liv Brukeren er hele tiden involvert i sin egen sak. De får si sin mening, de får opplysninger om hva sosialtjenesten kan tilby dem av tjenester, og begrunnelsen for dette. En av de ansatte mener at dialogen med klientene om tiltak og medvirkning reduserer behovet for å benytte paragrafen som åpner for bruk av vilkår for sosialhjelp. Lederen av sosialtjenesten understreker at når vilkår benyttes er det som redskap til positiv utvikling for brukerne. Vilkårene kan bestå i krav om at brukerne må registrere seg arbeidsledig, eller oppsøke lege. En av de ansatte sier at målet er at den enkelte skal bli selvhjulpet: Vi har mange vedtak etter 5,2 som ikke er lovpålagte ytelser ( ). Slik det nå er, har vi mulighet til å bruke disse ytelsene aktivt og bevisst slik at klienten kan bli selvhjelpen, ved å stille vilkår og krav til klienten som må oppfylles for å få disse ytelsene utbetalt. Vi tror dette er en måte å jobbe på som kan virke oppdragende og gi læring. 5.3 Revisors vurderinger Når det gjelder saksbehandlingstiden er den innenfor rammene av bestemmelsene i forvaltningsloven. Revisors inntrykk er at sosialtjenesten har klare prioriteringer for behandling av saker, blant annet at tjenesten sørger for at hastesaker blir behandlet tilstrekkelig raskt. På dette området fungerer tjenesten etter revisors vurdering i tråd med lovverket. Det er også et felles system blant saksbehandlerne, som sørger for at sakene tas unna etter hvert, og at det er greit for kollegene å ta over ved fravær. Gjennom intervjuene har sosialtjenesten gitt et inntrykk av at man søker å involvere av brukerne, og gi dem muligheter for brukermedvirkning. Opplysningene som kommer fram i det foregående avsnittet synes å bekrefte inntrykket av at sosialtjenesten tar utgangspunkt i at brukerne skal bli satt i stand til å hjelpe seg selv. På dette området vurderes derfor lovkravene å være oppfylt. - Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune - 19

20 6 Høring I henhold til forskrift om revisjon skal administrasjonssjefen gis anledning "til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten" 7. Rådmannen har avgitt sitt syn på rapporten i et høringsmøte, der representanter for revisjonen og kommunen deltok. Referatet fra møtet er rådmannens høringssvar. Referatet er ført i pennen av revisjonen, og så gjennomlest og godkjent av rådmannen. Rådmannen mener at referatet er dekkende for det som ble sagt i møtet. Referatet er vedlagt i sin helhet (vedlegg 2). De viktigste punktene i rådmannens høringssvar er kommentert under. I høringsmøtet ble man enig om at enkle faktafeil og ordlyd ikke kommenteres i høringssvaret, men endres av revisor i den endelige rapporten. Endringene ble gjennomgått muntlig i møtet. Faktaopplysningene er endret i henhold til rådmannens kommentarer. I tillegg er nå hele forskrift for individuell plan tatt inn som vedlegg. I høringen kom det fram at sosialtjenesten mener at man har hatt ganske bra oversikt over klientene i kommunen og deres behov tidligere, selv om det forebyggende arbeidet ikke ble prioritert. Det har blant annet skjedd via innspill fra klienter i etablert rusmiljø, eller andre offentlige etater. Revisor vil påpeke at loven sier at: "Sosialtjenesten skal gjøre seg kjent med levekårene i kommunen, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer." Når tjenesten over tid har vært nødt til å prioritere den klientrettede delen av arbeidet, mener vi grunnlaget er til stede for revisors vurdering. Revisor ser at vurderingen av sosialtjenestens bruk av IP i kapittel 3.3 var for sterk, og har moderert vurderingen i den endelige rapporten. I den endelige rapporten har revisor i tillegg tydeliggjort at ordningen er frivillig. I avsnitt framgår det nå at sosialtjenesten har hatt ønske om å etablere et internkontrollsystem. Som en følge av nevnte endringer er rapportens konklusjon hva angår IP endret. 7 Konklusjon og anbefalinger Her presenteres konklusjonen på del- og hovedproblemstillingene, og revisors anbefaling. 7.1 Konklusjon Konklusjonene på delproblemstillingene presenteres i rekkefølge, deretter følger konklusjonen på hovedproblemstillingen i prosjektet. Delproblemstilling 1: Utfører sosialtjenesten oppgaver og tjenester som er pålagt i deler av sosialtjenestelovens 3 og 4? Når det gjelder det forebyggende arbeidet har det vært for dårlig over flere år. Med prosjektet "Ett steg fremover..." er kommunen etter revisors vurdering kommet på et nivå som er i tråd med lovens krav. Ordningen med individuell plan er bare i liten grad benyttet. Det kan være flere årsaker til dette. Prinsipielt mener revisor at IP er et godt redskap, og at sosialtjenesten må bidra til å gjøre ordningen mest mulig attraktiv for brukerne. 7 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v., Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune -

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 2013 Sammendrag...ii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn og rammer...5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...7

Detaljer

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer