Protokoll fra Ordinært årsmøte Tverrlia 2 Hytteforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Ordinært årsmøte Tverrlia 2 Hytteforening"

Transkript

1 Protokoll fra Ordinært årsmøte Tverrlia 2 Hytteforening Møtested: Møtetid: Tilstede: Golfkafren lo.september2}ll Registreringen ved ankomst til møtet viste 35 stemmeberettigede inklusiv fullmalcter. I tillegg møtte en del andre tilknyttet h tefeltet. Styrets leder Lene Spilde Hasaas ønsket innledningsvis alle velkomne til arsmøtet og takket hjertelig for dugnadsinnsatsen tidligere på dagen. Styrets planlagte arbeidsoppgaver var glennomført i sin helhet Sâk 1 Konstituering av møtet: 1.1 Registrering av fremmøtte og fullmakter. Det ble registret 35 stemmeberettigede inkl 11 fullmakter 1.2 Innkalling til møtet ble godkjent 1.3 Dagsorden ble godkjent 1.4 Ole-Ludvik Kleven ble valgt som referent 1.5 Jens Petter Søderblom og Thor Bergli ble valgt til å underskreve protokollen sammen med møteleder 1.6 Sfyrets leder ble valgt til å lede arsmøtet Styrets leder nevnte i forkant av behandlingen av årsberetningen at styret avslutningsvis i årsmøtet ønsket å gi en del informasjon om aktuelle saker. Sak 2 Styrets årsrapport Styrets årsberetning for perioden0l.07.20l var sendt hytteeierne på forhand sammen med innkallingen til møtet. Styrets leder gikk igjennom årsberetningen og kommenterte de enkelte punkter nærrnere. I forbindelse med årsrapporten kom man i den etterfølgende diskusjonen bl.a. inn pä #alingdal Breiband og de planlagte tilbud til hyttefeltet fra bedriften,ønskelig at dumper i tilføringstrasèene til alpinanlegget ble utbedret. Tilføringstrasèene er også smale og derfor vanskelige arbeidsmessig for løypemannskapene Styret besvarte spørsmål og kornmentarer. Vedtak Styrets årsberetning for perioden 0 I I I 1 godkj ennes '-sl-l

2 Sak 3 Årsregnskap Ärsregnskapet var sendt hytteforeningens medlemmer sammen med innkallingen til møtet. Styremedlem Espen Fiane redegjorde nærmere for en del poster i regnskapet og kom i sin giermomgang bl.a. inn på:,snøbrøytingen og viktigheten av å ha tilstrekkelige budsjetheserver da kostnadene kan variere mye,kostnadene ved oppkj ønngav skiløyper og vedlikehold av disse,viktigheten av ãhagode avtaler i god tid foran hver sesong,tomter som ikke er bebygget og hvor eierne har liten forstaelse for at de skal betale velavgift Regnskapet viser et overskudd på kr ,- Det ble orientert om at regnskapet var revidert. I den etterfølgende diskusjonen kom man bl.a inn på:,re gnskapets kundefordringer Styret orienterte i denne forbindelse om at det var 3 aktuelle saker knyttet kundefordringer. En av disse sakene var løst mens de 2 øvnge for tiden synes å være noe fastlåst. Det er ikke mulig for hytteforeningen å anvende rettslig inkasso i relasjon til disse 2 sakene da det foreligger et tvisteforhold. Ä,rsregnskapet for perioden I I godkjennes Sak 4 Budsjett Styrets forslag til budsjett var sendt hytteeierne på forhand som vedlegg til saklisten Styremedlem Espen Fiane orienterte om at det stort sett var en videreføring av budsjetlregnskap fra foregående periode og kommenterte derfor bare de største postene i budsjett - se poster omtalt under sak 3 Budsjettet viser et overskudd på kr ,- Det var ingen spørsmål til budsjettet Vedtak Budsþtt for 0l.A7.20 I Ot2 godkjennes [tç T7 LW

3 +#Te Let Sak 5 Valg Medlemmene hadde som bilag til saklisten fätt tilsendt valgkomitèens innstilling til ny.tt styre mcd varar edlemmer. Følgende valg ble gjennomfør.t: Sfyret På valg var: Hans {hristian Finstad -tar gjenvalg Aslak Hagen Lene Spilde Hasaas -tar ikke gjenvalg -tar gjenvalg til styret men ikke til styreledervervet Valgt for 2 år ble: Hans Christian Finstad Lene Spilde Hasaas Jan Gunnar Ness Styreleder: Valgt for 1 år ble: Paal Leveraas Styrets varamedlemmer: På valg var: Trond Bøe- tar gienvalg som varamedlem Valgt for 2 år ble: Trond Bøe Valgkomitèen Alle valgkomitèens medlemmer bie valg /gjenvalgt for 2 âtr i Ingen av valgkomitèens medlemmer var derfor på valg.

4 Som styrets leder hadde orientert om i begynnelsen av årsmøtet ble det etter avsluttet arsmøtet redegjort for noen aktuelle saker. Disse sakene var: Tverrlia 4 Som det fremgar av styrets årsberetning har styret vært engasjert i diskusjonen om en ny utbygging av h rttefeltet - Tverrlia 4. Den planlagte nye utvidelsen av hyttefeltet ligger helt i øverst i hyttefeltet og nær området der skiløypene begynner mot fiellet. I forbindelse med disse diskusjonene har styret gitt uttrykk for at det ikke vil være aktuelt å bruke nåværende hovedvei gjerurom hyttefeltet for anleggstrafrkk på grunn av trafikkbelastning, støy og støvplage. Styrets leder nevnte innledningsvis i diskusjonen at styret ikke var i mot den planlagte utbyggingen til Hans Tandberg men i mot anleggstraf,rkken som nødvendigvis vil bli en del av konsekvensene ved utbyggingen Styremedlem Aslak Hagen viste kart over området og nevnte i den forbindelse at trafikk av store anleggsmaskiner over hyttefeltet er nesten uholdbart. Det å unngå fremtidig anleggstrafikk var en viktig begrunnelse ved ervervelsen av fellesarealene. Det finnes alternative løsninger for å komme seg opp til det planlagte utbyggingsområdet. Da Tvenlia 2 ble utbygget brukte man heller ikke veieanleggene som var kn rttet til Tvenlia I Flans Tandberg orienterfe nælmere om utbyggingen og sin vurdering av anleggsperioden og giennomføringen av denne. Han kom i sin redegjørelse bl.a. inn på,golfbanen har vært en krevende investering og det er vanskelig å ñ driften i balanse. Vi har behov for å øke inntektsgrunnlaget.,tverrlia 4 vil representere 30 til 40 tomter,forstår at det kan være problemer med anleggstrafikken, men en betydelig del av problemene kan minimaliseres ved at anleggstrafikken tas bort fra helgene - kan også avtale at fredagene inngar i forbudet mot anleggstrafikk,det var et arbeidsuhell at jeg undertegnet papirene slik megleren hadde utarbeidet de,det blir ingen kryssing av atkomst til fiellet og bare en kryssing av av elv.,2-4hytteenheter er planlagt utbygd pr år - det blir lite støy av dette,tverrlia I,2 og3 har fatomter igjen - nytt felt er derfor ønskelig,tverrlia 4 ser ut til å bli godkjent. Men det kan bli aktuelt med litt mindre hytter. I den etterfølgende diskusjonell val det et betydelig engasjement og mangc hadde ordet. Dct ble bl.a. nevnt:,vi må vurdere støne belastning på nåværende vei mot altemativet å ødelegge ei ny og uberørt skogli,kommer det Tverrlia 5 og 6 også? Kanskje ennå mer?,hva blir kostnadsbelastningen pr tomt ved å bygge ny vei, Hva med å legge fast dekke på nåværende vei for å stoppe støvplagen? ùé 7þ Lstf

5 ,Ny vei kraftig inngrep i fin natur.,hvor stor må infrastrukturen være for å få mer fasiliteter på området? Vi har fortsatt ikke stolheis - skulle ønske at det også var en liten butikk her.,infrastrukfuren viktig for verdien på hyttene,støtter sfiet - vanskelig å overskue konsekvensene av å åpne for anleggstrafikk på veien.,nytt hyttefelt ikke noe problem - må ikke ødelegge mer av naturen,risiko for at det kommer flere hyttefelt,asfalt vil gi høyere fart,støtter styret. Men ønsker fast dekke fremfor à ødetegge mer natur,bygger ut vårt friområde.,blir det forlengelse av hyttefeltet ved golfbanen?,det kan ikke vår oppgave âløse trasèvalget til det nye hyttefeltet Det vil koste 1ü ,- pr k n ny vei og veilengden blir ca 2 km. Tverrlia 3 vil bli mest berørt ved ny veitrasè til Tverrlia 4 Hans Tandberg kommenterte en del av innleggene og nevnte bl.a,kan ikke si så mye om eventuelle fremtidige utbygginger - vi har også et familiemessig generasj onsskift e fore stående.,salte veien mot støvplage i anleggsperioden kan være en del av avtalen,ved eventuelt fast dekke kan det etableres fartsdumpere.,skiløypa vil starte på samme sted som i dag - ingen vei vil krysse denne.,det blir ingen anleggstrafikk nar dere er på hyttene om helgene - det kan inngå i min avtale med entreprenørene,vedrørende hynefeltet ved golfbanen er det allerede godkjent videre utbygging. Styrets leder nevnte avslutningsvis at styret vil videreføre arbeidet og dialogen med Hans Tandberg i denne saken. Om nødvendig vil styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Trondrudvegen Aslak Hagen orienterte og nevnte bl.a.,trondrudvegen går fra Rukkedal til Alpinsenteret,Vedrørende årsavgift til Trondrudveien betaler Nystølen hyttefelt for 3 deler, Bøgaseth hyttefelt for 4 deler og hyttefeltene Natten, Tverrlia I og2 for 5 deler,vegkryssene lil Nystølen og Bøgaset skal oppgrade.res,det er viktig at styret beholder en plass i styret for Trondrudvegen slik som nå. Det er derfor viktig at noen i styret i Tverrlia 2 Hytteforening overtar Aslak Hagen nåværende plass i styret. w7ø LtÌt

6 Over{øring av Tverrlia 3 til Tverrlia 2 Espen Fiane sa i sin orientering at Tverlia 3 muligens ikke blir overførttil Tverrlia 2 slik styret og arsmøte tidligere har forutsatt. Hans Tandberg ønsker ikke lengre å bifalle avtalen om at fe.llesarealene i Tverrlia 3 blir overført til Tverrlia 2. Hjemmelshaver til fellesarealene i Tverrlia 3 er Hans Tandberg og den fonnelle overskjøting av arealene gjenstår. Hans Tandbetg ga i en kommentar uttrykk for at han ikke kunne gjøre samme feil en gang til ved å overføre fellesarealer til hytteforeningen. Styret vil videreføre dialogen med Hans Tandberg og følger saken videre opp Stcin*r Redegård Yngve Pettersen orienterte om at Steinar Rodegård var gåúl bort og holdt en kort minnetale. Styret hadde i den forbindelse bevilget kr 5.000,- til kreftforeningen. Yngve Pettersen anmodet om I min stillhet i forbindelse med kunngjørelsen av Steinar Rodegård sin bortgang Ny daglig leder er: Kenneth Rodegård Avslutning Styrets leder takket for fremmøte og et godt og saklig engasjement. Hun ga til sist ordet til Yngve Pettersen som takket Aslak Hagen for innsatsen som mangeårig tillitsvalgt i hyfteforeningen, hvorav fle e ar som styrets leder, og overrakte i den forbindelse en oppmerksomhet. møteleder Ctþ Arkiv: Ärsmøe 2011 i Tvenlia 2 Hytteforening - protokoll

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Bergsgrende Hytteeierforening VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING

Bergsgrende Hytteeierforening VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING (Oppdatert med vedtatte endringer fra årsmøte 2007) Mellom deltakerne i Bergsgrende Hytteeierforening er det i dag inngått sådan avtale: 1. Foreningens navn

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Møtedato 29.04.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Etterstad videregående skole Tilstede var 64 andelseiere Og 14 med fullmakt til sammen 74 stemmeberettigede

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015.

BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015. BRF Innsekten Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015. 1. Åpning Styreleder Petter Rødsten ønsket velkommen til den 15 generalforsamling. Sted: Riksbyggen, Carlbecksvägen, Mariestad, Møtet startet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole

Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole 1 Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole Agenda: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer