KRAFTUTBYGGING OG NATUR Hvordan sikre kunnskap, gjøre økosystemvurderinger og håndtere naturkonsekvenser ved kraftutbygginger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAFTUTBYGGING OG NATUR Hvordan sikre kunnskap, gjøre økosystemvurderinger og håndtere naturkonsekvenser ved kraftutbygginger"

Transkript

1 KRAFTUTBYGGING OG NATUR Hvordan sikre kunnskap, gjøre økosystemvurderinger og håndtere naturkonsekvenser ved kraftutbygginger Eksempel fra Svartevassmagasinet i Sirdal og Miljødesign av Kvina Per Ø. Grimsby Fagleder Sira-Kvina kraftselskap

2 NEDSLAGSFELT / REGULERINGSOMRÅDE SIRA-KVINA Selskapspresentasjon

3 VANNVEISYSTEMET

4 NØKKELTALL Installert effekt: 1760 MW ( 6 % *) Pumpe effekt: 200 MW Årsproduksjon: 6,3 TWh ( 5 % *) Norges største kraftverk Tonstad kraftverk produserer 4300 GWh Magasinkapasitet: 5,6 TWh ( 5 % *) Nedslagsfelt: 2700 km 2 (1,2 ganger Vestfold fylke) Ansatte: Ca. 100 årsverk * referert totaltall for Norge

5 Magasin: Svartevatn Dammer Dam Svartevatn Overløpsterskel Reguleringshøyde: 119 m ( ) Magasinvolum mill.m 3 (Vannstand HRV)

6 PÅLEGG OM FORSTERKING AV DAM SVARTEVATN Påbygging av nedstrøms skråning fra damtå ca m 3 bygges på dammen Heving av morenekjerne ca m 3 graves av og bygges på damtopp Ombygging flomløp Innsnevring av overløpslengde Sira-Kvina Svartevannsprosjektet - Brudd E

7

8

9 SOMMEREN OG HØSTEN 2011 Mai - desember

10 VISJON: ERSTATNINGSBIOTOP

11

12 VISJON: ERSTATNINGSBIOTOP Nytt våtmarksområde som erstatningsbiotop Reparere uheldige spor etter tidligere anleggsdrift (fremmedarter mv.) Skape en våtmark med mosaikk av små dammer, fukteng og myrdrag Tett oppfølging for å påse at resultatet blir som ønsket Et pionerprosjekt i Norge for reparasjon av inngrep i denne type natur Skape bevissthet om restaureringsbiologi som fagfelt Eget forskningsprosjekt knyttet til suksesjon, invasjon av arter

13 PROSESS Ide på bakgrunn av ekstreme nedbørsmengder - Internt møte i Sira-Kvina 1.mars 2012 Møte med grunneier 19. mars Møte med NVE, SVR, Sirdal kommune 22.mars orientering om situasjon og invitasjon til dialog Søknad sendt NVE og SVR 14.april. NVE høringsprosess Uttale fra Sirdal kommune v/tlm 24.april Orientering AU i SVR 9 mai Vedtak 48 naturmangfoldloven fattet av SVR, 6.juni 2012 Vedtak etter vannressursloven fattet av NVE, 11.juni 2012

14 SVR «Styret for SVR har vurdert søknaden frå Sira-Kvina kraftselskap om endring av arealbruksplanen for sikringstiltak på Dam Svartevatn inne i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Så langt vi kan sjå vil ikkje tiltaket ha nemneverdige konsekvensar for verneverdiane i SVR og heller ikkje vere i strid med verneformålet. Føresetnaden for dette er at det vert etablert ein våtmarksbiotop for å bøte på både gamle og nye inngrep. Sikringstiltak på dammen må gjennomførast etter pålegg frå NVE. Tiltaket er av vesentleg interesse for samfunnet og løyve vert difor gjeve etter 48 i Naturmangfaldlova.» Vilkår: + Sira-Kvina må syte for nødvendig godkjenning frå grunneigar. + Arbeidet må gjennomførast i tråd med konsesjonsvilkåra og gjeldande planar. + Forvaltingssekretariatet må aktivt involverast i utarbeidinga av planen for våtmarksområdet og bli invitert til regelmessige møte i anleggsperioden. + Dei detaljerte planane for utforming av erstatningsbiotopen må godkjennast av SVR på eit seinare tidspunkt. + Anleggsperioden må vere avslutta i løpet av Det må sikrast grei tilgang til turisthyttene i anleggsperioden 14

15 FAGGRUPPE DELTAKERE Sira-Kvina kraftselskap (PØG, KA, PMS): Ansvar for prosjektgjennomføring. Leder prosjektet og faggruppen. Utøvende team (Norconsult v/eb og TI, Økogrønt v/rh): innleid fagekspertise på oppdrag fra Sira-Kvina Grunneier (SKY): Deler av Sira-Kvinas forpliktelser reguleres gjennom avtale. Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane ved MC/GS/TH: Forvaltningsmyndighet verneområdet. Tillatelse gitt gjennom 48 Naturvernloven med vilkår NVE v/jae: Tillatelse gitt med hjemmel i konsesjon. Tillatelse gitt på vilkår. Sirdal kommune v/sven Sandvik: Forvaltningsmyndighet etter PBL, utenfor verneområdet. 15

16 ANDRE BIDRAGSUTØVERE-SAMARBEIDSAKTØRER Nina Dolmen, NINA EcoManage case Jonathan Coleman, UMB 16

17 ARBEIDSMETODER I FAGGRUPPEN Arbeider som et team Møter etter behov milepæler. Vugge til grav prosess. Pionerprosjekt i Norge! dette skal vi gjøre bra Se på tilsvarende prosjekt for å høste erfaringer 17

18 AKTIVITETER Fagruppen på tur til Sveits vår 2013 Workshop er Prinsipper for restaureringsbiotop utarbeidet Tiltaksplan presentert SVR styremøte 15.jan Godkjent detaljplan februar 2015 Restaureringsbiotop ferdigstilles

19 TILTAKSPLAN Type våtmark Bruddkanter Planskisser Oppfølging - utvikling 19

20 Type våtmark Type nedbørsmyr oligotrof (typiske arter: torvmoser, duskmyrull, starrarter) Torv hentes fra Suleskard ifm utbyggingsprosjekt Flytter inn skuffer med levede torv Utfordringer knyttet til: + Svært lite kunnskap knyttet til restaurering av våtmark + Egenskaper torv + Bunntetning + Deler med åpent vannspeil 20

21 Bruddkanter Kompromiss mellom innfylling størrelse på myrareal Normalt med «bart» fjell i området 21

22 Profil (bruddkant Godfarlona) 22

23

24 OPPFØLGING - UTVIKLING Suksesjonsprosesser tar tid! Plassere inn levende vegetasjon Eget forskningsprogram i samarbeid med NINA, UMB, EcoManage Masteroppgave UMB Samarbeid med SVR Informasjon Samarbeid med SVR 24

25 MILJØDESIGN I KVINA Kunnskap som grunnlag for vinn-vinn (mer kraft og bedre vassdragsmiljø)

26 PÅGÅENDE FORVALTNINGSPROSESSER Revisjon av vilkårene for tildelt vassdragskonsesjon Kan åpnes i 2013 (Sira-Kvina kraftselskap) Krav fra kommunene Opprustnings- og utvidelsesprosjekter (O/U) Implementering av EUs vanndirektiv Prosess: Tiltaksplan medio 2015 El-sertifikat ordning fram til Gir lønnsomhet for marginale prosjekter 26

27 SENTRALE DOKUMENT MHT. REVISJON St.meld. Nr 37 ( ). Om vasskrafta og kraftbalansen: Ved handsaming av både revisjon og fornying av reguleringskonsesjoner vil Regjeringa leggja stor vekt på å halde oppe det eksisterande produksjonsgrunnlaget for vasskraftproduksjon. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår 2012:«Ved å hente nytt vann inn i bestående reguleringer fra tilliggende nedbørfelt kan en både sikre og øke kraftproduksjonen og få større fleksibilitet når det gjelder hensyn til miljøkrav i en revisjonssak.»

28 MILJØDESIGN KVINA Miljødesign i Kvina pilotprosjekt Mål i prosjektet er å se forestående revisjon av konsesjonsvilkår og tiltaksplan etter vannforskriftsarbeidet i sammenheng med O/Uprosjekt vannkraft (fornybardirektivet) mulighet for VINN-VINN Forløper til Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Funksjonsmål i forhold til å doble produksjon av laksesmolt i Kvina. Se utbyggingsplanene i helhet for å skissere tiltak som samlet sett skal bringe smoltproduksjonen i Kvina tilbake til historiske nivå + Rafoss kraftverk og laksetrapp + Overføring av Knaben-Solliåna med nytt vannføringsregime Fisket tilbake til historiske nivå (fiskeregler og beskatningsnivå tatt i betraktning) Kartlegge flaskehalsene CEDREN 28

29 CENTRE FOR ENVIRONMENTAL DESIGN OF RENEWABLE ENERGY CEDREN

30

31 Anadrom strekning Halvert produksjonspotensial pga regulering (NINA) + Redusert vanndekt areal vinter/sommer + Forsinket oppvandring av laks og sjøaure pga terskler + Betydelig tap av yngel/smolt pga sedimenterte oppvekstområder + Gyteplasser (naturlig plassert for langt fra oppvekstområdene) Ikke anadrom strekning Sedimentering + Knabensedimenter: m3 i Kvina lagret i terskelbasseng Gjengroing med krypsiv/flotgras

32 HVA MÅ TIL PÅ ANADROM STREKNING? 1. Samplet plan og tiltak for habitat i hele strekningen som kompenserer for redusert habitatkvalitet 2. Vannpool få å redusere effekt av flaskehalser for produksjon 3. Full bestandsmessig funksjonalitet opp til terskelen ved Sagja

33 Gjennomført biotopforbedrende tiltak på: - Svindland (oppvandring) - Liknes ved bybroa (etablert skjulgyteplasser) - Stadionterskel (oppvandring, etablert oppvekst og gyteområder) - Klosterøya (skjul-gyting)

34 1. jan. 1. feb. 1. mar. 1. apr. 1. mai. 1. jun. 1. jul. 1. aug. 1. sep. 1. okt. 1. nov. 1. des. smoltutvandring gytefisk vandrer TEMA 4: VANNPOOL HVORDAN? 180 Vannføring ( m 3 /s ) Naturlig Regulert Vinterhabitat klekking yngel habitat gyting Building block method Kartlegging av flaskehalser i elva som begrenser smoltproduksjon

35 VANNPOOL KNABEN/SOLLIÅNA Forslag fra NINA: I. Minstevannføring: 5 m3/s vinter og sommer (i dag 1,3 og 3,7) II. Smoltslipp: 30 % økning i to døgn ved lav og stabil vårvannføring III. Fiskerslipp: Slipp opp til 15 m3/s i to døgn ved tre anledninger

36 HVA MÅ TIL PÅ IKKE-ANADROM STREKNING 1. Tiltak for å redusere erosjon av Knabensand 2. Opprensking av sedimenter 3. Skjøtsel av prioriterte områder ift krypsiv/flotgras 4. Kompensasjonstiltak for å bedre forhold for friluftsliv

37 TIDLIGERE UNDERSØKELSER

38 Utspyling?

39 AVTALEDOKUMENT KVINESDAL KOMMUNE 39

40 GØP-KØDD Dagens tilstand i regulerte vassdrag er ikke GØP, det mener jeg er kødd. Sira-Kvina litt i utakt med EnergiNorge Det er et enormt potensiale for miljøforbedringer i regulerte vassdrag gjennom miljødesign Men det krever betydelig FoU innsats Løses gjennom sektorlovgivningen med konsesjonsvilkår: Standard naturforvaltningsvilkår og revisjon av konsesjonsvilkår Miljødesign som metode får frem kostnadseffektive tiltak Bransjen har vært med å utvikle metoden.og jfr. håndboka «mens en samtidig ivaretar kraftproduksjonen. Jeg mener i tillegg muligheter for å videreutvikle kraftproduksjonen gjennom O/U «Off sett» - på tide å begynne å begynne å handle og ikke bare tenke

41 «VINN VINN» EKSEMPEL - KVINA INNSATSFAKTORER Miljøtiltak Kraftproduksjon M1: Biotopforbedringer K1: Rafoss kraftverk M2: Laksetrapp Rafoss K2: Overføring av Knaben- og Solliåna M3: «Vannpool» - vannslipp til Kvina K3: Stakkeland kraftverk M4: Opprensking Kvina K4: Eivindvatn kraftverk 41

42 Kraft K4: Eivindvatn «VINN VINN» PAKKE, KVINA M3: Vannpool vannslipp til Kvina 140 K3: Stakkeland M4: Opprensking Kvina 100 K2: Overføring Homstølvatn Kraftgevinst GWh/år M2: Laksetrapp K1: Rafoss 0 Krafttap GWh/år -40 M1: Biotopforbedring M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Forringelse Miljøtilstand Forbedring 42

43 FÅR EN TIL EN KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING MED VINN-VINN Ulike prosesser (revisjon, konsesjon, vannplaner) Forhandler med vertskommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen om nye konsesjonsvilkår Risikovurderinger Konsesjonssøknader Rafoss (OED), Knaben-Solliåna (NVE) Verktøy Tiltaksplaner etter vannforskrift er alt for dårlige (mangler kost-nytte) Miljødesign som metode, men må definere funksjonsmål for vassdragsavsnitt. Vilje? sider

44 Takk for meg!

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR Plan for friluftslivstiltak Avtaledokument med vertskommunene Miljødesign Sira November 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Miljødesign som metode... 4 1.2 Planforutsetninger...

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om revisjonsordningen Eldre vannkraftutbygginger ble ikke pålagt miljøvilkår

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

«Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?

«Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø? «Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?» Haakon Thaulow NIVA Juniorpensjonist Forfatternavn 24.10.2014

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009 RVISJONSDOKUMNT ALTVASSRGULRINGN STATKRAFT NRGI AS MARS 2009 INNHOLDSFORTGNLS 1. Oversikt over gitte konsesjoner i vassdraget 2. Omfang og virkeområde for de konsesjoner som skal revideres 2.1. Statsregulering

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING.

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. Rjukan, 10. desember 2014 Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION

Detaljer

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag NINA Temahefte 52 Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører: Torbjørn Forseth og Atle Harby fornybar energi på lag med naturen Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører:

Detaljer

Revisjon av kraftkonsesjoner

Revisjon av kraftkonsesjoner NOTAT Siri Bøthun Naturforvaltning Revisjon av kraftkonsesjoner Villreinforvaltningen sine behov i oppfølgingen av revisjonssaker Siri Wølneberg Bøthun september 2013 NOTAT NOTA3.09.2013 12.09.2013 FORORD

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier Brian Glover, Multiconsult Åge Brabrand, Universitetet i Oslo John Brittain, Universitetet i Oslo Finn Gregersen, Multiconsult Johannes

Detaljer

«LIV» livet i vassdragene

«LIV» livet i vassdragene Rapport nr. 194 «LIV» livet i vassdragene Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 26-212 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Miljø

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Stiftet i 1978 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 174 medlemskommuner

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning. Regionmøter LVK 2014

Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning. Regionmøter LVK 2014 Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning Regionmøter LVK 2014 Eksempel på konsesjon som kan revideres: Regulering av Sira- og Kvina-vassdragene - Sira Kvina Kraftselskap

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Hva er en vilkårsrevisjon? Revisjon gir mulighet til å pålegge nye og endrede

Detaljer