PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Monica Korsli Solberg, Erik Aune og Tone Vold Forfall: Elin Bjørnsmoen Fra administrasjonen: Solveig Rønningen og Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet 01/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /12 FORSLAG TIL SAKER FOR MUSIKKTING/REPRESENTANTSKAPSMØTE MAI /13 OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL FAGLIG RÅD FOR MUSIKKARKIVET I HEDMARK /13 REGNSKAP 2012 OG ØKONOMISTRATEGI /13 LEDERMØTE 2013 PROGRAM OG INNKALLING /13 TILLEGGSTILDELING PRIORITERTE EMNER Hamar, Kåre Haugli (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: 02/13 Hedmark fylkeskommune/ Musikkarkivet i Hedmark 05/13 Musikkens studieforbund Side 1 av 6

2 01/13 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. musikk.no Ny web-design for musikkrådet, Eidskog kommune Kommunale VO-midler v 12, ,- 3. Engerdal kommune Kommunale VO-midler v 12, ,- 4. Lillehammer kommune Husleietilskudd, voksenopplæringskurs, ,- Kommunen har laget regler der lokale kursarrangører kan få støtte til dokumenterte kostnader til tilrettelagte lokaler 5. Astrid Fuglevaag Søknad, støtte til utenlandsstudier, Utenfor vårt støtteområdet, avslått 6. Sør-Odal kommune Kommunale VO-midler v 12, ,- 7. Vågå kommune Kommunale VO-midler v 12, ,- 8. Østre Toten musikkråd Referat fra styremøte, ØTM promoterer akustikkmålinger, arrangerer Konsertvikua og ønsker større aktivitet i ØT Kulturhus 9. Hedmark fylkeskommune Tildelingsbrev, driftstilskudd 2013, ,- 10. Musikkens studieforbund Tilskudd til landsomfattende kurs, Saker sendt til: 11. Fylkespartiene Innspill i programarbeidet mot valget i 2013, Bruvoll fengsel m.fl. Samarbeidsavtale, instruksjon, Valgkomiteene NMR/MSF Forslag på styrekandidater, Fylkeskommunene Driftstilskudd, utbetalingsanmodning, Hedmark fylkeskommune Bilder og informasjon til årsmelding, Solveig Rønningen Arbeidsavtale, Musikkens studieforbund Driftstilskudd, utbetalingsanmodning, OFK, fylkeskultursjefen Purring, svar på brev, Hedmark og Oppland AP/SV Programinnspill, lokalkultur, 6.2. Fra administrasjonen: 20. Status Framdrift prosjekt egenvakt/leievilkår kirker 21. Målerapporter (akustikk) Lofoten (4) og Hamar (1) 22. Musikkens studieforbund Rapportering voksenopplæring, høst 12, 6.2. Hedmark: 49 kurs, 1256/786 timer, , ,- = ,- kr Oppland: 48 kurs, 1635/90 timer, , ,- = ,- kr 23. Musikk i Hedmark Orientering fra Paul Inge Tønseth, 8.2. Invitasjoner/innkallinger Hvem? 24. Gausdal kommune Åpning Gausdal Arena, Segalstad bru, Ingen 25. Musikkarkivet i Hedmark Seminar, Elverum, Trond 26. MIFF Samling, Gardermoen, Ingen 27. Vågå musikkråd Årsmøte, Vågå, Ingen 28. Askøy musikksamskipnad Akustikkmålinger/konferanse, Trond 29. Hamar musikkråd Årsmøte, Hamar, Kåre/Elin 30. Åmot kulturråd Arrangørkurs, 4.3. Ingen 31. MFO, Hedmark og Oppland Årsmøte, Hamar, Trond 32. Hedmark fylkeskommune Den store tilskuddsdagen, Hamar, Tone(kv.)/Solveig (d) 33. Kulturskolerådet Drømmestipend, Trysil, Trond 34. Kulturskolrerådet, Oppland Årsmøte, Gran, Trond 35. Hedmark fylkeskommune Kulturkonferanse, Savalen, Kåre 36. Korpsnett Norge Årsmøte, Gardermoen, Trond 37. NMR/MSF Musikkting/rep.skapsmøte, Trondheim, Kåre/Helge 38. NOKU Landskonferanse, Narvik, Kåre/Solveig/Trond C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 2 av 6

3 Sakene tas til orientering, med følgende kommentarer: 11. Følges evt opp med et samråd med stortingsbenkene fra Innlandet. 21. Administrasjonen lager brev til kommunene ved rådmannen (+ tekn sjef/kultursjef) med de reviderte akustikknormene 23. Viktig å holde god kontakt med våre representanter i styrene 28. Sendes til de lokale musikkrådene i Innlandet, som et godt eksempel på samarbeid med idrettsrådet i kommunen Fra forrige møte: 20/12 Forslag til saker for Musikkting/Representantskapsmøte mai 2013 Sakspapir Invitasjon til høring om felles handlingsprogram NMR/MSF frist 5. mars denne invitasjonen kom like før helga, og administrasjonen velger å koble denne høringen til saken styret startet drøftingen på i forrige møte. Utdrag fra høringsdokumentet (egne understrekninger): Handlingsplanen gjelder for Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund, og er også retningsgivende for medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd og lokale musikkråd. Bakgrunnen for en felles handlingsplan er diskusjonen på forrige Musikkting og Representantskapsmøte om ønsket om at organisasjonene skulle tilnærme seg hverandre. Som en naturlig konsekvens mener styrene at en felles handlingsplan vil være et steg i denne retning. Styrene i NMR og MSF satte før jul ned en arbeidsgruppe som utarbeidet forslag som ble presentert for styrene i januar. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli endringer i verdigrunnlag og formål dersom landsmøtene endrer disse formuleringene i vedtektene. Det forutsettes at verdigrunnlaget fortsatt skal være likt for begge organisasjoner. Det er også mulig at formålsparagrafene kan endres, dette vil i så fall måtte tas inn i kapittel 2, formål. Teksten i rød kursiv e forklaringer og utdypinger. Disse kan innarbeides i dokumentet eller strykes. Bakgrunn Med bakgrunn i vårt handlingsprogram og de utfordringene vi ser lokalt og regionalt, er det her mulig å løfte fram saker som opptar oss til behandling på Tinget/Representantskapet. Det er lokalt det frivillige kulturlivet blomstrer, men erfaringsmessig har medlemsorganisasjonene vært flinkere til å sette agendaen i disse møtene enn fylkesmusikkrådene. Høringsforslaget som kom fra NMR/MSF om felles handlingsprogram går på flere punkter rett inn i debatten fra forrige møte, og noen av forslagene er i samme retning som styret satte. Det legges opp til en drøfting av saker som kan være aktuelle styreleder innleder. Handlingsprogrammet gås gjennom som grunnlag for eventuelle saker som kan foreslås. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 3 av 6

4 Momenter fra styrets drøfting i forrige møte: Utvikle musikkrådet til kulturens paraplyorganisasjon, slik at musikkrådene lokalt kan matche kulturskolenes virkeområder. Viktig å styrke sammenhengen mellom handlingsprogrammene i alle ledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund ikke minst for å framstå mest mulig samlet utad Styrket fokus på lokale musikkråd det er i kommunene/lokalsamfunnene kultur finner sted Optimalisering av sammenhengen mellom Norsk musikkråd/musikkens studieforbund på sentralt nivå Etterlyse hva som har skjedd med vårt forslag fra siste musikkting: Utrede felles arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund som kom med i handlingsprogrammet Frist for innlevering er 1. mars og styret tar dette opp videre i neste møte AU følger opp og lager forslag som sirkuleres til medlemmene på e-post. Merk ny frist til NMR/MSF: 5. mars 02/13 Oppnevning av representant til faglig råd for Musikkarkivet i Hedmark Saksdokumenter Protokoll fra styringsgruppa for musikkarkivet: Sak 3/2013 Videreføring av styringsgruppa Det ble i samråd med tidligere bestemmelser fra 2011, bestemt at vi nå avvikler Hedmark musikkarkiv som prosjekt. Hedmark musikkarkiv blir nå en integrert del av Hedmark fylkesmuseum avd. Glomdalsmuseet. Samtidig med at prosjektperioden nå blir ansett som avsluttet, er også styringsgruppas jobb utført. Det ble fremsatt forslag om at et faglig råd nå skal avløse styringsgruppa. Det faglige rådet skal bestå av 3 (+1?) representanter i tillegg til musikkarkivaren ved Hedmark musikkarkiv. Fra representantene fra fylkeskommunen er det forslag på en person med arkivkompetanse i Børge Strand som er daglig leder i IKA Øst. Hedmark og Oppland musikkråd oppnevner en representant da daglig leder ikke har kapasitet til å sitte i rådet. Det ble i tillegg bestemt at det også skal sitte en person fra Hedmark folkemusikklag i fagrådet. Det er noe uklart om det i tillegg skal sitte en representant fra Hedmark fylkesmuseum i det faglige rådet i tillegg til musikkarkivaren. Dette bestemmes senere. Møtefrekvensen til det faglige rådet for Hedmark musikkarkiv skal ha møte minst en gang hvert halvår. Retningslinjer for det faglige rådet settes opp av det faglige rådet med innspill fra Hedmark og Oppland musikkråd og Hedmark fylkeskommune og godkjennes av ledermøtet i Hedmark fylkesmuseum. Musikkarkivet er ment å være et arkiv for alle sjangre og uttrykk. Vår rolle i arkivets faglige råd, vil være å sikre at arkivet utvikles i en retning som er tjenlig for våre medlemsorganisasjoner og deres lokale lag. Vår tidligere styreleder, Anne Koht Walmnæss bor i Elverum, og har lang erfaring fra musikklivet innen flere sjangre. Anne er forespurt om vervet, og villig til å ta det på seg. Som musikkrådets representant i Musikkarkivets faglige råd, oppnevnes Anne Koht Walmsnæss C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 4 av 6

5 03/13 Regnskap 2012 og økonomistrategi Saksdokumenter Foreløpig regnskap 2012 underskudd på ca (kan bli endret) Driftstilskuddene fra fylkeskommunene og Musikkens studieforbund er relativt sikre for 2013, og det er ingen politiske vedtak som ser ut til å rokke ved det. Det er derimot knyttet noe usikkerhet til den fylkeskommunale støtten til studieaktiviteten som Hedmark har ytt i alle år (unntatt 2010), og det vil trolig komme noe fra Oppland, der det er satt av midler til prosjekter. Aktivitetsnivået er stort, og forventningene til at musikkrådet stiller mer opp og er mer synlig, ligger der. Det er behov for en tryggere og mer robust økonomi i rådet, ikke minst for å gi arbeidsro og mulighet for å fokusere på handlingsprogram framfor økonomi. Styret utfordres til å drøfte strategier for økte inntekter. Fra styrets drøfting i møtet: Akustikkprosjektet bør frontes tydelig, og synliggjøres i media Videre arbeid for å utvide paraplyen inkludere regionleddene av NMF og NK og forsette samtaler med NT (Norsk Teaterråd) Utvide samtalene med HFK/OFK om samarbeids-/partnerskapsavtaler Utvikle et notat om fordeler ved å være inkludert i musikkrådet, spesielt med tanke på de organisasjonene som ikke er det i dag. Erik, Solveig og Trond lager grunnlag/utkast til neste møte Regnskapet tas til orientering, og sendes videre til revisor. Administrasjonen får i oppgave å finne rimeligere løsninger på regnskap og revisjon. Prosjekter faktureres også underveis, ikke kun ved avslutning. 04/13 Ledermøte 2013 program og innkalling Opprinnelig var planen å kjøre seminar fredag og ledermøte lørdag, etter drøfting med styreleder landet vi på et endagsmøte. Lørdag Hamar (Folkets hus er ikke ledig pga byggearbeider, så vi finner alternativ). Programskisse (ferdigstilles til møtet) 09:30 Registrering og kaffe 10:00 Frivilligmeldingen hva skjer videre? - Randi Langøigjelten (fylkeskultursjef, Hedmark) 10:45 Samarbeid teater- og musikkråd, lokalt og regionalt - Morten Hagevik (gen.sekr Norsk Teaterråd/NAT) Lunsj 12:30 Nye tilskuddsordninger til frivilligheten - Roger Johansen (fylkeskultursjef, Oppland) Innledning og debatt/spørsmål Om etablering regionledd for NAT i Innlandet og samarbeid med musikkrådet Innledning og debatt/spørsmål 14:00 Spillemidler og sikring av gode lokaler Kort orientering, materiell å ta med 14:30 Innmeldte tema fra organisasjoner/lokale musikkråd Presentasjoner 15:15 Ledermøtesaker Regnskap 2012 og Status handlingsprogram 16:00 Omvisning i Hamar kulturhus - Durita Brattaberg, kulturhusleder For de som er interesserte Innkallingen skal ut to måneder før møtet, dvs at den må gå i posten dagen etter styremøtet. Ledermøtet legges til Honne, og programmet endres i tråd med forslagene i møtet Utsendt innkalling ( ) ligger ved C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 5 av 6

6 05/13 Tilleggstildeling prioriterte emner 2012 Saksdokumenter Regneark med opprinnelig tildeling fra forrige møte, vedlagt tidligere Bakgrunn Siden hele rammen for voksenopplæringsmidler for 2012 ikke er disponert, står det igjen en rest på kr. Mye av dette kommer av at fordelingen av timer med lærer til timer uten lærer er endret. Med større andel timer uten lærer blir det flere billige timer som ikke belaster rammen i samme grad. Det er mange landsomfattende organisasjoner som legger sine sommerkurs til Hedmark og Oppland. Dette gir utøvere fra Innlandet et bedre tilbud i nærheten, enn det de får helt lokalt. Nasjonale/regionale spillekurs er blant våre prioriterte emner, og det er gunstig å støtte samspillkursene, slik at rådet bidrar til å sikre at de blir arrangert her også i årene som kommer. Styret ønsker at restrammen fordeles slik: Kurs-ID Arrangør Kursnavn t m/l t u/l Sum Tilleggstilskudd 2012L Østnorsk jazzsenter Samspill i storband - ungdom L Østnorsk jazzsenter Samspill i storband - voksne L Korpsnett Norge Samspill for janitsjarkorps Total 47 Rest VO-ramme Fordeles etter antall timer til samspillkursene (nasjonale kurs) C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 6 av 6

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1500 Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall:

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR Sted: Kulturskulen, Vestre Slidre Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Kulturhuset, Hamar 29. 30. mai 2015 Musikkens studieforbund - studieforbundet for det frivillige musikklivet i Norge! Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo Tlf 22 00 56

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer