Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. oktober 2003

2 Innhold Side Forskrifter 2002 April 17. Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid (Nr. 1891) Mai 14. Forskrift om jakttider for elg, Verran (Nr. 1894) Juni 2003 Juli 17. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Hobøl (Nr. 1896) Forskrift om kommunale barnehager spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn, Oslo (Nr. 1059) Aug. 13. Forskrift om soner for å bekjempe Infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Åfjord og Roan (Nr. 1060) Mai 20. Forskrift om renovasjon (VESAR-kommunene), Andebu (Nr. 1073) Juni 24. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier (Nr. 1074) Juni 25. Forskrift om parkeringsvedtekter for områder omfattet av KDP Strandsonen og reguleringsplan for Åkersvikvegen, Hamar (Nr. 1075) Aug. 22. Forskrift om båndtvang for hund, Åfjord (Nr. 1076) Mai 14. Forskrift om minsteareal for elg, Brønnøy (Nr. 1096) Mai 26. Forskrift om lokal jakttid for elg, Brønnøy (Nr. 1097) Aug. 29. Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland (Nr. 1099) Aug. 29. Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland (Nr. 1100) Aug. 29. Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan (Nr. 1101) Aug. 29. Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 2, vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde, Hattfjelldal (Nr. 1102) Aug. 29. Forskrift om vern av Øvre Pasvik nasjonalpark/báhčaveaji Álbmotmeahcci, vedlegg 1, Aug. Sør-Varanger (Nr. 1104) Forskrift om vern av Øvre Pasvik landskapsvernområde med plantelivsfredning/báhčaveaji suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin, vedlegg 2, Sør-Varanger (Nr. 1105) Mars 26. Forskrift om adgang til jakt etter elg, Loppa (Nr. 1138) Mai 8. Forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg, Lindås (Nr. 1139) Juni 19. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Fredrikstad (Nr. 1140) Juni 19. Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall, Fredrikstad (Nr. 1141) Aug. 21. Forskrift om utvidet jakttid på elg, Hol (Nr. 1142) Aug. 26. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hemne (Nr. 1143) Sept. 1. Forskrift om utvidelse av jakttiden på elg, Bamble (Nr. 1145) Sept. 3. Forskrift om utvidet jakttid på elg i 2003, Hurdal (Nr. 1147) Sept. Sept. April 11. Forskrift om endret jakttid på elg og utvidet jakttid på hjort i perioden for driftsplanområdet Landsmarka (S. D. Cappelen skoger), Nome (Nr. 1149) Forskrift om utvidet jakttid og endret minsteareal på hjort i perioden for bestandssplanområdet Strengen hjortestorvald, Nome (Nr. 1150) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Hobøl (Nr. 1167) Sept. 5. Forskrift om utvida jakttid for elg, Vinje (Nr. 1168) Sept. 10. Forskrift om utvidet jakttid på elg i 2003, Nannestad (Nr. 1169) Sept. 17. Forskrift om salgstid for øl, Lillesand (Nr. 1171) Sept. 25. Forskrift om havnedistrikt i sjøen for Kragerø kommune, Telemark, sjøkart nr. 6, Statens kartverks kartserie M 711 blad 1712 I og IV, Kragerø (Nr. 1173) Juni 26. Forskrift om vedtekt for campingvogner og spikertelt, Hol (Nr. 1208) Sept. 11. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nord-Odal (Nr. 1209) Sept. 17. Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Stryn (Nr. 1210) Sept. 17. Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall, Levanger (Nr. 1211) Sept. 24. Forskrift om bruk av og orden i hamner, Vanylven (Nr. 1212)

3 Okt. 7. Forskrift om fredning av Ringstabekk, Ringstabekkveien 105, gnr. 17, bnr. 3, Bærum (Nr. 1213) Endringsforskrifter 2003 Aug. 28. Endr. i forskrift om jakttid på elg, hjort og bever, Drangedal (Nr. 1098) Sept. 2. Endr. i forskrift om fredning av Urskar naturreservat, Bodø (Nr. 1146) Sept. 4. Endr. i forskrift om tilknytning til offentlig ledningsnett, Askøy (Nr. 1148) Sept. 16. Endr. i forskrift om fredning for Simskarmyra naturreservat, Grane (Nr. 1170) Diverse 2003 Aug. Aug. 29. Opph. av forskrift om Børgefjell nasjonalpark, Røyrvik, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal (Nr. 1103) Opph. av forskrift om fredning av Øvre Pasvik nasjonalpark, Pasvikdalen, Sør-Varanger (Nr. 1106) Aug. 29. Sammenslåing av kommuner, Bodø og Skjerstad (Nr. 1144) Sept. 17. Opph. av forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven 79, Lillesand (Nr. 1172) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

4 17. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 22. oktober 2003 Nr april Nr Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag. Fastsatt av Namdalseid kommune, viltnemnda, 17. april 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift av 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 28. august Jakttider for elg i Namdalseid kommune: Jakttiden for elg er f.o.m. 25. september t.o.m. 1. oktober og f.o.m. 10. oktober t.o.m. 31. oktober. 2. Ikrafttredelse og varighet: Forskriften trer i kraft 1. september 2002 og gjelder til 31. mars mai Nr Forskrift om jakttider for elg, Verran kommune, Nord-Trøndelag. Fastsatt av Verran kommune, viltnemnda, 14. mai 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift av 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 18. september Jakttider for elg i Verran kommune: Jakttiden for elg er f.o.m. 25. september t.o.m. 1. oktober og f.o.m. 10. oktober t.o.m. 31. oktober. 2. Ikrafttredelse og varighet: Forskriften trer i kraft 1. september 2002 og blir gjort gjeldende til 31. mars juni Nr Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Hobøl kommune, Østfold. Fastsatt av Hobøl kommunestyre 17. juni 2002 med hjemmel i forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg 9. Kunngjort 25. september Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil personenheter (PE). Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. 2. Definisjoner Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse eller omgjøring av utslippstillatelse. Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende personenheter (PE) i EUs avløpsdirektiv, tilsvarer 1520 Norske PE. Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

5 1. juli Nr Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF 5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. 3. Saksbehandlingsgebyr Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved: Melding om tiltak Søknad om samordning av tiltak. Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse/melding om tiltak kreves. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått betales halvt saksbehandlingsgebyr. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 4. Kontrollgebyr (årsgebyr) Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Samlede kontrollgebyrinntekter skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn av anleggene. Ev. analyseutgifter tillegges kontrollgebyret. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 5. Innbetaling av gebyrer Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Årsgebyr for kontroll faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer. 6. Innkreving av gebyrer Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven 52a, jf. tvangsloven kapittel 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 7. Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret, eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegeringsvedtak. 8. Klage Vedtak fattet etter 4 og 6 i denne forskrift kan påklages av sakens parter til Hobøl kommune innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven 27 og 28. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav c. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 9. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. mai juli Nr Forskrift om kommunale barnehager spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn, Oslo. Fastsatt av Byrådet i Oslo 1. juli 2003 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og lov av 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) 15. Kunngjort 21. august Kapittel I. Virkeområde og kompetanse 1. Virkeområde Denne forskrift, fastsatt av byrådet, gjelder for kommunale barnehager spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn i Oslo. Bydelsdirektøren fastsetter i tillegg supplerende forskrift for den enkelte barnehage. Den skal inneholde følgende: a) bestemmelse om leke- og oppholdsareal pr. barn (jf. barnehageloven 15 tredje ledd bokstav h) b) bestemmelse om barnehagens daglige åpningstid (jf. barnehageloven 15 tredje ledd bokstav i) c) henvise til eller gjengi dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem (jf. barnehageloven 15 femte ledd) d) informasjon om barnehagen har plasser tilrettelagt for barn under 1 år. 2. Opptaksmyndighet Bydelsdirektøren eller den hun/han bemyndiger er opptaksmyndighet. Kapittel II. Åpningstid 3. Åpningstid Bydelsdirektøren avgjør om og når barnehagen skal holde stengt i forbindelse med planlegging. Foresatte informeres skriftlig om eventuell stenging ved barnehageårets begynnelse. Bydelsdirektøren kan bestemme at enkelte

6 1. juli Nr barnehager holder stengt i sommerperioden, forutsatt at barna får et alternativt tilbud. For øvrig er barnehagene åpne alle virkedager unntatt lørdag, søn- og helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften. Kapittel III. Opptak og overflytting 4. Definisjoner a) Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli påfølgende år. b) Hovedopptak er det årlige opptaket som foretas mellom 1. mars og 31. mai. til de plasser som er ledige ved barnehageårets start, i perioden 1. til 31. august, samme år. c) Løpende opptak er opptak som ikke omfattes av hovedopptaket, jf. 4 bokstav b. d) Søkerliste er den listen som viser hvilke barn som har søkt plass i de spesielt tilrettelagte barnehagene. 5. Søknad og frister a) Fastsatt søknadsskjema må benyttes. b) Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Under hovedopptaket kan opptaksmyndigheten i særskilte tilfeller vurdere søknader som er kommet inn etter fristen. c) Foresatte søker plass i den bydelen barnet bor i følge folkeregisteret eller kommer til å bo etter 1. august i søknadsåret. Dokumentasjon av ny adresse må ettersendes. Dersom foresatte er i ferd med å flytte til Oslo kan søknad registreres midlertidig. Tildelingen er betinget av at barnet bor i Oslo på det tidspunktet plassen stilles til disposisjon. 6. Opptakskriterier Forutsetningen for å kunne bli tildelt plass i en spesielt tilrettelagt barnehage er at barnet har fått prioritet i henhold til barnehageloven 9, jf. forskrift av 18. desember 2002 nr om kommunale barnehager, Oslo, 6. Forøvrig tildeles plass etter en skjønnsmessig vurdering av opptaksmyndigheten, basert på barnets særlige behov knyttet til funksjonshemmingen. 7. Opptaket a) Hovedopptaket foretas en gang pr. år, jf. 4 bokstav b. b) Løpende opptak foretas på grunnlag av søkerlisten på det aktuelle tidspunkt, jf. 4 bokstav c, etter en vurdering i henhold til Avslag a) Dersom et barn som fyller hovedkriteriene i 9 i barnehageloven får avslag om plass i spesielt tilrettelagt barnehage, skal barnet gis tilbud om plass i ordinær barnehage i bostedsbydelen. Barnet kan fortsatt stå på søkerliste til en spesielt tilrettelagt barnehage. b) Ved tildeling av plasser ved løpende opptak gis det ikke avslag til de øvrige på søkerlisten. Kapittel IV. Opptaksperiode, permisjon og oppsigelse 9. Opptaksperiode Startdato for de som har fått plass i hovedopptaket vil være i perioden 1. til 31. august. For løpende opptak fastsettes startdato ved det enkelte opptak. Plassen i spesielt tilrettelagt barnehage tildeles for ett år av gangen. I nært samarbeid med barnets foresatte og bostedsbydel, foretar opptaksmyndigheten en vurdering av om barnet gis plass for ytterligere ett år, eller om det er mest hensiktsmessig å gi barnet plass i en ordinær barnehage, jf. 6 i denne forskrift. Dersom opptaksmyndigheten kommer til at barnet ikke lenger skal tilbys plass i spesielt tilrettelagt barnehage, skal barnet gis et tilbud om plass i ordinær barnehage, jf. 8 bokstav a. Unntak er forhold beskrevet i 11. Dersom barnet flytter ut av Oslo kommune beholdes plassen maksimalt ut inneværende barnehageår. Det betales da gjeldende sats for utenbys boende. 10. Permisjon Opptaksmyndigheten kan etter søknad innvilge permisjon fra barnehageplassen i inntil et barnehageår. Permisjonstiden avsluttes 31. juli. 11. Oppsigelse Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig eller muntlig med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden. Mottas oppsigelsen muntlig, skal den skriftlig bekreftes innen en uke med angivelse av sluttdato. Bydelsdirektøren kan si opp plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden dersom det foreligger «vesentlig mislighold» av avtalen. For eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig advarsel for å få anledning til å rette opp forholdet. Som «vesentlig mislighold» regnes: a) dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger gitt av foresatte b) ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling c) ved vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med barnehagen d) dersom avtalt oppholdstid overskrides

7 1. juli Nr e) dersom særskilte forhold gir grunn til det. Bydelsdirektøren kan med 3 måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned foreta en generell oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den enkelte barnehage. Kapittel V. Oppholdsbetaling 12. Betalingsregler Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder, juli er betalingsfri. Dersom det fattes vedtak om økt oppholdsbetaling skal foresatte varsles minst 6 uker før ikrafttredelse. Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen: a) ved barns sykefravær på 4 sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må være dokumentert ved legeattest. b) fra 2. dag ved streiker eller uforskyldt avbrudd fra kommunens side (force majeure). Oppholdsbetalingen løper fra det tidspunkt plassen stilles til disposisjon. Betaling skal skje forskuddsvis. Utenbysboende med plass tildelt i rekrutteringsøyemed betaler gjeldende Oslo-sats. 13. Fastsettelse av oppholdsbetaling Betalingssats for barnehager med åpningstid på 41 timer eller mer fastsettes av Oslo bystyre. For barnehager med kortere oppholdstid fastsettes betalingssatsen av bydelsutvalget. Oppholdsbetaling for kommunal barnehage fastsettes ut fra foresattes inntekt. Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt i henhold til skatteloven kap. 12, samt barnebidrag. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år, som har bodd i ekteskapslignende forhold i minst ett år eller har felles barn. Dersom foresatte er separert eller skilt og bor alene er beregningsgrunnlaget kun dennes inntekt. I de tilfelle der barnet bor fast hos begge foresatte, for eksempel en uke hos hver, beregnes oppholdsbetalingen ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet. 14. Dokumentasjon og endring av sats Foresatte skal ved tildeling av plass levere seneste skatteoppgjør innen en fastsatt frist. Dersom skatteoppgjøret ikke er levert innen denne fristen settes høyeste betalingssats. Dersom skatteoppgjøret leveres etter den fastsatte frist, vil dette gi redusert oppholdsbetaling med virkning fra den påfølgende måned. Opptaksmyndigheten kan til enhver tid kreve nødvendig dokumentasjon fra foresatte for å fastsette beregningsgrunnlaget. Foresatte plikter å melde enhver endring i inntekt som kan ha betydning for oppholdsbetalingen. Endringen sees i forhold til seneste beregningsgrunnlag. Endring gjøres gjeldende fra påfølgende måned. Dersom opplysninger om forhøyet inntekt fremkommer senere, vil den forhøyede betalingssats bli beregnet med tilbakevirkende kraft. 15. Manglende betaling Ved for sen betaling ilegges forsinkelsesrenter. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt, kan det ilegges purregebyr. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso, jf. lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 og inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26 samt inkassoforskriften av 14. juli 1989 nr Foresatte skal varsles om at kravet sendes til inkasso dersom ny betalingsfrist ikke overholdes. Familier med utestående oppholdsbetaling for kommunal barnehage eller barnepark blir ikke tildelt ny barnehageplass før tidligere mellomværende med kommunen er oppgjort. Unntak fra dette kan gjøres for søkere som omfattes av vedtak fra fylkesnemnda i henhold til lov om barneverntjenester. Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser 16. Klage Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket. 17. Endring De rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av denne forskrift kan på ethvert tidspunkt endres av byrådet, også med virkning for nåværende plassinnehavere. 18. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks.

8 13. aug. Nr aug. Nr Forskrift om soner for å bekjempe Infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Åfjord og Roan kommuner, Sør-Trøndelag. Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren for Trøndelag 13. august 2003 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr 26 og forskrift av 4. juli 1991 nr. 509 om forebygging, begrensing og utrydding av sjukdommer hos akvatiske organismer 15. Kunngjort 21. august Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner 1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdommen infeksiøs lakseanemi hos fisk. 2. Virkeområde Forskriften gjelder for bekjempelsessoner henholdsvis i Skjørafjorden og rundt Sør-Kråkøy i Åfjord og Roan kommuner, Sør-Trøndelag som vist med grønt i kartbilag I. Forskriften gjelder for observasjonssonen i nordre del av Åfjord kommune og søndre del av Roan kommune, Sør- Trøndelag som vist med blått i kartbilag I. 3. Definisjoner I forskriften menes med: akvakulturdyr: levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg, fisk: enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium, ILA (infeksiøs lakseanemi): er en virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae, som gir alvorlig sjukdom og dødelighet hos atlantisk laks, laksefisk: fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae, sone: et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging, kontroll eller bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen 4. Overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonen. Det er forbudt å føre akvakulturdyr fra anlegg i sonen ut av bekjempelsessonen uten tillatelse fra fylkesveterinæren for Trøndelag. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri/tilvirkingsanlegg. 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal oversende til distriktsveterinæren ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå. Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal, etter at de er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Distriktsveterinæren skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anleggene skal deretter brakklegges i minimum 6 måneder. Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises distriktsveterinæren ved inspeksjon. 6. Rengjøring av nøter fra anlegg med påvist eller mistanke om ILA Oppdrettsnøter fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra ILA-anlegg atskilt fra nøter fra andre anlegg. Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsessonen skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av fylkesveterinæren. Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer. Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp. 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen, må ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises distriktsveterinæren ved inspeksjon. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet. Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig. Samme forbud gjelder dersom det er et opphold i slaktingen av fisk fra lokaliteten med påvist eller mistanke om forekomst av ILA. Etter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres før det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Distriktsveterinæren skal godkjenne og

9 13. aug. Nr attestere utført vask og desinfeksjon. Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til distriktsveterinæren om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuell for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og distriktsveterinæren i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget. 8. Tiltak ved transport i bekjempelsessonen All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen, skal gå utenfor bekjempelsessonen via ytre lei ut mellom Linesøya og Stokkøya, Åfjord og inn igjen Kaurleia, Roan. Transporter gjennom bekjempelses- og observasjonssonene tillates på betingelse av at bunnventiler stenges når grensene for observasjonssonen passeres (henholdsvis på høyde med Gjæsingen og nord for Utro) og holdes stengt inntil sonene er forlatt. Transporten skal holde størst mulig avstand til slakteriet på Sør-Kråkøy, jf. avmerket seilingslei (rød stiplet linje) på kartbilag I. Fylkesveterinæren kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr fra anlegg i bekjempelsessone slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen(e) må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises distriktsveterinæren ved inspeksjon. Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring. 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring. Kapittel III. Tiltak i observasjonssonen 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i observasjonssonen Matfiskanlegg for laksefisk i observasjonssonen skal oversende til distriktsveterinæren hver 14. dag lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå. 11. Tiltak ved transport i observasjonssonen All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen, skal gå utenfor observasjonssonen via ytre lei ut mellom Linesøya og Stokkøya, Åfjord og inn igjen Kaurleia, Roan. Transporter gjennom observasjons- og bekjempelsessonene tillates på betingelse av at bunnventiler stenges når grensene for observasjonssonen passeres (henholdsvis på høyde med Gjæsingen og nord for Utro) og holdes stengt inntil sonene er forlatt. Transporten skal holde størst mulig avstand til slakteriet på Sør-Kråkøy, jf. avmerket seilingslei (rød stiplet linje) på kartbilag I. Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan treffe tiltak overfor annen transport i observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring. 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i observasjonssonen Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring. Kapittel IV. Sonenes varighet 13. Opphevelse av bekjempelsessone Bekjempelsessonen rundt slakteriet på Sør-Kråkøy oppheves den 24. oktober 2003 og innlemmes fra samme dato i observasjonssonen. Bekjempelsessonen i Skjørafjorden oppheves den 24. desember 2003 og innlemmes fra samme dato i observasjonssonen, jf. kartbilag I. 14. Opphevelse av observasjonssone Observasjonssonen med de innlemmede bekjempelsessonene oppheves 24. desember Kapittel V. Andre bestemmelser 15. Tilsyn og vedtak Når ikke annet er bestemt fører Statens dyrehelsetilsyn distriktsveterinæren tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift. Når ikke annet er bestemt fatter Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren nødvendige enkeltvedtak for å sikre etterlevelsen av denne forskrift.

10 20. mai Nr Dispensasjon Med mindre annet følger av denne forskrift, kan Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen. 17. Tvangsmulkt For å sikre at bestemmelser som er gitt i denne forskrift blir gjennomført, kan Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren fastsette tvangsmulkt til staten. Tvangsmulkten kan fastsettes når overtredelse av forskriften eller overtredelse av enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som myndigheten har fastsatt. Tvangsmulkten kan også fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer eller at den forfaller ved hver overtredelse. Tvangsmulkten ilegges den som er ansvarlig for virksomheten. Er overtredelsen skjedd på vegne av et selskap eller et foretak, skal tvangsmulkten ilegges virksomheten som sådan. Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg. Statens dyrehelsetilsyn fylkesveterinæren kan frafalle påløpt tvangsmulkt. 18. Straffebestemmelser Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Medvirkning er også straffbart. Foreligger særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel i inntil 2 år anvendes, om ikke strengere straffebud får anvendelse. 19. Ikrafttredelse og varighet Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften oppheves den 24. desember Kartbilag I 20. mai Nr Forskrift om renovasjon (VESAR-kommunene), Andebu kommune, Vestfold. Fastsatt i Andebu kommunestyre 20. mai 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 30, 31, 32, 33, 34, 79 og 83. Kunngjort 28. august Kap. 1: Generelle bestemmelser I 1. Formål Forskriften har som formål å ivareta de forpliktelser kommunene er pålagt ved lov og de målsetninger som til enhver tid er nedfelt i kommunale avfallsplaner. Forskrifter er felles for de kommunene der VESAR (jf. definisjoner 3) administrerer innsamling av forbruksavfall.

11 20. mai Nr Virkeområde Forskriften gjelder: Alle boenheter og virksomheter i kommunene hvor det oppstår forbruksavfall. Utplassering av oppsamlingsutstyr, sortering, oppbevaring, innsamling og transport av alle typer avfall som kommunene iht. forurensningsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet til. Fastsettelse og innkreving av avfallsgebyrer. VESAR kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 3. Definisjoner VESAR Vestfold Avfall og Ressurs AS, aksjeselskap eid av 11 Vestfold-kommuner med ansvar for renovasjon og avsetning av forbruksavfall. Avfall kasserte løsøregjenstander eller stoffer i samsvar med definisjoner i 27 i forurensningsloven. Avfallsfraksjon ulike typer avfall som VESAR har bestemt skal sorteres ut og leveres separat. Produksjonsavfall avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall og som ikke hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale renovasjonen. VESAR avgjør til enhver tid hva som skal regnes som produksjonsavfall. Risikoavfall smittefarlig avfall fra helseinstitusjoner, lege- og tannlegekontorer. (F.eks. bandasjer, sprøytespisser mv.) Risikoavfall regnes som forbruksavfall. Forbruksavfall vanlig avfall og også større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger. Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra næringsvirksomhet og tjenesteyting. Stein, jord, bygningsavfall o.l. regnes ikke som forbruksavfall. Følgende avfallsfraksjoner inngår som en del av forbruksavfallet: Restavfall forbruksavfall som det ikke er etablert egne ordninger for. Matavfall rester av mat fra husholdning og storhusholdning. Hageavfall kvister, greiner, planterester og gress som fjernes fra tomta som det oppstår på. Grovavfall store gjenvinnbare fraksjoner som treverk, metaller og møbler som på grunn av størrelse ikke kan behandles sammen med forbruksavfall. EE-avfall elektrisk og elektronisk avfall som definert i Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Kuldemøbler kjøleskap og frysebokser som definert i forskrift om håndtering av kasserte KFK-holdige kuldemøbler. Farlig avfall avfall som ikke kan behandles hensiktsmessig sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall er maling, lim, lakk, olje, plantevernmidler, mv. som er definert i forskrift om farlig avfall. Kildesortering sortering av avfall i ulike kategorier og komponenter etter hvert som det oppstår. Brukes både om hente- og bringesystemer. Gjenvinningsstasjon bemannet, spesielt tilrettelagt stasjon for mottak av alle typer avfall. Returpunkt ubemannet, tilrettelagt stasjon for mottak av bestemte typer sortert avfall. Miljøstasjon returpunkt for farlig avfall. Oppsamlingsenhet stativ med sekk, kildesorteringsskap med bokser, containere eller beholdere hos abonnenter eller på samleplass hvor abonnenten skal legge de enkelte avfallsfraksjoner. Hjemmekompostering biologisk nedbryting og stabilisering av egne matrester, hageavfall og annet organisk nedbrytbart avfall i godkjent isolert beholder. Storhusholdning virksomhet som produserer over 25 kg matavfall pr. uke. Matavfall fra storhusholdninger regnes som forbruksavfall. Abonnent som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av kommunal renovasjonsordning. Ved bortfeste regnes fester som abonnent. Boenhet enhet som brukes eller kan brukes som egen bolig, uavhengig av andre boenheter. Dette innebærer som oftest at boenheten inneholder eget kjøkken. Helårsbolig bolig som er registrert som dette i det sentrale grunneiendom-, adresse- og bygningsregister (GAB). Fritidsbolig bolig som er registrert som dette i det sentrale grunneiendom-, adresse- og bygningsregister (GAB).

12 20. mai Nr Kap. 2: Kommunal innsamling og sortering av avfall 4. Kommunal renovasjonsordning Kommunen skal sørge for innsamling av forbruksavfall, jf. forurensningsloven. VESAR er på vegne av kommunene ansvarlig for innsamling av forbruksavfall som omfattes av renovasjonsordningen. VESAR kan gi tillatelse til at andre står for renovasjonen eller deler av denne. Ingen skal foreta innsamling og transport av forbruksavfall uten VESAR's godkjenning. VESAR kan i særlige tilfeller, på grunnlag av søknad, frita abonnent fra plikten til å benytte renovasjonsordningen. Produksjonsavfall omfattes ikke av den kommunale renovasjonsordningen. Eier skal selv sørge for at avfallet blir transportert og levert til godkjent avfallsmottak. Virksomheter i kommunen plikter å sørge for forsvarlig behandling av sitt avfall i henhold til forurensningsloven. 5. Særskilte tiltak for visse typer avfall For følgende typer forbruksavfall som omfattes av kommunal renovasjon gjelder særlige ordninger som nevnt nedenfor. Farlig avfall skal holdes adskilt fra annet forbruksavfall og leveres ved henting hos abonnenten eller til godkjent mottak av farlig avfall. Virksomheter/småbedrifter med inntil 400 kg. farlig avfall pr. år kan levere i kommunal ordning mot gebyr til betjent mottak der dette deklareres. Hageavfall kan komposteres på egen eiendom, leveres i egen innsamlingsordning eller til godkjent mottak. Grovavfall fra husholdninger skal leveres til godkjent avfallsmottak/gjenvinningsstasjon eller ved egen innsamlingsordning. Risikoavfall fra legekontorer, tannlegekontorer og andre helseinstitusjoner skal leveres i godkjent ordning. Storhusholdninger skal levere matavfall i egen innsamlingsordning til det firma VESAR til enhver tid har avtale med. EE-avfall og kuldemøbler leveres til forhandler eller til kommunalt mottak. Annet avfall som ikke kan leveres gjennom innsamlingsordninger skal leveres direkte til godkjent avfallsmottak/gjenvinningsstasjon. I tettbygd strøk er det ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller i åpne bål. Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen. 6. Abonnentens plikter 6.1. Renovasjonsabonnement Alle eiendommer som faller inn under bestemmelsene om forbruksavfall i denne forskrift skal ha renovasjonsabonnement hos VESAR, og plikter å melde fra til VESAR om endringer som har betydning for abonnementet. Abonnenter som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen skal benytte godkjent oppsamlingsutstyr med tilstrekkelig volum for de avfallsfraksjoner som skal hentes hos abonnenten. VESAR besørger utplassering av oppsamlingsenheter eiet av VESAR. Disse skal kun benyttes til den type avfall de er bestemt for. Abonnenten er økonomiske ansvarlig for enheter som kommer bort, skades eller ødelegges ved skjødesløs behandling Enhetene skal ikke overfylles. Beholderlokk skal være lukket tett til. Avfallssekker skal ikke veie over 25 kg, og sekkekanten må kunne samles til en «snute» for bæring. Avfallet skal ikke pakkes fastere i beholderen enn at det lett kan tømmes. Skarpe gjenstander skal pakkes godt inn eller leveres gjenvinningsstasjon, slik at skader på mennesker og utstyr unngås. Varm aske, eksplosiver og selvantennelig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. Abonnenten har ansvar for renholdet av oppsamlingsenheten Oppstillingsplass for oppsamlingsenheter Oppsamlingsenheter skal plasseres på plant og fast underlag. Det skal avsettes tilstrekkelig rom i lengde, bredde og høyde til oppsamlingsenhetene og tømming av disse. Adkomsten skal være fri for hindringer. Vinterstid skal adkomst og oppstillingsplass være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Beholdere med hjul må plasseres slik at hjulene ikke fryser fast til underlaget. Dette er abonnentens ansvar. Ved innendørs plassering skal godkjent avfallsrom benyttes. Renovatør må få nøkler til låste dører. Avfallsrom skal ha kjøreramper over dørstokker og kanter. Dører skal utstyres med dørstoppere og være brede nok for det utstyret som skal inn og ut av avfallsrommet. Avfallsrom skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass. Gulv skal være i terrenghøyde. Enhetene skal plasseres og vedlikeholdes slik at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper for abonnent, renovatør og omgivelser. Oppsamlingsenheter skal plasseres slik at avstanden til godkjent kjørbar vei ikke overstiger 15 meter fra veikant. Dette kan etter vedtak fravikes i egne differensierte gebyrsatser Deling av oppsamlingsenheter VESAR kan henvise abonnenter til å benytte felles oppsamlingsenheter i områder hvor dette er hensiktsmessig. To eller flere abonnenter kan etter godkjenning dele felles oppsamlingsenheter. Størrelse og

13 20. mai Nr type enheter bestemmes av VESAR. Bruk og plassering av felles oppsamlingsenheter gjelder som ovenstående Sortering av avfall Abonnenten plikter å sortere og levere forbruksavfall i henhold til etablert innsamlingsordning og bestemmelser fastsatt av VESAR. VESAR kan innføre nye og/eller endre eksisterende leverings- og sorteringsrutiner. Abonnenten skal påse at avfallsfraksjonene er så rene som mulig. Avfallsfraksjoner skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt. Avfall som det ikke er etablert henteordning for skal leveres sortert til godkjent mottak. VESAR kan kontrollere om avfallet er riktig sortert. Ved manglende sortering kan VESAR nekte å tømme eller sørge for sortering for abonnentens regning Hjemmekompostering Abonnenter som har egnet plass kan etter søknad inngå avtale om hjemmekompostering. Sameier og borettslag kan gå sammen om felles kompostbinge. Komposteringen skal foregå på en hygienisk og renslig måte som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Kun isolerte kompostbinger godkjent av VESAR skal benyttes. Abonnenten må selv anskaffe egnet beholder. Abonnenter som kan dokumentere at de kan benytte matavfall fra egen husholdning til fôr i husdyrproduksjon vil etter søknad innvilges fritak fra levering av matrester Kjørbar vei Med kjørbar vei menes vei som har snuplass og dessuten bredde, kurvatur, stigningsforhold og styrke til å tåle akseltrykk på 8 tonn. Snuplass må være anlagt minst tilsvarende krav for lastebil type LL. Kjørbar vei skal ha fri bredde minimum 3 meter, fri høyde minimum 4 meter og kjørebane med en bredde på minimum 2,5 meter. Det skal i hovedsak kjøres etter offentlig vei. I tvilstilfelle er det VESAR som avgjør om veien er kjørbar. Vinterstid må private veier og snuplasser være brøytet/strødd. Dette er et privat ansvar. Veien må vedlikeholdes. 7. Renovasjon av fritidsboliger Fritidsboliger inngår i kommunal renovasjonsordning og omfattes av denne forskrift. VESAR kan pålegge felles oppsamlingsenheter og felles oppstillingsplass i områder med fritidsboliger. Det gjelder ingen avstandsbegrensning frem til samleplass. Oppsamlingsenheter for avfall fra fritidsboliger tømmes i sommerhalvåret. Tidsperioden for renovasjon i fritidsbebyggelse fastsettes av VESAR i utfyllende bestemmelser. 8. Kommunens plikter Under transport skal avfall og utstyr (avfallssekker, matavfallsposer, annet utstyr) på renovasjonsbilen sikres slik at det ikke faller av. kommunen skal sørge for at avfall i oppsamlingsenheter hentes dersom ikke annet er avtalt. Der det finnes beholdere med hjul skal disse trilles frem til bilen. Dør på stativer og skap skal være lukket etter tømming. Beholdere skal trilles tilbake på plass og plasseres rett vei med lokket lukket. Grinder, porter og dører skal lukkes og dersom avtalt også låses. Den som samler inn forbruksavfall er pliktig å ta med avfall som inngår i renovasjonsordningen og som er lagt i oppsamlingsenhetene. Avfallet skal hentes regelmessig og følge utdelt tømmekalender. Kommunen fastsetter hentehyppighet. Det skal deles ut nødvendig forbruksmateriell som avfallssekker og matavfallsposer. Innsamling av avfall skal skje slik at abonnenten ikke unødig sjeneres av søl, støv, lukt og støy. For transport gjelder Vegtrafikkloven. Innsamling av avfall skal foregå mellom kl og Det skal ikke hentes avfall helligdager og offentlige høytidsdager. Kommunens plikter etter denne bestemmelse skal utføres av VESAR eller den renovatør som utfører tjenester på vegne av VESAR. Kap. 3: Renovasjonsgebyrer 9. Renovasjonsgebyrer Abonnenten betaler renovasjonsgebyr for tjenester som inngår i den kommunale renovasjonsordningen i henhold til de gebyrvedtak som til enhver tid gjelder. Kommunestyret fastsetter kommunens renovasjonsgebyrer. Gebyret skal dekke alle kostnader kommunene har med avfallshåndtering, inkl. farlig avfall fra husholdningene og drift av returpunkt, miljøstasjoner o.l. Prisgrunnlag for differensierte avfallsgebyr eks. kommunens øvrige kostnader til renovasjon utarbeides av VESAR. Fakturering skjer slik kommunen bestemmer. Gebyrstørrelser for avfall som leveres gjenvinningsstasjoner administrert av VESAR, fastsettes av VESAR. Kommunen fastsetter tilleggsgebyr som kan ilegges dersom VESAR påføres ekstra kostnader på grunn av feil bruk av oppsamlingsenheter. Retningslinjer for tilleggsgebyr ved manglende sortering eller renhold av innsamlingsutstyr utarbeides av VESAR og fastsettes i årlig gebyrvedtak. VESAR kan pålegge tilleggsgebyr i enkelttilfeller. Ved deling av oppsamlingsenheter vil hver enkelt abonnent stå ansvarlig for sin andel av ekstragebyret.

14 24. juni Nr Utstyr som er ødelagt på grunn av skjødesløs behandling skal erstattes av abonnenten. Unntak er uhell ved tømming og naturlig slitasje. Kap. 4: Avsluttende bestemmelser 10. Klage Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 bokstav b og forurensningsloven 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Klagen sendes til VESAR. Dersom klage på enkeltvedtak ikke blir tatt til følge av VESAR, skal klagen oversendes kommunen til avgjørelse. 11. Erstatning/straff Abonnenten kan bli erstatningspliktig dersom det oppstår skade på renovatøren eller materiellet, og disse skadene beviselig kan tilbakeføres til misbruk av renovasjonsordningen fra abonnentens side. Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens Unntak og dispensasjoner VESAR kan gi dispensasjon fra denne forskriften overfor enkeltabonnenter eller bestemte områder dersom rimelige grunner tilsier det. Dette etter skriftlig søknad som behandles av VESAR. Midlertidig fritak for renovasjonsplikt kan etter søknad gis dersom eiendommen er dokumentert ubebodd i mer enn 1/2 år. Fritak opphører automatisk ved fritaksperiodens utløp dersom søknad om ytterligere fritak ikke foreligger. Det kan gis adgang til å dispensere fra renovasjonsforskriftens bestemmelser i forbindelse med prøveordninger for alternativ renovasjon. Avfallsgebyr med påløpne renter og andre omkostninger er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens 6.1. Om renteplikt ved for sen innbetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen 26 og Delegering Den myndighet som i denne forskrift er lagt til VESAR, er gitt med hjemmel i forurensningslovens 83. Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til VESAR: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. II Forskrift av 29. oktober 1996 nr for renovasjon, Andebu kommune, Vestfold, oppheves. 24. juni Nr Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier kommune, Buskerud. Fastsatt av Lier kommune 24. juni 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001, samt lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 4a 1. Se også lov av 16. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Kunngjort 28. august Formål Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 2. Virkeområde Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser. 3. Definisjoner I denne forskrift menes med: Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven. 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens Unntak fra forbudet Følgende brenning skal likevel være tillatt, så fremt det ikke medfører brudd på brann- og eksplosjonsvernloven: a) åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser, b) brenning av avfallsvirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke, c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytte,

15 25. juni Nr d) brenning av kun tørt hageavfall utenfor sentrumsområder og boligområder; alternativ som kompostering eller innlevering til Lier gjenvinningsstasjon bør vurderes. e) St. Hansbål, samt andre typer åpne bål. Avfall som bildekk, trykkimpregnert tre, malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale, er ikke tillatt brukt på forannevnte bål. f) ranke- og flatebrenning i skogbruket; gjelder kun brenning av skogsavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven 32. g) halmbrenning i jordbruket; gjelder kun åpen brenning av halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven 32. h) brenning av tørt beskjæringsavfall fra frukthager, på egnet sted. 6. Dispensasjon Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i 4 etter skriftlig søknad. 7. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. 8. Klage Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til klagenemnden Lier kommune, eller til Fylkesmannen i Buskerud dersom vedtaket er fattet av kommunestyret. 9. Straff Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven Kommunen kan gi pålegg om tiltak ved brudd på forskriften og følge opp dette med tvangsmulkt og eventuelt umiddelbar gjennomføring. Brenning i strid med forskriften vil være straffbart etter forurensingsloven 78. Kommunen kan gi pålegg om å avstå fra eller stoppe brenning og om nødvendig følge dem opp med tvangsmulkt for å få dem gjennomført. Haster det med tiltak, kan kommunen gjennomføre tiltakene selv og kreve kostnadene dekket av den som har ansvar for forurensingen. Se forurensingsloven 73 og Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft fra 1. september juni Nr Forskrift om parkeringsvedtekter for områder omfattet av KDP Strandsonen og reguleringsplan for Åkersvikvegen, Hamar kommune, Hedmark. Fastsatt av Hamar kommunestyre 25. juni 2003 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr Kunngjort 28. august Kommunedelplan for Strandsonen (gjelder kun 1, 2, 3 og 4). 1. Generelle bestemmelser 1.1 Det skal legges til rette for sambruk og fellesløsninger. Dette må reguleres i egne tinglyse avtaler. 1.2 Minst 5% av parkeringsplassene skal være reservert bevegelseshemmede. Disse skal kunne anlegges på bakkeplan. 1.3 P-hus skal anlegges i tilknytning til offentlig veg. 1.4 Parkeringsanlegg skal tilpasses områdets kvartalsstruktur både funksjonelt, volummessig, estetisk/fasade og materialbruk. 1.5 Drift av p-hus og øvrig parkering samt midlertidige parkeringsløsninger skal dekkes av brukere av parkeringsplasser. 1.6 For utforming av permanente parkeringsplasser henvises til Håndbok 017, «Veg- og gateutforming», Statens Vegvesen Vegdirektoratet, 1992 og «Håndbok om fysiske løsninger for sykkeltrafikk», Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Normene skiller ikke på innendørs eller utendørs parkering. I særskilte tilfeller kan derimot Det faste utvalg for plansaker pålegge bestemte løsninger i byggesaken. Det skal avsettes tilstrekkelig plass for lasting/lossing og manøvrering. Sykkelparkering anbefales utført med overbygg. 1.7 Parkeringskravet må ikke løses fullt ut i det enkelte prosjekt, men kan dekkes av plasser utenfor prosjektet. Det er en forutsetning at disse plassene er bygd eller er under bygging, og at det manglende antall parkeringsplasser er sikret med tinglyst avtale. Det presiseres at som tinglyst erstatningsplass godtas kun parkeringsanlegg av permanent karakter. Det kan imidlertid i spesielle tilfeller godtas midlertidige løsninger for de plassene som er forutsatt opparbeidet i p-hus. 2. Konkrete krav 2.1 For bolig, kontor og forretninger er normen minimum 12 plasser pr m 2 (BRA). Ved sambruk er normen minimum 10 plasser pr m 2 (BRA). 2.2 Det skal være minimum 15 sykkelplasser pr m 2 bebyggelse for bolig. Andre formål skal minimum ha 6 sykkelplasser pr m 2.

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Utgitt 1. februar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen Innhold Side Forskrifter 2003 April 24. Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2001 Side 1-43 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 4. april 2001 Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 18. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl.

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. juni 2009 Innhold Side Forskrifter 2006 Nov. 2007 Mars Mars 23. Forskrift om kommunal renovasjon for

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt. 6 2. ledd). Gitt

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Utgitt 3. februar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2007 Des. 18. Forskrift

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Spesialrapport juss Utg.1/2005 NRF - des 2005 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene Avfall, renovasjon og forurensning.

Detaljer

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 3. mai 2012 Innhold Side Forskrifter 2010 Des. 14. Forskrift om unntak frå tidsfrist i saker som krev oppmålingsforretning,

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer