Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal, Rolf Bosnes, Anders H Haraldsen. Truls Eggen SAKSLISTE: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Styringgruppemøte for helsesamarbeidet i Inn-Trøndelag Administrativ styringgruppe Inn-Trøndelag 13/45 Referat fra PSG (O) 13/46 Referat fra ASG (A) 13/47 REFERAT INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID (O) 13/48 Innføring av E-handel i Inn-Trøndelagskommunene Torunn (A) 13/49 Vurdering av Inn-Trøndelag sin innkassosfunksjon Anders (D) 13/50 Oversikt over fagprogram i Inn-Trøndelagskommunene ansvar Anders (O) 13/51 Eventuelt Styremøte i Inn-Trøndelag IKT 13/4 Avviksanalyse pr september Utsatt fra møte /5 Budsjett Utsatt fra møte /8 Investeringsbudsjett IKT 13/9 IKT strategi/ Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag Vel møtt! Jacob Br. Almlid /s Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 1 av 16

2 13/45 Referat fra PSG Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob B Almlid, Anders H Haraldsen Forfall Sak Frist Ansvar Vedtatt 13/22 Referat fra møte i PSG /23 Referat fra møte i ASG /24 Referat fra arbeidsgruppen for næringsplan i Inn- Trøndelag /25 søknad til reg. næringsfond i forb. m/næringskonf /26 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan 13/27 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra utviklingspark 13/28 Prosjektet bærekraftig Tatt til orientering Tatt til orientering. Positivt med fokus på konkurransefortrinn Anbudsregler må følges Positivt med ekspertgruppe NTFK inviteres til møter ikke fast deltager Normal saksgang følges. Adm og politisk behandling Vedtak: Verrankonferansen innvilges fra Inn- Trøndelag regionale næringsfond. Saldo etter bevilgning bør ligge med som saksopplysning i aller saker Det bør etableres et system for rapportering til kommunene på aktivitet og økonomi Konferanse som sastingsområde for regionalt forskningsfond bør vurderes i forbindelse med utredning av Felles Strategisk Næringsplan Vedtak: Arbeidet md utarbeidelse av felles strategisk næringsplan innvilges fra det Regionale næringsfondet. 1. Det åpnes for at søker kan komme tilbake med søknad om ytterligere midler ved dokumenterte behov Vedtak: Forprosjekt Lensmyra Utviklingspark innvilges fra det Regionale Næringsfondet Utfordringen bør forfølges videre etter 2 spor. 1. Det søkes om midler fra Regionalt Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 2 av 16

3 velferdspolitikk 13/29 Interkommunal samhandling om vekst og attføringsbedrifter framdriftsplan. 13/30 3-partsmøte Innhold, form og presentasjon 13/31 eventuelt Ingen saker Neste møte PSG?? Forskningsfond:Kan en gjennom en konsensusbasert dialog/partnerskapsfilosofi få mobilisert de lokale velferdsaktørene på en slik møte at velferdsproduksjonen (i større grad) utføres etter BEON/LEON-prinsippet. 2. Eksisterende arbeidgruppe utreder videre: Er det mulig å endre prinsippene for fordelingen mellom offentlig og privat finansiering av velferdstjenestene? For eksempel gjennom differensierte egenbetalinger. Styret tar arbeidsgruppens innspill/arbeidsnotat til orientering hvor hovedkonklusjonen er at mulighetsstudien fortsetter med daglige ledere som arbeidsgruppe og PSG som styringsgruppe. Det forventes en sak til politisk behandling før sommeren Arbeidsgruppen forventes å ferdigstille sitt arbeid/innstilling Det legges opp til en samling med med fokus på: Konkretisering av utfordringen i tall Utfordringen sett fra o Arbeidstakerorganisasjonene o Vekstbedriftene o Personaltjenesten o Fylkesmannen Gruppearbeid 1 årsaker/ambisjoner Gruppearbeid 2 løsningsforslag. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 3 av 16

4 13/46 Referat fra ASG Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Rolf Bosnes, TV Anders H Haraldsen SP-INVEST (Referent) Truls Eggen. Snåsa kommune (observatør) Liv Inger Masdal Sak Frist Ansvar Vedtatt 13/33 Referat fra ASG /34 Referat fra PSG /35 referat fra arbeidsgruppen for Næringsplan Inn- Trøndelag 13/36 Søknad til reg. Næringsfond i forbindelse med Næringskonferanse i Verran. 13/37 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan 13/38 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra Utviklingspark Tatt til orientering Fokus og struktur for planarbeidet sammenfaller med bestilling fra ASG/PSG. Det gjøres oppmerksom at kjøp av tjenester må gjøres i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Bruken av ekspertgruppe oppfattes positivt. Næringskonferansen i Verran 2013 innvilges fra det Regionale Næringsfondet. Det anmodes om at sekretariatet innstiller i alle saker som legges fram for ASG/PSG. ASG ønsker også at sekretariatet ser på/oppdaterer vedtektene for tildelling fra fondet. Arbeidet med utarbeidelse av felles strategisk næringsplan innvilges fra det Regionale Næringsfondet. Det åpnes for at søker kan komme tilbake med søknad om ytterligere midler ved dokumenterte behov. Forprosjekt lensmyra Utviklngspark innvilges fra der Regionale Næringsfondet. 13/39 Inn- Det settes ned en interkommunal arbeidsgruppe + TV Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 4 av 16

5 Trøndelagssamarbeid på 1.linjetjenester med Anders Haraldsen som leder. Med utgangspunkt i saksframleggets muligheter utredes konkret hvilke 1.linjetjenester det er snakk om og hvorden dette kan løses på en kvalitetsmessig god måte. Arbeidsgruppen bes også vurdere lokalisering av den edelen av 1.linjetjenesten som kan samlokaliseres. Mandat og organisering legges fram for ASG i neste møte. Gruppen bør ha som mål å legge fram en innstilling medio desember Det er en premiss at at den kommunale identiteten ivaretas. 13/40 3-partsmøte Dato for møtet settes til Lokaler er booket. Møtet vil ha fokus på kommunenes ansvar og muligheter for å inkludere flere av innbyggerne i arbeidslivet. Vekst/attføringsbedriftens rolle vil også bli tema. 13/41 Status i forhold til Styringsdokumentet for INN-Trøndelag /42 Etablering av krisesenter 13/43 Status mht. IKT Inn-Trøndelag Styringsdokumenetet og vedtak ASG i sak 13/6 prioriterer jobbing med følgende samhandlingsområder i 2013: - 1f sykefravær - 2a post/arkiv - 2b sentralbord - 4c Næring (strategi/areal) - 5 arbeidsmarkedsbedrifter I tillegg skal miljørette helsevern utredes sammen med det interkommunale samarbeidet på helse Alle områdene med unntak av sykefravær jobbes det konkret med. 1.linjetjenster (post/arkiv ++) forventes å levere sak til ASG/PSG medio desember 2013 Strategisk næringsplan forventes å foreligge som høringsutkast i uke 4/14 Arbeidsmarkedsbedriftene forventes å foreligge til politisk behandling i juni/14 Miljørettet helsevern er vedtatt i PSG og forventes å ligge til politisk behandling i løpet av høsten. Sykefravær er på forberedelsesstadiet innledes muligens på 3-partskonferansen Inn-trøndelagsregionen vil opptre samlet med hensyn på en eventuell lokalisering i regionen Det oppleves en positiv utvikling på området. Samtidig som det forventes av helpdesk utvikles videre med FAQ og fjernstyring som elementer. Det legeg sopp til et styremøte /44 - Eventuelt Utviklingsveiledere i Nord-Trøndelag arbeidsgiverkommune. Inderøy Kommune anmodes om å ta tak i denne saken Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 5 av 16

6 Neste møte Verran. Det anmodes om å sette av dagen fra klokken da det i tillegg til ordinær sakliste må settes av tid til styremøter. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 6 av 16

7 13/47 REFERAT INN-TRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID REFERAT INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID Tilstede: Trygve, Astrid og Gunn Forfall: Lars og Bodil Bodil og Lars godkjente konklusjonene i møtet, så de er derfor i referatet nå skrevet som vedtak. Utgangspunkt for agenda, kopi av to møte-referater fra PSG, hvor vi er utfordret på å komme tilbake til dem på spesifikke saker. Sak 020/2013 Vi er utfordret fra ASG/PSG til å se på vedtektene til fondet. Vedtak: Vi reviderer vedtektene og sender over forslag til ASG/PSG som sak. Mål om å gjennomføre dette parallelt med arbeidet med strategisk næringsplan. Mål om at retningslinjer og vedtekter skal samordnes. (Vedtekter og retningslinjer vedlegges møtereferatet.) Sak 021/ Se sak 13/25 fra ASG, og oppfordringen som ligger der. 1. Saldo etter bevilgning legges ved som saksopplysning i aller saker. Vedtak dette innføres umiddelbart fra sekretariatet 2. Det bør etableres et system for rapportering til kommunene på aktivitet og økonomi Vedtak økonomisk status i fondet sendes ut før alle møter i fondet, og næringssjefene i hver kommune er ansvarlig for deling informasjon i sin kommune. 3. Konferanse som satsingsområde for regionalt forskingsfond bør vurderes i forbindelse med utredning av Felles Strategisk Næringsplan. Etter samtale med Anders Haraldsen i møtet, er det ikke snakk om regionalt forskingsfond, men det regionale næringsfondet. Vedtak: ASG ønsker at vi skal ta med oss en mulig satsing på konferanser inn i arbeidet med strategisk næringsplan for Inntrøndelag, dette vil bli hensyntatt hvis det er mulig i forhold til helheten i prosessen. Utover dette vil næringsmedarbeiderne ta tak i vedtektene og komme tilbake med en politisk sak til ASG og PSG, jamfør sak 1 i dette møtet. (Økonomisk status legges ved referatet) Ref. ASF Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 7 av 16

8 13/48 Innføring av E-handel i Inn-Trøndelagskommunene NOTAT Fra innkjøpsleder Birger Asphaug Til rådmennene i INVEST Innføring av ehandel Ehandelsplattform i INVEST 1. Bakgrunn Gjennom stortingsmeldingen "Det gode innkjøp" er stortinget opptatt av at alle offentlige virksomheter tar i bruk moderne og effektive bestillingsverktøy slik at man kan få kontroll på sine innkjøp. I denne sammenhengen har Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) opprettet en Ehandelsplattform (EHF). På denne plattformen kan offentlige instanser avrope/bestille sine varer fra sine rammeavtaler. I 2003/2004 deltok Steinkjer kommune gjennom DDT i et prøveprosjekt i bruk av Ehandelsplattformen. I ettertid er plattformen blitt forbedret og kommunen sine bestillere har god erfaring i bruk av elektronisk bestilling av varer. Tiden er nå blitt overmoden for å komme i gang igjen med bruk av Ehandelsplattformen. Formålet med Ehandelsplattformen er å knytte offentlige kjøpere og deres leverandører sammen i en felles og framtidsorientert infrastruktur, hvor deltakerne kan utveksle sine forretningsdokumenter elektronisk. Tjenestene skal bidra til bedre, enklere og sikrere innkjøp gjennom elektronisk kobling mellom offentlige kjøpere og deres leverandører. Ehandelsplattformen skal også stimulere leverandørmarkedet i Norge til å utvikle sitt kompetansenivå innen elektronisk handel (elektronisk katalogproduksjon, integrerte forretningsprosesser for ordre, ordresvar og faktura) for derigjennom å øke sin konkurransekraft. Ehandelsplattformen er bygd opp etter følgende skisse: Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 8 av 16

9 Ehandelsplattormen er en del av en total e-handelsløsning. Det er en klar målsetting at kommunene på sikt skal innføre en total løsning som også inneholder e-handels løsningene i økonomisystemet. Dette vil gi ytterligere bedringer i forhold til kontroll av innkjøp og økonomisk styring. En finner det imidlertid formålstjenlig og starte gradvis, og vil derfor foreslå en oppstart med Ehandelsplattformen først. Det vises også til utviklingsplan for økonomisamarbeidet i Inn-Trøndelag hvor e-handel er skissert i 2015/ Hvorfor ehandel. Det er ingen tvil om at det er konsekvensene av å innføre et elektronisk bestillingssystem som gir de store gevinstene, og ikke den effektiviseringen systemet i seg selv gir. Disse konsekvensene kan kort oppsummeres slik: Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 9 av 16

10 - Færre personer bestiller varer/bedre kontroll med innkjøpene Innfører man ehandel, så er det naturlig at man samtidig ser på innkjøpsorganisasjonen, og reduserer antall bestillere. Eksempelvis var bestilling av mobiltelefoner noe hver enkelt ansatt gjorde selv før. Nå er det en i Steinkjer kommune som håndterer dette, og kjøpene må i tillegg godkjennes på forhånd. Konsekvensen er at kostnadene til mobiltelefoner er betydelig redusert. - Kun rammeavtaleleverandørene er tilgjengelige. Innfører man ehandel, gjør man det langt vanskeligere å handle utenfor rammeavtalene, og avtalelojaliteten øker. - Bestillingene blir skriftlige. Innfører man ehandel, så blir alle bestillinger skriftlige. Det vil ikke lenger være mulig å bestille per telefon, eller reise til butikk. Alle tidspunkter og navn loggføres automatisk, og dermed blir det langt enklere å dokumentere avvik mellom bestilling og leveranse. - Gebyrer og rabatter blir synlige Ved å legge til enkle systemer for å vise rabatter og gebyrer, blir bestillere mer bevisste på terskelverdiene for rabatter og gebyrer og kan tilpasse sine bestillinger slik at disse utnyttes optimalt. - Bedre kontroll med priser Innkjøperne har nå langt bedre kontroll med leverandørens priser, da alle prisendringer på katalogprodukter må godkjennes på forhånd. Ved hjelp av enkle verktøy kan den enkelte innkjøpsrådgiver nå spore prisendringene helt ned på enkeltprodukter. Også der hvor det ikke foreligger kataloger får vi en langt bedre kontroll, da prisen må avtales på forhånd (pris er et obligatorisk felt). - Det blir mer fokus på å planlegge innkjøpene En elektronisk løsning for bestilling bidrar til at bestilleren får bedre oversikt over hva som faktisk er bestilt, og får hjelp til å planlegge innkjøpene bedre. Kort sagt får vi mer profesjonelle innkjøpere. - Grunnlag for nye avtaler Funksjoner i det elektroniske verktøyet som gir statistikk, leverandørregister og lignende, danner for øvrig et bedre grunnlag for vurderinger av nye avtaler eller avtalerevisjoner. En oppdragsgiver får da ut ganske nøyaktig hvor mye som er kjøpt når og til hvilken pris, hva som er kjøpt og av hvem, ledetider, leveringsdyktighet osv. Alt sammen gir grunnlag for valg av leverandører ved senere avtaler. Likeledes kan innkjøpsfunksjonen ved hjelp av god statistikk i større grad øve innflytelse på strategiske, overordnede valg i virksomheten. Oppsummering: Samlet sett fører dette til at organisasjonen blir en mer profesjonell innkjøper. I tillegg kan den sentrale innkjøpsorganisasjonen tilrettelegge rammeavtaler, vareutvalg og Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 10 av 16

11 volumsortiment på en mer effektiv måte fordi ehandelsløsningen kartlegger innkjøpernes handlemønstre fra dag til dag. 3. Kostnader Difi har kommet med følgende kostnadsoverslag forbundet med å starte et e-handelsprosjekt for deres samarbeid. De årlige abonnementskostnadene for kommunene ved Ehandelsplattformen vil være følgende: Kommune: Steinkjer Verran Inderøy Årlig kostnad: kroner kroner kroner Difi dekker følgende kostnader ved signering av abonnementsavtale i 2013 evt i 2014: Kommune Tilknytningsavgift Integrasjonskostnad(EHF) Leverandøraktivering: Steinkjer kroner kroner kroner Verran kroner kroner kroner Inderøy kroner kroner kroner Kommunene må ta høyde for å engasjere en prosjektleder for planlegging og igangsettelse av e-handel. 4. Forslag til tiltak Innføring av ehandel er en ren administrativ sak/beslutning. 1. INVEST skal innføre ehandel gjennom EHF. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 11 av 16

12 2. Det opprettes en liten prosjektgruppe bestående av en person i hver kommune for gjennomføring av ehandel gjennom EHF. Økonomiforum Inn-Trøndelag fungerer som som "referansegruppe" for prosjektet. 3. Det opprettes en midlertidig stilling i 50 % i 6 mnd som prosjektleder for gjennomføring av prosjektet. Stillingen utlyses internt. Økonomi knyttet til dette innarbeides i budsjett 2014 og fordeles mellom kommunene etter ordinær fordelingsnøkkel. 4. Arbeidet starter første kvartal Prosjektet starter med den enkle versjonen dvs elektronisk ordrebestilling gjennom Markedsplassen 6. Det er en klar målsetting og innføre en full ehandelsløsning i kommunene i tråd med den utviklingsplan som er lagt innenfor økonomisamarbeidet i kommunene. 7. Det tas sikte på å fremme en søknad i samarbeid med Innherred Samkommune og Værnesregionen overfor Difi om opprettelse av en felles prosjektleder. Birger Asphaug Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 12 av 16

13 13/49 Vurdering av Inn-Trøndelag sin innkassosfunksjon Innfordring av kommunale krav Saksopplysninger: Denne saken har vært oppe tidligere Sak 11/06 Virksomhetsplan 2012 Vedtak: Styret ber skatteoppkreveren legge de framlagte hovedpunktene til grunn for sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for I saksframlegget står det blant annet: Utvikle arbeidsområdet vurdere om det kan være hensiktsmessig å bruke skatteoppkreverkontorets kompetanse til å ivareta andre oppgaver innenfor INVEST-samarbeidet. Innfordring av kommunale krav var tema like etter kontoret ble opprettet. Kan det være aktuelt å se nærmere på dette nå? Arbeidsoppgaven er per dato tillagt Inn-Trøndelag regnskap og lønn Virksomheten for INVEST Regnskap og Lønn (tidligere INVEST Økonomi) er regulert av «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. INVEST Økonomi». Avtale med virkning fra ble vedtatt i kommunene i Avtalens 4 Oppgaver som legges til vertskommunen: Inderøy som vertskommune forplikter seg gjennom samarbeidsavtalen til å utføre følgende oppgaver på vegne av samarbeidskommunene: a) Føring av kommuneregnskap og andre tilliggende særregnskap b) Ivareta alle funksjoner vedrørende lønnsutbetaling c) Fakturere kommunale varer, tjenester og gebyrer d) Innfordre kommunale krav Antall saker kan synes å være økende og er nå ca saker per år. Arbeidsoppgaven løses per dato av Kreditorforeningen etter avtale med kommunene. En avtale som i disse dager er ute på anbud. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 13 av 16

14 Spørsmål om ny vurdering i Styremøte Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Utgangspunkt: o Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor kan ta ut effektiviseringsgevinst o Kontorets arbeidsoppgaver kan løses på en forsvarlig måte med lavere bemanning enn det som har vært lagt til grunn tidligere o Budsjett 2014 innebærer en reduksjon i stillingsrammen Så blir det et spørsmål om det hadde vært fornuftig/lønnsomt for samarbeidskommunene å legge nye arbeidsoppgaver til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor. Kan kommunene være tjent med å bygge videre på den innfordringskompetansen og den innfordringskulturen som skatteoppkreverkontoret har opparbeidet? Sakvurderinger: Innfordring av kommunale kan løses av alle 3 impliserte fagmiljø. o Inn-Trøndelag R&L o Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag o Private aktører (per dato Kreditorforeningen gjennom avtale) Ressursbruken til innfordring av kommunale krav er av Inn-Trøndelag R&L beregnet til 0,35 årsverk. Denne saken kan ses på fra flere sider. Og "svaret" vil kunne være forskjellig etter hva som defineres som det overordnede målet for endringen. Hva skal endringen bidra til å oppnå? 1. Opprettholde/styrke kompetansemiljøet i Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor 2. Utnytte innfordringskompetansen i Inn-Trøndelag R&L 3. Ta i bruk den beste teknologiske løsningen for innkreving 4. Ta i bruk den "billigste" løsningen 5. Yte den beste servicen overfor innbyggerne 6. Redusere antall innfordringer Vurderinger rundt måloppnåelse 1. For det faglige kompetansemiljøet vil 0,35 årsverk ha større betydning for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag enn Inn-Trøndelag R&L. Skatteoppkreveren i Inn- Trøndelag har tilgang, men trenger en innkjøringsperiode på AGRSSO 2. Kompetansen innfordringskompetansen finnes blant de ansatte i Inn-Trøndelag R&L 3. Selve det tekniske med innfordring kan løses av alle aktuelle miljøer. Men alle krav oppstår i kommuneregnskapene som føres i AGRESSO. Innfordringsmiljøet må ha tilgang til eller kompatibilitet med AGRESSO. Det har Skatteoppkreveren i Inn- Trøndelag så vidt jeg skjønner ikke per dato, da de handterer innfordringer gjennom SOFIE. Et system som til gjengjeld kommuniserer med Namsmannen. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 14 av 16

15 4. Med en lønn inklusive sosiale avgifter på vil 0,35 årsverk utgjøre Innfordring har også en "inntjening" gjennom gebyr. 0,35 årsverk vil i prinsippet kunne dekkes inn gjennom et snitt gebyr på 175 kroner. Innfordring gjennom Kreditorforeningen er i dag gratis for kommunene. 5. Hva er god innbyggerservice i denne typen innfordringssaker. Etter min oppfatning handler det om en tidlig og løsningsorientert dialog med skyldner. Kravene oppstår som følge av at innbyggere ikke har betalt avtalte kommunale tjenester. Det er med andre ord de kommunale tjenestene som er/vil kunne være 1.linjetjenesten i denne typen saker. Hvilket miljø er best til å aktivisere 1. linjetjenesten i spørsmål om manglende innbetaling? Eller skal ikke 1.linjetjenesten "pålegges" denne typen oppgaver. 6. Er vel en variant av 5, men med utgangspunkt i målet "færre innfordringsaker" blir i alle fall spørsmålet litt annet enn et spørsmål om innfordringskompetane, tekniske løsninger eller pris på tjenesten. Hvilket miljø har best kompetanse på å initiere i tidlig dialog med skyldner? Vedtaket må svare på 2 grunnleggende spørsmål. Spørsmål 1: Skal vi drive innfordring selv eller kjøpe tjenesten? Spørsmål 2. Hvilket miljø er best egnet til å ha en god innbyggerdialog/redusere antall innfordringssaker. Forslag til vedtak: " " Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 15 av 16

16 13/50 Oversikt over fagprogram i Inn-Trøndelagskommunene ansvar Anders (O) IKT- Inntrøndelag sitter med en god oversikt over fagprogrammer fordelt på kommuner. Ser ut tilat den har noen mangler i forhold til ansvarsforhold på personnivå. Dette gjelder Verran og Inderøy mer enn Steinkjer. Oversikten viser også at det sannsyligvis er gevinster å hente både ved at alle kommuner har samme fagprogram i samme tjeneste og ved at personer kan ha ansvar på tvers av kommuner. I forbindelse med gjennomgangen av 1.linjetjenester er dette allerede etablert for Ephorte. APPLIKASJON LEVERANDØR AVDELING / TJENESTEENHET SYSTEMEIER / REGISTERANSVARLIG SYSTEMANSVARLIG MOBIL DELANSVARLIG MOBIL Kommune Server Lokasjon Acos Barnevern Inderøy Acos Ann Tove Storholmen Liv Anita Jenshus Inderøy Steinkjer Agresso Klient Evry Inntrøndelag Regnskap og lønn Jon Arve Hollekim / Torunn Austheim Marit Iversen Solbjørg Grøtan Aasland Inderøy Steinkjer Agresso Web Evry Inntrøndelag Regnskap og lønn Jon Arve Hollekim / Torunn Austheim Marit Iversen Solbjørg Grøtan Aasland Inderøy Steinkjer ephorte Inderøy Evry Stab støtte / Arkiv / Postmottak Jon Arve Hollekim / Inderøy Steinkjer EQS Inderøy Extend AS Inderøy Steinkjer HK Data Inderøy HK Data Siri Solberg Inderøy Steinkjer Komtek Inderøy Berit Slåttnes Aune Inderøy Inderøy Notus Inderøy Visma Per Arne Olsen Torhild Bigset Erlend Bjøru Inderøy Steinkjer Oppad Inderøy Oppad Inderøy Steinkjer SafeQ - Inderøy Konica Minolta Inderøy Inderøy Tieto Socio Inderøy Visma NAV Inderøy Rolf Eriksson Inderøy Steinkjer Visma HsPro Inderøy Visma Helse Bente Molde Ann M Ringseth Oxaal Inderøy Steinkjer Visma Profil Inderøy Visma Per Arne Olsen Torhild Bigset Erlend Bjøru Inderøy Steinkjer Visma Samhandling/LINK Visma INVEST INVEST - SIKKER SONE Acos Barnevern Steinkjer Acos Helse, Barnevern Ingeborg Laugsand / Gunlaug Rønsberg Janne Siri Brandtzæg Terje Haugseth Steinkjer Steinkjer Capitech Steinkjer Capitech Omsorg / Helse Iren Hovstein Haugen / Ingeborg Laugsand Judith Grønnesby Elin Jegersen Steinkjer Steinkjer CIM Personaltjenesten Torun Austheim Anne Utgård Lisa Christiansen Steinkjer ASP Ekasys Ekasys Oppvekst, Steinkjer voksenopplæring Elisabeth Jonassen / Eva Løe Eva Løe Eva Bruheim / Steinkjer Steinkjer EM Portal Hoist Energy EM Systemer AS Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Knut Morten Husby Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer ephorte Steinkjer Evry IKT og Kontorstøttetjenesten Torun Austheim/Kari Aarnes Randi Teigen Myrstad Lisa Christiansen Steinkjer Steinkjer EQS Steinkjer Extend AS Personaltjenesten / IKT og Kontorst. Karsten Saugestad Anne Utgård Lisa Christiansen Steinkjer Steinkjer Gemini VA Powel Samfunnsutv., Vann og Avløp Gunvor Aursjø / Knut Morten Husby Knut Morten Husby Åsmund Melgård Steinkjer Steinkjer Geoweb / Braarkiv Geomatikk Samfunnsutv., Byggesak Oppmåling Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Geir Gilde Lars Magnus Billdal Steinkjer Steinkjer Gisline Norkart Samfunnsutv., Byggesak Oppmåling Geir Gilde Geir Gilde Lars Magnus Billdal Steinkjer Steinkjer Guard Guard Samfunnsutv., Vann og Avløp Knut Morten Husby Knut Morten Husby Einar Nøvik Steinkjer Steinkjer Infoland Norsk Eiend.Inf. Samfunnsutv., Landbruk Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Gunnar Vorum Steinkjer ASP ISY Proaktiv Norconsult Samfunnsutv., Vann og Avløp Knut Morten Husby Knut Morten Husby Knut Aurstad Steinkjer Steinkjer Oppad Steinkjer Oppad Oppvekst Elisabeth Jonassen Lars Petter Svarte Jan Inge Tømmerås Steinkjer Steinkjer Rosy Grontmij AS Samfunnsutv., Veg Trafikk Park Gunvor Aursjø / Even Blengsli Even Blengsli Per Stølan Steinkjer Steinkjer SafeQ - Steinkjer Konica Minolta Ragnar Andresen Stian Lysberg Steinkjer Steinkjer ScanVekt Scanvaegt Norge Samfunnsutv., Renovasjon Gunvor Aursjø / Ester Stølan Ester Stølan Rune Enlien Steinkjer Steinkjer SD-anlegg Johnson Controls Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer Sipass Siemens / Vaktservice Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer Visma Flyktning Visma Samfunnsutv., Flyktninge- / Akt.tj. Gunvor Aursjø / Turid M Eian Else Helene Landsem Steinkjer Steinkjer Visma HsPro Steinkjer Visma Helse, Barn familie Ingeborg Laugsand / Marianne Vollen Marianne Vollen Trude Viem Dahl Steinkjer Steinkjer Visma PPI Steinkjer Visma Oppvekst, PPT Elisabeth Jonassen / Kennet Arntzen Kenneth Arntzen Tove Tanberg Hansen Steinkjer Steinkjer Visma Profil Visma Omsorg Iren Hovstein Haugen / Solveig Kleven Elin Jegersen Solveig Kleven Steinkjer Steinkjer Visma Velferd Steinkjer Visma helse, NAV Velferd Ingeborg Laugsand / Annbjørg Olsen Toril Benum Line Christensen Steinkjer Steinkjer Vpro Brødrene Strand Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer WinMed Steinkjer CompuGroup Medical Norway Helse, Legevakt og legetjenester Ingeborg Laugsand / Karin R Grøttum Karin Randi Grøttum Steinkjer Steinkjer WinTid Syncronos / Logica Personaltjenesten Karsten Saugestad Karsten Saugestad Kari Aarnes Steinkjer Steinkjer Acos Barnevern Verran Acos Barnevern Siv Elin Lorentzen Inger K V Hatlegjerde Verran Steinkjer ephorte Verran Evry Stab støtte / Arkiv / Postmottak Jacob Almlid / Aud Ramberg Aud Ramberg / Verran Steinkjer EQS Verran Extend AS Verran ASP Komtek Verran Alf Petter Reitan Verran Verran Notus Verran Visma Bente Volden Liv Rita Landsem Verran Steinkjer Oppad Verran Oppad Verran Steinkjer SafeQ - Verran Konica Minolta Verran Verran Visma HsPro Verran Visma Aldis Reinås Verran Verran Visma Profil Verran Visma Kirsti Tessem Lars Landsem Verran Steinkjer Visma Velferd Verran Visma Kjetil Landsem Verran Steinkjer WinMed Verran CompuGroup Medical Norway Helse, Legevakt og legetjenester Carl Andrew Sæther Carl Andrew Sæther Ann Beate Johnsson Verran Verran Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 16 av 16

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Møtedato Sted Referent 28.06.2010 Verran Servicekontor Møterom Fosdalen Hovd Deltagere Forfall SAKSLISTE: Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 15.04.2009 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.10.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen F-salen, Selbu Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Fra sak: Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 08.09.2008 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 10.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye Aud Lindseth Fra: Roy Harald Ottesen Sendt: 18. februar 2013 18:25 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Informasjonsdag og den nye trunusordning for leger - sett av dagen 12.03.13!! Vedlegg: Informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe INVEST

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe INVEST Innkalling møte i Pol. styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.02.13 Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 15.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br. Almlid, Anders H Haraldsen.

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 20.04.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik, (Helse

Detaljer

Møteprotokoll. 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell

Møteprotokoll. 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30-12:30 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Rådmannen med interne tjenester Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Koordinerende

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland Prosjekt e-handel Implementeringsprosjekt Visma e-handel Plan for presentasjon ehandel. Vi forteller hvem vi er. (Vi er alle i møtet) Hva prosjektet skal levere. Prosjektorganisasjonen. Noen av milepælene

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag

Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag Orientering til kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa Steinkjer 2. februar 2009 Interkommunalt samarbeid INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene

Detaljer

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås Organisering og tillitsvalgtes rolle Oppfølging av samarbeidsdokumentet

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL Møtetid: 31.05.12 kl. 10.00 14.00 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Saksnr.: 14/2012-19/2012 Arkivsaksnr: 2012/1084 Møteleder: Hege Sørlie Møtende medlemmer: Hege Sørlie Håkon Kolstrøm Gudrun Fossem Jacob

Detaljer

Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor

Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor Styringsgruppe Sm åsam funn Referat Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor Deltakere: Forfall: Andre: Kolbjørn Almlid, Inge Fornes,

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 56/15 Til sak: 64/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.05.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Innføring av e-handel i Halden kommune

Innføring av e-handel i Halden kommune Innføring av e-handel i Halden kommune E-handel Brukersamling DIFI 04. November 2015 Svein Andersen Innkjøpsrådgiver / Systemansvarlig Halden kommune Fakta Halden kommune Fjord og festningsbyen 30 000

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Bakgrunn: 15 offentlige virksomheter deltok i Ehandelsprosjekt Hordaland Støttet med

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøyheimen, Lysgården. Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøyheimen, Lysgården. Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldres råd Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Inderøyheimen, Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag KomRev Trøndelag IKS Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.04.2015 Møtested: Grand Hotell - Steinkjer Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol Elektronisk faktura Avd. for offentlige anskaffelser Jens Aabol Hvem er Difi Difi er et direktorat underlagt FAD - Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet. Difi får sine oppgaver fra FAD FAD får

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Tid: Tirsdag 9. januar 2007, kl. 10.30-16.00 Sted: Erkebispegården, Trondheim Referent: Steinar Skomedal Tilstede: Fraværende: Finn Damstuen,

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: 20.10.2010 Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Systemportefølje sortert etter kommune

Systemportefølje sortert etter kommune Agresso AIVO ArKidata: ByggSak-Rapport Bekkeliveien asylmottak Bibliofil Bokart CIM CorePublish ekko emil EQS personal (ExtendQualitySystem) ESA (EDB Sak og Arkiv) N-4 EVA 2013 Familia 'Flyktningetjenesten'

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness,

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

SIU-styret. Møteprotokoll. Senter for internasjonalisering av utdanning

SIU-styret. Møteprotokoll. Senter for internasjonalisering av utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll SIU-styret Møtested: Hotell Scandic Strand, Strandkaien 2-4, Bergen Dato: 13.02.2013 Tid: 10:00-16:00 Faste medlemmer møtte: Doris Jorde Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Christina

Detaljer

Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann?

Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann? Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann? v/torunn Austheim Rådmann i Steinkjer kommune Nord-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver Systemer i UH-sektoren 31. Oktober 2012 Tromsø Alf Hansen Seniorrådgiver 1. Innledning Agenda 2. Systemer i forhold til viktige prosesser i UH-sektoren: PBO-prosessen (Plan budsjett og oppfølging) BTB

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Rådhus Møtedato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 11/13 Til sak: PS 17/13 Følgende faste

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Tydalshallen, Tydal Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Fra sak: PS 36/14 Til sak: PS 40/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Delegert Møtebok. Saksgang

Delegert Møtebok. Saksgang Delegert Møtebok Unntatt offentlighet: Off.lov 25 Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2014 14/4 Arkivsaksnr: 2014/3200 Klassering: 410 Saksbehandler:

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Gjennom plan- og bygningsloven har kommunene ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen og i kravene til det enkelte byggverk og uteområde.

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møtedato: 12.05.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Fra til saksnr.: 15/8 15/13 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer