Naboskapsprogram Kolarctic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naboskapsprogram Kolarctic"

Transkript

1 Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN ROVANIEMI Tlf EU: Russland: Lappland, Norrbotten Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: / Fax: Norge: Finnmark, Troms, Nordland Adr.: Finnmark fylkeskommune, Næringsavdelinga, 9815 Vadsø FFK-journal: 06/ххххх Saksbeh.: soja2 Dato: til: > prosjektinteressenter i Nordnorge EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic -i perioden innen Interreg IIIA Nord -TYPER PROSJEKTER SOM STØTTES -TIDLIGERE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER -SØKNADSPROSESSEN INTERREG bygger på "Partnerskaps"-prinsippet -styringsstruktur som forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige myndigheter og private. Har de siste årene bidratt til parterskapsløsninger også på andre områder i Europa- også i Norge. 1

2 FRA PROGRAMDOKUMENT OG KOMPLEMENTSDEL -finnes på under PROGRAM: Naboskapsprogram Kolarctic går i to faser; først innen Interreg IIIA Nord fra høsten 2005 til og med 2006 (Prosjekter må være avsluttet innen ), dernest som eget program utenom INTERREG. Fra da av blir det et viktigere utenrikspolitisk instrument for EU. Det regionalpolitiske instrumentet INTERREG, med sine programmer, fortsetter imidlertid også etter 2006, men med navnet ETC -European Territorial Cooperation. Nuværende Interreg IIIA Nord blir antakelig navngitt ETC Nord, innhold som idag, men uten Naboskasprogram Kolarctic. Interreg IIIA Nord, med sine delprogrammer Kolarctic, Nordkalotten og Sapmi, er likevel et regionalpolitisk instrument for utvikling av forretningsliv, velferd og infrastruktur på Nordkalotten. Dette vektlegges også sterkt i den første fasen av Naboskapsprogram Kolarctic, dvs prosjektene skal først og fremst gi utviklingseffekt på "vestlig" side av grensene til Russland. Kompetanseoverføring og lignende skal f.eks i norsk part sine budsjetter skje fra Russland til Norge. Imiddet fra oktober 2005 åpnet for å finansiere samarbeidspartene i Russland sine budsjetter med Tacis-midler, noe som skal besluttes av kontoret i Moskva som konsekvens av at prosjekter blir godkjent av Styringskomitéen for Naboskapsprogram Kolarctic. Dette betyr altså større vektlegging av effekt på "østlig" side av grensene. Fra søknadsomgangen som avsluttes 25 september er det mulig også for norske parter å søke på Tacisfinansiering innen Naboskapsprogram Kolarctic på vegne av den russlandske samarbeidsparten, også hvis det er snakk om bilaterale prosjekter, dvs med parter i kun Norge og Russland. I multilaterale prosjekter, som har med EU-part, er det denne som skal stå som hovedsøker. Søker man på de hittil gjeldende kriterier innen "delprogram Kolarctic" er det samme søknadsfrist, men altså bl.a ikke mulig med Tacisfinansiering for den russlandske samarbeidsparten. Søkere oppfordres til å avklare og helst sende søknad i god tid innen søknadsfristen, da dette vil fremskynde behandlingsprosessen, særlig med Tacis-finansieringa. Søknad hentes under SØKNAD på og sendes i første rekke elektronisk, såvel prøveversjoner som endelig versjon. Følgende innsats- og tiltaksområder gjelder innen Naboskapsprogram Kolarctic: EKSEMPLER (fremskrevet budsjettprognose juni 2006) 3 Forretningssamarbeid søkere: i hovedsak bedrifter/nettverk 3.1 Produktivt samarbeid og bedriftsnettverk Utvikling av samarbeidsstrategier innen olje-/gass (lite ledige midler) 3.2 Kompetanseoppbygging hos bedrifter Utveksling/kurs for ansatte (lite ledige midler) 4 Kompetanse og velferd søkere: i hovedsak læresteder, organisasjoner 4.1 Utdanning Skoleutvekslinger, språkkurs, utdanningsprogram (lite ledige midler) 4.2 Forskning og utvikling Forskning, analyser, utveksling (lite ledige midler) 4.3 Kultur og velferd Kulturarrangementer, kulturindustri, ungdom (noe ledige midler) 5 Programområdets indre funksjonalitet søkere: i hovedsak myndigheter, nettverk, foretak 5.1 Infrastruktur og transport Bygging/opprustning grenseoverganger, transport (endel ledige midler) 5.2 Informasjonsteknologi og info-formidling Tele/data-samarbeid, teknologiske forbedringer (lite ledige midler) 2

3 GODKJENTE KOLARCTIC-PROSJEKTER NORSK MEDSØKER, PR : TILTAKSOMRÅDE 3.1 -FORRETNINGSSAMARBEID Petroleumsforening og konferanse: Avsluttet 2003 Prosjektet bidro til å utvikling av Euroarktisk petroleumsforening og oljekonferanse Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett kr 2,2 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett, epost: Oppdrett på Kola: Avsluttet 2004 Prosjektet forberedte oppdrettsvirksomhet med norsk interessent på Kolahalvøya, med norsk part Barents Sea Farm AS, Andenes. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 2,8 MNOK. Prosjektleder: Hugo Olsen, epost: Internett: "Image"/Turismens nordlige dimensjon: Prosjektet skal i samarbeid med reiselivsorganisasjoner i Finnmark, Lappland og Murmansk gjøre Nordkalotten mer interessant for turister fra Russland, med norsk part Finnmark Fylkeskommune, og utfører Finnmark reiseliv AS. Norske Interreg-midler: kr av totalt 6 MNOK. Prosjektleder norsk side: Jens-Harald Jenssen, epost: Turismens nordlige dimensjon del D (markedsføring): Avslutning 2006 Prosjektet skal i samarbeid med reiselivsorganisasjoner i Finnmark, Lappland og Murmansk gjøre Nordkalotten mer interessant for turister fra Russland, med fokus på markedsføringsdelen, med norsk part Finnmark reiseliv AS. Norske Interreg-midler: kr av totalt 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Jens-Harald Jenssen, epost: Crystal PSZ: Prosjektet skal i samarbeid med ZAO PSZ Russia i Murmansk utvikle materialet Crystal PSZ for bruk i mikroskalpeller i legeindustrien. Materialet er nytt i skjæreredskaper, og man har forventninger til lansering bl.a i USA, med norsk part Zirconium Norway DA. Norske Interreg-midler: kr av totalt 0,5 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett. epost: Bio-pellets i Arkhangelsk: Forprosjekt skal legge grunnlag for utvikling av forbrennings- og varmeanlegg i Arkhangelsk, og bidrar til engasjementer for norsk part, som er Storvik&co AS. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 0,6 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett, epost: Interprise 2004 Avsluttet 2004 Prosjektet gjennomfører for- og etterarbeid i forbindelse med et "partnersøk" mellom foretak fra Norge og Russland våren 2004, og har norsk part Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 1,8 MNOK. Prosjektleder: Svein Kristiansen, epost: Energiøkonomiske trehus for Nordvest Russland Avslutning 2006 Prosjektet bidrar til å gjenopplive den tradisjonelle nordrussiske trehusbygginga fra "pomortida", med vekt på i første omgang Arkhangelsk. Det andre innovative momentet i prosjektet er bruk og lansering av norsk miljø- og energiteknologi i husene. I dette ligger interessen fra nordnorske forretningsinteresser, som også er medaktører i prosjektet. Norsk part Høyskolen i Narvik. Norsk godkjent Interreg-finansiering i prosjektet kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Eigil Roaldset, epost: Forprosjekt Internasjonal web-design Forprosjektet undersøker mulighetene for et hovedprosjekt innen bruk av datakompetanse ved det tekniske universitetet og øvrige miljøer i Murmansk, for utvikling av bl.a nye internettbaserte betalingsløsninger. Norsk part Webcronize AS, Tromsø. Norske Interreg-midler er bevilget kr av totalbudsjett 0,4 MNOK. Prosjektleder norsk side: Sigurd Larsen, epost: 3

4 Partner Point Avslutning 2006 Prosjektet legger til rette for og knytter sammen bedrifter i Barentsregionen, bl.a gjennom et partnersøk i Murmansk våren 2006, i samarbeid med svensk hovedsøker Norrbotten handelskammer. Norsk medsøker Troms handelskammer, Tromsø. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Christian Overvaag, epost: TILTAKSOMRÅDE 3.2 -BEDRIFTSOPPLÆRING Raduga: Avslutning 2004 Prosjektet bidro til etablering av elektronikkproduksjon i Murmansk, men bidrar samtidig til såvel sysselsettingseffekt der, som grunnlag for lønnsomhet for norsk foretak, og representerer et pionerprosjekt innen flytting av produksjon ut av konkurranseudyktige Norge til et nært lavkostland; nabolandet Russland. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett kr 1,5 MNOK. Prosjektleder: Geir Torbjørnsen, epost: MAKOMP 1 og 2 (Maritim kompetanseutvikling i forbindelse med Snehvit m.m): Avsluttes 2005 Prosjektet setter gjennom kompetanseutveksling Tromsø skipsverft og tilknytta nettverk i bedre stand til å handtere olje- og gassrelaterte oppgaver i forbindelse med utbygginger i Barentshavet, såvel på norsk som russlandsk side. norsk prosjektpart Tromsø skipsverft AS. Norske Interreg-midler: kr av 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Åge Hansen, epost: Barn og unges psykososiale velferd: Avsluttes 2006 Prosjektet utveksler kompetanse på barn og unges psykososiale tilpassing, med blant annet betydning for produksjonssektoren. Norsk medsøker er Høyskolen i Finnmark. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 6 MNOK. Prosjektleder norsk side: Harald Skogseid, epost: Kongekrabbe Vardø/Linihaamari: Avsluttet 2004 Prosjektet etablerte landbaserte oppdrettsanlegg for kongekrabbe på norsk side i Vardø og gjorde forsøk på russlandsk side i Linihaamari, og overførte oppdrettskompetanse fra ekspertise i Russland, med norsk part Contrace AS i Bodø. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 5,8 MNOK. Prosjektleder: Hans Nordgård, epost: Til fotball: Prosjektet skal utvikle fotballmiljøet på Nordkalotten, ved at i første omgang Tromsø Idrettslag (TIL) legger grunnlag for å rekruttere talentfulle fotballspillere fra Nordvest-Russland. Forprosjektet sikter mot et hovedprosjekt med EU-part som på bredere basis utveksler fotballkompetanse i Barentsregionen. Norsk hovedsøker er Fotballinvestering AS i Tromsø. Norske Interreg-midler kr av totalt 0,6 MNOK. Prosjektleder: Sigurd Larsen, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.1 -UTDANNING Barentsspesialister (fase 1 og 2): Avslutning 2006 Prosjektet utvikler kompetanse- og forskernetverk i Barentsregionen for å styrke nordnorske institusjoners russlandskompetanse, med norsk part Høyskolen i Finnmark, og EU-hovedsøker Lapplands universitet. Norske Interreg-midler fase 1 kr , og fase 2 kr av totalbudsjett 15 MNOK. Prosjektleder norsk side: Per Møller, epost: Barents arbeidsmarked fase 1 og 2: Fase 2 avslutning 2006 Prosjektet skal samordne arbeidsmarkedstiltak over grensene ved å utveksle informasjon for å bidra til å skape et felles arbeidsmarked, med norsk part Aetat Finnmark i Vadsø. Norske Interreg-midler: inntil kr av 4

5 totalbudsjett 6 MNOK. Prosjektleder norsk side: Mikhail Putsjkin, epost: Videregående skole-samarbeid: Prosjektet skal på regionalt nivå koordinere det lokale samarbeidet mellom tre norske videregående skoler, og få innsikt i organisering og innhold i videregående utdanning i Nordvest-Russland. Skolene på norsk side er i Honningsvåg, Vardø og Kirkenes. Norsk ansvarspart er Finnmark Fylkeskommune. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 5 MNOK. Prosjektleder: opplæringssjef Store, epost: Grunnskolesamarbeid: Prosjektet skal utveksle pedagogiske og faglige kunnskaper mellom grunnskolene i Sør-Varanger og bl.a Petsjenga, med fokus på hva norsk skole kan lære av dannelsesnivået i Russland, for bl.a å redusere problemene som russiske elever får i møte med norsk skoleverk. Norsk part er Sør-Varanger Kommune. Norske Interreg-midler: inntil kr for fase 1 og 2 av totalbudsjett inntil 2 MNOK. Prosjektleder: Torgeir Johansen, epost: Samarbeid Senja-Arkhangelsk videregående skoler: Prosjektet skal utveksle kunnskap, metoder og lærere innen landbruksfaget med Arkhangelsk landbrukssskole, og legge grunnlag for privat, småskale landbruk i Arkhangelsk oblast, med norsk part Senja videregående skole. Norske Interreg-midler: kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Oddny Asbøl, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.2 -FORSKNING OG UTVIKLING "Margaritifiera" (elvemusling) 1 og 2: Avslutning 2004 Prosjektet skal i samarbeid med parter fra alle land i regionen kartlegge elvemuslingsforekomsten i Pasvikvassdraget, og utfra innhentede data fremme tiltak for forbedring av bl.a miljøsituasjonen, som elvemuslingen er indikasjon på. Norsk part Svanhovd miljøsenter. Norske Interreg-midler av totalt 2 MNOK. Prosjektleder norsk side: Paul E. Aspholm, epost: Akvakultur i Murmansk Prosjektet skal utarbeide helhetlig akvakulturplan for Kolahalvøya, ved oppdragstaker Akvaplan Niva AS, og styrker dermed norske akvakulturmiljøer, og har norsk part Troms fylkeskommune. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 1,3 MNOK. Prosjektleder: Kristin Sæther, epost: Barents Agro Forum Prosjektet skal utveksle ulik jordbrukskompetanse, og for norsk part bidra til mer effektivt landbruk i nord, med norsk part Holt forskningsstasjon i Tromsø. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 2,5 MNOK. Prosjektleder: Olaug Bergset, epost: Pasvik miljøovervåkning (norsk side: fase 1+2+3) Avslutning 2006 Prosjektet følger opp et tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn, og har som mål å kartlegge og følge opp miljøsituasjonen i Pasvik-vassdraget, med finske og russlandske samarbeidsparter. Norsk part Fylkesmannen i Finnmark. Norske Interreg-midler er bevilget til fase 1, 2 og 3, kr av totalbudsjett 10 MNOK. Prosjektleder norsk side: Amund Beitnes, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.3 -KULTUR Biblioteksamarbeid: Avsluttet 2004 Prosjektet bidrar til å gjøre russisk litteratur tilgjengelig i Nord-Norge, med parter Sør-Varanger bibliotek, 5

6 Finnmark fylkesbibliotek og bibliotek i Murmansk fylke. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett kr 2,8 MNOK. Prosjektleder: Sissel Grønli Jakola, epost: "Migration": Avsluttet 2004 Prosjektet synliggjør kunst i Barentsregionen gjennom utstillinger på flere steder, i forbindelse med 10- årsjubileet for Barentssamarbeidet i Prosjektet er det første i det grenseregionale Interreg-samarbeidet med Russland som har norsk prosjektledelse og samtidig EU-part med Interreg-finansiering, bl.a Ajtte Same- og fjellmuseum i Øvre Soppero. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 2,2 MNOK. Prosjektleder: Hilde Methi, epost: "Unge skrivere i Barentsregionen": Prosjektet skal gjennom litteraturleirer utvikle skriveferdigheter utfra ulike forutsetninger blant ungdom år i Barentsregionen, og derigjennom bl.a utvikle kontaktnettverk over statsgrenser. Alle land i regionen er representerte, med norsk part Troms fylkesbibliotek. Norske Interreg-midler kr av totalt 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Aud Tåga, epost: Pomormuseet fase 1 og 2: Fase 2 avslutning 2005 Prosjekte utvikler ei pomorutstilling i Brodtkorb-sjåene i Vardø, og skal ved dette dokumentere betydninga som pomorhandelen har hatt i kystgrenseområdene. Norsk part er Vardømuseene. Norske Interreg-midler: kr av totalt 5 MNOK. Prosjektleder: Ane Dalen Ringheim, epost: Ortodokse stier: Prosjektet skal utvikle turismekonsept i nabokommunene Sør-Varanger og Inari med grunnlag i den kristne ortodokse kulturarven, som har nedslagsfelt inntil dette området, og sånn bidra til verdifokusering i dobbel forstand for nevnte kommuner, med norsk part Sør-Varanger Kommune. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 0,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: May Griff Bye, epost: PUK 2005: Prosjektet skal arrangere folketradisjonsutstillinger for å markedsføre og utvikle og synliggjøre felles og ulike tradisjoner i Barentsregionen, såvel identitetsmessig som delvis kommersielt på sikt. Norsk medsøker er Duodjeinstituhtta i Kautokeino. Norske Interreg-midler kr av totalt 0,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Inga Hermansen Hætta, epost: TILTAKSOMRÅDE 5.1 -INFRASTRUKTUR (utelatt: 1 anullert) Barents vei/barents road: Ny fase avsluttes 2006 Prosjektet viderefører satsinga på tilretteegging av turistruta Bodø-Haparanda-Murmansk, med norsk part Salten regionråd,og EU-part Barents väg internationella förening. For inneværende prosjektfase gjelder det i hovedtrekk markedsføring og markedsanalyser av rutetrafikk. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett kr 5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Heidi Robertsen, epost: Redningssamarbeid: Avslutning 2006 Prosjektet utvikler samarbeidet mellom redningstjenestene på Nordkalotten og Nordvest-Russland for å imøtekomme raskere handtering av ulykker, med norsk part Hovedredningssentralen i Bodø. Norske Interregmidler: kr av totalt 3,7 MNOK. Prosjektleder norsk side: Anne Gundersen, epost: "Northern opportunities": Prosjektet skal fungere som en kunnskapsbase og bidragsyter til informasjon overfor næringslivet i grensenære områder av Norge og Russland, og påvirker overfor sentrale myndigheter. Norsk part er Finnmark Fylkeskommune, regionalutviklingsetaten, Vadsø. Norske Interreg-midler: kr av totalt 3,1 MNOK. Prosjektleder: Thor Robertsen, epost: Oljevernberedskap: Prosjektet skal utnytte samarbeidet mellom lokale og regionale oljevernmyndigheter i Norge og Russland, til å 6

7 styrke beredskapen i forbindelse med økt transport av oljeprodukter langs kysten i nord, med norsk part Kirkenes havnevesen. Norske Interreg-midler: kr av totalt 1,2 MNOK. Prosjektleder: Arnt Martinussen, epost: Forretningsutvikling mot større industriprosjekter: Avsluttet 2004 Prosjektet skal bidra til å kanalisere forretnings- og prosjektinnsats rundt Kirkenes servicehavn, som ledd i grenseoverskridende samarbeid med Russland i lys av blant annet Snehvit-utbygginga, med norsk part Kirkenes servicehavn AS. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 2,5 MNOK. Prosjektleder: Arve Tannvik, epost: TILTAKSOMRÅDE 5.2 -INFORMASJONSTEKNOLOGI Avsluttet 2003 Prosjektet utviklet en internett-nyhetsportal i Barentsregionen, som kontakt- og servicepunkt mellom bedrifter og det offentlige, informasjonsspredning på fem språk, med norsk part Finnmark Net AS. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 0,8 MNOK. Prosjektleder: Tor Schulstad, epost: Internett: BIS: Prosjektet Barents Information Service er en del av den totale informasjonsstrategien for Barentsregionen, og skal utvikle en felles internett-basert informasjonskanal med vekt på institusjoner innen regionen, med norsk part Barentssekretariatet i Norge, Kirkenes. Norske Interreg-midler: kr av totalt 4,3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Thomas Nilsen, epost: Næringsmiddelteknologi-samarbeid: Prosjektet skal utveksle kompetanse innen næringsmiddelteknologi mellom videregående skoler og Murmansk tekniske universitet, med vekt på faginnsikt i Russland. Norsk part Vardø videregående skole. Norske Interregmidler: kr av totalbudsjett 1,2 MNOK. Prosjektleder: rektor Sandtrøen, epost: arctic.com: Avslutning 2007 Prosjektet skal utveksle kompetanse innen journalistikk og utveksle nyheter over landegrensene, samt bygge opp kompetanse på Nordkalott-sida om russlandske forhold, gjennom bl.a internettjenester. Norsk medsøker er NRK Troms/Finnmark. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 2 MNOK. Prosjektleder norsk side: Bård Wormdal, epost: Fra Forskning til Faktura Avslutning 2006 Prosjektet skal med delvis bakgrunn i de gode erfaringene i fiskerisamarbeidet mellom landene overføre kompetanse til norsk side om hva som kan skape økonomisk vekst også her, med grunnlag i teoretisert erfaring fra forretningsinnovasjonene i Nordvest-Russland de siste årene. Prosjektets norske part er Fiskeriforskning i Tromsø, med Kola vitenskapssenter som bl.a russlandsk medaktør. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 2,4 MNOK. Prosjektleder norsk side: Frode Nilssen, epost: Internett i skolesamarbeidet: Avslutning 2007 Prosjektet skal utvikle samarbeidet mellom skoler i Sør-Varanger og Petsjenga med hovedsaklig bruk av internett. Norsk hovedsøker er Sør-Varanger Kommune, men ett av målene er å etablere et multilateralt samarbeid med også parter på EU-sida. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 0,5 MNOK. Prosjektleder: Unni Sildnes, epost: Barents GIT: Prosjektet viderefører tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn i utvikling av digitale kart over Barentsregionen, og har i denne omgangen større anvendt fokus på bl.a turismeutvikling. Norsk part er Statens Kartverk i Troms, Tromsø. Norske Interreg-midler: inntil kr av totalt inntil 16,9 MNOK. Prosjektleder norsk side: fylkeskartsjef Bartnæs, epost: 7

8 Interreg IIIA Nord, delprogram Kolarctic Norge: Nordland, Troms, Finnmark Lapin liitto, Rovaniemi Norsk del av sekretariatet: Ledere norske delprosjekter pr Prosjekt eier norsk side navn epost 31 Petroleumskonf Euroarktisk petroleums. p.b Kirkenes Frode Stålsett Oppdrett Kola Barents sea farm AS p.b andenes Hugo Olsen "Image" Finnmark Fylkeskomm H. Karlsens pl Vadsø Jens-Harald Jenssen Reiseliv nordl. D Finnmark Reiseliv AS Sorenskriverv Alta Jens-Harald Jenssen Crystal PSZ Circonium v/storvik p.b Kirkenes Frode Staalsett Partner Point Tromsø handelskammer p.b Tromsø Christian Overvaag Bio-pellets Ark. NEEG v/strovik&co p.b Kirkenes Frode Staalsett Energiøk. trehus Høyskolen i Narvik p.b Narvik Eigil Roaldset forp. Web-design Webcronize AS Valbeinet Tromsø Sigurd Larsen "Interprise" Troms fylkeskommune Fylkeshuset 9296 Tromsø Svein Kristiansen "Raduga" Barel AS 9917 Kirkenes Geir Torbjørnsen MAKOMP Tromsø skipsverft AS Skansegt Tromsø Åge Hansen Kongekrabbe V Contrace AS, Bodø Prinsens gt. 60B 8003 Bodø Hans Nordgård TIL fotball Fotballinvestering AS p.b Tromsø Sigurd Larsen Barn/u. psykosos. Høyskolen i Finnmark Follumsvei Alta Harald Skogseid Barentsspesialist Høyskolen i Finnmark Follumsvei Alta Hilde-Gunn Londal Barents arbeidsm.1 Aetat Finnmark 9800 Vadsø Mikhail Putsjkin Barents arbeidsm.2 Aetat Finnmark 9800 Vadsø Geir Larsen Videregående skole Finnmark Fylkeskomm. H. Karlsens pl Vadsø Jarl Store Grunnskolesam Sør-Varanger Kommune p.b Kirkenes Torgeir Johansen Senja-Arkhang Senja videreg. skole p.b Gibostad Oddny Asbøl "Margaritifiera" Svanhovd miljøsenter 9925 Svanvik Paul E. Aspholm Barents Agro Fo Holt forskningsstasjon p.b Tromsø Olaug Bergset Akvakultur i Murman Troms fylkeskommune Fylkeshuset 9296 Tromsø Kristin Sæther Pasvik miljøover Fylkesmann Finnmark Statens Hus 9800 Vadsø Amund Beitnes Biblioteksamarb Finnmark fylkesbibliot. p.b Vadsø Sissel Grønli Jakola "Migration" Sør-Varanger Kommune p.b Kirkenes Hilde Merete Methi Unge skrivere Troms fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket 9296 Tromsø Aud Tåga Pomormuséet Vardømuseene Per Larsens gt Vardø Ane Dalen Ringheim PUK 2005 Duodjeinstituhtta 9520 Kautokeino Inga Hermansen Hætta Ortodokse stier Sør-Varanger Kommune p.b Kirkenes May Griff Bye Barents väg Salten regionråd Storgata Bodø Heidi Robertsen Redningssamarb Hovedrednings-s. Bodø p.b Bodø Anne H.-Gundersen Forretningsutvik. Kirkenes servicehavn as p.b Kirkenes Arve Tannvik "Northern opport." Finnmark Fylkeskomm. H. Karlsens pl Vadsø Thor Robertsen Internett i skolesamarb Sør-Varanger Kommune p.b Kirkenes Unni Sildnes Oljevernberedsk Kirkenes havnevesen p.b Kirkenes Arnt Martinussen barents.info Finnmark Net AS p.b Tana Thor Schulstad BIS Barentssekretariatet p.b Kirkenes Thomas Nilsen Barents GIT Statens kartverk Troms Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Håkon Bartnæs Næringsmiddel Vardø videregående sk. P.B Vardø Lisbeth Sandtrøen Forskning til Faktura Fiskeriforskning p.b Tromsø Frode Nilssen Arrctic.com NRK Troms/Finnmark 9291 Tromsø Bård Wormdal

9 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi FREMGANGSMÅTE FOR NORSK PART: 1 Justér prosjekt og fremstilling til aktuelt tiltaksområde! 2 Last ned norsk søknadsskjema fra (for Naboskapsprogram Kolarctic spesielle instruksjoner) 3 Send utkast på epost til aktuelt norsk sekretariat! 4 Søk snarest annen offentlig medfinansiering! 5 Send søknad til aktuelt norsk sekretariat! 9

10 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 1 Justér prosjekt og fremstilling til aktuelt tiltaksområde: A Se programdokument og komplementsdel B Hvis part i Lappland eller Norrbotten: Nordkalotten eller Sápmi C Hvis part i Murmansk, Arkhangelsk, Nenets: Kolarctic Kolarctic: D Skal ha part i Murmansk, Arkhangelsk, eller Nenets E Fordel med EU-hovedsøker, særlig innen kultur o.l F Skal gi hovedeffekt for "vestlig" part (Nordkalotten) G Medaktør i St.Petersburg og republikken Karelen er mulig i forretningsprosjekter 10

11 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 1 Justér prosjekt og fremstilling til aktuelt tiltaksområde (forts.): Sápmi: I Sápmi-prosjekter skal støtte utvikling av samisk næring, kultur J Hovedsøker i EU, men kan også ha medaktør i Murmansk: K -Som i Kolarctic skal da hovedeffekt være på "vestlig" side Nordkalotten: L Hovedsøker i EU (mht Interreg-midlene fra EU) M Skal styrke samarbeidet mellom landene på Nordkalotten 11

12 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 2 Last ned norsk søknadsskjema fra A Last ned programmet BAS2000 B Åpne programmet, og lagre/"spara kopia" av dokument C Lagrer automatisk, ingen angrefunksjon D Les anvisningene på 12

13 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 3 Send utkast på epost til aktuelt norsk sekretariat! A Først evt "lufte" prosjektidéen muntlig/kortform epost B Vedlegg søknadsutkastet i epost som.usr-format C Få tilbakemelding på utkastet, og gjenta operasjon B osv D At prosjektet blir godkjent skal oftest mer til enn at det er innen kriteriene 13

14 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 4 Søk snarest annen offentlig medfinansiering: A For norsk part: Søkers ansvar å sikre annen offentlig medfinansiering B -Papirversjon av Interreg-skjema kan brukes C -Minst 50 % av offentlig finensiering må være annet enn Interreg D -Offentlig søker kan beregne inntil 25 % egeninnsats som "money-in-kind": "money-in-kind" privat div. finans. annen offentlig Interreg annen offentlig Interreg E -Privat søker må overholde EU sitt konkurranseregelverk i hht EØS-avtalen : max 50 % offentlig finansiering hvis bedriften mottar eur siste 3 år F -Offentlig søker: kreves noe privat finansiering ved kommersielle interesser 14

15 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Interreg Kolarctic, c/o Finnmark Fylkeskommune Interreg Nordkalotten, c/o Troms Fylkeskommune Interreg Sápmi, c/o Sametinget 5 Send søknad til aktuelt norsk sekretariat: A Søknad skal være mottatt innen søknadsfristen; avklar helst mottaket! B Send både elektronisk versjon, og papirversjon med signaturer C Suppleringer kan normalt gjøres en måned etter søknadsfristen D Annen offentlig medfinansiering skal bekreftes en måned før beslutning E Beslutning fattes innen 3 måneder etter søknadsfristen F Deretter gis tilsagn på de norske statlige Interreg-midlene, med vilkår G Prosjekteier kvitterer med retur av blankett for tilsagnsaksept 15

16 Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN ROVANIEMI Tlf EU: Russland: Lappland, Norrbotten Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: / Fax: Norge: Finnmark, Troms, Nordland Adr.: Finnmark fylkeskommune, Næringsavdelinga, 9815 Vadsø FFK-journal: 06/ххххх Saksbeh.: soja2 Dato: PARTNERSKAPET NORSK SIDE: 1 : REPRESENTERT I OVERVÅKNINGSKOMITÉEN (OK) FOR Interreg IIIA NORD Innsatsområder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (norsk del av sekretariatet; KRD, Oslo) partnerskapsorganisasjon representant telefon epost Nordland fylkeskommune Kjetil Rønning fylkespolitiker Troms fylkeskommune Ronald Rindestu fylkesordfører Finnmark fylkeskommune Kirsti Saxi fylkesordfører Fylkesmannen Nordland: Åshild Hauan Fylkesmann LO -Troms: Jan Elvheim distriktssekr NHO -Finnmark: Erling Fløtten regiondir KS -Troms: Torbjørn Evanger styreleder KS -Nordland Hanne Wika styreleder Sametinget Gunn-Britt Retter sametingsrep KRD Pål Erik Holte avdelingsdir : REPRESENTERT I STYRINGSKOMITÉEN (SK) FOR DELPROGRAM KOLARCTIC tilsv. "NBG" (Norsk Beslutningsgruppe; Innsatsområder 3-5, 7 ved bl.a bilateralt Norge/Russland) partnerskapsorganisasjon representant telefon epost Finnmark fylkeskommune Outi Torvinen plansjef Troms fylkeskommune Roald Røkeberg avd.leder Nordland fylkeskommune Heidi Theodorsen rådgiver Fylkesmannen i Finnmark Bente Christiansen miljøvernsjef Innovasjon -Nordland: Inger Teigstad soussjef Utenom styringskomitéene: Barentssekretariatet, Aetat'ene, FoU-miljøene i fylkene 2.1 :: NORSK DEL AV SEKRETARIATET FOR SK KOLARCTIC Fax: telefoner: Utbetalingsmyndighet: Linda Mosand prosjektansvarlig epost: Norsk del av sekretariatet: Jan M. Saigusjkin Solstad programkoordinator epost: 16

17 EU-fellesskapsinitiativet INTERREG Programmet Interreg IIIA Nord EU: Norge: Russland: -struktur: skjematisk struktur Lappland, Norrbotten Finnmark, Troms, Nordland Murmansk, Arkhangelsk, Nenets (Karelen: kultur, St.Petersburg: forretning) En komité Interreg IIIA Nord for kontroll, prioriterte strategier o.l Overvåkningskomitéen (ledere for regionale organer) sekretariat (NUTEK, Stockholm) Interreg IIIA Nord er et program som jf programdokumentene er grunnlagt på partnerskapsprinsippet, dvs avtalesamarbeid mellom myndigheter og forretningsliv. Utbetalingsmyndighet: midler fra EU-kommisjonen +felles sekretariat (Lapplands forbund/"lapin liitto", Rovaniemi) 3 delprogrammer (prosjektvilkår: aktører fra to land eller mer): Nordkalotten (aktører kun fra Finland, Sverige, Norge) Sápmi (samiske saker på Nordkalotten, pluss mulig medaktør i tillegg fra Murmansk) Kolarctic Naboskapsprogram (Nordkalotten, med obligatorisk medaktør fra russlandsk side) 3 respektive komitéer for beslutning av prosjektfinansiering o.l. Naboskapsprogram Kolarctic Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Delprogram Nordkalotten Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Delprogram Sápmi Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Sekretariat (Lapin liito, Rovaniemi) Sekretariat (Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå) Sekretariat (Sametinget i Sverige, Kiruna) Norsk del av sekretariatet +Utbetalingsmyndighet i Norge (Finnmark fylkeskommune, Vadsø Russlandsk del av sekretariatet (Murm. fylkesadm., Murmansk) Norsk del av sekretariatet +Utbetalingsmyndighet i Norge (Troms fylkeskommune, Tromsø) (Norsk del av sekretariatet) +Utbetalingsmyndighet i Norge (Sametinget i Norge, Karasjok) Sekretariatets avdeling i Murmansk og systematisk informasjonsutveksling mellom sekretariatets avdelinger ble styrket høsten 2005 etter iverksetting av Naboskapsprogram Kolarctic; fase I. 17

EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic

EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com EU:

Detaljer

Ei kort innføring i Naboskapsprogram Kolarctic

Ei kort innføring i Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: 789 62022 /+62168.

Detaljer

"NORSKE" KOLARCTIC-PROSJEKTER dvs med medsøker eller hovedsøker fra Nordnorge, pr 31.12.06

NORSKE KOLARCTIC-PROSJEKTER dvs med medsøker eller hovedsøker fra Nordnorge, pr 31.12.06 MINSTEKRAV FOR KOLARCTIC-PROSJEKTER: 1: PART BÅDE I RUSSLAND OG NORDKALOTTEN 2: UTVIKLING PÅ NORDKALOTT-SIDA (f.eks utfra kompetanseoverføring fra Russland) 3: ATSKILTE BUDSJETTER MELLOM PARTEN I RUSSLAND

Detaljer

INTERREG IIIA Nord SØKERVEILEDNING. Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet

INTERREG IIIA Nord SØKERVEILEDNING. Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet INTERREG IIIA NORD SØKERVEILEDNING Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet INTERREG IIIA Nord for norske søkere 1 Bruk den elektroniske

Detaljer

Ei kort innføring i Kolarctic

Ei kort innføring i Kolarctic ÅPEN VERSJON U KOLARCTIC NORGE SIST STYREGODKJENT 23.08.11 "NBG"-SAK 2/11 OPPDATERES TEKNISK SIST 15.03.12 Ei kort innføring i Kolarctic -i perioden "2007-2013" innen ENPI CBC STRUKTUROVERSIKT FOR NORDNORSK

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Revidert utgave av 12. oktober 2009 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Barentsregionen en kort beskrivelse 1.2 Historisk bakgrunn 2.0 Mål og innsatsområder 2.1 Hovedmål 2.2

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene. Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene. Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Nord Norge en internasjonal region 69 4 3 6 8 TROMS 8 FINNMARK 5 2 1 1 2 Grenseoverganger

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Fylkeskommunens internasjonale engasjement

Fylkeskommunens internasjonale engasjement Fylkeskommunens internasjonale engasjement Fylkestinget 12.10.2011 12.10.2011 1 Allerede for 1000 år siden ble det eksportert tørrfisk Hver 10. oppdrettslaks i verden kommer fra Nordland Utdanninger og

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUND

NORGES ISHOCKEYFORBUND NORGES ISHOCKEYFORBUND NORGES ISHOCKEYFORBUND Kåre Breivik medlem av forbundsstyret i NIHF leder av anleggsutvalget NIHF medlem av anleggsutvalget NIF NORGES ISHOCKEYFORBUND Tema: ISHALLER I BARENTSREGIONEN

Detaljer

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak Plan for kultursamarbeidet mellom oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak 2014-2016 Planen definerer samarbeidet i en treårig periode, og inneholder beskrivelser av tiltak og prosjekter. Planen er forankret

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Regional plan for kompetanse i Finnmark- varsel om høring.

Regional plan for kompetanse i Finnmark- varsel om høring. Vår dato: 26.11.2014 Vår ref: 201303423-30 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: John Ingvald Betsi Telefon: +4778963099 John.Ingvald.Betsi@ffk.no adresseliste Regional plan for kompetanse

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

BARENTS REGIONRÅD MØTE

BARENTS REGIONRÅD MØTE BARENTS REGIONRÅD MØTE 11. oktober 2011 Kiruna AGENDA PROGRAM... 3 DELTAKERE... 4 SAK BRC 16/2011 GODKJENNING AV AGENDA... 6 SAK BRC 17/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN... 7 SAK BRC 18/2011 INFORMASJON

Detaljer

Prosjektplan. utviklingsprosjekt

Prosjektplan. utviklingsprosjekt Prosjektplan utviklingsprosjekt Initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge Nord-Norsk Hestesenter, Moen Arbeidsgruppe: Kristin

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Isabell Nilsen, varamedlem (2 år) Marius Endresen, varamedlem (1 år)

Isabell Nilsen, varamedlem (2 år) Marius Endresen, varamedlem (1 år) Årsmelding 2015 1 1. Innledning 2. Styre og administrativ ledelse 2015 3. Yukigassen Nordisk Mesterskap 2015 4. Samarbeidet med Yukigassen Europa/Kemijärvi, Finland og Murmansk/Russland 5. Utviklingsprosjekt

Detaljer

Redningssamarbeid i Barentsregionen. Brannsjefkonferansen Alta 30. mai 2008

Redningssamarbeid i Barentsregionen. Brannsjefkonferansen Alta 30. mai 2008 Redningssamarbeid i Barentsregionen Brannsjefkonferansen Alta 30. mai 2008 Rådgiver Bente Michaelsen Chair Interim Joint Committee on Rescue Cooperation in the Barents Region Soria Moria-erklæringen Regjeringens

Detaljer

Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie?

Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie? Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie? Aadne Aasland Seniorforsker, Norsk institutt for by- og regionforskning Bakgrunn for mine vurderinger Evalueringer av norsk-russisk helsesamarbeid

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Veggbilde på Petchenga Sykehus Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF 25.januar 2009 OPPSTART OG MANDAT På bakgrunn av konklusjonene i sluttrapporten

Detaljer

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Jan R Iversen seniorrådgiver, Stab og SKA Kort om «UiT Norges arktiske universitet» som internasjonalt og nordområderelevant universitet

Detaljer

BARENTS REGIONRÅD MØTE

BARENTS REGIONRÅD MØTE BARENTS REGIONRÅD MØTE 11. NOVEMBER 2010 Kajaani FORELØPIG AGENDA PROGRAM... 3 DELTAKERE... 4 SAK BRC 19/2010 GODKJENNING AV AGENDA... 6 SAK BRC 20/2010 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN... 7 SAK BRC 21/2010

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Litt om helse og beredskap i Barentsregionen

Litt om helse og beredskap i Barentsregionen Litt om helse og beredskap i Barentsregionen Nordisk helseberedskapskonferanse Henningsvær 20.06.2006 Henning Aanes Fylkeslege i Nordland Fylkeslegens oppgaver Leder Fylkesmannens helseavdeling (underlagt

Detaljer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Bakteppe for neste programperiode EU-strategier og nasjonale strategier Programgeografi 1 program 3 delområder 3 beslutningsgrupper Innsatsområder Forskning

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk;

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk; 14.06.2009 PROGRAM for kultursamarbeidet mellom Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket Norge og Kulturministeriet i Den Russiske Føderasjon for perioden 2010-2012 Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

ORIENTERING FRA NORGE

ORIENTERING FRA NORGE NORDRED kontaktgruppemøte 21-22 oktober 2008 ORIENTERING FRA NORGE ved Avdelingsdirektør Anne Holm Gundersen Hovedredningssentralen Nord-Norge NORDRED kontaktgruppemøte 21-22 oktober 2008 NØDNETT - Uforutsette

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Hvilke konsekvenser får Barents 2020 for fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning?

Hvilke konsekvenser får Barents 2020 for fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning? Hvilke konsekvenser får Barents 2020 for fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning? Geir Gotaas Administrativ leder, Amundsensenteret, Universitetet i Tromsø Sekretær for Regjeringens ekspertutvalg

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ

Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ Bosetning og kultur -sørsamer -lulesamer -nordsamer -østsamer Sørsamene fra Saltfjellet i nord til Femunden

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Tromsø 26.6.09

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Tromsø 26.6.09 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø 26.6.09 Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen relatert til grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal skolelokalisering

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke Kommunereformen Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke AGENDA 1. Fylkesmannens mandat 2 Målene med reformen 3 Prosessen 4 Vurderingene kriterier 5 Status vedtak

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

Dialogmøte OSO Barnevern Kommunene i Troms, 21.oktober 2015.

Dialogmøte OSO Barnevern Kommunene i Troms, 21.oktober 2015. Dialogmøte OSO Barnevern Kommunene i Troms, 21.oktober 2015. OSO Barnevern Organisering og innhold v/ Sylvi Hjelle, seniorrådgiver KS Nord-Norge 22.10.2014 Dialogmøte Nordland 2014 1 To likestilte aktører

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Nordområdenes kunnskapsbehov

Nordområdenes kunnskapsbehov Nordområdenes kunnskapsbehov Norges forskningsråds nordområdekonferanse 25. - 26. november 2009 Jarle Aarbakke Det meste er nord Vår satsing skal være regional, nasjonal og internasjonal. [...] Vi må få

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2014 13481/2014 2013/3298 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/32 Formannskapet 05.03.2014 Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen?

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Anne Husebekk Rektor 4. februar 2015 Foto: Geir Gotaas Bakteppe 2 Klima Minimum sjøis-utbredelse

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 18.3.2016 Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven 21 Saken behandles

Detaljer

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Trine Kvidal Ph.D., Førsteamanuensis Institutt for reiseliv og nordlige studier Finnmarkskonferansen 2014 "Varför gör hon på detta

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Prioriterte områder: Internasjonalisering av næringslivet Ungdom Annet: Chongqing Utvikle enhetlig profilering av Trøndelag Erfaringer fra fylkeskommunale

Detaljer

KULTUR- OG. Retningslinjer:

KULTUR- OG. Retningslinjer: KULTUR- OG TILSKUDD TIL MERKING OG GRADERING AV STIER OG TURLØYPER I FINNMARK 2014 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

troms fylke møter fremtiden

troms fylke møter fremtiden troms fylke møter fremtiden Troms 68 70 N Troms er ett av tre nordnorske fylker, har 25 kommuner og dekker et landareal på nesten 26.000 km². Polarsirkelen TROMS Troms har nesten 159.000 innbyggere (2012),

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox

Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox IT-Rapport 13/2005 ISSN 1503-1705 Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox 1 Tittel Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Forfatter(e)

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

KOORDINERING AV FYLKESKOMMUNENES AKVAKULTURSAMARBEID ( FAKS) PROSJEKTBESKRIVELSE

KOORDINERING AV FYLKESKOMMUNENES AKVAKULTURSAMARBEID ( FAKS) PROSJEKTBESKRIVELSE KOORDINERING AV FYLKESKOMMUNENES AKVAKULTURSAMARBEID ( FAKS) 2016-2017 PROSJEKTBESKRIVELSE Innhold INNLEDNING... 2 MÅL... 3 INNHOLD OG ORGANISERING... 4 ORGANISERING... 5 FINANSIERING OG BUDSJETT... 7

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Skagerrak CO 2 prosjekt

Skagerrak CO 2 prosjekt Skagerrak CO 2 prosjekt Gass- og energiteknologi, Langesund, 10. juni 2009 Hans Aksel Haugen og Dag Bjørnsen Tel-Tek CO 2 region Skagerrak Grenland Lysekil Stenungsund Ålborg Göteborg Värö bruk CO 2 -kildene

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

PROTOKOLL / RAPPORT MØTE I DEN ADMINISTRATIVE REGIONKOMITÉ. Andre: Dato: 28.08.2003 Kl. 09.00 14.00 lokal tid Møtested: SAS Radisson, Bodø

PROTOKOLL / RAPPORT MØTE I DEN ADMINISTRATIVE REGIONKOMITÉ. Andre: Dato: 28.08.2003 Kl. 09.00 14.00 lokal tid Møtested: SAS Radisson, Bodø PROTOKOLL / RAPPORT MØTE I DEN ADMINISTRATIVE REGIONKOMITÉ Dato: 28.08.2003 Tid: Kl. 09.00 14.00 lokal tid Møtested: SAS Radisson, Bodø Til stede: Den Administrative Regionkomité: Sigbjørn Eriksen, ordstyrer

Detaljer

Samarbeid på tvers av landegrensene Grenseløst i nord

Samarbeid på tvers av landegrensene Grenseløst i nord Deanu gielda/tana kommune Ohcejot gielda/utsjoen kunta Sirpmá skuvla /Sirma skole Ohcejotnjálmmi skuvla /Utsjokisuun koulu Utsjoen kunta 1293 Tana kommune 2912 Samarbeid på tvers av landegrensene Grenseløst

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 31 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 10-2007 HELSESAMARBEID

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.01.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/321 Deres referanse: Institusjoner som gir lærerutdanning

Detaljer

Yrkesutbildning och behörighet Nordkalottkonferansen i Kiruna, 2014 Sture Troli, direktör

Yrkesutbildning och behörighet Nordkalottkonferansen i Kiruna, 2014 Sture Troli, direktör Yrkesutbildning och behörighet Nordkalottkonferansen i Kiruna, 2014 Sture Troli, direktör Utbildning Nord Sverige, Finland och Norge Övertorneå avstånd till Haparanda-Torneå, 7 mil Rovaniemi (FIN), 11

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Bodø som beredskapshovedstad i nord

Bodø som beredskapshovedstad i nord Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på NHDs konferanse om Store maritime muligheter i nord Bodø, 19. februar 2013 Bodø som beredskapshovedstad i nord Kjære alle sammen! Takk for invitasjon til å snakke

Detaljer

Regional perspective on development of the cooperation between education, research and industry

Regional perspective on development of the cooperation between education, research and industry Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg under Bodø, 18 mars 2013 Regional perspective on development of the cooperation between education, research and industry Kjære statsråder Kjære rektor Kjære alle sammen

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer