FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS 2011-2015"

Transkript

1 FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS

2 Fylkesprogram for Rødt Akershus INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... s. 3 ET STYRKA KOLLEKTIVTILBUD... s. 3 FOR EN MILJØVENNLIG FRAMTID... s. 4 LIK RETT TIL UTDANNING... s. 5 SLÅ RING OM VELFERDSSTATEN... s. 6 FYLKESKOMMUNEN SOM ARBEIDSPLASS... s. 7 FOR LEVEDYKTIGE KOMMUNER... s. 8 JA TIL LOKALT FOLKESTYRE... s. 8 EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK... s. 9 KULTURLIVET I AKERSHUS... s. 10 ET SOLIDARISK FYLKE... s. 11

3 Fylkesprogram for Rødt Akershus I Norge svekkes solidariteten til fordel for privatisering og markedsliberalisering. Ulikhetene vokser. Det blir både flere nyrike og flere fattige samtidig. Politikken til partiene på Stortinget snur ikke utviklinga, men fører tvert imot til at den fortsetter og forsterker seg. Storting og regjering fraskriver seg i dag så godt som alt ansvar for problemene i samfunnet, og blir et haleheng til en politikk der privat kapital legger premissene. Gjennom institusjoner som Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og EØS-regimet påføres Norge det ene skadelige politiske vedtaket etter det andre. Rødt Akershus arbeider for et folkestyrt velferdssamfunn med et solid sosialt sikkerhetsnett som favner alle. Vi mener at offentlige tjenester skal drives med egne, offentlig ansatte. Rødt Akershus er imot outsourcing, konkurranseutsetting og privatisering. Rødt Akershus vil ha et raust samfunn bygd på solidaritet og gjensidig respekt, som tar hensyn til at alle trenger hjelp i forskjellige faser av livet, og at alle har grunnleggende sosiale, politiske og økonomiske rettigheter som må realiseres i den virkelige verden. Fattigdom og sosiale problemer må bekjempes. ET STYRKA KOLLEKTIVTILBUD (Foto: country_boy_shane/flickr/creative Commons) Hvorfor brukes flytoget bare til å få folk til flyplassen og ikke som et alternativ for pendlere? Gardermobanen viser betydningen av hurtigtog for en effektiv kollektivtrafikk, men flytoget tar ikke med lokalreisende, og andre strekninger bygges ikke ut for høyhastighet. Bilbransjen vil ikke ha konkurranse, og politikerne lar seg kneble. Dagens samferdselspolitikk bygger på at det er mulig å bygge seg ut av bilkøene og ulykkene. Rødt Akershus mener økt bygging av motorveier ikke løser trafikkproblemene, men derimot fører til økt trafikk og øker køene på sideveien og i byene. Til enhver tid er minst en av tre helt avhengig av kollektivtrafikken for å komme seg rundt. Bevegelsesfrihet for alle krever et godt utbygd kollektivsystem som både må være effektivt og billig. I Akershus bruker mange mye tid daglig på reising fordi boligområder, skoler, barnehager og arbeidsplasser ikke planlegges ut fra behovet for å få hverdagen til å gå opp. Miljøproblemene som dagens bilbaserte trafikksystem skaper krever dramatiske tiltak. Et samla fylkesting har i lang tid satsa alt for lite på kollektivtrafikken. Billettprisene er skyhøye, spesielt for enkeltbilletter. Av hensyn til miljø og energiforbruk kan ikke denne utviklinga fortsette. Rødt Akershus går inn for følgende:

4 Legg ned Ruter og erstatt det med et direkte politisk styrt samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Nei til bruk av anbud, privatisering, konkurranseutsetting og outsourcing i kollektivtrafikken! Vesentlige kutt i prisene på alle kollektivreiser. Vi vil utfordre øvrige partier til i det minste å garantere prisstopp. Utvidelse av ungdomskortet til 26 år og 200 kr i måneden. Arbeide for en regional utvikling som reduserer behovet for daglig reising. Flere bussavganger mellom Nesodden og resten av Follo. Fergetrafikken til og fra Nesodden må komme i kommunale/fylkeskommunale hender. Høyhastighetsspor mellom Oslo og Ski som starten på høyhastighetsbane til København, samt at nye spor fra Eidsvoll til Hamar også bygges som start på høyhastighetsbane til Trondheim. Utviding av jernbanen til dobbeltspor nord for Minnesund, med høyhastighetsstandard, som skal slå følge av at det bygges en togstasjon på Langset. Skøyen-Dal-togruta må utvides nordover til også å omfatte Eidsvoll, Bøn og etter hvert den nye stasjonen på Langset. En jernbanering som knytter Eidsvoll og Ullensaker sammen med Gardermoen. Det må opprettes en ny togstasjon, Jessheim Syd, med tilknytning til Gardermobanen. 854-bussruten må gjenopprettes. Den var en sentral og viktig del av kollektivtrafikktilbudet på Øvre Romerike. Flytoget må åpnes for påstigning og avstigning for alle reisende ved alle stopp som flytoget gjør på togstasjonene. En ny og forbedra Svingen togstasjon. Gjenåpning av Guttersrud stasjon. Gjenopprettelse av bussholdeplassen øst for Fetsundbrua for rutebussene. Det må opprettes innfartsparkeringer på Aursmoen, Lierfoss, Løken, Hemnes og Momoen. Parkeringstilbudet ved kollektivterminalen på Bjørkelangen må utvides. Oppgradering av Kolsåsbanen til Rykkinn må framskyndes og sees som en del av baneutbygging i Bærum. Det må være skinnegående trafikk til Fornebu, helst både tog og T-bane. Togene som i dag snur på Skøyen må videre til Fornebu. FOR EN MILJØVENNLIG FRAMTID (Illustrasjon: Rødt Akershus) Fylkeskommunen må være motor og pådriver i næringsutvikling og miljøvern. For å få til dette må fylkeskommunen ha penger til å bidra i et spleiselag sammen med kommuner, de frivillige og ideelle organisasjonene samt næringslivet.

5 Dette er viktig for å kunne styre utbyggingstempoet og arealforbruket. Rødt Akershus vil at folk skal kunne bo og arbeide i nærområdet. Akershus skal ikke bygges ut bare med sovekommuner for Oslo. Rødt Akershus ønsker å bidra til å skape et godt miljø hvor folk trives og har et meningsfullt liv. Dette innebærer at vi har nok arbeidsplasser, en aktiv miljøpolitikk og at folk har en god helse. Rødt Akershus går inn for følgende: Bremse befolkningsveksten i Akershus. Arbeidsplasser skal være der folk bor. En bærekraftig jordbrukspolitikk som tar hensyn til vassdrag og jordvern. Marka må vernes som friluftsområde med egen markalov for Akershus. En bærekraftig miljøpolitikk som reduserer utslipp til luft og vann. Styrke allmennhetens tilgang til strandsonen. Akershus fylkeskommune må bli en pådriver i regionale utviklingsprosjekter. Akershus fylkeskommune må lage en plan for energiforbruk, ENØK-tiltak og for reduksjon av klimagassutslipp i sitt område. Det må legges press på Storting og regjering for at det opprettes flere ladestasjoner for elbil i Akershus. Forslaget om å bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen må avvises. Veisaltinga må erstattes med ordentlig snømåking, i tillegg til strøing. Det må være et sammenhengende sykkelveinett i Oslo-Akershus. Gang- og sykkelveistilbudet må bedres slik at ingen elever må busses/kjøres til skolen fordi det ikke er trygt å gå. LIK RETT TIL UTDANNING (Foto: Christopher Sessums/Creative Commons) Rødt Akershus er for en gratis offentlig skole som har plass til alle. Alle må få samme muligheter til utdanning i sitt distrikt. Rødt går inn for en skole der elevene er forskere og ikke etterplaprere, og der undervisninga er tilpasset hver enkelt elev. Gjennom en skole som fokuserer på elevers styrke og særegenheter skal dette bidra til å utvikle elevers sterke sider og kreativitet. Dette kan bare oppnås hvis lærerne har nok tid til hver elev, og dersom skolehelsetjeneste og ekstra støttetiltak er tilgjengelig. Rødt Akershus anser morsmålsundervisning som en rettighet. Minoritetsspråklige elever skal gis tilrettelagt opplæring slik at språkbakgrunn ikke hindrer at de kan benytte utdanningstilbudet. Rødt vil jobbe for en lovfesta rett til fagopplæring. Et ekstra år på skole kan ikke erstatte to år i bedrift.

6 Voksnes rett til videregående opplæring er en viktig lov. Den videregående skolen må få ressurser til å gjennomføre dette. Lik tilgang til utdanning i alle fylkets regioner. Å fjerne karakterbasert opptak til videregående utdanning (og medfølgende lange reiseveier for mange elever.) Gratis skolebøker, utstyr, materiell og skoleskyss for alle. Styrking av skolehelsetjenesten. Lovfesta rett til fagopplæring i bedrift. Helsesøstertjenesten må styrkes. Mer praksis og yrkesretta teori på yrkesfaglinjene. Stimulere til økt voksenopplæring. Ingen kommersielle private skoler. Ingen religiøse privatskoler på grunnskole- og videregående nivå. Det må imidlertid være en åpning for pedagogiske alternativer utafor den vanlige skolen. På grunn av likhetsprinsippet bør disse skoletilbudene være gratis. Flere lærere. Økt lærertetthet i forhold til elevtallet. Akershus-flertallets vedtatte politikk om et mindre variert utdanningstilbud på hver enkelt videregående skole i fylket vårt må skrinlegges. Fylkeskommunen må gå foran med et godt eksempel, og selv opprette flere lærlingeplasser i fylkeskommunen. SLÅ RING OM VELFERDSSTATEN (Foto: Creative Commons) Velferdsstaten er et resultat av arbeiderklassens kamp for sosiale velferdsordninger. I dag angripes den ved at tjenester konkurranseutsettes og privatiseres. Kapitaleierne har behov for nye markeder, og offentlig sektor fristes med bedre økonomi og løfter om innsparinger. Flere partier har også som ideologi at det er bedre at private tar seg av kommunale oppgaver. Konsekvensene av dette er at de som kan betale for det får bedre tjenester. Slik vil vi ikke ha det. WTO og EØS-avtalen brukes som brekkstang for privatisering og konkurranseutsetting. Som er resultat av dette mister de folkevalgte innsyn og kontroll. Anbud innen buss og på Nesoddbåtene er eksempler på dette. Ingen konkurranseutsetting eller privatisering av fylkeskommunale tjenester. Akershus Energi må beholdes og videreutvikles. Eierskapet i Akershus Energi er viktig for at det offentlige skal ha styring over kraftproduksjonen og overføringsnettet. Forslag om helt eller delvis salg av Akershus Energi må avvises. Akershus Energi skal fortsatt være i fylkeskommunens eie. Akershus Energi må innføre et to-prissystem på strøm med billige grunnkvoter som fungerer sosialt rettferdig.

7 Norge må holdes utenfor EU og meldes ut av EØS og WTO. Innføringa av EUs tjenestedirektiv i norsk lov må reverseres. Norge må si nei til at EUs helsedirektiv, EUs tredje postdirektiv, EUs vikarbyrådirektiv, EUs direktiv for håndheving av offentlige anskaffelser og EUs datalagringsdirektiv innføres i norsk lov. Forslaget om å legge Sunnaas sykehus inn under Oslo Universitetssykehus (OUS) må avvises. Sunnaas sykehus må være en selvstendig enhet og et eget sykehus, uten noen som helst sammenkobling med OUS. Legeforeningens krav til lokalsykehus må legges til grunn for hva et lokalsykehus skal inneholde. Det må være ett slikt lokalsykehus på Øvre Romerike, på Nedre Romerike, i Follo og i Asker/Bærum. Stensby sykehus må gjenopprettes som et fullverdig lokalsykehus for Øvre Romerike. Gjenåpning av Aker sykehus som et fullverdig lokalsykehus i Oslo. Reversering av overføringa av nye pasientområder til Ahus. Alle forslag om kutt i driftsmidlene til Ahus må avvises. Ahus må styrkes. All kapasitet hos Feiringklinikken må brukes. Det er ingen grunn til å sende pasienter til Danmark dersom de kan behandles i Norge. Forsøkene på å sentralisere legevakttjenestene må skrinlegges. Alle forslag om å legge ned eksisterende legevakter må avvises. Revmatikere må ha tilgang til behandling og trening i varmtvannsbasseng (34 C). Kronisk syke må få gratis tilgang til kommunale varmtvannsbasseng. Helsetilbudet i Akershus må har nok fysioterapeuter som har spesialisert seg på revmatisme, samt en god geografisk spredning av disse. Tilbudet om gratis tannpleie ved offentlige klinikker i Akershus fylkeskommune, som i dag gjelder noen grupper, må utvides til å gjelde alle innbyggere i Akershus. Krisesentrenes økonomi må styrkes. En heving av sosialhjelpsatsene i alle Akershus-kommunene, i første omgang til minstenivået som anbefales av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Uførereformen må avvises. Den innebærer kutt i ytelsen til uføre, en gruppe som allerede får for lite. Den pågående svekkinga av de lokale lensmannskontorene må stanses. Denne utviklinga skader politiets forebyggende arbeid og fører til mindre trygghet lokalt, samt større avstand mellom politiet og resten av samfunnet. Enebakk og Nesodden må ha egne lensmannskontor. FYLKESKOMMUNEN SOM ARBEIDSPLASS Alle som arbeider for Akershus fylkeskommune skal oppleve at de møtes med respekt i arbeidshverdagen. Enhver eventuell omstilling innen fylkeskommunen må ta utgangspunkt i de ansattes kompetanse og erfaringer. Det aller beste er medarbeiderinitierte omstillinger (MIO). Organisasjons- og omstillingsarbeidet i kommunene må bygge på modellkommune/kvalitetskommuneprosjektet. Dette er en organisering som avtalefester ansattes medvirkning i omstillingsprosjekter. Forsøk med 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon i fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal ikke bruke vikarbyråer eller annen innleie av arbeidskraft. Da er det bedre med en fylkeskommunal vikarpool som består av fast ansatte i fulle stillinger, ansatt i fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal være aktiv i arbeide med et inkluderende arbeidsliv (IA), og ha et høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

8 Ansatte i fylkeskommunen bør selv få velge sin nærmeste sjef gjennom demokratiske arbeidsplassvalg. Akershus fylkeskommune må vedta en opptrappingsplan for full likelønn mellom kjønnene i kommunen. «Bestiller-utførermodellen» må fjernes helt. Dette er en modell som etterlikner markedsprinsipper og tilrettelegger for å sette jobber og oppgaver ut på anbud. Full støtte til at fagforeningene skal ha reell innflytelse på budsjettering- og driftsvilkår for kommunens virksomheter. Kommunenes og fylkeskommunens pensjonsordninger skal ikke settes ut på anbud. Kommunene og fylkeskommunen skal bruke KLP. FOR LEVEDYKTIGE KOMMUNER Både Stoltenberg og Bondevik har redusert andelen av skatteinntektene som går til fylkeskommunene. Med store utfordringer på skole, samferdsel og regional utvikling må fylkeskommunen beholde mer av skatteinntektene. Akershus bruker nå store deler av overskuddet fra Akershus Energi. Uten disse inntektene hadde det ikke vært mulig å bygge ut de videregående skolene. Rødt Akershus mener kraftproduksjon og nettet må være offentlig eid for å hindre private spekulanter i å skape kunstige kraftkriser. Fylker og kommuner må få beholde en større del av skatteinntektene for å bruke på velferden til folk flest. En større grad av frie inntekter som kan gi rom for lokale prioriteringer. Kommunene må bruke den muligheten de faktisk har til å innføre skatt på næringseiendom. JA TIL LOKALT FOLKESTYRE (Foto: Creative Commons) Rødt Akershus mener det er viktig å opprettholde fylkeskommunen som et mellomledd mellom staten og kommunene, med folkevalgt styring som en motmakt mot statlig byråkrati. Lokaldemokratiet må bevares og videreutvikles, ikke innskrenkes og byråkratiseres. Rødt Akershus ønsker en fylkeskommune med direkte valg og med flere oppgaver. Oppgaver som i dag ligger hos Fylkesmannen eller staten må vurderes overført til fylkeskommunene eller kommunene. Fylkeskommunen bør omformes til å bli en reell aktør for regional utvikling. Areal og transport er viktige oppgaver som bør ligge på et fylkespolitisk plan. Fylkeskommunen må få flere oppgaver overført fra staten eller Fylkesmannen. Fylkekommunen må ikke bli for stor og byråkratisk. Flere politikere færre heltidspolitikere med høye lønninger. Fylkesordførerne og ordførerne skal være de eneste lokalpolitikerne som mottar offentlig lønn som

9 heltidspolitikere. Det må kuttes kraftig i politikerlønningene, både på fylkesnivå og i kommunene. Helseforetakene må avvikles og lokalsykehusene må tilbakeføres til fylkeskommunen. Større makt til folk flest: høringer og brukermedvirkning må innføres. Fylkeskommunen må få større innflytelse ved utbygging av vei, jernbane og kollektive transportmidler. Fylkeskommunen må få egen miljøavdeling med bredt ansvarsområde og stor myndighet. Prinsippet om at ingen kommuner eller fylkeskommuner skal kunne slås sammen uten bekreftende folkeavstemninger i alle enhetene som en foreslått sammenslåing vil berøre, må være et ufravikelig prinsipp. Ingen kommunesammenslåinger i Akershus. Det er den statlige sultfôringa av kommunene som er problemet, ikke kommunenes geografiske størrelse. Alle forslag om å slå sammen Akershus med andre områder til et geografisk større regionalt forvaltningsnivå må avvises. Det må oftere holdes folkeavstemninger om viktige politiske saker, lokalt i hver Akershuskommune og på fylkesnivå. Det må også innføres en ordning om at dersom minst 10 prosent av fylkets befolkning krever folkeavstemning om en sak, så skal fylkeskommunen avholde en folkeavstemning om denne saken. Motstand mot innføring av en parlamentarisk styringsmodell for Akershus fylkesting. EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK (Illustrasjon: Rødt Akershus) Fram til 1986 ble det drevet en omfattende sosial boligbygging i Akershus og Oslo. Etter det ble endringene til et såkalt «fritt boligmarked» gjennomført. Prisene eksploderte. Antall boligløse i Norge har også økt. Det er et skrikende behov for en sosial boligpolitikk i Norge. Retten til tak over hodet og vern mot vær og vind er en grunnleggende menneskerett. Husbanken må tilby fordelaktige husbanklån med lav, fast rente og lang avbetalingstid. Staten må sette igang en storstilt bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, med en leie som ligger langt under dagens markedspris. Bygninger som ikke er i bruk må eksproprieres og gjøres om til ikke-kommersielle utleieboliger.

10 KULTURLIVET I AKERSHUS (Foto: Creative Commons) Rødt Akershus vil at Akershus' innbyggere skal ha tilgang til et rikt kulturliv. Mest mulig bør være gratis, eller tilgjengelig for en billig penge. Det må være et mangfold i kulturlivet i Akershus. Det er også viktig med lokale festivaler og arrangementer som styrker samholdet i lokalsamfunnene. Folkebibliotektjenestene må styrkes i hele fylket. Dette gjelder spesielt for utlånstilbudet av film, lydbøker og musikk. Det må finnes ungdomsdrevne fritidsklubber, tilbud om gratis øving/innspilling for artister/band, kommunale graffitivegger til fri disposisjon og andre lavterskel offentlige fritidstilbud utafor det organiserte fritidstilbudet. Det er viktig med offentlig støtte til ungdomskultur. Musikk- og kulturskolene må få rammebetingelser som sikrer et kvalitativt godt tilbud til det brede laget av elevene. Økt satsing på regionale kulturprosjekter og masseidrett. Det må bli billigere å bruke kulturhusene for organisasjoner, band og artister. Breddeidretten for barn og ungdom må ha gode vilkår. Alle kinotjenestene i fylket skal være i kommunale hender.

11 ET SOLIDARISK FYLKE (Illustrasjon: Creative Commons) Rødt Akershus mener at Akershus-kommunene og fylkeskommunen har et ansvar for i størst mulig grad å ta et samfunnsansvar i forbindelse med kjøp av varer. Dette betyr blant annet å legge til grunn at det er best for miljøet at varer er så kortreiste som over hodet mulig. Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. Konseptet Fairtradekommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder et mer etisk og forsvarlig forbruk. Akershus har et ansvar for å ta imot sin del av flyktninger og asylsøkere. I internasjonal sammenheng er Norge et rikt land, og av dette følger en moralsk plikt til å ta imot vår andel av verdens forfulgte. Det må opprettes flere asylmottak i Asker og Bærum. Asylmottak skal drives av kommunene direkte, eller av non-profit-organisasjoner som Norsk Folkehjelp. Ingen skal profittere på asylmottak i Akershus. Fylkeskommunen og kommunene må kjøpe en så stor andel av kortreiste varer som overhodet mulig. Flest mulig av de langreiste varene som fylkeskommunen og kommunene kjøper, som for eksempel kaffe, skal være fairtrade-merka produkter. Fylkeskommunen og samtlige av Akershus-kommunene må innføre en boikott av israelskproduserte varer, så lenge Israel ikke har trukket seg tilbake til 1967-grensa, ikke har revet separasjonsmuren på Vestbredden og opprettholder sin blokade av Gaza-stripa. Kommunene og fylkeskommunen må ta i bruk åpen kilde-programmer, operativsystem og programvare innen IKT (som for eksempel Linux og OpenOffice).

12 Kontakt Kontakt Rødt/Raudt/Ruoksat: Osterhausgate 27, 0183 Oslo Tlfnr.: Faks.: Epost: Rødts nettside: Rødt Akershus Nettside:

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 Dette er et program for hva RV/Rødt ønsker å gjøre på fylkestinget i perioden 2007 2011. Vi har basert oss på det arbeidet RV/Rødt

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Fornye, forenkle og forbedre - en fremtidsrettet forvaltning

Fornye, forenkle og forbedre - en fremtidsrettet forvaltning Fornye, forenkle og forbedre - en fremtidsrettet forvaltning Statssekretær Paul Chaffey DFØ Kundeforum, Trondheim 10. september 2014 Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013:

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Noen har fått det bedre: Dal-Drammen: 2 togavganger i timen! Eidsvoll-Kongsberg: Går på Gardermobanen og fungerer godt for pendlerne fra Eidsvoll. Flere korte togsett

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Holger Schlaupitz fagleder energi, klima og samferdsel Norges Naturvernforbund Foto: Leif-Harald Ruud Hvorfor satse på jernbanen, sett fra et miljøståsted?

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Oppdrag kommunereform. Aure

Oppdrag kommunereform. Aure Oppdrag kommunereform Aure 27. 01. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Kommunesammenslåing som utvikling

Kommunesammenslåing som utvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesammenslåing som utvikling Statssekretær Paul Chaffey Lillestrøm, 24. april 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Flere eldre

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fagstoff JAN-ARVE OVERLAND, RAGNHILD TØNNESSEN Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer