Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: Tid: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anette Fosse Medlem Hanne C. Iversen Medlem Rune Moe Medlem Bodil Langbakk Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Åse Berit Vrenne Medlem Arne Luther Medlem Marius Nilsen Medlem Erik Arne Hansen Medlem

2 Saksnr Innhold ST 40/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 41/2008 Godkjenning av møteprotokoll ST 42/2008 Godkjenning av møteprotokoll ST 43/2008 Referatsaker ST 44/2008 Orienteringssaker ST 45/2008 Virksomhetsrapportering pr ST 46/2008 Etablering av Inkontinenssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge ST 47/2008 Mobil PET-CT ST 48/2008 Eventuelt

3 ST 40/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

4 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 41/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Godkjenning av møteprotokoll Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 12. juni Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

5 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 42/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Godkjenning av møteprotokoll Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14. august Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

6 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 43/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referatsaker Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning. Side 1 Vedtekter av for UNN 5 Protokoll foretaksmøte UNN Brev fra Helse Nord datert vedr. styrevedtak opprettelse av biobank arealer 25 Brev fra NSF datert vedr. stipendordning til videreutdanning i sykepleie 27 Brev til Helse Nord datert vedr. Handlingsplan for intensivmedisin Høringssvar fra UNN 30 Brev fra Ernst & Young datert vedr. årsoppgjør Brev til Helse Nord datert : Oversendelse av vedtak fra UNN HF i styresak om Utredning nye tiltak og oppføging av vedtak for økonomisk balanse i 2008 Tromsø, 20. august 2008 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

7 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 44/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orienteringssaker Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til etterretning. Saksutredning Legelønn saken ettersendes Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

8 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 45/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Økonomi og aktivitetsrapportering pr juli 2008 Innstilling til vedtak 1. Styret tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr juli til orientering, og viser til vedtaket i styresak 39/ Styret ber om at det utarbeides en grundig evaluering av sommerferiedriften før behandlingen av budsjett Bemanningsplaner inklusive bruken av overtid og vikarer må vurderes opp mot budsjett og planlagt aktivitet. Aktivitet Aktivitet UNN HF Endring Antall i % Innleggelser - heldøgn Somatikk Dagbehandlinger Somatikk Dagkirurgiske opphold Somatikk DRG poeng - korrigerte Somatikk Liggedager i perioden Somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Laboratorieanalyser Somatikk Røntgenundersøkelser Somatikk Undersøkelser - Coronar angiografi Somatikk Behandlinger - PCI Somatikk Hjerteoperasjoner Somatikk Utskrivelser fra døgnopphold VOP Liggedager i perioden VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Utskrivelser fra døgnopphold BUP Liggedøgn BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Utskrivelser fra døgnopphold Rusomsorg Liggedøgn Rusomsorg Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Nyhenviste pasienter på venteliste i øyeblikket Somatikk og psykiatri Innleggelser,dagopphold, polikliniske konsultasjoner inkl dagkirurgi Somatikk Somatikk Totalt er det registrert heldøgnsinnleggelser pr juli i år. Sammenlignet med samme periode forrige år er dette en endring på 525 opphold, tilsvarende 2 % reduksjon. Antall elektive

9 innleggelser dag, viser en større nedgang på opphold, som tilsvarer en reduksjon på 26 %. Reduksjon i antall elektive dagopphold, skyldes i stor grad at dagrehabilitering nå blir registrert på en annen måte eller at tilbud er nedlagt. Dagkirurgiske opphold har en god økning på 18 %, en positiv endring på opphold. Dagkirurgi er også medisinsk behandling, som bl.a. oppmøte til cytostatikabehandling. Dagkirurgiske opphold innenfor medisinske fagområder viser den største økningen, mens antall opphold innenfor kirurgiske fag viser en mindre økning. Antall liggedager for heldøgnspasienter, viser en nedgang på dager sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en reduksjon på 3 %. Antall DRG poeng er økt med 526, som tilsvarer en økning på 2 %. Antall PCI-behandlinger viser en mindre økning på 20, hvilket utgjør 2 %, mens conorar angiografi har en økning på 54, hvilket utgjør 3 %. Antall hjerteoperasjoner er på samme nivå som i fjor. Psykisk helse Aktivitetsutviklingen innen VOP Antall utskrivelser fra døgnbehandling viser en mindre økning på 37 utskrivelser, tilsvarende 2 %. Antall liggedøgn har gått ned med 6 %, tilsvarende dager. Det er en reduksjon på 5 % i den polikliniske aktiviteten, tilsvarende konsultasjoner. Aktivitetsutviklingen innen BUP Antall utskrivelser fra døgnbehandlingen viser en økning på 35 opphold, 47 %. Liggedøgnene er redusert med 43 %, mens antall polikliniske konsultasjoner er økt med 20 %. Rusomsorg Innenfor rusområdet er det en nedgang på 23 døgnopphold, dvs 11 % i forhold til i fjor. Det er 2245 færre liggedøgn, hvilket utgjør en reduksjon på 19 %. Det er en betydelig økning i polikliniske konsultasjoner med 3505 opphold, hvilket utgjør 151 %.. Økonomi Resultat og prognose For juli måned var det et negativt budsjettavvik på 14,7 mill kroner. Dette akkumuleres opp til et budsjettunderskudd på 56,4 mill kroner hittil i år. Tabellen under viser resultatregnskap og budsjett for juli måned, samt hittil i år etter samme oppsett som rapportering til Helse Nord.

10 (Hele mnok) Post Rgn Denne måned Bud Avvik Rgn Hittil i år Bud Avvik Basisramme 201,0 201,0 0, , ,1-0,4 ISF - egne pasienter 49,8 45,0 4,8 435,1 404,4 30,7 ISF-somatisk poliklinisk 4,4 4,4 0,0 33,9 33,9 0,0 Gjestepasientinntekter 2,7 1,7 1,0 13,7 14,9-1,2 Polikliniske inntekter 2,5 3,2-0,7 25,9 26,9-1,1 Lab og radiologiinntekter 4,0 4,4-0,4 36,0 34,1 1,8 Øremerkede tilskudd psykisk helse 6,6 6,6 0,0 46,0 46,0 0,0 Øremerkede tilskudd - øvrig 12,6 11,9 0,7 90,0 79,4 10,6 Andre driftsinntekter 13,3 15,3-2,0 118,9 124,3-5,4 Sum inntekter 296,9 293,5 3, , ,0 35,0 Kjøp av offentlige helsetjenester 10,3 8,6-1,8 73,7 61,1-12,6 Kjøp av private helsetjenester 3,3 4,1 0,8 29,8 29,4-0,4 Varekostnader knyttet til aktiviteten 38,6 38,7 0,2 344,4 328,2-16,3 Kjøp av helsetjenester - innleie 6,2 5,4-0,7 32,9 32,3-0,6 Lønn til fast ansatte 98,3 108,7 10, , ,6 4,0 Overtid og ekstrahjelp 16,5 7,3-9,2 109,6 76,2-33,4 Pensjonskostnader (ekskl. aga) 42,0 41,3-0,6 292,5 290,4-2,1 Off. tilskudd og refusjoner -14,2-13,0 1,3-106,4-90,5 15,9 Annen lønn 23,8 14,9-8,9 132,4 121,3-11,1 Avskrivninger 27,5 23,3-4,1 167,5 163,4-4,1 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 Andre driftskostnader -øvrig 55,3 50,5-4,8 426,8 398,8-28,0 Sum driftskostnader 307,5 289,9-17, , ,3-88,7 Driftsresultat -10,6 3,6-14,2-74,9-21,3-53,6 Finansinntekter 0,3 0,8 0,5 14,9 12,7-2,2 Finanskostnader 1,0 1,0 0,0 10,8 5,9-4,9 Netto finansposter -0,7-0,2-0,5 4,1 6,8-2,7 Ekstraordinære inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsresultat -11,3 3,4-14,7-70,8-14,5-56,3 Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetnigner 2,5 2,5 0,0 17,4 17,4 0,0 Resultat jfr økonomiske krav fra HOD 9,0-5,8-14,8 53,3-3,1-56,4 Utviklingen i ordinært resultat vises i følgende figur:

11 Ordinært resultat 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Hele Regnskap 08 akkmåned Akk. Budsjett 08 Regnskap 07 akk. Prognose Vi ser at vi pr utgangen av juli ligger noe etter prognosen pr mai som ender på -179,9 mill kroner. ( Prognosen er sammensatt av styringsmål -29,9 mnok og overskridelse -150 mill kroner). Når regnskapstallene for august er klare, vil vi ha oversikten over kostnadene i hele sommer. Vi vil da lage en ny årsprognose. Mer om resultatregnskapet Inntekter Inntektene er 35 mill kroner bedre enn budsjettert. Det skyldes bla. økte ISF-inntekter egne pasienter. Antall DRG poeng er 526 høyere enn i fjor, samtidig som det er en reduksjon på 525 døgnopphold eller 2 %. Økte inntekter skyldes høyere indeks, bedret kodekvalitet, økt andel dagopphold og periodisering. Noe av overskuddet vil sannsynligvis reduseres i løpet av høsten pga endret periodisering av inntektene. Kostnader Sum driftskostnader har en overskridelse på 88,7 mnok. Varekostnader Budsjettavviket på varekostnader fordeler seg som vist i følgende tabell, og sum overforbruk er per juli 16,2 mnok. Overforbruket er ikke økt i siste måned. De største avvikene finner vi på medikamenter, labrekvisita og andre medisinske forbruksvarer. Denne måned Hittil i år Hele 1000 Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Medikamenter 15,2 13,9-1,3 113,0 104,7-8,3 Labrekvisita 7,0 5,9-1,2 47,8 42,6-5,1 Røntgenrekvisita 0,3 0,3 0,0 4,7 4,0-0,7 Implantater, proteser o l 2,7 3,6 0,9 25,7 26,0 0,2 blod og plasma 0,9 0,5-0,4 4,4 3,8-0,6 Kateter og stenter 1,3 2,2 0,9 13,5 16,4 2,9 Medisinske forbruksvarer 9,4 9,7 0,3 77,8 73,9-3,8 Mat og drikke 2,9 3,8 0,9 19,6 19,2-0,4 Diverse/periodiseringer -1,1-1,2-0,1 37,8 37,5-0,3 SUM 38,6 38,7 0,1 344,4 328,2-16,2

12 Kjøp av helsetjenester Avviket for gjestepasienter på 13 mill kroner, er praktisk talt i sin helhet på kjøp av gjestepasientdøgn fra andre regioner. Innleie har relativt små budsjettavvik, men total innleie er redusert fra samme periode i fjor med 7,6 mill kroner. Personalkostnader og månedsverk Lønnsoppgjøret er beregnet til å koste ca 140 mill kr, 40 mill kroner mer enn det som er avsatt i budsjettet. Det har virkning i hovedsak fra 1. mai og er delvis utbetalt pr juli. Merkostnadene vil påvirke resultatet i månedene fremover. Lønnsoppgjøret ble vesentlig mer kostbart enn budsjettert, og vi har hatt liten innflytelse på dette, da det er sentralt bestemt. Fast lønn har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 10 mnok i juli. Månedlig mindreforbruk fom mai har derfor ført til at fastlønnskostnadene er i balanse akkumulert. Det bokføres enda ihht budsjettert lønnoppgjør. Når reelt oppgjør kan tas inn i tallene vil det påvirke status negativt. For juli har UNN 6341 månedsverk. Dette er en økning på 286 månedsverk ift. juni 08. Det skyldes økning i vikarer på 302. For øvrige grupperinger av årsverk er det derfor en nedgang på 16. I forhold til juli måned 2007 så er det en nedgang på 81 årsverk. For overtid og ekstrahjelp er overforbruk i forhold til budsjett betydelig både i juli måned og akkumulert. Akkumulert utgjør overforbruket ca 33 mnok eller ca 32 %. Trenden fra de siste måneder med noe avtagende prosentvise avvik er derfor snudd igjen. Det er en økning på 7 mnok eller ca 7 % fra samme periode i fjor. Følgende figur viser utvikling i totale månedsverk fom januar 2007 tom juli Sum månedsverk månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Periode I neste figur vises så sammensetningen av månedsverk fom januar 2007 til juli 2008.

13 Utvikling månedsverk månedsverk Øvrig Overtid månedsverk Vikar Fast lønn jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08 Periode Andre driftskostnader Vi har tidligere gjort rede for at andre driftskostnader svinger mye fra måned til måned, og at den relativt positive utviklingen ville jevne seg ut. Fom mai har vi negative budsjettavvik. Hittil i år er det negative budsjettavviket 27,9 mnok. Største enkeltposter er lokaler, syketransport og utstyr. Energikostnader alene står for ca 9,4 mill kroner av avviket. Utstyr står for ca 4,7 mill kroner av avviket. Det skyldes igjen noe høyere vedlikeholdskostnader. Avviket på eksterne kostnader skyldes bla. overskridelser på 3,2 mnok på konsulenttjenester. Tabellen nedenfor viser fordeling av avvik for juli og akkumulert. Denne måned Hittili i år Hele 1000 Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Syketransport Lokaler/energi Utstyr Eksterne tjenester Reisekostnader Lisenser Øvrig SUM

14 Resultat pr klinikk Det er ikke gjennomført en fordeling av resultat pr juli mellom klinikker, staber, sentra og felleskostnader som gir et fullgodt bilde av status. Det er blant annet gjennomført en delvis utbetaling av årets lønnsoppgjør på 26,5 mnok uten at det har vært tilstrekkelig informasjon for å budsjettregulere. Pga ferieavvikling har klinikkene ikke rukket å rapportere status på effekten av tiltak pr juli før denne saken lages. Direktørens vurderinger Aktivitetsutviklingen vurderes fortsatt som tilfredsstillende. I somatikken er det uendret aktivitet sammenlignet med fjoråret, og tilsiktet reduksjon av liggetidene og overgang til dagbehandling. Det er også positivt av antall DRG-poeng øker. På psykiatri- og rusfeltet er det også i hovedsak tilfredsstillende utvikling, til tross for moderat reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatrien og antall døgnbehandlinger på rusfeltet. Begge disse forholdene skyldtes forbigående driftsproblemer tidligere i år som nå synes å være løst. Utviklingen i det økonomiske driftsresultatet er fortsatt ikke tilfredsstillende. Dette skyldes delvis økte energi- og varekostnader, og delvis høyere bruk av vikarer og overtid enn budsjettert. Det siste må sees i sammenheng med sommerferieavviklingen, og lar seg ikke vurdere endelig før vi har aktivitets- og regnskapstall for august. Det bør gjennomføres en grundig evaluering av sommerferiedriften med vurdering av bemanningsplaner opp mot planlagt aktivitet før budsjett 2009 utarbeides. Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Jorunn Lægland Økonomisjef

15 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 46/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Etablering av Inkontinenssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner etablering av Inkontinenssenteret som foreslått i saksfremlegget. 2. Styret ber direktøren arbeide for å få senteret godkjent som nasjonalt medisinsk kompetansesenter og/eller landsfunksjon. 3. Eventuell økning av senterets budsjett i 2009 behandles i den ordinære budsjettprosessen. Styret forutsetter at det arbeides videre med delvis ekstern finansiering av senteret. Saksutredning Formål Formålet med denne saken er å etablere Inkontinenssenteret som en permanent enhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), og å legge til rette for å utvikle senteret til et nasjonalt medisinsk kompetansesenter og/eller en landsfunksjon. Det er viktig å etablere senteret nå for å kunne søke departementet om formelle nasjonale godkjenninger og for å kunne søke om driftsmidler fra Helse Nord RHF i budsjett Sammendrag UNN skal sørge for spesialiserte regionsykehustilbud til befolkningen i Nord-Norge, og på noen områder utvikle nasjonal spisskompetanse og landsfunksjoner. Prosjektet Inkontinenssenteret ble opprettet høsten 2006, og kom i drift fra januar Senteret er bygget opp som et tverrfaglig samarbeid mellom seks avdelinger ved UNN. Bakgrunn for etableringen av senteret: Pasienter med inkontinens og andre komplekse bekkenbunnstilstander utgjør en stor pasientgruppe, ofte med sammensatte problemer. Tradisjonelt er utrednings- og behandlings tilbud delt mellom mange fagområder og institusjoner. Dette er problematisk for pasientene og ressurskrevende i forhold til personell og økonomi. Det er et behov for en tverrfaglig tilnærming innen klinisk og eksperimentell forskning på dette feltet.

16 Det er behov for koordinert spesialistutdanning innen inkontinens for flere helseprofesjoner og legespesialiteter. Det mangler opplærings- og mestringstilbud til brukere og pårørende. Det eksisterer i dag ikke noe slikt senter i Skandinavia med nødvendig kompetanse eller kapasitet. Organisering: Inkontinenssenteret er administrativt plassert under Avdeling for gastroenterologisk kirurgi i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Senteret ledes av en daglig leder som i organisatoriske og faglige sammenhenger rapporterer til en styringsgruppe oppnevnt av direktøren. I eventuelle egne personalsaker rapporterer daglig leder til avdelingsleder ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Senteret skal ikke ha andre faste ansatte enn daglig leder, men det vil bli aktuelt å frikjøpe ansatte ved andre avdelinger til deltidsfunksjoner ved senteret. Det kan bli aktuelt å gjøre unntak fra dette for eventuelle eksternt finansierte stillinger, for eksempel forskere. Styringsgruppen sikrer tverrfaglighet og nødvendig forankring i de involverte fagmiljøer og avdelinger. Etter eventuell formell godkjenning som nasjonalt kompetansesenter eller landsfunksjon må styringsgruppen utvides med representanter fra andre helseregioner i henhold til gjeldende regler for slike funksjoner. Det er også oppnevnt en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber opp mot lederen og bidrar med kompetanse, ideer og erfaringer. Visjon: Senterets overordnede visjon er: Senteret skal være landets ledende tverrfaglige kompetansesenter innen utredning og behandling av anal- og urininkontinens, samt komplekse bekkenbunnsproblemer. Senteret skal tilstrebe et internasjonalt samarbeid både klinisk og forskningsmessig. Kjernevirksomhet: Senterets kjernevirksomhet er det tverrfaglige samarbeidet om fem hovedmålsetninger: Mål 1. Inkontinenssenteret skal utvikle modeller for raske og effektive tverrfaglige utredningsog behandlingstilbud. a. Pasienter skal få samordnet sine konsultasjoner til ét besøk der det er behov for konsultasjoner ved flere avdelinger/enheter b. Pasienter skal oppleve en sømløs behandlingskjede, selv om denne omfatter flere avdelinger og laboratorier. c. Pasienten skal oppleve et universitetssykehus som er brukervennlig, og serviceinnstilt, hvor der er kort ventetid og hvor informasjon er forståelig og lett tilgjengelig. Mål 2. Inkontinenssenteret skal ha et pasientfokus og utvikle og gi lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende. Mål 3. Inkontinenssenteret skal tilby videreutdanning og kurs til legespesialister og annet helsepersonell. I tillegg skal senteret legge til rette for og støtte klinisk forskning innen kjernevirksomheten. Mål 4. Inkontinenssenteret skal ha kontinuerlig fokus på systematisk kvalitetsarbeid innen alle felt. Mål 5. Inkontinenssenteret skal markedsføre sin eksistens og kompetanse til pasienter og helsepersonell.

17 Status for senteret etter 18 måneder drift er beskrevet i vedlagt utredning. Det er oppnådd gode resultater innen alle hovedsatsningsområder. Den tverrfaglige, flerprofesjonelle og avdelingsovergripende organiseringen har ført til at senteret i dag er ledende i Norge inne dette feltet. Driftsøkonomi Senteret har i etableringsfasen de tre siste årene vært finansiert med årlige prosjektmidler på mellom og kroner vekselvis fra Helse Nord RHF og UNN. Saksfremlegget viser at senteret fullt utbygd vil ha et driftsbudsjett på over 4 mill kr per år. Det er beregnet inntekter på om lag 6 mill kr per år og dermed stipulert et driftsmessig overskudd på 1,7 mill kr per år. Vurdering og konklusjon Ved å etablere Inkontinenssenteret som en permanent organisatorisk enhet vil UNN HF ha muligheten til å fortsette å gi et strukturert tilbud til en fra før forsømt pasientgruppe, og til å utvikle nasjonal spisskompetanse som styrker vår posisjon som universitetssykehus. Formell etablering åpner også muligheter for ekstern finansiering. Direktøren vurderer den foreslåtte organisasjonsmodellen som god fordi den sikrer forankring i de involverte fagmiljøene kombinert med tydelig linjeledelse i saker der det er nødvendig. De økonomiske beregningene i saksfremlegget vurderes å være beheftet med noe usikkerhet, hovedsakelig fordi det er vanskelig å stipulere fremtidig inntektsnivå nøyaktig. Det er videre direktørens vurdering at senteret kan utvikles gradvis og at man ikke nødvendigvis må etablere driften med det omfang som saksfremlegget foreslår allerede i Dette må håndteres prioriteringsmessig i årlige budsjettbehandlinger, og sees i lys av fremtidig tilgang på ekstern finansiering og utviklingen på inntektssiden. Tromsø, Tor Ingebrigtsen Adm. direktør

18 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 47/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Mobil PET-CT Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at etablering av PET-CT undersøkelse er nødvendig for å fortsette utviklingen av et godt tilbud innen kreftbehandling, men viser til at det ikke er mulig å finansiere investering i et permanent tilbud nå. 2. Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktøren arbeide videre med utredning av mobil PET-CT som en mulig alternativ løsning i en overgangsperiode. 3. Styret forutsetter at videre arbeid koordineres med Helse Nord RHF og at saken legges frem for styret for endelig beslutning før tilbudet eventuelt etableres. Saksutredning Denne saken baserer seg på notat lagt fram for UNNs ledergruppe 8.juli Følgende har skjedd siden ledermøtet: 1. Avtalt med Institutt for energiteknikk (IFE) at UNN kan importere isotop via IFE sin godkjenning. 2. Fått avslag på første søknad om utvidet godkjenning og bruk av mobil PET/CT skanner ved UNN. Avslaget var begrunnet i transport av injeksjonsdoser og av injiserte pasienter i UNN; for stor avstand fra injeksjonssted og hvilerom i UNN til mobil enhet med de risikoer for uhell og stråling dette medfører. Ny søknad er sendt 15.august hvor vi foreslår to alternativ for å imøtekomme kravene: a) bruke mobil PET/CT enhet til preparering, injisering og pasienthvile og b) bruke mobil enhet i kombinasjon med lokaler i UNN som er nærmere parkeringsplass for mobil enhet. Alternativ a) vil bety at færre enn 10 undersøkelser kan gjennomføres per dag. 3. Arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon til en uforpliktende anbudsrunde skal igangsettes i august/september. 4. Det skal arrangeres en demonstrasjon av mobil PET/CT i Tromsø 22.september. Demonstrasjonen er avhengig av at Strålevernet godkjenner søknaden.

19 5. Undersøkt mulighetene for å få økt/full refusjon av radiofarmaka brukt ved undersøkelsen. Dette vil redusere kostnadene for mobil PET/CT undersøkelser ved UNN. Det er forventet en økning av antall PET-CT undersøkelser framover. Undersøkelsen ble introdusert internasjonalt for flere år siden og blir gradvis mer etablert i kreftdiagnostikken. PET-CT er særlig velegnet til å oppdage små spredninger (metastaser) av kreftsykdom, og til å skille arrvev etter kirurgi og strålebehandling fra tilbakefall av kreftsykdommen. Det vurderes som sannsynlig at alle universitetssykehus med regionalt behandlingsansvar for kreft må etablere PET-CT i løpet av få år. For UNN HF foreligger det tungtveiende faglige grunner for å gjøre dette så snart som mulig. Denne saken viser at det også kan være fornuftig i driftsøkonomisk sammenheng å etablere tilbudet nå. Ventetiden ved eksisterende tilbud er for tiden mer enn fem uker og i andre regioner sender noen helseforetak pasienter til de andre nordiske landene for undersøkelse. Helse Vest vil tilby PET-undersøkelser i løpet av 1.kvartal 2009, dette vil avhjelpe situasjonen noe. Reviderte nasjonale retningslinjer for behandling av lungekreft kan medføre at behovet i Helse Nord RHF vil være nærmere 200 PET-CT undersøkelser i året. Erfaringene fra andre steder er at etableres et tilbud på PET-CT undersøkelser så øker etterspørselen raskt. PET-CT senter ved UNN HF er ikke øremerket i Helse Nords RHFs investeringsplan. Innenfor Helse Nord er det henvist mellom desember 2006 til og med april 2008, 105 pasienter til PET-CT undersøkelse. Kostnadene for disse er beregnet til å være ca. 1,58 mill NOK (undersøkelse og reise/oppholdskostnader). UNN HF betalte for minimum 29 pasienter i 2007 og det tilsvarer en kostnad på NOK. Anbefaling UNN HF inngår avtale om mobil PET-CT undersøkelse tilsvarende to dager i måneden, pasienter per måned. Dette skal være et midlertidig tilbud inntil PET-CT senter er etablert. Begrunnelsen for å etablere tilbudet er at pasientene vil få et bedre og helhetlig tilbud og kortere ventetid enn fem uker for undersøkelse. Videre vil medarbeiderne få nødvendig praksis, bygge kompetanse og erfaring innen feltet. Det utarbeides kravspesifikasjon og innhentes anbud. Det er en forutsetning at de andre helseforetakene innen Helse Nord RHF betaler alle kostnader for egne pasienter. Hvis ikke det oppnås en slik enighet betyr det at UNN må betale regningen på 1,90 millioner NOK. Tromsø, 20. august 2008 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Vedlegg: Utredning (utsatt offentlighet 4)

20 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 48/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Eventuelt Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer