Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3"

Transkript

1 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus side 1

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: AIO Kontroll: Dato: Alta nærsykehus side 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn Alta nærsykehus Kontrahering av byggearbeid Prosjektets utfordringer Samarbeidspartnere i anskaffelsesprosessene Innovative offentlige anskaffelser Om Nasjonalt program for leverandørutvikling Anskaffelse av utstyr til vestibylebygget/e Program for dialogkonferanser Påmelding til dialogkonferanse i Alta 25. september Alta nærsykehus side 3

4 Innledning og bakgrunn Finnmarkssykehuset HF er byggherre for Alta nærsykehus, som skal bygges i to faser. Første fase er riving og bygging av vestibylebygget/e3 med ca kvm brutto. Fase 2 er å bygge nytt nærsykehusbygg, med ca kvm brutto. I tillegg skal ca 1000 kvm brutto i dagens sykehuslokaler ombygges. Den første entreprisen er riving og bygging av vestibylebygget/e3. Fase 2 for Alta nærsykehus innholder bygging av selve sykehusbygget og noe ombygging. Sykehusbygget og omsorgsenteret til Alta kommune vil utlyses omtrent samtidig og som separate konkurranser. Det gode samarbeidet vil fortsette og det vil benyttes samme metodikk og dialog med leverandører som for vestibylebygget/e3. Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF bruker om hverandre og eier ulike deler av Alta helsesenter. Samarbeidet har i mange år vært omtalt som Altamodellen, som nå får en overgang til Alta nærsykehus. Alta kommune vil bygge et stort omsorgssenter og Finnmarkssykehuset vil bygge ut nærsykehuset i løpet av de neste årene. Prosjektet Alta nærsykehus forventes å stå ferdig i løpet 2018/2019. Alta kommune og Finnmarkssykehuset samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling, og det er derfor naturlig da samarbeid og samhandling foregår i mange deler av planleggingen og videre i byggeperioden. Fase 1, riving av vestibylebygget /E3 og byggearbeidet planlegges å kontraheres med sikte på byggestart tidlig vinter Byggherren vil gjennomføre dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Konferansen holdes i Alta 25. september Se program og informasjon om påmelding nedenfor. Til denne konferansen inviteres leverandører som vil bli bedre kjent med konkurranser om bygging og utstyrsleveranser. Under konferansen vil det gis informasjon om det samlede prosjektet og spesielt om arbeidet med den første entreprisen som gjelder vestibylebygget/e3 og de utfordringer byggherren ønsker løst. Det inviteres til dialog om og innspill til prosessen videre. Denne konferansen er også en utmerket anledning for å knytte kontakter mellom ulike leverandører som hver for seg kan ha ulike bidrag til den samlede leveransen. Det vil dernest bli gjennomført «en-til-en»- møter der de som ønsker det kan ha direkte dialog med prosjektledelsen på «tomannshånd», og der leverandørene kan ta opp de spørsmål og komme med de innspill de ønsker, samt svare ut spørsmål oppdragsgiver ønsker innspill på, med sikte på den videre kontraheringsprosessen. Det må treffes timeavtale om slike «en-til-en»- møter. Se nærmere informasjon nedenfor. «En-til-en»- møter med prosjektledelsen tilbys på Alta helsesenter 7. og 8. oktober Se nærmere informasjon nedenfor. Alta nærsykehus side 4

5 1 Alta nærsykehus Dagens situasjonsbilde Fremtidens situasjonsplan, skisse Finnmarkssykehuset HF skal bygge nytt nærsykehus i Alta. Byggherre og prosjekteier har innledet samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling om innovative offentlige anskaffelser. Behovet for innovasjon gjelder særlig kontrakter for byggearbeid og anskaffelse av sykehusutstyr til byggeprosjektet. Alta helsesenter ble bygget i 1976, med intensjon om å romme «alt» av helse- og sosialtjenester - fra tannlege og sosialkontor, til fysioterapi, legesenter, sykestue, sykehjem, fødestue og mye mer. Utviklingen har ført til at noen enheter er flyttet ut, mens andre har fått større plass. Ved årtusenskiftet ble helsesenteret betydelig oppgradert og utvidet. Under begrepet Altamodellen utviklet tjenestetilbudet seg, og spesialisthelsetjenesten utvidet sin aktivitet på senteret. Behovet og aktiviteten vokste videre, og i 2014 vedtok Helse Nord RHF å øke spesialisthelsetjenestens tilstedeværelse ytterligere. Som følge av dette besluttet Finnmarkssykehuset å utvide sitt areal og aktivitet under betegnelsen Alta Nærsykehus, med byggestart i Erfaringer fra Alta Helsesenter og Altamodellen var sentrale under utformingen av Samhandlingsreformen fra 2008 og framover. Prosjekteier og byggherre er Finnmarkssykehuset HF, et helseforetak som eies av Helse Nord RHF og som betjener befolkningen i Finnmark. Det er opprettet en prosjektorganisasjon med styringsgruppe som ledes av Helse Nord RHF frem til avsluttet forprosjekt. Deretter vil dir. ved Finnmarkssykehuset HF overta lederansvaret i styringsgruppen og er byggherre og eier av prosjektet. 2 Kontrahering av byggearbeid Organisering av byggearbeidet er ikke endelig avklart. Dette blir det tatt stilling til i løpet av høsten 2015, etter at prosjektet har gjennomført dialogkonferanse. Entreprisen for vestibylebygget/e3 omfatter riving og bygging. Bygging av vestibylebygget/e3 utgjør ca brutto kvm. Finnmarkssykehuset vil stå for kostnader knyttet til nybygg og Alta kommune vil bære kostnadene for riving av dagens Alta nærsykehus side 5

6 E3. Alta kommune vi stå som eier av kjelleren i E3. Bygging og riving vil kunngjøres som en felles entreprise. Det skal rives ned til kjeller. Ombygging av kjeller, samt nybygg fra og med 1. til og med 2. etasje. Prosjektledelsen har lagt en foreløpig strategi for kontrahering av byggearbeid, men det presiseres at dette skal avgjøres først etter at dialogkonferansen (se nedenfor) er avholdt. Den foreløpige planen er omtrent slik: Inndeling av byggearbeidet i to faser. Entreprise for fase 1, vestibylebygg/e3 vil bl.a. inneholde riving av bygg E3 (skal bæres av Alta kommune). Kjeller blir stående igjen. Prosjektet inkluderer noe ombygging i kjeller og nybygg etableres fra og med 1. etasje. Bygget inneholder blant annet møtesenter, kantine/kafe og vestibyle. Fase 2 bygging av sykehusbygg og noe ombygging, vil vi komme tilbake til med en egen kunngjøring. Anskaffelsesprosessen for vestibylebygget/e3 vil starte opp medio september Kunngjøring i Doffin/TED for vestibylebygget/e3 vil antagelig gjøres ultimo november Byggetid for vestibylebygget/e3 er satt til 1 år. 3 Prosjektets utfordringer Prosjektet har noen generelle utfordringer som i ethvert sykehusprosjekt: Omfattende krav til funksjoner og teknikk: pasientsikkerhet, arbeidsmiljø, ytre miljø (herunder lavt energiforbruk) samt krav til effektiv driftsøkonomi. Strenge krav til prosjektorganisering og styring for overholdelse av rammer. Når prosjektet skal styres, så vil særlig følgende kriterier bli vektlagt, i prioritert rekkefølge: kvalitet, kostnad og tid (der tid har vesentlig effekt også på kostnad). I tillegg har vestibylebygget/e3 utfordringer som er særlig fremtredende: Meget stram kostnadsramme sammenholdt med foreliggende kalkyler. Kostnadsrammen inkluderer margin for usikkerhet, løpende prisutvikling samt finansieringskostnader. Det betyr at prosjektets framdrift blir et vesentlig element i prosjektstrategien fordi «tid er penger». I tillegg blir det viktig så tidlig som mulig å avklare prosjektets usikkerhet, slik at avsatt margin kan frigjøres til andre formål. Alta nærsykehus side 6

7 Tekniske utfordringer i E3. Å bygge videre på eksisterende konstruksjoner innebærer alltid en større risiko enn når man kan bygge et komplett nybygg. Det er gjort overslagsberegninger som viser at det ved bruk av forsterkninger, vil være mulig å bygge videre på eksisterende konstruksjoner. Utfordringene skal løses i en region der det er lenge mellom hver gang det bygges sykehus, og prosjektet ønsker å undersøke mulighetene for leverandørutvikling med sikte på å takle utfordringene på en god måte. Som i andre sykehusprosjekter, inngår mange ulike tekniske anlegg og systemer. Ofte er det et eget anlegg for hvert enkelt funksjonsbehov, med mange parallelle anlegg og systemer. Prosjektet er derfor interessert i utvikling av systemer som i større grad integrerer de ulike anleggene og utnytter ressurser i større systemer. Prosjektet har flere utfordringer, som vil bli nærmere redegjort for under dialogkonferansen. Som input til konferansen kan vi nevne noen: Krav til kvalitet, (funksjonalitet, teknikk, estetikk, miljø mv.) skal forenes med en meget stram kostnadsramme. Premissene for kostnadsrammen er slik at «tid er penger». Det vil si at en mest mulig effektiv framdrift av planleggings- og byggearbeidet er vesentlig for overholdelse av kostnadsrammen. Finnes det andre måter enn de velkjente å organisere byggeprosessen på, og finnes det andre måter å bygge på enn de tradisjonelle i sykehusbygg? Hvordan kan anskaffelsesprosessen legges opp for å muliggjøre andre måter å kontrahere og bygge på enn det som er vanlig? Hvordan kan mange parallelle tekniske anlegg og systemer for å betjene ulike funksjonskrav, forenes og samordnes på en bedre måte? 4 Samarbeidspartnere i anskaffelsesprosessene 4.1 Innovative offentlige anskaffelser Dette benevnes som innovative offentlige anskaffelser, hvor målet er å samhandle med leverandørene for å få frem de beste løsninger på de utfordringer oppdragsgiver har i anskaffelsen. Oppdragsgiver ber om innspill fra leverandørene på løsninger i forkant, slik at oppdragsgiver kan ta med seg disse innspillene videre i prosessen til fordel for et bedre konkurransegrunnlag og en mest mulig egnet anskaffelsesprosedyre som til sammen løser de utfordringer oppdragsgiver har i denne anskaffelsen. Oppdragsgiver har behov for mer innsikt i leverandørbransjen for å finne ut hva som er mulig og hva som eventuelt ikke er mulig. Med god formidling av behov og utfordringer har oppdragsgiver forventninger om at dette stimulerer næringslivet til nytenking og til å komme fram til løsninger som gjør bygging av Alta nærsykehus mulig innenfor de rammer som er gitt. Invitasjonen til dialog Alta nærsykehus side 7

8 gir interesserte leverandører en unik posisjoneringsmulighet og til å åpne opp for egne løsninger, samt til å påvirke anskaffelsesprosessen videre. 4.2 Om Nasjonalt program for leverandørutvikling Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes organisasjon (KS) og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) driver Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet gjennomføres som et partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, departementer, statlige virksomheter, kommuner og næringslivet. Programmets visjon er å dra nytte av offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Bedre dialog vil gi økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan innovative offentlige anskaffelser kan gjennomføres og å få fram hvilken nytte dette gir, både for oppdragsgiver og leverandører. Programmet vil bistå oppdragsgivere med metodekunnskap, markedsføring/mobilisering av næringslivet og fasilitering av dialogaktiviteter. I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling vil det arrangeres en dialogkonferanse for interesserte leverandører. Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører i byggebransjen. Det er ønskelig å etablere en tidlig dialog med markedet for å presentere prosjektets behov nærmere, for å informere markedet og få markedets umiddelbarere respons på behovet og på prosjektets spesielle utfordringer. Det vil deretter gis mulighet for å delta på korte en-til-en-møter mellom leverandører og prosjektet. I det videre arbeidet vil programmets metodikk anvendes ved de forestående anskaffelser i forbindelse med bygging i Alta kommune/omsorgsenteret og Finnmarkssykehuset/Alta nærsykehus. Dialogen er åpen for alle, og det er ønskelig med bred deltakelse. 5 Anskaffelse av utstyr til vestibylebygget/e3 Det er foreløpig ikke planlagt hvordan denne anskaffelsen skal skje. Dette vil avklares av byggherre på et senere tidspunkt. 6 Program for dialogkonferanser I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling arrangeres det en dialogkonferanse for interesserte leverandører. Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører i byggebransjen. Formålet med dialogkonferansene er å etablere en tidlig dialog med markedet for å presentere prosjektets behov nærmere, for å informere markedet og få markedets umiddelbarere respons på behovet og på prosjektets spesielle utfordringer. Det vil være mulig å delta på korte en-til-en møter mellom leverandører og prosjektet. Etter gjennomført dialogkonferanse og en til - en møter vil det bli sendt ut et kort spørreskjema, med formål om å evaluere arbeidet, slik at vi kan forbedre dialogprosessen til arbeidet med sykehusbygget starter. Alta nærsykehus side 8

9 Finnmarkssykehuset HF ønsker også at konferansen i Alta 25. september 2015 skal være en møtearena for aktuelle leverandører, hvor de kan knytte kontakter og finne potensielle samarbeidspartnere. På konferansen vil det bli orientert om prosjektet og de generelle og spesielle utfordringer en står overfor ved planlegging av byggearbeidet, bl.a. utfordringen med hensyn til rask framdrift. Interesserte leverandører og entreprenører i byggebransjen inviteres til å komme med innspill til måter å håndtere utfordringene på. Det vil gjennomføres «en-til-en»-møter der interesserte entreprenører/leverandører kan «bestille time» for dialog med prosjektledelsen. Slike «en - til- en» møter gjennomføres på Alta helsesenter på møterom fortrinnsvis 7. og 8. oktober Hvis de avsatte dager ikke passer, er det mulig å avtale eget tidspunkt. De leverandører som ønsker en-til-en-møte vil bli bedt om å utarbeide et kort notat med innspill/svar på spørsmål oppdragsgiver har knyttet til utfordringene. Notatet kan maksimum være på 3-4 A4-sider. Leverandørene kan også i notatet komme med innspill oppdragsgiver ikke har tenkt på, men som leverandør anser som nyttig innspill. Hva oppdragsgiver ønsker konkret å få svar på, vil bli nærmere gjennomgått på dialogkonferansen, men vil være knyttet til utfordringer beskrevet i dette notatet. Leverandørnotat i forkant av en-til-en-møtene bes leveres inn pr e- post til innen 5. oktober. Notatet skal gjenspeile det leverandør ønsker primært å snakke om / presentere i en-til-enmøtet. Byggherren garanterer absolutt konfidensialitet om de spørsmål og innspill som framkommer i «en-til-en»-møtene! Program for dialog konferanse i Alta 25. september 2015 Tid Fredag 25. september 2015 fra kl Sted Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Scandic hotell, Alta sentrum Kaffe og enkel servering i møterommet Åpning, velkommen og hensikten med konferansen Status for kontraheringsprosessen Orientering om innovative offentlige anskaffelser Lunsj Presentasjon av prosjektet Alta nærsykehus, bygging i to etapper. Hovedgrep, planløsninger, tekniske funksjoner Ansvarsfordeling mellom Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF lunsj Prosjektets generelle og spesielle utfordringer Åpent forum, spørsmål fra deltagerne og diskusjon Vegen videre: om «en-til-en»-møter med interesserte Alta nærsykehus side 9

10 Kl Kl Befaring av E3 Vel hjem! Program for «en-til-en»-møter i Alta 7. og 8. oktober 2015 Tid Onsdag 7. oktober 2015 fra kl Sted Alta helsesenter, møterom BORRAS Program Interesserte bestiller time etter følgende timeplan: Tid Torsdag 8. oktober 2015 fra kl Sted Alta helsesenter, møterom Sarves Program Interesserte bestiller time etter følgende timeplan: Samarbeidskonstellasjoner kan møte oppdragsgiver samlet i ett møte hvis ønskelig. Hver gruppe eller enkelt-leverandør leverer sitt notat i forkant av en-til-enmøtet. 6.1 Påmelding til dialogkonferanse i Alta 25. september 2015 Påmelding til dialogkonferansen i Alta 25. september 2015 sendes innen 22. september 2015 til: I påmeldingen angis: Firmanavn Navn på deltager(e) + stilling E-postadresser til alle deltakere Alta nærsykehus side 10

11 Påmelding til «en-til-en»-møter i Alta 7. og 8. oktober 2015 på epost innen til: I påmeldingen angis: Ønsket tidspunkt for møte Firmanavn Navn på deltagere, stilling og e-post-adresse til alle deltakerne Alta nærsykehus side 11

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: GS Kontroll:

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 OUS arealtiltak DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Ny gjennomgang med PA ØD 17.04.2015 Etter gjennomgang med PA 04.02.2015

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer