RYFYLKE. Kommunen får legesenter-kritikk. Får fleire flyktningar. Populær fjernsynskjendis. Ny einingsleiar. lokalavis for indre Ryfylke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYFYLKE. Kommunen får legesenter-kritikk. Får fleire flyktningar. Populær fjernsynskjendis. Ny einingsleiar. lokalavis for indre Ryfylke."

Transkript

1 RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 18. oktober 2013 Nr. 76 Årgang 87 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Kommunen får legesenter-kritikk Leiar...vanskeleg å svare ja eller nei... Side 4 Får fleire flyktningar Bernt Egil Strømme og fleirtalet i kommunestyret seier ja til busetting av 30 nye flyktningar. Side 7 Populær fjernsynskjendis Lasse Rød Hansen si deltaking i «Farmen» har gitt han stor merksemd, både på skjermen og i det verkelege liv. Side 10 Ny einingsleiar SIDE2 3 Sauda kommune blir kritisert for dårleg styring av Sauda legesenter. Ein rapport, som er utarbeida av revisjonsfirmaet KPMG, rettar kritikk mot kommuneleiinga for manglande styring, mangelfull kompetanseutvikling, dårlege ansvars- og rollefordelingar, og for altfor lite fokus på helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet ved legesenteret. Rådmann Wictor Juul ser alvorleg på saka og er alt i gang med arbeidet med å retta opp i dei kritikkverdige forholda. (Foto: Ingvil Bakka) Rune Håheimsnes sluttar som kunderådgjevar for Sparebanken Vest og tek over leiarrolla i Bøgata etter Knut Atle Seim. Side 9

2 2 - Fredag 18. oktober 2013 RYFYLKE Feil om Id Færre får restskatt Ny cd frå Eidsvåg I tysdagsavisas artikkel om den komande id-festen var det dessverre faktafeil om denne muslimske høgtida. Muslimar feirer nemleg to typar id: Id-fidri, også kalla lille id, skjer like etter at ramadan er slutt. I år var dette i august. Id-adha, også kalla store id, er ei feiring av at pilgrimsreisene er avslutta. I morgon, laurdag, inviterer Somalisk forening i Sauda til store id -fest i kantina på ungdomsskulen. Skatteoppgjeret for 2012 var klart denne veka. Fleire lønstakarar, pensjonistar og næringsdrivande har fått oppgjeret sitt tidlegare i år, og færre har fått baksmell skatteytarar i Skatt Vest får i snitt kroner tilbakebetalt. I fjor hadde personar betalt for mykje i skatt og fekk i snitt kroner tilbake. Måndag gir Bjørn Eidsvåg ut sitt 25. album som han har gitt namnet «Far faller». Denne plata vil bli lagt merke til. Den er noko anna. Nokon kjem til å bli veldig begeistra, andre skuffa, då ho er for rar. Den er ikkje snill, seier Eidsvåg i ei pressemelding. Tekstane på «Far faller» handlar mellom anna om tap av idol og gudstru, om eignes svik mot eins nærmaste og om barns lojalitet mot sine foreldre. Albumet inneheld elleve songar. Legesenter-rapporten Leiinga i Sauda kommune kjem dårleg ut i ein revisjon av arbeidsforholda ved Sauda legesenter. INGVIL BAKKA Ingen skryterapport. Ein alvorleg peikepinn på dei utfordringane me står overfor. Me tar kritikken alvorleg, seier rådmann Wictor Juul. Bad om revisjon Kontrollutvalet i Sauda kommune bad i april i år revisjonsfirmaet KPMG om å gjennomføra ei kartlegging av drifta og arbeidsforholda ved Sauda legesenter. Sauda legesenter hadde då lenge slitt med store utfordringar med å få på plass ei stabil legedekkking i kommunen. Bare i løpet av nokre få månader sa fem legar opp stillingane sine og legekontoret var prega av stor gjennomtrekk av utanlandske vikarlegar. I løpet av sommaren og tidleghausten gjekk revisjonsfirmaet nøye gjennom drift og arbeidsforhold ved legesenteret gjennom analysering av dokumentasjon og intervju med kommuneleiarar og tilsette ved legesenteret. Mangelfull kompetansestyring Rapporten, som nyleg blei ferdig, avdekkar fleire kritikkverdige forhold knytt til drifta av Sauda legesenter. Revisjonsfirmaet meiner at Sauda kommune og legesenteret er for dårlege på kompetanseutvikling, og at dette arbeidet i stor grad har vore prega av fokus på kortsiktige utfordringar knytt til rekruttering, framfor kompetanseheving blant dei som alt jobbar ved legesenteret. Mangelfull kompetansestyring blir sett på som ei medverkande årsak til den langvarige og utfordrande bemanningssituasjonen ved legesenteret. Tilsette saknar informasjon Sauda kommune får også kritikk for Ingen skryterapport. vil at legane skal ha fokus på medisinske utfordringar, og ikkje slita med adminstrative utfordringar korleis dei har takla dei organisatoriske endringane ved legesenteret. Sauda legesenter har to gonger dei siste åra vore gjennom krevande omorganiseringar. Først då privatdrivne Åbø Allmennpraksis og kommunale Sauda legesenter blei slått saman til eit kommunalt legesenter i 2010 og då legesenteret blei ein del av Helsesenteret i Tilsette ved legesenteret, har gjennom intervju med revisjonsfirmaet, opplyst at dei har vore kritiske til prosessane og endringane, utan å bli høyrt. Slik tilsette har oppfatta prosessane, har endringane blitt vedtatt utan tilstrekkeleg fokus på planlegging og gjennomføring, og med svært avgrensa informasjon til og involvering av tilsette, heiter det i rapporten. Uklare roller Revisjonsfirmaet kritiserer også kommunen for å vera altfor dårlege på rolle- og ansvarsfordelingar, som ikkje har vore tydeleg nok avklart, formalisert og kommunisert overfor dei involverte ved legesenteret. Kommunen skal heller ikkje ha hatt ein definert plan for helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet, og det har vore klare avvik mellom krava i lovverket og det som har vore praksis ved legesenteret. Blant anna har det ikkje blitt gjennomført systematiske medarbeidarsamtalar, det har vore mangelfull rapportering av avvik, og det har vore for lite fokus på førebygging av sjukefråvær. Alt i gang Rådmann Wictor Juul fortel at mykje av det som kjem fram i rapporten er kjent, og at mange av dei kritikkverdige punkta og utfordringane alt er gripe tak i. Det har blitt jobba hardt og godt i ei tid med store omskiftingar. Det gjer at me nå har fått på plass nye, fast tilsette legar ved legesenteret. Det gir oss eit godt utgangspunkt. Me vil at legane skal ha fokus på medisinske utfordrin- TAR GREP: Revisjonsfirmaet KPMG rettar kritikk mot Sauda kommune for måten Sauda legesenter har blitt betydeleg arbeid for å få retta opp dei kritikkverdige forholda. gar, og ikkje slita med adminstrative utfordringar, seier Juul. Nytt it-system Men ennå gjenstår mykje arbeid. Blant anna ønsker kommunen nå å få på plass eit allmennlegeutval og eit samarbeidsutval. I tillegg må det leggast ned eit stort arbeid knytt til betre organisering av roller og administrative arbeidsoppgåver. Me gjer nå ein stor dokumentasjonsjobb når det gjeld implementering av eit nytt it-system ved legesenteret. Slik sett kunne me ikkje gjort det på ei betre tid. Nå startar me på null, med nye system og nye fastlegar, seier Andreas Fløgstad, kommunalsjef fellestenester i Sauda kommune. Behandling i desember Kommunestyret fekk i sitt møte onsdag denne veka ei orientering om KPMG sin forvaltningsrevisjon av Sauda legesenter, og politikarane får saka til behandling i sitt neste møte 18. desember.

3 RYFYLKE Fredag 18. oktober Preikestolen på topp I sommar arrangerte Fjord Norge ein stor konkurranse der turistar på Vestlandet kunne levere bilete av sine beste opplevingar bilete kom inn og over nordmenn har stemt over gonger på bileta. Fire av bileta skal visast på Time Square i New York for å promotere Vestlandet. Preikestolen tronar øverst ifølge deltakarane i konkurransen som det flottaste turistmålet ein kan oppleve på Vestlandet. På plassane bak kjem Lysefjorden og Kjerag, Bergen og Trolltunga. HEILT PÅ KANTEN: Dette bilete viser Eskil Rønningsbakken på kanten av Preikestolen og er av Fjord Norge kåra til det beste som er tatt av denne turistattraksjonen. (Foto: Sindre Lundvold) Sauda inn i Haugaland Vekst Sauda kommune skal gå inn i Haugaland Vekst etter at samtlege kommunestyrerepresentantar denne veka stemte for ein slik avtale. Kommunen må gå inn med kroner, på linje med dei andre eigarkommunane. Haugaland Vekst sine hovudoppgåver er konsentrert rundt lokalt næringsarbeid knytt til tenesteleveranseavtalar og regionalt utviklingsarbeid. I tillegg til Sauda er Bokn, Haugesund, Utsira, Tysvær og Sveio medeigarar i vekstselskapet. Også Rogaland fylkeskommune står som eigar, men er ikkje involvert på driftssida. Ordførar Frode Sulen er vald inn i representantskapet i Haugaland Vekst. er klar Ein svært grundig rapport Kontrollutvalet er godt fornøgd med arbeidet til revisjonsfirmaet. Rapporten er grundig og seier det meste. Me meinte det var best å orientera kommunestyret så raskt som muleg, og er glade for at rådmann Wictor Juul alt nå har tatt grep for å betra forholda ved Sauda legesenter, seier Wenche Pleym, nestleiar i Sauda kontrollutval. Kontrollutvalet skal kvart år gjennomføra ein forvaltningsrevisjon i Sauda kommune. Revisjonsfirmaet KPMG gjennomførte hausten 2012 ein revisjon av heile kommuneadministrasjonen og konkluderte med å lista opp seks område der det var behov for ekstra nøye gjennomgang. Blant desse var Sauda legesenter. I februar i år vedtok Sauda kontrollutval at legesenteret skulle prioriterast først, med ein forvaltningsrevisjon nå i Me ønska ei kartlegging av forholda ved legesenteret, ei vurdering av årsakene til utfordringane og forslag til tiltak til forbetringar, forklarer Pleym. Nestleiaren er ikkje overraska over funna i rapporten til KPMG, og ho viser til at legesenteret lenge har slitt med for dårlege styringssystem, uavklarte rollefordelingar og manglande dokumentasjon på fleire område. Alt dette har skapt frustrasjon. Så har folk sagt opp stillingane sine. Og så har ein måtta bruka energien på å få på plass nye legar framfor å løysa problema. Dei kom inn i ein ond sirkel, meiner Pleym. Saka skal opp til politisk behandling i kommunestyret 18. desember. Me vil be om at rådmannen innan utgangen av april leverer ein rapport på kva arbeid som er gjort for å betra situasjonen, seier Wenche Pleym, nestleiar i Sauda kontrollutval. drifta dei siste åra. Rådmann i Sauda kommune, Wictor Juul, meiner det nå må leggast ned eit Tilrår legevaktsamarbeid Meiner samarbeid må til for å betra bemanningssituasjonen ved legesenteret. Ei tydeleg tilråding om å samarbeida med nabokommunane. KPMG meiner at kompetanseutvikling og rekruttering då vil bli lettare, at me får eit større og sterkare fagmiljø og at tilbodet til innbyggarane blir betre, seier rådmann Wictor Juul om konklusjonane i forvaltningsrevisjonen. I rapporten til KPMG er det ramsa opp fleire tiltak for å betra bemanningssituasjonen ved Sauda legesenter. Firmaet er einig med kommunen i at det er krevande å rekruttera og halda på etterspurt kompetanse. Dette er ei felles utfordring for ei rekke andre, mindre kommunar, ikkje minst på bakgrunn av stor arbeidsbelastning knytt til legevaktsordninga og stor konkurranse om ressursar med denne type kompetanse. ( ) For å gjera det meir attraktivt å arbeida ved Sauda legesenter er det viktig å styrka arbeidet med strategisk kompetansestyring. Dette inkluderer å vidareføra arbeidet med etablering av eit interkommunalt samarbeid om legevaktordninga, heiter det i tilrådinga. KPMG har ingen meiningar om kor den felles legevakta eventuelt bør lokaliserast. I den interkommunale styringsgruppa som har jobba med saka det siste året, er forslaget å legga legevaktsentralen til Ølen. Men administrasjonen må alt nå tak tak i desse utfordringane. Eg reknar med at me i løpet av våren neste år må levera ein rapport på kva arbeid som er blitt gjort, seier Wictor Juul. Rapporten, som har kosta rundt kroner, er elles lagt ut offentleg på nettsida til kommunen. Store budsjettsprekkar Helsesenteret i Sauda kommune hadde i 2012 eit overforbruk på tre millionar kroner. Inkludert i dette var ei overskriding på 1,84 millionar kroner bare ved legesenteret. I KPMG sin forvaltningsrevisjon blir overskridingane ved legesenteret forklart med innleige av vikarar og utgifter til bustader for vikarlegane. I tillegg var lønsutgiftene knytt til vakter større enn budsjettert då det var fleire legar som måtte ta ekstravakter i tillegg til sin eigen turnus. I 2012 hadde Sauda legesenter 16 utanlandske vikarlegar. Høgt sjukefråvær KPMG har også vurdert sjukefråværet ved Helsesenteret og legesenteret. Helsesenteret hadde som mål å ha eit sjukefråvær på under fem prosent. Resultatet blei 5,56 prosent. Helsesenteret har same målsetting i 2013 som i 2012, men har så langt i år slitt med høgt sjukefråvær. I første kvartal var sjukefråværet på 6,68 prosent. Sjukefråværet ved legesenteret var i ,58 prosent og har på det høgaste vore på over 15 prosent.

4 4 - Fredag 18. oktober 2013 RYFYLKE Mi meining Leiar Kompleks diskusjon Då Sauda blei spurd om dei ville ta imot flyktningar for snart fem år sidan var meiningane mange og delte. Enkelte var heilt imot, medan andre meinte ein burde seie ja til å busette dobbelt så mange som Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) ba Sauda kommune om. Fire år etter at dei 25 første flyktningane kom til Sauda er det mest sannsynleg fleire som er overraska over kor bra det har gått. Men framleis er debatten den same. Dei som er positive til busetting av flyktningar argumenterer med at Norge, og Sauda, tilhøyrer ein svært liten del av verda som er priviligert på ein måte mange andre bare kan drøyme om. Slik sett blir motstandarane sine argument om at våre system ikkje har kapasitet til å ta imot fleire sett i perspektiv. Men, samstundes vil det vere ei ansvarsfråskriving om vi ikkje tar oppgåva vi har tatt på oss på alvor. Skal vi syte for inkludering må vi ha eit system for det. Politikarar har ein tendens til å krangle om formuleringar og detaljar. Av og til verkar det som om det går sport i å arrestere kvarandre. Det var det heller ikkje fritt for under kommunestyremøte i Sauda denne veka, då flyktningesaka blei diskutert. Det er likevel ikkje til å stikke under stol at både dei som er for busetting alt neste år og dei som vil utsette avgjerda har gode poeng. Ja, Sauda må, som ein del av verda, ta sin del av eit felles ansvar. Men ein kan ikkje ta på seg eit ansvar viss ein ikkje har eit apparat som er godt nok rusta til ei god mottaking og rett oppfølging. Slik sett kan det vere naturleg å minne politikarane om at det er viktig å ta med alle innspel før ein tar ei avgjerd, framfor å stå på krava av prinsipp. Vi har berre fire års erfaring med busetting av flyktningar og må lære av erfaringane vi tileignar oss undervegs. Det er vanskeleg å svare ja eller nei, då ein ikkje veit kva utfordringar som kan dukke opp etterkvart. Samstundes er det ingenting som tilseier at ikkje Sauda skal klare å busette flyktningar når andre kommunar lukkast, men å ta oss vatn over hovudet vil føre med seg ein risiko for om ein klarer å følge opp det ein trass alt har lova. At Sauda velger å forhalde seg meir nøktern til mottak av flyktningar enn Imdi ber om er derfor ei klok avgjerd. Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Tak til kommunelege Knut A. Omdal for informativt innlegg om legevaktsammenslåing Jeg har i 25 år arbeidet tett på legetjenesten i Sauda i tillegg til i 20 år at have været gratis AMK medarbeider som gift med en vaktlege, så jeg vil mene at min innsikt i dette arbeide er solid. Jeg er helt enig med Omdal og arbeidsgruppen der står bak. Det er den eneste løsning for os der bor i små bygdesamfunn at arbeide sammen. Alternativet blir at steder som Sauda fremover vil få store problemer med Magisk lampe? De fleste vil etter hvert få kjennskap til hva det vil si med vonde ledd og rygger. Da er det kjekt å ha tilgang på så mange gode fysioterapeuter og andre behandlere for slikt. Selv har jeg hatt gode erfaringer med dette etter noen vonde rygg-turer allerede fra ung alder. Men vonde knær tenkte jeg ville være et helt annet problem og fagfelt. Men jeg nevnte dette en gang jeg var hos Paul Janson for å få ryggen «på plass». Han sa at jeg bare kunne komme, så skulle han nok fikse det også. Jeg valgte imidlertid ikke å satse på det tilbudet. Kjære saudabu! Jeg er tilbake igjen på gamle tomter denne uken, i tjeneste på Salem. Det er hyggelig med smil og nikk fra mange av mine kjenninger både i bygd og menighet. Ut av mitt vindu på Kløver Hotel ser jeg et praktfullt hvitt hus. Et gammelt og loslitt hus har fått ny glød, og er virkelig blitt litt av et smykke for byen. Og det er takket være at Jan Nordbø m/ håndverkere har gjort en kjempejobb med eiendommen. Jeg er virkelig imponert. Men så ser jeg til min forundring at arbeidet er stanset opp. En flott planlagt park ser ikke ut til å bli noe av. Jeg spurte Nordbø idag om hvordan dette kunne at skaffe kvalifiserte leger, der vil jobbe under en stor vaktbelastning over tid. Det er en kendsgjerning at nyuddannede leger søker til byerne, hvor arbeidstiderne er mer familievenlige og vakter sjældne eller dekket inn av frivillige vikarer. Og da vi alle ønsker kvalifisert hjelp, det være sig i jobbsammenheng og som privatperson, er eneste løsning at lægge forholdene til rette, så dygtige leger ønsker at bo og I stedet slet jeg i mange år, inntil jeg skjønte at dette trengte videre utredning. Etter MR-undersøkelsen kom det ikke mer ut enn at jeg fikk rekvisisjon for å gå til Paul. Da jeg kom til han denne gangen ble det imidlertid en ny vending; dette kunne ikke han gjøre noe med. Men han ville anbefale meg å prøve en lysbehandling hos Kjellfrid. Det var jeg positiv til å få prøvd, selv om dette virket noe vagt og «rart». Utover sommeren og høsten skulle jeg føle på om dette gav bedring. Egentlig kom nok forbedringen ganske snart, ROSER ARBEIDET: Magne Bregård mener huset Jan Nordbø har restaurert i sentrum er blitt et prakthus. (Foto: Magne Bregård) ha seg. Svaret var at vinduene i følge myndighetene var noen få centimeter for høye. Så de måtte rives ut igjen. Og de flotte steinene til hagen måtte fjernes. Noe så trist. Her går en mann inn med liv, sjel og midler og forvandler en gammel rønne til et smykke. Og isteden for jobbe på små plasser og ser værdien i det. Også takk for pædagogisk opsett av tenkte ulykker. Honnør til Ryfylke for en grundig og oplysende artikkel. Nu håper jeg at saudabuen vil læse disse sider i avisen for det den er værd. Bodil Bojesen, Saudasjøen men jeg turde ikke tro fullt og helt på resultatet. Endatil senhøstes holdt jeg igjen med de største belastningene. Nå har jeg fått flere år med uttesting, også løping, og kan ikke si annet enn at den Hyper-Photon terapien jeg ble gitt over noen måneder har vært helt fantastisk. Jeg håper mange som kan ha lignende problemer med knærne kan få samme hjelpen hos homeopat Kjellfrid Westbø. Rune Selvik blomster og ros fra fylke og kommune og et «vel gjort, du trofaste tjener», så skal ting rives igjen. Det synes jeg er veldig trist. Det er ikke rart Nordbø sier: «De tar jo rent motet fra en». Er det ikke en eller annen som har så «skarpe kniver i skuffen» at en kan skjære igjennom her? Jeg er fullt ut klar over at det finnes paragrafer og vernebestemmelser. Men ærlig talt, skal ikke dette prakthuset få være slik det nå fremstår, som et smykke, og med utrolig vakre og noen få centimeter for høye vinduer? Og la nå Nordbø få legge flotte steiner i stedet for plen i hagen. Det er lov å håpe. Magne J. Bregård Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Marita Ims Journalist Tore Bastlien Dahl Journalist Anne Lise B. Hansen Conny Rasmus Grafikar/annonse Grafikar SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: RYFYLKE Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr TIPS: SENTRALBORD: FAX: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 1030/560 Ryfylke digital...kr 1030 Digital + papiravis...kr 1390 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Fredag 18. oktober Stadnamn i sogelaget Tysdag er stadnamn i Sauda tema i Sauda sogelag. Då vitjar den utflytta saudabuen Sveinung Astad sogelaget. Han skreiv i si tid hovudfagsoppgåva si ved Universitet i Bergen om stadnamn i utmarka på vestsida av Saudafjorden, frå Hustveit til Åbødalen. Men på sogelagsmøtet vil han ikkje berre halde seg til desse dalføra, seier han. Eg vil famna så vidt som mogleg. Eg vil også koma inn på namn i områda på austsida av fjorden og leggje vekt på namn som alle kjenner. Astad seier han ser fram til samtalen med dei frammøtte etter føredraget, og han reknar med at mange sit inne med gode forklaringar på stadnamn i bygda. No vert ikkje utmarka brukt på same måte som tidligare, og Sveinung Astad er redd mange av stadnamna skal gå i gløymeboka. Så om de undrast på kva namn som Skaulen og Tempreidnuten skulle tyde, er det berre å kome på sogelagsmøtet på tysdag. Der blir det også, som vanleg både litt allsang, sogelagsmat og tid til drøs. Ver velkomne. Roar Lund ERFAREN DANSAR: Bjørnar Blaavarp Heimdal, som til vanleg er ein del av FRIKAR-ensemblet, vil kurse ryfylkingar i folkedans. (Foto: Privat) Folkemusikk- og folkedanshelg på Mo Laksegard «Ihuga hagemann» besøker Sauda Hageselskapet Sauda inviterer til foredrag ved Ole Geir Skjævland. Tema blir blant andre: - Lettvint hage - Terrassehage - Krukker - Ny hage - Overvintring Det er også åpent for spørsmål for de som lurer på ting rundt dette. Ole Geir Skjæveland er en ihuga hagemann og en stor hageentusiast. Han er leder i Hageselskapet Rogaland og nestleder nasjonalt. Han har også laget 38 tv-program om mangfold i hagen. Dette blir en innholdsrik kveld for hage- og planteinteresserte. Det blir salg av lodd og selvfølgelig kaffe og vafler. Alle er velkomne. Vidar-Alexander Risvold For 22. gong strøymer det i november kursdeltakarar til Mo Laksegard frå fjern og nær for å læra å dansa, kveda og spela hardingfele eller toradar. Kurset blir arrangert nest siste helg i november. I fjor var det nesten 60 personar i alle moglege aldrar som deltok på dei ulike kursa, og me reknar med minst like mange i år. Det blir ei hektisk helg med fullt program, det blir ni ulike kurs og gode sjansar for å læra seg noko ein ikkje kan frå før! I tillegg kan me garantera for god stemning og sjeldne opplevingar. Kurslærarane er eit utval av dei beste folkemusikk- og folkedansutøvarane i landet, både når det gjeld ferdighetar og, ikkje minst, formidlingsevne. I år satsar me ekstra på dans, og vil ha tre ulike dansekurs. Det blir, som i fjor, eitt kurs for vaksne og eitt for born frå seks år. I tillegg vil det også bli eit eige dansekurs for ungdommar frå 8. klasse, med Bjørnar Blaavarp Heimdal som instruktør. Bjørnar, som til vanleg dansar i FRIKAR-ensemblet, er godt kjend for mange etter at han dansa seg over Høsebrua på Sand med hopp og sprell under Ryfylkedagane i vår. Han har hatt fleire kurs på ungdomsskulane i Suldal og Sauda og der finst det fleire spreke hallingdansar-emne. Laurdag ettermiddag er det ope, gratis kurs i folkedans på Mo grendahus, og laurdag kveld er det kveldssete med huskonsert og dans, ope for alle i bygda og gratis inngang. Tove Solheim v/folkemusikkarkivet for Rogaland KAN HAGE: Ole Geir Skjævland vet mye om hage og kommer nå til Sauda for å dele sin kunnskap. (Foto: Privat) KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN Plakatar Hefte Brosjyrar songar Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Fredag 18. oktober 2013 RYFYLKE 4 på gata Kva tenkjer du om å flytta legevakta? KARIANNE ERIKSEN Gerd Berit Hårajuvet (55 år) Eg syns ikkje dette er ei bra løysing. Det er langt borte om noko akutt skjer. Ny kamp for småkraftverk Politikarane lovar å gjere sitt for at planane kan bli realisert. LINdA MEREthE LIE Måndag var representantar frå fleire politiske parti i Sauda med på omvisning langs Åbødalsvassdraget, då grunneigarane Johannes Bakka og Håvard Lunde viste områda dei kan tenke seg å nytte til utbygging av småkraftverk. Eg set stor pris på at mange av lokalpolitikarane tok seg tid til å vere med på dette. Det er enklare å sjå føre seg korleis dette kan bli, og ikkje minst kor liten inngripen i naturen dette vil føre med seg, om ein får sjå det med eigne augo, understrekar Bakka. Langdryg sak I oktober 2002 søkte 18 grunneigarar om konsesjon for bygging av eit elvekraftverk med ein installert effekt på 10 megawatt og ein årsproduksjon på 40 GWH i...trur også det er naudsynt med ein tur til Oslo i løpet av våren om vi skal nå fram... Åbødalsvassdraget. Dette vil gi nok energi til å forsyne omlag husstandar, noko kommunestyret i Sauda var positive til. I begynnelsen av 2005 vedtok imidlertid fleirtalet i Stortinget å ta vassdraget inn i «Verneplan for vassdrag». Dette blei forøvrig gjort utan at saka var sendt ut på høyring, da vern av Åbødalssvassdraget blei sett i samband med Saudautbygginga. Komitemedlemmar frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet peika den gong på at det var viktig at vern av vassdrag blei sendt ut på høyring slik at rettane til lokaldemokratiet, einskildpersonar, organisasjonar og grunneigarar blir ivaretatt, men dette blei altså ikkje gjort. Det betydde at grunneigarane sine planar for Åbødalsvassdraget ikkje kunne vidareutviklast. Johannes Bakka har sidan den gong vore kritisk til saksbehandlinga, og har håpa at beslutningstakarane skal endre synet sitt og etterkvart sjå kraftutvinning med nye augo. Han har vore i direkte kontakt med stortingspolitikarar, utan at kommunikasjonen har ført til noko endring i verneplanen, eller at sentrale politikarar har vore villige til å granske saksbehandlinga. Vil legge strategi Ønsket er å lage ein inntaksdam i Nordelva, medan sjølve kraftsstasjonen skal leggast der Tverrånå og Nordelva møtes. Johannes Bakka...vil kalle inn gruppeleiarane til eit strategimøte... har tidlegare understreka at han ikkje har problem med å forstå at nokre elvar skal vernast viss inngrep er av stor miljømessig betyding, men at ein heller ikkje må gløyme kva miljøgevinst ei utbygging av Åbødalsvassdraget vil føre med seg. Ti politikarar fulgte Bakka og Håvard Lunde tidlegare denne veka. Dei var einige om at det er viktig at ein legg press på Stortinget for at verneplanen...viktig at dette ikkje blir ei partipolitisk, men ei politisk sak. skal endrast. Eg vil kalle inn gruppeleiarane til eit strategimøte i løpet av hausten. Eg trur også det er naudsynt med ein tur til Oslo i løpet av våren om vi skal nå fram, kommenterer ordførar Frode Sulen. Jobbar tverrpolitisk Sulen trur det vil vere lurt å opprette ei tverrpolitisk gruppe som kan jobbe vidare med mulegheitene for å påverke Stortinget i kraftverksaka. Saman med representantane frå Kristeleg Folkeparti, Framstegspartiet og Høgre, som alle var med på omvisinga på Bakka, er han einig i at utbyggingsplanane gir rein energi som tener eit samfunnsnyttig føremål. Det er ikkje sikkert at dette skal opp i kommunestyret med det første, men vi må komme saman på tvers av partia for å diskutere vegen vidare, meiner ordføraren. Det er viktig at dette ikkje blir ei partipolitisk, men ei politisk sak, supplerer Johannes Bakka. Guro Håvik (15 år) Eg syns ikkje det er noko bra. Sauda er jo ein by det òg. I mange tilfeller kan ein tur til Ølen vera for langt. Det kan vera at folk ikkje føler seg lika trygge viss legen er heilt ute i Ølen. Sverre Bøen (78 år) Nei. Hold legevakta her. Vi har berre ein ambulanse i bruk, kva om den er ute i Ølen og det skjer noko her i Sauda? Då tek det litt tid før den kjem inn her. Wenche Lill Frette (59 år) Grusomt! Veldig forverra tilbod. Det kan skapa angst i forhold til akuttmedisin. Eg meiner det er uakseptabelt! PÅ SYNFARING: Johannes Bakka (frå venstre) si omvisning langs Åbødalsvassdraget engasjerte Henrik Kleveland, Hallgeir Amdal og dei andre lokalpolitikarane som tidlegare denne veka stilte opp for å sjå nærmare på planane om eit kraftverk i elva.

7 RYFYLKE Fredag 18. oktober Ja til fleire flyktningar Sauda skal busette 30 nye flyktningar i løpet av dei tre neste åra. Linda Merethe Lie Mange hadde innspel då kommunestyret onsdag denne veka drøfta spørsmålet frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) om mottak av fleire flyktningar. Heile 13 av dei 19 kommunestyrerepresentantane ville ha ordet og debatten var tidvis oppheita før fleirtalet gjekk for rådmannen si innstilling. Sauda må med det førebu seg på å ta imot ti flyktningar årleg i den kommande treårsperioden, men ingen ønsker å busette fleire flyktningar i år. Kan bli fleire Katrine Skorpe frå Høgre poengterte at det er viktig at ein har fokus på å ta best muleg vare på dei flyktningane som alt er busett i Sauda. Ho viste til at barnehagar, helsestasjon, skular og barnevern alt er pressa og at det såleis vil kunne vere nyttig å evaluere dei erfaringane ein har gjort seg før ein mottar fleire fyktningar. Og vi har ingen garanti for at det ikkje blir meir enn ti flyktningar i året. Familiegjenforeining kjem jo i tillegg. Busetting er ei viktig samfunnsoppgåve, men for at inkluderinga og integreringa skal lukkast må organisasjonen og lokalsamfunnet vårt vere klar for dette, meinte ho. Fokus på gjestfrihet Bernt Egil Strømme var mellom dei mange som frå talarstolen signaliserte at han er positiv til busetting av fleire flyktningar i Sauda. Krf-politikaren understreka at nettopp gjestfrihet og det å ta seg av naudlidande er grunnlag for...bør vere ei generell oppfordring at ein legg til rette for at flyktningane kan komme seg ut i jobb... hans parti sin politikk. Jordan har på kort tid tatt imot halvparten av Norges befolking frå Syria. At Norge har problem med å ta imot fleire flyktningar trur eg ikkje på, sa han, og viste samstundes til at han er spent på korleis avgjerda om det ikkje blir sett av ein eigen ministerpost til bistandsarbeid vil slå ut på mottak av flyktningar. Treng fleire arbeidsplassar Framstegspartipolitikar Tore Johan Prestegård var bekymra for kva fleire flyktningar vil koste for Sauda. Ein ser at Nav alt har eit stort overforbruk. Ein kan jo berre tenke seg kor stort det blir nå, argumenterte han, medan Eirik Birkeland fokuserte på at det er viktig at ein klarer å skaffe arbeidsplasser til dei nye saudabuane. Senterpartiet er positive til rådmannen si innstilling, men det bør vere ei generell oppfordring at ein legg til rette for at flyktningane kan komme seg ut i jobb, sa han. Frp for og imot Skorpe la fram eit nytt forslag til vedtak på vegne av Høgre. Dei var einige i rådmannen sitt forslag om å ikkje opne for busetting av fleire flyktningar i inneverande år. Partiet føreslo også at Sauda heller ikkje tar imot flyktningar det kommande året, noko dei fire Høgre-representantane og Frppolitikar Prestegård stemte for. Høgre ønska samstundes at busetting av flyktningar i 2015 og 2016 skal tas opp til ny vurdering. Partiet sine representantar stemte sjølvsagt for forslaget, medan Prestegård overraskande nok stemte imot. Det har ikkje lukkast Ryfylke å få ein kommentar av Tore Johan Prestegård. FEKK IKKJE GEHØR: Katrine Skorpe la fram forslag om at Sauda kommune ikkje tar imot flyktningar neste år, og at ein utsetter avgjerda om ein skal opne for busetting i 2015 og Høgre-politikaren blei nedstemt. Mildt sagt usolidarisk SKUFFA: Leiar i Rogaland Unge Venstre, Eirik Tangeraas Lygre, meiner Sauda har kapasitet til å ta imot fleire enn 30 flyktningar dei neste tre åra. (Foto: Rogaland Unge Venstre) Rogaland Unge Venstre er oppgitt over flyktningevedtaket. Sauda har busett 58 vaksne og 24 barn med flyktningestatus i løpet av dei siste fire åra. I oppmodinga frå Imdi blir Sauda bedt om å ta imot 25 flyktningar i 2014 og 20 fleire årleg dei to neste åra. At kommunestyret nå har vedtatt å seie ja til mindre enn halvparten skuffar leiar i Rogaland Unge Venstre, saudabuen Eirik Tangeraas Lygre. Nå er omlag menneske på flukt kvar dag berre frå Syria. Dette er menneske som i mange tilfelle har sett familien sin bli drepen. Det er menneske som har sett heimen sin bli bomba. Det er menneske på flukt frå tortur, frå krig og frå umenneskelege levekår. Jordan har teke imot over ein halv million, medan Libanon gir naudhjelp til snart ein million. Sauda kommune er oppmoda til å ta imot 20 flyktningar årleg, men røystar det ned. Det er mildt sagt usolidarisk, seier Eirik Tangeraas Lygre i ein e-post til avisa. Ikkje berre ei utgift I rådmannen sitt saksframlegg blir det lagt til grunn at busetting av flyktningar vil utfordre delar av tenesteapparatet i kommunen. Wictor Juul peikar også på at dagens folketal, som legg grunnlag for arbeidsmarknaden,...slutte med å sjå på flyktningane som ein byrde og utgift for kommunen. gjer det vanskeleg å imøtekomme Imdi sitt ønske. Det er oppsiktsvekkande at det verkar å vere politisk einighet om å ikkje ta imot fleire enn ti flyktningar årleg. Tilhøva i kommunale einingar kjem aldri til å bli fullkomne, og burde ikkje bidra til at menneske blir brote ned fysisk og psykisk på trauste asylmottak. Ein burde i tillegg slutte med å sjå på flyktningane som ein byrde og utgift for kommunen. Dei er i svært mange tilfelle ein ressurs som bidrar til meir verdiskaping og høgare skatteinntekter, noko vedtaket burde reflektere, konkluderer Eirik Lygre Tangeraas.

8 8 - Fredag 18. oktober 2013 RYFYLKE Ukens Go helg fredag og lørdag oppskrift på kiwi.no Go`helg middag PEPPERBIFF AV STORFE Billigst I KIWI 150 g pr. kg 112,67 Så langt beholdningen rekker. NAKKEKKOTELETTER AV SVIN First Price, pr. kg INDREFILET AV SVIN Gilde, pr. kg Avvik på helsestasjonen Helsetilsynet meiner Sauda kommune ikkje sikrar alle born i aldersgruppa 0 til 6 år forsvarlege helsekorntrollar. Marita ims I perioden 24. april til 2. oktober føretok Fylkesmannen i Rogaland tilsyn ved helsestasjonen i Sauda. Rapporten avdekkar to avvik. Kommunen sikrar ikkje at alle born opp til seks år får forsvarlege helseundersøkingar, og tenesta ved helsestasjonen bidrar heller ikkje til at born og/eller familiar med spesielle behov mottar heilskaplege tenestetilbod. Kommunalsjef helse og omsorg, Aina Olene Tveit, er ikkje overraska. Mangelfulle prosedyrar Tilsyn finn gjerne meir enn me forventar, og dette tilsynet er ikkje noko unntak. Men nokre av forholda har vore kjende utfordringar som me må jobba med. Me gjer mykje av det som er forventa på ein helsestasjon, ting blir fulgt opp og utført, men me har ikkje gode nok prosedyrar, altså eit godt nok internkontrollsystem som viser at me sikrar at arbeidet blir gjennomført, seier kommunalsjefen. Må prioritera Rapporten viser blant anna at ved gjennomgang av 28 pasientjournalar til barn som byrja på skulen i august i år, har sju av borna ikkje fått tilbod om helsekontroll før skulestart. Dette kan ha skjedd som følge av at helsestasjonen ikkje har hatt kapasitet til å kalla inn alle før skulestart. Kommunen får også kritikk for å ikkje kalla inn barn til 18 månaders-kontroll. Dette er heller ikkje eit krav, men ei anbefaling. Grunna låg bemanning har me difor prioritert krav framfor det som er anbefalt. Vidare vil me sjølvsagt arbeida for å tilfredstille både lovar, forskrifter og anbefalingar, seier kommunalsjefen. Vanskeleg situasjon Sauda kommune har, i følge tilsynsrapporten, betydelege utfordringar med stor utskifting av personell ved helsestasjonen og det å skaffa kvalifiserte helsesystre. Ein slik situasjon kan også auka risikoen for svikt i tenestetilboda. Fylkesmannen meiner såleis at kommunen burde ha iverksett tiltak for å kompensera for den vanskelege bemanningssituasjonen. Helsestasjonen er eit lite fagmiljø og såleis sårbart når folk sluttar og nye folk kjem på plass. Me sette iverk tiltak ved å leige inn ei helsesyster i ein opplæringsfase av nytilsette, i tillegg til at det blei lyst ut vikar- og faste stillingar. Nye folk er tilsett og me ventar også tilbake ei helsesyster frå permisjon på nyåret, opplyser Tveit. Knappe ressursar Rapporten påpeikar også avvik og merknader innan tilbodet til born fra 0-6 år, men tek ikkje med andre tenester helsestasjonen tilbyr. Helsestasjonen har ei rekke andre oppgåver, til dømes er den ein helsestasjon til dei over 6 år, den har jordmortenesta, i tillegg til helsestasjonverksemd i vidaregåande skule. Det er dei same ressursene som blir brukt til alle desse oppgåvene, og det er heilt rett at den totale ressursmangelen er låg. Skulehelsetenesta har vore eit prioritert område, men er ikkje vurdert i tilsynet då det er helsestasjon for 0-6 år som er revidert. Poenget er likevel at dei påpeikar at ressurssituasjonen synast låg, og me er blitt bedt om å vurdera om den er tilstrekkeleg, noko me kjem til å gjera, fortel Tveit. Spesielle behov Avviket tilsynet avdekka når det gjeld born/familiar med spesielle behov, dreier seg blant anna om at prosedyren for å sikra at relevante opplysningar blir sendt mellom helsestasjon og fastlege, ikkje blir følgt. Utfordringa her er å ha IKTsystem som snakkar saman. Det er det per i dag ikkje mellom helsestasjon og fastleger. Det betyr at me må ha manuelle prosedyrar som sikrar dette. Me veit at dei i dag snakkar saman, men me kvalitetssikrar ikkje dette i form av ei prosedyre som beskriver korleis dette skal skje, presiserer Tveit og påpeikar at faren for svikt i kommunikasjonen har vore særleg stor grunna bemanningsproblema ved legesenteret. Mykje vikarar inn og ut gjer samarbeid ekstra krevande og gjer det viktig å ha gode rutinar. Arbeider hardt Tilsynet viser også at dei tilsette ved helsestasjonen arbeider mykje og iherdig for å gi borna det tenestetilbodet dei har rett på. Dei tilsette gjer ein kjempejobb med å gjera mest muleg med dei ressursane dei har, og det er flott at tilsynet påpeikar det. Elles tar me inn over oss avvika me har fått og vil bruka tilsynsrapporten konkret som eit hjelpemiddel til å lukka avvika, avsluttar kommunalsjef helse- og omsorg, Aina Olene Tveit. Frist Fylkesmannen har gitt Sauda kommune frist fram til 1. november å komma med tilbakemelding på kva tiltak som vil bli gjennomført for å lukka avvika. INDREFILET AV SVIN Gilde, pr. kg JORDBÆR R 500 g import, pr. kg 39,82 Jordbærprisen gjelder uke IKKJE OVERRASKA: Kommunalsjef helse og omsorg, Aina Olene Tveit, vedgår at internkontrollsystemet på helsestasjonen må bli betre.

9 RYFYLKE Fredag 18. oktober Eit viktig arbeid Rune Håheimsnes har takka ja til å bli ny einingsleiar for Bøgata. MariTa ims Rune Håheimsnes var blant dei ti som søkte på stillinga, og er svært motivert for å ta over leiaransvaret etter Knut Atle Seim. Sauda kommune er ein veldig god arbeidsgivar som gir viktige tilbod til befolkninga. Det synest eg er spennande å få vera med på, det å utvikla gode tenester til folk i Sauda, seier Håheimsnes som i dag er tilsett som kunderådgivar i Sparebanken Vest. Nytt fagfelt Den kommande einingsleiaren har mykje erfaring i ryggsekken, men er førebudd på ei bratt læringskurve når han startar i ny jobb 1. februar. Dette er nytt for meg, ikkje for kommunen, spøker Håheimsnes, klar for å sluka til seg kunnskap frå dei tilsette. Leiarerfaring Etter at han flytta heim til Sauda for seksten år sidan har han arbeidd i fire år som økonomisjef ved Brødr. Selvik as, og vore reknskapssjef i seks år for glasfabrikken Saint Gobain Bøckmann as i Saudasjøen og Scandi Glass as Tønsberg. Han har også vore lærar i seks år, ved Sauda vidaregåande skule, i faga service og samferdsle, samfunnsfag, økonomi og ledelse, og samfunnsøkonomi. Og nå sist som kunderådgjevar i bank. Eg liker godt å arbeida med folk og ser fram mot å gripa fatt i leiar- og personalansvaret som ventar meg i Bøgata. Eg har fått inntrykk av at det er eit godt miljø der, med flinke og engasjerte tilsette. Eit positivt samspel som dette, i lag med bebuarane er svært positivt, seier Rune Håheimsnes som vil gjera alt for at GODT ARBEIDSMILJØ: Rune Håheimsnes ser fram mot å overta leiarrolla i Bøgata og gler seg over at det er eit godt miljø med flinke og engasjerte medarbeiderar som ventar han. den positive trenda skal fortsetja. Eg har inga erfaring med å arbeide i kommunen, men håpar eg kan tilføra noko nytt med dei erfaringane eg har, og å vera ein god støttespelar, seier den snart påtroppande einingsleiaren. Gode kandidatar Kommunalsjef helse og omsorg, Aina Olene Tveit hadde fire personar til intervju og kunne velja blant gode søkjarar. Rune Håheimsnes kvalifiserte godt for stillinga. Han har allsidig erfaring og personlege eigenskap som er veldig interessante for oss. Me er glad for at han har takka ja, seier Tveit. BØGATA: Bli drive av Sauda kommune Åtte heildøgns omsorgsboligar for utviklingshemma. To nye boligar blir bygd. Yter tenester for brukarar med spesielle behov. Fagleg og administrativt ansvar for støttekontaktar og besøksheimar (utanom dei barnevernstenesta engasjerer). Rustar opp framfor Rådhuset FJERNA KANTSTEIN: Denne veka starta Torbjørn Lund (til venstre) og Tor Guggedal frå kommunen det førebuande arbeidet på Rådhusplassen. Håpar å ha området klart til julegrana skal tennast. Tore BasTlien Dahl Bak Rådhuset tek den nye aktivitetsparken form, men også framfor Rådhuset skjer det ting. Denne veka starta kommunen arbeidet med å fornya Rådhusplassen. Opprustinga er kostnadsrekna til 3,6 millionar kroner og kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer, håpar å kunne presentera ein ny og innbydande plass om ikkje alt for lenge. Får fast dekke Folk frå kommunen gjer nå førebuande arbeid før Brødr. Selvik startar på sin del av arbeidet i slutten på denne, eller i starten av neste veke, opplyser Skaarer. Området skal, når det står ferdig, også innehalde eit nytt torg. På denne måten ønsker kommunen å bidra til auka bruk av plassen. Denne veka har arbeidet bestått i å fjerna blomsterbeda med tilhøyrande kantstein slik at ein så raskt som mogleg kan fjerna grus og lausmasse som i dag dekker området. Den nye Rådhusplassen vil få fast dekke, i motsetnad til dagens grus. Slik vert det enklare å halda arrangement og lignande, og vedlikehald blir lettare, forklarer kommunalsjefen. Hekkane som i dag omkransar området vil også bli fjerna, men Skaarer understrekar at trea vert verande. I staden for dagens blomsterbedd vil kommunen ta i bruk mobile plantetårn, slik at ein lettare kan utnytta plassen etter behov. Vert oppvarma Arbeidet på Rådhusplassen skulle etter planen alt ha starta, men fleire uavklarte spørsmål har gjort at ein har valt å utsetta byggestarten. I følgje kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer, har utsettinga likevel ført med seg noko positivt. Området vil nå bli varma opp av vatn frå smelteverket, noko som ikkje var med i dei opprinnelege planane. Dette gjer at kommunen ikkje treng å brøyta plassen og torghandelen kan gå føre seg utan å bli påverka av snøforholda, seier Skaarer. Det var utfordringar knytta til korleis ein teknisk og økonomisk skulle løyse oppvarminga av plassen, som førte til utsettinga. Ein var usikker på om det eksisterande gatevarmesystemet i sentrum var i stand til å varme opp Rådhusplassen. Det blir no gjort justeringar, både ved smelteverket og på stadion, slik at dette ikkje blir noko problem, avsluttar Anders Skaarer, som gler seg til den nye Rådhusplassen blir klar til bruk.

10 10 - Fredag 18. oktober 2013 RYFYLKE Nær vil bli venn med Farmen-Lasse Lasse Rød Hansen har verkeleg fått merke kva kjendislivet fører med seg. Linda Merethe Lie Eg har fått ei mengd meldingar, telefonar og nær eit firesifra tal venneførespurnader på Facebook. Det kom ikkje som noko stor overrasking, men at det skulle skje så tidleg hadde eg ikkje forventa. Responsen har vore utruleg positiv. Folk eg vanlegvis ikkje pratar med kjem bort til meg på gata. Det er veldig kjekt. Fortsett det slik blir det travelt! ler Lasse Rød Hansen, som for alvor har merka korleis deltaking i ein reality-serie kan auke merksemda etter berre snaue to veker på skjermen. Stor overgang 5. august sette 14 deltakarar kursen mot Berli gard på grensa mellom Grimstad og Arendal kommunar. Forpaktarane skulle drive garden i ti veker med hjelpemidla gardsfolket hadde i Å skulle gå 100 år tilbake i tid, der sosiale medier, mobiltelefonar og fjernsyn ikkje var ein del av kvardagen, kan for mange vere ei utfordring i seg sjølv. For Rød Hansen var det mangelen på mat som var den største overgangen frå hans vanlege liv. I dagens samfunn er alt så tilgjengeleg. Er ein sulten kan ein berre gå på butikken. På garden hadde vi nesten ingenting og måtte lage alt frå botn. Berre det å lage ei skive med ost tar jo fleire dagar, fortel 24-åringen, og legg til INGEN ODELSGUT: Lasse Rød Hansen har lært mykje av opphaldet på Berli gard, men har ingen planar om å gjere karriere av dei nye erfaringane. (Foto: Linda Merethe Lie) at dei store forskjellane mellom «Farmen»-livet og kvardagen i 2013 fekk han til å tenke. Det set livet i perspektiv. Eg sakna jo at alt var så lettvint slik det er heime, men sjølv om det var tøft å vere utan mat blei ein van med det, seier Rød Hansen. Fekk tidleg tillit Den første veka var Lasse Rød Hansen ein av to deltakarar som blei vald ut til å vere hjelparar for storbonden. Denne veka er det Rød Hansen sjølv som er sjefsbonde på Berli gard, etter at Lloyd Lorenz blei den første som måtte forlate garden. Saudabuen har med det høve til å skaffe seg ein viktig finalekniv om gruppa får godkjent vekesoppdraget. Han vedgår at han ikkje blei særleg overraska over at Lloyd valde han som ny storbonde. Vi hadde snakka litt om å velge kvarandre om vi måtte reise heim. Eg trur det kan vere lurt å få storbonde-ansvar tidleg med tanke på ein finalekniv. Etterkvart vil sjansen for at deltakarane er mindre motiverte grunna matmangel vere større, meiner Rød Hansen. Har vore seg sjølv Med oppgåver som både hjelpar og storbonde etter berre to veker er det tydeleg at Lasse Rød Hansen er populær blant dei andre deltakarane. Fleire av dei kvinnelege deltakarane har også uttrykt si begeistring for ungguten frå Sauda. Rød Hansen avviser at han har spelt eit spel for å bli godt likt av dei andre deltakarane. Eg føler eg har vore meg sjølv 100 prosent, både på godt og på vondt. Det ville ha vore vanskeleg å spele eit skodespel i lengda. Eg ser på meg sjølv som flink med folk og ein omgjengeleg person. Det trur eg er ein stor fordel. Tankane eg hadde om å vinne forsvann veldig fort då eg kom inn på garden. Det blei meir fokus på trivsel, og eg tok alle mine val utifrå det, forklarer han. fjernsyn. Reality-deltakaren meiner sjølv han kunne meir om gardsdrift enn mange trudde då innspelingane til «Farmen» starta for snart elleve veker sidan. Eg var ikkje så grøn som ho skulle ha det til. Mormor og morfar har hatt gard og eg har vore mykje der. Men det var sjølvsagt ting eg aldri hadde vore borti før, som for eksempel å melke ei ku. Gardslivet var generelt tøft. Vi stod opp tidleg kvar dag og jobba heile tida, forklarer han, og legg til at produksjonsteamet har uttalt at denne sesongen av «Farmen» har vore den tøffaste nokonsinne. Har lært mykje Innspelingane av «Farmen» blei avslutta i førre veke. Lasse Rød Hansen har sjølvsagt ikkje lov til å røpe kor langt han kom i konkurransen. Han kan likevel love at det kjem til å vere settingar der fjernsynssjåarane vil sjå meir til han enn dei har gjort til nå. På spørsmål om gardslivet har gitt meirsmak er han soleklar. Det har vore ei veldig spennande oppleving og eg har lært mykje om mykje, også om meg sjølv og andre. Men noko ny odelsgut blir eg nok ikkje, avsluttar Lasse Rød Hansen, som blir vist på fjernsyn saman med dei andre «Farmen»-deltakarane kvar måndag, tysdag og søndag. PÅ FJERNSYN: Lasse Rød Hansen (til høgre) er ein av 14 deltakarar i årets utgåve av reality-serien «Farmen». Gaute Grøtta Grav, som vann den første utgåva i 2001, har leia programmet sidan (Foto: TV 2) Ikkje heilt fersk Lasse Rød Hansen blei meldt på «Farmen» av stemor Irene Rødsås. Då han reiste inn peika ho på at stesonen nok ikkje kom til å vere den mest erfarne gardsguten på

11 RYFYLKE Fredag 18. oktober I hardtrening Alpingruppa har låge i hardtrening i høgda. MARITA IMS Utøvarane har sidan mai trent hardt til årets alpintsesong. Ei skisamling i vår, fire skisamlingar på Folgefonna i sommar, barmarktrening sidan skulestart og treningssamling i Alpane nyleg, har gitt dei eit godt grunnlag. Fleire satsar Det er fleire som satsar og som me har forhåpningar til, seier trenar for gutar og jenter på 15 og 16 år, Geir Arne Foss. Alpingruppa har også to eldre utøvarar som går på Hovden skigymnas; Chonn Mankandee og Daniel Foss, som begge satsar tyngre på alpint, og som skal delta i FIS konkurranse på Geilo i slutten av november. Opp til utøvarane For trenaren er det viktig at utøvarane har ein indre motivasjon og at dei har det kjekt. Utøvarane har tilbod om å trena tre økter, fire økter for dei eldste, i veka. Men det er opp til kvar enkelt kor mykje dei vil satsa. Det er ein tøff sport som krev mykje, seier trenar Geir Arne Foss. Treningsøktene blir kjørt som eit samarbeid med utøvarar frå både langrenn, friidrett, og fristylegruppa ved Sauda vidaregåande skule. Inga feriekoloni Nyleg var alpinistane frå Sauda på treningssamling i Hintertux i Østerrike, i lag med Agder og Rogaland skikrets. Dei fleste var på samling i to veker. Dette er inga feriekoloni. Det er ein tøff kvardag frå morgon til kveld, fortel Geir Arne Foss. Utøvarane må nemleg opp klokka sju kvar morgon. Først et dei frukost før dei skal i veg med buss til skibakken. Klokka ni skal alle stå klare til dagens første økt, på 3300 høgdemeter. Terping og knallhard trening i utforbakkane står på programmet fram til klokka to om ettermiddagen. Videre er det tilbake til hotellet der teamet først har møte, så må alle utøvarane gjera skulearbeid, før enda ei treningsøkt står på agendaen. Økta kan vera barmarkstrening, styrke, løping eller koordinasjonstrening. Klokka seks om kvelden er det preparering av ski, etterfulgt av ein velfortent middag. Seinast klokka halv ti må alle vere i seng for å vera utkvilt til ein ny og krevande dag på samling. Kjekt miljø Geir Arne Foss kan ikkje få skryta nok av både utøvarane og teamet rundt. Det er eit fantastisk miljø og ein fantastisk gjeng, seier han. Nå gler han seg til neste samling, som dei prøver å få gjennomført om to veker, på Gaustadblikk, dersom det er snø. TERPING: Stine Håheim er fokusert når trenar gir instruksar. (Foto: Per Arne Fjellheim) UTFOR I ALPANE: Kaya Didriksen i fin stil ner bakkane i Hintertux i Østerrike under treningssamling nyleg. (Foto: Per Arne Fjellheim) Magisk for dei minste Gjennom musikalsk leik med lydar og rørsle blir borna tekne med på ei spennande eventyrreise oppe i fjellet. MARITA IMS I neste veke kan dei aller yngste i Sauda venta seg ei eventyrleg oppleving. På fanget til mor eller far, eller på ei mjuk pute, blir borna, med dei vaksne, trekt inn i noko dei aldri før har opplevd. Ikkje kvardagsleg Framsyninga er laga spesielt for barn frå 0-3 år og har fått svært gode tilbakemeldingar. Borna blir lokka inn i eit telt der ein forteljar fortel frå fjerne strøk. På den eventyrlege reisa møtar borna ulike dyr og får høyra fossar brusa, fortalt av ein forteljar som er kledd i ein flott kjole og har bjeller på tærne, og tibetanske klokker på brystet. 150 ganger Framsyninga er blitt vist meir enn 150 gonger, både i Hedmark, Oppland, på Nationale Scene i Bergen og Rogaland Teater, og på Det Norske Teater. Nå er kvinnene som blant anna står bak konsept, regi og skodespel, Christina Lindgren og Hanne Dieserud, klare for å trollbinda dei aller yngste i Sauda. EIN SUKSESS: «Høyt oppe i fjellet» er ei framsyning for dei aller minste og har fått svært gode kritikkar. Borna sit musestille i tjue minutt og storkosar seg, blir det referert i Hamar Arbeiderblad.

12 Pekestreker - bruk disse i eknisk Vann nn fossen 12 - Fredag 18. oktober 2013 RYFYLKE Øverst i fossen Til lokale kremmarar: Mulighetene er her Midt i fossen Midt i fossen Nederst i fossen Trainee i Statkraft Sauda Elektro ingeniør Nederst i fossen Statkraft er Europas ledende produsent av fornybar energi, og har ambisjoner om å vokse videre gjennom å utvikle mer ren energi fra kreftene som finnes i naturen. Vi søker deg som har ambisjoner om å skape muligheter for Statkraft, og som ønsker deg en spennende karriereutvikling som trainee. Les mer og søk innen 20 oktober på ER DU VÅR NYE RÅDGIVER I SAUDA? Sparebanken Vest vokser i regionen. Vi ser etter deg som brenner for våre kunder, er engasjert og ønsker å være med på morgendagens vinnerlag. spv.no/nykollega SØK Få stillingsannonsa på for kun kr 200,- ekstra når du har annonsa i papiravisa! Tlf E-post: KAMPANJETILBUD Kampanje 15. oktober oktober 2013 Til lokale kremmarar: Pekestreker - bruk disse i layout FIRSTLINE NATURAL OAK 3-STAV, DIREKTELAMINAT SUPERTILBUD 79,-Pr.m2 Det er kor mykje som kvar dag kjem inn Det er kor mykje som kvar dag kjem inn i kassaapparatet som betyr mest for dei lokale kremmarane. Vi i lokalavisene hjelper gjerne til med å sende kundane inn gjennom døra di. Annonsar i lokalavisa er ein god start når kremmaren, mediebyrået, reklamebyrået eller handelskjeda skal planleggje korleis trafikken inn i Til lokale kremmarar: butikken kan aukast. mest for dei lokale krem hjelper gjerne til med å døra di. Annonsar i lok kremmaren, mediebyrå handelskjeda skal planl butikken kan aukast. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no BADEROMSPANEL WHITE TILE 3091-F24 HG BATTERIMASKIN BS 14,4V SKRU- OG BORMASKIN INNERDØR HVIT SLETT Pr.m2 299,- Leveres komplett i pakke med 1 stk Lithium-batteri 1,5 Ah, koffert og lader. Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA). Annonsen er e den Det nye marknadsavisa er kor mykje vår, der vi byr som på kvar lettleste dag kjem sider inn i kassaapparatet om korleis som lokalavisene betyr kan vere med på å få endå Pr.stk mynt i kassaapparatet ditt. Spør gjerne mest etter for dei heile lokale avisa kremmarane. hos Vi di i eiga lokalavisene lokalavis, eller bestill ho på Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA). Annonsen er eit utdrag frå hjelper gjerne til med å sende kundane inn gjennom den nye marknadsavisa vår, der vi byr på 399,- lettleste sider om korleis lokalavisene kan vere med på å få endå meir døra klingande di. Annonsar i lokalavisa er ein god start når mynt i kassaapparatet ditt. Spør gjerne etter heile avisa hos di eiga lokalavis, eller bestill ho på kremmaren, mediebyrået, reklamebyrået eller Pr.stk 799,- Leveres eks. karm og vrider. Kommer i str. 7x20/21, 8x20/21 og 9x20/21 handelskjeda skal planleggje korleis trafikken inn i butikken kan aukast. Byggeriet Sauda Saunes 4200 SAUDA - Tlf: Forbehold om utsolgte varer og trykkfeil. Det er kor mykje som kvar dag kjem inn mest for dei lokale krem hjelper gjerne til med å døra di. Annonsar i loka

13 RYFYLKE Fredag 18. oktober Sauda komm. kino Premiere! Alle, 92 min. - 3D Fre 18/10 kl Søn 20/10 kl år, 97 min. Fre 18/10 kl Premiere! 15 år, 110 min. Fre 18/10 kl Søn 20/10 kl år, egnet U/V, 123 min. Søn 20/10 kl Billettsalg og biblioteket! Fysioterapeut TON Tlf Valper av Pyreneerhund til salgs Valpene blir preget på sau. Kontakt: Kennel Haugalandet, tlf Ved til salgs i småsekk. Tlf SØNDAGSMØTE 20. okt. kl på Betel Bjørg og Arne Borgemyr deltar Alle er hjertelig velkommen til møte. Litt om stadnamn i Sauda Sveinung Astad fortel om stadnamn og namnetyding i utmarka i Sauda. Tysdag 22. oktober kl på Eldresenteret. Sogelagsmat. Entré 80 kr Hageselskapet Sauda inviterer til foredrag ved Ole Geir Skjæveland tirsdag 22. oktober kl i kantina ved Sauda ungdomskole. Det vil bli salg av lodd, kaffe og vafler. Alle er velkomne. Sundag 20. oktober: Saudasjøen kapell kl : Gudsteneste. Gya/Bokn. Tidlegare prest Arne O. Øystese talar. Agnar Ellebye (trompet). Dåp. Takkoffer: Diakoniutvalget. Open kyrkje laurdag Søndagskveld i Salem kl Sang og musikkmøte - Magne Bregård. Besøk fra menigheten Nytt Liv Suldal. Ungdomstreff fredag kl Salemstreninga: fredag kl : 8. og 9. klasse. Kl : 10. klasse og eldre. Bønn- og fastedag: mandag. BØNNETIMEN: torsdager kl Radio Salem og Radio 102 på 106,7 og 107,8 Salems-Cupen lørdag 9. nov. Flere utenbygds lag har allerede meldt sin ankomst. Håper du også stiller lag!...sammen med venner og kjente. Sauda Arbeiderparti arrangerer medlemsmøte på Kløver tirsdag 22. oktober kl Tema: Interkomunalt helsesamarbeid v/aina Olene Tveit. H / B BYGG AS for fremtiden Tlf Styret Vi tar imot inn- og utvendige arbeider som: Snekkerarbeid Fliselegging Betongarbeid Maling Tapetsering Reparasjoner Treng du HJELP? Ring oss på tlf SAUDA KOMMUNE Babyoperen; Høyt oppe i fjellet av og med Teater Innlandet Tirsdag 22. oktober kl på Folkets Hus. For barn fra 0 3 år. Entré: Gratis. Arr.: Kulturhaust i Ryfylke/ kulturkontoret Sauda omstilling: Omstillingsarbeidet i Sauda kommune har fått egne nettsider. skal gi informasjon om planer, mål, aktiviteter og resultater i omstillingsarbeidet. Terje Fatland, styreleder omstillingsstyret i Sauda CHRISTENSEN Gravminner Etabl Ring for brosjyre: Noe av utvalget: Oppsetting på gravsted uten ekstra kostnad. Vi utfører nytt navn på gravminne/restaurering. Rosenkrantzgt Stavanger Ikkje fått avis? Ring (dagtid) eller (etter kl 16.00) Foto: Ingvil Bakka Søndagsbuffet kr 195,- p.p. Varmmat og dessert serveres mellom kl Røkt svinekam Kyllingbryst Duett av fisk POTETBILEN FRA SOLA kommer til Sauda torg tirsdag 22. okt. kl Har knallgode, melne Kerrs Pink-poteter, Pimpernell-, Beate- og Folva-poteter. (10 kg kun 90,-. 5x10 kg 400,-). Grønsaker og egg. Vennlig hilsen Paul Byberg, tlf Ting & ETTERLYSNING: Denne båten ligg i havna på Sand v/sand Båtforening. Politiet søker dens eigar. Båten har 25hk Yamaha-motor av eldre modell. Opplysningar om båten/info om den, vennligst ta kontakt på tlf Ting & tang Fint bilete? Dei aller fleste bileta som står på trykk i avisa og som er tatt av våre journalistar, kan kjøpast i ekspedisjonen hos Ryfylke. Bileta vert skrivne ut i høgaste kvalitet på fotopapir og er å få i storleikane 24 x 18 cm til kr 100,- og 30 x 40 cm til kr 200,-. Leveringstid: maksimalt ei veke. ditt lokale mediehus tang... Vår marknadsplass for bil - ski - maleri - hus/leilighet - etc. Bli sett! Ryfylke dekker heile Sauda. Annonser der du blir sett av flest! Tlf Flott hyttetomt på Breiborg i Sauda selges. Ca. 20 min. fra Sauda sentrum. 500m 2 festetomt. Selges kr ,- Tlf Vertikaltdelt bolig, Parkveien 86, til salgs. Leilighet til leie. Hagevn. 11. To soverom, stue, stort bad, kjøkken, egen inngang. Tlf Leilighet til leie. Kirkegt. 15. To soverom. Beito spisebord m/6 stoler, hjørneskap, sjenk m/speil og TV-benk t. s. kr 5 000,-. (Mørkt beiset). Bente, tlf Det du ikkje treng - kan andre ha bruk for... Ver ein kremmar du og! Pris: kr 100,- for fire linjer + tlf. nr. Ekstra pr. linje: kr 20,- Skal betalast før innrykk. ditt lokale mediehus Tlf Tlf

14 14 - Fredag 18. oktober 2013 RYFYLKE Hjernetrim Helgetankar Luk 10,25-37 Å bry seg om andre På søndag går TV-aksjonen av stabelen. Fokus skal settes på sykdommen demens og penger skal samles inn. Demens er en folkesykdom som rammer mange på slutten av livet. Sykdommen kan for noen være forbundet med skam og hindre livsutfoldelse og sosial kontakt. Eldre er dessuten i en livssituasjon der de ofte opplever å miste nære pårørende. Selv om mange eldre får veldig god pleie på eldreinstitusjonene våre, opplever også mange av dem å bli ensomme. På søndag skal vi tilfeldigvis lese teksten om den barmhjertige samaritan i kirken. En sterk tekst der Jesus forteller historien om et menneske som blir overfalt av røvere og blir liggende hjelpeløs i veikanten. Noen kommer forbi. En prest. En levitt, som jobber i tempelet. Men de går bare forbi. De vil ikke bli urene. Da kommer en samaritan, en fremmedkar, en utlending, forbi. Han hjelper den hjelpeløse og sørger for ham til han blir frisk igjen. Jesus viser med den historien at det ikke betyr noe hvem man er, hvor man kommer fra, eller hva man sier. Det er den som tar i et tak og hjelper andre som teller og som gjør det rette. Vi har mange rundt oss som har forskjellige utfordringer i livet. Det er behov for oss. Vi kan være bøssebærer, åpne pengeboka og putte penger i bøssene, eller besøke eldre eller andre vi kjenner som trenger noen å snakke med. Og kanskje vil vi oppleve at det vi trodde skulle være et offer, det som skulle tappe oss for energi og ressurser er det som gjør livet meningsfullt og rikt. Ha en god søndag! Løysinga må vere mottatt Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller innan torsdag 24. oktober kl Me må ha heile kryssordet innlevert. Vinnaren av sist vekes kryssord er Oddvar Huseby, Sauda. Flaxlodd er sendt i posten. Namn:... Espen Gya Adresse:...

15 RYFYLKE Fredag 18. oktober Gratulerer med dagen! Gratulera med dagen, vår kjære, gode Levi Mjelkestøl. Du er ein herlig sjarmør med eit strålande humør! Me gler oss til å feira 1-årsdagen din i morgon :-) Kjempeglad i deg! God klem frå mor og far. Me vil gratulere gullgutten vår, Sune Fristad Espeland, som blir 1 år i morgen, 19. oktober. Klem fra Simen, Elise, mamma og pappa. Gratulerer Nils Kristian Waagsbø-Kjellsen med 2-årsdagen 18. oktober. Hilsen bestemor, bestefar, oldefar i Sandnes og oldemor i Sauda. Hipp, hurra for gladgutten vår, Laurits Ness, som blir 3 år i dag, 18. oktober! Mormor, bestefar og oldemor ønsker deg en super dag! Bursdagsklem fra oss. Gratulerer så mye med 3-årsdagen i dag, vår kjære Laurits Ness! Bursdagshilsener fra besten, besta og onkel Vegard. Hipp, hurra for den tøffe rypejegeren vår, Laurits Ness, som blir 3 år i dag! Du er en gledespreder, lille venn! Klem fra far og mamma. Hipp, hipp, HURRA for verdens beste Conrad Søndenå-Rygg som fyller heile 3 år i morgen. Du er ein gledesspredar og me er så glade i deg, vennen. Suss og kos fra mamma og pappa. Godgutten vår, Conrad Søndenå-Rygg, fyller 3 år lørdag 19. oktober. Stor bursdagsklem fra mormor, beste og Kira. Lørdag 19. oktober blir godgutten vår, Conrad Søndenå Rygg, 3 år. Gratulerer så mye med dagen. Mange klemmer fra moste, onkel og Serina. Hipp, hurra for Emil Melby Moen som fyller 4 år i dag. Gratulerer så mye med dagen fra farmor, Eirik, Simen, Birthe, Stine, onkler og tanter. Hipp, hurra for Krister Åbø som blir 4 år på søndag. Klemmer fra Sander, Silje, mamma og pappa. Hipp, hurra for gullasen vår, Sander Espedal- Østerhus, som blir 5 år mandag 21. oktober. Du er en kjempegod gutt. Gleder oss til å feire dagen med deg. Glad i deg, vennen. Klem fra besta, bestefar og onkel. Hurra for Martine Åkre Hansen som fyller 11 år 20. oktober. Ønsker deg en super bursdag. Klemmer fra Sanne, Hege Eline, mamma og pappa. Sender også en hilsen og klem til Hege Eline Rike Hansen som ble 20 år 15. oktober! Gratulerer med 13-årsdagen som var i går, torsdag 17. oktober, Nora Fosstveit. Hilsen mamma, pappa, Signe, Gaisha, farmor, farfar og oldemor. Nyfødd Simen og Sindre R. Midthun. Etterpåklattane i flokken er snart blitt herja nok med, nå er de høgast og sterkast og det er deiras tur til å le! På ski, fjellturar og hytteliv har årå gått og guttane nå blitt atten, med alt som di har fått til, er det bare å ta av seg hatten! Gode klemmar fra heile familien! Hege Eline Rike Hansen. Gratulerer så mye med 20-årsdagen 15. oktober verdens beste line. Klemmer fra Irwin Junior, mamsen og Roar. Noah kom endelig til verden på Haugesund sjukehus 1. oktober. Stolt mamma, Nebiat Semere. Å setja inn gratulasjonar og helsingar er gratis hos oss! Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via - e-post: - mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Fredag 18. oktober 2013 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 1912: Den første Balkankrigen braut ut 1929: Den norske målaren og grafikaren Inger Sitter vart fødd 1939: Lyrikaren og essayisten Jan Erik Vold vart fødd 1943: Amerikanske fly bomba Kjeller flyplass 1962: Det kraftigaste jordskjelvet i Noreg sidan 1904 skaka store delar av Hedmark «I lengda er det med arbeid som med ekteskapet: Ein merkar berre ulempene.» Honoré de Balzac 3. november: - Helgemessesøndag i dag Namnedagar: I dag: Kjersti, Kjerstin, Lukas Laurdag: Tora, Tore Søndag: Henrik, Heine, Henrikke Måndag: Bergljot, Birger, Birk Tysdag: Karianne, Karine, Kine Onsdag: Severin, Søren Torsdag: Eilif, Eivor I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Sol Flo&Fjøre FAKTA Aloe Aloe er ein slekt av liljefamilien som omfattar urtar og tre, særskilt i regnfattige strok i Sør-Afrika. Det finst fleire artar, til dømes Aloe arborescens, som kan verte opp til tre meter høg, og vert dyrka som prydvekst. Aloe er også nemning for tørka saft frå fleire aloe-artar. Safta skal verke stimulerande på fordøyelsen, men kan gje kraftig diaré. Levert av PresseTjenester ans, Bergen C RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Ingvil Bakka

16 16 - Fredag 18. oktober 2013 RYFYLKE Vêret Sauda i morgen: Skya. Flau vind, 1 m/s frå aust-nordaust. 0 mm nedbør. Sauda 4 Sand Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Sundag Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Regn. Svak vind, 4 m/s frå aust. 2,4 mm nedbør. Skya. Svak vind, 4 m/s frå aust. 0 mm nedbør. Regn. Svak vind, 4 m/s frå aust. 3,4 mm nedbør. Regn. Svak vind, 3 m/s frå sør. 4,9 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 9,0 gradar, 0,1 gradar over normalen. Høgste temperatur var 16,6 gradar (13. oktober), lågaste var 1,6 gradar (11. oktober). Samla nedbør var 87,1 mm. Mest nedbør på eitt døger var 39,5 mm (5. oktober), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Regn. Svak vind, 3 m/s frå sørsørvest. 4,1 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. Sauda for 50 år sidan Ryfylke nr oktober 1963 Øystein G Birkeland (V): «Når eg går gjennom den tenkte Rådhusgata har eg føling av at det er hender som grip etter meg!». GUSDAL (H): «REGULE- RINGSPLANEN EIT FAN- TASIPRODUKT!» Frå ordskiftet i kommunestyret. (...) Etter ordføraren hadde gitt ei utgreiing om budsjettet (ref. sist «Ryfylke») blei det eit drygt ordskifte som varde omtrent til midnatt. Min arbeidsplass Navn: Siv-Ann Pedersen Alder: 49 år Arbeidsplass: NAV Sauda (samt kosthald-rettleiar for Grete Roede i regi av Frisk & Rask Treningssenter og treningsinstruktør for låg terskel tilbodet i Mental Helse). Kor mange tilsette: 12 Ansiennitet: 25 år Tidlegare jobb(ar): Alt innan hotell og restaurant; kokk, servitør, stue-pike, pub-vert, resepsjonist osv. 1. Når startar dagen din? Då har eg meg ei morgonstund i fred og ro, med ein kopp kaffi og ei lita skål havregraut. 2. Kva er det første du gjer når du kjem på jobb? Då førebur eg meg på dagen og planlegg møter og brukarsamtalar, samt sjekkar epost og anna innkommen post. 3. Kva er dine arbeidsoppgåver? Oppfølging av brukarar, med spesielt fokus på aldersgruppa år, og andre som har bruk for NAV sine tenester. 4. Kva er det beste med jobben din? Når eg ser at oppfølging og verkemiddel fungerer. Det er ei god kjensle å bidra til at folk kjem ut i arbeid og aktivitet. Me ser at tett oppfølging har effekt. 5. Kva kan vera utfordrande? Utfordringa er å få nok tid til oppfølging av brukarane, i tillegg til at ein arbeider med alle stønadsområder NAV har. Det gjeld å ha oversikt over ikkje bare NAV sine tiltak og verkemidlar, men også andre samarbeidspartnarar som til dømes helsetenester og andre kommunale tilbod, for å rettleia brukarar med eit heilskapleg tenestetilbod for å betre livskvalitet og verdigheit. 6. Var det dette du drøymde om då du var liten? He-he, nei... Det var prest, guide på cruiseskip eller konditor...! 7. Kvifor ville du jobba nettopp her? Eg liker å arbeide med menneske og bidra i motivasjonsog endringsprosessar. Rettleiar GOD KJENSLE: Siv-Ann Pedersen synest det er meiningsfylt å arbeide for NAV. Her får ho vera med i prosessar som fører til at folk kjem i arbeid, eller på andre måtar opplever meir livskvalitet. (Foto: Marita Ims) Damekoret Som tidlegere annonsert, startet damekoret sist mandag sine øvelser på Fløgstad skole. Frammøtet var upåklagelig, men en venter selvsagt på videre tilslutning. Spenningen og interessen blant damene er gledelig merkbar. I radioen Mandag kl. 14: Ryfylkenytt v/ Arne Fjørtoft. Kl. 17,30: Program frå Sauda. «Hvorfor blir det mindre småvilt i fjellet?» Samtale med Sauda-jegere v/ Ivar Holm. På Kafe Kløver blir det torsdag kl 20 arr. kosekveld. Kvartetten Krom-O- Son spiller. Vokalist Harriet Fjeldstad. Opplegget skulle være for enhver smak. «Fjellrosa» 4-H lag Den årlige utstilling med etterfølgende høstfest var i år henlagt til den store fine gymnastikksalen på Risvoll skole og her var det fullsatt ved de vakkert pyntede langbord. Her var alle medlemmer av 4-H laget med foreldre og innbudne medordfører Paul Engebretsen i spissen da formannen ønsket hjertelig velkommen. (...) Frøken Raugstad sa i en samtale vi hadde med henne, at heimeyrket er kommet seg ganske betydelig i sammenligning med utstilling i fjor. Det har vist seg at denne ungdom har vokset med oppgavene. Husstell er også noe bedre enn i fjor, men de er svært unge de som har vært med på dette denne gang. Vil De lære mer om SKJØNNHETSPLEIE? Vi har nå besøk av en skjønnhetsekspert fra Monsieur Robert. Benytt anledningen til å få gratis, personlig råd og veiledning om riktig pleie av Deres hus. Presanghuset

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Har gått frå langtidsledige til å bli faglærte i betongfaget

Har gått frå langtidsledige til å bli faglærte i betongfaget Har gått frå langtidsledige til å bli faglærte i betongfaget LÆREVILJUGE: Kurset har med deltakarar i alle aldrar. Frå venstre Jannis Tetenborg (19) og Gert Augustsson (49) Foto: Hans Wilhelm Gullestad

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer