Utbyggingspakke Jæren. Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken. Administrativ prosjektgruppe, møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utbyggingspakke Jæren. Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken. Administrativ prosjektgruppe, møte 4.3.2015"

Transkript

1 Utbyggingspakke Jæren Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Administrativ prosjektgruppe, møte

2 Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Forutsetninger: Inntektspotensial, konkurranseforhold Jærbanen Relevante enkeltprosjekter: Fv 44 (utvidelse til fire felt forbi Bryne, 2500 m) 400 mill. kr. Fv 505 (ny omkjøringsvei Kvernaland) 400 mill. kr. Fv 505 (fra Kverneland til 1900 krysset, enhetlig standard) 300 mill. kr. Fv 504 (utbedring rundt Kartavoll) beløp under utredning

3 Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Relevante enkeltprosjekter (fortsettelse): Veiforbindelsen fra fv 44 over jernbanen til Stokkalandsmarka 330 mill. kr. Videre må behovet for tiltak på omkjøringsveien Bryne (fv 223) i forbindelse med utbygging av fv 505 vurderes. Utbyggingen av kollektivfelt langs fv. 505 (2,5-2,7 km kollektivfelt, fra Foss-Eikeland til Øksnavadporten) bør inngå i Utbyggingspakke Jæren som særskilt kollektivtiltak utenom programområdet kollektivtrafikk

4 Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Enkeltprosjekt i forhold til vedtak i styringsgruppen: Tverrforbindelsen mellom fv 505 og E39 v/ålgård sentrum vil omtales og behandles som et særskilt prosjekt etter nytteprinsippet med egne bomstasjoner

5 Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Programområder: Sekkepost gåing og sykling Sekkepost kollektivtrafikk og innfartsparkering (inkludert kollektivterminaler og mindre prioriteringstiltak for buss) Sekkepost miljøtiltak

6 Midtfjell - Områdereguleringsplan - Vegstudie Saksnummer Vedtaksdato 002/14 Plan- og økonomiutvalget /14 Kommunestyret ArkivsakID.: 13/337 Arkivkode: PLANID , GBNR-6/1134 Saksbehandler: Erling Gundersen Rådmannens forslag til vedtak: 1. Gjesdal kommune går inn for alternativ 1, etappe 1 i den framlagte vegstudien som adkomst til Midtfjell. Dette betyr at utbyggerne av Midtfjell bekoster og bygger veg i dagen fram til utbyggingsområdet. Arbeidet med områdeplanen for Midtfjell fortsetter i henhold til varslet planavgrensing og vedtatt planprogram. 2. Gjesdal kommune tar initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen skal planlegge og få på plass finansiering av veg fra Midtfjell til Fjermestad; alternativ 1, etappe 2. Dette betyr at dagens fv. 506 kan stenges på kommunegrensen mellom Gjesdal og Time når denne etappen er bygd Plan- og økonomiutvalget Møtebehandling: Tom Kalsås, Ap fremmet forslag til nytt pkt. 2: Gjesdal kommune tar initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen skal planlegge å få på plass finansiering av etappe 2, og da fortrinnsvis alternativ 4a. Det ble votert punktvis: Pkt. 1: Enstemmig vedtak. Pkt 2: Tom Kalsås, Ap sitt forslag ble vedtatt med 7(Sp, Ap, H og 1 Krf, Andreas E. Eidsaa jr.) mot 4 stemmer. Mindretallet stemte for rådmannens forslag til vedtak.

7 PLØ-002/14 Vedtak: 1. Gjesdal kommune går inn for alternativ 1, etappe 1 i den framlagte vegstudien som adkomst til Midtfjell. Dette betyr at utbyggerne av Midtfjell bekoster og bygger veg i dagen fram til utbyggingsområdet. Arbeidet med områdeplanen for Midtfjell fortsetter i henhold til varslet planavgrensing og vedtatt planprogram. 2. Gjesdal kommune tar initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen skal planlegge og få på plass finansiering av etappe 2, og da fortrinnsvis alternativ 4a Kommunestyret Møtebehandling: Det ble stemt punktvis: Pkt 1 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert i følgende rekkefølge, pkt 2: Rådmannens forslag pkt 2. Forslaget fikk 6 (Frp og V) mot 21 stemmer og falt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling fra møte : Forslaget ble vedtatt med 14 mot 13 (Krf, Frp og V) stemmer. Forslag fremmet av Toralf Hetland, Krf og Andreas E. Eidsaa jr, Krf: Av hensyn til trafikksikkerhet og utvikling av sentrum tar Gjesdal kommune initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen skal planlegge å få på plass finansiering av etappe 2, og fortrinnsvis alternativ 4 B. Dette betyr at dagens fv. 506 kan stenges på kommunegrensen mellom Gjesdal og Time når denne etappen er bygd. Forslaget fikk 7 (Krf) mot 20 stemmer og falt. K-004/14 Vedtak: 1. Gjesdal kommune går inn for alternativ 1, etappe 1 i den framlagte vegstudien som adkomst til Midtfjell. Dette betyr at utbyggerne av Midtfjell bekoster og bygger veg i dagen fram til utbyggingsområdet. Arbeidet med områdeplanen for Midtfjell fortsetter i henhold til varslet planavgrensing og vedtatt planprogram. 2. Gjesdal kommune tar initiativ overfor Rogaland fylkeskommune for at fylkeskommunen skal planlegge og få på plass finansiering av etappe 2, og da fortrinnsvis alternativ 4a.

8 Midtfjell - Områdereguleringsplan - Vegstudie Bakgrunn for saken: I møte vedtok plan- og økonomiutvalget planprogrammet for områdereguleringsplanen Midtfjell. Samtidig ba utvalget om at det skulle utarbeides en studie for 3 ulike vegalternativ. Vedtaket om dette lyder slik: Før eller parallelt med reguleringsplanarbeidet skal det utarbeides en studie mht. teknisk og økonomisk konsekvens av 3 alternativ: vei i dagen, kulvert og tunnel som adkomst til Midtfjell. Studien forelegges som egen sak for kommunestyret. Områdereguleringsplanen utarbeides i henhold til det valgte alternativet. Dersom valget blir tunnel må det meldes ny planoppstart. Samtidig må det utarbeides et revidert forslag til planprogram. I planprogrammet er det tatt utgangspunkt i gjeldende kommuneplan for Gjesdal og Time kommune der adkomstvegen til Midtfjell er vist som en vei i dagen mellom Raudviga og Rundeberget, deretter videreført i dagen inn i Time kommune fram til Fjermestad. Saksopplysninger: På bakgrunn av plan- og økonomiutvalgets vedtak ble det høsten 2013 avholdt et møte mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune v/fylkesrådmann og fylkessamferdselssjef og Gjesdal kommune. Møtet konkluderte med at nødvendige alternativer skulle utredes i fellesskap og med deling av kostnader for vegstudien mellom Rogaland fylkeskommune og Gjesdal kommune. Fra Rogaland fylkeskommune sin side ble det gitt klare signaler om finansiering av prosjektet. Disse var at prosjektet ikke kan regne med midler fra bompengepakken Jæren pakke 2 med mindre Gjesdal kommune selv foreslår en egen bompengeinnkreving for dette prosjektet. Dersom prosjektet ikke blir tilført midler fra Jæren pakke 2 eller en egen bompengefinansiering, er det usikkert om prosjektet vil kunne få tilført midler før etter at denne bompengeperioden er over; dvs. etter Arbeidet med vegstudien ble overlatt til Dimensjon Rådgiving og Rambøll, som kommunen har rammeavtale med og som dessuten er valgt til å forestå utarbeidelsen av områdereguleringsplanen. Dokumentet som nå foreligger er datert 13. januar 2014 og er utarbeidet i samarbeid med administrasjonen i Gjesdal kommune og Statens vegvesen på vegne av Rogaland fylkeskommune. Etter muntlig samråd med politisk ledelse er studien utarbeidet med 4 hovedalternativer; ikke 3 slik det er formulert i vedtaket. Alternativene er som følger: Alternativ 1: Alternativ 2: Hele vegen i dagen Veg i dagen i forlengelsen av Sandvikvegen som adkomst til boligområde Midtfjell. Vegen videreføres i dagen som avlastningsveg til Fjermestad. Dette alternativet er identisk med kommuneplanen for Gjesdal og Time kommune. Veg i dagen med kulvert Veg i dagen med kulvertløsning mellom Raudvika og Rundeberget som adkomst til Midtfjell og videreføring i dagen som avlastningsveg til Fjermestad.

9 Alternativ 3: Alternativ 4: Kort tunnel under Rundeberget Ny trase fra Figgjovegen på nordsiden av Sandvikvegen, tunnel under Rundeberget, kryssløsning (rundkjøring) med adkomst til Midtfjell og avlastningsveg i dagen videre til Fjermestad. Dette alternativet er utformet med to varianter. 3A med veg i dagen mellom Raudvika og Rundeberget + kort tunnel. 3B med kun kort tunnel. Begge alternativ reduserer et relativt betydelig utbyggingsareal i nedre del av Midtfjellområdet. Lang tunnel under Rundeberget og Midtfjell Ny trase fra Figgjovegen på nordsiden av Sandvikvegen, tunnel under Rundeberget og Midtfjell. Vegen videreføres fram til Fjermestad i dagen. 4A har separat adkomstveg til Midtfjell med veg i dagen mellom Rundeberget og Raudvika. 4B har i tillegg veg i dagen mellom Midtfjell og Fjermestad. På et overordnet nivå er det i studien også vurdert Landskapsbilde, naturmiljø, friluftsliv og kulturminner. Hovedtrekkene er at konfliktnivået først og fremst er konsentrert om Litlehølen/Bærlandshølen og friområdet mellom Sandvikvegen, Torvmyrvegen og Skogvegen. Tunnelalternativene vil beslaglegge arealer i friområdet og komme i konflikt med et fornminne i form av gravrøys og rydningsrøys. Litlehølen er et sivrikt vann og en viktig fuglelokalitet, og er registrert som et naturområde med lokal verdi. Vegen vil legge beslag på artene takrør, dvergdykker og tyrkerdue som i rødlisten er registrert som truet. Ved gytebekken i Raudvika må veg i dagen legges utenom selve bekken og det viktigste våtmarksområdet. Veg i dagen vil medføre betydelige inngrep i skråningen mellom Raudvika og Rundeberget i form av høye forstøtningsmurer og støyskjerm på toppen. I dalsøkket mellom Røyseland og Askoberget, opp mot Askoberget, vil en større fjellskjæring endre landskapsbildet betydelig. Studien omhandler også trafikkstøy på et overordnet plan. Tallene i studien og illustrasjonene for rød og gul sone viser påvirkningen uten støytiltak. Uavhengig av hvilket alternativ som velges er det en forutsetning at støypåvirkningen skal reduseres gjennom ulike tiltak slik at støyen ikke overstiger de krav staten har fastsatt. Antallet støyutsatte boliger varierer i de ulike alternativene, men det er kun alt. 1 og 2 som har boliger i rød sone; dvs. boliger med støy over 65 db(a). Boligene i gul sone har støy mellom 55 og 65 db(a). Tallene for alternativene 1 3 er imidlertid noe for lave fordi det også må påregnes at boliger i Midtfjell vil bli støyutsatt. De ulike alternativene er kostnadsberegnet. Det foreligger en kalkyle for 1. etappe fram til Midtfjell og en for 2. etappe fram til Fjermestad. Kostnadene fordeler seg slik: Etappe 1(Midtfjell) Etappe 2 (Fjermestad) Totalkostnad Alt mill. kr. 67 mill. kr. 93 mill. kr. Alt mill. kr. 67 mill. kr. 121 mill. kr. Alt. 3A 26 mill. kr. 158 mill. kr. 184 mill. kr. Alt. 3B 99 mill. kr. 65 mill. kr. 164 mill. kr. Alt. 4A 26 mill. kr. 206 mill. kr. 232 mill. kr. Alt. 4B 26 mill. kr. 228 mill. kr. 254 mill. kr.

10 Vurdering: Konklusjonene tilknyttet landskapsbilde, naturmiljø, friluftsliv og kulturminner synes ikke å være så negative at valget av det endelige trasealternativet i vesentlig grad bør bli avgjort av disse forholdene. I hvor stor grad trafikkstøy skal få vesentlig betydning for valg av alternativ kan det nok herske ulike oppfatninger om. Det er alternativ 3A og 3B, dersom de blir fullt utbygd med en gang, som gir minst støyutsatte boliger før tiltak blir gjennomført. Dette fordi store deler av trafikken både fra Midtfjell og fra Fjermestad vil benytte den korte tunellen ved dette alternativet. Ettersom forutsetningen er at ingen boliger skal påføres mer støy enn det gjeldende regelverket tilsier er det rådmannens oppfatning at støypåvirkning uten støyreduserende tiltak ikke bør spille en avgjørende rolle når det gjelder valg av trasealternativ. Når det gjelder kostnader må det forventes at etappe 1, for hvert alternativ, må bli å belaste utbyggingen av boligene på Midtfjell, mens etappe 2 vil bli en kostnad for storsamfunnet; dvs. Rogaland fylkeskommune, Gjesdal og ev. Time kommune, eventuelt i en eller annen kombinasjon med bompenger. Foreløpige vurderinger tyder på at alternativ 3B ikke vil la seg gjennomføre med en belastning på kr. 99 mill. for Midtfjellutbyggingen. Et valg av dette alternativet vil ventelig innebære at boligutbyggingen på Midtfjell ikke blir gjennomført. Alternativ 2 (kultvert) innebærer en kostnadsøkning på kr. 28 mill., men får kun betydning for et fåtall boliger fordi kulverten må avsluttes 140 m vest for krysset inn til Rundeberget. Dette betyr at det er lite realistisk å etablere tunnel på kort sikt og derfor ikke nødvendig å varsle nytt oppstart av planarbeidet. Slik rådmannen vurderer situasjonen står valget mellom alternativene 1, 3A, 4A og 4B. Her er åpningskostnadene for etappe 1 (fram til Midtfjell) identiske; dvs. kr. 26 mill. Imidlertid er kostnadene for etappe 2 (fram til Fjermestad) vesentlig forskjellige. Her bør mulighetene for å få gjennomført denne delen av prosjektet få betydning for trasevalget. I tillegg vil alt. 3A medføre en betydelig arealreduksjon i utbyggingsområdet Midtfjell. Dette vil kunne gi en usikkerhet omkring økonomien i prosjektet. Alle med engasjement for vegtrafikk, trafikksikkerhet og trafikkstøy er enige om at situasjonen i Edlandsgeilane, Krambugata og Rettedalen er svært lite tilfredsstillende. Lokalt i Gjesdal er avlastningsvegen via Midtfjell til Fjermestad det eneste kjente realistiske alternativet som kan redusere trafikkmengden på denne strekningen. Dersom kommunen skal kunne ha et visst håp om å få gjennomført etappe 2 fra Midtfjell til Fjermestad kan ikke rådmannen se at det finnes andre realistiske valg enn alternativ 1. Med dette som utgangspunkt vil rådmannen anbefale at kommunen arbeider inn mot fylkeskommunen med en målsetning om å sikre finansieringen av etappe 2 i alternativ 1 til Fjermestad. Rådmannen mener dette bør være en realistisk mulighet ettersom dagens Fv. 506 Edlandsgeilane kan utgå som fylkesveg. Dette er til sammen en strekning på ca. 2,6 km. Alternativet til dette kan være at etappe 2 (lang tunnel) i alternativ 4A bygges. Selv om vi nå planlegger og bygger veg i dagen til Midtfjell vil kommunen likevel ikke miste muligheten til senere å kunne realisere alternativ 4. Anlegget vil da i praksis fremstå som alternativ 4B, dvs. veg i dagen til Midtfjell og med mulighet å kjøre fra Midtfjell direkte til Fjermestad uten å måtte kjøre om Ålgård sentrum / Sandvikveien. Samtidig vil de som skal fra Ålgård til Fjermestad benytte tunellen. Alternativ 4 vil ikke gripe inn i utbyggingsområdene i Midtfjell, dvs. redusere utnyttelsesmulighetene der slik alternativ 3 gjør. Samtidig er rådmannen åpen på at det å bygge en lang tunnel på et senere tidspunkt vil være usikkert med hensyn på prioritering av andre vegprosjekter i fylket. Rådmannen kan imidlertid ikke foreslå å bruke kr mill. ekstra for å bygge alt. 4 allerede nå.

11 Rådmannen i Gjesdal, den Knut Underbakke rådmann Torbjørn Sterri Teknisk sjef Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg _rapport_vegstudie_ pdf

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer