Vi ønsker dere alle en velsignet jul og alt godt for året som ligger foran!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker dere alle en velsignet jul og alt godt for året som ligger foran!"

Transkript

1 DIAKONOSlight Nr årg I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Retningslinjene for liturgiske klær og veiledningen for skråstola Diakoniprisen 2013 En «mesterborger» på Hamar Seniortreff 10. september Musikk-kafeen ved Storhamar kirke fikk Diakoniprisen Tiltaket er et av mange landet rundt som gir mye, både til dem som arrangerer og til dem som kommer. DET NORSKE DIAKONFORBUND Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside:

2 Kjære medlem Det er midt i adventstiden og det er travle dager nå før jul. Det er tid for å sette sammen noe av det stoffet som er tilflytt sekretariatet siste halve året. Vi håper noe av dette vil være til inspirasjon og nytte. Hjemmesiden er vår hovedkanal for info. Kikk gjerne innom der for nye artikler som legges ut. Vi ønsker dere alle en velsignet jul og alt godt for året som ligger foran! Leiv Sigmund Hope *************************************************************************** DET NORSKE DIAKONFORBUND SEKRETARIATET Besøks- og postadresse: Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO Telefon: , Telefaks E-post : Hjemmeside: Generalsekretær: Leiv Sigmund Hope Ramstadåsveien 20 A, 1363 Høvik Tlf A: Tlf P: Tlf M: E-post: Forbundsleder: Randi Bergkåsa Sørsletta 9, 0756 OSLO Tlf : M E-post: Rådgiver: Jarle Klungrehaug Morellveien 25, 1387 ASKER Tlf A: Tlf P: Tlf M: E-post: STIFTSLEDERE: Oslo stift Sigrid Hurum Flaata Borg stift Ann Christin A Nicolaysen Hamar stift Marianne Torp Træthaug Tunsberg stift Ole Hafell Agder og Telemark stift Oddrun F. Rudrud Stavanger stift Gunhild Andersen Bjørgvin stift Annlaug H. Engmark Møre stift Aud Romslo Schistad Nidaros stift Jon Ingvar Østnes Sør Hålogaland stift Astrid Fylling Nord Hålogaland stift Grete Vaskinn

3 KONGENS FORTJENESTEMEDALJE TIL DIAKONER I de siste uker har tre diakoner fått kongens fortjenestemedalje. Det er Øyvind Aschjem, Ivar Solbu og Arnulf Myklebust. Øivind Aschjem fikk utmerkelsen for mer enn 30 års arbeid overfor vold i nære relasjoner, ikke minst har han satt fokus på barn som vokser opp i hjem preget av vold og mishandling. Han fikk overrakt medaljen av ordfører Jon Pieter Flølo i Bamble den 31. oktober. Ivar Solbu fikk utmerkelsen for sitt mangfoldige arbeid som diakon i Sauherad fra Han fikk overrakt medaljen av ordfører Hans Sundsvalen i Sauherad ved gudstjenesten i Sauherad kirke søndag 3. november. Arnulf Myklebust fikk utmerkelsen for sitt lange virke, fra 1976, ved Frognerhjemmet samt for lang tids samfunnsengasjement i sitt lokalmiljø. Han fikk overrakt medaljen av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland 21. november. Vi stiller oss i rekken av gratulanter. 3

4 SAKEN OM SKRÅSTOLA FOR DIAKONER har stått på Diakonforbundets arbeidsagenda i mer enn tredve år. Det er da gledelig at dette endelig er på plass. Vi gjengir her de reviderte retninglinjene samt veiledningen til denne når det gjelder skråstola for diakon: Veiledningen er sendt ut som elektronisk brev fra Kirkerådet Vi henviser ellers til særavtalen om arbeidstøy samt rundskriv nr 4/13 fra KA. Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) Vedtatt av Kirkemøtet 1988 og gjengitt i Gudstjenestebok for Den norske kirke Del II og i Lovsamling for Den norske kirke. Mindre redaksjonelle endringer er godkjent av Kirkerådet 13. desember Endret ved vedtak i Kirkemøtet 20. november Sist endret ved vedtak i Kirkerådet 26. september 2013 etter fullmakt fra Kirkemøtet BRUK AV LITURGISK DRAKT 1.1 Liturgisk drakt bæres av prest, kateket og diakon under utførelse av liturgiske tjenesteoppdrag. Liturgisk drakt kan bæres av kantor og andre tjenesteinnehavere under utførelse av liturgiske tjenesteoppdrag. Liturgisk drakt for prest er hvit alba med rettstilt stola eller samarie med messeskjorte for dem som har tatt det i bruk før. Liturgisk drakt for vigslet diakon er hvit alba med skråstilt stola. Liturgisk drakt for prestevikar og kateket er hvit alba. Liturgisk drakt for diakonisse kan være diakonissedrakten. Liturgisk drakt for leke gudstjenesteledere, nattverdassistenter, tekstlesere og andre som har kirkelig tjenesteoppdrag er enkel hvit kappe dersom liturgisk drakt brukes. Hvis ikke, brukes høvelig sivil drakt. Liturgisk drakt brukes med eller uten hvitt singulum (belte). Til liturgisk drakt brukes sorte sko. 1.2 Alba godkjent til bruk i Den norske kirke for prest er en fotsid hvit kappe med halsåpning, ermvidde, ryggfolder og stoff i hovedsak svarende til beskrivelsen i Kgl.res. av 30. mai 1980, og med de presiseringer som er foretatt i den til enhver tid gjeldende veiledningsbrosjyre. Alba godkjent til bruk for prestevikar, kateket og diakon er fotsid hvit alba med trekantformet krage, stor ermevidde og ryggfolder. Når teologiske studenter fungerer som prestevikarer kan de bruke samme slags alba som presten. Andre leke personer som utfører liturgisk tjenesteoppdrag, kan bære enkel hvit kappe. 1.3 Stola godkjent til bruk i Den norske kirke, er et farget bånd med bredde 8-12 cm. Stola for prest legges rundt nakken og bæres slik at stolastolpene henger rett ned foran. Stola for diakon bæres over venstre skulder, slik at stolastolpene føres skrått over forsiden og baksiden av 4

5 kroppen til motsatt side, hvor stolpene hektes sammen ved høyre hofte. Fra hoften faller stolpene rett ned. Stolaen er et symbol i seg selv. Stola for prest bør være utstyrt med et kors eller chi rho i nakken. Stola for diakon bør være utstyrt med et kors på venstre skulder. Dersom det skal være flere symboler på stolaen, må det tilstrebes enkelhet, og en må sørge for at symbolene er klare og blir samordnet både i motivvalg og utførelse. Fargen på stolaen bestemmes av kirkeåret og de kirkelige handlinger etter retningslinjer for liturgiske farger i kirkens bøker (se Retningslinjer for bruk av liturgiske farger, 8.2a). Fargene er hvitt, rødt, fiolett og grønt. På fiolett stola bør gull dekor ikke brukes. Rettstilt stola brukes normalt også sammen med messehagel og disse bør være tilpasset hverandre, slik at helhetsinntrykket ikke blir sprikende. 1.4 Messehagel (casula) lages helst av lett, mykt og holdbart materiale. Den bør ha god lengde (ca. 125) og vidde. Messehagel skal bæres av forrettende prest under altertjeneste på høytidsdager og under nattverdfeiring. En prest som assisterer ved nattverden, bærer alba og stola, eventuelt messeskjorte utenpå samarie. Messehagel kan også bæres av forrettende prest i prosesjon og altertjeneste ved konfirmasjon, kirkejubileum og liknende kirkelige fester. Messehagel skal ikke bæres på prekestolen. Messehagel bæres ikke av andre enn prest og biskop. 1.5 Gravferdskappe til bruk på kirkegården kan bæres over mørk dress, kjole eller alba; i sistnevnte tilfelle skal alba med stola bæres under kappen. 1.6 Korkåpe bæres av biskop i Den norske kirke sammen med alba, stola og gullkors. 2. GODKJENNING / BEMYNDIGELSE 2.1 Biskopene bemyndiges til å godkjenne stoff og utførelse for alba og stoff, farge og symboler for stola på grunnlag av kgl.res. av 30. mai 1980 sammenholdt med de presiseringer som finnes i den til enhver tid gjeldende veiledningsbrosjyre. I tvilstilfelle legger biskopene saken frem for Kirkerådet til uttalelse. 2.2 Kirkemøtet fatter vedtak om alternative albamodeller etter anbefaling fra Kirkerådet. 3. EIENDOMSFORHOLD / ØKONOMI 3.1 Utgiftene til alba og stola for de tjenestegrupper som er pålagt å bruke dette, dekkes av arbeidsgiver etter satser som fastsettes ved forhandlinger. 3.2 Ved siden av liturgiske klær som tilhører den enkelte tjenesteinnehaver, bør det i alle kirker finnes et sett liturgiske klær som er tilpasset kirkerommet og det øvrige liturgiske utstyr. Det bør også være tilgjengelig liturgiske klær for tjenesteinnehavere som ønsker å bruke slike uten å ha plikt til det; utgiftene dekkes av kirkelig fellesråd. Også gravferdskappe betales av kirkelig fellesråd. 5

6 6

7 7

8 DIAKONIKONFERANSEN 2013 Biskop Atle Sommerfeldt holdt ved konferansen et svært godt foredrag med tittelen «Hva skal vi gjøre med rikdommen vår?». Det er ikke mulig å ta med hele foredraget, men vi har valgt å ta med et lite utdrag. Hele foredraget kan leses på «http://www.kirken.no/borg/index.cfm?id=406520». Foto: Margrete Kvalbein Borg bispedømmekontor «Det er ikke grunnlag for tvil om at vi som kirke ikke kan la være å handle i en nasjon der den ekstraordinære rikdomsveksten for en betydelig del fører til andres fattigdom. Alle forsøk på å begrense kirken og diakoniens handling til kurative helse og sosialtjenester og omsorg for den enkelte i små og tette fellesskap møter liten forståelse i kirkens kilder. Men hvilke handlingsalternativer har vi? Så langt har vi sett at det er nødvendig for oss å akseptere begrensinger i vår livsutfoldelse, vi må delta som gode samfunnsborgere i offentligheten om holdninger, handlinger og prioriteringer og vi må aldri tillate at det rike Norge kapsler seg inn i sin egen velferd og blir som Inger Hagerups baker på den bitte lille ø, som forgår i vår egen velstand, innkrøket i oss selv og foraktet av alle som ser oss fra utsiden. Men har vi mer å hente? Handlingsalternativer: Lukas behandler i sin oppsummering av Jesu offentlige virke (18,15-19,37) hvilke tre handlingsalternativer vi har. For det første har vi mulighet til å gjøre et radikalt oppbrudd, selge alt vi eier og gi det til de fattige. De største kirkesamfunnene, katolsk og ortodoks, har dette som en reell mulighet for oss på individplanet. Som nasjon er det fullt mulig å si at alle inntekter fra petroleumsvirksomheten stilles til rådighet for verdens nasjoner til å bekjempe fattigdom og klimaforandringene. For det andre kan vi gjøre som Sakkeus. Jesus inkluderer han i Guds rike og krever ikke at han skal gi alt han har tjent til andre. Han beholdt sin jobb, men overoppfylte sine forpliktelser etter loven og tilbakebetalte til fattige det han hadde tilranet seg. Sakkeus gir slik rom for en middelklasse og et rikt land til å gjøre opp for seg. For det første må det f.eks. bety at vi som nasjon må doble bistanden til 2 % av BNI som en begynnelse, og vi må stille særlige krav til hvilke rammer vi setter for vårt alles Statens Pensjonsfond Utland sine operasjoner. Fondet må investere i utviklingsland slik Kirkemøtet i 2013 ba om - og være en aktiv pådriver i selskapene de har eierandel i for at disse bidrar til lovreguleringer nasjonalt og globalt som sikrer at profitten av ressursene som utvinnes og produseres i hovedsak kommer landene og menneskene der til gode. Modellene fra norsk skattlegging av internasjonale oljeselskaper er en god rettesnor sammen med norske standarder for arbeidsmiljø og arbeiderrettigheter. Raushet for flyktninger og fattigfolk fra andre land bør være en selvfølge. For den enkelte av oss betyr det først og fremst å akseptere et høyere skatte og avgiftsnivå enn i dag, akseptere betydelige begrensinger på klimautslipp og i tillegg bidra raust til organisasjoner som bekjemper fattigdom utover det vi bidrar med over skatteseddelen. Å arbeide i lokalmiljøet for gjestfrihet for flyktninger er helt nødvendig. For det tredje viser Lukas oss hvordan Jesus gjør menneskenes levekår bedre ved å helbrede den blinde slik at han fikk et nytt liv med nye muligheter. Dette er bakgrunnen for at kirkens diakoni helt fra 300-tallet har tatt samfunnsansvar og bidratt til at syke, utstøtte, fattige og flyktninger har fått muligheter til nytt liv gjennom en utrolig bredde av institusjoner og organisasjoner. Ved å holde fast på den intime sammenhengen mellom bønn og arbeid, spiritualitet og konkret kvalitetsomsorg, har kirkens diakoni vært sentral i å virkeliggjøre 8

9 Guds visjon og myndighetenes ansvar helt fra Konstantins tid. Det var denne syntesen som gjorde Diakonissehusene til en kraftkilde i kirke og samfunn og som i dag bl.a. videreføres ved at Lovisenberg er et ledende kompetansested for retreat og åndelig veiledning.. Den nære sammenhengen helt siden Konstantin mellom den organiserte kirken med aktive relasjoner til makthaverne og den organiserte og spesialiserte diakonien har gjort at kirken har vært i stand til å være i front i forhold til makthavere i å inkludere stadig nye mennesker i fellesskapets omsorg. Dagsaktuelt eksempel på dette er Kirkens Bymisjons arbeid for identitetsløse og romfolket. Nettopp i et samfunn der staten har påtatt seg og har råd til svært gode velferdsordninger, må kirkens diakoni videreutvikle sine egne kilder i Skrift og tradisjon slik at en hele tiden utvikler en kultur der en er særlig oppmerksom på de menneskene som er særlig sårbare i dette samfunnet og som ikke tilhører det velstående flertall. Men dersom kirkens diakoni lukker seg inne i å være en operatør for det offentlig og har ensidig fokus på vårt eget lokalsamfunn og felleskap, svikter den sitt grunnleggende oppdrag i å vise at vi er en menneskehet og at ansvaret er større enn det makthaverne og majoriteten definerer som nødvendig». *************************************************************************** DIAKONIPRISEN 2013 Ved diakonikonferansen på MF i november ble diakoniprisen for 2013 delt ut. Til årets tildeling hadde Guro Hellgren laget denne introduksjonen: Diakoniprisen er et samarbeid mellom Det Norske Diakonforbund og Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store rekkevidde innen diakonalt arbeid. Dette er altså ikke en pris som tildeles en person som har utmerket seg i sitt diakonale virke. Det er til et tiltak. Det kommer alltid forslag på personer, men de legges til side. Får også forslag på mange gode tiltak. Jury i år var forstanderinne Marianne Uri Øverland fra Diakonissehuset Lovisenberg, Guro Hellgren fra Kirkerådet og Leiv Sigmund Hope fra Det Norske Diakonforbund. Kandidaten i år vinner ikke pga nyvinnende kreativitet, tiltaket har vært i gang siden forrige århundre, årtusen, nærmere bestemt Prisvinneren utmerker seg med sin lange holdbarhet. I nominasjons-brevet for denne kandidaten stod det blant annet: «Tiltaket er til kontinuerlig glede for mennesker, selv om det ikke skaper de store overskrifter i avisene. Det viser en trofasthet i å legge til rette for en inkluderende fellesskap hvor nestekjærligheten får plass.» En av de ansvarlige sier: «Det er tiltak som gir mye, både til dem som arrangerer og til dem som kommer». «Den norske kirke skal være en kirke for alle. Alle kirkens medlemmer, uavhengig av livssituasjon, skal ha mulighet til å delta og høre til i den lokale kirkens fellesskap. For mennesker med utviklingshemning er dette ikke like selvsagt. Mange kommer aldri så langt 9

10 som til kirkedøren, fordi ingen inviterte dem inn eller bekreftet at de var en del av menighetens fellesskap». Dette står det i en uttalelse fra Kirkerådsmøte i Videre heter det: «Den norske kirke har sitt grunnlag i Jesu liv, død og oppstandelse. Den består av mennesker som ved dåpen er satt inn i fellesskap med Gud og med hverandre. Dette betyr at alle døpte har lik rett til å tilhøre kirkens fellesskap. Mennesker med utviklingshemning må gis samme mulighet til å delta i kirkens fellesskap som alle andre. En kirke hvor mennesker med utviklingshemning ikke får mulighet til å være en del av menighetsfellesskapet, blir selv en kirke med redusert funksjonsevne. Med sin tilstedeværelse og sine gaver har mennesker med utviklingshemning en viktig funksjon i kirkens liv.» Våren 2007 behandlet Bispemøtet saken «De funksjonshemmede i kirken», og i fjor hadde Kirkemøtet en sak om «Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med utviklingshemming i Den norske kirke». Kirkemøtet sluttet seg til alt det som var sagt tidligere og understreket blant annet: «Alle kirkens organer skal sikre at mennesker med utviklingshemning får en reell mulighet til å høre til og delta i sin lokale menighet. De som har problemer med å være i et stort fellesskap, må få tilbud som sikrer deltakelse og tilhørighet på andre måter.» Det mangler ikke på flotte sakspapirer og gode vedtak. Men hvis ikke det finnes noen i menighetene som gjør det, så hjelper det ikke noe med disse fine ordene. Men nå er det mange som gjør noe. Over hele landet er det mennesker som bygger fellesskap og gleder seg med hverandre. Det finnes mange arrangementer og det finnes mange steder hvor alle døpte føler seg velkommen til gudstjenester og det kirkelige fellesskapet. Kanskje er det ikke så mange som holder det gående i nærmere 20 år, men årets prisvinner er ikke alene om det. Derfor vil komiteen understreke takknemligheten til og hedre alle de tiltakene for og med mennesker med utviklingshemming som finnes rundt om i landet. Vi håper og tror at både egne arrangementer og tilrettelegging for deltakelse i menighetens fellesskap er med og gjør oss alle litt mer hele. Diakoniprisen 2013 går til Musikk-kafeen i Storhamar kirke i Hamar! Vi gratulerer!! Prisvinnerne fra Hamar. Fra venstre Anne G Holter, Arild Johansen, diakon Ole-Lars Schjerpen og frivillig Edith Lien. 10

11 NY BOK FRA VERBUM: LEIF G ENGEDAL, B. LENNART PERSSON OG ELISABETH TORP TRYGGE ROM Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Tema for boka er barn og unges sårbarhet i forhold til seksuelle overgrep og krenkelser. Boka vil bidra til at kirkelige medarbeidere som jobber med barn og unge, blir bedre rustet til å møte utsatthet og til å forebygge overgrep. Boka har en tverrfaglig tilnærming gjennom artikler som belyser temaet fra ulike fagområder. Den er relevant som pensumbok ved høyere utdanning og som ressursbok for ansatte og frivillige som arbeider med barn og unge. Biskop Helga H. Byfuglien skriver i forordet: «En av kirkens fremste oppgaver er å ta vare på den tillit foreldre viser ved å la sine barn og unge delta i trosopplæringen. Trygge rom vil gi økt forståelse for hva det betyr å holde andres liv i sine hender og vil dermed bidra til at kirken kan møte barn og unge med trygghet, innsikt og kjærlighet.» Hei og håp Guro Skottene Illustrasjoner: Anne Lene Aase Hedvigs forlag ISBN Kari Karsrud Korslien, Høgskolelektor ved Diakonhjemmet høgskole, Oslo skriver: Jeg sitter med Hei og håp i fanget. Diktsamlingen som er skrevet av Guro Skottene (1976) er utgitt på Hedvigs forlag i Den består av 31 dikt. Jeg kjenner at jeg gleder meg til å lese. For jeg har lest dikt av Guro Skottene før. De to diktsamlingene Trist og trøst (2007) og Sammen og sånt (2007) har begge blitt solgt i et opplag på 2000 eksemplarer og leses og deles i mange miljøer der man ikke tar lett på utfordringer i livet. Ordene, linjene og versene kommuniserer noe gjenkjennelig og dyptpløyende samtidig som de overrasker og utfordrer leseren til å tenke videre - over sine minner og spor i livets brokete landskap. Diktene starter ofte med en scene som i diktet Gammel med små øyne Kroppen krummer på nye måter når den blir gammel Knoklene kommer fram mens musklene blir borte Skildringen blir knyttet til et minne: 11 Jeg husker bestemors hud som myk men det var litt mye av den Så følger et overraskende moment som kjennetegner Guro Skottenes stemme: Det ble kø ved øynene hver gang hun smilte Mer kan leses i boka Diktsamlingen er registrert i bokdatabasen og kan bestilles i bokhandlere og på internett (www.haugenbok.no ).

12 Seniorer samlet på Diakonhjemmet 10. september v/ Jarle Klungrehaug For fjortende gang var det seniorsamling for godt voksne diakoner og deres ektefeller / enker på Diakonhjemmet. Denne gang hadde vi invitert Hilde Kirkebøen, diakon og prosjektleder i Kirkens Bymisjon i Oslo. Hun fortalte om arbeidet med Romfolk i Oslo og arbeidet som drives ut fra Bymisjonen og starten av tiltaket «Hjerterom» i tiden hun jobbet som menighetsdiakon i Groruddalen. Vi fikk også møte 3 av hennes «Romvenner» og en frivillig medarbeider. Det ble et spennende møte der deltakerne fikk innblikk i noen av de utfordringene Romfolket står overfor både her i Norge og i Europa for øvrig. Som vanlig slapp diakonene til med spørsmål og kommentarer på slutten av innlegget. Disse seniortreffene er blitt et populært møtested hvor det sosiale fellesskapet er en viktig dimensjon i samlingene. Denne dagen var det samlet 48 deltakere, også med noen nye ansikter på samlingen. Ved siden av temaforedrag og måltid med god tid til samtale, innledes treffene med en kort samling i det nye kapellet. Denne gang hadde Sverre Gaarden andakt. Samlingen i kapellet ble ledet av Dag Rakli og vi tente lys for dem som har gått bort siden forrige samling. Vi fikk også avslutningsvis en hilsen av forstander Idar Magne Holme ved Diakonhjemmet og en musikkavdeling der Hilde Kirkebøen spilte noen slåtter på medbrakt Hardingfele. Finalenummeret «Fanitullen» lokket nesten fram dansefoten hos noen. Diakon Johannes Austgulen presenterte også sin nye bok om tiden hans som misjonær i Etiopia. Neste seniorsamling blir tirsdag 6. mai 2014 kl på Diakonhjemmet. Da får vi besøk av Hilde S Vollebæk fra Stefanusalliansen som vil fortelle om de kristnes kår og situasjon i den arabiske verden. Invitasjoner til samlingen vil blir sendt ut i april, men hold av denne dagen allerede nå. 12

13 ARILD TORSTENSEN TIL MINNE v/ Leiv Sigmund Hope Arild Torstensen, medlem gjennom mange år, døde 11. oktober, 62 år gammel. Arild var et ja-menneske og det ble da naturlig for ham å bidra i lokallagsarbeidet for forbundet gjennom mange år. Ikke minst ved forhandlinger og å gi støtte til medlemmer. Vi minnes ham i takknemlighet og hans engasjement vil tjene som eksempel lenge. Vi lyser fred over hans minne blant oss. I Vårt Land av 5. november skriver Ola Helgeland, styreleiar for Kirkens SOS i Rogaland disse minneordene over Arild Torstensen: «Det var med stor sorg at me i Kirkens SOS i Rogaland mottok meldinga om at Arild Torstensen var død. Han sovna stille inn 11. oktober med den næraste familie rundt seg. I mars i år fekk han ein alvorleg kreftdiagnose. Han døydde nær 62 år gammal. Arild har betydd svært mykje for både tilsette og frivillige i Kirkens SOS gjennom mange år. I sin måte å vera på var han ei personifisering av organisasjonen. Arild var god til å lytta, og til å sjå den han var i samtale med. Arild hadde eit inkluderande vesen, og han blei til hjelp og støtte for mange. Arild var ein praktisk mann som utførte vaktmestertjeneste når det var behov for det. Han var ein optimist på vegne av Kirkens SOS. Dei gonger me hadde vårknipe økonomisk, og styret fekk det lagt fram i møte, kunne Arild seie: Hugs på at Kirkens SOS er eit trusprosjekt. Og det viste seg at han fekk rett, for det ordna seg. Arild Torstensen kom til Kirkens SOS i Rogaland i Etter nokre år blei ha dagleg leiar i organisasjonen. Den stillinga hadde han heilt fram til han døydde. Arild var utdanna diakon, og kom frå stilling som soknediakon i St. Petri i Stavanger, der han hadde arbeidd i vel 20 år. I Arild si leiartid i Kirkens SOS i Rogaland utvida senteret til to vaktrom, eitt i Stavanger og eitt på Haugalandet. Kvart vaktrom betjener to SOS-telefonlinjer, og i 2012 fekk vaktrommet i Stavanger SOS-Chat. Det skjedde etter påtrykk frå Arild. Gjennom SOS-Chat vil me kunna nå yngre brukarar, var Arild sitt argument. Hans utprega diakonale innstilling prega Arild i hans tjeneste for Kirkens SOS. Hans varme omsorg møtte oss første gong me var inne til intervju, og seinare på opplæringskurs som frivillig. For å halda seg oppdatert, tok Arild sjølv telefonvakter og SOS.-Chat-vakter. Arild la aldri skjul kven han trudde på og kven han tjente. I Matt 25,40 står det: Alt det de har gjort mot ein av desse minste brørne mine, det har de gjort mot meg. Det kan stå som motto over Arild Torstensen sitt liv og tjeneste. Me som er med og har vore med i Kirkens SOS, vil alltid minnast hans gode smil og omsorgsfulle ord. Våre tankar går til Arild sin familie som har mista ein omsorgsfull og kjærleg ektefelle, far, svigerfar og morfar. På vegne av Kirkens SOS i Rogaland vil me takka familien for at me fekk bruka så stor del av hans tid, hans energi og pågangsmot i vår tjeneste. Me vil lysa fred over Arild Torstensen sitt minne.» 13

14 JUBILANTER I år Gunvor Falke, Stokke Tine Bertelsen, Hafrsfjord Ellen Heidi Norbakken, Oslo Svanhild Helle Enstad, Eidsvoll Marit Bjørsvik, Bergen Kjell Olav H. Nordheim, Sogndal Beate Schmidt, Drammen 50 år Margaretha K. Almenningen, Hof Terje Elvestad, Vinstra Margrethe Vang Nedregård, Kapp Kjetil Kornelius Tjessem, Sandnes Ragnhild Stranden, Moss Inghild Follestad, Bergen Kjersti Konsmo, Bøstad 60 år Vigdis Skeimo Sande, Løvenstad Einar Egenæs, Oslo Øystein Nordli, Porsgrunn Gunhild Sævareid, Grimstad Guro Hellgren, Krokkleiva Inger Gravem, Dombås Ester E. Vinnem, Bryne Kåre Fauske, Bygstad Gunhild Solberg, Kristiansand S Kristin Haugen, Kristiansand S Bente Sletten, Ål Turid Ulvedal Nes, Stryn Elsbet Pilskog, Drammen Tone Benestad, Kristiansand S Roald Guttormsen, Flekkerøy Trine A. Gravdal, Eidsvoll Rita Kalstad, Høyheimsvik Brian Jensen, Tofte Liv Øyen Strind, Oslo Anne Grete Karlsen Vigebo, Mandal Eli Landro, Geithus Ingrid Sandstad, Trondheim Vigdis Iren Mellem, Tromsdalen Ketil Treidene, Tjøme Toril Strand, Oslo Marte Spilling Espeland, Porsgrunn 70 år Per Samset, Oppegård Ove Gulbrandsen, Kongsberg Bjarthild Slagnes, Åheim Gunnhild Glømmen, Heimdal Dagmund Flaktveit, Flaktveit Asbjørn Bøylestad, Froland Kolbjørn Bendiksen, Voss Terje Østby, Halden Petter Skauen, Fredrikstad Else Karlberg, Oslo Åsa Skogen Vaagsvold, Borhaug 75 år Are Seierstad, Enebakk Audun Engelsvold, Kleppe Ørjan Einbu, Skotselv 80 år Arne Guttormsen, Gran Solveig Holte Anderson, Oslo Sverre Gaarden, Hamar Halvard Holtet, Oslo Helge Lysebo, Liabygda 85 år Karl Nærheim, Suldalsosen 90 år Bjarne Gislefoss, Mandal 91 år John Fosse, Oslo 94 år Johannes Øksenvad, USA 97 år Ragnar Hodt, Røyse 91 år Alf Birkenes, Askim 92 år Olav Svarstad, Bjørkelangen 92 år Johannes Sandvik, Tau 91 år Hans Hollund, Uransvåg 96 år Nikolay Lunde, Stavanger 94 år Vi gratulerer alle våre jubilanter! 14

15 Sverre Gaarden kåret til Mesterborger av Hamar Sverre Gaarden ble kåret til Mesterborger under årets Middelalderfestival i Hamar i juni. Prisen ble overrakt av ordfører Morten Aspeli og kulturredaktør i Hamar Arbeiderblad, Geir Vestad. -Det var fantastisk overraskende og rett og slett rørende. Det Sverre Gaarden og Morten Aspeli var allerede meget hyggelig å bli nominert. Det er en stor inspirasjon til å jobbe videre med eldrepolitikken, sa Gaarden. Han gledet seg til å bli med i paraden i årene som kommer, slik tradisjonen er. Det var Hamar Arbeiderblads lesere som stemte fram årets vinner. Under prisoverrekkelsen uttalte Vestad at Sverre hadde gjort seg fortjent til Mesterborgertittelen med sitt arbeid på grunnplanet for å gjøre Hamar til et fint sted å bo for alle. Han har hatt spesielt fokus på de vanskeligstilte i samfunnet. Gaarden hadde det kirkelige ansvaret i Hamar fengsel i 14 år og så behovet hos rusavhengige som slapp ut. De havnet jo på gata kun med en plastpose, sa han. Dermed ble han med på å starte opp Barm-senteret, som ble et nyskapende ettervernstilbud med mange samarbeidspartnere. For tiden er Gaarden engasjert i eldrepolitikken og jobber for å sikre at det er nok sykehjemsplasser. Vi gratulerer! Artikkelen er basert på tekst og bilde av Paula Bjertnes 15

16 BISPEMØTET BER OM JULEFRED FOR ASYLSØKERBARN Fatima (15) har tilbragt hele sin barndom fra hun var tre år gammel på asylmottak i Norge. Tvangsutsendelse fra Norge er hennes største frykt. (Foto: https://www.facebook.com/komnaermere) Julefred for alle barn Bispemøtet ber om julefred for asylsøkerbarn som frykter utsendelse. Vi er kjent med at det pågår drøftinger om endringer i dagens regelverk for asylsøkere med særlig fokus på barnas situasjon. Den praksis som har utviklet seg ut fra dagens regelverk, tar i for liten grad hensyn til barnets beste. En regelendring og ny praksis vil ikke kunne settes i verk før jul. Med tanke på den påkjenning en tvangsutsendelse er for et barn og dets omgivelser i det lokale barnehage- og skolemiljø, ber vi om at alle saker om utsendelse av barn stilles i bero inntil et nytt regelverk er vedtatt. Vi ønsker at julens budskap om fred skal få gjelde for alle barn. Bispemøtet i Den norske kirke SOLBARN Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet fra Gud. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt misbrukt, skadet i den dype natt. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn ingen merker tåren på dets kinn. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet, vis hvert jordbarn himlens herlighet. Hør oss se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle land finner julens fred. NOS 2013 nr 26. Oversatt av Eyvind Skeie. 16

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Regler for bruk av liturgiske klær (8.2) Forslag til revidert tekst etter KM 2015 1. BRUK AV LITURGISK DRAKT Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Begrunnelse/kommentar 00KR 66.1/15

Detaljer

Skråstola endring i retningslinjer for liturgiske klær

Skråstola endring i retningslinjer for liturgiske klær DEN NORSKE KIRKE KR 41/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 52/12, BM 38/12, KR 38/12, KR 12/12, NFG 9/12, KM 08/13, 09/11 og 7/04, BM 3/10 og

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 19.-20. mai 2015 Godkjent 10. juni 2015 Protokoll Bispemøtet BM Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses Halvor

Detaljer

Skråstola for diakoner

Skråstola for diakoner Skråstola for diakoner Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet, 05.06.2012. Det teologiske Menighetsfakultet gir med dette sin høringsuttalelse til Kirkerådets dokument: Skråstola for diakoner.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

KR 25.1/15. Avsnittet må oppdateres med «Mindre endringer foretatt av KR i 2015, sak KR xx/15.»

KR 25.1/15. Avsnittet må oppdateres med «Mindre endringer foretatt av KR i 2015, sak KR xx/15.» Gjeldende retningslinjer Forslag til endring Kommentar Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke 24 tredje ledd bokstav c og forskrift av 15.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011.

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011. BM DEN NORSKE KIRKE N Oslo, 17. mars 2011 Protokoll Bispemøtet 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell Til stede: Helga Haugland Byfuglien Ole Christian Kvarme Olav Skjevesland Per Oskar Kjølaas

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ALBAMODELL FOR PREST. Godkjent mønster for søm av alba til prest i Den norske kirke

ALBAMODELL FOR PREST. Godkjent mønster for søm av alba til prest i Den norske kirke ALBAMODELL FOR PREST Godkjent mønster for søm av alba til prest i Den norske kirke Kirkerådet, Oslo 2005 Produsert av Kirkens informasjonstjeneste 2. utgave, revidert opplag: 51-250 Hefte og albamønster

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander Diakonikatekisme Slik gjorde vi det Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

KM 9/11 Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster

KM 9/11 Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster KR 32.2/14 KM 9/11 Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster Saksdokument: KM 9.1/11 Saksorientering KM 9.1.1/11 Utdrag fra Bispemøtets protokoll sak 03/10 Første innstilling fra komité A Sammendrag av

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni UKM 06/15 Ungdomsdiakoni «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 1 Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 22.11.07 SENDELSE I. STRUKTUREN I SENDELSESDELEN II. VELSIGNELSER III. UTSENDELSER

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Så ta da mine hender og før meg frem

Så ta da mine hender og før meg frem Så ta da mine hender og før meg frem Tro og liv hos eldre mennesker med demens Sykehjemsprest Anne Jørstad Fagdag 24.11.16 Anne Jørstad! Prest i Den norske kirke! Menighetsprest i 9 år! Sykehjemsprest

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannregionutvalget, jf. adresseliste 05.05.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 12/1549-22 Direkte innvalg: 51 51 67 95 Løpenr. 28968/14

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 14.09.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Aud Kvalbein Gard Realf Sandaker-Nielsen Harald Hegstad Knut Lundby Knut Rune Saltnes

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer