Consulting Februar En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Consulting Februar 2012. En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren"

Transkript

1 Consulting Februar 2012 En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren

2 Bred erfaring fra kommunesektoren Hvorfor velge Deloitte som samarbeidspartner? Bred kommuneerfaring Deloitte har kommunal sektor som et av sine satsningsområder Vi har konsulenter med bred erfaring fra sektoren både som ledere og rådgivere. Dette gjør oss i stand til å adressere den enkelte kommunes spesielle utfordringer og tilpasse løsninger til lokale forhold Våre konsulenter har lang erfaring i å designe omstillings- og utviklingsprosesser skreddersydd for kommunal sektor Vi bistår KS og statlige myndigheter med analyser og utredninger Inkluderende arbeidsform Vi kan dokumentere gode resultater gjennom en involverende samarbeidsform med våre kunder I rekrutteringen og utviklingen av våre medarbeidere har vi fokus på deres evne til å sette seg inn i den enkelte kommunes spesielle utfordringer Fagkompetanse Deloitte har god innsikt i kommunesektorens rammebetingelser og de styringsmessige utfordringer som er knyttet til kommunens rolle som samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Våre konsulenter har detaljkunnskap i sektorer som pleie og omsorg, helse, undervisning og sosiale tjenester, og har gjennomført en rekke aktuelle prosjekter i kommuner av ulik størrelse Vi tilbyr bistand i omstillinger, virksomhetsstyring og ledelsesutvikling

3 Tjenester innen kommunal sektor Bistand i samhandlingsprosesser Deloittes erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten gjør oss til en sterk og løsningsorientert samarbeidspartner i prosesser hvor samhandling mellom kommune og sykehus er tema. Analyser og utredninger Deloitte har et sterkt analysemiljø med lang erfaring i å utvikle gode styringsdata for offentlige virksomheter. Prosjekt- og programledelse Vi bistår kommuner med å initiere, gjennomføre og avslutte prosjekter på en strukturert måte, med metodikk basert på anerkjente prosjektstandarder. Virksomhetsstyring Deloitte leverer tjenester innen alle aspekter ved virksomhetsstyring. I fokus nå Samhandling og samhandlingsreformen er et av de sentrale satsningsområdene for Deloitte. Våre konsulenter har erfaring fra arbeid med utvikling av samhandlingsmodeller, interkommunale samhandlingsløsninger og evaluering av lokalmedisinske sentra, intermediæravdelinger, akutttilbud og utviklingsprosesser knyttet til føringene i samhandlingsreformen. Vi bistår kommuner og helseforetak i analyse av samhandlingsrelaterte nøkkeltall og prosjekter. Vår kjernevirksomhet er å analysere og forstå komplekse problemstillinger. Per i dag utøver vi denne virksomheten i 17 små og store kommuner, to fylkeskommuner, alle de regionale helseforetakene og i flere statlige etater, departementer og direktorater, i tillegg til en omfattende portefølje innen privat sektor og frivillige organisasjoner. Revisjonstjenester Deloitte leverer tjenester innen finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Risikostyring og internkontroll Vårt tverrfaglige team bistår kommunale virksomheter med rådgiving, analyse og implementering knyttet til alle områder innen risikostyring og internkontroll. Offentlige anskaffelser Bistand og kartlegging av prosesser for effektiv håndtering av offentlige anskaffelser/forespørsler.

4 Utvalgte prosjektreferanser Organisering av helse- og omsorgstjenester (Askøy Effektiv organisering av helse og omsorgstjenestene. Analyse av kostnader, organisasjonsevaluering og framskriving av behovet for tjenester. Utarbeidelse av tiltak for framtidig utvikling. Evaluering av brukervalgordning (Drammen Evaluering av brukervalgordningen i de hjemmebaserte tjenestene. Analyse av brukervalgordningens konsekvenser for tjenestekvalitet, økonomi og ansattes arbeidsvilkår. Lederutviklingsprogram (Fet Utvikling av ledere knyttet til samhandlingsreformen og hvordan lederne bør forholde seg til ansatte, hverandre og strategiske føringer for videre arbeid. Utvikling av samarbeidstiltak (Indre Østfold - samarbeidet) Bistand til utvikling av samarbeidstiltak knyttet til kommunene i Indre Østfold. Bistanden til regionen består i rådgivingstjenester, prosessbistand og analyser. Effektiviseringsprosesser (Kongsvinger Bistand til Kongsvinger kommune i forbindelse med effektiviseringsprosesser, omstillinger og endring av institusjonstjenesten og evaluering av tjenester til funksjonshemmede. FoU-prosjekt om konkurranseutsetting (KS) «I hvilken grad brukes konkurranseutsetting av kjernetjenester i norske kommuner» FoU-prosjekt om gode eksempler på kommunenes samhandlingsaktiviteter med helseforetakene (KS) Bistand til analyse av en kartlegging i alle landets kommuner som har til hensikt å bidra til deling av kunnskap og erfaringer mellom kommunene. Videre er det foretatt en fylkesvis analyse av kommunenes utfordringer i lys av ulike indikatorer sett i sammenheng med iverksatte prosjekter. Utarbeidelse av pleie- og omsorgsplan (Lørenskog Utarbeidelse av kommunens pleie- og omsorgsplan for perioden Prosjektledelse og prosessbistand med bred involvering av ledere, medarbeidere, politikere og tillitsvalgte. Fasilitering av dialogkonferanser mellom kommuner og sykehus (Nordhordland, Hedmark, Gjøvik) Fasilitering av dialogkonferanser mellom kommuner og sykehus i forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen. Evaluering av anskaffelsesstrategi (Oslo Evaluering av anskaffelsesstrategien til Oslo kommune gjennom å evaluere oppnådde resultater, kartlegge eventuelle avvik og forbedringsområder. Organisering av helse- og omsorgstjenester (Ringerike Effektiv organisering av helse- og omsorgstjenestene. Analyse av kostnader, organisasjonsevaluering og framskriving av behovet for tjenester. Utarbeidelse av tiltak for framtidig utvikling. Gjennomgang av boligmassen i pleie- og omsorgstjenesten (Rollag Utredning av kommunens boligmasse innen pleieog omsorgstjenesten med helhetlige vurderinger av ressursutnyttelse, kostnadseffektivitet, samordning av fagkompetansen og kvaliteten i tjenestetilbudet. Hvem er samhandlingspasienten? (Sarpsborg Analyseprosjekt i Sarpsborg kommune som har til hensikt å skape et faktabasert grunnlag for mer likeverdig og effektiv samhandling med spesialisthelsetjenesten. Bestiller-utfører modellen (Storbyforskningsprogrammet) Evaluering av kostnader og gevinster ved bestiller-utførermodellen innenfor helse- og omsorgstjenestene i landets fem største kommuner. Ny organisasjonsstruktur (Sørum Prosess- og analysebistand i arbeidet med ny organisasjonsstruktur for kommunens tjenesteproduserende enheter, stab- og støttefunksjoner. Framtidig organisering av helse- og omsorgstjenester (Tønsberg Analyse av den overordnede organiseringen av fagområdet. og gjennomgang av intern delegerings-, fullmakt- og ledelsesstruktur i virksomhetene. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet tilrådinger om hvilke tiltak som skulle iverksettes. Regionalt samhandlingsprosjekt i Valdres (Valdreskommunene) Bistanden til Valdreskommunene har omfattet rådgivnings- og utviklingstjenester, analyser og utarbeidelse av finansieringsmodeller. Utvikling av nytt legevaktstilbud (8K Agder øst og SSHF) Bistand til utvikling av nytt legevaktstilbud med tilknyttede døgnplasser. Bistanden består i rådgivingstjenester, analyser og prosessbistand til arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene og sykehuset. Samhandlingsprosjekter (K8-forbedringsnettverk, KS, SIHF) Samhandlingsprosjekter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i 8 kommuner på Hedmark innen psykisk helsearbeid og rus. Utredning av Helsehussamarbeid (9 kommuner i Nordhordland, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus) Bistanden består i rådgivingstjenester, analyser og prosessbistand til arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene og sykehusene i forhold til etablering av et nytt behandlingstilbud før i stedet for og etter sykehusopphold.

5 Kontaktpersoner Trond Julin Økonomisk analyse og rådgivning Trond Julin har en MBA i økonomistyring og ledelse. Han er utdannet økonom og har lang erfaring som økonomidirektør i kommunesektoren. I tillegg har han innehatt en lang rekke styreverv i offentlige og private aksjeselskaper. De siste fire årene før han begynte i Deloitte var Trond administrerende direktør i Vegfinans AS, som er et felles administrasjonsselskap for 15 bompengeselskaper på Østlandet. Trond arbeider i hovedsak med prosjekter innenfor offentlig sektor. Rune Holbæk Prosessbistand og tjenesteutvikling i samhandlingsprosjekter mellom kommuner og sykehus Rune Holbæk er ansvarlig for satsingen Deloitte har i forbindelse med samhandlingsrefomen. De siste årene har han arbeidet mye med samhandlingsprosesser mellom sykehus og kommuner, innen både somatikk og psykisk helsearbeid og rus. Rune Holbæk har sitt spesialfelt innen helse og omsorg og har bistått i arbeid med omstilling og endringsprosesser på flere sykehus og i mange kommuner med hovedvekt på å oppnå god ressursstyring og helhetlige behandlingsforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Rune Holbæk har en mastergrad i ledelse og er utdannet sykepleier. Han har ledererfaring fra både privat og kommunal sektor, hvorav fire år som administrerende direktør i den medisinsktekniske utstyrsbransjen. Svein Lyngroth Samhandlingsmodeller og sektorgjennomganger Svein Lyngroth er Cand.Polit og sykepleier. Han arbeider med organisasjonsutvikling, effektivisering, planlegging og omorganisering av offentlig sektor. De siste årene har han arbeidet mye med samhandlingsprosesser mellom sykehus og kommuner. Svein har sitt spesialfelt innen helse og omsorg og har bistått flere kommuner med å løse utfordringer knyttet til ressursutnyttelse, organisering og styring innen administrasjon, barnevern, helse og omsorg mv. Lyngroth har tidligere vært seksjonsleder og spesialrådgiver i Oslo kommune. Rachel Myhr Williksen Utredninger, prosessbistand, helse- og omsorg Rachel Myhr Williksen arbeider med organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring, utredninger og evalueringer i kommunesektoren. Hun har lang erfaring i å utarbeide helhetlige løsninger som adresserer både strategiske og operasjonelle problemstillinger. Rachel har bistått en rekke kommuner med å løse utfordringer knyttet til ressursutnyttelse, organisering og styring. Hennes spesialområde er helse- og omsorgstjenestene i kommunene, hvor hun har hatt ansvaret for mange omfattende endringsprosesser. Rachel er statsviter med hovedfag i offentlig politikk og administrasjon. Rachel har tidligere vært konsulent i AGENDA Utredning & Utvikling og rådgiver i Asker kommune. Helge Torgersen Strategi/organisasjonsutvikling Partner og ansvarlig for helsesatsingen til Deloitte. Helge Torgersen er anestesilege og bedriftsøkonom fra BI. Han har 15 års erfaring som overlege ved norske og svenske sykehus, 3 år som sykehusdirektør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S og 8 års konsulenterfaring med prosjekter relatert til strategiutvikling, prosessanalyser, organisasjonsgjennomganger/ selskapsstrukturer, samt økonomi- og virksomhetsstyring for en rekke offentlige sykehus og kommuner. Jan Erik Tveiten Økonomisk rådgivning Partner og utdannet Siviløkonom fra NHH. Jan Erik Tveiten har tidligere vært økonomidirektør ved Ullevål sykehus, økonomidirektør ved Universitetet i Oslo og SHDs prosjektleder for innføring av innsatsstyrt finansiering. Som konsulent har han omfattende erfaring fra prosjekter innen kostnadsreduksjoner, ABC-analyser og marginalkostnadsvurderinger, økonomiske konsekvenser av funksjonsfordelinger og forbedring av økonomirapporteringen ved flere sykehus og kommunale virksomheter.

6 Kort om Deloitte Hvem er vi? Deloitte Norge er en av landets ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med omlag medarbeidere. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Drammen, Fagernes, Florø, Førde, Gran, Gjøvik, Grenland, Haugesund, Kristiansand, Lyngdal, Sogndal, Stavanger, Trondheim og Tønsberg. Deloitte leverer tjenester innen blant annet revisjon, styring av virksomhetsrisiko, transaksjonsstøtte, skatt, avgift og juridiske vurderinger, finansiell rådgivning samt andre konsulenttjenester. Våre oppdragsgivere er store internasjonale selskaper, små og mellomstore bedrifter, samt organisasjoner og offentlig virksomhet. Vår globale organisasjon Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med ansatte og kontorer i over 150 land. Til sammen arbeider vi med nesten en femtedel av verdens største bedrifter, multinasjonale og store foretak, offentlige virksomheter og titusentalls vekstvirksomheter. Vi fokuserer vår kompetanse med utgangspunkt i våre klienters behov, og hensyntar klientens lokale og globale forankring.

7 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte s approximately 182,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication Deloitte AS Designed and produced by Deloitte Marketing & Communications Norway

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012 Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst Erfaringskonferanse 2012 Formål Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av at det skulle gjennomføres en midtveisevaluering av Handlingsprogrammet God Oppvekst

Detaljer

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Audit & Advisory Desember 2012 Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 7

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Budsjettering for nettselskaper

Budsjettering for nettselskaper Budsjettering for nettselskaper Energi Norge konferanse Budsjettering og tariffering 15-16. september 2010 Deloitte AS, Ole Thomas Goderstad. Oslo, 15. september, 2010 Kunnskapshuset Deloitte Dokumentasjon

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning Selskapskontroll Haugesund kommune Eierskapsforvaltning Audit & Advisory Mars 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 2. Kontrollkriterier... 5 2.1 Eierskapsmelding...

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

1. kvartal 2014 Deloitte AS. Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter

1. kvartal 2014 Deloitte AS. Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter 1. kvartal 2014 Deloitte AS Deloittes CFO-undersøkelse - Avventende til nye muligheter Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Renteutsiktene Kapittel 3 Kapitalstruktur og gearing Kapittel

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Økonomistyring. Høringsutkast

Forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Økonomistyring. Høringsutkast Forvaltningsrevisjon Karmøy kommune Økonomistyring Høringsutkast Audit & Advisory Mai 2013 Sammendrag Høringsutkast Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringen i Karmøy kommune. Økonomistyring omfatter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner / Advokat (H) Elin Sætre Løfsgaard Eierskiftealliansen, Kongsvinger 29. januar 2015 Sentrale problemstillinger ved eierskifte Nye rammebetingelser

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Bakgrunn 2 Offentlige virksomheter kan samlet sett spare milliardbeløp ved å profesjonalisere anskaffelsene Offentlige virksomheter

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer