Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. oktober 2003

2 Innhold Side Forskrifter 2002 April 17. Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid (Nr. 1891) Mai 14. Forskrift om jakttider for elg, Verran (Nr. 1894) Juni 2003 Juli 17. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Hobøl (Nr. 1896) Forskrift om kommunale barnehager spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn, Oslo (Nr. 1059) Aug. 13. Forskrift om soner for å bekjempe Infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Åfjord og Roan (Nr. 1060) Mai 20. Forskrift om renovasjon (VESAR-kommunene), Andebu (Nr. 1073) Juni 24. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier (Nr. 1074) Juni 25. Forskrift om parkeringsvedtekter for områder omfattet av KDP Strandsonen og reguleringsplan for Åkersvikvegen, Hamar (Nr. 1075) Aug. 22. Forskrift om båndtvang for hund, Åfjord (Nr. 1076) Mai 14. Forskrift om minsteareal for elg, Brønnøy (Nr. 1096) Mai 26. Forskrift om lokal jakttid for elg, Brønnøy (Nr. 1097) Aug. 29. Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland (Nr. 1099) Aug. 29. Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland (Nr. 1100) Aug. 29. Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan (Nr. 1101) Aug. 29. Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 2, vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde, Hattfjelldal (Nr. 1102) Aug. 29. Forskrift om vern av Øvre Pasvik nasjonalpark/báhčaveaji Álbmotmeahcci, vedlegg 1, Aug. Sør-Varanger (Nr. 1104) Forskrift om vern av Øvre Pasvik landskapsvernområde med plantelivsfredning/báhčaveaji suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin, vedlegg 2, Sør-Varanger (Nr. 1105) Mars 26. Forskrift om adgang til jakt etter elg, Loppa (Nr. 1138) Mai 8. Forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg, Lindås (Nr. 1139) Juni 19. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Fredrikstad (Nr. 1140) Juni 19. Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall, Fredrikstad (Nr. 1141) Aug. 21. Forskrift om utvidet jakttid på elg, Hol (Nr. 1142) Aug. 26. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hemne (Nr. 1143) Sept. 1. Forskrift om utvidelse av jakttiden på elg, Bamble (Nr. 1145) Sept. 3. Forskrift om utvidet jakttid på elg i 2003, Hurdal (Nr. 1147) Sept. Sept. April 11. Forskrift om endret jakttid på elg og utvidet jakttid på hjort i perioden for driftsplanområdet Landsmarka (S. D. Cappelen skoger), Nome (Nr. 1149) Forskrift om utvidet jakttid og endret minsteareal på hjort i perioden for bestandssplanområdet Strengen hjortestorvald, Nome (Nr. 1150) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Hobøl (Nr. 1167) Sept. 5. Forskrift om utvida jakttid for elg, Vinje (Nr. 1168) Sept. 10. Forskrift om utvidet jakttid på elg i 2003, Nannestad (Nr. 1169) Sept. 17. Forskrift om salgstid for øl, Lillesand (Nr. 1171) Sept. 25. Forskrift om havnedistrikt i sjøen for Kragerø kommune, Telemark, sjøkart nr. 6, Statens kartverks kartserie M 711 blad 1712 I og IV, Kragerø (Nr. 1173) Juni 26. Forskrift om vedtekt for campingvogner og spikertelt, Hol (Nr. 1208) Sept. 11. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nord-Odal (Nr. 1209) Sept. 17. Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Stryn (Nr. 1210) Sept. 17. Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall, Levanger (Nr. 1211) Sept. 24. Forskrift om bruk av og orden i hamner, Vanylven (Nr. 1212)

3 Okt. 7. Forskrift om fredning av Ringstabekk, Ringstabekkveien 105, gnr. 17, bnr. 3, Bærum (Nr. 1213) Endringsforskrifter 2003 Aug. 28. Endr. i forskrift om jakttid på elg, hjort og bever, Drangedal (Nr. 1098) Sept. 2. Endr. i forskrift om fredning av Urskar naturreservat, Bodø (Nr. 1146) Sept. 4. Endr. i forskrift om tilknytning til offentlig ledningsnett, Askøy (Nr. 1148) Sept. 16. Endr. i forskrift om fredning for Simskarmyra naturreservat, Grane (Nr. 1170) Diverse 2003 Aug. Aug. 29. Opph. av forskrift om Børgefjell nasjonalpark, Røyrvik, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal (Nr. 1103) Opph. av forskrift om fredning av Øvre Pasvik nasjonalpark, Pasvikdalen, Sør-Varanger (Nr. 1106) Aug. 29. Sammenslåing av kommuner, Bodø og Skjerstad (Nr. 1144) Sept. 17. Opph. av forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven 79, Lillesand (Nr. 1172) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

4 17. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 22. oktober 2003 Nr april Nr Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag. Fastsatt av Namdalseid kommune, viltnemnda, 17. april 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift av 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 28. august Jakttider for elg i Namdalseid kommune: Jakttiden for elg er f.o.m. 25. september t.o.m. 1. oktober og f.o.m. 10. oktober t.o.m. 31. oktober. 2. Ikrafttredelse og varighet: Forskriften trer i kraft 1. september 2002 og gjelder til 31. mars mai Nr Forskrift om jakttider for elg, Verran kommune, Nord-Trøndelag. Fastsatt av Verran kommune, viltnemnda, 14. mai 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift av 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 18. september Jakttider for elg i Verran kommune: Jakttiden for elg er f.o.m. 25. september t.o.m. 1. oktober og f.o.m. 10. oktober t.o.m. 31. oktober. 2. Ikrafttredelse og varighet: Forskriften trer i kraft 1. september 2002 og blir gjort gjeldende til 31. mars juni Nr Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Hobøl kommune, Østfold. Fastsatt av Hobøl kommunestyre 17. juni 2002 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg 9. Kunngjort 25. september Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil personenheter (PE). Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. 2. Definisjoner Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse eller omgjøring av utslippstillatelse. Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende personenheter (PE) i EUs avløpsdirektiv, tilsvarer 1520 Norske PE. Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

5 1. juli Nr Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF 5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. 3. Saksbehandlingsgebyr Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved: Melding om tiltak Søknad om samordning av tiltak. Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse/melding om tiltak kreves. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått betales halvt saksbehandlingsgebyr. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 4. Kontrollgebyr (årsgebyr) Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Samlede kontrollgebyrinntekter skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn av anleggene. Ev. analyseutgifter tillegges kontrollgebyret. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 5. Innbetaling av gebyrer Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Årsgebyr for kontroll faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer. 6. Innkreving av gebyrer Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven 52a, jf. tvangsloven kapittel 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 7. Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret, eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegeringsvedtak. 8. Klage Vedtak fattet etter 4 og 6 i denne forskrift kan påklages av sakens parter til Hobøl kommune innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven 27 og 28. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav c. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 9. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. mai juli Nr Forskrift om kommunale barnehager spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn, Oslo. Fastsatt av Byrådet i Oslo 1. juli 2003 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og lov av 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) 15. Kunngjort 21. august Kapittel I. Virkeområde og kompetanse 1. Virkeområde Denne forskrift, fastsatt av byrådet, gjelder for kommunale barnehager spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn i Oslo. Bydelsdirektøren fastsetter i tillegg supplerende forskrift for den enkelte barnehage. Den skal inneholde følgende: a) bestemmelse om leke- og oppholdsareal pr. barn (jf. barnehageloven 15 tredje ledd bokstav h) b) bestemmelse om barnehagens daglige åpningstid (jf. barnehageloven 15 tredje ledd bokstav i) c) henvise til eller gjengi dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem (jf. barnehageloven 15 femte ledd) d) informasjon om barnehagen har plasser tilrettelagt for barn under 1 år. 2. Opptaksmyndighet Bydelsdirektøren eller den hun/han bemyndiger er opptaksmyndighet. Kapittel II. Åpningstid 3. Åpningstid Bydelsdirektøren avgjør om og når barnehagen skal holde stengt i forbindelse med planlegging. Foresatte informeres skriftlig om eventuell stenging ved barnehageårets begynnelse. Bydelsdirektøren kan bestemme at enkelte

6 1. juli Nr barnehager holder stengt i sommerperioden, forutsatt at barna får et alternativt tilbud. For øvrig er barnehagene åpne alle virkedager unntatt lørdag, søn- og helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften. Kapittel III. Opptak og overflytting 4. Definisjoner a) Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli påfølgende år. b) Hovedopptak er det årlige opptaket som foretas mellom 1. mars og 31. mai. til de plasser som er ledige ved barnehageårets start, i perioden 1. til 31. august, samme år. c) Løpende opptak er opptak som ikke omfattes av hovedopptaket, jf. 4 bokstav b. d) Søkerliste er den listen som viser hvilke barn som har søkt plass i de spesielt tilrettelagte barnehagene. 5. Søknad og frister a) Fastsatt søknadsskjema må benyttes. b) Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Under hovedopptaket kan opptaksmyndigheten i særskilte tilfeller vurdere søknader som er kommet inn etter fristen. c) Foresatte søker plass i den bydelen barnet bor i følge folkeregisteret eller kommer til å bo etter 1. august i søknadsåret. Dokumentasjon av ny adresse må ettersendes. Dersom foresatte er i ferd med å flytte til Oslo kan søknad registreres midlertidig. Tildelingen er betinget av at barnet bor i Oslo på det tidspunktet plassen stilles til disposisjon. 6. Opptakskriterier Forutsetningen for å kunne bli tildelt plass i en spesielt tilrettelagt barnehage er at barnet har fått prioritet i henhold til barnehageloven 9, jf. forskrift av 18. desember 2002 nr om kommunale barnehager, Oslo, 6. Forøvrig tildeles plass etter en skjønnsmessig vurdering av opptaksmyndigheten, basert på barnets særlige behov knyttet til funksjonshemmingen. 7. Opptaket a) Hovedopptaket foretas en gang pr. år, jf. 4 bokstav b. b) Løpende opptak foretas på grunnlag av søkerlisten på det aktuelle tidspunkt, jf. 4 bokstav c, etter en vurdering i henhold til Avslag a) Dersom et barn som fyller hovedkriteriene i 9 i barnehageloven får avslag om plass i spesielt tilrettelagt barnehage, skal barnet gis tilbud om plass i ordinær barnehage i bostedsbydelen. Barnet kan fortsatt stå på søkerliste til en spesielt tilrettelagt barnehage. b) Ved tildeling av plasser ved løpende opptak gis det ikke avslag til de øvrige på søkerlisten. Kapittel IV. Opptaksperiode, permisjon og oppsigelse 9. Opptaksperiode Startdato for de som har fått plass i hovedopptaket vil være i perioden 1. til 31. august. For løpende opptak fastsettes startdato ved det enkelte opptak. Plassen i spesielt tilrettelagt barnehage tildeles for ett år av gangen. I nært samarbeid med barnets foresatte og bostedsbydel, foretar opptaksmyndigheten en vurdering av om barnet gis plass for ytterligere ett år, eller om det er mest hensiktsmessig å gi barnet plass i en ordinær barnehage, jf. 6 i denne forskrift. Dersom opptaksmyndigheten kommer til at barnet ikke lenger skal tilbys plass i spesielt tilrettelagt barnehage, skal barnet gis et tilbud om plass i ordinær barnehage, jf. 8 bokstav a. Unntak er forhold beskrevet i 11. Dersom barnet flytter ut av Oslo kommune beholdes plassen maksimalt ut inneværende barnehageår. Det betales da gjeldende sats for utenbys boende. 10. Permisjon Opptaksmyndigheten kan etter søknad innvilge permisjon fra barnehageplassen i inntil et barnehageår. Permisjonstiden avsluttes 31. juli. 11. Oppsigelse Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig eller muntlig med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden. Mottas oppsigelsen muntlig, skal den skriftlig bekreftes innen en uke med angivelse av sluttdato. Bydelsdirektøren kan si opp plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden dersom det foreligger «vesentlig mislighold» av avtalen. For eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig advarsel for å få anledning til å rette opp forholdet. Som «vesentlig mislighold» regnes: a) dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger gitt av foresatte b) ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling c) ved vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med barnehagen d) dersom avtalt oppholdstid overskrides

7 1. juli Nr e) dersom særskilte forhold gir grunn til det. Bydelsdirektøren kan med 3 måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned foreta en generell oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den enkelte barnehage. Kapittel V. Oppholdsbetaling 12. Betalingsregler Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder, juli er betalingsfri. Dersom det fattes vedtak om økt oppholdsbetaling skal foresatte varsles minst 6 uker før ikrafttredelse. Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen: a) ved barns sykefravær på 4 sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må være dokumentert ved legeattest. b) fra 2. dag ved streiker eller uforskyldt avbrudd fra kommunens side (force majeure). Oppholdsbetalingen løper fra det tidspunkt plassen stilles til disposisjon. Betaling skal skje forskuddsvis. Utenbysboende med plass tildelt i rekrutteringsøyemed betaler gjeldende Oslo-sats. 13. Fastsettelse av oppholdsbetaling Betalingssats for barnehager med åpningstid på 41 timer eller mer fastsettes av Oslo bystyre. For barnehager med kortere oppholdstid fastsettes betalingssatsen av bydelsutvalget. Oppholdsbetaling for kommunal barnehage fastsettes ut fra foresattes inntekt. Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt i henhold til skatteloven kap. 12, samt barnebidrag. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år, som har bodd i ekteskapslignende forhold i minst ett år eller har felles barn. Dersom foresatte er separert eller skilt og bor alene er beregningsgrunnlaget kun dennes inntekt. I de tilfelle der barnet bor fast hos begge foresatte, for eksempel en uke hos hver, beregnes oppholdsbetalingen ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet. 14. Dokumentasjon og endring av sats Foresatte skal ved tildeling av plass levere seneste skatteoppgjør innen en fastsatt frist. Dersom skatteoppgjøret ikke er levert innen denne fristen settes høyeste betalingssats. Dersom skatteoppgjøret leveres etter den fastsatte frist, vil dette gi redusert oppholdsbetaling med virkning fra den påfølgende måned. Opptaksmyndigheten kan til enhver tid kreve nødvendig dokumentasjon fra foresatte for å fastsette beregningsgrunnlaget. Foresatte plikter å melde enhver endring i inntekt som kan ha betydning for oppholdsbetalingen. Endringen sees i forhold til seneste beregningsgrunnlag. Endring gjøres gjeldende fra påfølgende måned. Dersom opplysninger om forhøyet inntekt fremkommer senere, vil den forhøyede betalingssats bli beregnet med tilbakevirkende kraft. 15. Manglende betaling Ved for sen betaling ilegges forsinkelsesrenter. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt, kan det ilegges purregebyr. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso, jf. lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 og inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26 samt inkassoforskriften av 14. juli 1989 nr Foresatte skal varsles om at kravet sendes til inkasso dersom ny betalingsfrist ikke overholdes. Familier med utestående oppholdsbetaling for kommunal barnehage eller barnepark blir ikke tildelt ny barnehageplass før tidligere mellomværende med kommunen er oppgjort. Unntak fra dette kan gjøres for søkere som omfattes av vedtak fra fylkesnemnda i henhold til lov om barneverntjenester. Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser 16. Klage Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket. 17. Endring De rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av denne forskrift kan på ethvert tidspunkt endres av byrådet, også med virkning for nåværende plassinnehavere. 18. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks.

8 13. aug. Nr aug. Nr Forskrift om soner for å bekjempe Infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Åfjord og Roan kommuner, Sør-Trøndelag. Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren for Trøndelag 13. august 2003 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr 26 og forskrift av 4. juli 1991 nr. 509 om forebygging, begrensing og utrydding av sjukdommer hos akvatiske organismer 15. Kunngjort 21. august Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner 1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdommen infeksiøs lakseanemi hos fisk. 2. Virkeområde Forskriften gjelder for bekjempelsessoner henholdsvis i Skjørafjorden og rundt Sør-Kråkøy i Åfjord og Roan kommuner, Sør-Trøndelag som vist med grønt i kartbilag I. Forskriften gjelder for observasjonssonen i nordre del av Åfjord kommune og søndre del av Roan kommune, Sør- Trøndelag som vist med blått i kartbilag I. 3. Definisjoner I forskriften menes med: akvakulturdyr: levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg, fisk: enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium, ILA (infeksiøs lakseanemi): er en virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae, som gir alvorlig sjukdom og dødelighet hos atlantisk laks, laksefisk: fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae, sone: et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging, kontroll eller bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen 4. Overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonen. Det er forbudt å føre akvakulturdyr fra anlegg i sonen ut av bekjempelsessonen uten tillatelse fra fylkesveterinæren for Trøndelag. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri/tilvirkingsanlegg. 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal oversende til distriktsveterinæren ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå. Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal, etter at de er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Distriktsveterinæren skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anleggene skal deretter brakklegges i minimum 6 måneder. Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises distriktsveterinæren ved inspeksjon. 6. Rengjøring av nøter fra anlegg med påvist eller mistanke om ILA Oppdrettsnøter fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra ILA-anlegg atskilt fra nøter fra andre anlegg. Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsessonen skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av fylkesveterinæren. Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer. Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp. 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen, må ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises distriktsveterinæren ved inspeksjon. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet. Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig. Samme forbud gjelder dersom det er et opphold i slaktingen av fisk fra lokaliteten med påvist eller mistanke om forekomst av ILA. Etter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres før det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Distriktsveterinæren skal godkjenne og

9 13. aug. Nr attestere utført vask og desinfeksjon. Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til distriktsveterinæren om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuell for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og distriktsveterinæren i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget. 8. Tiltak ved transport i bekjempelsessonen All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen, skal gå utenfor bekjempelsessonen via ytre lei ut mellom Linesøya og Stokkøya, Åfjord og inn igjen Kaurleia, Roan. Transporter gjennom bekjempelses- og observasjonssonene tillates på betingelse av at bunnventiler stenges når grensene for observasjonssonen passeres (henholdsvis på høyde med Gjæsingen og nord for Utro) og holdes stengt inntil sonene er forlatt. Transporten skal holde størst mulig avstand til slakteriet på Sør-Kråkøy, jf. avmerket seilingslei (rød stiplet linje) på kartbilag I. Fylkesveterinæren kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr fra anlegg i bekjempelsessone slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen(e) må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises distriktsveterinæren ved inspeksjon. Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring. 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring. Kapittel III. Tiltak i observasjonssonen 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i observasjonssonen Matfiskanlegg for laksefisk i observasjonssonen skal oversende til distriktsveterinæren hver 14. dag lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå. 11. Tiltak ved transport i observasjonssonen All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen, skal gå utenfor observasjonssonen via ytre lei ut mellom Linesøya og Stokkøya, Åfjord og inn igjen Kaurleia, Roan. Transporter gjennom observasjons- og bekjempelsessonene tillates på betingelse av at bunnventiler stenges når grensene for observasjonssonen passeres (henholdsvis på høyde med Gjæsingen og nord for Utro) og holdes stengt inntil sonene er forlatt. Transporten skal holde størst mulig avstand til slakteriet på Sør-Kråkøy, jf. avmerket seilingslei (rød stiplet linje) på kartbilag I. Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan treffe tiltak overfor annen transport i observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring. 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i observasjonssonen Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring. Kapittel IV. Sonenes varighet 13. Opphevelse av bekjempelsessone Bekjempelsessonen rundt slakteriet på Sør-Kråkøy oppheves den 24. oktober 2003 og innlemmes fra samme dato i observasjonssonen. Bekjempelsessonen i Skjørafjorden oppheves den 24. desember 2003 og innlemmes fra samme dato i observasjonssonen, jf. kartbilag I. 14. Opphevelse av observasjonssone Observasjonssonen med de innlemmede bekjempelsessonene oppheves 24. desember Kapittel V. Andre bestemmelser 15. Tilsyn og vedtak Når ikke annet er bestemt fører Statens dyrehelsetilsyn distriktsveterinæren tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift. Når ikke annet er bestemt fatter Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren nødvendige enkeltvedtak for å sikre etterlevelsen av denne forskrift.

10 20. mai Nr Dispensasjon Med mindre annet følger av denne forskrift, kan Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen. 17. Tvangsmulkt For å sikre at bestemmelser som er gitt i denne forskrift blir gjennomført, kan Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren fastsette tvangsmulkt til staten. Tvangsmulkten kan fastsettes når overtredelse av forskriften eller overtredelse av enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som myndigheten har fastsatt. Tvangsmulkten kan også fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer eller at den forfaller ved hver overtredelse. Tvangsmulkten ilegges den som er ansvarlig for virksomheten. Er overtredelsen skjedd på vegne av et selskap eller et foretak, skal tvangsmulkten ilegges virksomheten som sådan. Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg. Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan frafalle påløpt tvangsmulkt. 18. Straffebestemmelser Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Medvirkning er også straffbart. Foreligger særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel i inntil 2 år anvendes, om ikke strengere straffebud får anvendelse. 19. Ikrafttredelse og varighet Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften oppheves den 24. desember Kartbilag I 20. mai Nr Forskrift om renovasjon (VESAR-kommunene), Andebu kommune, Vestfold. Fastsatt i Andebu kommunestyre 20. mai 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 30, 31, 32, 33, 34, 79 og 83. Kunngjort 28. august Kap. 1: Generelle bestemmelser I 1. Formål Forskriften har som formål å ivareta de forpliktelser kommunene er pålagt ved lov og de målsetninger som til enhver tid er nedfelt i kommunale avfallsplaner. Forskrifter er felles for de kommunene der VESAR (jf. definisjoner 3) administrerer innsamling av forbruksavfall.

11 20. mai Nr Virkeområde Forskriften gjelder: Alle boenheter og virksomheter i kommunene hvor det oppstår forbruksavfall. Utplassering av oppsamlingsutstyr, sortering, oppbevaring, innsamling og transport av alle typer avfall som kommunene iht. forurensningsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet til. Fastsettelse og innkreving av avfallsgebyrer. VESAR kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 3. Definisjoner VESAR Vestfold Avfall og Ressurs AS, aksjeselskap eid av 11 Vestfold-kommuner med ansvar for renovasjon og avsetning av forbruksavfall. Avfall kasserte løsøregjenstander eller stoffer i samsvar med definisjoner i 27 i forurensningsloven. Avfallsfraksjon ulike typer avfall som VESAR har bestemt skal sorteres ut og leveres separat. Produksjonsavfall avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall og som ikke hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale renovasjonen. VESAR avgjør til enhver tid hva som skal regnes som produksjonsavfall. Risikoavfall smittefarlig avfall fra helseinstitusjoner, lege- og tannlegekontorer. (F.eks. bandasjer, sprøytespisser mv.) Risikoavfall regnes som forbruksavfall. Forbruksavfall vanlig avfall og også større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger. Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra næringsvirksomhet og tjenesteyting. Stein, jord, bygningsavfall o.l. regnes ikke som forbruksavfall. Følgende avfallsfraksjoner inngår som en del av forbruksavfallet: Restavfall forbruksavfall som det ikke er etablert egne ordninger for. Matavfall rester av mat fra husholdning og storhusholdning. Hageavfall kvister, greiner, planterester og gress som fjernes fra tomta som det oppstår på. Grovavfall store gjenvinnbare fraksjoner som treverk, metaller og møbler som på grunn av størrelse ikke kan behandles sammen med forbruksavfall. EE-avfall elektrisk og elektronisk avfall som definert i Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Kuldemøbler kjøleskap og frysebokser som definert i forskrift om håndtering av kasserte KFK-holdige kuldemøbler. Farlig avfall avfall som ikke kan behandles hensiktsmessig sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall er maling, lim, lakk, olje, plantevernmidler, mv. som er definert i forskrift om farlig avfall. Kildesortering sortering av avfall i ulike kategorier og komponenter etter hvert som det oppstår. Brukes både om hente- og bringesystemer. Gjenvinningsstasjon bemannet, spesielt tilrettelagt stasjon for mottak av alle typer avfall. Returpunkt ubemannet, tilrettelagt stasjon for mottak av bestemte typer sortert avfall. Miljøstasjon returpunkt for farlig avfall. Oppsamlingsenhet stativ med sekk, kildesorteringsskap med bokser, containere eller beholdere hos abonnenter eller på samleplass hvor abonnenten skal legge de enkelte avfallsfraksjoner. Hjemmekompostering biologisk nedbryting og stabilisering av egne matrester, hageavfall og annet organisk nedbrytbart avfall i godkjent isolert beholder. Storhusholdning virksomhet som produserer over 25 kg matavfall pr. uke. Matavfall fra storhusholdninger regnes som forbruksavfall. Abonnent som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av kommunal renovasjonsordning. Ved bortfeste regnes fester som abonnent. Boenhet enhet som brukes eller kan brukes som egen bolig, uavhengig av andre boenheter. Dette innebærer som oftest at boenheten inneholder eget kjøkken. Helårsbolig bolig som er registrert som dette i det sentrale grunneiendom-, adresse- og bygningsregister (GAB). Fritidsbolig bolig som er registrert som dette i det sentrale grunneiendom-, adresse- og bygningsregister (GAB).

12 20. mai Nr Kap. 2: Kommunal innsamling og sortering av avfall 4. Kommunal renovasjonsordning Kommunen skal sørge for innsamling av forbruksavfall, jf. forurensningsloven. VESAR er på vegne av kommunene ansvarlig for innsamling av forbruksavfall som omfattes av renovasjonsordningen. VESAR kan gi tillatelse til at andre står for renovasjonen eller deler av denne. Ingen skal foreta innsamling og transport av forbruksavfall uten VESAR's godkjenning. VESAR kan i særlige tilfeller, på grunnlag av søknad, frita abonnent fra plikten til å benytte renovasjonsordningen. Produksjonsavfall omfattes ikke av den kommunale renovasjonsordningen. Eier skal selv sørge for at avfallet blir transportert og levert til godkjent avfallsmottak. Virksomheter i kommunen plikter å sørge for forsvarlig behandling av sitt avfall i henhold til forurensningsloven. 5. Særskilte tiltak for visse typer avfall For følgende typer forbruksavfall som omfattes av kommunal renovasjon gjelder særlige ordninger som nevnt nedenfor. Farlig avfall skal holdes adskilt fra annet forbruksavfall og leveres ved henting hos abonnenten eller til godkjent mottak av farlig avfall. Virksomheter/småbedrifter med inntil 400 kg. farlig avfall pr. år kan levere i kommunal ordning mot gebyr til betjent mottak der dette deklareres. Hageavfall kan komposteres på egen eiendom, leveres i egen innsamlingsordning eller til godkjent mottak. Grovavfall fra husholdninger skal leveres til godkjent avfallsmottak/gjenvinningsstasjon eller ved egen innsamlingsordning. Risikoavfall fra legekontorer, tannlegekontorer og andre helseinstitusjoner skal leveres i godkjent ordning. Storhusholdninger skal levere matavfall i egen innsamlingsordning til det firma VESAR til enhver tid har avtale med. EE-avfall og kuldemøbler leveres til forhandler eller til kommunalt mottak. Annet avfall som ikke kan leveres gjennom innsamlingsordninger skal leveres direkte til godkjent avfallsmottak/gjenvinningsstasjon. I tettbygd strøk er det ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller i åpne bål. Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen. 6. Abonnentens plikter 6.1. Renovasjonsabonnement Alle eiendommer som faller inn under bestemmelsene om forbruksavfall i denne forskrift skal ha renovasjonsabonnement hos VESAR, og plikter å melde fra til VESAR om endringer som har betydning for abonnementet. Abonnenter som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen skal benytte godkjent oppsamlingsutstyr med tilstrekkelig volum for de avfallsfraksjoner som skal hentes hos abonnenten. VESAR besørger utplassering av oppsamlingsenheter eiet av VESAR. Disse skal kun benyttes til den type avfall de er bestemt for. Abonnenten er økonomiske ansvarlig for enheter som kommer bort, skades eller ødelegges ved skjødesløs behandling Enhetene skal ikke overfylles. Beholderlokk skal være lukket tett til. Avfallssekker skal ikke veie over 25 kg, og sekkekanten må kunne samles til en «snute» for bæring. Avfallet skal ikke pakkes fastere i beholderen enn at det lett kan tømmes. Skarpe gjenstander skal pakkes godt inn eller leveres gjenvinningsstasjon, slik at skader på mennesker og utstyr unngås. Varm aske, eksplosiver og selvantennelig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. Abonnenten har ansvar for renholdet av oppsamlingsenheten Oppstillingsplass for oppsamlingsenheter Oppsamlingsenheter skal plasseres på plant og fast underlag. Det skal avsettes tilstrekkelig rom i lengde, bredde og høyde til oppsamlingsenhetene og tømming av disse. Adkomsten skal være fri for hindringer. Vinterstid skal adkomst og oppstillingsplass være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Beholdere med hjul må plasseres slik at hjulene ikke fryser fast til underlaget. Dette er abonnentens ansvar. Ved innendørs plassering skal godkjent avfallsrom benyttes. Renovatør må få nøkler til låste dører. Avfallsrom skal ha kjøreramper over dørstokker og kanter. Dører skal utstyres med dørstoppere og være brede nok for det utstyret som skal inn og ut av avfallsrommet. Avfallsrom skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass. Gulv skal være i terrenghøyde. Enhetene skal plasseres og vedlikeholdes slik at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper for abonnent, renovatør og omgivelser. Oppsamlingsenheter skal plasseres slik at avstanden til godkjent kjørbar vei ikke overstiger 15 meter fra veikant. Dette kan etter vedtak fravikes i egne differensierte gebyrsatser Deling av oppsamlingsenheter VESAR kan henvise abonnenter til å benytte felles oppsamlingsenheter i områder hvor dette er hensiktsmessig. To eller flere abonnenter kan etter godkjenning dele felles oppsamlingsenheter. Størrelse og

13 20. mai Nr type enheter bestemmes av VESAR. Bruk og plassering av felles oppsamlingsenheter gjelder som ovenstående Sortering av avfall Abonnenten plikter å sortere og levere forbruksavfall i henhold til etablert innsamlingsordning og bestemmelser fastsatt av VESAR. VESAR kan innføre nye og/eller endre eksisterende leverings- og sorteringsrutiner. Abonnenten skal påse at avfallsfraksjonene er så rene som mulig. Avfallsfraksjoner skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt. Avfall som det ikke er etablert henteordning for skal leveres sortert til godkjent mottak. VESAR kan kontrollere om avfallet er riktig sortert. Ved manglende sortering kan VESAR nekte å tømme eller sørge for sortering for abonnentens regning Hjemmekompostering Abonnenter som har egnet plass kan etter søknad inngå avtale om hjemmekompostering. Sameier og borettslag kan gå sammen om felles kompostbinge. Komposteringen skal foregå på en hygienisk og renslig måte som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Kun isolerte kompostbinger godkjent av VESAR skal benyttes. Abonnenten må selv anskaffe egnet beholder. Abonnenter som kan dokumentere at de kan benytte matavfall fra egen husholdning til fôr i husdyrproduksjon vil etter søknad innvilges fritak fra levering av matrester Kjørbar vei Med kjørbar vei menes vei som har snuplass og dessuten bredde, kurvatur, stigningsforhold og styrke til å tåle akseltrykk på 8 tonn. Snuplass må være anlagt minst tilsvarende krav for lastebil type LL. Kjørbar vei skal ha fri bredde minimum 3 meter, fri høyde minimum 4 meter og kjørebane med en bredde på minimum 2,5 meter. Det skal i hovedsak kjøres etter offentlig vei. I tvilstilfelle er det VESAR som avgjør om veien er kjørbar. Vinterstid må private veier og snuplasser være brøytet/strødd. Dette er et privat ansvar. Veien må vedlikeholdes. 7. Renovasjon av fritidsboliger Fritidsboliger inngår i kommunal renovasjonsordning og omfattes av denne forskrift. VESAR kan pålegge felles oppsamlingsenheter og felles oppstillingsplass i områder med fritidsboliger. Det gjelder ingen avstandsbegrensning frem til samleplass. Oppsamlingsenheter for avfall fra fritidsboliger tømmes i sommerhalvåret. Tidsperioden for renovasjon i fritidsbebyggelse fastsettes av VESAR i utfyllende bestemmelser. 8. Kommunens plikter Under transport skal avfall og utstyr (avfallssekker, matavfallsposer, annet utstyr) på renovasjonsbilen sikres slik at det ikke faller av. kommunen skal sørge for at avfall i oppsamlingsenheter hentes dersom ikke annet er avtalt. Der det finnes beholdere med hjul skal disse trilles frem til bilen. Dør på stativer og skap skal være lukket etter tømming. Beholdere skal trilles tilbake på plass og plasseres rett vei med lokket lukket. Grinder, porter og dører skal lukkes og dersom avtalt også låses. Den som samler inn forbruksavfall er pliktig å ta med avfall som inngår i renovasjonsordningen og som er lagt i oppsamlingsenhetene. Avfallet skal hentes regelmessig og følge utdelt tømmekalender. Kommunen fastsetter hentehyppighet. Det skal deles ut nødvendig forbruksmateriell som avfallssekker og matavfallsposer. Innsamling av avfall skal skje slik at abonnenten ikke unødig sjeneres av søl, støv, lukt og støy. For transport gjelder Vegtrafikkloven. Innsamling av avfall skal foregå mellom kl og Det skal ikke hentes avfall helligdager og offentlige høytidsdager. Kommunens plikter etter denne bestemmelse skal utføres av VESAR eller den renovatør som utfører tjenester på vegne av VESAR. Kap. 3: Renovasjonsgebyrer 9. Renovasjonsgebyrer Abonnenten betaler renovasjonsgebyr for tjenester som inngår i den kommunale renovasjonsordningen i henhold til de gebyrvedtak som til enhver tid gjelder. Kommunestyret fastsetter kommunens renovasjonsgebyrer. Gebyret skal dekke alle kostnader kommunene har med avfallshåndtering, inkl. farlig avfall fra husholdningene og drift av returpunkt, miljøstasjoner o.l. Prisgrunnlag for differensierte avfallsgebyr eks. kommunens øvrige kostnader til renovasjon utarbeides av VESAR. Fakturering skjer slik kommunen bestemmer. Gebyrstørrelser for avfall som leveres gjenvinningsstasjoner administrert av VESAR, fastsettes av VESAR. Kommunen fastsetter tilleggsgebyr som kan ilegges dersom VESAR påføres ekstra kostnader på grunn av feil bruk av oppsamlingsenheter. Retningslinjer for tilleggsgebyr ved manglende sortering eller renhold av innsamlingsutstyr utarbeides av VESAR og fastsettes i årlig gebyrvedtak. VESAR kan pålegge tilleggsgebyr i enkelttilfeller. Ved deling av oppsamlingsenheter vil hver enkelt abonnent stå ansvarlig for sin andel av ekstragebyret.

14 24. juni Nr Utstyr som er ødelagt på grunn av skjødesløs behandling skal erstattes av abonnenten. Unntak er uhell ved tømming og naturlig slitasje. Kap. 4: Avsluttende bestemmelser 10. Klage Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 bokstav b og forurensningsloven 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Klagen sendes til VESAR. Dersom klage på enkeltvedtak ikke blir tatt til følge av VESAR, skal klagen oversendes kommunen til avgjørelse. 11. Erstatning/straff Abonnenten kan bli erstatningspliktig dersom det oppstår skade på renovatøren eller materiellet, og disse skadene beviselig kan tilbakeføres til misbruk av renovasjonsordningen fra abonnentens side. Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens Unntak og dispensasjoner VESAR kan gi dispensasjon fra denne forskriften overfor enkeltabonnenter eller bestemte områder dersom rimelige grunner tilsier det. Dette etter skriftlig søknad som behandles av VESAR. Midlertidig fritak for renovasjonsplikt kan etter søknad gis dersom eiendommen er dokumentert ubebodd i mer enn 1/2 år. Fritak opphører automatisk ved fritaksperiodens utløp dersom søknad om ytterligere fritak ikke foreligger. Det kan gis adgang til å dispensere fra renovasjonsforskriftens bestemmelser i forbindelse med prøveordninger for alternativ renovasjon. Avfallsgebyr med påløpne renter og andre omkostninger er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens 6.1. Om renteplikt ved for sen innbetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen 26 og Delegering Den myndighet som i denne forskrift er lagt til VESAR, er gitt med hjemmel i forurensningslovens 83. Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til VESAR: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. II Forskrift av 29. oktober 1996 nr for renovasjon, Andebu kommune, Vestfold, oppheves. 24. juni Nr Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier kommune, Buskerud. Fastsatt av Lier kommune 24. juni 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001, samt lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 4a 1. Se også lov av 16. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Kunngjort 28. august Formål Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 2. Virkeområde Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser. 3. Definisjoner I denne forskrift menes med: Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven. 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens Unntak fra forbudet Følgende brenning skal likevel være tillatt, så fremt det ikke medfører brudd på brann- og eksplosjonsvernloven: a) åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser, b) brenning av avfallsvirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke, c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytte,

15 25. juni Nr d) brenning av kun tørt hageavfall utenfor sentrumsområder og boligområder; alternativ som kompostering eller innlevering til Lier gjenvinningsstasjon bør vurderes. e) St. Hansbål, samt andre typer åpne bål. Avfall som bildekk, trykkimpregnert tre, malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale, er ikke tillatt brukt på forannevnte bål. f) ranke- og flatebrenning i skogbruket; gjelder kun brenning av skogsavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven 32. g) halmbrenning i jordbruket; gjelder kun åpen brenning av halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven 32. h) brenning av tørt beskjæringsavfall fra frukthager, på egnet sted. 6. Dispensasjon Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i 4 etter skriftlig søknad. 7. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. 8. Klage Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til klagenemnden Lier kommune, eller til Fylkesmannen i Buskerud dersom vedtaket er fattet av kommunestyret. 9. Straff Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven Kommunen kan gi pålegg om tiltak ved brudd på forskriften og følge opp dette med tvangsmulkt og eventuelt umiddelbar gjennomføring. Brenning i strid med forskriften vil være straffbart etter forurensingsloven 78. Kommunen kan gi pålegg om å avstå fra eller stoppe brenning og om nødvendig følge dem opp med tvangsmulkt for å få dem gjennomført. Haster det med tiltak, kan kommunen gjennomføre tiltakene selv og kreve kostnadene dekket av den som har ansvar for forurensingen. Se forurensingsloven 73 og Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft fra 1. september juni Nr Forskrift om parkeringsvedtekter for områder omfattet av KDP Strandsonen og reguleringsplan for Åkersvikvegen, Hamar kommune, Hedmark. Fastsatt av Hamar kommunestyre 25. juni 2003 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr Kunngjort 28. august Kommunedelplan for Strandsonen (gjelder kun 1, 2, 3 og 4). 1. Generelle bestemmelser 1.1 Det skal legges til rette for sambruk og fellesløsninger. Dette må reguleres i egne tinglyse avtaler. 1.2 Minst 5% av parkeringsplassene skal være reservert bevegelseshemmede. Disse skal kunne anlegges på bakkeplan. 1.3 P-hus skal anlegges i tilknytning til offentlig veg. 1.4 Parkeringsanlegg skal tilpasses områdets kvartalsstruktur både funksjonelt, volummessig, estetisk/fasade og materialbruk. 1.5 Drift av p-hus og øvrig parkering samt midlertidige parkeringsløsninger skal dekkes av brukere av parkeringsplasser. 1.6 For utforming av permanente parkeringsplasser henvises til Håndbok 017, «Veg- og gateutforming», Statens Vegvesen Vegdirektoratet, 1992 og «Håndbok om fysiske løsninger for sykkeltrafikk», Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Normene skiller ikke på innendørs eller utendørs parkering. I særskilte tilfeller kan derimot Det faste utvalg for plansaker pålegge bestemte løsninger i byggesaken. Det skal avsettes tilstrekkelig plass for lasting/lossing og manøvrering. Sykkelparkering anbefales utført med overbygg. 1.7 Parkeringskravet må ikke løses fullt ut i det enkelte prosjekt, men kan dekkes av plasser utenfor prosjektet. Det er en forutsetning at disse plassene er bygd eller er under bygging, og at det manglende antall parkeringsplasser er sikret med tinglyst avtale. Det presiseres at som tinglyst erstatningsplass godtas kun parkeringsanlegg av permanent karakter. Det kan imidlertid i spesielle tilfeller godtas midlertidige løsninger for de plassene som er forutsatt opparbeidet i p-hus. 2. Konkrete krav 2.1 For bolig, kontor og forretninger er normen minimum 12 plasser pr m 2 (BRA). Ved sambruk er normen minimum 10 plasser pr m 2 (BRA). 2.2 Det skal være minimum 15 sykkelplasser pr m 2 bebyggelse for bolig. Andre formål skal minimum ha 6 sykkelplasser pr m 2.

16 25. juni Nr Frikjøp og brukstillatelser 3.1 Finansiering av p-hus samt midlertidig parkeringsløsninger skal basere seg på prinsippet om tvungen frikjøp/bankgaranti. 3.2 Normene for tvungen frikjøp skal ta utgangspunkt i de reelle kostnadene ved å opparbeide p-hus plasser. Frikjøpsbeløpet bestemmes av kommunestyret og skal være innbetalt før byggearbeidene tillates igangsatt. 3.3 Parkeringstilbudet (permanent eller midlertidig) skal etableres før det gis brukstillatelse for tilhørende virksomhet. 4. Områdebestemmelser Generelt Det kan tillates varelevering på gateplan. Korttidsparkering og besøksparkering kan skje på gateplan med inntil 10% av normen for gjeldene formål. Dette inkluderer plasser for bevegelseshemmede. Disse plassene kommer i tillegg til normen, jf. 2, punkt 2.1 og omfattes ikke av den tvungne frikjøpsordningen. Espern/godsområdet All parkering skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus gjennom tvungen frikjøp, men deler av boligparkeringen kan dekkes i egen kjeller/underetasje. Jernbanebrygga Hotell skal minimum ha 0,15 plasser pr. rom og 0,3 plasser pr. ansatt. Parkering for hotell skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus gjennom tvungen frikjøp, men deler av parkeringsbehovet for hotell kan dekkes i egen kjeller/underetasje. Storsal/kulturbygg skal ha tilstrekkelig med p-plasser. Eksakt antall bestemmes av Det Faste Utvalg For Plansaker. Alle øvrige formål innenfor området (Jernbanebrygga) skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus gjennom tvungen frikjøp. Tjuvholmen Parkering skal skje på bakkeplan, men parkering til formål næring skal skje i kjeller/underetasje hvis det tilrettelegges for parkering på egen grunn. Minimum 5 plasser pr m 2 (BRA) skal imidlertid basere seg på tvungen frikjøp for formål næring. Frikjøpsplasser kan være på bakkeplan. Frikjøpsbeløpet vil variere avhengig om plassene er i p-hus eller på bakkeplan. Trekanten Parkering kan skje på bakkeplan. Ved formål jernbane skal det være avsatt minimum 20 plasser innenfor planområdet, Ved annet formål gjelder 1, punkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10 eller Skysstasjonen Parkering skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus nær skysstasjonen eventuelt også utenom området, i den grad dette er funksjonelt og praktisk mulig. Det skal legges til rette for inntil 200 parkeringsplasser i tilknytning til terminalen (innfartsparkering). For øvrige formål gjelder 1. Sentrum Parkeringsbehovet for næringsbebyggelsen skal dekkes på tilstøtende områder, primært gjennom offentlig tilgjengelige p-hus. Behovet for korttidsparkering dekkes innenfor planområdet. Antall plasser skal vurderes i forbindelsen med utarbeidelse av en samlet plan for sentrumsrommet. Koigen Parkering skal skje på bakkeplan. Høiensal Parkering kan skje på bakkeplan. 5. Reguleringsplan Åkersvikvegen (gjelder kun 5) 5.1 Det skal legges til rette for sambruk og fellesløsninger. 5.2 Minst 5% av parkeringsplassene skal være reservert bevegelseshemmede. 5.3 For kontor og forretninger er normen minimum 15 plasser pr m 2 (BRA). Ved sambruk er normen minimum 13 plasser pr m 2 (BRA). 5.4 For områdene FK1a, lb, 2, 3 og 4 skal minimum 5 plasser pr m 2 basere seg på prinsippet om tvungen frikjøp/bankgaranti. Frikjøpsbeløpet bestemmes av kommunestyret og skal være innbetalt før byggearbeidene tillates igangsatt. 5.5 Det skal være minimum 6 sykkelplasser pr m 2 bebyggelse for kontor/forretning/herberge. 5.6 Parkeringstilbudet (permanent eller midlertidig) skal etableres før det gis brukstillatelse for tilhørende virksomhet. 5.7 Drift av offentlige parkeringsplasser skal dekkes av brukerne.

17 26. mai Nr aug. Nr Forskrift om båndtvang for hund, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. Fastsatt av Åfjord kommunestyre 30. april 2003 med hjemmel i lov av 9. juli 1926 nr. 4 om ansvar for skade på bufe ved hund m.v. 3 andre ledd. Stadfestet av Landbruksdepartementet 22. august Kunngjort 28. august Båndtvang Enhver eier eller besitter av hund som oppholder seg i Åfjord kommune skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet fra 1. april til 1. oktober. 2. Gjeterhund Gjeterhund som brukes i arbeid i sanking eller gjeting omfattes ikke av Rednings- og politihund Redningshund, politihund og ettersøkshund i arbeid omfattes ikke av Jakt For hund som under lovlig jakt følges på forsvarlig måte av eier eller besitter, gjelder ikke båndtvangen fra 20. august. 5. Dispensasjon For terminfestede jaktprøver og organisert trening av hund kan kommunen gi dispensasjon fra 1. Grunneiers samtykke skal ligge ved søknad. 6. Straff Brudd på denne forskrift er straffbart. 7. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 10. august 1984 nr om båndtvang for hund, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. 14. mai Nr Forskrift om minsteareal for elg, Brønnøy kommune, Nordland. Fastsatt av Brønnøy kommune ved Driftsstyre II 14. mai 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever 5. Kunngjort 3. september I Minstearealet for godkjenning av vald er inntil videre 1500 dekar for hele Brønnøy, med unntak av området øst for Velfjorden, avgrenset av kommunegrensen mot Vevelstad og strekningen Breivasstinden Snøfjellet Tettingdalselva. I dette området er minstearealet for godkjenning av vald 4000 dekar. II Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for elg i Brønnøy kommune i forskrift av 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy kommuner, Nordland. 26. mai Nr Forskrift om lokal jakttid for elg, Brønnøy kommune, Nordland. Fastsatt av Brønnøy kommune ved Driftsstyre II 26. mai 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 16 og forskrift av 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 3. september I Lokal jakttid for elg i Brønnøy innskrenkes midlertidig og med virkning for 2003 ved at jaktstarttidspunktet utsettes fra 25. september til 1. oktober. Denne forskrift trer i kraft straks. II

18 29. aug. Nr aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om jakttid på elg, hjort og bever, Drangedal kommune, Telemark. Fastsatt av Drangedal kommune, Viltnemnda, 28. august 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever 4 og 5. Kunngjort 3. september I I forskrift av 18. mars 2003 nr. 697 om jakttid på elg, hjort og bever, Drangedal kommune, Telemark, gjøres følgende endring: 1 skal lyde: Art Område Jakttid Fra og med Til og med Elg Tørdal etter den gamle soknegrensa Elg Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa Hjort Hele kommunen Bever Hele kommunen Endringen trer i kraft straks. II 29. aug. Nr Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland. Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf. 6 og 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 3. september Avgrensning Landskapsvernområdet dekker et areal på 67,3 km 2. Av dette er 5,9 km 2 sjøareal. For sjøområder er sjøflate og bunn ut til laveste lavvann vernet. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: Lødingen kommune: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13, 5/14, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/7, 6/8, 6/10, 6/11. Hadsel kommune: 1/1, 1/10, 1/11, 4/1, 4/3, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/18, 4/19, 4/20, 4/24, 4/26, 4/42, 4/51, 4/55, 4/56, 4/58, 5/1, 5/2, 5/3, 5/11, 5/16, 5/18, 5/21, 5/35, 5/36, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9. Sortland kommune: 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/15, 8/35, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7. Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart 1 i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet, august De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Verneforskriften m/kart skal oppbevares i Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 1 Kart utelatt. 2. Formål Formålet med opprettelsen av Møysalen landskapsvernområde er å ta vare på et vakkert kystalpint natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfoldet og de kulturminnene som preger landskapet. Sammen med Møysalen nasjonalpark skal Møysalen landskapsvernområde sikre et større, sammenhengende natur- og kulturlandskapsområde. 3. Vernebestemmelser 1. Landskapet 1.1. Vern av landskapet Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt og 1.3. er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger og bygging av bruer, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistinga er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

19 29. aug. Nr Bestemmelsene i pkt er ikke til hinder for: vedlikehold av bygninger og innretninger som ikke medfører endret utforming, bruk eller funksjon vedlikehold og nymerking av stier, skilt, bruer og løyper i henhold til forvaltningsplan restaurering og bruk av gamle slåtteenger/gammel innmark i tråd med historisk bruk av disse areala i Øksfjorden og Lonkanfjorden. Dette skal skje i henhold til forvaltningsplan vedlikehold og montering av nødvendige nye fortøyningsbolter for båter og fiskeredskaper drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg nødvendig istandsetting av energi- og kraftanlegg ved akutt utfall oppgraderinger/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade oppføring av midlertidige anlegg og husvære i samband med skogsdrift oppføring av nye bygninger og anlegg, som er nødvendige for tradisjonell landbruksdrift i tilknytning til gamle boplasser i Øksfjorden og Lonkanfjorden oppsetting av naust i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse tilrettelegging av vinterveger for transport av virke/tømmer bygging av bruer riving av bygninger og anlegg som preger landskapets art og karakter anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding for dyr på beite (inkl. rein) nødvendig opplag av båt utlegging av flytebrygger i Lonkanfjorden. Fellesanlegg skal tilstrebes havbruksvirksomhet i Lonkanfjorden og som ikke er i strid med verneformålet havbruksvirksomhet i Øksfjorden-Innerfjorden som ikke strider mot verneformålet. Etablering av oppdrettsanlegg med fast bygningsmasse over vannoverflaten tillates ikke i Øksfjorden-Innerfjorden. oppgraderinger/fornyelse av eksisterende kraftledninger som ikke faller inn under punkt 1.2 nye kraftledninger. Etter søknad kan tillatelse gis hvis planlagte anlegg ikke er i direkte konflikt med vernebestemmelsene. 2. Plantelivet 2.1. Vern av vegetasjon Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter og planting/såing av trær er forbudt Beiting Beiting er tillatt. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art eller karakter Hogst hogst av ved til eget bruk er tillatt hogst av ikke stedegne treslag er tillatt skogsdrift kan skje i eksisterende plantefelt. Dette skal skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten uttak av lauvtrevirke og ved for salg, skal skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer: lukkede hogstformer skal benyttes områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares bekkedaler, urskogslommer, rik lauvskog, koller og andre viktige naturområder skal bevares etablering av ny skog skal skje ved naturlig foryngelse. 3. Dyrelivet 3.1. Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser. Nye dyrearter må ikke innføres Fiske er tillatt etter lov om lakse- og innlandsfiskeloven og lov om saltvannsfiskeriene. 4. Ferdsel 4.1 Generelt om ferdsel All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 4.2 Organisert ferdsel Bestemmelsen i denne forskriften er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots eller pr. båt uten motor i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger. Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

20 29. aug. Nr Sykling og bruk av hest Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen Regulering av ferdsel Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet Generelle unntak for ferdsel Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. 5. Motorisert ferdsel 5.1. Forbud mot motorisert ferdsel Motorisert ferdsel er forbudt på land og i vatn, og i lufta under 300 meter Bestemmelsene i pkt er ikke til hinder for: bruk av lett beltegående elgtrekk til uttransport av felt storvilt ferdsel med motordrevet båt på Øksfjorden og Lonkanfjorden bruk av beltekjøretøy på snødekt mark og luftfartøy i forbindelse med reindrift bruk av kjøretøy på snødekt mark som ikke setter varige spor i terrenget i forbindelse med skogsdrift etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten nødvendig motorisert ferdsel ved utfall av kraftlinjene på østsida av Øksfjorden motorisert ferdsel ved militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: a) Motorisert ferdsel i samband med vedlikehold og ettersyn av kraftlinjene på østsida av Øksfjorden. b) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy i forbindelse med: husdyrhold uttak av ved til eget bruk transport av materialer til vedlikehold og godkjent byggearbeid øvelsesvirksomhet. c) Barmarkskjøring i forbindelse med reindrift etter traseer fastsatt i forvaltningsplan. d) Bruk av luftfartøy for telling av storvilt. 6. Forurensning 6.1 Forbud mot forurensing Forsøpling og bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljø er forbudt. Avfall skal tas med ut av området. 6.2 Forbud mot unødig støy Bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l. er forbudt. 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene: når formålet med vernet krever det for vitenskapelige undersøkelser for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet. 5. Forvaltningsplan Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. 6. Forvaltningsmyndighet Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet. 7. Rådgivende utvalg Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltninga av landskapsvernområdet. 8. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks.

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo Side 1 av 7 Utskrifts-logo Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften), Oslo kommune, Oslo Dato FOR-2011-05-10-532 Publisert II 2011 hefte 3 Ikrafttredelse

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 28. oktober 2014

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato 23.9.2015 vedtatt: Vår ref: 2015/182881 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 30.05.1996, sak 96/0085. Forskriftene trer i kraft fra og med 01.07.1996. Med hjemmel i: Lov om vern mot forurensinger

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 30.01.2002, i medhold av lov av 13.

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 20. mars 2014

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nordre Land kommune, Oppland.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nordre Land kommune, Oppland. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nordre Land kommune, Oppland. Fastsatt av Nordre Land kommunestyre XX. mai 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forslag datert 11.06.07 Vedtatt av Lillehammer kommunestyre Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Vedtatt av Lillehammer kommustyre i møte. I medhold

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

Sokndal kommune Teknikk-og miljøetaten

Sokndal kommune Teknikk-og miljøetaten Sokndal kommune Teknikk-og miljøetaten Sak: 08/1392 J.nr: 10/11003 K24, &00 14.12.2010 Kart over soner for brenneforbud i Sokndal kommune jmt vedtak i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 08.12.10

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldende for følgende kommuner Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakerkommuner i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. KLÆBU KOMMUNE KNM KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Klæbu kommunestyre den 18.06.2001,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud. Brenning av avfall Kommunen har vedtatt forskrift om regulering av bålbrenning og gjelder fra 22.02.2007. Forskriften gjelder i hele kommunen. Det må søkes skriftlig om dispensasjon fra forskriften. Søknaden

Detaljer

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER Vedtatt av kommunestyret den 11.11.2014 i medhold i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012, Lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall FORURENSNING Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for avfallsgebyr,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 09.02 2006 og trer i kraft 1. juli 2012 samt etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

Abonnement: Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen.

Abonnement: Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen. FARSUND KOMMUNE Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON MV. FOR FARSUND KOMMUNE Vedtatt av Farsund kommunestyre 14.12.04 sak 100 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

Forskrift om avfall. Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA..

Forskrift om avfall. Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskriften er vedtatt i Snåsa kommunestyre Verran kommuneastyre.. Steinkjer kommunestyre.. Forskriften er fastsatt i medhold av lov

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE Fastsatt av Fosnes kommunestyre den 28.05.2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Søndre Land kommune, Oppland.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Søndre Land kommune, Oppland. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Søndre Land kommune, Oppland. INNHOLD 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor Nøtterøy kommune Teknisk sektor Forskrift for husholdningsavfall Sist vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 13.05.2006. Forskrift for husholdningsavfall. Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre den 31.05.2006 Nøtterøy

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE Fastsatt av (mna_kommune) kommunestyre xx/xx/xx med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer