Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Rennesøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 KO-sak 79/13

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER KOSTRA NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING FELLESTJENESTER OPPVEKST OG LÆRING HELSE OG VELFERD KULTUR OG SAMFUNN PROSJEKT UTBYGGING KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK VEDLEGG: Søknad om driftstilskudd fra kirken 2014 for kontroll og tilsyn fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Egne særtrykk: TALLDEL, vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon i Rennesøy kommune Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 2

3 INNLEDNING med lyspunkter Utgangspunktet for rådmannens arbeid med økonomiplan har vært det samme som ved tilsvarende prosesser de senere årene. En fortsatt meget sterk og rask folkevekst gir Rennesøy store utfordringer med tanke på å opprettholde og videreutvikle kommunens aktive rolle som tjenesteyter og samfunnsutvikler. Veksten stiller store krav til både styring og tilrettelegging, innenfor boligbygging og for næringslivet. Økt befolkningsvekst øker behovet for kommunale tjenester. I en kommune med god privatøkonomi (høyeste medianinntekt i landet pr. husholdning), men relativ stram kommuneøkonomi, er det viktig å tilpasse forventningene til det tjenestetilbudet det er realistisk å opprettholde. Veksten skaper utfordringer, men etter rådmannens vurdering har Rennesøy et godt utgangspunkt for å tåle den veksten kommunen står ovenfor. Vi har flinke ansatte i hele organisasjonen som har fokus på å utnytte ressursene på en god måte og leverer tjenester av god kvalitet. Forutsetningene for kommunens økonomiske utvikling er i liten grad endret fra de siste års budsjettprosesser. Hovedutfordringen er fortsatt gapet mellom utgiftsvekst og inntektsutvikling. Flere tjenester skal leveres uten at kommunen har fått kompensert for volumveksten i tilstrekkelig grad. Gjennom de siste års budsjettreduksjoner har vi klart å ta ned driftsutgiftene til et nivå som er i samsvar med kommunens økonomi. Samtidig har vi klart å levere gode tjenester på de fleste områdene. Det har vært noen krevende år der vi gjennom god budsjettdisiplin stort sett har levert i tråd med budsjettene. Det er fremdeles utfordringer med å få på plass alle tiltakene rådmannen mener er nødvendige, men det er i budsjettforslaget funnet rom til både volumøkninger og en del nye tiltak. Økte investeringer binder opp driftsbudsjettet gjennom betaling av renter og avdrag i stadig større grad. En fortsatt meget lav rente og bevisst forskyvning av investeringsprosjekter reduserer kapitalkostnadene noe. Samtidig kreves det en streng budsjettdisiplin og -prioritering innenfor de enkelte områdene for å kunne levere et budsjettforslag i balanse. et for 2014 har en total driftsramme som reelt sett ligger i overkant av 5 % over 2013-nivået. Fra 2014 skal momskompensasjonen fra investering føres direkte i investeringsregnskapet, og brukes i sin helhet til finansiering av investeringene. Det betyr en endring i forhold til tidligere år mht. hvordan netto driftsresultat fremkommer. I vedtatt budsjett er netto driftsresultat på -0,17 %. Netto driftsresultat burde ha vært 3,0 % for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi gjennom å sette av midler på fond og overføre driftsmidler til finansiering av investeringer. Hvis momskompensasjonen fra investering hadde blitt budsjettert på samme måte som i 2013, ville netto driftsresultat vært 3,26 %. Fortsatt fokus på målrettet strategisk omstillingsarbeid Jobben med å styrke Rennesøys økonomiske handlingsrom over tid er på ingen måte gjort. Utsiktene for de nærmeste årene viser at situasjonen fortsatt vil være krevende. Kommunens gjeldsbyrde er meget høy, og det må planlegges for å kunne håndtere et økt rentenivå. Befolkningsveksten representerer et kontinuerlig press mot tjenestetilbudet. Alt dette setter store krav til administrasjon og folkevalgte om ansvarlig prioritering og økonomistyring som er bærekraftig over tid. I 2013 ble det satt av konkrete midler til målrettet strategisk omstillingsarbeid, noe som er videreført i budsjettet for Det meste av endringsarbeidet i Rennesøy de siste fem årene har vært knyttet til nødvendig arbeid med å tilpasse driften til strammere økonomiske rammer. Det har tatt tid og ressurser å gjennomføre strategiske omstillingsgrep med varig effekt. Fortsatt har vi hovedfokus på her-og-nåoppgavene og gir de mer langsiktige utfordringene mindre oppmerksomhet. Blikket må heves og vi må se fremover; Hvordan forvalter vi kommunens menneskelige, organisatoriske, tekniske og økonomiske kapital i dag, og hvilke strategiske grep må til for å gi oss handlingsrom og bærekraft over tid? Hva er kloke investeringsgrep for fremtiden? Hvordan kan tidlig innsats i dag gi reduserte kostnader lenger fremme mot 2020? Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 3

4 Det har vært store utskiftinger i kommunens øverste administrative ledelse. I løpet av høsten 2013 var ny rådmann og tre nye kommunalsjefer på plass. For ny ledelse og for hele organisasjonen vil det være viktig å opprettholde og fornye fokus på omstilling, planlegging og kontroll som kan være med på å sikre en bærekraftig balanse mellom inntekter og utgifter. Det er lite framtidsrettet å fortsette å gjøre det meste slik vi alltid har gjort det før. En organisasjon som ønsker å være i forkant, må ha evne, vilje og mot til å lære, tenke nytt og handle alternativt. Prioriterte strategiske tiltak Rådmannen har i budsjettarbeidet hatt fokus på noen prioriterte strategiske tiltak, ref. rammesak for 2014 (KO-sak 43/13). A. Tidlig innsats Rådmannen har de siste årene løftet fram tidlig innsats som et prioritert satsingsområde i Rennesøy kommune. Forebygging, tidlig oppdaging og avhjelping skal være en gjennomgående ambisjon i all kommunal planlegging og praksis, på alle fag- og samfunnsområde. Ambisjonen er en enda mer målrettet og spisset tidlig innsats i årene framover, med utgangspunkt i kommunens grunnlagsdokument «Tidleg innsats den grøne tråden». Rådmannen har i kommunedelplan for helse og velferd foreslått at kommunen skal utarbeide en egen strategisk handlingsplan for tidlig innsats 0-18 år. Kommunens satsing på tidlig innsats for barn og unge skal skje ut fra følgende tre hovedambisjoner: 1. Et tankesett: Alle ansatte som arbeider med barn og unge, skal være opptatt av og ha fokus på tidlig oppdaging, forebygging og intervensjon. 2. En arbeidsstrategi: På alle arenaer der vi arbeider med barn og unge, skal vi ha mål for tidlig innsats og faglige/tverrfaglige strategier for hvordan vi kan oppnå målene. 3. Konkrete verktøy/tiltak: I arbeid med tidlig innsats skal vi bruke konkrete verktøy og iverksette tiltak som ifølge forskning og erfaring har positiv effekt. Rådmannen forutsetter at vi i det videre arbeidet tar utgangspunkt i eksisterende strukturer, system og arbeidsformer innenfor helsestasjon, barnehage, skole, skolehelsetjeneste, PPT, barnevern, fritidssektor og koordineringstiltak via SLT. Kommunen skal i sitt løpende og strategiske arbeid bygge videre på mye av den etablerte praksisen vi allerede har når det gjelder forebygging, oppdaging og avhjelping. Eksempel på slike satsinger er programmet «Være sammen» i barnehagene, prosjektet SOL i barnehager/skoler, styrking av skolehelsetjenesten og satsingen på Ny Giv overgangsprosjektet. Sammen med Finnøy kommune har Rennesøy i 2013 gjennomført et forprosjekt med fokus på tidlig innsats for barn og ungdom, med økonomisk støtte fra Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFF Vest). Gjennom forprosjektet har vi identifisert utfordringer og utviklingsområder og forsterket vårt tverrfaglige fundament for videre arbeid på feltet. Som konsekvens av dette ønsker rådmannen fra 2014 å prioritere spesielt tiltak for de yngste aldergruppene, herunder foreldre. Rennesøy og Finnøy har fra 2014 søkt RFF Vest om forskningsmidler til å gå videre fra forprosjektet til et 3-årig tverrfaglig hovedprosjekt med konkrete mål/tiltak for aldersgruppen 1-7 år. Prosjektet forutsetter at vi trekker med og tar i bruk kommunens brede tverrfaglige kompetanse og kapasitet fra helsestasjon, barnehage, skole, skolehelsetjeneste, barnevern, kommunepsykolog, SLT-koordinator og PPT. Uavhengig av ev. forskningsstøtte foreslår rådmannen innen budsjettets rammer i 2014 å prioritere oppstart av arbeid med tre konkrete satsingstiltak for aldersgruppen 1-7 år. Tiltakene utgjør kjernen i nevnte søknad til RFF Vest: Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 4

5 Etablering av digital foreldreportal som informasjons- og kunnskapsbase for alle småbarnsforeldre i kommunen. Utvikling av innholdet vil måtte skje gradvis. I første fase skal foreldre til barn i aldersgruppa 1-7 år ha prioritet. Planlegging og oppstart av et kompetansetilbud til alle småbarnsforeldre. Tilbudet skal startes opp i Fra 2015 skal det satses på to kvelder i halvåret, med tema som foreldre opplever som relevante og aktuelle. Oppstart av forsøk med et fast strukturert opplegg med ressursteam i minst 2-3 av barnehagene. Ressursteamene, som skal ha to faste møter pr halvår, skal diskutere status i barnehagen, fange opp konkrete utfordringer på systemnivå og bli enige om tiltak/satsinger fram til neste møte. I tillegg til ledelsen i barnehagen skal helse (helsesøster/lege), barnevern, 1.klassetrinn i barneskolen, kommunepsykolog, PPT og SLT-koordinator være representert i ressursteamene. Det tverrfaglige perspektivet skal fortsatt være sentralt i satsingen på tidlig innsats. Det ble i 2012 etablert en tverrfaglig gruppe med et spesielt ansvar for å koordinere og drive fram dette arbeidet. Rådmannen vil evaluere erfaringene og vurdere ev. ytterligere organisatoriske grep med sikte på å styrke det tverrfaglige perspektivet forankre tenkning og praksis rundt tidlig innsats i alle deler av organisasjonen. Kommunepsykologen skal få en enda mer sentral faglig rolle på feltet. B. Forebyggende folkehelseperspektiv Et forebyggende folkehelseperspektiv er en av hovedledetrådene i høringsutkastet til ny kommunedelplan for Helse og velferd. Det er lagt inn midler til oppfølging av foreslåtte tiltak i kommunedelplanen knyttet til folkehelsekoordinator, hverdagsrehabilitering og etablering av frisklivssentral. Ansvar for folkehelse, tidlig innsats og forebygging er et kommunalt fellesanliggende som må følges opp på tvers av tjenesteområder. Helse og velferd vil ta sin viktige del av ansvaret knyttet til drift og koordinering av disse oppgavene. Innenfor samhandlingsreformprosjektet har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som ser på forebyggings- og folkehelsetiltak som kan være felles for Finnøy og Rennesøy. C. IKT-satsing Samarbeidet med Stavanger kommune på IKT-området har som formål å bidra til fornyingstiltak som på ulike måter vil gi grunnlag for en vesentlig kvalitetsutvikling av tjenestene, samt bedre ressursutnytting og økonomistyring i begge kommunene. Rennesøy har gjennom samarbeidet så langt styrket sitt utgangspunkt både når det gjelder IKT-kapasitet og kompetanse med tanke på mer optimal ressurs- og tjenesteutvikling. Rådmannen mener at det interkommunale samarbeidet har resultert i mer optimale tekniske løsninger, mer fokus på effektiv bruk av verktøyene og mer effektiv tjenesteproduksjon. Rådmannen er opptatt av at IKT-samarbeidsavtalen skal representere en offensiv, systematisk og konkret satsing på IKT i Rennesøy kommune. Vi er likevel fortsatt kun i starten på en viktig prosess. For å oppnå stadig bedre effekt er det avgjørende at vi opprettholder trykket og viderefører den strategiske satsingen. I en situasjon der vi er tvunget til å snu på alle steiner for å kunne få til mer for mindre, må vi bl.a. gjøre alt vi kan for å dra optimal nytte av vårt teknologiske handlingsrom. Rennesøy kommune skal, som Stavanger kommune, ha følgende hovedmål for vår IKT satsing: IKT skal bidra til åpenhet og dialog Satse på økt bruk av hjemmesiden og sosiale medier som informasjonskanal mot innbyggerne, herunder å utvikle løsninger for innbyggerdialog. Intranett og kommunikasjonsløsninger innenfor oppgradert system tas i bruk for informasjonsutveksling internt i organisasjonen. Informasjonssikkerhet skal ha høyt fokus. Innbyggere og ansatte skal være trygge på at taushetsbelagt informasjon og annen informasjon som er unntatt offentligheten, ikke spres til uvedkommende. Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 5

6 IKT skal bidra til effektivitet Rådmannen prioriterer oppgradering og innføring av nye fagsystemer, samt å få på plass integrasjoner mellom systemer som medfører effektivisering, forenkling av arbeidsoperasjoner og frigjøring av arbeidsressurser til mer direkte tjenesteproduksjon. IKT skal bidra til håndtering av sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftutfordringer Rådmannen vil prioritere tiltak som avlaster og bedrer bruk av menneskelige ressurser. Det vil bl.a. tas i bruk ipader til alle politikere i kommunestyret. D. Hanasand næringsområde og sentrumsutvikling Vikevåg Det er lagt til rette for videreutvikling og planlegging med sikte på å få utarbeidet en samlet plan for fremtidig bruk av Hanasand næringsområde og kommunesenteret Vikevåg. I budsjettet er det satt av midler til disse planoppgavene for å holde oppe trykket og sikre god fremdrift i forhold til vedtatte ambisjoner og mål. E. Opprettholdelse av rådgiverkapasitet og -kompetanse I tillegg til prioriterte tiltak fra rammesaken har rådmannen valgt å opprettholde den rådgiverkapasitet og kompetanse som kommunen pr i dag har innenfor Oppvekst og læring og Helse og velferd. Disse to største tjenesteområdene opplever et kontinuerlig økende press. Utfordringene er krevende både i enhetene og på kommunenivå. Årsakene er mange og sammensatte: Økt arbeidspress som følge av stor folketilvekst. Økte forventninger knyttet til nye nasjonale reformer, utviklingsprosjekter, flere krav til lokal planlegging, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling etc. (eks.: oppfølging av Samhandlingsreformen, nye krav til kommunen i nytt helselovverk, krav om mer systematisk oppfølging av nasjonale prøver og årlige tilstandsrapporter, kvalitetssatsinger som SOL, Være sammen og Ny Giv etc.) Tid- og ressurskrevende utbyggingsvirksomhet. Også de nærmeste årene skal kommunen gjennomføre nye barnehage- og skoleutbyggingsprosjekter, med krav til faglig planlegging og oppfølging. Utbygging/nyorganisering av Vikevåg skole vil i tillegg til bygningsmessig kapasitet og kompetanse representere betydelige utfordringer mht. organisasjons- og kulturbygging. Rådmannen har i lys av disse utfordringene vært svært opptatt av å unngå kutt i kommunens rådgiverkapasitet og kompetanse i Oppvekst og læring og Helse og velferd. Det er funnet rom for å videreføre den rådgiverressursen vi har hatt på midlertidig basis innenfor Oppvekst og læring i 2013 og gjøre denne fast. Rådgiverstillingen innenfor Helse og velferd som har vært prosjektfinansiert er lagt inn som fast. Rådmannen mener at en slik prioritering er nødvendig for å sikre en forsvarlig faglig og forvaltningsmessig oppfølging, samt styrke samordnings- og støttetjenestene innen tjenesteområdene. En viktig del av begrunnelsen er å bidra til å avlaste enhetslederne for tidkrevende administrative oppgaver og dermed gi rom for å frigjøre mer tid til faglig og personalmessig ledelse ute i organisasjonen. Kritisk gjennomgang av investeringsprogrammet Vedtatt økonomiplan forutsetter gjennomføring av et meget ambisiøst investeringsprogram, i tråd med politiske prioriteringer. Investeringsnivået de siste årene har vært høyt. I økonomiplanen for perioden er det lagt inn totalt 205 mill. kroner til investeringer, i hovedsak lånefinansiert. Etter låneopptak i 2013 vil Rennesøy kommune ha en samlet brutto lånegjeld på 421 millioner kroner, som tilsvarer ca kroner per innbygger. Forutsatt realisering av alle planlagte prosjekter i planperioden vil kommunens samlede lånegjeld ved utgangen av 2017 dermed beløpe seg til rundt 500 mill. kroner. Rådmannen presiserer at alle innlagte investeringer er viktige og nødvendige å gjennomføre over tid. Kommunens økonomiske muskler gir imidlertid de aller nærmeste årene begrensede muligheter til å håndtere ytterligere store løft på toppen av de investeringer som alt er foretatt. Lav rente har de siste årene bidratt til å gjøre den økonomiske situasjonen lettere. Selv om renteutsiktene på kort sikt synes Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 6

7 relativt optimistiske, er det imidlertid helt nødvendig å planlegge for stigende rente lenger framme i økonomiplanperioden. Det vil forsterke alvoret i situasjonen. Selv med et budsjettert rentenivå 2,40 % på flytende rente, vil Rennesøy kommune i 2014 bruke hele 29,7 mill. kroner til å betjene lånegjelden. Dette utgjør 8,9 % av brutto driftsinntekter. Under forutsetning av en renteutvikling i tråd med de prognosene rådmannen har lagt til grunn utover i økonomiplanperioden, vil den totale rente- og avdragsbelastningen øke til 34,9 mill. kroner i 2015, 40,3 mill. kroner i 2016 og 44,3 mill. kroner i Uavhengig av rentenivå og rentekompensasjonsordninger vil avdrag på kommunens lån utgjøre en uforholdsmessig stor andel av de samlede driftsutgiftene. Gjeldsgraden (brutto lånegjeld minus innlån til utlån i prosent av brutto driftsinntekter utgjør 124,9 % i 2014, en økning fra 2013-budsjettet (120,9 %) og regnskapet for 2012 (115,3 %). Gjeld Status pr. okt. 13 Status pr Husbanken 45,6 mill. 46,9 mill. Kommunalbanken # 233,7 mill. 240,7 mill. KLP Kommunekreditt 120,4 mill. 122,5 mill. IVAR 0,2 mill. 0,2 mill. Sum brutto lånegjeld 400,0 mill. 410,4 mill. Hvorav innlån til utlån 42,0 mill. 42,9 mill. Sum netto lånegjeld 358,0 mill. 367,5 mill. Nye lån i 2013 Nye lån i 2014* Nye lån i 2015* Nye lån i 2016* Nye lån i 2017* # inkl. Hodne-lånet * + ev. nye startlån 30,6 mill. 54,5 mill. 50,1 mill. 34,3 mill. 34,6 mill. Gebyr Rådmannen foreslår følgende endringer: Eiendomsskattetaksten på verk og bruk, inkludert oppdrettsanlegg, opprettholdes på 7 av takstgrunnlaget Gebyr for avløp abonnementsgebyr og forbruksgebyr øker med 10,6 %, slambehandlingsavgiften og slamtømming reduseres med 13,5 % Gebyr for vann ingen endringer Tilknytningsavgift for vann økes med 19,0 % til kr Tilknytningsavgift for avløp økes med 14,3 % til kr Gebyr for renovasjon omlegging av renovasjonsforskrift medfører en oppsplitting av gebyret i et fastledd og et variabelt ledd etter størrelse på beholder. I gjennomsnitt reduseres gebyrene med 9,1 % Gebyr for feiing/branntilsyn økes med 5,2 % Elevkontingent kulturskole økes med kr 100 Øvrige salgs- og leieinntekter økes i tråd med kommunal deflator 3,0 % Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 7

8 Interkommunalt samarbeid Rennesøy kommune har de siste årene valgt å inngå i strategiske samarbeidsallianser med andre kommuner med sikte på å løse oppgaver på en bedre og mer effektiv måte enn hva vi kan gjøre alene. Rådmannen nevner som eksempel på slike samarbeidsallianser: PPT-samarbeid gjennom Randaberg interkommunale PPT. Samarbeid om vann, avløp og renovasjon med IVAR IKS. IKT-samarbeid basert på samarbeidsavtale mellom Rennesøy og Stavanger. Interkommunalt barnehagesamarbeid gjennom nettverket Midt 2 (Ryfylke), med hovedfokus på kompetanseutvikling og implementering av programmet «Være sammen». Legevaktsamarbeid i Ryfylke. Interkommunalt samarbeid om næringsutvikling gjennom samarbeidsinstanser som Greater Stavanger og Ryfylke Næringshage. Samarbeidsprosjekt mellom Rennesøy og Finnøy som ledd i KRD s nasjonale prosjekt «Saman om ein betre kommune», herunder forprosjektet «Tidleg innsats den grøne tråden». Bilateralt samarbeid mellom Rennesøy og Finnøy om oppgaver/stillingsressurs innen fagområdene barnevern, SLT og kommunepsykologtjenester. Prosjektsamarbeid med Finnøy om oppgaver i forbindelse med oppfølging av Samhandlingsreformen. Utredningsprosjekt mellom Finnøy, Randaberg og Rennesøy vedr. ev. framtidig vertskommunesamarbeid innen barnevern. Etter rådmannens vurdering er ulike former for interkommunalt samarbeid ikke bare ønskelig, men helt nødvendig for at en kommune av Rennesøys størrelse skal kunne løse sine oppgaver på en faglig og økonomisk forsvarlig måte. Knapphet på kompetanse og stramme budsjettrammer gjør mindre kommuner sårbare, spesielt innenfor fagområder med få tilsatte. Interkommunalt samarbeid gir muligheter til å styrke samarbeidskommunenes totale kompetanse og gjennomføringskraft, øke effektiviteten og oppnå bedre kvalitet på tjenestene. Erfaringer forteller samtidig at synergigevinstene ikke kommer automatisk, og at samarbeid på tvers av kommuner og forskjellige kulturer er krevende. Regjeringen har varslet at den vil prioritere arbeidet med en framtidig kommunereform. I første runde skal kommunenes oppgaver og ansvar gjennomgås. Uavhengig av en politisk spenningsfylt diskusjon om ev. fremtidige kommunesammenslåinger, mener rådmannen at man i årene fremover må ha økt fokus på hvordan kommunale utfordringer skal løses til beste for innbyggerne, ikke minst hvordan det kan sikres tilstrekkelig kompetanse for å tilby tjenester med god kvalitet. Rådmannen tilrår at Rennesøy viderefører sin brede satsing på samarbeid over kommunegrenser som er fulgt de siste årene. Samtidig vil det være nødvendig å se fremover og vurdere fremtidige modeller og løsninger. En rekke forhold og forutsetninger må belyses når man vurderer slike spørsmål. Etter rådmannens vurdering bør Rennesøy kommune, i lys av samarbeidserfaringer over tid og den aktuelle politiske situasjonen, innta en proaktiv rolle i møte med disse utfordringene. Rådmannen tilrår derfor at kommunestyret tidlig i 2014 legger opp til en grundig gjennomgang og drøfting av kommunens fremtidsstrategi vedrørende samarbeid med andre kommuner. Veien videre Det er etter rådmannens vurdering grunn til å forvente god inntektsvekst i Rennesøy gjennom hele økonomiplanperioden, både i form av mer skatt og høyere rammetilskudd fra staten. Effekten av tidsetterslep i kommuneinntektssystemet vil imidlertid fortsatt medføre et gap mellom utgifter og inntekter i flere år framover. Kommunen kan derfor ikke forvente tilstrekkelig dekning for de høye vekstkostnadene til utbygging av infrastruktur i det omfang som behovet tilsier for å ta hånd om lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte. I lys av denne situasjonen vil det etter rådmannens vurdering ikke være ansvarlig å legge opp til høyere rammer for investeringer og drift enn det som framgår av økonomiplanen Rådmannen mener at strikken er strukket så langt som det pr i dag er forsvarlig, og at Rennesøy kommune må Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 8

9 tilpasse virksomheten i dag og planlegge for de neste årene med dette som grunnlag. Hovedutfordringen er å omstille og effektivisere slik at knappe ressurser disponeres og prioriteres på en måte som er fremtidsrettet og bærekraftig. I et slikt perspektiv må fortsatt tidlig innsats og forebygging være en grønn tråd gjennom alle deler av kommunens virksomhet. Rådmannen har tatt til etterretning at kommunestyret foreløpig ikke ønsker å ta i bruk de mulighetene en innføring av eiendomsskatt i hele kommunen gir. Her ligger et inntektspotensial som kommunen ikke utnytter fullt ut. Innføring av en ordning med eiendomsskatt i hele kommunen, på linje med de fleste av nabokommunene til Rennesøy, ville gi kommunen betydelig sterkere muskler i møte med tunge løft og press på tjenestetilbudet til en raskt økende befolkning. I lys av den økonomiske situasjonen som har preget Rennesøy i flere år, må rådmannen påpeke at et krevende arbeid med økonomiplan, og ikke minst oppfølging av denne i krevende hverdager, forutsetter stor innsats fra alle deler av organisasjonen. Rådmannen ønsker å berømme og rette en stor takk til de mange medarbeiderne som har vært og er involvert og bidrar til den store innsatsen som ligger bak både utarbeiding av styringsdokumentene og den store og viktige virksomheten fra dag til dag i Rennesøy kommune. Vikevåg, 20. januar 2014 Birger Clementsen rådmann Anne-Line Aarland økonomisjef Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 9

10 ØKONOMISKE OVERSIKTER Tabell 1. forutsetninger inntekter i bevilgningsbudsjettet Regnskap 2012 Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekt Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner o.a Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekn. av tidl. års regn.m.merforbruk Til ubundne avsetning Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetning Bruk av bundne avsetninger, premieavvik Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Sum fordelt til drift Tabell 2. Midler til fordeling drift #. Fra tabell Regnskap 2012 Fellestjenester Oppvekst og læring Helse og velferd Kultur og samfunn Prosjekt utbygging Finans Fordelt til drift # ekskl. avdelingenes avsetninger og bruk av fond, og integreringstilskudd for flyktninger, som inngår i tabell 1, men inkl. medfinansiering samhandlingsreformen under Helse og velferd. Lønns- og pensjonsreserven, avtalefestet pensjon og husleie omsorgsboliger er fra 2013 budsjettert på andre ansvar enn i 2012 og tidligere. 1) Fra 2014 skal momskompensasjonen fra investering føres direkte i investeringsregnskapet, og brukes i sin helhet til finansiering av investeringene. I 2013 og tidligere føres refusjonen først i driftsregnskapet, og blir deretter overført til investeringsregnskapet. Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 10

11 Tabell 3. forutsetninger investeringsbudsjett Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Dekning av tidligere års udekket investeringer Årets finansieringsbehov Finansiert slik; Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 4. Til investeringer i anleggsmidler Fra tabell Regnskap 2012 Til investeringer i anleggsmidler (fra tabell 3) Fellestjenester Oppvekst og læring Helse og velferd Kultur og samfunn Prosjekt utbygging Sum fordelt ) Fra 2014 skal momskompensasjonen fra investering føres direkte i investeringsregnskapet, og brukes i sin helhet til finansiering av investeringene. I 2013 og tidligere føres refusjonen først i driftsregnskapet, og blir deretter overført til investeringsregnskapet. Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 11

12 Nedenfor følger en oversikt over nye driftstiltak, særlige prioriteringer og investeringstiltak som ligger inne i budsjettet for Tiltakene begrunnes nærmere i de respektive tjenesteområdenes budsjettkapitler. Tabell 5. Nye driftstiltak og særlige prioriteringer lagt inn i økonomiplanperioden (tall oppgitt ekskl. mva) Økning arbeidsgiverkontroll Tidlig innsats (TI) tiltak Økninger forsikringer Drift EHF (elektronisk handelsformat) Ryfylke Næringshage, partnerskapsavtale Konsulenttjenester Fjøløy fort IKT systemansvar IKT utstyr IKT nye lokasjoner/brukere Teleslynge ifm. politiske møter Rådgiver Oppvekst og læring (50 %) Økning avdelinger i barnehagene Økning kjøp barnehageplasser i andre kommuner Økning IKT ressurs skolene (30 %) Økning antall klasser Økning kjøp elevplasser i andre kommuner Videreføring prosjektet «Ung mat» Vikar ungdomsskolesatsing Oppussing kjøkken Mosterøy skole Inventar klasserom Mosterøy skole Rådgiver Helse og velferd Tiltak kommunedelplan Helse og velferd (samhandlingstiltak) Leasing buss Notus systemansvar % styrking palliasjon Økning gjestepasienter i andre kommuner Styrking helsestasjon (50 % prosjektstilling) Styrking barnefysio (netto) Kjøp av ergoterapitjenester Styrking NAV 60 % stilling Økning barnevernsvakten Sentrumsutvikling Vikevåg konsulenttjenester Utvikling Hanasand konsulenttjenester Satsing reiseliv IKT-utstyr landbruk Registrering og kontroll naturtyper Handlingsplan kunstner S.M. Håvarstein Rideanlegg, kommunal andel Østhusvik grendahus Motorsportanlegg, kommunal andel Økning avtale med kulturhuset Arrangør av Rennesøy-dagen Grunnlovsjubileum Rennesøy fartøyhistorie, kjøp av bøker Økning kommunalteknisk vakt Økning vedlikehold ferister og inngjerding av vei Konsulenttjenester vei Økning vei- og gatelys Økning energi Økning renhold bemanning Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 12

13 Økning renhold forbruksmateriell Økning service- og driftsavtaler, vedlikehold Økning generelt vedlikehold Offentlig kontroll lekeplasser Drift/vedlikehold Fjøløy Rehabilitering av taktekke på MC-bygget (sjøhus) Økning vedlikehold parker, bad og friluftsliv Asfaltering kommunalt veinett Revidering hovedplan vann Revidering hovedplan avløp Hageavfall miljøstasjon Ferdigstillelse utbyggingsprosjekter/digitale kart ROS-analyse (ifm. beredskapsplan) Sum nye driftstiltak Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 13

14 Tabell 6. Nye investeringer lagt inn i økonomiplanperioden; (tall oppgitt ekskl. mva) Tidligere år Nytt sak/arkiv system IKT oppgraderinger Bistand innføring av Elektronisk handelsformat EHF Fjøløy fort diverse prosjekt Elev-pc er Kadlaneset aktivitetsflate Kunstgressbane Vikevåg/Mosterøy GS-vei Askje (Kirkeveien) til Askjevågen GS-vei bomstasjon til Nygårdsvika GS-vei Gangenesveien GS-vei Bru kai til byggefelt GS-vei Kulturhuset-Sjukeheimen Trafikksikkerhetstiltak Strakstiltak Vikevåg skole Veibelysning Oppgradering lekeplasser Mosterøy gamle skole renovering av fasader Universell utforming av Askje kirke Nærmiljøanlegg Vikevåg Realisering av plan Vikevåg Etablering av tømmestasjon camp./bobil Opp. parkeringsplass ved Solbakken Snuplass for buss Galta Diverse vannprosjekter Diverse avløpsprosjekter Diverse renovasjonsprosjekter Kommunehuset, planlegging av tak, fasader, ventilasjon og uteanlegg Vågentunet nye kontorlokaler Bru barnehage renovering Off. parkeringsanlegg/park Vikevåg Skorpefjell barnehage 2. byggetrinn Utbygging Vikevåg skole Innredning kontorlokaler Helsesenter Kjøp av nye off. areal Parkeringsplass Askje kirke Utvidelse Askje kirkegård Utvidelse Sørbø kirkegård Utvidelse Østhusvik kirkegård Sum investeringer Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 14

15 Tabell 7. Utvikling i rammetilskudd og skatt (tall oppgitt i tusen) Rammetilskudd Skatteinngang Eiendomsskatt Sum ramme og skatt Tallene ovenfor er regnskapstall for perioden , og budsjettall for Fra 2011 er de tidligere øremerkede statstilskuddene til barnehagesektoren innlemmet i rammetilskuddet. forutsetninger; økning i frie inntekter (realvekst) for kommunesektoren i perioden : +1,4 % prognose for nominell skattevekst på landsbasis i 2014: 3,3 % prognose for nominell skattevekst for kommunen i 2014: 6,3 % (kommunalt skattøre for personlige skattytere er redusert fra 11,6 øre i 2013 til 11,3 øre i 2014) kommunal deflator for 2014: +3,1 % ordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen lagt inn på samme nivå i hele økonomiplanperioden: kr 1,3 millioner eiendomsskatt verk og bruk, inkl. oppdrettsanlegg: 7 av takstgrunnlaget befolkningsvekst: 3,0 % i hele økonomiplanperioden budsjettrente: 2,40 % på lån med flytende rente i 2014, 2,80 % i 2015, 3,25 % i 2016 og 3,75 % Tabell 8. Oversikt over utgifts- og inntektsarter 2013 budsjett 2014 budsjett Lønn, sosiale utgifter Varer/tjenester til egenproduksjon Tjenester som erst. komm. egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter Fordelte inntekter Sum driftsinntekter ) Fra 2014 skal momskompensasjonen fra investering føres direkte i investeringsregnskapet, og brukes i sin helhet til finansiering av investeringene. I 2013 og tidligere føres refusjonen først i driftsregnskapet, og blir deretter overført til investeringsregnskapet. Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 15

16 Driftsomsetningen fordelt på utgiftsarter 2013 og ,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Lønn, sosiale utgifter Varer/tjenester til egenproduksjon Tjenester som erst. egenprod. Overføringsutgifter Finansutgifter Fordelte utgifter Driftsomsetningen fordelt på inntektsarter 2013 og ,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter Fordelte inntekter Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 16

17 Tabell 9. Netto driftsramme pr. tjenesteområde Endring i % Fellestjenester ,2 % Oppvekst og læring ,3 % Helse og velferd ,7 % Kultur og samfunn ,4 % Prosjekt utbygging ,1 % Finans ,2 % Sum Tabellen ovenfor viser netto driftsramme pr. tjenesteområde, inkludert avdelingenes bruk av fond, avsetning til fond og integreringstilskudd for flyktninger. Endringer fra år til år kan bl.a. forklares av volumendringer, endringer i inntektsgrunnlaget, engangstiltak som kun ligger inne i et budsjettår og nye driftstiltak. Endring netto driftsramme i prosent 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Fellestjenester Oppvekst og læring Helse og velferd Kultur og samfunn Prosjekt/utbygging Finans Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 17

18 Netto driftsramme 2013 fordelt på tjenesteområdene Kultur og samfunn; 13% Prosjekt/utbygging; 0% Fellestjenester; 11% Helse og velferd; 29% Oppvekst og læring; 47% Netto driftsramme 2014 fordelt på tjenesteområdene Kultur og samfunn; 14% Prosjekt/utbygging; 0% Fellestjenester; 13% Helse og velferd; 28% Oppvekst og læring; 45% Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 18

19 Tabell 10. Økonomisk oversikt drift Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatt avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt. 1-0,17 % 0,11 % 0,05 % 0,05 % 3,31 % 2,03 % Bruk av tidl.års regnsk.mess. mindreforb. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Dekn. av tidl.års regnsk.mess.merforbr Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmess. merforbr(+)./mindrefor.(-) Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 19

20 Tabell 11. Økonomisk oversikt investeringer Regnskap 2012 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. Tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erst. komm. tj.pro Overføringer Renteutgifter, provisjoner, andre fin.utg. Fordelte utgifter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket investering Avs. til ubundne investeringsfond Avs. til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra driftsbudsjettet Disponering av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / udisponert Kommentar tabell 10 og tabell 11: 1) Fra 2014 skal momskompensasjonen fra investering føres direkte i investeringsregnskapet, og brukes i sin helhet til finansiering av investeringene. I 2013 og tidligere føres refusjonen først i driftsregnskapet, og blir deretter overført til investeringsregnskapet. Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 20

21 Tabell 12. Anskaffelse og anvendelse av midler avsetninger og bruk av avsetninger ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Regnskap 2012 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstrans Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstrans Sum anvendelse av midler Anskaffelse - Anvendelse av midler AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Regnskap 2012 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetninger senere år Netto avsetninger Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 21

22 Tabell 13. Fondsoversikt pr Tap på etableringslån Boliger med bistand Testamentarisk gave Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter Statstilskudd kurs Overvektige barn og unge Års-stedet Statstilskudd Kulturvern (Smia) IA kultur Statstilskudd Vilttiltak Skjønnsmidler IKT Kommunalt Viltfond Korps i ny drakt Tilskudd Kulturvern (Fornminne) Statstilskudd styrket barnehagetilbud Ungdommens kulturmønstring (UKM) KM barnehagene Turløyper Etableringstilskudd Førsvoll RUP prosjekt Kompetansemidler Helse og velferd UKM turneen Tilpasning bolighus Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) HMS endringsprosesser Prestvågen BPA DKS-kultur Kommunedelplan Helse og velferd Prosjekttilskudd Frivillig Rogaland Barnevern Prosjekttilskudd lavterskeltilbud trim Gjeldsrådgiver Kulturhaust Ryfylkefondet Verdensdagen psykisk helse Gave (SR-Bank) Psykisk helse Gave Frivilligsentralen Tilskudd rus Selvkostfond renovasjon Gavefond Rennesøy Bo og Rehab. senter Sum bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Kommunale trafikksikkerhetstiltak Sum ubundne investeringsfond Investeringstilskudd Østhusvik barnehage Tilskudd gang og sykkelsti Vaula/Askje Ekstraordinære avdrag boliger med bistand Omklassifisering til kommunal vei Sum bundne investeringsfond Disposisjonsfond Asplan Viak - konsulenttjenester Næringsfond Ungdommens dag Finanskostnadsfond (Rennesøy skole) Prestvågen Kommuneplanmidler Sum disposisjonsfond Sum fond pr Akkumulerte underskudd innenfor VA-sektoren er midlertidig finansiert ved bruk av disposisjonsfondet, og utgjorde pr kr for vann og kr for avløp. Beløpene vil bli tilbakeført til disposisjonsfondet gjennom høyere gebyrinntekter. Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 22

23 KOSTRA NØKKELTALL 2012 I denne delen presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 428 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 62 små kommuner med middels bundne kostnader og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. Rennesøy bruker forholdsvis mye lønn på barnehage, og lite på pleie og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen. Lønnsutgifter 2012 i % av totale lønnsutgifter Rennesøy 2011 Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger Gruppe 2 Gjennomsnitt Rogaland Gjennomsnitt hele landet unntatt Oslo Lønn, adm, styring, fellesutgifter 7,6 7,3 6,5 9,4 7,2 6,6 8,4 6,4 7,0 herav lønn styring og kontrollvirksomhet 1,2 1,1 0,7 1,0 0,9 0,7 1,2 0,7 0,7 herav lønn administrasjon 6,4 6,2 5,8 8,4 6,3 5,8 7,2 5,7 6,3 Lønn, barnehage 24,4 25,2 14,8 13,3 16,9 17,2 11,0 12,9 10,2 Lønn, grunnskoleopplæring 27,0 26,8 31,7 28,4 34,1 29,3 25,6 29,8 27,4 Lønn, helse og omsorg 30,9 31,1 34,6 39,7 28,8 35,8 44,0 38,0 41,9 Lønn, sosialtjenesten 2,1 2,3 2,9 0,7 3,5 4,7 2,3 3,4 3,4 Lønn, barnevern 1,9 1,6 3,4 3,8 2,0 4,4 2,0 3,1 2,9 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall 0,1 0,1 1,6 0,0 1,6 0,6 1,3 0,8 1,2 Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø 2,2 2,2 1,8 1,7 2,3 2,1 1,8 1,9 1,7 Lønn, kultur 2,8 2,8 3,2 1,6 2,5 1,8 2,6 2,6 2,6 Lønn, kirke , Lønn, samferdsel 0,7 0,4 0,3 0 0,6 0 0,4 0,3 0,5 Lønn, bolig 0,3 0,3 0,4 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 Lønn, næring 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 0,2 1,1 0,4 0,6 Lønn, brann og ulykkesvern , ,9 0,7 1,0 Lønn, interkommunale samarbeid ( 27- samarbeid) 0 0 0, ,5 0 0,5 Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ,2 0 0,2 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Side 23

Rennesøy kommune. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Rennesøy kommune. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 2014 Rennesøy kommune Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 10 KOSTRA NØKKELTALL 2012... 23 BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 2015 Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 8 KOSTRA NØKKELTALL 2013...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 15. desember 2011 KO-sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG MED HOVEDKOMMENTARER... 8 ØKONOMISKE OVERSIKTER...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 2016 Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2014...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012 KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2011...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013 Rennesøy kommune Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE NØKKELTALL... 22 FELLESTJENESTER...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014. Foto: Vibekes fotostudio. Rennesøy kommune. Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014. Foto: Vibekes fotostudio. Rennesøy kommune. Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014 Foto: Vibekes fotostudio Rennesøy kommune Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 16. desember 2010 KO-sak 88/10 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG MED HOVEDKOMMENTARER... 6 ØKONOMISKE OVERSIKTER...

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Rennesøy kommune. Årsmelding 2012 Rennesøy kommune Side 1

ÅRSMELDING 2012. Rennesøy kommune. Årsmelding 2012 Rennesøy kommune Side 1 ÅRSMELDING 2012 Rennesøy kommune Årsmelding 2012 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 7 ØVRIGE NØKKELTALL... 21 FELLESTJENESTER... 24 OPPVEKST OG LÆRING...

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Rennesøy kommune

ÅRSMELDING 2010. Rennesøy kommune ÅRSMELDING 2010 Rennesøy kommune Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2010 gir et bilde av en kommune i dynamisk utvikling, med god kvalitet og solide resultater både når det gjelder

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012 Tekstdel Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging

Detaljer