Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/ /2013 G09 ADM/ RSJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013"

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/ /2013 G09 ADM/ RSJ _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS I HELSEFORETAKET Kommunane Volda og Ørsta er urolege for at økonomiske sparetiltak i Helse Møre og Romsdal skal resultere i styrte prosessar der oppgåver og ansvar vert skyvd over på kommunane utan tilstrekkeleg finansiering. Vi siktar her konkret til forsering av funksjonsendringsprosess og nedlegging av Mork rehabiliteringssenter. Det vil vere dårleg samhandling dersom den eine parten kan sitje med makt til å definere kva den andre parten skal ha ansvar for, og slik sett vere i posisjon til å setje definisjonsgrensa for sitt eige ansvarsområde. Dette dreier seg om kvar grensa for spesialisert rehabilitering skal gå, og korleis rehabilitering vert ivareteke i eit heilskapleg og fullfinansiert pasientforløp. Samhandlingsreforma føreset at kvaliteten på pasienttilboda skal oppretthaldast. Omdefinering av funksjonsfordeling av ansvarsområde mellom partane vil rokke ved så vel finansiering, organisering og tenestekvaliteten til pasientane. Dette vil ha store prinsipielle konsekvensar som også må handterast nasjonalt. Vi er opptekne av at det verdifulle kompetansemiljøet ved Mork Rehabiliteringssenter ikkje vert stykka opp, sentralisert og øydelagt med eit dårlegare pasienttilbod som resultat. Vi vil på kort sikt ikkje vere i stand til å bygge opp eit tilsvarande fagmiljø innan rehabilitering på områder som til no har vore definert som spesialisert rehabilitering. Vi finn det ikkje tilfredstillande at krevande økonomiske utfordringar i helseforetaket skal vere sentralt i grunngjevinga for samhandling og ynskje om overføring av ansvar innan rehabilitering til kommunane. Omsynet til ei meir heilskapleg vurdering for samfunnet må telje meir enn eigne budsjettutfordringar. Vi syner vidare til vedlegg 1 til samarbeidsavtalen mellom Helseforetaket og kommunane, jfr. følgjande utdrag: Postadresse: Stormyra 2 Volda kommune tlf: Ørsta kommune tlf: Org. nr. Volda: Org. nr. Ørsta: 6100 Volda

2 Partane er likeverdige og skal nytte følgjande verkemidlar for å avklare ansvarsfordeling og endring av oppgåvefordeling: Dialog og høyringar før avgjerd Planleggje endringar i god tid God gjensidig prosess Heilskaplege pasientforløp for å sikre kvalitet i pasientbehandlinga Ressursar skal følgje endringar i pasientforløpet i form av kompetanse og økonomi Partane forpliktar seg til å holde seg oppdatert og tilpasse seg faglege standardar og nye behandlingsmetodar. Partane forpliktar seg til å fortsette arbeidet med å beskrive og avklare gråsoneområder i løpet av 2012, dette for å klargjere samarbeidsområda ytterlegare. I lys av den den juridisk forpliktande samarbeidsavtalen mellom likeverdige partar, Direktøren si opplysning i saksutgreiinga om dialog med kommunane, så etterlyser vi informasjon om prosessen frå Helse Møre og Romsdal. Arild Iversen Ordførar Rune Sjurgard Rådmann Rune Hovde Ordførar Wenche Solheim Rådmann Vedlegg: Styresak Helse Møre og Romsdal: Sak Budsjett 2013-status - innstilling og møteprotokoll Kopi: KS Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Sunnmøre Regionråd

3 Sak 2012/100 Budsjett Status Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen / Randi Myhre Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF innser at det er vanskeleg å halde fram med driftsnivået i dag innanfor gitte budsjettrammer. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ser det som uheldig at den vanskelege budsjettsituasjonen kan få verknad for prosessen vidare med utviklingsplanen. 3. For å møte kravet i føretaksprotokollen og vedtekne inntektsrammer for Helse Møre og Romsdal HF ser styret det som naudsynt å starte jobben med funksjonsfordeling. 4. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber administrerande direktør starte arbeidet med funksjonsfordeling snarast slik at dette kan få effekt allereie i Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det blir sett av investeringsmidlar i Helse Midt Norge til nytt MR bygg i Molde, ny strålebunkers i Ålesund og naudsynte investeringsmidlar for å sikre at drifta ved Lundavang kan oppretthaldast innan gjeldande lovverk i perioden fram til nytt sjukehus står ferdig. Ålesund, 11. desember 2012 Astrid J. Eidsvik adm. direktør

4 2 Saksutgreiing: Vi viser til sakene 2012/77 og 2012/88 om status i arbeidet med budsjett for 2013 i Helse Møre og Romsdal som vart handsama av styret i møta hhv. 23. oktober og 16. november Gjennom desse sakene er styret orientert om utfordringsbiletet og den særs krevjande budsjettprosessen helseføretaket står i for Pr. i dag føreligg det ikkje tilstrekkeleg med tiltak for å få budsjettet for 2013 i balanse. Det blir derfor lagt opp til slutthandsaming av budsjettet for 2013 i styremøte 23. januar Den siste tida har arbeidet med utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal teke mykje tid. Fokuset på arbeidet med budsjettet for 2013 har derfor ikkje vore like høgt. På avdelings og seksjonsnivå har prosessen gått som vanleg, men på grunn av at det høge utfordringsbilete i 2013 og vidare utsikter for både 2014 og 2015, må det gjerast større grep på tvers av klinikkane og sjukehusa før sluttbehandling av budsjettet. Det er ein realitet at vi ikkje har budsjettrammer til å vidareføre dagens driftsnivå, verken neste år eller i 2014 og Slik inntektsrammene for Helse Møre og Romsdal er vedtekne for 2013 står vi no i fare for at budsjettprosessen kan ha ein uheldig innverknad på grunnlaget som er lagt i utviklingsplanarbeidet. Administrerande direktør er uroa for budsjettet sin innverknad på prosessen vidare. Allereie tidleg i 2013 må helseføretaket starte arbeidet med funksjonsdeling i heile Helse Møre og Romsdal. I arbeidet med utviklingsplanen for helseføretaket har ein valt å ikkje gå inn på denne debatten før avgjerda om struktur er fatta. Den økonomiske situasjonen tilseier at det blir naudsynt å fatte nokre vedtak kring funksjonsdeling så vidt tidleg i 2013 at det vil få økonomisk effekt i delar av året. Styret bør også ta stilling til om ein skal arbeide vidare for å oppfylle føretaksprotokollen si bestilling i høve til sentralisering av funksjonar som treng mange tilleggsfunksjonar og/eller avansert teknisk infrastruktur. Dvs å samle slike tilbod ved Ålesund sjukehus. Pr i dag er det innarbeidd tiltak for om lag 60 mill. kroner i budsjetta på klinikknivå, medan det står att krav om tiltak for om lag 45 mill. kroner i høve den utfordringa klinikkane har fått (1,5% rammereduksjon, samt inndekking av negativt avvik i 2012). Utfordringane knytta til auka aktivitet er heller ikkje med i dette bilete. Aktivitet 2013 Forslaget til statsbudsjett for 2013 legg til rette for ein vekst i pasientbehandlinga på om lag 2%. Innanfor poliklinisk aktivitet, som omfattar psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorie og radiologi, er det lagt opp til en samla vekst på 6,5 %. Vidare er det innanfor pasientbehandling omfatta av ISF ordninga lagt til rette for en vekst på om lag 1,7 % i Aktivitetsforventning til helseføretaka i Midt Norge vart fastsett i sak i Helse Midt Norge. Etter vedtaket har det kome eit brev frå Helse Midt Norge med presisering av aktivitetsforventningane knytt til psykisk helsevern. Der blir det presisert at kravet til samla vekst på 3 % er kjernen i forventinga. Aktivitetsveksten i 2013 blir målt ut frå reell

5 aktivitet i 2012, ikkje fastsett krav for aktiviteten i Ein del av aktivitetsauka kan leggjast til døgnaktivitet. Helseføretaka har fått frist til 11. desember med å melde tilbake måltalla for 2013 til Helse Midt Norge. Helse Møre og Romsdal har bedt om utsatt frist pga endeleg budsjetthandsaming i januar. Klinikk for vaksenpsykiatri og Klinikk for barn og unge har fått i oppgåve å innarbeide aktivitetsveksten innanfor gjeldande rammer. Klinikk for diagnostikk legg opp til auka aktivitet innan radiologi, medan aktiviteten for laboratoriefaga er planlagt på om lag same nivå som i Delar av aktivitetsveksten innan radiologi blir prosjektfinansiert i Innanfor ISF ordninga legg vi opp til å nå målet om sørge for aktivitet på DRGpoeng. Denne aktiviteten fordeler seg mellom DRG produksjon ved eigne sjukehus, DRG produksjon knytt til heimebuande pasientar (DRG finansierte legemidlar) og kjøp av pasientbehandling for eigne pasientar utanfor Helse Midt Norge. Klinikkane har framleis ikkje kome endeleg i mål med aktivitetsbudsjettet. Vi har framleis DRG aktivitet som det ikkje er funnet rom for i klinikkane. Vi har pr i dag ikkje full oversikt over kva marginalkostnad dei ulike klinikkane vil ha knytt til auka aktivitet, men dette blir det no arbeidd med. Førebels er unytta aktivitet budsjettert i ein aktivitetspott med tilsvarande kostnad på fellesområdet. Klinikkane vil bli tilført denne aktiviteten dersom dei finn rom for auka aktivitet. Rehabiliteringstilbodet i Møre og Romsdal I sak 2011/48 i møte 27. oktober 2011 "Oppfølging av føretaksprotokollen av 30. juni 2011 frå Helse Midt Norge til Helse Møre og Romsdal Oppfølging av strategi 2020", vart blant anna framtidig tilbod innanfor rehabilitering behandla. Det vart i saka tilrådd at ein skulle sjå på endra driftsformer i samarbeid med kommunane for dei to rehabiliteringsinstitusjonane Mork rehabiliteringssenter og Aure rehabiliteringssenter. Det var ei målsetting at ny drift av Mork og Aure skulle kunne iverksetjast frå Administrerande direktør ønskjer no å forsere denne prosessen til andre halvår i Denne hausten har det vore møte med representantar frå kommunane om både Morkog Aure rehabiliteringssenter. Kommunane uttalar at dei i første rekkje ønskjer å byggje opp sitt eige tilbod innanfor kommunal rehabilitering. Signala har vore klarast frå Sunnmøre på dette feltet, mens ein på Nordmøre har vore noko meir tilbakehalden. Aure rehabiliteringssenter har i 2012 hatt tilbod til kommunane om sal av rehabiliteringsplassar. Kommunane har i liten grad nytta seg av dette tilbodet. Helse Møre og Romsdal budsjetterte inntekter knytt til dette tilbodet på 2 mill. kroner i Inntektene pr. november syner ei inntekt på kroner, noko som er langt lågare enn føresett. Helse Møre og Romsdal ønskjer no å gå i ytterlegare dialog med aktuelle kommunar både på Nordmøre og på Sunnmøre for å få ei endeleg avklaring for korleis modell kommunane ser for seg for organisering av det framtidige tilbodet innanfor rehabilitering. I sak 2011/48 stod det følgjande: Ser ein i eit lengre perspektiv bør all spesialisert rehabilitering skje i sjukehusa våre kombinert med ambulante tenester. Dette bør vere ei langsiktig målsetjing for føretaket. På denne måten vil vi få til det nødvendige samspelet mellom ulike spesialitetar som trengs i den spesialiserte

6 rehabiliteringa og sikre spesialistdekkinga for framtida. Administrerande direktør ser for seg at ein allereie i 2013 kan gjere ei slik endring. 4 I 2012 brukar helseføretaket netto ca. 5 mill. kroner til finansiering av drifta ved Aure rehabiliteringssenter og ca. 18 mill. kroner til finansiering av drifta ved Mork rehabiliteringssenter. Resten av kostnadane blir finansiert av pasientrelaterte inntekter og tilskot frå Helse Midt Norge (Aure). Vi ser også at det dei neste åra vil vere naudsynt og gjere bygningsmessige investeringar knytt til desse to institusjonane. Når det gjeld Aure rehabiliteringssenter må vi inn med naudstraumsaggregat til ein kostnad på nærare 5 mill. kroner i 2014/2015. I tillegg vil det være naudsynt og gjere investeringar i branntiltak, ventilasjonsanlegg og ei opprusting av det elektriske anlegget. For Mork rehabiliteringssenter sin del må det på plass investeringar knytt til nytt SD anlegg. I tillegg er det naudsynt med investeringar knytt til brannvern og diverse opprustingar i institusjonen knytt til mellom anna ergoterapien. Fagområde med store økonomiske avvik Den økonomiske situasjonen er særs krevjande innanfor fleire klinikkar og fagområder. Rekneskapen for november er framleis ikkje avslutta, men det førebelse talet viser eit avvik i høve til budsjett på 6 7 mill. kroner. I november ser vi svikt i dei pasientrelaterte inntektene samstundes som det blir brukt langt fleire lønskroner enn budsjettert. Dette aukar utfordringsbilete for føretaket ytterlegare. Tabellen under viser 3 fagområder som har ekstra store utfordringar i budsjettet for neste år.. Avvik mot budsjett 2012 Avvik November Avvik Hittil Barn og unge somatikk Kvinneklinikken Kirurgi Tilbodet innanfor barn og unge somatikk I val av driftsmodell for barneavdelinga ved Kristiansund sjukehus vedtok styret i sak 2011/48 at det framleis skulle være ein eigen barnesengepost ved sjukehuset. Ved utgangen november 2012 har sengeposten eit negativt avvik på 1,4 mill. kroner, hovudsakeleg knytt til lønskostnadar. Vidare budsjetterte avdelinga med eit altfor optimistisk tal på innlagte pasientar. Pr. november har avdelinga eit budsjett på 832 innleggingar, medan måloppnåing berre har vore 641. Dette medfører ein inntektssvikt på om lag 1,9 mill. kroner. Noko av dette er kompensert gjennom auka inntekt for dagpasientar. Dette utgjer om lag 0,4 mill. kroner pr. november. Situasjonen er ikkje betre for barneavdelinga i Ålesund. Også her ser vi ein svikt i dei pasientrelaterte inntektene på nærare 1,6 mill. kroner i tillegg til meirkostnadar knytt til lønskostnadar på over 6 mill. kroner. Det må her leggjast til at sengepostane både i Kristiansund og Ålesund også har ansvaret for kirurgiske barn. Inntektene knytt til desse barna tilkjem kirurgisk klinikk, medan kostnadane knytt til drift av sengeposten blir belasta barne og ungdomsavdelinga. Medikament viser også ein kostnadssprekk på 1 mill. kroner. Totalt er det eit meirforbruk innanfor det somatiske tilbodet til barn på

7 5 10,9 mill. kroner pr. november. Avviket for avdelinga som heilskap er på 7,4 mill. kroner, då det er innsparingar innanfor tilbodet i barne og ungdomspsykiatri.

8 6 Kvinneklinikken Ved utgangen av november syner rekneskapstala eit meirforbruk i høve til budsjett på 9,8 mill. kroner. Størst er avviket i Ålesund med 6 mill. kroner og 1,8 mill. kroner i Kristiansund. Avdelinga i Molde har eit avvik på 0,6 mill. kroner medan avviket i Volda er på 1,3 mill. kroner. Det totale meirforbruket ved klinikken er først og fremst knytta til løn og innleie av helsepersonell tilsvarande 5 mill. kroner og manglande inntekter tilsvarande 2,6 mill. kroner. I samband med veiledar om trygt fødetilbod som gjev kvalitetskrav til fødselsomsorga vart det auka krav til bemanning ved Kvinneklinikken. Dette medfører at Ålesund må auke med 4 jordmorstillingar utover budsjett for 2012 for å oppfylle kravet. I tillegg vil det være naudsynt med ei ekstra stilling til gynekolog i Kristiansund. Dette aukar utfordringsbilete ytterlegare. Helse Møre og Romsdal har i dag fire fødeavdelingar. Det er til dels krevjande å sikre robuste fagmiljø ved alle dei fire einingane. Fødeavdelingane krev ein relativ stor beredskap på fleire områder. Dette gjeld både operasjon og anestesiressursar i tillegg til avdelinga sine eigne ressursar. Kirurgiske klinikkar Dei kirurgiske klinikkane i Møre og Romsdal har eit samla underskot ved utgangen av november i overkant av 40 mill. kroner. Størst er underskotet ved kirurgisk klinikk i Kristiansund med eit avvik på 13,8 mill. kroner pr. november. Kirurgisk klinikk i Molde har eit underskot på 12,9 mill. kroner, Kirurgisk klinikk i Ålesund på 8,6 mill. kroner og Kirurgisk klinikk i Volda eit underskot på 6,6 mill. kroner. Meirforbruket innanfor kirurgi er først og fremst knytt mot løn (ca. 26 mill. kroner) og varekostnader (ca. 13 mill. kroner). Det er særs utfordrande å finne tiltak som vil samsvare med ei drift innanfor tildelte budsjettrammer og forventa pasientaktivitet. Det var i haust gjennomført ein benchmarking innanfor området kirurgi. Analysene viste ein uheldig kostnadsutvikling frå året 2010 til 2011, men samtidig viste tala at alle dei fire kirurgiske klinikkane hadde ei drift som var effektiv samanlikna med Helse Nord Trøndelag sine to klinikkar. Dette tyder på at det kan vere vanskeleg å effektivisere drifta tilsvarande avviket for Alle dei tre fagområda omtalt over har ikkje kome i mål med budsjettet for Det synes vanskeleg å nå dette målet utan å gjere større grep. En måte å angripe dette på er å sjå på kva moglegheiter ein har til ein vriding av ressursane frå aktiv/passiv vakt til dagarbeidstid med auka pasientbehandling. Investeringar Behovet for vedlikehalds og investeringsmidlar er stort i føretaket. Manglande investeringsmidlar er i mange tilfeller til hinder for omlegging til meir driftsøkonomiske løysingar. Spesielt vanskeleg er situasjonen ved Molde sjukehus. For Helse Møre og Romsdal er det sett eit krav til overskot på 83 mill. kroner for I dette overskotet er det føresett investeringar i medisinsk teknisk utstyr (MTU) tilsvarande 33,3 mill. kroner og i bygg/anna tilsvarande 8,7 mill. kroner. Resten av overskotet er føresett til nedbetaling av driftskreditt og innbetaling av eigenkapitalinnskot til KLP. Dersom ein ønskjer å auke investeringsnivået utover det som er skissert over kan det gjerast gjennom auka overskot eller sal av fast eigedom.

9 7 Medisinsk teknisk utstyr For 2013 er det meldt inn eit behov for investeringar i MTU på ca 155 mill. kroner. Det er sett ned ei eiga gruppe i føretaket som står for prioriteringane av investeringsmidlar til medisinsk teknisk utstyr. Ved prioritering av utstyrsmidlane for 2012 ga arbeidsgruppa eit innspel om at for 2013 burde det prioriterast 8 mill. kroner til CT nr 2 i Ålesund og 19 mill. kroner til diverse utstyr i samband med rehabilitering av dagkirurgieininga ved Ålesund sjukehus. Sett opp mot forslag til investeringsmidlar til kjøp av MTU blir det da ein svært liten sum å prioritere på det resterande behovet. Slik vi ser det no vil det også for 2013 være naudsynt å lease utstyr for å sikre at den daglege drifta kan gå som planlagt ved sjukehusa. Med knappe investeringsmidlar vil det også bli naudsynt å sjå på den totale prioriteringa på nytt. Behovet for MTU er stort ved alle dei fire sjukehusa. Investeringar i bygg Innanfor bygningsmessige utbetringar er det også store behov. Det er meldt inn behov for over 160 mill. kroner utanom dei prosjekta som allereie er finansiert i Prosjekt kor offentlege pålegg er motteke utgjer minst 12 mill. kroner. Vidare er det behov for bygg til ny MR maskin i Molde og ny strålebunkers i Ålesund (sjå eige avsnitt). I tillegg er det ei rekkje små prosjekt som har høg prioritet og som samla sett utgjer at behovet blir såpass høgt som omtalt over. Det er tidlegare løyvd 65 mill. kroner til utbetringar ved Lundavang. Det vil også vere behov for ytterlegare midlar for å sikre god pasientbehandling og effektiv drift i dagens bygningsmasse. Ei investeringsramme på 8,7 mill. kroner blir i denne samanheng altfor knapp. Sal av eigedom og auka finansiering frå Helse Midt Norge bør difor vurderast som mogleg finansieringskjelde. Ny MR i Molde Helse Møre og Romsdal fekk i 2012 ei løyving frå Helse Midt Norge til MR nummer 2 i Molde. Bakgrunnen for prioriteringa var stort behov for MR tenester og lange ventetider innanfor området. Løyvinga som var gjeve var berre til ny MR maskin og ikkje til bygningsmessige tilpassingar. Vi har no gjennomgått ulike bygningsmessige løysingar for å plassere den nye MR en. Det blir vurdert som den mest hensiktsmessige løysinga å bygge tilbygg til eksisterande MR lokale mot nord, kor det i dag er parkeringsplassar. Å innpasse ny MR i eksisterande bygning, som ein del av røntgenavdelinga, ville då medført at andre funksjonar må flyttast ut. Denne løysinga ville også bli ei like kostbar løysing som nybygg. Kostnadsoverslaget som er utarbeidd pr. 12. november viser eit kostnadsoverslag på ca. 18 mill. kroner. Det er ikkje tilgjengeleg investeringsmidlar til MR bygg i Helse Møre og Romsdal i dag. Vi vil difor be Helse Midt Norge RHF om å fullfinansiere etablering av MR nr 2 i Molde. Utskifting av stråleterapimaskiner To stråleterapimaskiner (lineæraksellerator=linac) vart installert ved den nye kreftavdelinga i Ålesund i Stråleterapimaskinene har vore i klinisk bruk sidan våren 2004, og bruksfrekvensen har auka gradvis som konsekvens av pasienttilstrøyming og kompetanseoppbygging. På årsbasis er no stråleterapikapasiteten fullt utnytta, og ein forventar at behovet for strålebehandling kjem til å auke vidare. I Regional kreftplan for Helse Midt Norge RHF , konkluderer ein med at stråleterapikapasiteten bør dimensjonerast for ein auke på omkring 30 % dei neste ti åra. I regionen vil det vere eit kontinuerleg behov for å skifte ut og etter kvart også utvide noverande kapasitet ved avdelingane i Trondheim og Ålesund. Det er utarbeidd ein eigen regional rapport Helse Midt Norge,

10 Stråleterapibehandling, langtidsplan , som viser behovet for stråleterapiutstyr fram til Nedskrivingstida for stråleterapimaskiner er 12 år, og utgreiinga viser at ein må planlegge å skifte ut to maskiner i Trondheim i 2013 og ei maskin i Ålesund i For å unngå reduksjon av den samla stråleterapikapasiteten i samband med utskifting av stråleterapimaskinene i Ålesund, må tredje bunker byggjast. Føresetnaden for vellukka utskifting av strålemaskin i Ålesund i 2014 og åra deretter må derfor skje ved at ein byggjer ny strålebunker der i Det er ikkje mogleg å ha eit nøyaktig kostnadsoverslag for bygging av ny strålebunker i Ålesund før forprosjekt er gjennomført. I 2011 vart ny strålebunker ferdigstilt ved Stavanger Universitetssjukehus med ein kostnad på 19 mill. kroner. Eit førebels kostnadsoverslag før forprosjektering vil dermed vere at ein ny strålebunker ved kreftavdelinga ved Ålesund sjukehus vil ha ei kostnadsramme på om lag 20 mill. kroner i Helse Møre og Romsdal føreset at investeringa av ny strålebunker i Ålesund og nye stråleterapimaskiner i Trondheim i 2013 blir finansiert direkte frå Helse Midt Norge, og at utskifting av første strålemaskin i Ålesund vil kunne skje etter same prinsipp i Oppsummering Helse Møre og Romsdal står føre store utfordringar dei neste åra både når det gjeld utviklingsplanarbeidet og dei økonomiske rammetilhøva. Det er over mange år gjennomført innsparing basert på ostehøvelprinsippet ved den enkelte avdeling og klinikk. Det økonomiske resultatet i 2012 tyder på at dette ikkje har vore like vellykka ved alle einingar. Både frå tillitsvalde og leiarar blir det uttrykt at grensa no er nådd for ostehøvelprinsippet. For å sikre økonomisk effekt for delar av 2013 må ein allereie no starte arbeidet med funksjonsfordeling i Helse Møre og Romsdal. Dette gjeld både sentralisering av tilbod til Ålesund sjukehus og funksjonsfordeling i Nordmøre og Romsdal og på Sunnmøre. Dette er naudsynt for å sikre midlar til framtidig investeringar og økonomisk balanse.

11 Protokoll nr. 13/12 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Kaspara Nesseth Tørlen (vara for Charles Austnes) Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald, klinikksjef Torstein Hole, klinikksjef Ståle Hoff, klinikksjef Ketil Gaupset, klinikksjef Knut Nautvik, klinikksjef Ove Økland, klinikksjef Henrik Erdal, kommunikasjonsrådgjevar Roland Mauseth og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund Andre: Hanne-Lilian Søvik og Ingrid Løset frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

12 Styremøtet vart halde på Rica Parken Hotel, Ålesund, og starta kl John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Charles Austnes har meldt forfall. Kaspara Nesseth Tørlen møtte som varamedlem for Charles Austnes. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Sak 2012/99 Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF o Drøftingsprotokoll o Brev datert frå Eide kommune v/ordføraren o Brev datert frå ROR Romsdal Regionråd Sak 2012/100 Budsjett 2013 Status o Drøftingsprotokoll Sak 2012/101 - Orienteringssaker o Protokoll frå Brukarutvalsmøte o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2012/98 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 12/12 FRÅ MØTE Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 12/12 som vart godkjent i møte Sak 2012/99 UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Adm. direktør Astrid Eidsvik orienterte om bakgrunnen til dei ulike punkta i forslag til vedtak. Strategi- og utviklingssjef Espen Remme gav ei orientering om dei ulike fasene i tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekt. Innstilling: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF svarar med dette ut bestilling i føretaksmøtet 30. juni 2011 om utarbeiding av ein samla plan for føretaket, saman med ei strukturavklaring om eitt eller to akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Styret erkjenner at utviklingsplanen er eit styringsverkty som føretaket må arbeide med kontinuerleg. 2. Styret legg til grunn for si avgjerd eit omfattande dokumentasjonsgrunnlag i form av rapportar, analyse, utgreiingar og høyringsuttaler, samt orientering og realitetshandsaming i styret i fleire møter. 3. Styret vil gje honnør til prosjektorganisasjonen, tilsette, brukarutvalet og andre medverkande i arbeidet med utviklingsplanen, for ein svært godt gjennomført prosess.

13 3 4. Styret ser med uro på den krevjande situasjonen som uavklart sjukehusstruktur påfører innbyggjarar og fagmiljø i Nordmøre og Romsdal. 5. Etter grundig vurdering tilrår styret at ein planlegg eitt nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - som i hovudsak skal dekke det langsiktige behovet for spesialisthelseteneste og nærleik til akutt og fødetilbod for innbyggjarane. a. I lys av samhandlingsreforma skal det utgreiast nærare i kva grad og omfang ein i tillegg til akuttsjukehuset skal utvikle og planlegge poliklinikk, diagnostisk senter og dagbehandling i folketette område. Det skal også vurderast andre former for samhandlingsarenaer og desentraliserte tilbod i samarbeid med kommunane. b. Som ledd i dimensjonering av nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal, må føretaket gå ytterlegare inn i samarbeid og funksjonsfordeling mellom alle sjukehusa i føretaket. c. For å få til eitt godt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal må fagmiljøa ved Molde og Kristiansund sjukehus bidra med kompetanse og kapasitet. Styret ber om at det vert halde særskilt fokus på den krevjande overgangsperioden. 6. Styret legg vidare til grunn at eit felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal bør plasserast mellom dei to sjukehusa vi har i dag. 7. Styret ønskjer no at føretaket skal gå inn i idéfasa 1 med eit geografiske område for det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal, plassert på aksen frå-og-med Hjelset til-og-med søre del av Frei. Styret har merka seg høyringsuttalane og faglege rapportar som understrekar fordelane ved eit bynært akuttsjukehus og føreset at det vert teke omsyn til desse vurderingane i det vidare arbeidet. 8. Styret legg til grunn at i idefasa og konseptfasa skal 0-alternativet saman med andre relevante konsept utgreiast før den eksterne kvalitetssikring skjer av konseptfasa (KSK). 9. Styret ber om å få seg førelagt ei sak så raskt som råd, som inneheld: a. I gangsetting av tidlegfasa for planlegging av sjukehusprosjekt. b. Ein detaljert tidsplan for interimsperioden fram til nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal står ferdig. 10. Av omsyn til innbyggjarar og fagmiljø ber styret om avklaring av geografisk plassering så raskt som det let seg gjere. 11. Helse Møre og Romsdal HF ber styret i Helse Midt-Norge RHF om å slå fast, i tråd med gjeldande premiss og føringar for langtidsbudsjettet i regionen, at det vil føreligge økonomisk handlingsrom for ei investering i nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal i På grunnlaget av saksdokumentasjonen i utviklingsplanen, vil styret få seg førelagt ein samanstilt utviklingsplanen med alle delleveransar inkludert. 13. Dette vedtaket vert oversendt Helse Midt-Norge RHF for vidare handsaming. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma slikt tillegg til pkt. 3 (tillegget i kursiv):

14 4 Styret vil gje honnør til leiinga, prosjektorganisasjonen, tilsette, brukarutvalet og andre medverkande i arbeidet med utviklingsplanen, for ein svært godt gjennomført prosess. Votering: Innstillinga, inkl. tillegget i pkt. 3, vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF svarar med dette ut bestilling i føretaksmøtet 30. juni 2011 om utarbeiding av ein samla plan for føretaket, saman med ei strukturavklaring om eitt eller to akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Styret erkjenner at utviklingsplanen er eit styringsverkty som føretaket må arbeide med kontinuerleg. 2. Styret legg til grunn for si avgjerd eit omfattande dokumentasjonsgrunnlag i form av rapportar, analyse, utgreiingar og høyringsuttaler, samt orientering og realitetshandsaming i styret i fleire møter. 3. Styret vil gje honnør til leiinga, prosjektorganisasjonen, tilsette, brukarutvalet og andre medverkande i arbeidet med utviklingsplanen, for ein svært godt gjennomført prosess. 4. Styret ser med uro på den krevjande situasjonen som uavklart sjukehusstruktur påfører innbyggjarar og fagmiljø i Nordmøre og Romsdal. 5. Etter grundig vurdering tilrår styret at ein planlegg eitt nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - som i hovudsak skal dekke det langsiktige behovet for spesialisthelseteneste og nærleik til akutt og fødetilbod for innbyggjarane. a. I lys av samhandlingsreforma skal det utgreiast nærare i kva grad og omfang ein i tillegg til akuttsjukehuset skal utvikle og planlegge poliklinikk, diagnostisk senter og dagbehandling i folketette område. Det skal også vurderast andre former for samhandlingsarenaer og desentraliserte tilbod i samarbeid med kommunane. b. Som ledd i dimensjonering av nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal, må føretaket gå ytterlegare inn i samarbeid og funksjonsfordeling mellom alle sjukehusa i føretaket. c. For å få til eitt godt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal må fagmiljøa ved Molde og Kristiansund sjukehus bidra med kompetanse og kapasitet. Styret ber om at det vert halde særskilt fokus på den krevjande overgangsperioden. 6. Styret legg vidare til grunn at eit felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal bør plasserast mellom dei to sjukehusa vi har i dag. 7. Styret ønskjer no at føretaket skal gå inn i idéfasa 2 med eit geografiske område for det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal, plassert på aksen frå-og-med Hjelset til-og-med søre del av Frei. Styret har merka seg høyringsuttalane og faglege rapportar som understrekar fordelane ved eit bynært akuttsjukehus og føreset at det vert teke omsyn til desse vurderingane i det vidare arbeidet.

15 5 8. Styret legg til grunn at i idefasa og konseptfasa skal 0-alternativet saman med andre relevante konsept utgreiast før den eksterne kvalitetssikring skjer av konseptfasa (KSK). 9. Styret ber om å få seg førelagt ei sak så raskt som råd, som inneheld: a. I gangsetting av tidlegfasa for planlegging av sjukehusprosjekt. b. Ein detaljert tidsplan for interimsperioden fram til nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal står ferdig. 10. Av omsyn til innbyggjarar og fagmiljø ber styret om avklaring av geografisk plassering så raskt som det let seg gjere. 11. Helse Møre og Romsdal HF ber styret i Helse Midt-Norge RHF om å slå fast, i tråd med gjeldande premiss og føringar for langtidsbudsjettet i regionen, at det vil føreligge økonomisk handlingsrom for ei investering i nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal i På grunnlaget av saksdokumentasjonen i utviklingsplanen, vil styret få seg førelagt ein samanstilt utviklingsplanen med alle delleveransar inkludert. 13. Dette vedtaket vert oversendt Helse Midt-Norge RHF for vidare handsaming. Sak 2012/100 BUDSJETT 2013 STATUS Innstilling: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF innser at det er vanskeleg å halde fram med driftsnivået i dag innanfor gitte budsjettrammer. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ser det som uheldig at den vanskelege budsjettsituasjonen kan få verknad for prosessen vidare med utviklingsplanen. 3. For å møte kravet i føretaksprotokollen og vedtekne inntektsrammer for Helse Møre og Romsdal HF ser styret det som naudsynt å starte jobben med funksjonsfordeling. 4. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber administrerande direktør starte arbeidet med funksjonsfordeling snarast slik at dette kan få effekt allereie i Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det blir sett av investeringsmidlar i Helse Midt Norge til nytt MR-bygg i Molde, ny strålebunkers i Ålesund og naudsynte investeringsmidlar for å sikre at drifta ved Lundavang kan oppretthaldast innan gjeldande lovverk i perioden fram til nytt sjukehus står ferdig. Protokoll: Johan Harry Kvalshaug, Svein Anders Grimstad og Petter Bjørdal fremma forslag om slikt tillegg til pkt. 4 i innstillinga: Det skal ligge faglege og/eller økonomisk argumentasjon til grunn for arbeidet. Det blir føresett gode prosesser både internt og eksternt. Petter Bjørdal fremma forslag om å stryke pkt. 2 og 3 i forslaget til vedtak.

16 6 Votering: Forslaget om å stryke pkt. 2 og 3 i innstillinga vart samrøystes vedteke. Pkt. 1 i innstillinga vart samrøystes vedteke. Pkt. 4 i innstillinga vart samrøystes vedteke (som nytt pkt. 2). Forslaget om tillegg til pkt. 4 vart samrøystes vedteke(som nytt tillegg i pkt. 2). Pkt. 5 i innstillinga vart samrøystes vedteke (som nytt pkt. 3). Vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF innser at det er vanskeleg å halde fram med driftsnivået i dag innanfor gitte budsjettrammer. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber administrerande direktør starte arbeidet med funksjonsfordeling snarast slik at dette kan få effekt allereie i Det skal ligge faglege og/eller økonomisk argumentasjon til grunn for arbeidet. Det blir føresett gode prosesser både internt og eksternt. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det blir sett av investeringsmidlar i Helse Midt Norge til nytt MR-bygg i Molde, ny strålebunkers i Ålesund og naudsynte investeringsmidlar for å sikre at drifta ved Lundavang kan oppretthaldast innan gjeldande lovverk i perioden fram til nytt sjukehus står ferdig. Sak 2012/101 ORIENTERINGSSAKER Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2012/102 EVENTUELT Det var ingen saker under eventuelt. John Harry Kvalshaug fremma forslag om at møtet vart lukka under behandlinga av sak 2012/103, jfr. Off.lova 25, 2. Sak 2012/103 ÅRLEG LØNNSJUSTERING ADMINISTRERANDE DIREKTØR Vedtak: 1. Administrerande direktørs lønn justeres for 2012 med kr Administrerande direktørs lønn blir etter dette kr Styret innvilger administrerande direktør for 2013 inntil 10 virkedagar studiepermisjon/fagoppdatering med lønn.

17 7 Sak 2012/104 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 13/12 FRÅ MØTE Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 13/12 frå styremøte Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 13/12 frå styremøte Møtet slutt kl John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Kaspara Nesseth Tørlen Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol

Protokoll nr. 13/12 Styremøte

Protokoll nr. 13/12 Styremøte Protokoll nr. 13/12 Styremøte 13.12.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF innser at det er vanskeleg å halde fram med driftsnivået i dag innanfor gitte budsjettrammer.

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF innser at det er vanskeleg å halde fram med driftsnivået i dag innanfor gitte budsjettrammer. Sak 2012/100 Budsjett 2013 - Status Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen / Randi Myhre 13.12.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til vedtak:

Detaljer

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg

Detaljer

Protokoll nr. 11/12 Styremøte

Protokoll nr. 11/12 Styremøte Protokoll nr. 11/12 Styremøte 19. 20.11.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik - tilstades 19.11.12 Yvonne

Detaljer

Protokoll nr. 05/13 Styremøte

Protokoll nr. 05/13 Styremøte Protokoll nr. 05/13 Styremøte 17.06.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 10/13 Styremøte

Protokoll nr. 10/13 Styremøte Protokoll nr. 10/13 Styremøte 18.12.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 10/12 Styremøte

Protokoll nr. 10/12 Styremøte Protokoll nr. 10/12 Styremøte 23.10.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 09/11 Styremøte

Protokoll nr. 09/11 Styremøte Protokoll nr. 09/11 Styremøte 19. 20.12.11 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Protokoll nr. 04/13 Styremøte

Protokoll nr. 04/13 Styremøte Protokoll nr. 04/13 Styremøte 29.05.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 01/12 Styremøte

Protokoll nr. 01/12 Styremøte Protokoll nr. 01/12 Styremøte 31.01.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Protokoll nr. 02/12 Styremøte

Protokoll nr. 02/12 Styremøte Protokoll nr. 02/12 Styremøte 28.02.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg Vanvik Charles

Detaljer

Protokoll nr. 04/14 Styremøte

Protokoll nr. 04/14 Styremøte Protokoll nr. 04/14 Styremøte 07.05.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Protokoll nr. 06/11 Styremøte

Protokoll nr. 06/11 Styremøte Protokoll nr. 06/11 Styremøte 20.09.11 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Protokoll nr. 06/14 Styremøte

Protokoll nr. 06/14 Styremøte Protokoll nr. 06/14 Styremøte 22.09.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13

Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13 Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 05/14 Styremøte

Protokoll nr. 05/14 Styremøte Protokoll nr. 05/14 Styremøte 11.06.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Protokoll nr. 09/16 Styremøte

Protokoll nr. 09/16 Styremøte Protokoll nr. 09/16 Styremøte 25.11.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 04/15 Styremøte

Protokoll nr. 04/15 Styremøte Protokoll nr. 04/15 Styremøte 06.05.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 06/16 Styremøte

Protokoll nr. 06/16 Styremøte Protokoll nr. 06/16 Styremøte 31.08.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 01/16 Styremøte

Protokoll nr. 01/16 Styremøte Protokoll nr. 01/16 Styremøte 27.01.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 08/16 Styremøte

Protokoll nr. 08/16 Styremøte Protokoll nr. 08/16 Styremøte 26.10.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 07/15 Styremøte

Protokoll nr. 07/15 Styremøte Protokoll nr. 07/15 Styremøte 30.09.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 03/15 Styremøte

Protokoll nr. 03/15 Styremøte Protokoll nr. 03/15 Styremøte 18.03.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 06/13 Styremøte 27.08.13

Protokoll nr. 06/13 Styremøte 27.08.13 Protokoll nr. 06/13 Styremøte 27.08.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 01/17 Styremøte

Protokoll nr. 01/17 Styremøte Protokoll nr. 01/17 Styremøte 25.01.17 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

Protokoll nr. 10/16 Styremøte

Protokoll nr. 10/16 Styremøte Protokoll nr. 10/16 Styremøte 07.12.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 07/16 Styremøte

Protokoll nr. 07/16 Styremøte Protokoll nr. 07/16 Styremøte 28.09.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 02/16 Styremøte

Protokoll nr. 02/16 Styremøte Protokoll nr. 02/16 Styremøte 09.03.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 07/17 Styremøte

Protokoll nr. 07/17 Styremøte Protokoll nr. 07/17 Styremøte 30.08.17 Tilstades: X Styremedlemmar: X Stein Kinserdal, styreleiar X Petter Bjørdal, nestleiar X Svein Anders Grimstad X Kirsti Slotsvik X Gunn Fredriksen X Jan Arve Antonsen

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/12 Møtedato 14.06.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar

Detaljer

Protokoll nr. 09/17 Styremøte

Protokoll nr. 09/17 Styremøte Protokoll nr. 09/17 Styremøte 25.10.17 Tilstades: X Styremedlemmar: X Stein Kinserdal, styreleiar X Petter Bjørdal, nestleiar X Svein Anders Grimstad X Kirsti Slotsvik X Gunn Fredriksen X Jan Arve Antonsen

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/12 Møtedato 11.04.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X John Harry Kvalshaug, Styreleiar HMR X Britt Flem, Styremedlem HMR X Christian

Detaljer

Protokoll nr. 06/11 Styremøte

Protokoll nr. 06/11 Styremøte Protokoll nr. 06/11 Styremøte 25.05.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, kst. styreleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Torbjørg Vanvik Knut

Detaljer

Protokoll nr. 09/13 Styremøte

Protokoll nr. 09/13 Styremøte Protokoll nr. 09/13 Styremøte 14.11.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF «Sak 92/12 Møre og Romsdal HF - utviklingsplan sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal». Styremøte 13. desember 2012. Oppdraget føretaksprotokollen HMN RHF 8. juni

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/14 Møtedato 24.04.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar X John Harry

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/13 Møtedato: 28.05.13 Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/14 Møtedato 15.01.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar X John Harry

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/14 Møtedato 01.10.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemmer:

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/12 Møte 26.03.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR

Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR Saksframlegg Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/58 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 28.oktober 2015 Saksbehandlar: Espen Remme Arkivreferanse: 2014/5200

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møtedato: 12.02.13 Representantar: Tilstades: x Vararepresentantar: For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør Helge Ristesund,

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus Arkivsak 102/11 B 26/12 O 37/13 A 58/13 A 88/13

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/16 Møtedato 09.02.16 Medlemar: Tilstades: Petter Bjørdal, nestleiar styret HMR, leiar Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemar: Kirsti

Detaljer

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

STYRET. Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal STYRET Sak 2013/11 Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Espen Remme 12. - 13.02.2013 Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Oppfølging budsjett 2016

Oppfølging budsjett 2016 Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/17 Møtedato 07.02.2017 Medlemar: Tilstades: Anders Riise, KS, Hareid, leiar Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund Ragnhild Velsvik Berge, KS,

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Protokoll nr. 02/11 Styremøte

Protokoll nr. 02/11 Styremøte Protokoll nr. 02/11 Styremøte 24.05.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, styreleder Petter Bjørdal, nestleder Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR

Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR Tidslinje Helse og omsorgsdepartementet Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal

Detaljer

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599 STYRET Unntatt offentligheit, jfr. Off. lova 23 Sak 2011/35 Sal av Åsebøen 3 og 9 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Avdelingssjef Svein Jensen 23.08.2011 Seksjonssjef

Detaljer

Protokoll nr. 01/11 Styremøte

Protokoll nr. 01/11 Styremøte Protokoll nr. 01/11 Styremøte 22.03.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, styreleder Petter Bjørdal, nestleder Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Protokoll nr. 08/17 Styremøte

Protokoll nr. 08/17 Styremøte Protokoll nr. 08/17 Styremøte 27.09.17 Tilstades: X Styremedlemmar: X Stein Kinserdal, styreleiar X Petter Bjørdal, nestleiar X Svein Anders Grimstad X Kirsti Slotsvik X Gunn Fredriksen X Jan Arve Antonsen

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Protokoll nr. 10/10 Styremøte

Protokoll nr. 10/10 Styremøte Protokoll nr. 10/10 Styremøte 05.11.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/14 Møtedato: 25.02.14 Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.03.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 10/16 Møte 21.11.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar X Ann Elida Solheim

Detaljer

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

STYRET. Igangsetting tidlegfase Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

STYRET. Igangsetting tidlegfase Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal STYRET Sak 2013/10 Igangsetting tidlegfase Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Espen Remme 12. - 13.02.2013 Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksframlegg Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/82 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 18.12.2013 Saksbehandlar: Espen Remme

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/13 Møtedato 05.06.13 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar X John Harry

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Innretning budsjett 2016

Innretning budsjett 2016 Saksframlegg Innretning budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 44/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 30.sept. 2015 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2015/3700 Forslag til vedtak:

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 04/17 Møtedato 22.11.2017 Medlemar: Tilstade: x X Anders Riise, KS, Hareid, leiar X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund X Ragnhild Velsvik Berge,

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/17 Møtedato 12.09.2017 Medlemar: Tilstade: x X Anders Riise, KS, Hareid, leiar X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund X Ragnhild Velsvik Berge,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Protokoll nr. 01/11 Styremøte

Protokoll nr. 01/11 Styremøte Protokoll nr. 01/11 Styremøte 26.01.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, kst. styreleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Torbjørg Vanvik Knut

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Innhald Sak 1

Detaljer

Protokoll nr. 09/15 Styremøte

Protokoll nr. 09/15 Styremøte Protokoll nr. 09/15 Styremøte 09.12.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/14 Møte 23.10.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Pasienten si helseteneste Vår oppgåve er å sikre befolkninga i Helse Møre og Romsdal eit best mogleg spesialisthelsetenestetilbod Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer