Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal, Rolf Bosnes, Anders H Haraldsen. Truls Eggen SAKSLISTE: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Styringgruppemøte for helsesamarbeidet i Inn-Trøndelag Administrativ styringgruppe Inn-Trøndelag 13/45 Referat fra PSG (O) 13/46 Referat fra ASG (A) 13/47 REFERAT INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID (O) 13/48 Innføring av E-handel i Inn-Trøndelagskommunene Torunn (A) 13/49 Vurdering av Inn-Trøndelag sin innkassosfunksjon Anders (D) 13/50 Oversikt over fagprogram i Inn-Trøndelagskommunene ansvar Anders (O) 13/51 Eventuelt Styremøte i Inn-Trøndelag IKT 13/4 Avviksanalyse pr september Utsatt fra møte /5 Budsjett Utsatt fra møte /8 Investeringsbudsjett IKT 13/9 IKT strategi/ Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag Vel møtt! Jacob Br. Almlid /s Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 1 av 16

2 13/45 Referat fra PSG Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob B Almlid, Anders H Haraldsen Forfall Sak Frist Ansvar Vedtatt 13/22 Referat fra møte i PSG /23 Referat fra møte i ASG /24 Referat fra arbeidsgruppen for næringsplan i Inn- Trøndelag /25 søknad til reg. næringsfond i forb. m/næringskonf /26 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan 13/27 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra utviklingspark 13/28 Prosjektet bærekraftig Tatt til orientering Tatt til orientering. Positivt med fokus på konkurransefortrinn Anbudsregler må følges Positivt med ekspertgruppe NTFK inviteres til møter ikke fast deltager Normal saksgang følges. Adm og politisk behandling Vedtak: Verrankonferansen innvilges fra Inn- Trøndelag regionale næringsfond. Saldo etter bevilgning bør ligge med som saksopplysning i aller saker Det bør etableres et system for rapportering til kommunene på aktivitet og økonomi Konferanse som sastingsområde for regionalt forskningsfond bør vurderes i forbindelse med utredning av Felles Strategisk Næringsplan Vedtak: Arbeidet md utarbeidelse av felles strategisk næringsplan innvilges fra det Regionale næringsfondet. 1. Det åpnes for at søker kan komme tilbake med søknad om ytterligere midler ved dokumenterte behov Vedtak: Forprosjekt Lensmyra Utviklingspark innvilges fra det Regionale Næringsfondet Utfordringen bør forfølges videre etter 2 spor. 1. Det søkes om midler fra Regionalt Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 2 av 16

3 velferdspolitikk 13/29 Interkommunal samhandling om vekst og attføringsbedrifter framdriftsplan. 13/30 3-partsmøte Innhold, form og presentasjon 13/31 eventuelt Ingen saker Neste møte PSG?? Forskningsfond:Kan en gjennom en konsensusbasert dialog/partnerskapsfilosofi få mobilisert de lokale velferdsaktørene på en slik møte at velferdsproduksjonen (i større grad) utføres etter BEON/LEON-prinsippet. 2. Eksisterende arbeidgruppe utreder videre: Er det mulig å endre prinsippene for fordelingen mellom offentlig og privat finansiering av velferdstjenestene? For eksempel gjennom differensierte egenbetalinger. Styret tar arbeidsgruppens innspill/arbeidsnotat til orientering hvor hovedkonklusjonen er at mulighetsstudien fortsetter med daglige ledere som arbeidsgruppe og PSG som styringsgruppe. Det forventes en sak til politisk behandling før sommeren Arbeidsgruppen forventes å ferdigstille sitt arbeid/innstilling Det legges opp til en samling med med fokus på: Konkretisering av utfordringen i tall Utfordringen sett fra o Arbeidstakerorganisasjonene o Vekstbedriftene o Personaltjenesten o Fylkesmannen Gruppearbeid 1 årsaker/ambisjoner Gruppearbeid 2 løsningsforslag. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 3 av 16

4 13/46 Referat fra ASG Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Rolf Bosnes, TV Anders H Haraldsen SP-INVEST (Referent) Truls Eggen. Snåsa kommune (observatør) Liv Inger Masdal Sak Frist Ansvar Vedtatt 13/33 Referat fra ASG /34 Referat fra PSG /35 referat fra arbeidsgruppen for Næringsplan Inn- Trøndelag 13/36 Søknad til reg. Næringsfond i forbindelse med Næringskonferanse i Verran. 13/37 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan 13/38 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra Utviklingspark Tatt til orientering Fokus og struktur for planarbeidet sammenfaller med bestilling fra ASG/PSG. Det gjøres oppmerksom at kjøp av tjenester må gjøres i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Bruken av ekspertgruppe oppfattes positivt. Næringskonferansen i Verran 2013 innvilges fra det Regionale Næringsfondet. Det anmodes om at sekretariatet innstiller i alle saker som legges fram for ASG/PSG. ASG ønsker også at sekretariatet ser på/oppdaterer vedtektene for tildelling fra fondet. Arbeidet med utarbeidelse av felles strategisk næringsplan innvilges fra det Regionale Næringsfondet. Det åpnes for at søker kan komme tilbake med søknad om ytterligere midler ved dokumenterte behov. Forprosjekt lensmyra Utviklngspark innvilges fra der Regionale Næringsfondet. 13/39 Inn- Det settes ned en interkommunal arbeidsgruppe + TV Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 4 av 16

5 Trøndelagssamarbeid på 1.linjetjenester med Anders Haraldsen som leder. Med utgangspunkt i saksframleggets muligheter utredes konkret hvilke 1.linjetjenester det er snakk om og hvorden dette kan løses på en kvalitetsmessig god måte. Arbeidsgruppen bes også vurdere lokalisering av den edelen av 1.linjetjenesten som kan samlokaliseres. Mandat og organisering legges fram for ASG i neste møte. Gruppen bør ha som mål å legge fram en innstilling medio desember Det er en premiss at at den kommunale identiteten ivaretas. 13/40 3-partsmøte Dato for møtet settes til Lokaler er booket. Møtet vil ha fokus på kommunenes ansvar og muligheter for å inkludere flere av innbyggerne i arbeidslivet. Vekst/attføringsbedriftens rolle vil også bli tema. 13/41 Status i forhold til Styringsdokumentet for INN-Trøndelag /42 Etablering av krisesenter 13/43 Status mht. IKT Inn-Trøndelag Styringsdokumenetet og vedtak ASG i sak 13/6 prioriterer jobbing med følgende samhandlingsområder i 2013: - 1f sykefravær - 2a post/arkiv - 2b sentralbord - 4c Næring (strategi/areal) - 5 arbeidsmarkedsbedrifter I tillegg skal miljørette helsevern utredes sammen med det interkommunale samarbeidet på helse Alle områdene med unntak av sykefravær jobbes det konkret med. 1.linjetjenster (post/arkiv ++) forventes å levere sak til ASG/PSG medio desember 2013 Strategisk næringsplan forventes å foreligge som høringsutkast i uke 4/14 Arbeidsmarkedsbedriftene forventes å foreligge til politisk behandling i juni/14 Miljørettet helsevern er vedtatt i PSG og forventes å ligge til politisk behandling i løpet av høsten. Sykefravær er på forberedelsesstadiet innledes muligens på 3-partskonferansen Inn-trøndelagsregionen vil opptre samlet med hensyn på en eventuell lokalisering i regionen Det oppleves en positiv utvikling på området. Samtidig som det forventes av helpdesk utvikles videre med FAQ og fjernstyring som elementer. Det legeg sopp til et styremøte /44 - Eventuelt Utviklingsveiledere i Nord-Trøndelag arbeidsgiverkommune. Inderøy Kommune anmodes om å ta tak i denne saken Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 5 av 16

6 Neste møte Verran. Det anmodes om å sette av dagen fra klokken da det i tillegg til ordinær sakliste må settes av tid til styremøter. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 6 av 16

7 13/47 REFERAT INN-TRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID REFERAT INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID Tilstede: Trygve, Astrid og Gunn Forfall: Lars og Bodil Bodil og Lars godkjente konklusjonene i møtet, så de er derfor i referatet nå skrevet som vedtak. Utgangspunkt for agenda, kopi av to møte-referater fra PSG, hvor vi er utfordret på å komme tilbake til dem på spesifikke saker. Sak 020/2013 Vi er utfordret fra ASG/PSG til å se på vedtektene til fondet. Vedtak: Vi reviderer vedtektene og sender over forslag til ASG/PSG som sak. Mål om å gjennomføre dette parallelt med arbeidet med strategisk næringsplan. Mål om at retningslinjer og vedtekter skal samordnes. (Vedtekter og retningslinjer vedlegges møtereferatet.) Sak 021/ Se sak 13/25 fra ASG, og oppfordringen som ligger der. 1. Saldo etter bevilgning legges ved som saksopplysning i aller saker. Vedtak dette innføres umiddelbart fra sekretariatet 2. Det bør etableres et system for rapportering til kommunene på aktivitet og økonomi Vedtak økonomisk status i fondet sendes ut før alle møter i fondet, og næringssjefene i hver kommune er ansvarlig for deling informasjon i sin kommune. 3. Konferanse som satsingsområde for regionalt forskingsfond bør vurderes i forbindelse med utredning av Felles Strategisk Næringsplan. Etter samtale med Anders Haraldsen i møtet, er det ikke snakk om regionalt forskingsfond, men det regionale næringsfondet. Vedtak: ASG ønsker at vi skal ta med oss en mulig satsing på konferanser inn i arbeidet med strategisk næringsplan for Inntrøndelag, dette vil bli hensyntatt hvis det er mulig i forhold til helheten i prosessen. Utover dette vil næringsmedarbeiderne ta tak i vedtektene og komme tilbake med en politisk sak til ASG og PSG, jamfør sak 1 i dette møtet. (Økonomisk status legges ved referatet) Ref. ASF Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 7 av 16

8 13/48 Innføring av E-handel i Inn-Trøndelagskommunene NOTAT Fra innkjøpsleder Birger Asphaug Til rådmennene i INVEST Innføring av ehandel Ehandelsplattform i INVEST 1. Bakgrunn Gjennom stortingsmeldingen "Det gode innkjøp" er stortinget opptatt av at alle offentlige virksomheter tar i bruk moderne og effektive bestillingsverktøy slik at man kan få kontroll på sine innkjøp. I denne sammenhengen har Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) opprettet en Ehandelsplattform (EHF). På denne plattformen kan offentlige instanser avrope/bestille sine varer fra sine rammeavtaler. I 2003/2004 deltok Steinkjer kommune gjennom DDT i et prøveprosjekt i bruk av Ehandelsplattformen. I ettertid er plattformen blitt forbedret og kommunen sine bestillere har god erfaring i bruk av elektronisk bestilling av varer. Tiden er nå blitt overmoden for å komme i gang igjen med bruk av Ehandelsplattformen. Formålet med Ehandelsplattformen er å knytte offentlige kjøpere og deres leverandører sammen i en felles og framtidsorientert infrastruktur, hvor deltakerne kan utveksle sine forretningsdokumenter elektronisk. Tjenestene skal bidra til bedre, enklere og sikrere innkjøp gjennom elektronisk kobling mellom offentlige kjøpere og deres leverandører. Ehandelsplattformen skal også stimulere leverandørmarkedet i Norge til å utvikle sitt kompetansenivå innen elektronisk handel (elektronisk katalogproduksjon, integrerte forretningsprosesser for ordre, ordresvar og faktura) for derigjennom å øke sin konkurransekraft. Ehandelsplattformen er bygd opp etter følgende skisse: Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 8 av 16

9 Ehandelsplattormen er en del av en total e-handelsløsning. Det er en klar målsetting at kommunene på sikt skal innføre en total løsning som også inneholder e-handels løsningene i økonomisystemet. Dette vil gi ytterligere bedringer i forhold til kontroll av innkjøp og økonomisk styring. En finner det imidlertid formålstjenlig og starte gradvis, og vil derfor foreslå en oppstart med Ehandelsplattformen først. Det vises også til utviklingsplan for økonomisamarbeidet i Inn-Trøndelag hvor e-handel er skissert i 2015/ Hvorfor ehandel. Det er ingen tvil om at det er konsekvensene av å innføre et elektronisk bestillingssystem som gir de store gevinstene, og ikke den effektiviseringen systemet i seg selv gir. Disse konsekvensene kan kort oppsummeres slik: Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 9 av 16

10 - Færre personer bestiller varer/bedre kontroll med innkjøpene Innfører man ehandel, så er det naturlig at man samtidig ser på innkjøpsorganisasjonen, og reduserer antall bestillere. Eksempelvis var bestilling av mobiltelefoner noe hver enkelt ansatt gjorde selv før. Nå er det en i Steinkjer kommune som håndterer dette, og kjøpene må i tillegg godkjennes på forhånd. Konsekvensen er at kostnadene til mobiltelefoner er betydelig redusert. - Kun rammeavtaleleverandørene er tilgjengelige. Innfører man ehandel, gjør man det langt vanskeligere å handle utenfor rammeavtalene, og avtalelojaliteten øker. - Bestillingene blir skriftlige. Innfører man ehandel, så blir alle bestillinger skriftlige. Det vil ikke lenger være mulig å bestille per telefon, eller reise til butikk. Alle tidspunkter og navn loggføres automatisk, og dermed blir det langt enklere å dokumentere avvik mellom bestilling og leveranse. - Gebyrer og rabatter blir synlige Ved å legge til enkle systemer for å vise rabatter og gebyrer, blir bestillere mer bevisste på terskelverdiene for rabatter og gebyrer og kan tilpasse sine bestillinger slik at disse utnyttes optimalt. - Bedre kontroll med priser Innkjøperne har nå langt bedre kontroll med leverandørens priser, da alle prisendringer på katalogprodukter må godkjennes på forhånd. Ved hjelp av enkle verktøy kan den enkelte innkjøpsrådgiver nå spore prisendringene helt ned på enkeltprodukter. Også der hvor det ikke foreligger kataloger får vi en langt bedre kontroll, da prisen må avtales på forhånd (pris er et obligatorisk felt). - Det blir mer fokus på å planlegge innkjøpene En elektronisk løsning for bestilling bidrar til at bestilleren får bedre oversikt over hva som faktisk er bestilt, og får hjelp til å planlegge innkjøpene bedre. Kort sagt får vi mer profesjonelle innkjøpere. - Grunnlag for nye avtaler Funksjoner i det elektroniske verktøyet som gir statistikk, leverandørregister og lignende, danner for øvrig et bedre grunnlag for vurderinger av nye avtaler eller avtalerevisjoner. En oppdragsgiver får da ut ganske nøyaktig hvor mye som er kjøpt når og til hvilken pris, hva som er kjøpt og av hvem, ledetider, leveringsdyktighet osv. Alt sammen gir grunnlag for valg av leverandører ved senere avtaler. Likeledes kan innkjøpsfunksjonen ved hjelp av god statistikk i større grad øve innflytelse på strategiske, overordnede valg i virksomheten. Oppsummering: Samlet sett fører dette til at organisasjonen blir en mer profesjonell innkjøper. I tillegg kan den sentrale innkjøpsorganisasjonen tilrettelegge rammeavtaler, vareutvalg og Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 10 av 16

11 volumsortiment på en mer effektiv måte fordi ehandelsløsningen kartlegger innkjøpernes handlemønstre fra dag til dag. 3. Kostnader Difi har kommet med følgende kostnadsoverslag forbundet med å starte et e-handelsprosjekt for deres samarbeid. De årlige abonnementskostnadene for kommunene ved Ehandelsplattformen vil være følgende: Kommune: Steinkjer Verran Inderøy Årlig kostnad: kroner kroner kroner Difi dekker følgende kostnader ved signering av abonnementsavtale i 2013 evt i 2014: Kommune Tilknytningsavgift Integrasjonskostnad(EHF) Leverandøraktivering: Steinkjer kroner kroner kroner Verran kroner kroner kroner Inderøy kroner kroner kroner Kommunene må ta høyde for å engasjere en prosjektleder for planlegging og igangsettelse av e-handel. 4. Forslag til tiltak Innføring av ehandel er en ren administrativ sak/beslutning. 1. INVEST skal innføre ehandel gjennom EHF. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 11 av 16

12 2. Det opprettes en liten prosjektgruppe bestående av en person i hver kommune for gjennomføring av ehandel gjennom EHF. Økonomiforum Inn-Trøndelag fungerer som som "referansegruppe" for prosjektet. 3. Det opprettes en midlertidig stilling i 50 % i 6 mnd som prosjektleder for gjennomføring av prosjektet. Stillingen utlyses internt. Økonomi knyttet til dette innarbeides i budsjett 2014 og fordeles mellom kommunene etter ordinær fordelingsnøkkel. 4. Arbeidet starter første kvartal Prosjektet starter med den enkle versjonen dvs elektronisk ordrebestilling gjennom Markedsplassen 6. Det er en klar målsetting og innføre en full ehandelsløsning i kommunene i tråd med den utviklingsplan som er lagt innenfor økonomisamarbeidet i kommunene. 7. Det tas sikte på å fremme en søknad i samarbeid med Innherred Samkommune og Værnesregionen overfor Difi om opprettelse av en felles prosjektleder. Birger Asphaug Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 12 av 16

13 13/49 Vurdering av Inn-Trøndelag sin innkassosfunksjon Innfordring av kommunale krav Saksopplysninger: Denne saken har vært oppe tidligere Sak 11/06 Virksomhetsplan 2012 Vedtak: Styret ber skatteoppkreveren legge de framlagte hovedpunktene til grunn for sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for I saksframlegget står det blant annet: Utvikle arbeidsområdet vurdere om det kan være hensiktsmessig å bruke skatteoppkreverkontorets kompetanse til å ivareta andre oppgaver innenfor INVEST-samarbeidet. Innfordring av kommunale krav var tema like etter kontoret ble opprettet. Kan det være aktuelt å se nærmere på dette nå? Arbeidsoppgaven er per dato tillagt Inn-Trøndelag regnskap og lønn Virksomheten for INVEST Regnskap og Lønn (tidligere INVEST Økonomi) er regulert av «Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om økonomifunksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. INVEST Økonomi». Avtale med virkning fra ble vedtatt i kommunene i Avtalens 4 Oppgaver som legges til vertskommunen: Inderøy som vertskommune forplikter seg gjennom samarbeidsavtalen til å utføre følgende oppgaver på vegne av samarbeidskommunene: a) Føring av kommuneregnskap og andre tilliggende særregnskap b) Ivareta alle funksjoner vedrørende lønnsutbetaling c) Fakturere kommunale varer, tjenester og gebyrer d) Innfordre kommunale krav Antall saker kan synes å være økende og er nå ca saker per år. Arbeidsoppgaven løses per dato av Kreditorforeningen etter avtale med kommunene. En avtale som i disse dager er ute på anbud. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 13 av 16

14 Spørsmål om ny vurdering i Styremøte Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Utgangspunkt: o Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor kan ta ut effektiviseringsgevinst o Kontorets arbeidsoppgaver kan løses på en forsvarlig måte med lavere bemanning enn det som har vært lagt til grunn tidligere o Budsjett 2014 innebærer en reduksjon i stillingsrammen Så blir det et spørsmål om det hadde vært fornuftig/lønnsomt for samarbeidskommunene å legge nye arbeidsoppgaver til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor. Kan kommunene være tjent med å bygge videre på den innfordringskompetansen og den innfordringskulturen som skatteoppkreverkontoret har opparbeidet? Sakvurderinger: Innfordring av kommunale kan løses av alle 3 impliserte fagmiljø. o Inn-Trøndelag R&L o Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag o Private aktører (per dato Kreditorforeningen gjennom avtale) Ressursbruken til innfordring av kommunale krav er av Inn-Trøndelag R&L beregnet til 0,35 årsverk. Denne saken kan ses på fra flere sider. Og "svaret" vil kunne være forskjellig etter hva som defineres som det overordnede målet for endringen. Hva skal endringen bidra til å oppnå? 1. Opprettholde/styrke kompetansemiljøet i Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor 2. Utnytte innfordringskompetansen i Inn-Trøndelag R&L 3. Ta i bruk den beste teknologiske løsningen for innkreving 4. Ta i bruk den "billigste" løsningen 5. Yte den beste servicen overfor innbyggerne 6. Redusere antall innfordringer Vurderinger rundt måloppnåelse 1. For det faglige kompetansemiljøet vil 0,35 årsverk ha større betydning for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag enn Inn-Trøndelag R&L. Skatteoppkreveren i Inn- Trøndelag har tilgang, men trenger en innkjøringsperiode på AGRSSO 2. Kompetansen innfordringskompetansen finnes blant de ansatte i Inn-Trøndelag R&L 3. Selve det tekniske med innfordring kan løses av alle aktuelle miljøer. Men alle krav oppstår i kommuneregnskapene som føres i AGRESSO. Innfordringsmiljøet må ha tilgang til eller kompatibilitet med AGRESSO. Det har Skatteoppkreveren i Inn- Trøndelag så vidt jeg skjønner ikke per dato, da de handterer innfordringer gjennom SOFIE. Et system som til gjengjeld kommuniserer med Namsmannen. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 14 av 16

15 4. Med en lønn inklusive sosiale avgifter på vil 0,35 årsverk utgjøre Innfordring har også en "inntjening" gjennom gebyr. 0,35 årsverk vil i prinsippet kunne dekkes inn gjennom et snitt gebyr på 175 kroner. Innfordring gjennom Kreditorforeningen er i dag gratis for kommunene. 5. Hva er god innbyggerservice i denne typen innfordringssaker. Etter min oppfatning handler det om en tidlig og løsningsorientert dialog med skyldner. Kravene oppstår som følge av at innbyggere ikke har betalt avtalte kommunale tjenester. Det er med andre ord de kommunale tjenestene som er/vil kunne være 1.linjetjenesten i denne typen saker. Hvilket miljø er best til å aktivisere 1. linjetjenesten i spørsmål om manglende innbetaling? Eller skal ikke 1.linjetjenesten "pålegges" denne typen oppgaver. 6. Er vel en variant av 5, men med utgangspunkt i målet "færre innfordringsaker" blir i alle fall spørsmålet litt annet enn et spørsmål om innfordringskompetane, tekniske løsninger eller pris på tjenesten. Hvilket miljø har best kompetanse på å initiere i tidlig dialog med skyldner? Vedtaket må svare på 2 grunnleggende spørsmål. Spørsmål 1: Skal vi drive innfordring selv eller kjøpe tjenesten? Spørsmål 2. Hvilket miljø er best egnet til å ha en god innbyggerdialog/redusere antall innfordringssaker. Forslag til vedtak: " " Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 15 av 16

16 13/50 Oversikt over fagprogram i Inn-Trøndelagskommunene ansvar Anders (O) IKT- Inntrøndelag sitter med en god oversikt over fagprogrammer fordelt på kommuner. Ser ut tilat den har noen mangler i forhold til ansvarsforhold på personnivå. Dette gjelder Verran og Inderøy mer enn Steinkjer. Oversikten viser også at det sannsyligvis er gevinster å hente både ved at alle kommuner har samme fagprogram i samme tjeneste og ved at personer kan ha ansvar på tvers av kommuner. I forbindelse med gjennomgangen av 1.linjetjenester er dette allerede etablert for Ephorte. APPLIKASJON LEVERANDØR AVDELING / TJENESTEENHET SYSTEMEIER / REGISTERANSVARLIG SYSTEMANSVARLIG MOBIL DELANSVARLIG MOBIL Kommune Server Lokasjon Acos Barnevern Inderøy Acos Ann Tove Storholmen Liv Anita Jenshus Inderøy Steinkjer Agresso Klient Evry Inntrøndelag Regnskap og lønn Jon Arve Hollekim / Torunn Austheim Marit Iversen Solbjørg Grøtan Aasland Inderøy Steinkjer Agresso Web Evry Inntrøndelag Regnskap og lønn Jon Arve Hollekim / Torunn Austheim Marit Iversen Solbjørg Grøtan Aasland Inderøy Steinkjer ephorte Inderøy Evry Stab støtte / Arkiv / Postmottak Jon Arve Hollekim / Inderøy Steinkjer EQS Inderøy Extend AS Inderøy Steinkjer HK Data Inderøy HK Data Siri Solberg Inderøy Steinkjer Komtek Inderøy Berit Slåttnes Aune Inderøy Inderøy Notus Inderøy Visma Per Arne Olsen Torhild Bigset Erlend Bjøru Inderøy Steinkjer Oppad Inderøy Oppad Inderøy Steinkjer SafeQ - Inderøy Konica Minolta Inderøy Inderøy Tieto Socio Inderøy Visma NAV Inderøy Rolf Eriksson Inderøy Steinkjer Visma HsPro Inderøy Visma Helse Bente Molde Ann M Ringseth Oxaal Inderøy Steinkjer Visma Profil Inderøy Visma Per Arne Olsen Torhild Bigset Erlend Bjøru Inderøy Steinkjer Visma Samhandling/LINK Visma INVEST INVEST - SIKKER SONE Acos Barnevern Steinkjer Acos Helse, Barnevern Ingeborg Laugsand / Gunlaug Rønsberg Janne Siri Brandtzæg Terje Haugseth Steinkjer Steinkjer Capitech Steinkjer Capitech Omsorg / Helse Iren Hovstein Haugen / Ingeborg Laugsand Judith Grønnesby Elin Jegersen Steinkjer Steinkjer CIM Personaltjenesten Torun Austheim Anne Utgård Lisa Christiansen Steinkjer ASP Ekasys Ekasys Oppvekst, Steinkjer voksenopplæring Elisabeth Jonassen / Eva Løe Eva Løe Eva Bruheim / Steinkjer Steinkjer EM Portal Hoist Energy EM Systemer AS Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Knut Morten Husby Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer ephorte Steinkjer Evry IKT og Kontorstøttetjenesten Torun Austheim/Kari Aarnes Randi Teigen Myrstad Lisa Christiansen Steinkjer Steinkjer EQS Steinkjer Extend AS Personaltjenesten / IKT og Kontorst. Karsten Saugestad Anne Utgård Lisa Christiansen Steinkjer Steinkjer Gemini VA Powel Samfunnsutv., Vann og Avløp Gunvor Aursjø / Knut Morten Husby Knut Morten Husby Åsmund Melgård Steinkjer Steinkjer Geoweb / Braarkiv Geomatikk Samfunnsutv., Byggesak Oppmåling Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Geir Gilde Lars Magnus Billdal Steinkjer Steinkjer Gisline Norkart Samfunnsutv., Byggesak Oppmåling Geir Gilde Geir Gilde Lars Magnus Billdal Steinkjer Steinkjer Guard Guard Samfunnsutv., Vann og Avløp Knut Morten Husby Knut Morten Husby Einar Nøvik Steinkjer Steinkjer Infoland Norsk Eiend.Inf. Samfunnsutv., Landbruk Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Gunnar Vorum Steinkjer ASP ISY Proaktiv Norconsult Samfunnsutv., Vann og Avløp Knut Morten Husby Knut Morten Husby Knut Aurstad Steinkjer Steinkjer Oppad Steinkjer Oppad Oppvekst Elisabeth Jonassen Lars Petter Svarte Jan Inge Tømmerås Steinkjer Steinkjer Rosy Grontmij AS Samfunnsutv., Veg Trafikk Park Gunvor Aursjø / Even Blengsli Even Blengsli Per Stølan Steinkjer Steinkjer SafeQ - Steinkjer Konica Minolta Ragnar Andresen Stian Lysberg Steinkjer Steinkjer ScanVekt Scanvaegt Norge Samfunnsutv., Renovasjon Gunvor Aursjø / Ester Stølan Ester Stølan Rune Enlien Steinkjer Steinkjer SD-anlegg Johnson Controls Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer Sipass Siemens / Vaktservice Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer Visma Flyktning Visma Samfunnsutv., Flyktninge- / Akt.tj. Gunvor Aursjø / Turid M Eian Else Helene Landsem Steinkjer Steinkjer Visma HsPro Steinkjer Visma Helse, Barn familie Ingeborg Laugsand / Marianne Vollen Marianne Vollen Trude Viem Dahl Steinkjer Steinkjer Visma PPI Steinkjer Visma Oppvekst, PPT Elisabeth Jonassen / Kennet Arntzen Kenneth Arntzen Tove Tanberg Hansen Steinkjer Steinkjer Visma Profil Visma Omsorg Iren Hovstein Haugen / Solveig Kleven Elin Jegersen Solveig Kleven Steinkjer Steinkjer Visma Velferd Steinkjer Visma helse, NAV Velferd Ingeborg Laugsand / Annbjørg Olsen Toril Benum Line Christensen Steinkjer Steinkjer Vpro Brødrene Strand Samfunnsutv., Eiendom Gunvor Aursjø / Ketil Lysheim Ketil Lysheim Bjørn Joar Aalberg Steinkjer Steinkjer WinMed Steinkjer CompuGroup Medical Norway Helse, Legevakt og legetjenester Ingeborg Laugsand / Karin R Grøttum Karin Randi Grøttum Steinkjer Steinkjer WinTid Syncronos / Logica Personaltjenesten Karsten Saugestad Karsten Saugestad Kari Aarnes Steinkjer Steinkjer Acos Barnevern Verran Acos Barnevern Siv Elin Lorentzen Inger K V Hatlegjerde Verran Steinkjer ephorte Verran Evry Stab støtte / Arkiv / Postmottak Jacob Almlid / Aud Ramberg Aud Ramberg / Verran Steinkjer EQS Verran Extend AS Verran ASP Komtek Verran Alf Petter Reitan Verran Verran Notus Verran Visma Bente Volden Liv Rita Landsem Verran Steinkjer Oppad Verran Oppad Verran Steinkjer SafeQ - Verran Konica Minolta Verran Verran Visma HsPro Verran Visma Aldis Reinås Verran Verran Visma Profil Verran Visma Kirsti Tessem Lars Landsem Verran Steinkjer Visma Velferd Verran Visma Kjetil Landsem Verran Steinkjer WinMed Verran CompuGroup Medical Norway Helse, Legevakt og legetjenester Carl Andrew Sæther Carl Andrew Sæther Ann Beate Johnsson Verran Verran Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 16 av 16

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 02.05.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Inderøy, Skarnsundet Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid Torunn Austheim

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.02.13 Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl. 09.00 13.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 02.96.2015 Møtested: Snåsa Samstadgården (Snåsaprodukter) Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune.

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune. MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.11.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid

Detaljer

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Møtedato Sted Referent 28.06.2010 Verran Servicekontor Møterom Fosdalen Hovd Deltagere Forfall SAKSLISTE: Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen. Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen. Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2013/4630-2 Saksbehandler: Bente Bakken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen Forslag

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.14 Møtested: Steinkjer Rådhus møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 08.00 10.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Lederskolen

Lederskolen Lederskolen 08.11.2017 Steinkjer kommune 2020 NYE Steinkjer kommune 2020 Et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. Bygge på det beste fra dagens to kommuner. Byen og bygdenes fortrinn skal forsterkes Være

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 15.04.2009 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 20.09.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 14.00 15.15 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen F-salen, Selbu Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Fra sak: Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.09.2015 Møtested: Verran Møterom Fosdalen Tidspunkt: 12.00 15.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Randi Tessem, Truls Eggen,

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.10.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.03.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Øivind Stenvik (for Dagfinn

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00-1530 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Benthe

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 12:30-15:00 Fra sak: 104/15 Til sak: 110/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Komite næring, nærmiljø og bosetting Verran Servicekontor, kantina. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 08.09.2008 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 10.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.01.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Kjøpmannsgata 21, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/14 Til sak: PS 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Vedrørende intensjonsavtalen mellom Steinkjer, Verran og Snåsa Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene med politisk og administrativ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6507 Klassering: 144 Saksbehandler: Anders Haraldsen/Svein Åge Trøbakk STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INN-TRØNDELAGSSAMARBEIDET

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 23.11.11 kl. 14.00 21.00 på Selbutunet Golf- og familiepark i Selbu Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Kristian Rolstad, Henrik

Detaljer

Ros - analyse Forvaltningskontor.

Ros - analyse Forvaltningskontor. Ros - analyse Forvaltningskontor. Bakgrunn: Vedtak i Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016: "Rådmannen vil få utredet en eventuell etablering av et eget forvaltningskontor i kommunen som tillegges

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye Aud Lindseth Fra: Roy Harald Ottesen Sendt: 18. februar 2013 18:25 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Informasjonsdag og den nye trunusordning for leger - sett av dagen 12.03.13!! Vedlegg: Informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 12.05.2010 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 14 00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen, Carl Ivar Cøppen Torunn Austheim,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.05.2017 Tidspunkt: 11:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Einar

Detaljer

IKA Øst eierkommuner - systemportefølje etter funksjon og arkivskaper

IKA Øst eierkommuner - systemportefølje etter funksjon og arkivskaper IKA Øst eierkommuner - systemportefølje etter funksjon og arkivskaper Funksjonstype Systemnavn Arkivskaper Arkivtjeneste Acos WebSak (N-4) Arkivtjeneste Acos WebSak (N-4) - variant Arkivtjeneste ESA N-3

Detaljer

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås Organisering og tillitsvalgtes rolle Oppfølging av samarbeidsdokumentet

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 28.10.2015 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:00 Fra sak: PS 52/15 Til sak: 55/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

2017/ Utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett 2018 for Verran kommune.

2017/ Utarbeiding av økonomiplan og årsbudsjett 2018 for Verran kommune. Verran kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Eva Hermann Haugseth, Iren Hovstein Haugen, Ingeborg Laugsand, Gunvor Aursjø, May Beate Haugan, Gisle Kristian Almlid-Larsen, Lisbeth Ystmark, Anita Ulstad,

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland Prosjekt e-handel Implementeringsprosjekt Visma e-handel Plan for presentasjon ehandel. Vi forteller hvem vi er. (Vi er alle i møtet) Hva prosjektet skal levere. Prosjektorganisasjonen. Noen av milepælene

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 18:00 20:35 Til stede: 33 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 29.11.2012 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/3266 Klassering: 056 Saksbehandler: Kari Aarnes ETABLERING AV IKT INN TRØNDELAG, REVIDERT SAKSFREMLEGG

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 20.04.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik, (Helse

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe INVEST

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe INVEST Innkalling møte i Pol. styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.02.13 Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 15.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br. Almlid, Anders H Haraldsen.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.10.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: PS 109/14 Til sak: PS 135/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.04.2010 Møtested: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 12.30 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Torunn

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg. Tor Lånkan, Ole Jakob Sørensen, Siril Hafstad, Liv Berit Ansnes og Elin Grindberg hadde meldt forfall.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg. Tor Lånkan, Ole Jakob Sørensen, Siril Hafstad, Liv Berit Ansnes og Elin Grindberg hadde meldt forfall. MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Benthe Asp Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Rådmannen med interne tjenester Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Koordinerende

Detaljer

personal personal personal personal Dexter Barnehage Ringsaker kommune personal

personal personal personal personal Dexter Barnehage Ringsaker kommune personal Acos SRU Acos WebSak (N-4) Arkivtjeneste Acos WebSak (N-4) Arkivtjeneste Acos WebSak (N-4) - variant Arkivtjeneste Agresso Økonomi Agresso Økonomi Agresso Økonomi AIVO Pleie og omsorg AIVO Pleie og omsorg

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.11.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 16.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Møteprotokoll. DMS Inn-Trøndelag. Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

Møteprotokoll. DMS Inn-Trøndelag. Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: 04.05.20122 Tidspunkt: 13:00-14.15 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen 3. etasje, Følgende medlemmer

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.12.2016 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Valberg Slektsgård, Frosta Tidspunkt: 09:00-16:00 Fra sak: PS 17/16 Til sak: PS 32/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn Skjelstad SP

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformen i Ringerike og Jevnaker kommuner

Styringsgruppa for kommunereformen i Ringerike og Jevnaker kommuner Referat Styringsgruppa for kommunereformen i og kommuner Møtedato: fredag 23.10.15 kl 12.00 15.00 Sted: Kommunestyresalen, rådhus Møteleder: ordfører Kjell B Hanssen, Tilstede: se vedlagte oversikt. Saker:

Detaljer

Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag

Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag Orientering til kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa Steinkjer 2. februar 2009 Interkommunalt samarbeid INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Sak 1/16. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

Sak 1/16. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Sak 1/16 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 13.01.2016 Meldingene tas til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Delegert Møtebok. Saksgang

Delegert Møtebok. Saksgang Delegert Møtebok Unntatt offentlighet: Off.lov 25 Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 18.05.2012 12/1 Arkivsaksnr: 2012/1696 Klassering: 410 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik

Detaljer

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøyheimen, Lysgården. Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøyheimen, Lysgården. Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldres råd Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Inderøyheimen, Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

OU Sluttrapport Tema:

OU Sluttrapport Tema: OU 21012 Sluttrapport Tema: Delprosjekt 3 Helse/rehab Barn og familie Deltakere: Anne Kari Haugdal, prosjektleder Marit Elisabeth Aksnes, leder BAFA Tore Fjerdingen, leder HeRe Karl Martin Haugen, avdelingsleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Servicekontoret Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 10:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn Skjelstad SP Torgeir

Detaljer