Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal, Rolf Bosnes, Anders H Haraldsen. Truls Eggen SAKSLISTE: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Styringgruppemøte for helsesamarbeidet i Inn-Trøndelag Administrativ styringgruppe Inn-Trøndelag 13/45 Referat fra PSG (O) 13/46 Referat fra ASG (A) 13/47 REFERAT INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID (O) 13/48 Innføring av E-handel i Inn-Trøndelagskommunene Torunn (A) 13/49 Vurdering av Inn-Trøndelag sin innkassosfunksjon Anders (D) 13/50 Oversikt over fagprogram i Inn-Trøndelagskommunene ansvar Anders (O) 13/51 Eventuelt Styremøte i Inn-Trøndelag IKT 13/4 Avviksanalyse pr september Utsatt fra møte /5 Budsjett Utsatt fra møte /8 Investeringsbudsjett IKT 13/9 IKT strategi/ Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag Vel møtt! Jacob Br. Almlid /s Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 1 av 16

2 13/45 Referat fra PSG Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob B Almlid, Anders H Haraldsen Forfall Sak Frist Ansvar Vedtatt 13/22 Referat fra møte i PSG /23 Referat fra møte i ASG /24 Referat fra arbeidsgruppen for næringsplan i Inn- Trøndelag /25 søknad til reg. næringsfond i forb. m/næringskonf /26 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan 13/27 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra utviklingspark 13/28 Prosjektet bærekraftig Tatt til orientering Tatt til orientering. Positivt med fokus på konkurransefortrinn Anbudsregler må følges Positivt med ekspertgruppe NTFK inviteres til møter ikke fast deltager Normal saksgang følges. Adm og politisk behandling Vedtak: Verrankonferansen innvilges fra Inn- Trøndelag regionale næringsfond. Saldo etter bevilgning bør ligge med som saksopplysning i aller saker Det bør etableres et system for rapportering til kommunene på aktivitet og økonomi Konferanse som sastingsområde for regionalt forskningsfond bør vurderes i forbindelse med utredning av Felles Strategisk Næringsplan Vedtak: Arbeidet md utarbeidelse av felles strategisk næringsplan innvilges fra det Regionale næringsfondet. 1. Det åpnes for at søker kan komme tilbake med søknad om ytterligere midler ved dokumenterte behov Vedtak: Forprosjekt Lensmyra Utviklingspark innvilges fra det Regionale Næringsfondet Utfordringen bør forfølges videre etter 2 spor. 1. Det søkes om midler fra Regionalt Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 2 av 16

3 velferdspolitikk 13/29 Interkommunal samhandling om vekst og attføringsbedrifter framdriftsplan. 13/30 3-partsmøte Innhold, form og presentasjon 13/31 eventuelt Ingen saker Neste møte PSG?? Forskningsfond:Kan en gjennom en konsensusbasert dialog/partnerskapsfilosofi få mobilisert de lokale velferdsaktørene på en slik møte at velferdsproduksjonen (i større grad) utføres etter BEON/LEON-prinsippet. 2. Eksisterende arbeidgruppe utreder videre: Er det mulig å endre prinsippene for fordelingen mellom offentlig og privat finansiering av velferdstjenestene? For eksempel gjennom differensierte egenbetalinger. Styret tar arbeidsgruppens innspill/arbeidsnotat til orientering hvor hovedkonklusjonen er at mulighetsstudien fortsetter med daglige ledere som arbeidsgruppe og PSG som styringsgruppe. Det forventes en sak til politisk behandling før sommeren Arbeidsgruppen forventes å ferdigstille sitt arbeid/innstilling Det legges opp til en samling med med fokus på: Konkretisering av utfordringen i tall Utfordringen sett fra o Arbeidstakerorganisasjonene o Vekstbedriftene o Personaltjenesten o Fylkesmannen Gruppearbeid 1 årsaker/ambisjoner Gruppearbeid 2 løsningsforslag. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 3 av 16

4 13/46 Referat fra ASG Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Rolf Bosnes, TV Anders H Haraldsen SP-INVEST (Referent) Truls Eggen. Snåsa kommune (observatør) Liv Inger Masdal Sak Frist Ansvar Vedtatt 13/33 Referat fra ASG /34 Referat fra PSG /35 referat fra arbeidsgruppen for Næringsplan Inn- Trøndelag 13/36 Søknad til reg. Næringsfond i forbindelse med Næringskonferanse i Verran. 13/37 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan 13/38 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra Utviklingspark Tatt til orientering Fokus og struktur for planarbeidet sammenfaller med bestilling fra ASG/PSG. Det gjøres oppmerksom at kjøp av tjenester må gjøres i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Bruken av ekspertgruppe oppfattes positivt. Næringskonferansen i Verran 2013 innvilges fra det Regionale Næringsfondet. Det anmodes om at sekretariatet innstiller i alle saker som legges fram for ASG/PSG. ASG ønsker også at sekretariatet ser på/oppdaterer vedtektene for tildelling fra fondet. Arbeidet med utarbeidelse av felles strategisk næringsplan innvilges fra det Regionale Næringsfondet. Det åpnes for at søker kan komme tilbake med søknad om ytterligere midler ved dokumenterte behov. Forprosjekt lensmyra Utviklngspark innvilges fra der Regionale Næringsfondet. 13/39 Inn- Det settes ned en interkommunal arbeidsgruppe + TV Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 4 av 16

5 Trøndelagssamarbeid på 1.linjetjenester med Anders Haraldsen som leder. Med utgangspunkt i saksframleggets muligheter utredes konkret hvilke 1.linjetjenester det er snakk om og hvorden dette kan løses på en kvalitetsmessig god måte. Arbeidsgruppen bes også vurdere lokalisering av den edelen av 1.linjetjenesten som kan samlokaliseres. Mandat og organisering legges fram for ASG i neste møte. Gruppen bør ha som mål å legge fram en innstilling medio desember Det er en premiss at at den kommunale identiteten ivaretas. 13/40 3-partsmøte Dato for møtet settes til Lokaler er booket. Møtet vil ha fokus på kommunenes ansvar og muligheter for å inkludere flere av innbyggerne i arbeidslivet. Vekst/attføringsbedriftens rolle vil også bli tema. 13/41 Status i forhold til Styringsdokumentet for INN-Trøndelag /42 Etablering av krisesenter 13/43 Status mht. IKT Inn-Trøndelag Styringsdokumenetet og vedtak ASG i sak 13/6 prioriterer jobbing med følgende samhandlingsområder i 2013: - 1f sykefravær - 2a post/arkiv - 2b sentralbord - 4c Næring (strategi/areal) - 5 arbeidsmarkedsbedrifter I tillegg skal miljørette helsevern utredes sammen med det interkommunale samarbeidet på helse Alle områdene med unntak av sykefravær jobbes det konkret med. 1.linjetjenster (post/arkiv ++) forventes å levere sak til ASG/PSG medio desember 2013 Strategisk næringsplan forventes å foreligge som høringsutkast i uke 4/14 Arbeidsmarkedsbedriftene forventes å foreligge til politisk behandling i juni/14 Miljørettet helsevern er vedtatt i PSG og forventes å ligge til politisk behandling i løpet av høsten. Sykefravær er på forberedelsesstadiet innledes muligens på 3-partskonferansen Inn-trøndelagsregionen vil opptre samlet med hensyn på en eventuell lokalisering i regionen Det oppleves en positiv utvikling på området. Samtidig som det forventes av helpdesk utvikles videre med FAQ og fjernstyring som elementer. Det legeg sopp til et styremøte /44 - Eventuelt Utviklingsveiledere i Nord-Trøndelag arbeidsgiverkommune. Inderøy Kommune anmodes om å ta tak i denne saken Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 5 av 16

6 Neste møte Verran. Det anmodes om å sette av dagen fra klokken da det i tillegg til ordinær sakliste må settes av tid til styremøter. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 6 av 16

7 13/47 REFERAT INN-TRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID REFERAT INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID Tilstede: Trygve, Astrid og Gunn Forfall: Lars og Bodil Bodil og Lars godkjente konklusjonene i møtet, så de er derfor i referatet nå skrevet som vedtak. Utgangspunkt for agenda, kopi av to møte-referater fra PSG, hvor vi er utfordret på å komme tilbake til dem på spesifikke saker. Sak 020/2013 Vi er utfordret fra ASG/PSG til å se på vedtektene til fondet. Vedtak: Vi reviderer vedtektene og sender over forslag til ASG/PSG som sak. Mål om å gjennomføre dette parallelt med arbeidet med strategisk næringsplan. Mål om at retningslinjer og vedtekter skal samordnes. (Vedtekter og retningslinjer vedlegges møtereferatet.) Sak 021/ Se sak 13/25 fra ASG, og oppfordringen som ligger der. 1. Saldo etter bevilgning legges ved som saksopplysning i aller saker. Vedtak dette innføres umiddelbart fra sekretariatet 2. Det bør etableres et system for rapportering til kommunene på aktivitet og økonomi Vedtak økonomisk status i fondet sendes ut før alle møter i fondet, og næringssjefene i hver kommune er ansvarlig for deling informasjon i sin kommune. 3. Konferanse som satsingsområde for regionalt forskingsfond bør vurderes i forbindelse med utredning av Felles Strategisk Næringsplan. Etter samtale med Anders Haraldsen i møtet, er det ikke snakk om regionalt forskingsfond, men det regionale næringsfondet. Vedtak: ASG ønsker at vi skal ta med oss en mulig satsing på konferanser inn i arbeidet med strategisk næringsplan for Inntrøndelag, dette vil bli hensyntatt hvis det er mulig i forhold til helheten i prosessen. Utover dette vil næringsmedarbeiderne ta tak i vedtektene og komme tilbake med en politisk sak til ASG og PSG, jamfør sak 1 i dette møtet. (Økonomisk status legges ved referatet) Ref. ASF Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 7 av 16

8 13/48 Innføring av E-handel i Inn-Trøndelagskommunene NOTAT Fra innkjøpsleder Birger Asphaug Til rådmennene i INVEST Innføring av ehandel Ehandelsplattform i INVEST 1. Bakgrunn Gjennom stortingsmeldingen "Det gode innkjøp" er stortinget opptatt av at alle offentlige virksomheter tar i bruk moderne og effektive bestillingsverktøy slik at man kan få kontroll på sine innkjøp. I denne sammenhengen har Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) opprettet en Ehandelsplattform (EHF). På denne plattformen kan offentlige instanser avrope/bestille sine varer fra sine rammeavtaler. I 2003/2004 deltok Steinkjer kommune gjennom DDT i et prøveprosjekt i bruk av Ehandelsplattformen. I ettertid er plattformen blitt forbedret og kommunen sine bestillere har god erfaring i bruk av elektronisk bestilling av varer. Tiden er nå blitt overmoden for å komme i gang igjen med bruk av Ehandelsplattformen. Formålet med Ehandelsplattformen er å knytte offentlige kjøpere og deres leverandører sammen i en felles og framtidsorientert infrastruktur, hvor deltakerne kan utveksle sine forretningsdokumenter elektronisk. Tjenestene skal bidra til bedre, enklere og sikrere innkjøp gjennom elektronisk kobling mellom offentlige kjøpere og deres leverandører. Ehandelsplattformen skal også stimulere leverandørmarkedet i Norge til å utvikle sitt kompetansenivå innen elektronisk handel (elektronisk katalogproduksjon, integrerte forretningsprosesser for ordre, ordresvar og faktura) for derigjennom å øke sin konkurransekraft. Ehandelsplattformen er bygd opp etter følgende skisse: Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 8 av 16

9 Ehandelsplattormen er en del av en total e-handelsløsning. Det er en klar målsetting at kommunene på sikt skal innføre en total løsning som også inneholder e-handels løsningene i økonomisystemet. Dette vil gi ytterligere bedringer i forhold til kontroll av innkjøp og økonomisk styring. En finner det imidlertid formålstjenlig og starte gradvis, og vil derfor foreslå en oppstart med Ehandelsplattformen først. Det vises også til utviklingsplan for økonomisamarbeidet i Inn-Trøndelag hvor e-handel er skissert i 2015/ Hvorfor ehandel. Det er ingen tvil om at det er konsekvensene av å innføre et elektronisk bestillingssystem som gir de store gevinstene, og ikke den effektiviseringen systemet i seg selv gir. Disse konsekvensene kan kort oppsummeres slik: Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 9 av 16

10 - Færre personer bestiller varer/bedre kontroll med innkjøpene Innfører man ehandel, så er det naturlig at man samtidig ser på innkjøpsorganisasjonen, og reduserer antall bestillere. Eksempelvis var bestilling av mobiltelefoner noe hver enkelt ansatt gjorde selv før. Nå er det en i Steinkjer kommune som håndterer dette, og kjøpene må i tillegg godkjennes på forhånd. Konsekvensen er at kostnadene til mobiltelefoner er betydelig redusert. - Kun rammeavtaleleverandørene er tilgjengelige. Innfører man ehandel, gjør man det langt vanskeligere å handle utenfor rammeavtalene, og avtalelojaliteten øker. - Bestillingene blir skriftlige. Innfører man ehandel, så blir alle bestillinger skriftlige. Det vil ikke lenger være mulig å bestille per telefon, eller reise til butikk. Alle tidspunkter og navn loggføres automatisk, og dermed blir det langt enklere å dokumentere avvik mellom bestilling og leveranse. - Gebyrer og rabatter blir synlige Ved å legge til enkle systemer for å vise rabatter og gebyrer, blir bestillere mer bevisste på terskelverdiene for rabatter og gebyrer og kan tilpasse sine bestillinger slik at disse utnyttes optimalt. - Bedre kontroll med priser Innkjøperne har nå langt bedre kontroll med leverandørens priser, da alle prisendringer på katalogprodukter må godkjennes på forhånd. Ved hjelp av enkle verktøy kan den enkelte innkjøpsrådgiver nå spore prisendringene helt ned på enkeltprodukter. Også der hvor det ikke foreligger kataloger får vi en langt bedre kontroll, da prisen må avtales på forhånd (pris er et obligatorisk felt). - Det blir mer fokus på å planlegge innkjøpene En elektronisk løsning for bestilling bidrar til at bestilleren får bedre oversikt over hva som faktisk er bestilt, og får hjelp til å planlegge innkjøpene bedre. Kort sagt får vi mer profesjonelle innkjøpere. - Grunnlag for nye avtaler Funksjoner i det elektroniske verktøyet som gir statistikk, leverandørregister og lignende, danner for øvrig et bedre grunnlag for vurderinger av nye avtaler eller avtalerevisjoner. En oppdragsgiver får da ut ganske nøyaktig hvor mye som er kjøpt når og til hvilken pris, hva som er kjøpt og av hvem, ledetider, leveringsdyktighet osv. Alt sammen gir grunnlag for valg av leverandører ved senere avtaler. Likeledes kan innkjøpsfunksjonen ved hjelp av god statistikk i større grad øve innflytelse på strategiske, overordnede valg i virksomheten. Oppsummering: Samlet sett fører dette til at organisasjonen blir en mer profesjonell innkjøper. I tillegg kan den sentrale innkjøpsorganisasjonen tilrettelegge rammeavtaler, vareutvalg og Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 10 av 16

11 volumsortiment på en mer effektiv måte fordi ehandelsløsningen kartlegger innkjøpernes handlemønstre fra dag til dag. 3. Kostnader Difi har kommet med følgende kostnadsoverslag forbundet med å starte et e-handelsprosjekt for deres samarbeid. De årlige abonnementskostnadene for kommunene ved Ehandelsplattformen vil være følgende: Kommune: Steinkjer Verran Inderøy Årlig kostnad: kroner kroner kroner Difi dekker følgende kostnader ved signering av abonnementsavtale i 2013 evt i 2014: Kommune Tilknytningsavgift Integrasjonskostnad(EHF) Leverandøraktivering: Steinkjer kroner kroner kroner Verran kroner kroner kroner Inderøy kroner kroner kroner Kommunene må ta høyde for å engasjere en prosjektleder for planlegging og igangsettelse av e-handel. 4. Forslag til tiltak Innføring av ehandel er en ren administrativ sak/beslutning. 1. INVEST skal innføre ehandel gjennom EHF. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 11 av 16

12 2. Det opprettes en liten prosjektgruppe bestående av en person i hver kommune for gjennomføring av ehandel gjennom EHF. Økonomiforum Inn-Trøndelag fungerer som som "referansegruppe" for prosjektet. 3. Det opprettes en midlertidig stilling i 50 % i 6 mnd som prosjektleder for gjennomføring av prosjektet. Stillingen utlyses internt. Økonomi knyttet til dette innarbeides i budsjett 2014 og fordeles mellom kommunene etter ordinær fordelingsnøkkel. 4. Arbeidet starter første kvartal Prosjektet starter med den enkle versjonen dvs elektronisk ordrebestilling gjennom Markedsplassen 6. Det er en klar målsetting og innføre en full ehandelsløsning i kommunene i tråd med den utviklingsplan som er lagt innenfor økonomisamarbeidet i kommunene. 7. Det tas sikte på å fremme en søknad i samarbeid med Innherred Samkommune og Værnesregionen overfor Difi om opprettelse av en felles prosjektleder. Birger Asphaug Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 12 av 16

13 13/49 Vurdering av Inn-Trøndelag sin innkassosfunksjon Innfordring av kommunale krav Saksopplysninger: Denne saken har vært oppe tidligere Sak 11/06 Virksomhetsplan 2012 Vedtak: Styret ber skatteoppkreveren legge de framlagte hovedpunktene til grunn for sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for I saksframlegget står det blant annet: Utvikle arbeidsområdet vurdere om det kan være hensiktsmessig å bruke skatteoppkreverkontorets kompetanse til å ivareta andre oppgaver innenfor INVEST-samarbeidet. Innfordring av kommunale krav var tema like etter kontoret ble opprettet. Kan det være aktuelt å se nærmere på dette nå? Arbeidsoppgaven er per dato tillagt Inn-Trøndelag regnskap og lønn Virksomheten for INVEST Regnskap og Lønn (tidligere INVEST Økonomi) er regulert av «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. INVEST Økonomi». Avtale med virkning fra ble vedtatt i kommunene i Avtalens 4 Oppgaver som legges til vertskommunen: Inderøy som vertskommune forplikter seg gjennom samarbeidsavtalen til å utføre følgende oppgaver på vegne av samarbeidskommunene: a) Føring av kommuneregnskap og andre tilliggende særregnskap b) Ivareta alle funksjoner vedrørende lønnsutbetaling c) Fakturere kommunale varer, tjenester og gebyrer d) Innfordre kommunale krav Antall saker kan synes å være økende og er nå ca saker per år. Arbeidsoppgaven løses per dato av Kreditorforeningen etter avtale med kommunene. En avtale som i disse dager er ute på anbud. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 13 av 16

14 Spørsmål om ny vurdering i Styremøte Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Utgangspunkt: o Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor kan ta ut effektiviseringsgevinst o Kontorets arbeidsoppgaver kan løses på en forsvarlig måte med lavere bemanning enn det som har vært lagt til grunn tidligere o Budsjett 2014 innebærer en reduksjon i stillingsrammen Så blir det et spørsmål om det hadde vært fornuftig/lønnsomt for samarbeidskommunene å legge nye arbeidsoppgaver til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor. Kan kommunene være tjent med å bygge videre på den innfordringskompetansen og den innfordringskulturen som skatteoppkreverkontoret har opparbeidet? Sakvurderinger: Innfordring av kommunale kan løses av alle 3 impliserte fagmiljø. o Inn-Trøndelag R&L o Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag o Private aktører (per dato Kreditorforeningen gjennom avtale) Ressursbruken til innfordring av kommunale krav er av Inn-Trøndelag R&L beregnet til 0,35 årsverk. Denne saken kan ses på fra flere sider. Og "svaret" vil kunne være forskjellig etter hva som defineres som det overordnede målet for endringen. Hva skal endringen bidra til å oppnå? 1. Opprettholde/styrke kompetansemiljøet i Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor 2. Utnytte innfordringskompetansen i Inn-Trøndelag R&L 3. Ta i bruk den beste teknologiske løsningen for innkreving 4. Ta i bruk den "billigste" løsningen 5. Yte den beste servicen overfor innbyggerne 6. Redusere antall innfordringer Vurderinger rundt måloppnåelse 1. For det faglige kompetansemiljøet vil 0,35 årsverk ha større betydning for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag enn Inn-Trøndelag R&L. Skatteoppkreveren i Inn- Trøndelag har tilgang, men trenger en innkjøringsperiode på AGRSSO 2. Kompetansen innfordringskompetansen finnes blant de ansatte i Inn-Trøndelag R&L 3. Selve det tekniske med innfordring kan løses av alle aktuelle miljøer. Men alle krav oppstår i kommuneregnskapene som føres i AGRESSO. Innfordringsmiljøet må ha tilgang til eller kompatibilitet med AGRESSO. Det har Skatteoppkreveren i Inn- Trøndelag så vidt jeg skjønner ikke per dato, da de handterer innfordringer gjennom SOFIE. Et system som til gjengjeld kommuniserer med Namsmannen. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 14 av 16

15 4. Med en lønn inklusive sosiale avgifter på vil 0,35 årsverk utgjøre Innfordring har også en "inntjening" gjennom gebyr. 0,35 årsverk vil i prinsippet kunne dekkes inn gjennom et snitt gebyr på 175 kroner. Innfordring gjennom Kreditorforeningen er i dag gratis for kommunene. 5. Hva er god innbyggerservice i denne typen innfordringssaker. Etter min oppfatning handler det om en tidlig og løsningsorientert dialog med skyldner. Kravene oppstår som følge av at innbyggere ikke har betalt avtalte kommunale tjenester. Det er med andre ord de kommunale tjenestene som er/vil kunne være 1.linjetjenesten i denne typen saker. Hvilket miljø er best til å aktivisere 1. linjetjenesten i spørsmål om manglende innbetaling? Eller skal ikke 1.linjetjenesten "pålegges" denne typen oppgaver. 6. Er vel en variant av 5, men med utgangspunkt i målet "færre innfordringsaker" blir i alle fall spørsmålet litt annet enn et spørsmål om innfordringskompetane, tekniske løsninger eller pris på tjenesten. Hvilket miljø har best kompetanse på å initiere i tidlig dialog med skyldner? Vedtaket må svare på 2 grunnleggende spørsmål. Spørsmål 1: Skal vi drive innfordring selv eller kjøpe tjenesten? Spørsmål 2. Hvilket miljø er best egnet til å ha en god innbyggerdialog/redusere antall innfordringssaker. Forslag til vedtak: " " Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 15 av 16

16 13/50 Oversikt over fagprogram i Inn-Trøndelagskommunene ansvar Anders (O) IKT- Inntrøndelag sitter med en god oversikt over fagprogrammer fordelt på kommuner. Ser ut tilat den har noen mangler i forhold til ansvarsforhold på personnivå. Dette gjelder Verran og Inderøy mer enn Steinkjer. Oversikten viser også at det sannsyligvis er gevinster å hente både ved at alle kommuner har samme fagprogram i samme tjeneste og ved at personer kan ha ansvar på tvers av kommuner. I forbindelse med gjennomgangen av 1.linjetjenester er dette allerede etablert for Ephorte. APPLIKASJON LEVERANDØR AVDELING / TJENESTEENHET SYSTEMEIER / REGISTERANSVARLIG SYSTEMANSVARLIG MOBIL DELANSVARLIG MOBIL Kommune Server Lokasjon Acos Barnevern Inderøy Acos Ann Tove Storholmen Liv Anita Jenshus Inderøy Steinkjer Agresso Klient Evry Inntrøndelag Regnskap og lønn Jon Arve Hollekim / Torunn Austheim Marit Iversen Solbjørg Grøtan Aasland Inderøy Steinkjer Agresso Web Evry Inntrøndelag Regnskap og lønn Jon Arve Hollekim / Torunn Austheim Marit Iversen Solbjørg Grøtan Aasland Inderøy Steinkjer ephorte Inderøy Evry Stab støtte / Arkiv / Postmottak Jon Arve Hollekim / Inderøy Steinkjer EQS Inderøy Extend AS Inderøy Steinkjer HK Data Inderøy HK Data Siri Solberg Inderøy Steinkjer Komtek Inderøy Berit Slåttnes Aune Inderøy Inderøy Notus Inderøy Visma Per Arne Olsen Torhild Bigset Erlend Bjøru Inderøy Steinkjer Oppad Inderøy Oppad Inderøy Steinkjer SafeQ - Inderøy Konica Minolta Inderøy Inderøy Tieto Socio Inderøy Visma NAV Inderøy Rolf Eriksson Inderøy Steinkjer Visma HsPro Inderøy Visma Helse Bente Molde Ann M Ringseth Oxaal Inderøy Steinkjer Visma Profil Inderøy Visma Per Arne Olsen Torhild Bigset Erlend Bjøru Inderøy Steinkjer Visma Samhandling/LINK Visma INVEST INVEST - SIKKER SONE Acos Barnevern Steinkjer Acos Helse, Barnevern Ingeborg Laugsand / Gunlaug Rønsberg Janne Siri Brandtzæg Terje Haugseth Steinkjer Steinkjer Capitech Steinkjer Capitech Omsorg / Helse Iren Hovstein Haugen / Ingeborg Laugsand Judith Grønnesby Elin Jegersen Steinkjer Steinkjer CIM Personaltjenesten Torun Austheim Anne Utgård Lisa Christiansen Steinkjer ASP Ekasys Ekasys Oppvekst, Steinkjer voksenopplæring Elisabeth Jonassen / Eva Løe Eva Løe Eva Bruheim / Steinkjer Steinkjer EM Portal Hoist Energy EM Systemer AS Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Knut Morten Husby Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer ephorte Steinkjer Evry IKT og Kontorstøttetjenesten Torun Austheim/Kari Aarnes Randi Teigen Myrstad Lisa Christiansen Steinkjer Steinkjer EQS Steinkjer Extend AS Personaltjenesten / IKT og Kontorst. Karsten Saugestad Anne Utgård Lisa Christiansen Steinkjer Steinkjer Gemini VA Powel Samfunnsutv., Vann og Avløp Gunvor Aursjø / Knut Morten Husby Knut Morten Husby Åsmund Melgård Steinkjer Steinkjer Geoweb / Braarkiv Geomatikk Samfunnsutv., Byggesak Oppmåling Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Geir Gilde Lars Magnus Billdal Steinkjer Steinkjer Gisline Norkart Samfunnsutv., Byggesak Oppmåling Geir Gilde Geir Gilde Lars Magnus Billdal Steinkjer Steinkjer Guard Guard Samfunnsutv., Vann og Avløp Knut Morten Husby Knut Morten Husby Einar Nøvik Steinkjer Steinkjer Infoland Norsk Eiend.Inf. Samfunnsutv., Landbruk Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Gunnar Vorum Steinkjer ASP ISY Proaktiv Norconsult Samfunnsutv., Vann og Avløp Knut Morten Husby Knut Morten Husby Knut Aurstad Steinkjer Steinkjer Oppad Steinkjer Oppad Oppvekst Elisabeth Jonassen Lars Petter Svarte Jan Inge Tømmerås Steinkjer Steinkjer Rosy Grontmij AS Samfunnsutv., Veg Trafikk Park Gunvor Aursjø / Even Blengsli Even Blengsli Per Stølan Steinkjer Steinkjer SafeQ - Steinkjer Konica Minolta Ragnar Andresen Stian Lysberg Steinkjer Steinkjer ScanVekt Scanvaegt Norge Samfunnsutv., Renovasjon Gunvor Aursjø / Ester Stølan Ester Stølan Rune Enlien Steinkjer Steinkjer SD-anlegg Johnson Controls Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer Sipass Siemens / Vaktservice Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer Visma Flyktning Visma Samfunnsutv., Flyktninge- / Akt.tj. Gunvor Aursjø / Turid M Eian Else Helene Landsem Steinkjer Steinkjer Visma HsPro Steinkjer Visma Helse, Barn familie Ingeborg Laugsand / Marianne Vollen Marianne Vollen Trude Viem Dahl Steinkjer Steinkjer Visma PPI Steinkjer Visma Oppvekst, PPT Elisabeth Jonassen / Kennet Arntzen Kenneth Arntzen Tove Tanberg Hansen Steinkjer Steinkjer Visma Profil Visma Omsorg Iren Hovstein Haugen / Solveig Kleven Elin Jegersen Solveig Kleven Steinkjer Steinkjer Visma Velferd Steinkjer Visma helse, NAV Velferd Ingeborg Laugsand / Annbjørg Olsen Toril Benum Line Christensen Steinkjer Steinkjer Vpro Brødrene Strand Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer WinMed Steinkjer CompuGroup Medical Norway Helse, Legevakt og legetjenester Ingeborg Laugsand / Karin R Grøttum Karin Randi Grøttum Steinkjer Steinkjer WinTid Syncronos / Logica Personaltjenesten Karsten Saugestad Karsten Saugestad Kari Aarnes Steinkjer Steinkjer Acos Barnevern Verran Acos Barnevern Siv Elin Lorentzen Inger K V Hatlegjerde Verran Steinkjer ephorte Verran Evry Stab støtte / Arkiv / Postmottak Jacob Almlid / Aud Ramberg Aud Ramberg / Verran Steinkjer EQS Verran Extend AS Verran ASP Komtek Verran Alf Petter Reitan Verran Verran Notus Verran Visma Bente Volden Liv Rita Landsem Verran Steinkjer Oppad Verran Oppad Verran Steinkjer SafeQ - Verran Konica Minolta Verran Verran Visma HsPro Verran Visma Aldis Reinås Verran Verran Visma Profil Verran Visma Kirsti Tessem Lars Landsem Verran Steinkjer Visma Velferd Verran Visma Kjetil Landsem Verran Steinkjer WinMed Verran CompuGroup Medical Norway Helse, Legevakt og legetjenester Carl Andrew Sæther Carl Andrew Sæther Ann Beate Johnsson Verran Verran Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 16 av 16

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune

SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune Deltakere: Navn Trond Selseth Bjørg Kringen Heidi Slåttsve Ingjar Eggen Åse Holmen Sissel Aasbjørg Arnstein Kjeldsen Terje Wist

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: 31.01.2013 Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169009 eller e-post: karsten.saugestad@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side 1 13.05.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 4 1.3. Rammer... 4 1.4. Gjennomføring... 4 2. Omfang og avgrensninger...

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer