Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: Tid: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anette Fosse Medlem Hanne C. Iversen Medlem Rune Moe Medlem Bodil Langbakk Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Åse Berit Vrenne Medlem Arne Luther Medlem Marius Nilsen Medlem Erik Arne Hansen Medlem

2 Saksnr Innhold ST 40/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 41/2008 Godkjenning av møteprotokoll ST 42/2008 Godkjenning av møteprotokoll ST 43/2008 Referatsaker ST 44/2008 Orienteringssaker ST 45/2008 Virksomhetsrapportering pr ST 46/2008 Etablering av Inkontinenssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge ST 47/2008 Mobil PET-CT ST 48/2008 Eventuelt

3 ST 40/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

4 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 41/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Godkjenning av møteprotokoll Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 12. juni Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

5 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 42/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Godkjenning av møteprotokoll Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14. august Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

6 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 43/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referatsaker Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning. Side 1 Vedtekter av for UNN 5 Protokoll foretaksmøte UNN Brev fra Helse Nord datert vedr. styrevedtak opprettelse av biobank arealer 25 Brev fra NSF datert vedr. stipendordning til videreutdanning i sykepleie 27 Brev til Helse Nord datert vedr. Handlingsplan for intensivmedisin Høringssvar fra UNN 30 Brev fra Ernst & Young datert vedr. årsoppgjør Brev til Helse Nord datert : Oversendelse av vedtak fra UNN HF i styresak om Utredning nye tiltak og oppføging av vedtak for økonomisk balanse i 2008 Tromsø, 20. august 2008 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

7 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 44/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orienteringssaker Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til etterretning. Saksutredning Legelønn saken ettersendes Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

8 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 45/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Økonomi og aktivitetsrapportering pr juli 2008 Innstilling til vedtak 1. Styret tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr juli til orientering, og viser til vedtaket i styresak 39/ Styret ber om at det utarbeides en grundig evaluering av sommerferiedriften før behandlingen av budsjett Bemanningsplaner inklusive bruken av overtid og vikarer må vurderes opp mot budsjett og planlagt aktivitet. Aktivitet Aktivitet UNN HF Endring Antall i % Innleggelser - heldøgn Somatikk Dagbehandlinger Somatikk Dagkirurgiske opphold Somatikk DRG poeng - korrigerte Somatikk Liggedager i perioden Somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Laboratorieanalyser Somatikk Røntgenundersøkelser Somatikk Undersøkelser - Coronar angiografi Somatikk Behandlinger - PCI Somatikk Hjerteoperasjoner Somatikk Utskrivelser fra døgnopphold VOP Liggedager i perioden VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Utskrivelser fra døgnopphold BUP Liggedøgn BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Utskrivelser fra døgnopphold Rusomsorg Liggedøgn Rusomsorg Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Nyhenviste pasienter på venteliste i øyeblikket Somatikk og psykiatri Innleggelser,dagopphold, polikliniske konsultasjoner inkl dagkirurgi Somatikk Somatikk Totalt er det registrert heldøgnsinnleggelser pr juli i år. Sammenlignet med samme periode forrige år er dette en endring på 525 opphold, tilsvarende 2 % reduksjon. Antall elektive

9 innleggelser dag, viser en større nedgang på opphold, som tilsvarer en reduksjon på 26 %. Reduksjon i antall elektive dagopphold, skyldes i stor grad at dagrehabilitering nå blir registrert på en annen måte eller at tilbud er nedlagt. Dagkirurgiske opphold har en god økning på 18 %, en positiv endring på opphold. Dagkirurgi er også medisinsk behandling, som bl.a. oppmøte til cytostatikabehandling. Dagkirurgiske opphold innenfor medisinske fagområder viser den største økningen, mens antall opphold innenfor kirurgiske fag viser en mindre økning. Antall liggedager for heldøgnspasienter, viser en nedgang på dager sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en reduksjon på 3 %. Antall DRG poeng er økt med 526, som tilsvarer en økning på 2 %. Antall PCI-behandlinger viser en mindre økning på 20, hvilket utgjør 2 %, mens conorar angiografi har en økning på 54, hvilket utgjør 3 %. Antall hjerteoperasjoner er på samme nivå som i fjor. Psykisk helse Aktivitetsutviklingen innen VOP Antall utskrivelser fra døgnbehandling viser en mindre økning på 37 utskrivelser, tilsvarende 2 %. Antall liggedøgn har gått ned med 6 %, tilsvarende dager. Det er en reduksjon på 5 % i den polikliniske aktiviteten, tilsvarende konsultasjoner. Aktivitetsutviklingen innen BUP Antall utskrivelser fra døgnbehandlingen viser en økning på 35 opphold, 47 %. Liggedøgnene er redusert med 43 %, mens antall polikliniske konsultasjoner er økt med 20 %. Rusomsorg Innenfor rusområdet er det en nedgang på 23 døgnopphold, dvs 11 % i forhold til i fjor. Det er 2245 færre liggedøgn, hvilket utgjør en reduksjon på 19 %. Det er en betydelig økning i polikliniske konsultasjoner med 3505 opphold, hvilket utgjør 151 %.. Økonomi Resultat og prognose For juli måned var det et negativt budsjettavvik på 14,7 mill kroner. Dette akkumuleres opp til et budsjettunderskudd på 56,4 mill kroner hittil i år. Tabellen under viser resultatregnskap og budsjett for juli måned, samt hittil i år etter samme oppsett som rapportering til Helse Nord.

10 (Hele mnok) Post Rgn Denne måned Bud Avvik Rgn Hittil i år Bud Avvik Basisramme 201,0 201,0 0, , ,1-0,4 ISF - egne pasienter 49,8 45,0 4,8 435,1 404,4 30,7 ISF-somatisk poliklinisk 4,4 4,4 0,0 33,9 33,9 0,0 Gjestepasientinntekter 2,7 1,7 1,0 13,7 14,9-1,2 Polikliniske inntekter 2,5 3,2-0,7 25,9 26,9-1,1 Lab og radiologiinntekter 4,0 4,4-0,4 36,0 34,1 1,8 Øremerkede tilskudd psykisk helse 6,6 6,6 0,0 46,0 46,0 0,0 Øremerkede tilskudd - øvrig 12,6 11,9 0,7 90,0 79,4 10,6 Andre driftsinntekter 13,3 15,3-2,0 118,9 124,3-5,4 Sum inntekter 296,9 293,5 3, , ,0 35,0 Kjøp av offentlige helsetjenester 10,3 8,6-1,8 73,7 61,1-12,6 Kjøp av private helsetjenester 3,3 4,1 0,8 29,8 29,4-0,4 Varekostnader knyttet til aktiviteten 38,6 38,7 0,2 344,4 328,2-16,3 Kjøp av helsetjenester - innleie 6,2 5,4-0,7 32,9 32,3-0,6 Lønn til fast ansatte 98,3 108,7 10, , ,6 4,0 Overtid og ekstrahjelp 16,5 7,3-9,2 109,6 76,2-33,4 Pensjonskostnader (ekskl. aga) 42,0 41,3-0,6 292,5 290,4-2,1 Off. tilskudd og refusjoner -14,2-13,0 1,3-106,4-90,5 15,9 Annen lønn 23,8 14,9-8,9 132,4 121,3-11,1 Avskrivninger 27,5 23,3-4,1 167,5 163,4-4,1 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 Andre driftskostnader -øvrig 55,3 50,5-4,8 426,8 398,8-28,0 Sum driftskostnader 307,5 289,9-17, , ,3-88,7 Driftsresultat -10,6 3,6-14,2-74,9-21,3-53,6 Finansinntekter 0,3 0,8 0,5 14,9 12,7-2,2 Finanskostnader 1,0 1,0 0,0 10,8 5,9-4,9 Netto finansposter -0,7-0,2-0,5 4,1 6,8-2,7 Ekstraordinære inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsresultat -11,3 3,4-14,7-70,8-14,5-56,3 Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetnigner 2,5 2,5 0,0 17,4 17,4 0,0 Resultat jfr økonomiske krav fra HOD 9,0-5,8-14,8 53,3-3,1-56,4 Utviklingen i ordinært resultat vises i følgende figur:

11 Ordinært resultat 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Hele Regnskap 08 akkmåned Akk. Budsjett 08 Regnskap 07 akk. Prognose Vi ser at vi pr utgangen av juli ligger noe etter prognosen pr mai som ender på -179,9 mill kroner. ( Prognosen er sammensatt av styringsmål -29,9 mnok og overskridelse -150 mill kroner). Når regnskapstallene for august er klare, vil vi ha oversikten over kostnadene i hele sommer. Vi vil da lage en ny årsprognose. Mer om resultatregnskapet Inntekter Inntektene er 35 mill kroner bedre enn budsjettert. Det skyldes bla. økte ISF-inntekter egne pasienter. Antall DRG poeng er 526 høyere enn i fjor, samtidig som det er en reduksjon på 525 døgnopphold eller 2 %. Økte inntekter skyldes høyere indeks, bedret kodekvalitet, økt andel dagopphold og periodisering. Noe av overskuddet vil sannsynligvis reduseres i løpet av høsten pga endret periodisering av inntektene. Kostnader Sum driftskostnader har en overskridelse på 88,7 mnok. Varekostnader Budsjettavviket på varekostnader fordeler seg som vist i følgende tabell, og sum overforbruk er per juli 16,2 mnok. Overforbruket er ikke økt i siste måned. De største avvikene finner vi på medikamenter, labrekvisita og andre medisinske forbruksvarer. Denne måned Hittil i år Hele 1000 Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Medikamenter 15,2 13,9-1,3 113,0 104,7-8,3 Labrekvisita 7,0 5,9-1,2 47,8 42,6-5,1 Røntgenrekvisita 0,3 0,3 0,0 4,7 4,0-0,7 Implantater, proteser o l 2,7 3,6 0,9 25,7 26,0 0,2 blod og plasma 0,9 0,5-0,4 4,4 3,8-0,6 Kateter og stenter 1,3 2,2 0,9 13,5 16,4 2,9 Medisinske forbruksvarer 9,4 9,7 0,3 77,8 73,9-3,8 Mat og drikke 2,9 3,8 0,9 19,6 19,2-0,4 Diverse/periodiseringer -1,1-1,2-0,1 37,8 37,5-0,3 SUM 38,6 38,7 0,1 344,4 328,2-16,2

12 Kjøp av helsetjenester Avviket for gjestepasienter på 13 mill kroner, er praktisk talt i sin helhet på kjøp av gjestepasientdøgn fra andre regioner. Innleie har relativt små budsjettavvik, men total innleie er redusert fra samme periode i fjor med 7,6 mill kroner. Personalkostnader og månedsverk Lønnsoppgjøret er beregnet til å koste ca 140 mill kr, 40 mill kroner mer enn det som er avsatt i budsjettet. Det har virkning i hovedsak fra 1. mai og er delvis utbetalt pr juli. Merkostnadene vil påvirke resultatet i månedene fremover. Lønnsoppgjøret ble vesentlig mer kostbart enn budsjettert, og vi har hatt liten innflytelse på dette, da det er sentralt bestemt. Fast lønn har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 10 mnok i juli. Månedlig mindreforbruk fom mai har derfor ført til at fastlønnskostnadene er i balanse akkumulert. Det bokføres enda ihht budsjettert lønnoppgjør. Når reelt oppgjør kan tas inn i tallene vil det påvirke status negativt. For juli har UNN 6341 månedsverk. Dette er en økning på 286 månedsverk ift. juni 08. Det skyldes økning i vikarer på 302. For øvrige grupperinger av årsverk er det derfor en nedgang på 16. I forhold til juli måned 2007 så er det en nedgang på 81 årsverk. For overtid og ekstrahjelp er overforbruk i forhold til budsjett betydelig både i juli måned og akkumulert. Akkumulert utgjør overforbruket ca 33 mnok eller ca 32 %. Trenden fra de siste måneder med noe avtagende prosentvise avvik er derfor snudd igjen. Det er en økning på 7 mnok eller ca 7 % fra samme periode i fjor. Følgende figur viser utvikling i totale månedsverk fom januar 2007 tom juli Sum månedsverk månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Periode I neste figur vises så sammensetningen av månedsverk fom januar 2007 til juli 2008.

13 Utvikling månedsverk månedsverk Øvrig Overtid månedsverk Vikar Fast lønn jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08 Periode Andre driftskostnader Vi har tidligere gjort rede for at andre driftskostnader svinger mye fra måned til måned, og at den relativt positive utviklingen ville jevne seg ut. Fom mai har vi negative budsjettavvik. Hittil i år er det negative budsjettavviket 27,9 mnok. Største enkeltposter er lokaler, syketransport og utstyr. Energikostnader alene står for ca 9,4 mill kroner av avviket. Utstyr står for ca 4,7 mill kroner av avviket. Det skyldes igjen noe høyere vedlikeholdskostnader. Avviket på eksterne kostnader skyldes bla. overskridelser på 3,2 mnok på konsulenttjenester. Tabellen nedenfor viser fordeling av avvik for juli og akkumulert. Denne måned Hittili i år Hele 1000 Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Syketransport Lokaler/energi Utstyr Eksterne tjenester Reisekostnader Lisenser Øvrig SUM

14 Resultat pr klinikk Det er ikke gjennomført en fordeling av resultat pr juli mellom klinikker, staber, sentra og felleskostnader som gir et fullgodt bilde av status. Det er blant annet gjennomført en delvis utbetaling av årets lønnsoppgjør på 26,5 mnok uten at det har vært tilstrekkelig informasjon for å budsjettregulere. Pga ferieavvikling har klinikkene ikke rukket å rapportere status på effekten av tiltak pr juli før denne saken lages. Direktørens vurderinger Aktivitetsutviklingen vurderes fortsatt som tilfredsstillende. I somatikken er det uendret aktivitet sammenlignet med fjoråret, og tilsiktet reduksjon av liggetidene og overgang til dagbehandling. Det er også positivt av antall DRG-poeng øker. På psykiatri- og rusfeltet er det også i hovedsak tilfredsstillende utvikling, til tross for moderat reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatrien og antall døgnbehandlinger på rusfeltet. Begge disse forholdene skyldtes forbigående driftsproblemer tidligere i år som nå synes å være løst. Utviklingen i det økonomiske driftsresultatet er fortsatt ikke tilfredsstillende. Dette skyldes delvis økte energi- og varekostnader, og delvis høyere bruk av vikarer og overtid enn budsjettert. Det siste må sees i sammenheng med sommerferieavviklingen, og lar seg ikke vurdere endelig før vi har aktivitets- og regnskapstall for august. Det bør gjennomføres en grundig evaluering av sommerferiedriften med vurdering av bemanningsplaner opp mot planlagt aktivitet før budsjett 2009 utarbeides. Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Jorunn Lægland Økonomisjef

15 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 46/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Etablering av Inkontinenssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner etablering av Inkontinenssenteret som foreslått i saksfremlegget. 2. Styret ber direktøren arbeide for å få senteret godkjent som nasjonalt medisinsk kompetansesenter og/eller landsfunksjon. 3. Eventuell økning av senterets budsjett i 2009 behandles i den ordinære budsjettprosessen. Styret forutsetter at det arbeides videre med delvis ekstern finansiering av senteret. Saksutredning Formål Formålet med denne saken er å etablere Inkontinenssenteret som en permanent enhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), og å legge til rette for å utvikle senteret til et nasjonalt medisinsk kompetansesenter og/eller en landsfunksjon. Det er viktig å etablere senteret nå for å kunne søke departementet om formelle nasjonale godkjenninger og for å kunne søke om driftsmidler fra Helse Nord RHF i budsjett Sammendrag UNN skal sørge for spesialiserte regionsykehustilbud til befolkningen i Nord-Norge, og på noen områder utvikle nasjonal spisskompetanse og landsfunksjoner. Prosjektet Inkontinenssenteret ble opprettet høsten 2006, og kom i drift fra januar Senteret er bygget opp som et tverrfaglig samarbeid mellom seks avdelinger ved UNN. Bakgrunn for etableringen av senteret: Pasienter med inkontinens og andre komplekse bekkenbunnstilstander utgjør en stor pasientgruppe, ofte med sammensatte problemer. Tradisjonelt er utrednings- og behandlings tilbud delt mellom mange fagområder og institusjoner. Dette er problematisk for pasientene og ressurskrevende i forhold til personell og økonomi. Det er et behov for en tverrfaglig tilnærming innen klinisk og eksperimentell forskning på dette feltet.

16 Det er behov for koordinert spesialistutdanning innen inkontinens for flere helseprofesjoner og legespesialiteter. Det mangler opplærings- og mestringstilbud til brukere og pårørende. Det eksisterer i dag ikke noe slikt senter i Skandinavia med nødvendig kompetanse eller kapasitet. Organisering: Inkontinenssenteret er administrativt plassert under Avdeling for gastroenterologisk kirurgi i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Senteret ledes av en daglig leder som i organisatoriske og faglige sammenhenger rapporterer til en styringsgruppe oppnevnt av direktøren. I eventuelle egne personalsaker rapporterer daglig leder til avdelingsleder ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Senteret skal ikke ha andre faste ansatte enn daglig leder, men det vil bli aktuelt å frikjøpe ansatte ved andre avdelinger til deltidsfunksjoner ved senteret. Det kan bli aktuelt å gjøre unntak fra dette for eventuelle eksternt finansierte stillinger, for eksempel forskere. Styringsgruppen sikrer tverrfaglighet og nødvendig forankring i de involverte fagmiljøer og avdelinger. Etter eventuell formell godkjenning som nasjonalt kompetansesenter eller landsfunksjon må styringsgruppen utvides med representanter fra andre helseregioner i henhold til gjeldende regler for slike funksjoner. Det er også oppnevnt en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber opp mot lederen og bidrar med kompetanse, ideer og erfaringer. Visjon: Senterets overordnede visjon er: Senteret skal være landets ledende tverrfaglige kompetansesenter innen utredning og behandling av anal- og urininkontinens, samt komplekse bekkenbunnsproblemer. Senteret skal tilstrebe et internasjonalt samarbeid både klinisk og forskningsmessig. Kjernevirksomhet: Senterets kjernevirksomhet er det tverrfaglige samarbeidet om fem hovedmålsetninger: Mål 1. Inkontinenssenteret skal utvikle modeller for raske og effektive tverrfaglige utredningsog behandlingstilbud. a. Pasienter skal få samordnet sine konsultasjoner til ét besøk der det er behov for konsultasjoner ved flere avdelinger/enheter b. Pasienter skal oppleve en sømløs behandlingskjede, selv om denne omfatter flere avdelinger og laboratorier. c. Pasienten skal oppleve et universitetssykehus som er brukervennlig, og serviceinnstilt, hvor der er kort ventetid og hvor informasjon er forståelig og lett tilgjengelig. Mål 2. Inkontinenssenteret skal ha et pasientfokus og utvikle og gi lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende. Mål 3. Inkontinenssenteret skal tilby videreutdanning og kurs til legespesialister og annet helsepersonell. I tillegg skal senteret legge til rette for og støtte klinisk forskning innen kjernevirksomheten. Mål 4. Inkontinenssenteret skal ha kontinuerlig fokus på systematisk kvalitetsarbeid innen alle felt. Mål 5. Inkontinenssenteret skal markedsføre sin eksistens og kompetanse til pasienter og helsepersonell.

17 Status for senteret etter 18 måneder drift er beskrevet i vedlagt utredning. Det er oppnådd gode resultater innen alle hovedsatsningsområder. Den tverrfaglige, flerprofesjonelle og avdelingsovergripende organiseringen har ført til at senteret i dag er ledende i Norge inne dette feltet. Driftsøkonomi Senteret har i etableringsfasen de tre siste årene vært finansiert med årlige prosjektmidler på mellom og kroner vekselvis fra Helse Nord RHF og UNN. Saksfremlegget viser at senteret fullt utbygd vil ha et driftsbudsjett på over 4 mill kr per år. Det er beregnet inntekter på om lag 6 mill kr per år og dermed stipulert et driftsmessig overskudd på 1,7 mill kr per år. Vurdering og konklusjon Ved å etablere Inkontinenssenteret som en permanent organisatorisk enhet vil UNN HF ha muligheten til å fortsette å gi et strukturert tilbud til en fra før forsømt pasientgruppe, og til å utvikle nasjonal spisskompetanse som styrker vår posisjon som universitetssykehus. Formell etablering åpner også muligheter for ekstern finansiering. Direktøren vurderer den foreslåtte organisasjonsmodellen som god fordi den sikrer forankring i de involverte fagmiljøene kombinert med tydelig linjeledelse i saker der det er nødvendig. De økonomiske beregningene i saksfremlegget vurderes å være beheftet med noe usikkerhet, hovedsakelig fordi det er vanskelig å stipulere fremtidig inntektsnivå nøyaktig. Det er videre direktørens vurdering at senteret kan utvikles gradvis og at man ikke nødvendigvis må etablere driften med det omfang som saksfremlegget foreslår allerede i Dette må håndteres prioriteringsmessig i årlige budsjettbehandlinger, og sees i lys av fremtidig tilgang på ekstern finansiering og utviklingen på inntektssiden. Tromsø, Tor Ingebrigtsen Adm. direktør

18 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 47/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Mobil PET-CT Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at etablering av PET-CT undersøkelse er nødvendig for å fortsette utviklingen av et godt tilbud innen kreftbehandling, men viser til at det ikke er mulig å finansiere investering i et permanent tilbud nå. 2. Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktøren arbeide videre med utredning av mobil PET-CT som en mulig alternativ løsning i en overgangsperiode. 3. Styret forutsetter at videre arbeid koordineres med Helse Nord RHF og at saken legges frem for styret for endelig beslutning før tilbudet eventuelt etableres. Saksutredning Denne saken baserer seg på notat lagt fram for UNNs ledergruppe 8.juli Følgende har skjedd siden ledermøtet: 1. Avtalt med Institutt for energiteknikk (IFE) at UNN kan importere isotop via IFE sin godkjenning. 2. Fått avslag på første søknad om utvidet godkjenning og bruk av mobil PET/CT skanner ved UNN. Avslaget var begrunnet i transport av injeksjonsdoser og av injiserte pasienter i UNN; for stor avstand fra injeksjonssted og hvilerom i UNN til mobil enhet med de risikoer for uhell og stråling dette medfører. Ny søknad er sendt 15.august hvor vi foreslår to alternativ for å imøtekomme kravene: a) bruke mobil PET/CT enhet til preparering, injisering og pasienthvile og b) bruke mobil enhet i kombinasjon med lokaler i UNN som er nærmere parkeringsplass for mobil enhet. Alternativ a) vil bety at færre enn 10 undersøkelser kan gjennomføres per dag. 3. Arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon til en uforpliktende anbudsrunde skal igangsettes i august/september. 4. Det skal arrangeres en demonstrasjon av mobil PET/CT i Tromsø 22.september. Demonstrasjonen er avhengig av at Strålevernet godkjenner søknaden.

19 5. Undersøkt mulighetene for å få økt/full refusjon av radiofarmaka brukt ved undersøkelsen. Dette vil redusere kostnadene for mobil PET/CT undersøkelser ved UNN. Det er forventet en økning av antall PET-CT undersøkelser framover. Undersøkelsen ble introdusert internasjonalt for flere år siden og blir gradvis mer etablert i kreftdiagnostikken. PET-CT er særlig velegnet til å oppdage små spredninger (metastaser) av kreftsykdom, og til å skille arrvev etter kirurgi og strålebehandling fra tilbakefall av kreftsykdommen. Det vurderes som sannsynlig at alle universitetssykehus med regionalt behandlingsansvar for kreft må etablere PET-CT i løpet av få år. For UNN HF foreligger det tungtveiende faglige grunner for å gjøre dette så snart som mulig. Denne saken viser at det også kan være fornuftig i driftsøkonomisk sammenheng å etablere tilbudet nå. Ventetiden ved eksisterende tilbud er for tiden mer enn fem uker og i andre regioner sender noen helseforetak pasienter til de andre nordiske landene for undersøkelse. Helse Vest vil tilby PET-undersøkelser i løpet av 1.kvartal 2009, dette vil avhjelpe situasjonen noe. Reviderte nasjonale retningslinjer for behandling av lungekreft kan medføre at behovet i Helse Nord RHF vil være nærmere 200 PET-CT undersøkelser i året. Erfaringene fra andre steder er at etableres et tilbud på PET-CT undersøkelser så øker etterspørselen raskt. PET-CT senter ved UNN HF er ikke øremerket i Helse Nords RHFs investeringsplan. Innenfor Helse Nord er det henvist mellom desember 2006 til og med april 2008, 105 pasienter til PET-CT undersøkelse. Kostnadene for disse er beregnet til å være ca. 1,58 mill NOK (undersøkelse og reise/oppholdskostnader). UNN HF betalte for minimum 29 pasienter i 2007 og det tilsvarer en kostnad på NOK. Anbefaling UNN HF inngår avtale om mobil PET-CT undersøkelse tilsvarende to dager i måneden, pasienter per måned. Dette skal være et midlertidig tilbud inntil PET-CT senter er etablert. Begrunnelsen for å etablere tilbudet er at pasientene vil få et bedre og helhetlig tilbud og kortere ventetid enn fem uker for undersøkelse. Videre vil medarbeiderne få nødvendig praksis, bygge kompetanse og erfaring innen feltet. Det utarbeides kravspesifikasjon og innhentes anbud. Det er en forutsetning at de andre helseforetakene innen Helse Nord RHF betaler alle kostnader for egne pasienter. Hvis ikke det oppnås en slik enighet betyr det at UNN må betale regningen på 1,90 millioner NOK. Tromsø, 20. august 2008 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Vedlegg: Utredning (utsatt offentlighet 4)

20 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 48/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Eventuelt Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 : Dato: 16.12.2013 Tid: 9:00-14.05 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 16. juni 2004 Møtested: UNN, Administrasjonens møterom, D1 707 Til stede:

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Rica Hotel Bergen Dato: 13. og 14.11.2012 Tid: 09:00-10.00 (13.12.på Haukeland) og 9:00-13:30 (14.12.2012) Faste medlemmer

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF Til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla 0,9 prosent fleire pasientar enn planen

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer