Vi ønsker dere alle en velsignet jul og alt godt for året som ligger foran!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker dere alle en velsignet jul og alt godt for året som ligger foran!"

Transkript

1 DIAKONOSlight Nr årg I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Retningslinjene for liturgiske klær og veiledningen for skråstola Diakoniprisen 2013 En «mesterborger» på Hamar Seniortreff 10. september Musikk-kafeen ved Storhamar kirke fikk Diakoniprisen Tiltaket er et av mange landet rundt som gir mye, både til dem som arrangerer og til dem som kommer. DET NORSKE DIAKONFORBUND Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside:

2 Kjære medlem Det er midt i adventstiden og det er travle dager nå før jul. Det er tid for å sette sammen noe av det stoffet som er tilflytt sekretariatet siste halve året. Vi håper noe av dette vil være til inspirasjon og nytte. Hjemmesiden er vår hovedkanal for info. Kikk gjerne innom der for nye artikler som legges ut. Vi ønsker dere alle en velsignet jul og alt godt for året som ligger foran! Leiv Sigmund Hope *************************************************************************** DET NORSKE DIAKONFORBUND SEKRETARIATET Besøks- og postadresse: Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO Telefon: , Telefaks E-post : Hjemmeside: Generalsekretær: Leiv Sigmund Hope Ramstadåsveien 20 A, 1363 Høvik Tlf A: Tlf P: Tlf M: E-post: Forbundsleder: Randi Bergkåsa Sørsletta 9, 0756 OSLO Tlf : M E-post: Rådgiver: Jarle Klungrehaug Morellveien 25, 1387 ASKER Tlf A: Tlf P: Tlf M: E-post: STIFTSLEDERE: Oslo stift Sigrid Hurum Flaata Borg stift Ann Christin A Nicolaysen Hamar stift Marianne Torp Træthaug Tunsberg stift Ole Hafell Agder og Telemark stift Oddrun F. Rudrud Stavanger stift Gunhild Andersen Bjørgvin stift Annlaug H. Engmark Møre stift Aud Romslo Schistad Nidaros stift Jon Ingvar Østnes Sør Hålogaland stift Astrid Fylling Nord Hålogaland stift Grete Vaskinn

3 KONGENS FORTJENESTEMEDALJE TIL DIAKONER I de siste uker har tre diakoner fått kongens fortjenestemedalje. Det er Øyvind Aschjem, Ivar Solbu og Arnulf Myklebust. Øivind Aschjem fikk utmerkelsen for mer enn 30 års arbeid overfor vold i nære relasjoner, ikke minst har han satt fokus på barn som vokser opp i hjem preget av vold og mishandling. Han fikk overrakt medaljen av ordfører Jon Pieter Flølo i Bamble den 31. oktober. Ivar Solbu fikk utmerkelsen for sitt mangfoldige arbeid som diakon i Sauherad fra Han fikk overrakt medaljen av ordfører Hans Sundsvalen i Sauherad ved gudstjenesten i Sauherad kirke søndag 3. november. Arnulf Myklebust fikk utmerkelsen for sitt lange virke, fra 1976, ved Frognerhjemmet samt for lang tids samfunnsengasjement i sitt lokalmiljø. Han fikk overrakt medaljen av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland 21. november. Vi stiller oss i rekken av gratulanter. 3

4 SAKEN OM SKRÅSTOLA FOR DIAKONER har stått på Diakonforbundets arbeidsagenda i mer enn tredve år. Det er da gledelig at dette endelig er på plass. Vi gjengir her de reviderte retninglinjene samt veiledningen til denne når det gjelder skråstola for diakon: Veiledningen er sendt ut som elektronisk brev fra Kirkerådet Vi henviser ellers til særavtalen om arbeidstøy samt rundskriv nr 4/13 fra KA. Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) Vedtatt av Kirkemøtet 1988 og gjengitt i Gudstjenestebok for Den norske kirke Del II og i Lovsamling for Den norske kirke. Mindre redaksjonelle endringer er godkjent av Kirkerådet 13. desember Endret ved vedtak i Kirkemøtet 20. november Sist endret ved vedtak i Kirkerådet 26. september 2013 etter fullmakt fra Kirkemøtet BRUK AV LITURGISK DRAKT 1.1 Liturgisk drakt bæres av prest, kateket og diakon under utførelse av liturgiske tjenesteoppdrag. Liturgisk drakt kan bæres av kantor og andre tjenesteinnehavere under utførelse av liturgiske tjenesteoppdrag. Liturgisk drakt for prest er hvit alba med rettstilt stola eller samarie med messeskjorte for dem som har tatt det i bruk før. Liturgisk drakt for vigslet diakon er hvit alba med skråstilt stola. Liturgisk drakt for prestevikar og kateket er hvit alba. Liturgisk drakt for diakonisse kan være diakonissedrakten. Liturgisk drakt for leke gudstjenesteledere, nattverdassistenter, tekstlesere og andre som har kirkelig tjenesteoppdrag er enkel hvit kappe dersom liturgisk drakt brukes. Hvis ikke, brukes høvelig sivil drakt. Liturgisk drakt brukes med eller uten hvitt singulum (belte). Til liturgisk drakt brukes sorte sko. 1.2 Alba godkjent til bruk i Den norske kirke for prest er en fotsid hvit kappe med halsåpning, ermvidde, ryggfolder og stoff i hovedsak svarende til beskrivelsen i Kgl.res. av 30. mai 1980, og med de presiseringer som er foretatt i den til enhver tid gjeldende veiledningsbrosjyre. Alba godkjent til bruk for prestevikar, kateket og diakon er fotsid hvit alba med trekantformet krage, stor ermevidde og ryggfolder. Når teologiske studenter fungerer som prestevikarer kan de bruke samme slags alba som presten. Andre leke personer som utfører liturgisk tjenesteoppdrag, kan bære enkel hvit kappe. 1.3 Stola godkjent til bruk i Den norske kirke, er et farget bånd med bredde 8-12 cm. Stola for prest legges rundt nakken og bæres slik at stolastolpene henger rett ned foran. Stola for diakon bæres over venstre skulder, slik at stolastolpene føres skrått over forsiden og baksiden av 4

5 kroppen til motsatt side, hvor stolpene hektes sammen ved høyre hofte. Fra hoften faller stolpene rett ned. Stolaen er et symbol i seg selv. Stola for prest bør være utstyrt med et kors eller chi rho i nakken. Stola for diakon bør være utstyrt med et kors på venstre skulder. Dersom det skal være flere symboler på stolaen, må det tilstrebes enkelhet, og en må sørge for at symbolene er klare og blir samordnet både i motivvalg og utførelse. Fargen på stolaen bestemmes av kirkeåret og de kirkelige handlinger etter retningslinjer for liturgiske farger i kirkens bøker (se Retningslinjer for bruk av liturgiske farger, 8.2a). Fargene er hvitt, rødt, fiolett og grønt. På fiolett stola bør gull dekor ikke brukes. Rettstilt stola brukes normalt også sammen med messehagel og disse bør være tilpasset hverandre, slik at helhetsinntrykket ikke blir sprikende. 1.4 Messehagel (casula) lages helst av lett, mykt og holdbart materiale. Den bør ha god lengde (ca. 125) og vidde. Messehagel skal bæres av forrettende prest under altertjeneste på høytidsdager og under nattverdfeiring. En prest som assisterer ved nattverden, bærer alba og stola, eventuelt messeskjorte utenpå samarie. Messehagel kan også bæres av forrettende prest i prosesjon og altertjeneste ved konfirmasjon, kirkejubileum og liknende kirkelige fester. Messehagel skal ikke bæres på prekestolen. Messehagel bæres ikke av andre enn prest og biskop. 1.5 Gravferdskappe til bruk på kirkegården kan bæres over mørk dress, kjole eller alba; i sistnevnte tilfelle skal alba med stola bæres under kappen. 1.6 Korkåpe bæres av biskop i Den norske kirke sammen med alba, stola og gullkors. 2. GODKJENNING / BEMYNDIGELSE 2.1 Biskopene bemyndiges til å godkjenne stoff og utførelse for alba og stoff, farge og symboler for stola på grunnlag av kgl.res. av 30. mai 1980 sammenholdt med de presiseringer som finnes i den til enhver tid gjeldende veiledningsbrosjyre. I tvilstilfelle legger biskopene saken frem for Kirkerådet til uttalelse. 2.2 Kirkemøtet fatter vedtak om alternative albamodeller etter anbefaling fra Kirkerådet. 3. EIENDOMSFORHOLD / ØKONOMI 3.1 Utgiftene til alba og stola for de tjenestegrupper som er pålagt å bruke dette, dekkes av arbeidsgiver etter satser som fastsettes ved forhandlinger. 3.2 Ved siden av liturgiske klær som tilhører den enkelte tjenesteinnehaver, bør det i alle kirker finnes et sett liturgiske klær som er tilpasset kirkerommet og det øvrige liturgiske utstyr. Det bør også være tilgjengelig liturgiske klær for tjenesteinnehavere som ønsker å bruke slike uten å ha plikt til det; utgiftene dekkes av kirkelig fellesråd. Også gravferdskappe betales av kirkelig fellesråd. 5

6 6

7 7

8 DIAKONIKONFERANSEN 2013 Biskop Atle Sommerfeldt holdt ved konferansen et svært godt foredrag med tittelen «Hva skal vi gjøre med rikdommen vår?». Det er ikke mulig å ta med hele foredraget, men vi har valgt å ta med et lite utdrag. Hele foredraget kan leses på «http://www.kirken.no/borg/index.cfm?id=406520». Foto: Margrete Kvalbein Borg bispedømmekontor «Det er ikke grunnlag for tvil om at vi som kirke ikke kan la være å handle i en nasjon der den ekstraordinære rikdomsveksten for en betydelig del fører til andres fattigdom. Alle forsøk på å begrense kirken og diakoniens handling til kurative helse og sosialtjenester og omsorg for den enkelte i små og tette fellesskap møter liten forståelse i kirkens kilder. Men hvilke handlingsalternativer har vi? Så langt har vi sett at det er nødvendig for oss å akseptere begrensinger i vår livsutfoldelse, vi må delta som gode samfunnsborgere i offentligheten om holdninger, handlinger og prioriteringer og vi må aldri tillate at det rike Norge kapsler seg inn i sin egen velferd og blir som Inger Hagerups baker på den bitte lille ø, som forgår i vår egen velstand, innkrøket i oss selv og foraktet av alle som ser oss fra utsiden. Men har vi mer å hente? Handlingsalternativer: Lukas behandler i sin oppsummering av Jesu offentlige virke (18,15-19,37) hvilke tre handlingsalternativer vi har. For det første har vi mulighet til å gjøre et radikalt oppbrudd, selge alt vi eier og gi det til de fattige. De største kirkesamfunnene, katolsk og ortodoks, har dette som en reell mulighet for oss på individplanet. Som nasjon er det fullt mulig å si at alle inntekter fra petroleumsvirksomheten stilles til rådighet for verdens nasjoner til å bekjempe fattigdom og klimaforandringene. For det andre kan vi gjøre som Sakkeus. Jesus inkluderer han i Guds rike og krever ikke at han skal gi alt han har tjent til andre. Han beholdt sin jobb, men overoppfylte sine forpliktelser etter loven og tilbakebetalte til fattige det han hadde tilranet seg. Sakkeus gir slik rom for en middelklasse og et rikt land til å gjøre opp for seg. For det første må det f.eks. bety at vi som nasjon må doble bistanden til 2 % av BNI som en begynnelse, og vi må stille særlige krav til hvilke rammer vi setter for vårt alles Statens Pensjonsfond Utland sine operasjoner. Fondet må investere i utviklingsland slik Kirkemøtet i 2013 ba om - og være en aktiv pådriver i selskapene de har eierandel i for at disse bidrar til lovreguleringer nasjonalt og globalt som sikrer at profitten av ressursene som utvinnes og produseres i hovedsak kommer landene og menneskene der til gode. Modellene fra norsk skattlegging av internasjonale oljeselskaper er en god rettesnor sammen med norske standarder for arbeidsmiljø og arbeiderrettigheter. Raushet for flyktninger og fattigfolk fra andre land bør være en selvfølge. For den enkelte av oss betyr det først og fremst å akseptere et høyere skatte og avgiftsnivå enn i dag, akseptere betydelige begrensinger på klimautslipp og i tillegg bidra raust til organisasjoner som bekjemper fattigdom utover det vi bidrar med over skatteseddelen. Å arbeide i lokalmiljøet for gjestfrihet for flyktninger er helt nødvendig. For det tredje viser Lukas oss hvordan Jesus gjør menneskenes levekår bedre ved å helbrede den blinde slik at han fikk et nytt liv med nye muligheter. Dette er bakgrunnen for at kirkens diakoni helt fra 300-tallet har tatt samfunnsansvar og bidratt til at syke, utstøtte, fattige og flyktninger har fått muligheter til nytt liv gjennom en utrolig bredde av institusjoner og organisasjoner. Ved å holde fast på den intime sammenhengen mellom bønn og arbeid, spiritualitet og konkret kvalitetsomsorg, har kirkens diakoni vært sentral i å virkeliggjøre 8

9 Guds visjon og myndighetenes ansvar helt fra Konstantins tid. Det var denne syntesen som gjorde Diakonissehusene til en kraftkilde i kirke og samfunn og som i dag bl.a. videreføres ved at Lovisenberg er et ledende kompetansested for retreat og åndelig veiledning.. Den nære sammenhengen helt siden Konstantin mellom den organiserte kirken med aktive relasjoner til makthaverne og den organiserte og spesialiserte diakonien har gjort at kirken har vært i stand til å være i front i forhold til makthavere i å inkludere stadig nye mennesker i fellesskapets omsorg. Dagsaktuelt eksempel på dette er Kirkens Bymisjons arbeid for identitetsløse og romfolket. Nettopp i et samfunn der staten har påtatt seg og har råd til svært gode velferdsordninger, må kirkens diakoni videreutvikle sine egne kilder i Skrift og tradisjon slik at en hele tiden utvikler en kultur der en er særlig oppmerksom på de menneskene som er særlig sårbare i dette samfunnet og som ikke tilhører det velstående flertall. Men dersom kirkens diakoni lukker seg inne i å være en operatør for det offentlig og har ensidig fokus på vårt eget lokalsamfunn og felleskap, svikter den sitt grunnleggende oppdrag i å vise at vi er en menneskehet og at ansvaret er større enn det makthaverne og majoriteten definerer som nødvendig». *************************************************************************** DIAKONIPRISEN 2013 Ved diakonikonferansen på MF i november ble diakoniprisen for 2013 delt ut. Til årets tildeling hadde Guro Hellgren laget denne introduksjonen: Diakoniprisen er et samarbeid mellom Det Norske Diakonforbund og Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store rekkevidde innen diakonalt arbeid. Dette er altså ikke en pris som tildeles en person som har utmerket seg i sitt diakonale virke. Det er til et tiltak. Det kommer alltid forslag på personer, men de legges til side. Får også forslag på mange gode tiltak. Jury i år var forstanderinne Marianne Uri Øverland fra Diakonissehuset Lovisenberg, Guro Hellgren fra Kirkerådet og Leiv Sigmund Hope fra Det Norske Diakonforbund. Kandidaten i år vinner ikke pga nyvinnende kreativitet, tiltaket har vært i gang siden forrige århundre, årtusen, nærmere bestemt Prisvinneren utmerker seg med sin lange holdbarhet. I nominasjons-brevet for denne kandidaten stod det blant annet: «Tiltaket er til kontinuerlig glede for mennesker, selv om det ikke skaper de store overskrifter i avisene. Det viser en trofasthet i å legge til rette for en inkluderende fellesskap hvor nestekjærligheten får plass.» En av de ansvarlige sier: «Det er tiltak som gir mye, både til dem som arrangerer og til dem som kommer». «Den norske kirke skal være en kirke for alle. Alle kirkens medlemmer, uavhengig av livssituasjon, skal ha mulighet til å delta og høre til i den lokale kirkens fellesskap. For mennesker med utviklingshemning er dette ikke like selvsagt. Mange kommer aldri så langt 9

10 som til kirkedøren, fordi ingen inviterte dem inn eller bekreftet at de var en del av menighetens fellesskap». Dette står det i en uttalelse fra Kirkerådsmøte i Videre heter det: «Den norske kirke har sitt grunnlag i Jesu liv, død og oppstandelse. Den består av mennesker som ved dåpen er satt inn i fellesskap med Gud og med hverandre. Dette betyr at alle døpte har lik rett til å tilhøre kirkens fellesskap. Mennesker med utviklingshemning må gis samme mulighet til å delta i kirkens fellesskap som alle andre. En kirke hvor mennesker med utviklingshemning ikke får mulighet til å være en del av menighetsfellesskapet, blir selv en kirke med redusert funksjonsevne. Med sin tilstedeværelse og sine gaver har mennesker med utviklingshemning en viktig funksjon i kirkens liv.» Våren 2007 behandlet Bispemøtet saken «De funksjonshemmede i kirken», og i fjor hadde Kirkemøtet en sak om «Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med utviklingshemming i Den norske kirke». Kirkemøtet sluttet seg til alt det som var sagt tidligere og understreket blant annet: «Alle kirkens organer skal sikre at mennesker med utviklingshemning får en reell mulighet til å høre til og delta i sin lokale menighet. De som har problemer med å være i et stort fellesskap, må få tilbud som sikrer deltakelse og tilhørighet på andre måter.» Det mangler ikke på flotte sakspapirer og gode vedtak. Men hvis ikke det finnes noen i menighetene som gjør det, så hjelper det ikke noe med disse fine ordene. Men nå er det mange som gjør noe. Over hele landet er det mennesker som bygger fellesskap og gleder seg med hverandre. Det finnes mange arrangementer og det finnes mange steder hvor alle døpte føler seg velkommen til gudstjenester og det kirkelige fellesskapet. Kanskje er det ikke så mange som holder det gående i nærmere 20 år, men årets prisvinner er ikke alene om det. Derfor vil komiteen understreke takknemligheten til og hedre alle de tiltakene for og med mennesker med utviklingshemming som finnes rundt om i landet. Vi håper og tror at både egne arrangementer og tilrettelegging for deltakelse i menighetens fellesskap er med og gjør oss alle litt mer hele. Diakoniprisen 2013 går til Musikk-kafeen i Storhamar kirke i Hamar! Vi gratulerer!! Prisvinnerne fra Hamar. Fra venstre Anne G Holter, Arild Johansen, diakon Ole-Lars Schjerpen og frivillig Edith Lien. 10

11 NY BOK FRA VERBUM: LEIF G ENGEDAL, B. LENNART PERSSON OG ELISABETH TORP TRYGGE ROM Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Tema for boka er barn og unges sårbarhet i forhold til seksuelle overgrep og krenkelser. Boka vil bidra til at kirkelige medarbeidere som jobber med barn og unge, blir bedre rustet til å møte utsatthet og til å forebygge overgrep. Boka har en tverrfaglig tilnærming gjennom artikler som belyser temaet fra ulike fagområder. Den er relevant som pensumbok ved høyere utdanning og som ressursbok for ansatte og frivillige som arbeider med barn og unge. Biskop Helga H. Byfuglien skriver i forordet: «En av kirkens fremste oppgaver er å ta vare på den tillit foreldre viser ved å la sine barn og unge delta i trosopplæringen. Trygge rom vil gi økt forståelse for hva det betyr å holde andres liv i sine hender og vil dermed bidra til at kirken kan møte barn og unge med trygghet, innsikt og kjærlighet.» Hei og håp Guro Skottene Illustrasjoner: Anne Lene Aase Hedvigs forlag ISBN Kari Karsrud Korslien, Høgskolelektor ved Diakonhjemmet høgskole, Oslo skriver: Jeg sitter med Hei og håp i fanget. Diktsamlingen som er skrevet av Guro Skottene (1976) er utgitt på Hedvigs forlag i Den består av 31 dikt. Jeg kjenner at jeg gleder meg til å lese. For jeg har lest dikt av Guro Skottene før. De to diktsamlingene Trist og trøst (2007) og Sammen og sånt (2007) har begge blitt solgt i et opplag på 2000 eksemplarer og leses og deles i mange miljøer der man ikke tar lett på utfordringer i livet. Ordene, linjene og versene kommuniserer noe gjenkjennelig og dyptpløyende samtidig som de overrasker og utfordrer leseren til å tenke videre - over sine minner og spor i livets brokete landskap. Diktene starter ofte med en scene som i diktet Gammel med små øyne Kroppen krummer på nye måter når den blir gammel Knoklene kommer fram mens musklene blir borte Skildringen blir knyttet til et minne: 11 Jeg husker bestemors hud som myk men det var litt mye av den Så følger et overraskende moment som kjennetegner Guro Skottenes stemme: Det ble kø ved øynene hver gang hun smilte Mer kan leses i boka Diktsamlingen er registrert i bokdatabasen og kan bestilles i bokhandlere og på internett (www.haugenbok.no ).

12 Seniorer samlet på Diakonhjemmet 10. september v/ Jarle Klungrehaug For fjortende gang var det seniorsamling for godt voksne diakoner og deres ektefeller / enker på Diakonhjemmet. Denne gang hadde vi invitert Hilde Kirkebøen, diakon og prosjektleder i Kirkens Bymisjon i Oslo. Hun fortalte om arbeidet med Romfolk i Oslo og arbeidet som drives ut fra Bymisjonen og starten av tiltaket «Hjerterom» i tiden hun jobbet som menighetsdiakon i Groruddalen. Vi fikk også møte 3 av hennes «Romvenner» og en frivillig medarbeider. Det ble et spennende møte der deltakerne fikk innblikk i noen av de utfordringene Romfolket står overfor både her i Norge og i Europa for øvrig. Som vanlig slapp diakonene til med spørsmål og kommentarer på slutten av innlegget. Disse seniortreffene er blitt et populært møtested hvor det sosiale fellesskapet er en viktig dimensjon i samlingene. Denne dagen var det samlet 48 deltakere, også med noen nye ansikter på samlingen. Ved siden av temaforedrag og måltid med god tid til samtale, innledes treffene med en kort samling i det nye kapellet. Denne gang hadde Sverre Gaarden andakt. Samlingen i kapellet ble ledet av Dag Rakli og vi tente lys for dem som har gått bort siden forrige samling. Vi fikk også avslutningsvis en hilsen av forstander Idar Magne Holme ved Diakonhjemmet og en musikkavdeling der Hilde Kirkebøen spilte noen slåtter på medbrakt Hardingfele. Finalenummeret «Fanitullen» lokket nesten fram dansefoten hos noen. Diakon Johannes Austgulen presenterte også sin nye bok om tiden hans som misjonær i Etiopia. Neste seniorsamling blir tirsdag 6. mai 2014 kl på Diakonhjemmet. Da får vi besøk av Hilde S Vollebæk fra Stefanusalliansen som vil fortelle om de kristnes kår og situasjon i den arabiske verden. Invitasjoner til samlingen vil blir sendt ut i april, men hold av denne dagen allerede nå. 12

13 ARILD TORSTENSEN TIL MINNE v/ Leiv Sigmund Hope Arild Torstensen, medlem gjennom mange år, døde 11. oktober, 62 år gammel. Arild var et ja-menneske og det ble da naturlig for ham å bidra i lokallagsarbeidet for forbundet gjennom mange år. Ikke minst ved forhandlinger og å gi støtte til medlemmer. Vi minnes ham i takknemlighet og hans engasjement vil tjene som eksempel lenge. Vi lyser fred over hans minne blant oss. I Vårt Land av 5. november skriver Ola Helgeland, styreleiar for Kirkens SOS i Rogaland disse minneordene over Arild Torstensen: «Det var med stor sorg at me i Kirkens SOS i Rogaland mottok meldinga om at Arild Torstensen var død. Han sovna stille inn 11. oktober med den næraste familie rundt seg. I mars i år fekk han ein alvorleg kreftdiagnose. Han døydde nær 62 år gammal. Arild har betydd svært mykje for både tilsette og frivillige i Kirkens SOS gjennom mange år. I sin måte å vera på var han ei personifisering av organisasjonen. Arild var god til å lytta, og til å sjå den han var i samtale med. Arild hadde eit inkluderande vesen, og han blei til hjelp og støtte for mange. Arild var ein praktisk mann som utførte vaktmestertjeneste når det var behov for det. Han var ein optimist på vegne av Kirkens SOS. Dei gonger me hadde vårknipe økonomisk, og styret fekk det lagt fram i møte, kunne Arild seie: Hugs på at Kirkens SOS er eit trusprosjekt. Og det viste seg at han fekk rett, for det ordna seg. Arild Torstensen kom til Kirkens SOS i Rogaland i Etter nokre år blei ha dagleg leiar i organisasjonen. Den stillinga hadde han heilt fram til han døydde. Arild var utdanna diakon, og kom frå stilling som soknediakon i St. Petri i Stavanger, der han hadde arbeidd i vel 20 år. I Arild si leiartid i Kirkens SOS i Rogaland utvida senteret til to vaktrom, eitt i Stavanger og eitt på Haugalandet. Kvart vaktrom betjener to SOS-telefonlinjer, og i 2012 fekk vaktrommet i Stavanger SOS-Chat. Det skjedde etter påtrykk frå Arild. Gjennom SOS-Chat vil me kunna nå yngre brukarar, var Arild sitt argument. Hans utprega diakonale innstilling prega Arild i hans tjeneste for Kirkens SOS. Hans varme omsorg møtte oss første gong me var inne til intervju, og seinare på opplæringskurs som frivillig. For å halda seg oppdatert, tok Arild sjølv telefonvakter og SOS.-Chat-vakter. Arild la aldri skjul kven han trudde på og kven han tjente. I Matt 25,40 står det: Alt det de har gjort mot ein av desse minste brørne mine, det har de gjort mot meg. Det kan stå som motto over Arild Torstensen sitt liv og tjeneste. Me som er med og har vore med i Kirkens SOS, vil alltid minnast hans gode smil og omsorgsfulle ord. Våre tankar går til Arild sin familie som har mista ein omsorgsfull og kjærleg ektefelle, far, svigerfar og morfar. På vegne av Kirkens SOS i Rogaland vil me takka familien for at me fekk bruka så stor del av hans tid, hans energi og pågangsmot i vår tjeneste. Me vil lysa fred over Arild Torstensen sitt minne.» 13

14 JUBILANTER I år Gunvor Falke, Stokke Tine Bertelsen, Hafrsfjord Ellen Heidi Norbakken, Oslo Svanhild Helle Enstad, Eidsvoll Marit Bjørsvik, Bergen Kjell Olav H. Nordheim, Sogndal Beate Schmidt, Drammen 50 år Margaretha K. Almenningen, Hof Terje Elvestad, Vinstra Margrethe Vang Nedregård, Kapp Kjetil Kornelius Tjessem, Sandnes Ragnhild Stranden, Moss Inghild Follestad, Bergen Kjersti Konsmo, Bøstad 60 år Vigdis Skeimo Sande, Løvenstad Einar Egenæs, Oslo Øystein Nordli, Porsgrunn Gunhild Sævareid, Grimstad Guro Hellgren, Krokkleiva Inger Gravem, Dombås Ester E. Vinnem, Bryne Kåre Fauske, Bygstad Gunhild Solberg, Kristiansand S Kristin Haugen, Kristiansand S Bente Sletten, Ål Turid Ulvedal Nes, Stryn Elsbet Pilskog, Drammen Tone Benestad, Kristiansand S Roald Guttormsen, Flekkerøy Trine A. Gravdal, Eidsvoll Rita Kalstad, Høyheimsvik Brian Jensen, Tofte Liv Øyen Strind, Oslo Anne Grete Karlsen Vigebo, Mandal Eli Landro, Geithus Ingrid Sandstad, Trondheim Vigdis Iren Mellem, Tromsdalen Ketil Treidene, Tjøme Toril Strand, Oslo Marte Spilling Espeland, Porsgrunn 70 år Per Samset, Oppegård Ove Gulbrandsen, Kongsberg Bjarthild Slagnes, Åheim Gunnhild Glømmen, Heimdal Dagmund Flaktveit, Flaktveit Asbjørn Bøylestad, Froland Kolbjørn Bendiksen, Voss Terje Østby, Halden Petter Skauen, Fredrikstad Else Karlberg, Oslo Åsa Skogen Vaagsvold, Borhaug 75 år Are Seierstad, Enebakk Audun Engelsvold, Kleppe Ørjan Einbu, Skotselv 80 år Arne Guttormsen, Gran Solveig Holte Anderson, Oslo Sverre Gaarden, Hamar Halvard Holtet, Oslo Helge Lysebo, Liabygda 85 år Karl Nærheim, Suldalsosen 90 år Bjarne Gislefoss, Mandal 91 år John Fosse, Oslo 94 år Johannes Øksenvad, USA 97 år Ragnar Hodt, Røyse 91 år Alf Birkenes, Askim 92 år Olav Svarstad, Bjørkelangen 92 år Johannes Sandvik, Tau 91 år Hans Hollund, Uransvåg 96 år Nikolay Lunde, Stavanger 94 år Vi gratulerer alle våre jubilanter! 14

15 Sverre Gaarden kåret til Mesterborger av Hamar Sverre Gaarden ble kåret til Mesterborger under årets Middelalderfestival i Hamar i juni. Prisen ble overrakt av ordfører Morten Aspeli og kulturredaktør i Hamar Arbeiderblad, Geir Vestad. -Det var fantastisk overraskende og rett og slett rørende. Det Sverre Gaarden og Morten Aspeli var allerede meget hyggelig å bli nominert. Det er en stor inspirasjon til å jobbe videre med eldrepolitikken, sa Gaarden. Han gledet seg til å bli med i paraden i årene som kommer, slik tradisjonen er. Det var Hamar Arbeiderblads lesere som stemte fram årets vinner. Under prisoverrekkelsen uttalte Vestad at Sverre hadde gjort seg fortjent til Mesterborgertittelen med sitt arbeid på grunnplanet for å gjøre Hamar til et fint sted å bo for alle. Han har hatt spesielt fokus på de vanskeligstilte i samfunnet. Gaarden hadde det kirkelige ansvaret i Hamar fengsel i 14 år og så behovet hos rusavhengige som slapp ut. De havnet jo på gata kun med en plastpose, sa han. Dermed ble han med på å starte opp Barm-senteret, som ble et nyskapende ettervernstilbud med mange samarbeidspartnere. For tiden er Gaarden engasjert i eldrepolitikken og jobber for å sikre at det er nok sykehjemsplasser. Vi gratulerer! Artikkelen er basert på tekst og bilde av Paula Bjertnes 15

16 BISPEMØTET BER OM JULEFRED FOR ASYLSØKERBARN Fatima (15) har tilbragt hele sin barndom fra hun var tre år gammel på asylmottak i Norge. Tvangsutsendelse fra Norge er hennes største frykt. (Foto: https://www.facebook.com/komnaermere) Julefred for alle barn Bispemøtet ber om julefred for asylsøkerbarn som frykter utsendelse. Vi er kjent med at det pågår drøftinger om endringer i dagens regelverk for asylsøkere med særlig fokus på barnas situasjon. Den praksis som har utviklet seg ut fra dagens regelverk, tar i for liten grad hensyn til barnets beste. En regelendring og ny praksis vil ikke kunne settes i verk før jul. Med tanke på den påkjenning en tvangsutsendelse er for et barn og dets omgivelser i det lokale barnehage- og skolemiljø, ber vi om at alle saker om utsendelse av barn stilles i bero inntil et nytt regelverk er vedtatt. Vi ønsker at julens budskap om fred skal få gjelde for alle barn. Bispemøtet i Den norske kirke SOLBARN Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet fra Gud. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt misbrukt, skadet i den dype natt. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn ingen merker tåren på dets kinn. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet, vis hvert jordbarn himlens herlighet. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. NOS 2013 nr 26. Oversatt av Eyvind Skeie. 16

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Regler for bruk av liturgiske klær (8.2) Forslag til revidert tekst etter KM 2015 1. BRUK AV LITURGISK DRAKT Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Begrunnelse/kommentar 00KR 66.1/15

Detaljer

Skråstola endring i retningslinjer for liturgiske klær

Skråstola endring i retningslinjer for liturgiske klær DEN NORSKE KIRKE KR 41/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 52/12, BM 38/12, KR 38/12, KR 12/12, NFG 9/12, KM 08/13, 09/11 og 7/04, BM 3/10 og

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 19.-20. mai 2015 Godkjent 10. juni 2015 Protokoll Bispemøtet BM Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses Halvor

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Skråstola for diakoner

Skråstola for diakoner Skråstola for diakoner Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet, 05.06.2012. Det teologiske Menighetsfakultet gir med dette sin høringsuttalelse til Kirkerådets dokument: Skråstola for diakoner.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011.

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011. BM DEN NORSKE KIRKE N Oslo, 17. mars 2011 Protokoll Bispemøtet 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell Til stede: Helga Haugland Byfuglien Ole Christian Kvarme Olav Skjevesland Per Oskar Kjølaas

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

KR 25.1/15. Avsnittet må oppdateres med «Mindre endringer foretatt av KR i 2015, sak KR xx/15.»

KR 25.1/15. Avsnittet må oppdateres med «Mindre endringer foretatt av KR i 2015, sak KR xx/15.» Gjeldende retningslinjer Forslag til endring Kommentar Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke 24 tredje ledd bokstav c og forskrift av 15.

Detaljer

Så ta da mine hender og før meg frem

Så ta da mine hender og før meg frem Så ta da mine hender og før meg frem Tro og liv hos eldre mennesker med demens Sykehjemsprest Anne Jørstad Fagdag 24.11.16 Anne Jørstad! Prest i Den norske kirke! Menighetsprest i 9 år! Sykehjemsprest

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 59/15 Oslo, 03.-05. desember 2015 Referanser: KM 09/11, KM 08/13, KM 07/15, UKM 08/11, BM 03/10, BM 32/14, BM 41/15, KR 14/14, KR 33/14,

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer