Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier"

Transkript

1 Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programme in Design and Communication in Digital Media 60 studiepoeng Deltid over 2 år Bachelornivå Godkjent av rektor ved Høgskolen i Oslo 26. september 2001 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet for teknologi, kunst og design Institutt for estetiske fag Institutt for informasjonsteknologi Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Programplanen gjelder fra høsten 2012

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Læringsutbytte Studiets innhold og oppbygging Studiets arbeids- og undervisningsformer Arbeidskrav Vurdering/eksamen og sensur... 5 ZDB Digitale bilder... 6 LVEV Vevpublisering og informasjonsarkitektur... 9 ZKDM Kommunikasjon i digitale medier KU009A Internetteknologi Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 2

3 1. Innledning Design og kommunikasjon i digitale medier er et studium utviklet i et samarbeid mellom Institutt for estetiske fag og Institutt for informasjonsteknologi ved Fakultet for teknologi, kunst og design og Institutt for journalistikk og mediefag ved Fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Digitale medier har stor betydning for samfunnsutviklingen ved at de i stadig tiltagende grad blir anvendt til formidling innen ulike fag- og yrkesområder. Studiet skal sette studentene i stand til å utforme og formidle budskap i en moderne medieverden. Studiet er beregnet på studenter som ønsker å utvikle skapende evner og tekniske ferdigheter innen digitale medier. Studentene skal mestre digitale produksjonsverktøy, slik at de blant annet kan produsere nettsider av høy grafisk kvalitet og kommunisere gjennom ulike digitale medier. I studiet skal studentene tilegne seg grunnleggende design- og kommunikasjonsprinsipper. 2. Målgruppe Studiet retter seg mot alle som ønsker kompetanse i å publisere og kommunisere via Internettbaserte tjenester, for eksempel informasjonsmedarbeidere, bibliotekarer, kulturarbeidere, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere. 3. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 4. Læringsutbytte En student med fullført og bestått Årsstudium i Design og kommunikasjon digitale medier har følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap har grunnleggende kunnskap om produksjon, anvendelse og kommunikasjon gjennom ulike digitale bildeuttrykk har grunnleggende kunnskap om bruk av visuelle virkemidler har kjennskap til sammenhengen mellom struktur og design av nettsteder har kjennskap til behandling av enkle relasjonsdatabaser og kunnskap om bruk av skjemaer på en internettside Ferdigheter kan utnytte program- og maskinvare knyttet til fagområdene i de enkelte emnene kan fremstille tekst, bilde og illustrasjoner i ulike digitale presentasjonsformer kan gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt på en slik måte at design, uttrykk og struktur understøtter innholdet og gjør budskapet tilgjengelig for mottakeren Generell kompetanse har kritisk refleksjon og analytisk forståelse for den rolle digitale medier har i forhold til organisasjoner og samfunn har forståelse for etiske og juridiske rammer for bruk av og kommunikasjon gjennom digitale medier Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 3

4 5. Studiets innhold og oppbygging Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium med undervisning fordelt over to år. Studiet er bygget opp av fire emner som hver har et omfang på 15 studiepoeng: Emne ZDB Digitale bilder LVEV Vevpublisering og informasjonsarkitektur ZKDM05 Kommunikasjon i digitale medier KU009A Internetteknologi Ansvarlig Institutt for estiske fag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Institutt for estiske fag Institutt for informasjonsteknologi Emnene tas som avsluttede faglige enheter, som til sammen utgjør Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier. Studiet kan tas som en frittstående årsenhet (60 studiepoeng) eller som del av en bachelorgrad (180 studiepoeng). ZDB Digitale bilder digitale bilder og visuelle virkemidler utstyr og programvare bildebehandling, illustrasjon, foto og grafisk layout LVEV Vevpublisering og informasjonsarkitektur dokumenttyper og strukturer som er karakteristiske for Internett bruk av HTML, CSS og egnet programvare for publisering av nettsider organisering, strukturering, gjenfinning og evaluering av nettsider ZKDM Kommunikasjon i digitale medier kommunikasjon, kultur og samfunn formidling gjennom digitale medier utviklingsarbeid i digitale medier print-, trykkerihåndtering og utskriftsmuligheter KU009A Internetteknologi skjemaer i HTML SQL og relasjonsdatabaser enkel programmering med script utvikling av en interaktiv nettportal 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer Det enkelte emnet i studieplanen går over et semester med ca. en kveld i uken. Hvert emne er 15 studiepoeng. Hvert emne omfatter 350 arbeidstimer for studentene hvorav om lag 80 timer er undervisning og veiledning med kurslærer på samlinger. De øvrige timene omfatter individuell veiledning, oppgaveløsning, gruppearbeid og kommunikasjon mellom kurslærer og studenter. I studiet blir det lagt vekt på at studentene tilegner seg teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudium og praktisk arbeid. Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 4

5 Det utarbeides undervisningsplan med utgangspunkt i emneplanene. Denne gir nærmere informasjon om arbeidskrav og eventuell undervisning med krav om tilstedeværelse. Videre gir den informasjon om tidsplan for samlinger. Undervisningsplanen publiseres på nettet. Se undervisningsplanen for de enkelte emnene for nærmere informasjon. 7. Arbeidskrav Et arbeidskrav er et obligatorisk arbeid som må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Se emneplanene for nærmere informasjon. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel legedokumentasjon, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke innfrir arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innfrielse av arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd før studenten kan gå opp til eksamen. Studenter som får vurderingen Ikke godkjent på hele eller deler av arbeidskrav avtaler selv ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglig ansvarlig. 8. Vurdering/eksamen og sensur Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se høgskolens nettsider Vurderingen skal sikre dokumentasjon av studentenes kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Den endelige formelle vurderingen skjer ved eksamen. Tabellen under synliggjør de emner som inngår i studieløpet og hvilke eksamensformer som gjelder. I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Sem Emnekode og -navn Sp Eksamensform Vurderingsuttrykk 1 ZDB Digitale bilder 15 Prosjektoppgave, A-F individuell 2 LVEV Vevpublisering og 15 Prosjektoppgave A-F informasjonsarkitektur 3 ZKDM Kommunikasjon i digitale 15 Prosjektoppgave A-F medier 4 KU009A Internetteknologi 15 Prosjektoppgave i gruppe A-F Muntlige og praktiske eksamener skal ha to sensorer da disse eksamensformene ikke kan påklages. Formelle feil kan likevel påklages. Andre eksamensformer kan ha en eller to sensorer og kan påklages. Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 5

6 På karakterutskrift for Årsstudium i Design og kommunikasjon i digitale medier, 60 studiepoeng, føres avsluttende vurdering for hvert emne. Studentene kan også få karakterutskrift for hvert avlagt emne. Ny/utsatt eksamen Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres av studenten selv. Ny/utsatt eksamen arrangeres normalt sammen, tidlig i påfølgende semester. Ny eksamen for studenter som har levert eksamen og ikke fått bestått. Utsatt eksamen for studenter som ikke fikk avlagt ordinær eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen gis i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Emneplaner Emnekode og -navn ZDB Digitale bilder Engelsk navn Digital Images Studieprogrammet emnet inngår i Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier 60 sp (Institutt for estetiske fag) Studiepoeng 15 Semester 1. Undervisningsspråk Norsk Innledning I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i hvordan man ved hjelp av digitale medier anvender bilder, tekst og illustrasjoner for å formidle et budskap. Studentene vil få erfaring med hvordan de henter inn, velger ut, bearbeider og manipulerer bilder og illustrasjoner til bruk i digitale presentasjoner. Studiet vil også gi innsikt i ulike sjangre i digitale medier. Forkunnskapskrav Generell studiekompetanse. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap har grunnleggende kunnskap om visuelle virkemidler i digital bildeproduksjon har innsikt i hvordan bilde og illustrasjoner brukes i digitale medier Ferdigheter kan redigere og manipulere bilder og illustrasjoner i ulike digitale medier kan fremstille tekst, bilde og illustrasjoner i ulike digitale presentasjoner kan benytte visuelle virkemidler i digitale bilder Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 6

7 Generell kompetanse kan gjøre rede for etiske og juridiske rammer for bruk av bilder har evne til kritisk refleksjon og vurdering av hvordan bilder, tekst og illustrasjoner brukes innen digital formidling kan gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt slik at designet understøtter innholdet Innhold digitale bilder og visuelle virkemidler utstyr og programvare bildebehandling, illustrasjon, grafisk layout og foto Arbeids- og undervisningsformer Emnet går over et semester med ca. en kveld i uken, pluss noen lørdager. Den omfatter 350 timer. Av disse er om lag 80 timer undervisning og veiledning med kurslærer. Det vil bli gitt undervisning og veiledning i alle sentrale deler av fagområdene, og det forutsettes at studentene tilegner seg teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudium og praktisk arbeid. Studentene skal arbeide med å analysere, reflektere, vurdere og formulere faglige og metodiske problemstillinger samt lede samtaler og holde egne innlegg. Det foretas en kontinuerlig prosessvurdering av studiet i dialog mellom faglærer(e) og studenter. Denne vurderingen vil i stor grad være Internettbasert. Arbeidskrav Alle arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan gå opp til eksamen. Arbeidskrav: 1. Benytte digitale fotografier i en bildemanipuleringsoppgave 2. Arbeide med visuelle virkemidler i forhold til digitale uttrykk Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studentene kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse: faglige innføringer og demonstrasjoner felles faglige drøftinger og vurderinger underveis og tilslutt i forhold til studieoppgaver erfaringsinnhenting i verksted- og laboratorier gruppe- og prosjektarbeid. Se undervisningsplanen for nærmere informasjon. Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 7

8 Eksamen og sensorordning Eksamensform er en individuell prosjektoppgave. Omfanget i tid strekker seg over fire uker med heltidsstudier. Eksamen skal omfatte et produkt innen visuelle medier med hovedvekt på bildeuttrykk og en teoretisk del knyttet til bildeanalyse og prosessdokumentasjon. Eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier: Produktets tekniske, visuelle og kreative kvaliteter skriftlig og visuell dokumentasjon som beskriver ide, prosess og produkt inkludert drøftinger av valg som er gjort underveis analyse og kritiske betraktninger i forhold til gitt problemstilling i prosjektoppgaven Sensorordning: En intern og en ekstern sensor Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Pensum Pensum utgjør om lag 700 sider. Litteraturlisten fornyes kontinuerlig i forbindelse med nyutgivelser. Johnson, S. (2012) Brilliant Photoshop CS6, what you need to know and how to do it. Pearson, England (ca 250 sider) Bergström, B. (2012): Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur Stockholm: Carlsson (300 sider) Fjørtoft, M. (2012): Digital fotografi i praksis. Tingvoll: Abrakadabra (200 sider) Tilleggslitteratur Beaird, J. (2010) The principles of Beautuful Web Design, Collingwood, SitePoint Pty. Purvis, A., & Meggs, P. (2012). Meggs History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Lupton, E & Phillips, J. C. (2008): Graphic Design: The New Basics, Princeton Architectural Press, New York. Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 8

9 Emnekode og -navn LVEV Vevpublisering og informasjonsarkitektur Engelsk navn Web Publishing and Information Architecture Studieprogrammet emnet inngår i Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier 60 sp. (Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag) Studiepoeng 15 Semester 2. Undervisningsspråk Norsk Innledning Temaer som tas opp er informasjonsarkitektur, grafisk design for skjerm, universell utforming, brukskvalitet og standarder og verktøy for utforming av nettsteder. Forkunnskapskrav Bestått emne ZDB Digitale bilder Læringsutbytte Kunnskap har kunnskaper om standarder som benyttes på veven (HTML og CSS) forstår sammenhengen mellom struktur og utseende i utformingen av nettsteder kjenner til universell utforming, brukskvalitet (usability) og informasjonsarkitektur kjenner til designprinsipper som benyttes på veven Ferdigheter kan bruke relevante standarder for vevpublisering kan anvende publiseringsverktøy for utforming og publisering av nettsider kan planlegge, utforme, publisere og vedlikeholde nettsteder Generell kompetanse Har evne til kritisk refleksjon rundt vevpublisering og temaene universell utforming, brukskvalitet og informasjonsarkitektur. Arbeids- og undervisningsformer Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, øvelser og selvstudium. Arbeidskrav Alle arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan gå opp til eksamen. Arbeidskrav: 2 individuelle oppgaver. Hver oppgave består av å lage et mindre nettsted som dokumenterer praktiske ferdigheter i HTML/CSS og bruk av publiseringsverktøy. Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 9

10 Eksamen og sensorordning Vurderingsformen er et prosjektarbeid som består av et nettsted (8 nettsider) og en rapport som dokumenterer arbeidet med nettstedet (ca. 6-8 sider). Nettstedet teller 60 % og rapporten 40 %. Alle oppgaver blir vurdert av en intern og en ekstern sensor. Vurderingsuttrykk Det benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Pensum Pensum utgjør om lag 700 sider. Litteraturlisten fornyes kontinuerlig i forbindelse med nyutgivelser. Castro, E., Hyslop, B. (2013). HTML and CSS: Visual quickstart guide (8th ed.). Berkeley: Peachpit Press (Visual quickstart guide). Et utvalg på om lag 270 s. [Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2013)]. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Lokalisert 8. april på Verdensveven: Spesielt s. Krug, S. (2013). Don't make me think. Revisited. (3rd ed.). Berkeley, CS: New Riders (216 s.) Morville, P. & Rosenfeld, L. (2007). Information architecture for the World Wide Web (3rd ed.). Beijing: O'Reilly. Kap. 4-8 (150 s.) Anbefalt tilleggslitteratur Berners-Lee, T. (2010). Long Live the Web: A Call for Continued Open Standards and Neutrality. Scientific American, December Lokalisert 11. april, 2014 på Verdensveven: Google (2010). Search engine optimization starter guide Lokalisert 11. april, 2014 på Verdensveven: McFarland, D.S. (2012). Dreamweaver CS6: the missing manual. Sebastopol: O'Reilly McNeill, P. (2013) The Web Designer s Idea Book, Volume 3: Inspiration from today s best web design trends, themes and styles. Blue Ash : HOW Books Sosial- og helsedirektoratet Deltasenteret (2006). Tilgjengelige nettsteder: oversikt og innholdsproduksjon Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 10

11 Lokalisert 11. april, 2014 på Verdensveven: 1366_Tilgjengelige_nettsteder_1_av_3.pdf Sosial- og helsedirektoratet Deltasenteret (2006). Tilgjengelige nettsteder: design og koding Lokalisert 11. april, 2014 på Verdensveven: 1417_Tilgjengelige_nettsteder_2_av_3.pdf Zeldman, J. (2009). Designing with web standards (3rd ed.). Berkeley, CS: New Riders Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 11

12 Emnekode og -navn ZKDM Kommunikasjon i digitale medier Engelsk navn Communication Through Digital Media Studieprogrammet emnet inngår i Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier 60 sp (Institutt for estetiske fag) Studiepoeng 15 Semester 3. Undervisningsspråk Norsk Innledning Digitale medier har stor betydning for samfunnsutviklingen ved at de i tiltagende grad blir anvendt til formidling innen ulike fag- og yrkesområder. Det kan derfor være av stor betydning å ha kunnskap om og et reflektert forhold til ulike digitale presentasjonsformer for selv å kunne anvende og utvikle disse. Emnet fokuserer på kunnskapsområdene kultur og samfunn, kommunikasjon i digitale medier, digitale designprosesser og utviklingsarbeid. Studiet forutsetter at studentene har tilgang til PC med Internett-tilkobling og grunnleggende kunnskaper innen informasjonsteknologi. Forkunnskapskrav Bestått emne ZDB Digitale bilder og LVEV Vevpublisering og informasjonsarkitektur Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap har kjennskap til emner knyttet til digitale trender og kultur har kunnskap om visuell kommunikasjon i digitale medier har kunnskap om bruk av ulike programvarer i digitale prosesser Ferdigheter Studenten kan planlegge, og utforme digitale presentasjoner knyttet til tema innen kommunikasjon, kultur og samfunn kan kommunisere et budskap gjennom digitale presentasjoner kan håndtere eksportering og utskriftsbehandling av ulike digitale uttrykksformer Generell kompetanse Studenten kan gjøre rede for digitale mediers påvirkning på kommunikasjon, kultur og samfunn har evne til kritisk refleksjon og vurdering av digitale presentasjoner samt arbeide innenfor etiske og juridiske rammer for bruk av bilder Innhold visuell kommunikasjon, knyttet til kultur og samfunn digitale medier og verktøy utviklingsarbeid i digitale medier eksportering og utskriftsmuligheter i digitale medier Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 12

13 Arbeids- og undervisningsformer Emnet går over et semester med ca en kveld i uken. Den omfatter ca. 350 timer. Av disse er om lag 80 timer undervisning og veiledning med kurslærer. Det vil bli gitt undervisning og veiledning i alle sentrale deler av fagområdene, og det forutsettes at studentene tilegner seg teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudium og praktisk arbeid. Studentene skal arbeide med å analysere, reflektere, vurdere og formulere faglige og metodiske problemstillinger samt lede samtaler og holde egne innlegg. Det foretas en kontinuerlig prosessvurdering av studiet i dialog mellom faglærere og studenter. Arbeidskrav Alle arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan gå opp til eksamen. Arbeidskrav: 2 obligatoriske innleveringer: kommunikasjon i et todimensjonalt, digitalt bildeuttrykk digital presentasjon ved bruk av bevegelige bilder Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studentene kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse: faglige innføringer og demonstrasjoner felles faglige drøftinger og vurderinger underveis og tilslutt i forhold til studieoppgaver erfaringsinnhenting i verksted- og laboratorier gruppe- og prosjektarbeid. Se undervisningsplanen for nærmere informasjon. Eksamen og sensorordning Eksamensform er en individuell prosjektoppgave. Oppgaven bygger på en praktisk prosjektoppgave med skriftlig dokumentasjon innen kommunikasjon i digitale medier. Prosjektoppgaven fokuserer på teoretisk forståelse og praktisk anvendelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som studentene har opparbeidet seg gjennom studiet. Eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier: kunnskap om og ferdighet i å planlegge og utforme to digitale presentasjoner knyttet til tema innen kommunikasjon, kultur og samfunn, kunnskap om digitale mediers påvirkning på kommunikasjon, kultur og samfunn, evne til å vurdere bruk av visuelt språk og visuelle virkemidler i digitale medier, analyse og kritiske betraktninger i forhold til problemstillingen i prosjektoppgaven Sensorordning: En intern og en ekstern sensor. Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 13

14 Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Pensum utgjør om lag 700 sider. Litteraturlisten fornyes kontinuerlig i forbindelse med nyutgivelser. Innhenting av informasjon på nettsteder, blogger, presentasjoner samt brukermanualer etc. ca. 200 sider Erichsen, S. H. (2009). Mediedesign, bilde - tekst - lyd. Oslo: Gan Aschehoug. (554 sider) Anbefalt tilleggslitteratur: Rybakken, B. (2004). Visuell identitet. Oslo: Abstrakt forlag. Engebretsen, M. (2013) Visuelle samtaler: anvendelser av fotografi og grafikk i nye digitale kontekster. Bergen: Fagbokforlaget. Robert Cowe, G. W. (2012). Graphic design portfolio strategies for print and digital media. Upper Saddle River N.J: Pearson Education, Ink. Gordon, Bob and Gordon, Maggie. The Complete Guide to Digital Graphic Design. London: Thames & Hudson (224 sider) Heller, S. (2011). I Heart design: remarkable graphic design selected by designers, illustrators and critics. Beverly, Massachusetts: Rockport Publishers Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 14

15 Emnekode og -navn KU009A Internetteknologi Engelsk navn Internet technology Studieprogrammet emnet inngår i Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier 60 sp (Institutt for informasjonsteknologi) Studiepoeng 15 Semester 4 Undervisningsspråk Norsk Innledning Internetteknologi tar sikte på å gi studentene kompetanse i å opprette og vedlikeholde et vevsted som gjør bruk av enkle databaser og scriptspråk for å generere dynamiske og interaktive internettsider. Forkunnskapskrav Bestått emne LVEB Vevpublisering og informasjonsarkitektur Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper kan forstå behandling av enkle relasjonsdatabaser og SQL (Structured Query Language), som brukes til dette formålet har kunnskap om bruk av skjemaer på en Internettside til å innhente informasjon fra en klient til en server ved hjelp av tekstbokser, radioknapper, avkrysningsbokser, menyvalg og trykknapper og sesjoner i PHP. Ferdigheter kan bruke et scriptspråk som PHP på en server for å behandle informasjon gitt fra en klient gjennom en Internettside kan bruke et scriptspråk på en server for å bygge opp en Internettside ut fra en forespørsel mot en database, bruk av PHP med SQL. Generell kompetanse har grunnleggende kompetanse om hvordan man oppretter og vedlikeholder en nettportal ved hjelp av HTML, PHP og SQL. Innhold skjemaer i HTLM SQL og relasjonsdatabaser Enkel programmering med script Arbeids- og undervisningsformer Emnet går over et semester med ca en kveld i uken. Den omfatter 350 timer. Av disse er om lag 80 timer undervisning og veiledning med kurslærer På samlingene gjennomgås teorien om relasjonsdatabaser med demonstrasjoner, og innføringen i et serverscript. Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 15

16 Som IKT- basert studium legges det opp til øvingsoppgaver og gjennomføring av et prosjekt. Øvingsoppgavene vil bli valgt slik at de utgjør deler av prosjektarbeidet. Kommunikasjonen mellom faglærer og studenter vil skje gjennom et diskusjonsforum. Arbeidskrav Alle arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan gå opp til eksamen. Arbeidskrav: 2 arbeidskrav relatert til dynamiske nettsider og databaser. Se undervisningsplanen for nærmere informasjon. Eksamen og sensorordning Eksamensform er en prosjektoppgave i gruppe. Studentene skal gjennomføre et prosjekt der de skal planlegge og utvikle et nettsted over selvvalgt, godkjent tema og målgruppe. Gjennom prosjektet skal de vise evne til kritisk analyse og drøfting av valg av verktøy, beskrivelsesformat, struktur og omfang på nettstedet. Eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier: valg av løsningsmodell (40 prosent) hvordan modellen er gjennomført, teknisk og estetisk (40 prosent) prosessvurdering (20 prosent) Sensorordning: En intern sensor Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Pensum Pensum utgjør om lag 700 sider. Litteraturlisten fornyes kontinuerlig i forbindelse med nyutgivelser. Innhenting av informasjon på nettsteder, blogger, presentasjoner samt brukermanualer tilsvarer ca. 300 sider Horgen S. A. (2009) Webprogrammering i PHP. Oslo: Gyldendal akademisk. (402 sider). (3 opplag ISBN10: ) Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier fra høst 2012 Side 16

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Project Management and Entrepreneurship 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Sist endret av

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/44 Dato Sign Endring

Detaljer

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication Årsstudiet i medier og kommunikasjon One Year study in Media and Communication 60 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag Dato 17.03.2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI

STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIUM I ANVENDT DATATEKNOLOGI Innledning Datasystemer er en stor og viktig del av den moderne hverdag, og kravene til datasystemers nytteverdi, kostnadseffektivitet og sikkerhet

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Interaksjonsdesign og brukervennlighet Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Interaksjonsdesign og brukervennlighet 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...3 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...3 1.2. Forventet

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan for muntlig fortelling 1 (30 studiepoeng)

Studieplan for muntlig fortelling 1 (30 studiepoeng) Studieplan for muntlig fortelling 1 (30 studiepoeng) Oral Storytelling 1 Godkjent etablert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 24.03.1999. Studieplan godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI)

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Master s Degree Programme in Energy and Environment in Buildings 120 studiepoeng Heltid Godkjent av NOKUT 21. desember 2010 Sist endret

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Utveksling Det et mulig å ta deler av studiet ved andre høgskoler og universiteter i tråd med ERASMUS utvekslings

Utveksling Det et mulig å ta deler av studiet ved andre høgskoler og universiteter i tråd med ERASMUS utvekslings IT Interaktivt Design 2014 2015 Innhold Den sterkt økende og fremtidsrettede digitaliseringen vi har sett bare i løpet av de siste 10 ene, har ført til at brukernes ønsker og behov st enda mer sentralt

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Programplan Data Gjelder for studieåret 2012-2015 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår 2012-2015 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2012 Dato

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer