Naboskapsprogram Kolarctic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naboskapsprogram Kolarctic"

Transkript

1 Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN ROVANIEMI Tlf EU: Russland: Lappland, Norrbotten Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: / Fax: Norge: Finnmark, Troms, Nordland Adr.: Finnmark fylkeskommune, Næringsavdelinga, 9815 Vadsø FFK-journal: 06/ххххх Saksbeh.: soja2 Dato: til: > prosjektinteressenter i Nordnorge EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic -i perioden innen Interreg IIIA Nord -TYPER PROSJEKTER SOM STØTTES -TIDLIGERE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER -SØKNADSPROSESSEN INTERREG bygger på "Partnerskaps"-prinsippet -styringsstruktur som forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige myndigheter og private. Har de siste årene bidratt til parterskapsløsninger også på andre områder i Europa- også i Norge. 1

2 FRA PROGRAMDOKUMENT OG KOMPLEMENTSDEL -finnes på under PROGRAM: Naboskapsprogram Kolarctic går i to faser; først innen Interreg IIIA Nord fra høsten 2005 til og med 2006 (Prosjekter må være avsluttet innen ), dernest som eget program utenom INTERREG. Fra da av blir det et viktigere utenrikspolitisk instrument for EU. Det regionalpolitiske instrumentet INTERREG, med sine programmer, fortsetter imidlertid også etter 2006, men med navnet ETC -European Territorial Cooperation. Nuværende Interreg IIIA Nord blir antakelig navngitt ETC Nord, innhold som idag, men uten Naboskasprogram Kolarctic. Interreg IIIA Nord, med sine delprogrammer Kolarctic, Nordkalotten og Sapmi, er likevel et regionalpolitisk instrument for utvikling av forretningsliv, velferd og infrastruktur på Nordkalotten. Dette vektlegges også sterkt i den første fasen av Naboskapsprogram Kolarctic, dvs prosjektene skal først og fremst gi utviklingseffekt på "vestlig" side av grensene til Russland. Kompetanseoverføring og lignende skal f.eks i norsk part sine budsjetter skje fra Russland til Norge. Imiddet fra oktober 2005 åpnet for å finansiere samarbeidspartene i Russland sine budsjetter med Tacis-midler, noe som skal besluttes av kontoret i Moskva som konsekvens av at prosjekter blir godkjent av Styringskomitéen for Naboskapsprogram Kolarctic. Dette betyr altså større vektlegging av effekt på "østlig" side av grensene. Fra søknadsomgangen som avsluttes 25 september er det mulig også for norske parter å søke på Tacisfinansiering innen Naboskapsprogram Kolarctic på vegne av den russlandske samarbeidsparten, også hvis det er snakk om bilaterale prosjekter, dvs med parter i kun Norge og Russland. I multilaterale prosjekter, som har med EU-part, er det denne som skal stå som hovedsøker. Søker man på de hittil gjeldende kriterier innen "delprogram Kolarctic" er det samme søknadsfrist, men altså bl.a ikke mulig med Tacisfinansiering for den russlandske samarbeidsparten. Søkere oppfordres til å avklare og helst sende søknad i god tid innen søknadsfristen, da dette vil fremskynde behandlingsprosessen, særlig med Tacis-finansieringa. Søknad hentes under SØKNAD på og sendes i første rekke elektronisk, såvel prøveversjoner som endelig versjon. Følgende innsats- og tiltaksområder gjelder innen Naboskapsprogram Kolarctic: EKSEMPLER (fremskrevet budsjettprognose juni 2006) 3 Forretningssamarbeid søkere: i hovedsak bedrifter/nettverk 3.1 Produktivt samarbeid og bedriftsnettverk Utvikling av samarbeidsstrategier innen olje-/gass (lite ledige midler) 3.2 Kompetanseoppbygging hos bedrifter Utveksling/kurs for ansatte (lite ledige midler) 4 Kompetanse og velferd søkere: i hovedsak læresteder, organisasjoner 4.1 Utdanning Skoleutvekslinger, språkkurs, utdanningsprogram (lite ledige midler) 4.2 Forskning og utvikling Forskning, analyser, utveksling (lite ledige midler) 4.3 Kultur og velferd Kulturarrangementer, kulturindustri, ungdom (noe ledige midler) 5 Programområdets indre funksjonalitet søkere: i hovedsak myndigheter, nettverk, foretak 5.1 Infrastruktur og transport Bygging/opprustning grenseoverganger, transport (endel ledige midler) 5.2 Informasjonsteknologi og info-formidling Tele/data-samarbeid, teknologiske forbedringer (lite ledige midler) 2

3 GODKJENTE KOLARCTIC-PROSJEKTER NORSK MEDSØKER, PR : TILTAKSOMRÅDE 3.1 -FORRETNINGSSAMARBEID Petroleumsforening og konferanse: Avsluttet 2003 Prosjektet bidro til å utvikling av Euroarktisk petroleumsforening og oljekonferanse Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett kr 2,2 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett, epost: Oppdrett på Kola: Avsluttet 2004 Prosjektet forberedte oppdrettsvirksomhet med norsk interessent på Kolahalvøya, med norsk part Barents Sea Farm AS, Andenes. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 2,8 MNOK. Prosjektleder: Hugo Olsen, epost: Internett: "Image"/Turismens nordlige dimensjon: Prosjektet skal i samarbeid med reiselivsorganisasjoner i Finnmark, Lappland og Murmansk gjøre Nordkalotten mer interessant for turister fra Russland, med norsk part Finnmark Fylkeskommune, og utfører Finnmark reiseliv AS. Norske Interreg-midler: kr av totalt 6 MNOK. Prosjektleder norsk side: Jens-Harald Jenssen, epost: Turismens nordlige dimensjon del D (markedsføring): Avslutning 2006 Prosjektet skal i samarbeid med reiselivsorganisasjoner i Finnmark, Lappland og Murmansk gjøre Nordkalotten mer interessant for turister fra Russland, med fokus på markedsføringsdelen, med norsk part Finnmark reiseliv AS. Norske Interreg-midler: kr av totalt 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Jens-Harald Jenssen, epost: Crystal PSZ: Prosjektet skal i samarbeid med ZAO PSZ Russia i Murmansk utvikle materialet Crystal PSZ for bruk i mikroskalpeller i legeindustrien. Materialet er nytt i skjæreredskaper, og man har forventninger til lansering bl.a i USA, med norsk part Zirconium Norway DA. Norske Interreg-midler: kr av totalt 0,5 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett. epost: Bio-pellets i Arkhangelsk: Forprosjekt skal legge grunnlag for utvikling av forbrennings- og varmeanlegg i Arkhangelsk, og bidrar til engasjementer for norsk part, som er Storvik&co AS. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 0,6 MNOK. Prosjektleder: Frode Stålsett, epost: Interprise 2004 Avsluttet 2004 Prosjektet gjennomfører for- og etterarbeid i forbindelse med et "partnersøk" mellom foretak fra Norge og Russland våren 2004, og har norsk part Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 1,8 MNOK. Prosjektleder: Svein Kristiansen, epost: Energiøkonomiske trehus for Nordvest Russland Avslutning 2006 Prosjektet bidrar til å gjenopplive den tradisjonelle nordrussiske trehusbygginga fra "pomortida", med vekt på i første omgang Arkhangelsk. Det andre innovative momentet i prosjektet er bruk og lansering av norsk miljø- og energiteknologi i husene. I dette ligger interessen fra nordnorske forretningsinteresser, som også er medaktører i prosjektet. Norsk part Høyskolen i Narvik. Norsk godkjent Interreg-finansiering i prosjektet kr av totalbudsjett 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Eigil Roaldset, epost: Forprosjekt Internasjonal web-design Forprosjektet undersøker mulighetene for et hovedprosjekt innen bruk av datakompetanse ved det tekniske universitetet og øvrige miljøer i Murmansk, for utvikling av bl.a nye internettbaserte betalingsløsninger. Norsk part Webcronize AS, Tromsø. Norske Interreg-midler er bevilget kr av totalbudsjett 0,4 MNOK. Prosjektleder norsk side: Sigurd Larsen, epost: 3

4 Partner Point Avslutning 2006 Prosjektet legger til rette for og knytter sammen bedrifter i Barentsregionen, bl.a gjennom et partnersøk i Murmansk våren 2006, i samarbeid med svensk hovedsøker Norrbotten handelskammer. Norsk medsøker Troms handelskammer, Tromsø. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Christian Overvaag, epost: TILTAKSOMRÅDE 3.2 -BEDRIFTSOPPLÆRING Raduga: Avslutning 2004 Prosjektet bidro til etablering av elektronikkproduksjon i Murmansk, men bidrar samtidig til såvel sysselsettingseffekt der, som grunnlag for lønnsomhet for norsk foretak, og representerer et pionerprosjekt innen flytting av produksjon ut av konkurranseudyktige Norge til et nært lavkostland; nabolandet Russland. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett kr 1,5 MNOK. Prosjektleder: Geir Torbjørnsen, epost: MAKOMP 1 og 2 (Maritim kompetanseutvikling i forbindelse med Snehvit m.m): Avsluttes 2005 Prosjektet setter gjennom kompetanseutveksling Tromsø skipsverft og tilknytta nettverk i bedre stand til å handtere olje- og gassrelaterte oppgaver i forbindelse med utbygginger i Barentshavet, såvel på norsk som russlandsk side. norsk prosjektpart Tromsø skipsverft AS. Norske Interreg-midler: kr av 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Åge Hansen, epost: Barn og unges psykososiale velferd: Avsluttes 2006 Prosjektet utveksler kompetanse på barn og unges psykososiale tilpassing, med blant annet betydning for produksjonssektoren. Norsk medsøker er Høyskolen i Finnmark. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 6 MNOK. Prosjektleder norsk side: Harald Skogseid, epost: Kongekrabbe Vardø/Linihaamari: Avsluttet 2004 Prosjektet etablerte landbaserte oppdrettsanlegg for kongekrabbe på norsk side i Vardø og gjorde forsøk på russlandsk side i Linihaamari, og overførte oppdrettskompetanse fra ekspertise i Russland, med norsk part Contrace AS i Bodø. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 5,8 MNOK. Prosjektleder: Hans Nordgård, epost: Til fotball: Prosjektet skal utvikle fotballmiljøet på Nordkalotten, ved at i første omgang Tromsø Idrettslag (TIL) legger grunnlag for å rekruttere talentfulle fotballspillere fra Nordvest-Russland. Forprosjektet sikter mot et hovedprosjekt med EU-part som på bredere basis utveksler fotballkompetanse i Barentsregionen. Norsk hovedsøker er Fotballinvestering AS i Tromsø. Norske Interreg-midler kr av totalt 0,6 MNOK. Prosjektleder: Sigurd Larsen, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.1 -UTDANNING Barentsspesialister (fase 1 og 2): Avslutning 2006 Prosjektet utvikler kompetanse- og forskernetverk i Barentsregionen for å styrke nordnorske institusjoners russlandskompetanse, med norsk part Høyskolen i Finnmark, og EU-hovedsøker Lapplands universitet. Norske Interreg-midler fase 1 kr , og fase 2 kr av totalbudsjett 15 MNOK. Prosjektleder norsk side: Per Møller, epost: Barents arbeidsmarked fase 1 og 2: Fase 2 avslutning 2006 Prosjektet skal samordne arbeidsmarkedstiltak over grensene ved å utveksle informasjon for å bidra til å skape et felles arbeidsmarked, med norsk part Aetat Finnmark i Vadsø. Norske Interreg-midler: inntil kr av 4

5 totalbudsjett 6 MNOK. Prosjektleder norsk side: Mikhail Putsjkin, epost: Videregående skole-samarbeid: Prosjektet skal på regionalt nivå koordinere det lokale samarbeidet mellom tre norske videregående skoler, og få innsikt i organisering og innhold i videregående utdanning i Nordvest-Russland. Skolene på norsk side er i Honningsvåg, Vardø og Kirkenes. Norsk ansvarspart er Finnmark Fylkeskommune. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 5 MNOK. Prosjektleder: opplæringssjef Store, epost: Grunnskolesamarbeid: Prosjektet skal utveksle pedagogiske og faglige kunnskaper mellom grunnskolene i Sør-Varanger og bl.a Petsjenga, med fokus på hva norsk skole kan lære av dannelsesnivået i Russland, for bl.a å redusere problemene som russiske elever får i møte med norsk skoleverk. Norsk part er Sør-Varanger Kommune. Norske Interreg-midler: inntil kr for fase 1 og 2 av totalbudsjett inntil 2 MNOK. Prosjektleder: Torgeir Johansen, epost: Samarbeid Senja-Arkhangelsk videregående skoler: Prosjektet skal utveksle kunnskap, metoder og lærere innen landbruksfaget med Arkhangelsk landbrukssskole, og legge grunnlag for privat, småskale landbruk i Arkhangelsk oblast, med norsk part Senja videregående skole. Norske Interreg-midler: kr av totalt 1 MNOK. Prosjektleder norsk side: Oddny Asbøl, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.2 -FORSKNING OG UTVIKLING "Margaritifiera" (elvemusling) 1 og 2: Avslutning 2004 Prosjektet skal i samarbeid med parter fra alle land i regionen kartlegge elvemuslingsforekomsten i Pasvikvassdraget, og utfra innhentede data fremme tiltak for forbedring av bl.a miljøsituasjonen, som elvemuslingen er indikasjon på. Norsk part Svanhovd miljøsenter. Norske Interreg-midler av totalt 2 MNOK. Prosjektleder norsk side: Paul E. Aspholm, epost: Akvakultur i Murmansk Prosjektet skal utarbeide helhetlig akvakulturplan for Kolahalvøya, ved oppdragstaker Akvaplan Niva AS, og styrker dermed norske akvakulturmiljøer, og har norsk part Troms fylkeskommune. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 1,3 MNOK. Prosjektleder: Kristin Sæther, epost: Barents Agro Forum Prosjektet skal utveksle ulik jordbrukskompetanse, og for norsk part bidra til mer effektivt landbruk i nord, med norsk part Holt forskningsstasjon i Tromsø. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 2,5 MNOK. Prosjektleder: Olaug Bergset, epost: Pasvik miljøovervåkning (norsk side: fase 1+2+3) Avslutning 2006 Prosjektet følger opp et tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn, og har som mål å kartlegge og følge opp miljøsituasjonen i Pasvik-vassdraget, med finske og russlandske samarbeidsparter. Norsk part Fylkesmannen i Finnmark. Norske Interreg-midler er bevilget til fase 1, 2 og 3, kr av totalbudsjett 10 MNOK. Prosjektleder norsk side: Amund Beitnes, epost: TILTAKSOMRÅDE 4.3 -KULTUR Biblioteksamarbeid: Avsluttet 2004 Prosjektet bidrar til å gjøre russisk litteratur tilgjengelig i Nord-Norge, med parter Sør-Varanger bibliotek, 5

6 Finnmark fylkesbibliotek og bibliotek i Murmansk fylke. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett kr 2,8 MNOK. Prosjektleder: Sissel Grønli Jakola, epost: "Migration": Avsluttet 2004 Prosjektet synliggjør kunst i Barentsregionen gjennom utstillinger på flere steder, i forbindelse med 10- årsjubileet for Barentssamarbeidet i Prosjektet er det første i det grenseregionale Interreg-samarbeidet med Russland som har norsk prosjektledelse og samtidig EU-part med Interreg-finansiering, bl.a Ajtte Same- og fjellmuseum i Øvre Soppero. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 2,2 MNOK. Prosjektleder: Hilde Methi, epost: "Unge skrivere i Barentsregionen": Prosjektet skal gjennom litteraturleirer utvikle skriveferdigheter utfra ulike forutsetninger blant ungdom år i Barentsregionen, og derigjennom bl.a utvikle kontaktnettverk over statsgrenser. Alle land i regionen er representerte, med norsk part Troms fylkesbibliotek. Norske Interreg-midler kr av totalt 3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Aud Tåga, epost: Pomormuseet fase 1 og 2: Fase 2 avslutning 2005 Prosjekte utvikler ei pomorutstilling i Brodtkorb-sjåene i Vardø, og skal ved dette dokumentere betydninga som pomorhandelen har hatt i kystgrenseområdene. Norsk part er Vardømuseene. Norske Interreg-midler: kr av totalt 5 MNOK. Prosjektleder: Ane Dalen Ringheim, epost: Ortodokse stier: Prosjektet skal utvikle turismekonsept i nabokommunene Sør-Varanger og Inari med grunnlag i den kristne ortodokse kulturarven, som har nedslagsfelt inntil dette området, og sånn bidra til verdifokusering i dobbel forstand for nevnte kommuner, med norsk part Sør-Varanger Kommune. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 0,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: May Griff Bye, epost: PUK 2005: Prosjektet skal arrangere folketradisjonsutstillinger for å markedsføre og utvikle og synliggjøre felles og ulike tradisjoner i Barentsregionen, såvel identitetsmessig som delvis kommersielt på sikt. Norsk medsøker er Duodjeinstituhtta i Kautokeino. Norske Interreg-midler kr av totalt 0,5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Inga Hermansen Hætta, epost: TILTAKSOMRÅDE 5.1 -INFRASTRUKTUR (utelatt: 1 anullert) Barents vei/barents road: Ny fase avsluttes 2006 Prosjektet viderefører satsinga på tilretteegging av turistruta Bodø-Haparanda-Murmansk, med norsk part Salten regionråd,og EU-part Barents väg internationella förening. For inneværende prosjektfase gjelder det i hovedtrekk markedsføring og markedsanalyser av rutetrafikk. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett kr 5 MNOK. Prosjektleder norsk side: Heidi Robertsen, epost: Redningssamarbeid: Avslutning 2006 Prosjektet utvikler samarbeidet mellom redningstjenestene på Nordkalotten og Nordvest-Russland for å imøtekomme raskere handtering av ulykker, med norsk part Hovedredningssentralen i Bodø. Norske Interregmidler: kr av totalt 3,7 MNOK. Prosjektleder norsk side: Anne Gundersen, epost: "Northern opportunities": Prosjektet skal fungere som en kunnskapsbase og bidragsyter til informasjon overfor næringslivet i grensenære områder av Norge og Russland, og påvirker overfor sentrale myndigheter. Norsk part er Finnmark Fylkeskommune, regionalutviklingsetaten, Vadsø. Norske Interreg-midler: kr av totalt 3,1 MNOK. Prosjektleder: Thor Robertsen, epost: Oljevernberedskap: Prosjektet skal utnytte samarbeidet mellom lokale og regionale oljevernmyndigheter i Norge og Russland, til å 6

7 styrke beredskapen i forbindelse med økt transport av oljeprodukter langs kysten i nord, med norsk part Kirkenes havnevesen. Norske Interreg-midler: kr av totalt 1,2 MNOK. Prosjektleder: Arnt Martinussen, epost: Forretningsutvikling mot større industriprosjekter: Avsluttet 2004 Prosjektet skal bidra til å kanalisere forretnings- og prosjektinnsats rundt Kirkenes servicehavn, som ledd i grenseoverskridende samarbeid med Russland i lys av blant annet Snehvit-utbygginga, med norsk part Kirkenes servicehavn AS. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 2,5 MNOK. Prosjektleder: Arve Tannvik, epost: TILTAKSOMRÅDE 5.2 -INFORMASJONSTEKNOLOGI Avsluttet 2003 Prosjektet utviklet en internett-nyhetsportal i Barentsregionen, som kontakt- og servicepunkt mellom bedrifter og det offentlige, informasjonsspredning på fem språk, med norsk part Finnmark Net AS. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 0,8 MNOK. Prosjektleder: Tor Schulstad, epost: Internett: BIS: Prosjektet Barents Information Service er en del av den totale informasjonsstrategien for Barentsregionen, og skal utvikle en felles internett-basert informasjonskanal med vekt på institusjoner innen regionen, med norsk part Barentssekretariatet i Norge, Kirkenes. Norske Interreg-midler: kr av totalt 4,3 MNOK. Prosjektleder norsk side: Thomas Nilsen, epost: Næringsmiddelteknologi-samarbeid: Prosjektet skal utveksle kompetanse innen næringsmiddelteknologi mellom videregående skoler og Murmansk tekniske universitet, med vekt på faginnsikt i Russland. Norsk part Vardø videregående skole. Norske Interregmidler: kr av totalbudsjett 1,2 MNOK. Prosjektleder: rektor Sandtrøen, epost: arctic.com: Avslutning 2007 Prosjektet skal utveksle kompetanse innen journalistikk og utveksle nyheter over landegrensene, samt bygge opp kompetanse på Nordkalott-sida om russlandske forhold, gjennom bl.a internettjenester. Norsk medsøker er NRK Troms/Finnmark. Norske Interreg-midler: kr av totalbudsjett 2 MNOK. Prosjektleder norsk side: Bård Wormdal, epost: Fra Forskning til Faktura Avslutning 2006 Prosjektet skal med delvis bakgrunn i de gode erfaringene i fiskerisamarbeidet mellom landene overføre kompetanse til norsk side om hva som kan skape økonomisk vekst også her, med grunnlag i teoretisert erfaring fra forretningsinnovasjonene i Nordvest-Russland de siste årene. Prosjektets norske part er Fiskeriforskning i Tromsø, med Kola vitenskapssenter som bl.a russlandsk medaktør. Norske Interreg-midler kr av totalbudsjett 2,4 MNOK. Prosjektleder norsk side: Frode Nilssen, epost: Internett i skolesamarbeidet: Avslutning 2007 Prosjektet skal utvikle samarbeidet mellom skoler i Sør-Varanger og Petsjenga med hovedsaklig bruk av internett. Norsk hovedsøker er Sør-Varanger Kommune, men ett av målene er å etablere et multilateralt samarbeid med også parter på EU-sida. Norske INTERREG-midler kr av totalbudsjett 0,5 MNOK. Prosjektleder: Unni Sildnes, epost: Barents GIT: Prosjektet viderefører tidligere Interreg IIA Barents-prosjekt med samme navn i utvikling av digitale kart over Barentsregionen, og har i denne omgangen større anvendt fokus på bl.a turismeutvikling. Norsk part er Statens Kartverk i Troms, Tromsø. Norske Interreg-midler: inntil kr av totalt inntil 16,9 MNOK. Prosjektleder norsk side: fylkeskartsjef Bartnæs, epost: 7

8 Interreg IIIA Nord, delprogram Kolarctic Norge: Nordland, Troms, Finnmark Lapin liitto, Rovaniemi Norsk del av sekretariatet: Ledere norske delprosjekter pr Prosjekt eier norsk side navn epost 31 Petroleumskonf Euroarktisk petroleums. p.b Kirkenes Frode Stålsett Oppdrett Kola Barents sea farm AS p.b andenes Hugo Olsen "Image" Finnmark Fylkeskomm H. Karlsens pl Vadsø Jens-Harald Jenssen Reiseliv nordl. D Finnmark Reiseliv AS Sorenskriverv Alta Jens-Harald Jenssen Crystal PSZ Circonium v/storvik p.b Kirkenes Frode Staalsett Partner Point Tromsø handelskammer p.b Tromsø Christian Overvaag Bio-pellets Ark. NEEG v/strovik&co p.b Kirkenes Frode Staalsett Energiøk. trehus Høyskolen i Narvik p.b Narvik Eigil Roaldset forp. Web-design Webcronize AS Valbeinet Tromsø Sigurd Larsen "Interprise" Troms fylkeskommune Fylkeshuset 9296 Tromsø Svein Kristiansen "Raduga" Barel AS 9917 Kirkenes Geir Torbjørnsen MAKOMP Tromsø skipsverft AS Skansegt Tromsø Åge Hansen Kongekrabbe V Contrace AS, Bodø Prinsens gt. 60B 8003 Bodø Hans Nordgård TIL fotball Fotballinvestering AS p.b Tromsø Sigurd Larsen Barn/u. psykosos. Høyskolen i Finnmark Follumsvei Alta Harald Skogseid Barentsspesialist Høyskolen i Finnmark Follumsvei Alta Hilde-Gunn Londal Barents arbeidsm.1 Aetat Finnmark 9800 Vadsø Mikhail Putsjkin Barents arbeidsm.2 Aetat Finnmark 9800 Vadsø Geir Larsen Videregående skole Finnmark Fylkeskomm. H. Karlsens pl Vadsø Jarl Store Grunnskolesam Sør-Varanger Kommune p.b Kirkenes Torgeir Johansen Senja-Arkhang Senja videreg. skole p.b Gibostad Oddny Asbøl "Margaritifiera" Svanhovd miljøsenter 9925 Svanvik Paul E. Aspholm Barents Agro Fo Holt forskningsstasjon p.b Tromsø Olaug Bergset Akvakultur i Murman Troms fylkeskommune Fylkeshuset 9296 Tromsø Kristin Sæther Pasvik miljøover Fylkesmann Finnmark Statens Hus 9800 Vadsø Amund Beitnes Biblioteksamarb Finnmark fylkesbibliot. p.b Vadsø Sissel Grønli Jakola "Migration" Sør-Varanger Kommune p.b Kirkenes Hilde Merete Methi Unge skrivere Troms fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket 9296 Tromsø Aud Tåga Pomormuséet Vardømuseene Per Larsens gt Vardø Ane Dalen Ringheim PUK 2005 Duodjeinstituhtta 9520 Kautokeino Inga Hermansen Hætta Ortodokse stier Sør-Varanger Kommune p.b Kirkenes May Griff Bye Barents väg Salten regionråd Storgata Bodø Heidi Robertsen Redningssamarb Hovedrednings-s. Bodø p.b Bodø Anne H.-Gundersen Forretningsutvik. Kirkenes servicehavn as p.b Kirkenes Arve Tannvik "Northern opport." Finnmark Fylkeskomm. H. Karlsens pl Vadsø Thor Robertsen Internett i skolesamarb Sør-Varanger Kommune p.b Kirkenes Unni Sildnes Oljevernberedsk Kirkenes havnevesen p.b Kirkenes Arnt Martinussen barents.info Finnmark Net AS p.b Tana Thor Schulstad BIS Barentssekretariatet p.b Kirkenes Thomas Nilsen Barents GIT Statens kartverk Troms Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Håkon Bartnæs Næringsmiddel Vardø videregående sk. P.B Vardø Lisbeth Sandtrøen Forskning til Faktura Fiskeriforskning p.b Tromsø Frode Nilssen Arrctic.com NRK Troms/Finnmark 9291 Tromsø Bård Wormdal

9 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi FREMGANGSMÅTE FOR NORSK PART: 1 Justér prosjekt og fremstilling til aktuelt tiltaksområde! 2 Last ned norsk søknadsskjema fra (for Naboskapsprogram Kolarctic spesielle instruksjoner) 3 Send utkast på epost til aktuelt norsk sekretariat! 4 Søk snarest annen offentlig medfinansiering! 5 Send søknad til aktuelt norsk sekretariat! 9

10 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 1 Justér prosjekt og fremstilling til aktuelt tiltaksområde: A Se programdokument og komplementsdel B Hvis part i Lappland eller Norrbotten: Nordkalotten eller Sápmi C Hvis part i Murmansk, Arkhangelsk, Nenets: Kolarctic Kolarctic: D Skal ha part i Murmansk, Arkhangelsk, eller Nenets E Fordel med EU-hovedsøker, særlig innen kultur o.l F Skal gi hovedeffekt for "vestlig" part (Nordkalotten) G Medaktør i St.Petersburg og republikken Karelen er mulig i forretningsprosjekter 10

11 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 1 Justér prosjekt og fremstilling til aktuelt tiltaksområde (forts.): Sápmi: I Sápmi-prosjekter skal støtte utvikling av samisk næring, kultur J Hovedsøker i EU, men kan også ha medaktør i Murmansk: K -Som i Kolarctic skal da hovedeffekt være på "vestlig" side Nordkalotten: L Hovedsøker i EU (mht Interreg-midlene fra EU) M Skal styrke samarbeidet mellom landene på Nordkalotten 11

12 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 2 Last ned norsk søknadsskjema fra A Last ned programmet BAS2000 B Åpne programmet, og lagre/"spara kopia" av dokument C Lagrer automatisk, ingen angrefunksjon D Les anvisningene på 12

13 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 3 Send utkast på epost til aktuelt norsk sekretariat! A Først evt "lufte" prosjektidéen muntlig/kortform epost B Vedlegg søknadsutkastet i epost som.usr-format C Få tilbakemelding på utkastet, og gjenta operasjon B osv D At prosjektet blir godkjent skal oftest mer til enn at det er innen kriteriene 13

14 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi 4 Søk snarest annen offentlig medfinansiering: A For norsk part: Søkers ansvar å sikre annen offentlig medfinansiering B -Papirversjon av Interreg-skjema kan brukes C -Minst 50 % av offentlig finensiering må være annet enn Interreg D -Offentlig søker kan beregne inntil 25 % egeninnsats som "money-in-kind": "money-in-kind" privat div. finans. annen offentlig Interreg annen offentlig Interreg E -Privat søker må overholde EU sitt konkurranseregelverk i hht EØS-avtalen : max 50 % offentlig finansiering hvis bedriften mottar eur siste 3 år F -Offentlig søker: kreves noe privat finansiering ved kommersielle interesser 14

15 Interreg IIIA Nord Delprogrammer: Interreg Kolarctic, c/o Finnmark Fylkeskommune Interreg Nordkalotten, c/o Troms Fylkeskommune Interreg Sápmi, c/o Sametinget 5 Send søknad til aktuelt norsk sekretariat: A Søknad skal være mottatt innen søknadsfristen; avklar helst mottaket! B Send både elektronisk versjon, og papirversjon med signaturer C Suppleringer kan normalt gjøres en måned etter søknadsfristen D Annen offentlig medfinansiering skal bekreftes en måned før beslutning E Beslutning fattes innen 3 måneder etter søknadsfristen F Deretter gis tilsagn på de norske statlige Interreg-midlene, med vilkår G Prosjekteier kvitterer med retur av blankett for tilsagnsaksept 15

16 Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN ROVANIEMI Tlf EU: Russland: Lappland, Norrbotten Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: / Fax: Norge: Finnmark, Troms, Nordland Adr.: Finnmark fylkeskommune, Næringsavdelinga, 9815 Vadsø FFK-journal: 06/ххххх Saksbeh.: soja2 Dato: PARTNERSKAPET NORSK SIDE: 1 : REPRESENTERT I OVERVÅKNINGSKOMITÉEN (OK) FOR Interreg IIIA NORD Innsatsområder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (norsk del av sekretariatet; KRD, Oslo) partnerskapsorganisasjon representant telefon epost Nordland fylkeskommune Kjetil Rønning fylkespolitiker Troms fylkeskommune Ronald Rindestu fylkesordfører Finnmark fylkeskommune Kirsti Saxi fylkesordfører Fylkesmannen Nordland: Åshild Hauan Fylkesmann LO -Troms: Jan Elvheim distriktssekr NHO -Finnmark: Erling Fløtten regiondir KS -Troms: Torbjørn Evanger styreleder KS -Nordland Hanne Wika styreleder Sametinget Gunn-Britt Retter sametingsrep KRD Pål Erik Holte avdelingsdir : REPRESENTERT I STYRINGSKOMITÉEN (SK) FOR DELPROGRAM KOLARCTIC tilsv. "NBG" (Norsk Beslutningsgruppe; Innsatsområder 3-5, 7 ved bl.a bilateralt Norge/Russland) partnerskapsorganisasjon representant telefon epost Finnmark fylkeskommune Outi Torvinen plansjef Troms fylkeskommune Roald Røkeberg avd.leder Nordland fylkeskommune Heidi Theodorsen rådgiver Fylkesmannen i Finnmark Bente Christiansen miljøvernsjef Innovasjon -Nordland: Inger Teigstad soussjef Utenom styringskomitéene: Barentssekretariatet, Aetat'ene, FoU-miljøene i fylkene 2.1 :: NORSK DEL AV SEKRETARIATET FOR SK KOLARCTIC Fax: telefoner: Utbetalingsmyndighet: Linda Mosand prosjektansvarlig epost: Norsk del av sekretariatet: Jan M. Saigusjkin Solstad programkoordinator epost: 16

17 EU-fellesskapsinitiativet INTERREG Programmet Interreg IIIA Nord EU: Norge: Russland: -struktur: skjematisk struktur Lappland, Norrbotten Finnmark, Troms, Nordland Murmansk, Arkhangelsk, Nenets (Karelen: kultur, St.Petersburg: forretning) En komité Interreg IIIA Nord for kontroll, prioriterte strategier o.l Overvåkningskomitéen (ledere for regionale organer) sekretariat (NUTEK, Stockholm) Interreg IIIA Nord er et program som jf programdokumentene er grunnlagt på partnerskapsprinsippet, dvs avtalesamarbeid mellom myndigheter og forretningsliv. Utbetalingsmyndighet: midler fra EU-kommisjonen +felles sekretariat (Lapplands forbund/"lapin liitto", Rovaniemi) 3 delprogrammer (prosjektvilkår: aktører fra to land eller mer): Nordkalotten (aktører kun fra Finland, Sverige, Norge) Sápmi (samiske saker på Nordkalotten, pluss mulig medaktør i tillegg fra Murmansk) Kolarctic Naboskapsprogram (Nordkalotten, med obligatorisk medaktør fra russlandsk side) 3 respektive komitéer for beslutning av prosjektfinansiering o.l. Naboskapsprogram Kolarctic Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Delprogram Nordkalotten Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Delprogram Sápmi Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Sekretariat (Lapin liito, Rovaniemi) Sekretariat (Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå) Sekretariat (Sametinget i Sverige, Kiruna) Norsk del av sekretariatet +Utbetalingsmyndighet i Norge (Finnmark fylkeskommune, Vadsø Russlandsk del av sekretariatet (Murm. fylkesadm., Murmansk) Norsk del av sekretariatet +Utbetalingsmyndighet i Norge (Troms fylkeskommune, Tromsø) (Norsk del av sekretariatet) +Utbetalingsmyndighet i Norge (Sametinget i Norge, Karasjok) Sekretariatets avdeling i Murmansk og systematisk informasjonsutveksling mellom sekretariatets avdelinger ble styrket høsten 2005 etter iverksetting av Naboskapsprogram Kolarctic; fase I. 17

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Det internasjonale Finnmark

Det internasjonale Finnmark Sentraladministrasjonen Politisk avdeling Vår dato: 20.4.2006 Arkivkode: 07;X80;&80 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01193-7/LAEL Deres referanse: Utenriksdepartementet v/ Nordområdekoordinator Robert

Detaljer

Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Regnskap 2007. Sum kap. 118 256 154 300 318 310 618

Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Regnskap 2007. Sum kap. 118 256 154 300 318 310 618 Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Post Betegnelse Regnskap 2007 Saldert budsjett 2008 Forslag 2009 70 71 76 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres Fred- og demokratitiltak,

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox

Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox IT-Rapport 13/2005 ISSN 1503-1705 Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Torunn Tøllefsen Ellen Brox 1 Tittel Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser et initiativ Forfatter(e)

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regionalt utviklingsprogram for Troms

Troms fylkeskommune. Regionalt utviklingsprogram for Troms Troms fylkeskommune Regionalt utviklingsprogram for Troms 2004-2007 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2004-2007 Utgiver: Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00.

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE / PROSJEKTPLAN Internasjonalt samarbeid Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 Hjemmeside:

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Helsesamarbeid i Nordområdene

Helsesamarbeid i Nordområdene Helsesamarbeid i Nordområdene Rapport fra Nordområdeutvalget helse, Et utvalg under Helse Nord RHF 1. september 2006 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 4 2.1. Anbefalinger:...4 3. Utvalgets sammensetning,

Detaljer

Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet

Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet Masteroppgave Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Over grensen etter kunnskap?

Over grensen etter kunnskap? Over grensen etter kunnskap? Evaluering av 13 prosjekter innenfor satsingsområdet kompetanse og utdanning, finansiert over Barentsprogrammet Anne-Kristin Jørgensen og Geir Hønneland FNI-rapport 01/2002

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Møtedato: 27.05.2014 Møtested: Viksjøen

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

efinnmark Se medlemsliste siste side.

efinnmark Se medlemsliste siste side. efinnmark efinnmark IT Finnmark ble stiftet i juni 2005. Organisasjonen består av fylkeskommunen, kommuner, kunnskapsmiljø og private bedrifter som ønsker å engasjere seg i IT-utviklingen i fylket. Sekretariatet

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer