FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS 2011-2015"

Transkript

1 FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS

2 Fylkesprogram for Rødt Akershus INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... s. 3 ET STYRKA KOLLEKTIVTILBUD... s. 3 FOR EN MILJØVENNLIG FRAMTID... s. 4 LIK RETT TIL UTDANNING... s. 5 SLÅ RING OM VELFERDSSTATEN... s. 6 FYLKESKOMMUNEN SOM ARBEIDSPLASS... s. 7 FOR LEVEDYKTIGE KOMMUNER... s. 8 JA TIL LOKALT FOLKESTYRE... s. 8 EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK... s. 9 KULTURLIVET I AKERSHUS... s. 10 ET SOLIDARISK FYLKE... s. 11

3 Fylkesprogram for Rødt Akershus I Norge svekkes solidariteten til fordel for privatisering og markedsliberalisering. Ulikhetene vokser. Det blir både flere nyrike og flere fattige samtidig. Politikken til partiene på Stortinget snur ikke utviklinga, men fører tvert imot til at den fortsetter og forsterker seg. Storting og regjering fraskriver seg i dag så godt som alt ansvar for problemene i samfunnet, og blir et haleheng til en politikk der privat kapital legger premissene. Gjennom institusjoner som Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og EØS-regimet påføres Norge det ene skadelige politiske vedtaket etter det andre. Rødt Akershus arbeider for et folkestyrt velferdssamfunn med et solid sosialt sikkerhetsnett som favner alle. Vi mener at offentlige tjenester skal drives med egne, offentlig ansatte. Rødt Akershus er imot outsourcing, konkurranseutsetting og privatisering. Rødt Akershus vil ha et raust samfunn bygd på solidaritet og gjensidig respekt, som tar hensyn til at alle trenger hjelp i forskjellige faser av livet, og at alle har grunnleggende sosiale, politiske og økonomiske rettigheter som må realiseres i den virkelige verden. Fattigdom og sosiale problemer må bekjempes. ET STYRKA KOLLEKTIVTILBUD (Foto: country_boy_shane/flickr/creative Commons) Hvorfor brukes flytoget bare til å få folk til flyplassen og ikke som et alternativ for pendlere? Gardermobanen viser betydningen av hurtigtog for en effektiv kollektivtrafikk, men flytoget tar ikke med lokalreisende, og andre strekninger bygges ikke ut for høyhastighet. Bilbransjen vil ikke ha konkurranse, og politikerne lar seg kneble. Dagens samferdselspolitikk bygger på at det er mulig å bygge seg ut av bilkøene og ulykkene. Rødt Akershus mener økt bygging av motorveier ikke løser trafikkproblemene, men derimot fører til økt trafikk og øker køene på sideveien og i byene. Til enhver tid er minst en av tre helt avhengig av kollektivtrafikken for å komme seg rundt. Bevegelsesfrihet for alle krever et godt utbygd kollektivsystem som både må være effektivt og billig. I Akershus bruker mange mye tid daglig på reising fordi boligområder, skoler, barnehager og arbeidsplasser ikke planlegges ut fra behovet for å få hverdagen til å gå opp. Miljøproblemene som dagens bilbaserte trafikksystem skaper krever dramatiske tiltak. Et samla fylkesting har i lang tid satsa alt for lite på kollektivtrafikken. Billettprisene er skyhøye, spesielt for enkeltbilletter. Av hensyn til miljø og energiforbruk kan ikke denne utviklinga fortsette. Rødt Akershus går inn for følgende:

4 Legg ned Ruter og erstatt det med et direkte politisk styrt samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Nei til bruk av anbud, privatisering, konkurranseutsetting og outsourcing i kollektivtrafikken! Vesentlige kutt i prisene på alle kollektivreiser. Vi vil utfordre øvrige partier til i det minste å garantere prisstopp. Utvidelse av ungdomskortet til 26 år og 200 kr i måneden. Arbeide for en regional utvikling som reduserer behovet for daglig reising. Flere bussavganger mellom Nesodden og resten av Follo. Fergetrafikken til og fra Nesodden må komme i kommunale/fylkeskommunale hender. Høyhastighetsspor mellom Oslo og Ski som starten på høyhastighetsbane til København, samt at nye spor fra Eidsvoll til Hamar også bygges som start på høyhastighetsbane til Trondheim. Utviding av jernbanen til dobbeltspor nord for Minnesund, med høyhastighetsstandard, som skal slå følge av at det bygges en togstasjon på Langset. Skøyen-Dal-togruta må utvides nordover til også å omfatte Eidsvoll, Bøn og etter hvert den nye stasjonen på Langset. En jernbanering som knytter Eidsvoll og Ullensaker sammen med Gardermoen. Det må opprettes en ny togstasjon, Jessheim Syd, med tilknytning til Gardermobanen. 854-bussruten må gjenopprettes. Den var en sentral og viktig del av kollektivtrafikktilbudet på Øvre Romerike. Flytoget må åpnes for påstigning og avstigning for alle reisende ved alle stopp som flytoget gjør på togstasjonene. En ny og forbedra Svingen togstasjon. Gjenåpning av Guttersrud stasjon. Gjenopprettelse av bussholdeplassen øst for Fetsundbrua for rutebussene. Det må opprettes innfartsparkeringer på Aursmoen, Lierfoss, Løken, Hemnes og Momoen. Parkeringstilbudet ved kollektivterminalen på Bjørkelangen må utvides. Oppgradering av Kolsåsbanen til Rykkinn må framskyndes og sees som en del av baneutbygging i Bærum. Det må være skinnegående trafikk til Fornebu, helst både tog og T-bane. Togene som i dag snur på Skøyen må videre til Fornebu. FOR EN MILJØVENNLIG FRAMTID (Illustrasjon: Rødt Akershus) Fylkeskommunen må være motor og pådriver i næringsutvikling og miljøvern. For å få til dette må fylkeskommunen ha penger til å bidra i et spleiselag sammen med kommuner, de frivillige og ideelle organisasjonene samt næringslivet.

5 Dette er viktig for å kunne styre utbyggingstempoet og arealforbruket. Rødt Akershus vil at folk skal kunne bo og arbeide i nærområdet. Akershus skal ikke bygges ut bare med sovekommuner for Oslo. Rødt Akershus ønsker å bidra til å skape et godt miljø hvor folk trives og har et meningsfullt liv. Dette innebærer at vi har nok arbeidsplasser, en aktiv miljøpolitikk og at folk har en god helse. Rødt Akershus går inn for følgende: Bremse befolkningsveksten i Akershus. Arbeidsplasser skal være der folk bor. En bærekraftig jordbrukspolitikk som tar hensyn til vassdrag og jordvern. Marka må vernes som friluftsområde med egen markalov for Akershus. En bærekraftig miljøpolitikk som reduserer utslipp til luft og vann. Styrke allmennhetens tilgang til strandsonen. Akershus fylkeskommune må bli en pådriver i regionale utviklingsprosjekter. Akershus fylkeskommune må lage en plan for energiforbruk, ENØK-tiltak og for reduksjon av klimagassutslipp i sitt område. Det må legges press på Storting og regjering for at det opprettes flere ladestasjoner for elbil i Akershus. Forslaget om å bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen må avvises. Veisaltinga må erstattes med ordentlig snømåking, i tillegg til strøing. Det må være et sammenhengende sykkelveinett i Oslo-Akershus. Gang- og sykkelveistilbudet må bedres slik at ingen elever må busses/kjøres til skolen fordi det ikke er trygt å gå. LIK RETT TIL UTDANNING (Foto: Christopher Sessums/Creative Commons) Rødt Akershus er for en gratis offentlig skole som har plass til alle. Alle må få samme muligheter til utdanning i sitt distrikt. Rødt går inn for en skole der elevene er forskere og ikke etterplaprere, og der undervisninga er tilpasset hver enkelt elev. Gjennom en skole som fokuserer på elevers styrke og særegenheter skal dette bidra til å utvikle elevers sterke sider og kreativitet. Dette kan bare oppnås hvis lærerne har nok tid til hver elev, og dersom skolehelsetjeneste og ekstra støttetiltak er tilgjengelig. Rødt Akershus anser morsmålsundervisning som en rettighet. Minoritetsspråklige elever skal gis tilrettelagt opplæring slik at språkbakgrunn ikke hindrer at de kan benytte utdanningstilbudet. Rødt vil jobbe for en lovfesta rett til fagopplæring. Et ekstra år på skole kan ikke erstatte to år i bedrift.

6 Voksnes rett til videregående opplæring er en viktig lov. Den videregående skolen må få ressurser til å gjennomføre dette. Lik tilgang til utdanning i alle fylkets regioner. Å fjerne karakterbasert opptak til videregående utdanning (og medfølgende lange reiseveier for mange elever.) Gratis skolebøker, utstyr, materiell og skoleskyss for alle. Styrking av skolehelsetjenesten. Lovfesta rett til fagopplæring i bedrift. Helsesøstertjenesten må styrkes. Mer praksis og yrkesretta teori på yrkesfaglinjene. Stimulere til økt voksenopplæring. Ingen kommersielle private skoler. Ingen religiøse privatskoler på grunnskole- og videregående nivå. Det må imidlertid være en åpning for pedagogiske alternativer utafor den vanlige skolen. På grunn av likhetsprinsippet bør disse skoletilbudene være gratis. Flere lærere. Økt lærertetthet i forhold til elevtallet. Akershus-flertallets vedtatte politikk om et mindre variert utdanningstilbud på hver enkelt videregående skole i fylket vårt må skrinlegges. Fylkeskommunen må gå foran med et godt eksempel, og selv opprette flere lærlingeplasser i fylkeskommunen. SLÅ RING OM VELFERDSSTATEN (Foto: Creative Commons) Velferdsstaten er et resultat av arbeiderklassens kamp for sosiale velferdsordninger. I dag angripes den ved at tjenester konkurranseutsettes og privatiseres. Kapitaleierne har behov for nye markeder, og offentlig sektor fristes med bedre økonomi og løfter om innsparinger. Flere partier har også som ideologi at det er bedre at private tar seg av kommunale oppgaver. Konsekvensene av dette er at de som kan betale for det får bedre tjenester. Slik vil vi ikke ha det. WTO og EØS-avtalen brukes som brekkstang for privatisering og konkurranseutsetting. Som er resultat av dette mister de folkevalgte innsyn og kontroll. Anbud innen buss og på Nesoddbåtene er eksempler på dette. Ingen konkurranseutsetting eller privatisering av fylkeskommunale tjenester. Akershus Energi må beholdes og videreutvikles. Eierskapet i Akershus Energi er viktig for at det offentlige skal ha styring over kraftproduksjonen og overføringsnettet. Forslag om helt eller delvis salg av Akershus Energi må avvises. Akershus Energi skal fortsatt være i fylkeskommunens eie. Akershus Energi må innføre et to-prissystem på strøm med billige grunnkvoter som fungerer sosialt rettferdig.

7 Norge må holdes utenfor EU og meldes ut av EØS og WTO. Innføringa av EUs tjenestedirektiv i norsk lov må reverseres. Norge må si nei til at EUs helsedirektiv, EUs tredje postdirektiv, EUs vikarbyrådirektiv, EUs direktiv for håndheving av offentlige anskaffelser og EUs datalagringsdirektiv innføres i norsk lov. Forslaget om å legge Sunnaas sykehus inn under Oslo Universitetssykehus (OUS) må avvises. Sunnaas sykehus må være en selvstendig enhet og et eget sykehus, uten noen som helst sammenkobling med OUS. Legeforeningens krav til lokalsykehus må legges til grunn for hva et lokalsykehus skal inneholde. Det må være ett slikt lokalsykehus på Øvre Romerike, på Nedre Romerike, i Follo og i Asker/Bærum. Stensby sykehus må gjenopprettes som et fullverdig lokalsykehus for Øvre Romerike. Gjenåpning av Aker sykehus som et fullverdig lokalsykehus i Oslo. Reversering av overføringa av nye pasientområder til Ahus. Alle forslag om kutt i driftsmidlene til Ahus må avvises. Ahus må styrkes. All kapasitet hos Feiringklinikken må brukes. Det er ingen grunn til å sende pasienter til Danmark dersom de kan behandles i Norge. Forsøkene på å sentralisere legevakttjenestene må skrinlegges. Alle forslag om å legge ned eksisterende legevakter må avvises. Revmatikere må ha tilgang til behandling og trening i varmtvannsbasseng (34 C). Kronisk syke må få gratis tilgang til kommunale varmtvannsbasseng. Helsetilbudet i Akershus må har nok fysioterapeuter som har spesialisert seg på revmatisme, samt en god geografisk spredning av disse. Tilbudet om gratis tannpleie ved offentlige klinikker i Akershus fylkeskommune, som i dag gjelder noen grupper, må utvides til å gjelde alle innbyggere i Akershus. Krisesentrenes økonomi må styrkes. En heving av sosialhjelpsatsene i alle Akershus-kommunene, i første omgang til minstenivået som anbefales av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Uførereformen må avvises. Den innebærer kutt i ytelsen til uføre, en gruppe som allerede får for lite. Den pågående svekkinga av de lokale lensmannskontorene må stanses. Denne utviklinga skader politiets forebyggende arbeid og fører til mindre trygghet lokalt, samt større avstand mellom politiet og resten av samfunnet. Enebakk og Nesodden må ha egne lensmannskontor. FYLKESKOMMUNEN SOM ARBEIDSPLASS Alle som arbeider for Akershus fylkeskommune skal oppleve at de møtes med respekt i arbeidshverdagen. Enhver eventuell omstilling innen fylkeskommunen må ta utgangspunkt i de ansattes kompetanse og erfaringer. Det aller beste er medarbeiderinitierte omstillinger (MIO). Organisasjons- og omstillingsarbeidet i kommunene må bygge på modellkommune/kvalitetskommuneprosjektet. Dette er en organisering som avtalefester ansattes medvirkning i omstillingsprosjekter. Forsøk med 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon i fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal ikke bruke vikarbyråer eller annen innleie av arbeidskraft. Da er det bedre med en fylkeskommunal vikarpool som består av fast ansatte i fulle stillinger, ansatt i fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal være aktiv i arbeide med et inkluderende arbeidsliv (IA), og ha et høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

8 Ansatte i fylkeskommunen bør selv få velge sin nærmeste sjef gjennom demokratiske arbeidsplassvalg. Akershus fylkeskommune må vedta en opptrappingsplan for full likelønn mellom kjønnene i kommunen. «Bestiller-utførermodellen» må fjernes helt. Dette er en modell som etterlikner markedsprinsipper og tilrettelegger for å sette jobber og oppgaver ut på anbud. Full støtte til at fagforeningene skal ha reell innflytelse på budsjettering- og driftsvilkår for kommunens virksomheter. Kommunenes og fylkeskommunens pensjonsordninger skal ikke settes ut på anbud. Kommunene og fylkeskommunen skal bruke KLP. FOR LEVEDYKTIGE KOMMUNER Både Stoltenberg og Bondevik har redusert andelen av skatteinntektene som går til fylkeskommunene. Med store utfordringer på skole, samferdsel og regional utvikling må fylkeskommunen beholde mer av skatteinntektene. Akershus bruker nå store deler av overskuddet fra Akershus Energi. Uten disse inntektene hadde det ikke vært mulig å bygge ut de videregående skolene. Rødt Akershus mener kraftproduksjon og nettet må være offentlig eid for å hindre private spekulanter i å skape kunstige kraftkriser. Fylker og kommuner må få beholde en større del av skatteinntektene for å bruke på velferden til folk flest. En større grad av frie inntekter som kan gi rom for lokale prioriteringer. Kommunene må bruke den muligheten de faktisk har til å innføre skatt på næringseiendom. JA TIL LOKALT FOLKESTYRE (Foto: Creative Commons) Rødt Akershus mener det er viktig å opprettholde fylkeskommunen som et mellomledd mellom staten og kommunene, med folkevalgt styring som en motmakt mot statlig byråkrati. Lokaldemokratiet må bevares og videreutvikles, ikke innskrenkes og byråkratiseres. Rødt Akershus ønsker en fylkeskommune med direkte valg og med flere oppgaver. Oppgaver som i dag ligger hos Fylkesmannen eller staten må vurderes overført til fylkeskommunene eller kommunene. Fylkeskommunen bør omformes til å bli en reell aktør for regional utvikling. Areal og transport er viktige oppgaver som bør ligge på et fylkespolitisk plan. Fylkeskommunen må få flere oppgaver overført fra staten eller Fylkesmannen. Fylkekommunen må ikke bli for stor og byråkratisk. Flere politikere færre heltidspolitikere med høye lønninger. Fylkesordførerne og ordførerne skal være de eneste lokalpolitikerne som mottar offentlig lønn som

9 heltidspolitikere. Det må kuttes kraftig i politikerlønningene, både på fylkesnivå og i kommunene. Helseforetakene må avvikles og lokalsykehusene må tilbakeføres til fylkeskommunen. Større makt til folk flest: høringer og brukermedvirkning må innføres. Fylkeskommunen må få større innflytelse ved utbygging av vei, jernbane og kollektive transportmidler. Fylkeskommunen må få egen miljøavdeling med bredt ansvarsområde og stor myndighet. Prinsippet om at ingen kommuner eller fylkeskommuner skal kunne slås sammen uten bekreftende folkeavstemninger i alle enhetene som en foreslått sammenslåing vil berøre, må være et ufravikelig prinsipp. Ingen kommunesammenslåinger i Akershus. Det er den statlige sultfôringa av kommunene som er problemet, ikke kommunenes geografiske størrelse. Alle forslag om å slå sammen Akershus med andre områder til et geografisk større regionalt forvaltningsnivå må avvises. Det må oftere holdes folkeavstemninger om viktige politiske saker, lokalt i hver Akershuskommune og på fylkesnivå. Det må også innføres en ordning om at dersom minst 10 prosent av fylkets befolkning krever folkeavstemning om en sak, så skal fylkeskommunen avholde en folkeavstemning om denne saken. Motstand mot innføring av en parlamentarisk styringsmodell for Akershus fylkesting. EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK (Illustrasjon: Rødt Akershus) Fram til 1986 ble det drevet en omfattende sosial boligbygging i Akershus og Oslo. Etter det ble endringene til et såkalt «fritt boligmarked» gjennomført. Prisene eksploderte. Antall boligløse i Norge har også økt. Det er et skrikende behov for en sosial boligpolitikk i Norge. Retten til tak over hodet og vern mot vær og vind er en grunnleggende menneskerett. Husbanken må tilby fordelaktige husbanklån med lav, fast rente og lang avbetalingstid. Staten må sette igang en storstilt bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, med en leie som ligger langt under dagens markedspris. Bygninger som ikke er i bruk må eksproprieres og gjøres om til ikke-kommersielle utleieboliger.

10 KULTURLIVET I AKERSHUS (Foto: Creative Commons) Rødt Akershus vil at Akershus' innbyggere skal ha tilgang til et rikt kulturliv. Mest mulig bør være gratis, eller tilgjengelig for en billig penge. Det må være et mangfold i kulturlivet i Akershus. Det er også viktig med lokale festivaler og arrangementer som styrker samholdet i lokalsamfunnene. Folkebibliotektjenestene må styrkes i hele fylket. Dette gjelder spesielt for utlånstilbudet av film, lydbøker og musikk. Det må finnes ungdomsdrevne fritidsklubber, tilbud om gratis øving/innspilling for artister/band, kommunale graffitivegger til fri disposisjon og andre lavterskel offentlige fritidstilbud utafor det organiserte fritidstilbudet. Det er viktig med offentlig støtte til ungdomskultur. Musikk- og kulturskolene må få rammebetingelser som sikrer et kvalitativt godt tilbud til det brede laget av elevene. Økt satsing på regionale kulturprosjekter og masseidrett. Det må bli billigere å bruke kulturhusene for organisasjoner, band og artister. Breddeidretten for barn og ungdom må ha gode vilkår. Alle kinotjenestene i fylket skal være i kommunale hender.

11 ET SOLIDARISK FYLKE (Illustrasjon: Creative Commons) Rødt Akershus mener at Akershus-kommunene og fylkeskommunen har et ansvar for i størst mulig grad å ta et samfunnsansvar i forbindelse med kjøp av varer. Dette betyr blant annet å legge til grunn at det er best for miljøet at varer er så kortreiste som over hodet mulig. Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. Konseptet Fairtradekommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder et mer etisk og forsvarlig forbruk. Akershus har et ansvar for å ta imot sin del av flyktninger og asylsøkere. I internasjonal sammenheng er Norge et rikt land, og av dette følger en moralsk plikt til å ta imot vår andel av verdens forfulgte. Det må opprettes flere asylmottak i Asker og Bærum. Asylmottak skal drives av kommunene direkte, eller av non-profit-organisasjoner som Norsk Folkehjelp. Ingen skal profittere på asylmottak i Akershus. Fylkeskommunen og kommunene må kjøpe en så stor andel av kortreiste varer som overhodet mulig. Flest mulig av de langreiste varene som fylkeskommunen og kommunene kjøper, som for eksempel kaffe, skal være fairtrade-merka produkter. Fylkeskommunen og samtlige av Akershus-kommunene må innføre en boikott av israelskproduserte varer, så lenge Israel ikke har trukket seg tilbake til 1967-grensa, ikke har revet separasjonsmuren på Vestbredden og opprettholder sin blokade av Gaza-stripa. Kommunene og fylkeskommunen må ta i bruk åpen kilde-programmer, operativsystem og programvare innen IKT (som for eksempel Linux og OpenOffice).

12 Kontakt Kontakt Rødt/Raudt/Ruoksat: Osterhausgate 27, 0183 Oslo Tlfnr.: Faks.: Epost: Rødts nettside: Rødt Akershus Nettside:

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Arbeidsprogram 2010-2012

Arbeidsprogram 2010-2012 Arbeidsprogram 2010-2012 Arbeidsprogram for Rødt 2010 2012 Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjempa seg rettigheter, innflytelse og

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010

Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010 Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010 Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjempet seg rettigheter, innflytelse og sosiale ordninger for

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts. Landsmøte. -. mai SAK FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 ØKONOMI... Bygg ut velferdsstaten og styrk kommuneøkonomien... Skattlegging av de rike... 1 1 KAPITTEL

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019

RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019 9 11 10 8 7 12 6 5 1 4 2 3 RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019 KONTAKT RØDT OSLO Rødt Oslos bystyregruppe Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: oslo@roedt.no Telefon: 23 46 19 21 Faks:

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene

Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Redaksjonkomiteen sin innstilling Sak 2 Fylkesprogram Forslag 2.1 Anders Ekeland (4) Se vedlegg 1 Konsekvent bytte klimanøytralt med fossilfritt.

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Fire store forskjeller

Fire store forskjeller RØDT NYTT Avis for Rødt Akershus Bilag til Rødt Nytt nr. 6/09 Krigsprofitøren Norge Norge er faktisk verdens største våpeneksportør i forhold til folketallet. Hvor havner våpnene? Se side 3 Foto fra gettyimages.com

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer