Bein i nesa. en antropologisk studie av kjønnsproblematikk på minesveiperen KNM Otra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bein i nesa. en antropologisk studie av kjønnsproblematikk på minesveiperen KNM Otra"

Transkript

1 FFI-rapport 2010/00030 Bein i nesa en antropologisk studie av kjønnsproblematikk på minesveiperen KNM Otra Nina Hellum Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. februar 2010

2 FFI-rapport 2010/ P: ISBN E: ISBN Emneord Kjønn Rekruttere Beholde Kvotering Mangfold Antropologi Godkjent av Frank Brundtland Steder Espen Skjelland Prosjektleder Avdelingssjef 2 FFI-rapport 2010/00030

3 Sammendrag Stortingsmelding nr. 36 ( ) [1] understreker behovet for høyere kvinneandel i Forsvaret. På oppdrag fra Forsvarsdepartementet skal Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) drive forskning på årskull for å identifisere målrettede tiltak som motiverer kvinner og menn til tjeneste i Forsvaret. Som en del av dette ble det våren 2009 gjennomført et antropologisk feltarbeid ombord på minesveiperen KNM Otra, der formålet var å finne ut av hva et utvalg av militært personell mener, synes, føler og tror om det å være og arbeide med kvinner i Forsvaret. Målet med studien var også å dokumentere et så bredt spekter som mulig av holdninger som finnes blant militært personell, både hos kvinner og menn, menige og offiserer. Det å ha bein i nesa var noe som ble gjentatt av mange på spørsmål om hva som kreves av en kvinne i Forsvaret. Det er tydelig at man må tåle en del når man jobber og fungerer i et mannsdominert miljø, men forståelsen av hvor den grensen går er individuell. I hvilken grad det er nyttig og akseptabelt å kvotere kvinner inn i studier og stillinger er også omstridt, og det florerer mange myter i miljøet. Dette har en uheldig virkning da mange menn antar at kvinnene ikke er like godt kvalifisert som dem siden de sannsynligvis er kvotert. Flere kvinner sier selv at de har måttet jobbe hardere enn menn for nettopp å bevise at de ikke er dårligere, og her ligger en motsigelse som bør synliggjøres og ufarliggjøres. Skal kvinneandelen økes i Forsvaret, må det tydeliggjøres hvorfor. For en del virker det meningsløst og fremstår som et politisk ønske og kun det. Det er derfor avgjørende at det kommuniseres hvorfor det er viktig å ha flere kvinner i Forsvaret. Hvis det er fordi kvinner besitter andre kvalifikasjoner og egenskaper enn menn, må dette fremheves og legges vekt på. I så tilfelle må det også gjøres uten å nedgradere menn, det er viktig å poengtere at kvinners og menns egenskaper er komplementære, ikke konkurrerende. FFI-rapport 2010/

4 English summary Stortingsmelding nr. 36 ( ) [1] emphasises the need for increased female quota in the Norwegian Armed Forces. On commission from the Department of Defence, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) will do an age differentiated recruitment and retention study in the Defence organisation. During the spring 2009, an anthropological fieldwork was conducted onboard the minesweeper KNM Otra, where the objective was to gain knowledge and insight about the feelings, opinions, thoughts and perceptions held by the military personnel when it comes to being and working with women in the military. The purpose of the study was also to document, as wide as possible, the attitudes which exist among military personnel, including both genders and different ranks. The expression to have bone in your nose 1 was frequently repeated as a necessary quality for women in the military. Hence, it requires a strong character for women to be working in a male dominated environment, but the understanding of how much it takes, and what can be demanded of you is comprehended individually and very differently. It is repeatedly debated as to what extent it is useful and acceptable to apply fixing of quotas for women into different studies and positions, and myths flourish within the defence community. This is unfortunate, since a number of men presume that women are less qualified for the same positions on the basis of being preferred on the foundation of their gender, not their qualifications. Several women express having to work harder than men to prove that they are just as skilful and capable, and therein lays a contradiction which should be made visible and then eliminated. To increase the female quota in the Armed Forces, it is of the uttermost importance to explain why. To many it seems meaningless and appears as a political objective only. To succeed, it is crucial to communicate the reason why it is important to recruit more women to the military. If the rationale is that women possess other qualifications and capacities than men, this has to be thoroughly stressed, however in such a way that it does not diminish men and their qualities. It is important to underline the complementarity of female and male qualities instead of emphasising a competitive element between them. 1 Can be translated into having guts, being tough, strong character. 4 FFI-rapport 2010/00030

5 Innhold Forord 6 1 Innledning Bakgrunn Antropologisk metode 7 2 Selve feltarbeidet 9 3 Metode 10 4 Bein i nesa som kjønnet egenskap 12 5 Rekruttering Rekrutteringsmateriale Sesjonsplikt for alle 17 6 Kvotering Ulike egenskaper 20 7 Mangfold Mobbing Ny type utfordringer Synlighet Spesialtilpasninger 27 8 Om å fortsette i Forsvaret Familiepolitikk 30 9 Oppsummering Forslag til tiltak Veien videre 35 Referanser 37 FFI-rapport 2010/

6 Forord Denne studien hadde ikke vært gjennomførbar uten stor velvilje, imøtekommenhet og praktisk tilrettelegging fra Minevåpenets ledelse. Vi setter stor pris på å ha fått tilgang til feltet og besetningen, og takker Sjef Minevåpenet, Kommandør Per Kartvedt, for tillatelse til gjennomføring av feltarbeid, godt samarbeid og en utstrakt hånd til en frossen antropolog. Vi vil også takke spesielt skipssjef Viggo Holm for fabelaktig gjestfrihet, interessante samtaler og grunnlag for bredere forståelse for maritim kultur og militær samhandling. Besetningen ombord på KNM Otra viste stor tålmodighet med feltarbeideren, som etter knappe to uker følte seg som en av gjengen. En spesiell takk til alle de som lot seg intervjue, særlig til dem som vegret seg, men stilte likevel. Deres bidrag har vært uvurderlige. 6 FFI-rapport 2010/00030

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Våren 2009 gjennomførte FFI og Sjøforsvaret et tolv dagers antropologisk feltarbeid ombord på minesveiperen KNM Otra i forbindelse med FFI-prosjektet Forskning på årskull. Prosjektet har sin bakgrunn i Stortingsmelding nr. 36 ( ) der den overordnede målsetningen er å øke den militære kvinneandelen i Forsvaret til 20 % innen 2020 [2]. Et naturlig utgangspunkt i dette prosjektarbeidet er å legge opp til en gjentakende variasjon i bruken av metoder og arbeidsinnsats. Oppfatninger, hypoteser og teorier blir formet gjennom statistiske observasjoner (kvantitative studier) som i neste omgang tas med i samtaler og intervju med tilfeldig utvalgte individer (kvalitative studier). Gjennom en slik kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder danner man et godt grunnlag for å fremme forslag til tiltak og i neste omgang vurdere effekten av disse gjennom nye observasjoner. Gjennom kvalitative studier fremkommer og fremheves hva de det angår faktisk mener, tror, synes og føler om et tema, i dette tilfellet høyere kvinneandel på arbeidsplassen. Det er viktig å få frem individuelle synspunkter på dette fra ulike personer for å få bredde i materialet. Et annet vesentlig aspekt er at spørsmålene ikke kun blir stilt kvinner, ei heller kun til personer med beslutningsmyndighet. For denne studien har det vært av stor betydning å få med meningene til dem som daglig skal leve med de beslutningene som tas og de tiltakene som innføres. Det er helt klart at med et slikt spenn kan man vanskelig finne løsninger som er optimale for alle. Hensikten er å få et bredere grunnlag for å innføre tiltak som vil gjøre Forsvaret til en organisasjon som fungerer bedre for de aller fleste. 1.2 Antropologisk metode Det spesielle med den antropologiske metode er at den fremhever annen type innsikt enn de øvrige forskningsmetodene. Når man utfører feltarbeid og deltakende observasjon, tar man et dypdykk, og det kan ha begrenset relevans for andre. Imidlertid setter antropologen empirien i en større sammenheng og søker å trekke ut poenger som kan ha betydning for andre. Gjennom sin metode og analyse er antropologiens prosjekt å forene kart og terreng, og slik gi beslutningstakere et bredere grunnlag å arbeide ut fra. Politiske beslutninger må resultere i konkrete tiltak og tilbakerapportering. Det er også av avgjørende betydning at tiltak og beslutninger forankres dypt i organisasjonen. I mange tilfeller er det stor avstand mellom politisk toppledernivå og dem som skal leve med de forandringene som innføres. Sjelden er mennesker på en arbeidsplass tilfreds med beslutninger som blir tredd ned over hodet på dem. Dette skaper misnøye og virker demotiverende på personellet. Selv om man FFI-rapport 2010/

8 skulle være uenig, vil tiltak og forandringer som innføres være lettere å svelge hvis man i det minste føler at man har fått frem sin stemme og mening i prosessen. Antropologisk feltarbeid er en passende forskningsmetode for å belyse flere sider ved det potensielle gapet mellom politisk og faktisk virkelighet. Metoden gir mulighet for å fange opp ulike nyanser, samtidig som man skal være klar over at materialet som kommer frem er subjektivt, men ikke mindre viktig av den grunn. Vi er nødt til å ta inn over oss at menneskelige aspekter spiller inn, for effektivitet og profesjonalitet like mye som for trivsel og miljø. Disse forholdene er avhengige av hverandre. For å komme til bunns i hva personellet virkelig mener, synes, føler og tror, er det utilstrekkelig med spørreundersøkelser. Hvilke svar man får er i stor grad avhengig av hvilke spørsmål man stiller, og ikke minst, hvordan de blir stilt. Innsamling av empiri i antropologisk og etnografisk forstand innebærer deltakende observasjon. Det betyr at man lever sammen med sine informanter 2 for slik å få et mer reelt inntrykk av hvilke ulike meninger som eksisterer. Ved et antropologisk feltarbeid forholder man seg til en avgrenset gruppe mennesker. Man går dypere inn i sine informanters verden og kosmologi, og vil få mer omfattende informasjon om ett eller flere tema. Dette vil imidlertid si at studiet ikke er av generell art, noe en sammenligning med andre antropologiske studier vil vise. Når det gjelder kulturforståelse i antropologien er det vanligst å tenke på samfunn som er annerledes enn vårt eget. Vi lager dikotomien oss og dem. Like viktig er det å forsøke å forstå hverandre innenfor et samfunn, til og med et mikrosamfunn som miljøet på en båt er. KNM Otras mannskap bestod av rundt 40 personer, disse hadde ulik geografisk, religiøs, etnisk, aldersmessig, kjønnsmessig og rangmessig bakgrunn. Et mannskap er ingen homogen gruppe selv om de er drillet i en del av de samme ferdighetene og skolert til å arbeide sammen på et fartøy. I denne sammenhengen er det viktig at alle forstår elementer av hverandres kultur for å kunne samarbeide. Denne studien omhandler også kulturforståelse mellom kjønnene og alle de aspektene det innebærer. I kapittel 2 beskrives selve feltarbeidet, mens kapittel 3 tar for seg den antropologiske metoden som er brukt. Kapittel 4 tar opp problematikken som kom til syne under innsamlingen av det empiriske materialet, kapittel 5 handler om informantenes forhold til Forsvarets rekrutteringsmetoder, kapittel 6 problematiserer kvoteringsutfordringer, kapittel 7 diskuterer Forsvarets ønske om mangfold, og kapittel 8 tar for seg noen av de nye utfordringene man står overfor når det gjelder familiepolitikk og hvordan man kan beholde personell. Rapporten avsluttes med funn i kapittel 9 og forslag til tiltak i kapittel 10. Gjennomgående vil det være det empiriske materialet 2 Informanter i antropologisk forstand er en person feltarbeideren forholder seg til, enten ved å leve sammen, snakke sammen eller ved formelle eller uformelle intervjuer. En informant i denne konteksten har ingenting med fordekt identitet, spionasje eller angiveri å gjøre. Når en informant anonymiseres, som i denne teksten, er det av hensyn til vedkommendes sikkerhet og behov for å kunne snakke fritt med feltarbeideren. Antropologen vil kjenne informantens identitet, og garanterer at innholdet i empirien som presenteres for publikum/leseren, er ekte. 8 FFI-rapport 2010/00030

9 som ble samlet inn på feltarbeidet som brukes for å belyse alle problemstillingene. Det ligger i antropologisk tradisjon å la informantene komme til orde, det er deres ord som er det sentrale. 2 Selve feltarbeidet Feltarbeideren fikk i slutten av mai 2009 delta på en seilas fra Haakonsvern i Bergen opp til Finnmark. Vi seilte helt til Honningsvåg for bunkring før vi la oss til i Altafjorden. Målet for toktet var å finne gamle miner fra annen verdenskrig som skulle sprenges slik at de ikke fortsetter å være en fare for fiskere og andre som ferdes i fjorden. På en minesveiper er plassen minimal. Man sover i bikker (køyer) på seksmannslugarer, med mindre man er offiser som innkvarteres på tomannslugarer. Kapteinen er den eneste som får sove alene, men neppe i fred. Han blir vekket til en hver tid hvis det er noe som skal svares på, signeres eller besluttes. Arenaene er todelte, det er en messe for menige og en for offiserer. Som gjest av kapteinen, fikk antropologen fritt bevege meg mellom begge. I menigmessa var det stort sett utøvelse av Guitar Hero som foregikk, mens i offisersmessa gikk det mer i film, fotballkamp og diskusjoner (ikke sjeldent om fotball). Feltarbeideren hadde tilgang til alle områder, bortsett fra radiorommet. Stort sett inntok hun alle måltidene i offisersmessa, men av og til spiste hun med de menige. Det var forskjeller mellom de to messene, som komfort og atmosfære, men god stemning var det begge steder. Alle ombord fikk servert den samme maten, og det ble lagt mye i å holde mannskapet fornøyd med god mat, det ble ansett som en del av velferden ombord. Mannskapet forholdt seg til skiftsystemet konge/dronning, som innebar syklusen seks timer på seks timer av vakt, hele døgnet. De som skulle på vakt spiste sine måltider først og avløste så dem som skulle av vakt, som da spiste før hvile. Antropologen satt ved måltidene gjennom begge skift, og fikk på den måten lagt til en ca. fem kilo til sin fysikk. FFI-rapport 2010/

10 3 Metode Å få tilgang til informasjon er avgjørende ved feltarbeid. Dette kan gjøres på flere måter; 1) deltakende observasjon; 2) uformelle samtaler; og 3) formelle intervjuer. Mye av tiden gikk med til deltakende observasjon, det vil si å delta i ritualer og sosiale sammenhenger med informantene, samt å observere det som skjer. Man lever blant informantene og gjør det samme som dem i den grad det er mulig, ønskelig og akseptabelt. Blant annet ble antropologen døpt av havguden Njord ved polarsirkelen og tok dimmebad i Altafjorden i rundt fire grader. Hun spiste og sov med mannskapet, i tillegg til å være med på byturer og sikkerhetsøvelser. Dette er en svært viktig del av feltarbeidsmetoden, det styrker båndet mellom besetningen og feltarbeideren når de deltar i de samme ritualene, samtidig som feltarbeideren selv kjenner på kroppen hvordan informantene har det, i den grad det er overkommelig. Livet ombord var svært preget av at alle har bestemte oppgaver de skal utføre. Mannskapet viste en profesjonalitet og seriøsitet når det kommer til selve arbeidet som det ikke ble firt på. Denne delen av skipslivet kunne feltarbeideren selvsagt kun observere da hun ikke hadde de nødvendige kunnskapene til å delta i selve arbeidet. 10 FFI-rapport 2010/00030

11 Studien ombord innebar: 12 dagers feltarbeid man er på jobb 24 timer i døgnet innkvartering i seksmannslugar å snakke med besetningen, bli kjent ( en av gjengen ) uformelle samtaler med nær sagt alle ombord å påpeke årsaken til feltarbeiderens tilstedeværelse, ta opp temaet uformelt gjennomføring av 13 formelle intervjuer deltakende observasjon / deltakelse i ritualer som måltider byturer sprengning øvelser dåp dimmebad innkjøp av melk til besetningen busstur til Nordkapp I løpet av de tolv dagene ble det gjennomført tretten formelle intervjuer med en lengde på mellom 22 og 48 minutter. Disse ble tatt opp på bånd slik at all empiri i rapporten er gjengitt ordrett. Antropologen fulgte en liste med spørsmål, og intervjuene foregikk slik at den som ble intervjuet kunne snakke fritt rundt disse, samt ta opp temaer som hun eller han hadde behov eller ønske om å vektlegge. Slik kom ulike emner fram, og det ble mer tydelig for antropologen hvilke temaer som var betydningsfulle for besetningen. Det er viktig for forskeren å unngå å vektlegge sine egne synspunkter når han eller hun stiller spørsmål, men ved gjennomgåing av intervjuene i etterkant er det tydelig at intervjueren i noen tilfeller har farget spørsmålene med sine egne oppfatninger. Svar på slike ledende spørsmål vil ikke bli tatt med i rapporten. Det er uansett viktig å påpeke at hvilke svar man får er avhengige av forholdet mellom feltarbeider og informant. Imidlertid er det tatt visse anonymiseringsgrep, blant annet at dialektforskjeller er endret, slik at den aktuelle informanten ikke skal være lett gjenkjennelig. Der antropologen har vurdert det som uvesentlig for utsagnet om det kommer fra en mann eller kvinne, er dette ikke poengtert. Der det derimot er avgjørende for sammenhengen hva slags kjønn informanten representerer, blir dette informert om i teksten. Det er svært viktig for studien at de som har deltatt føler at de har kommet til orde på en tilfredsstillende måte og at de har kunnet snakke fritt uten at det vil medføre noen negative konsekvenser for dem. Anonymiseringsgrep tas for å beskytte informantene, som tidvis kom med sensitiv informasjon. FFI-rapport 2010/

12 4 Bein i nesa som kjønnet egenskap Noe som gikk igjen blant mannskapet, var forestillingen om at kvinner i Forsvaret måtte ha bein i nesa. Uten det ville det være vanskelig å klare seg. Som kvinne bør man altså være ekstra tøff for å håndtere miljøet og arbeidsoppgavene i et mannsdominert miljø. Så kan man spørre seg; hvem er det som setter standarden for hva som er bra og hva som er dårlig? Hvilke kriterier legges til grunn for at en kvinne skal bli ansett som ei som har bein i nesa? Hva betyr dette uttrykket egentlig? Skal de være mer lik menn eller skal de tåle det samme som menn? Det virker som betydningsfullt at jentene ombord på KNM Otra kan være med på vitsing om seg selv og andre. Gutta må tåle å bli tullet med, dette gjelder for jentene også. Men det er gutta som setter standarden for hva som er akseptabelt og ikke, siden det er de som er i majoritet. Dette betyr at jentene antakelig må kunne tåle annerledes vitsing enn det som er vanlig blant jenter. Det å ha bein i nesa viser dermed hvor godt man klarer å integrere seg i den maskuline kulturen. Mange kvinner som har vært i mannsdominerte yrker over lengre tid legger vekt på at de har måttet underkommunisere sin kvinnelighet for å passe inn og bli akseptert. Hvordan skal man kunne rekruttere og beholde kvinner i Forsvaret uten at det har en effekt på mennene? Dette er nærmest umulig. Flere av mennene som ble intervjuet påpekte at de syntes det var flott at kvinner kom inn i Forsvaret, men det skulle ikke være på bekostning av menn. En sa at han aldri stolte på en ny kvinne som arbeidskollega, for han tok det for gitt at hun hadde blitt kvotert inn og dermed ikke var godt nok kvalifisert for jobben. Han mente det var en viss risiko forbundet med å ansette kvinner siden de som regel ikke kunne gjøre jobben like godt som en mann. I: 3 Tenker man i utgangspunktet at kvinner ikke er like gode som menn, fordi de antakeligvis har blitt kvotert? R: Jeg tenker det i hvert fall, jeg tror det er vanlig å tenke at idet du begynner å jobbe med en kvinnelig kollega, så er sjansen større for at det viser seg at hun ikke fortjener det eller ikke er bra nok i jobben. En annen mente det helt klart var noen kvinner som fortjente å være der, og noen som helt klart ikke fortjente det: 3 Gjennomgående i rapporten vil intervjuer bli kalt I, og respondent kalt R. Slik anonymiseres vedkommende. 12 FFI-rapport 2010/00030

13 Det er veldig forskjellig. Fra helt perfekt, der det jeg mener med perfekt er egentlig at du ikke tenker på at det er kvinne i det hele tatt. Du er akkurat som en annen kollega, ikke sant? Til den rake motsetningen, som er, har bare blitt kvotert inn, sånn helt tydelig, og ikke fortjener jobben i det hele tatt. Mange kvinner derimot sier at de har måttet jobbe mye hardere enn menn nettopp for å motbevise at de er dårligere. Du skal være ganske mottakelig for en del ting. Bein i nesa? Du MÅ som regel legitimere, eller vise at du behersker den stillingen du har. At du fortjener å være her i større grad enn guttene. Hva er sannheten? Det er vanskelig å si uten å studere dette nærmere, men det som kan sies med sikkerhet, er at det i dag finnes utallige myter og falske sladderhistorier som blir ansett som sannheter blant elever, menige, matroser, kadetter og offiserer. Både kvinner og menn lider i dag under usikkerheten og mistenksomheten rundt rykter og myter. Likevel sier alle, nesten uten unntak, at ombord på KNM Otra kan kvinner og menn utføre de samme arbeidsoppgavene, det er ikke mye kvinner ikke kan gjøre. Så det blir understreket at å jobbe sammen med kvinner på båten ikke er problematisk på noen som helst måte. Altså du får liksom ikke inntrykk av at de er jenter, da, i sånn forstand. De er, jeg tenker ikke noe over det, egentlig, de er jenter, men må gjennom akkurat den samma dritten som jeg må. Det er ikke så stor forskjell egentlig der. De fleste legger vekt på at kjønn ikke har noe å si, mens denne menige føler det blir så fokusert på kjønn at det er vanskelig å vite hvordan man skal oppføre seg: Det har vært litt utfordringer helt fra jeg kom til Forsvaret. Med jenter. Også har jeg møtt veldig mye sånn sterke jenter, som har vært veldig flinke, sånn fysisk og psykisk. Men så har jeg litt problemer med å liksom vite helt hvordan jeg skal håndtere væremåten min rundt dem og sånt, fordi vi gutter har en veldig sånn, kanskje litt mer ekkel måte å være på med hverandre, snakke litt stygt og sånne ting, ikke sant, det er jo en sånn guttegreie, i hvert fall mange har. Og sånn, bare etter to uker på Madla, på rekruttskolen, så ble det litt sånn, det lå det i luften at det var litt sånn diskriminering eller trakassering av jenter. Og da blir det sånn at med én gang du får høre det, så blir du dritredd, du har ikke lyst, du vet ikke, du får ikke lov til, altså hvis jeg er uenig med en av gutta på troppen, så sier jeg i fra og kjefter litt på han, ikke sant? Og omvendt. Men hvis det gjelder ei jente, da, så tør du ikke å si fra, for du blir redd for at det skal bli tatt på en sånn negativ måte. At det er med én gang fy og ikke snakk sånn til ei jente, bare fordi hun er alene her. Denne informanten peker på et viktig dilemma som ikke omtales for ofte i alt som skrives og sies om kjønnsproblematikk i Forsvaret; nemlig at temaet har blitt så fremtredende at en del menn har FFI-rapport 2010/

14 vanskeligheter med å vite hva som er ansett som korrekt adferd. De vil ikke tråkke noen på tærne, men føler at alt de sier og gjør blir veid ut fra for dem ukjente verdier og normer. Informantene på KNM Otra mente imidlertid stort sett at man fikk den respekt man fortjente. Hvis du viser deg å være flink i jobben og redelig overfor andre sosialt, vil du respekteres på alle nivå, uansett legning og kjønn. 5 Rekruttering Hvordan får man rekruttert flere kvinner til Forsvaret? Og hvordan får man rekruttert nettopp de kvinnene, og mennene, som Forsvaret har behov for? I: Hvorfor hadde du lyst til å dra inn i Forsvaret? R: Fordi jeg liker å ha en jobb der jeg får bruke kroppen og hodet samtidig. Jeg har alltid valgt litt sånn aktive yrker, da. Jeg liker å jobbe med kroppen min, da, og Forsvaret var alt det jeg liker, for det er friluftsliv, det er sjøen, du får liksom i pose og sekk. Det var det jeg tenkte om Forsvaret, jeg var litt skeptisk før jeg dro, for jeg har jo hørt veldig mye dårlig snakk om jenter i Forsvaret. Så jeg trodde ikke jeg kom til å bli noe godt likt. I: Hva var det du hørte som var dårlig, da? R: At jenter som var i Forsvaret var feltmadrasser, blant annet. Eller traktorlesber. De ble ikke behandlet bra i det hele tatt. Så, jeg forandret jo fort mening om det når jeg kom inn. Våre undersøkelser og forskning [2], [3], [4], [5] og [6] viser at mange jenter vegrer seg for å søke Forsvaret fordi de antar at de fysiske kravene er uoverkommelige. Informasjon om viktigheten av slike krav, vil være avgjørende for mange. I tillegg bør Forsvaret vurdere hvilke krav som er nødvendige for de ulike typer tjeneste som finnes. En informant forteller om hvordan hun bestemte seg for at hun ville klare de fysiske kravene i Forsvaret da hun besøkte en venn av seg på rekruttskolen: Og der møtte jeg ei jente som hadde gått noe som heter befalskurs, og så var jeg så stygg og tenkte at Ho var jo gedigen! Så hvis ho har klart de fysiske kravene, så skal jeg også klare det! Ja, det er sant! Jeg kjenner ho den dag i dag! Så det var bakgrunnen. Flere av informantene hadde meninger om hva som er feil med rekrutteringen til Forsvaret. De hadde også ideer om hva som burde legges vekt på i stedet: R: Du har jo, vel, de jentene som har lyst til å være i Forsvaret, de kommer vel inn. Sånn stort sett. Den eneste måten å få flere jenter inn i Forsvaret på, er egentlig å markedsføre det. På en bedre måte. Ikke bare skyting og bomber og fly og du kan gjøre ditten og datten, det finnes jo andre ting å gjøre i Forsvaret. 14 FFI-rapport 2010/00030

15 I: Hvordan tenker du at de burde rekruttert, da? R: Nei, om utdanningsmuligheter for eksempel. Du kan bli lærling i Forsvaret, men så ser du en hel haug med fly og skyting og mekanikere som er brune i trynet og sånn. Du ser liksom ikke at du kan få deg en lederutdannelse og gå befalskolen og få en ordentlig utdannelse. Du kan jo finne andre medier enn tv også. Du kan jo bruke det nye som har kommet nå, som Facebook og andre ting. Veldig mange av de jentene som kommer inn i Sjøforsvaret, de som jeg var på rekruttskolen med, det var jo flere som har kommet inn da for å få befalsutdannelse, eller gjøre ferdig for eksempel salg- og service utdannelse. Jeg tror du kan sitte et år på et eller annet kontor og da har du en eller annen kompetanse, jeg vet ikke helt hva det innebærer. Vi trenger ikke bare jenter i tanks, Pelle Personell i tanks, det er så mye, mye mer. Men det er vanskelig å få vist det i en liten reklamefilm, da. Det må eventuelt bli en nettside, jenter i Forsvaret.no eller et eller annet hvor man, hvor det står noen intervjuer med kvinner som har vært inne, ikke sant? Sånne ting som man kan gå inn og lese. For jeg er sikker på at det er veldig mange som vil, men som er usikre på hvordan gjør jeg dette her? og er det noe for meg? Og hvis de blir kalt inn på sesjon, da er det nok mange som vil gripe muligheten, det tror jeg. Informasjonen som gis før, under og etter sesjon, er avgjørende for rekrutteringen. Informantene på KNM Otra savnet mer grundig informasjon om hva Forsvaret er og hva som forventes av deg i tjeneste. De fleste var svært kritiske til det rekrutteringsmaterialet de hadde fått presentert. 5.1 Rekrutteringsmateriale Nei, de filmene der er HEEELT på bærtur! Mye av Forsvarets rekrutteringsmateriale blir ansett som propaganda. De lover actionfylt tjeneste som stort sett ikke stemmer med virkeligheten. De menige føler seg lurt. Tilliten til Forsvaret er svekket og mulighetene for at de ønsker en videre karriere der minsker. Det er også viktig hva personer i førstegangstjeneste formidler videre til venner, kjente og familie, så store skuffelser vil ha en negativ innvirkning på dette. Man både skremmer bort potensielle og verdifulle soldater, samtidig som man rekrutterer en type mennesker som Forsvaret i mindre grad enn for en ti, tjue år siden har behov for i dag. Vi var hele første MR (minerydderskvadronen), vi var i uthavn en plass, i Tromsø tror jeg det var. Og da skulle vi på kino. Og så kom det reklame, og da var vi kun første MR som satt i kinosalen, alle skulle se den samme filmen. Så kom det en reklame fra Forsvaret, og da satt samtlige og lo. På oppdrag av FFI gjennomførte Spilberg reklamebyrå høsten 2009 en evaluering av Forsvarets rekrutteringsfilmer. De gikk gjennom 14 reklamefilmer og en dvd som benyttes på sesjon (flere ulike reklame- og informasjonsfilmer fra Forsvarets tjenestesteder). Deres profesjonelle vurdering stemmer overens med den subjektive oppfatningen blant KNM Otras informanter. Spilberg skriver: [7] Hvis Forsvaret er på jakt etter de beste hodene og folk som er motiverte for å skape seg en karriere innenfor andre fag enn krig, så bommer filmene totalt. Filmene er tilnærmet FFI-rapport 2010/

16 kjemisk frie for elementer som inviterer de smarte, eller nerdene eller hva man vil kalle dem. De evner i liten grad å motivere andre enn de som søker fart og spenning. Annen del av antakelsen bekreftes av det faktum at Forsvaret har et stort og ikke ønsket underskudd av jenter. Det er åpenbart at filmene ikke bidrar i særlig grad til å endre denne situasjonen. Mange av informantene mente at det dreide seg om feilinformering, og at man risikerer svært skuffede soldater. Som én menig sa det: Nei, altså, jeg mener jo det at, det er jo mye kjedelige ting, men du burde kanskje ikke, de pynter jo veldig på, da, og det er jo sant. Du ser jo på videoene før du kommer hit at de sprenger miner og litt av hvert av sånne ting. Men det var jo én gang, ikke sant? Jeg mener at folk bør vite hva de kommer til, da. Det er forståelig at man ikke rekrutterer personell ved å være brutalt ærlig: - kom til Forsvaret og vask messe og latrine i et år. Informantene i målgruppen uttrykker at det er liten sammenheng mellom det bildet de blir presentert for på forhånd og hva de selv opplever i tjeneste. Mange jenter søker seg til Forsvaret for å få god fysisk fostring og blir skuffet, mens andre igjen er skremt av hva de tror tjenesten innebærer av fysiske krav og dermed lar være å søke seg til tjeneste. Jeg tror jeg tenkte, Forsvaret, da tenker jeg mer sånn Hæren, egentlig. Når jeg tenker Forsvaret, så tenker jeg ikke Sjøforsvaret, at man er på en båt og seiler rundt omkring. Da tenker jeg mer at man er i skogen og har krigens krav, vet du hva det er? Det er sånn gjørmeløyper. Masse jogging og befal som er skikkelig sånn åh sånn er det ikke her i det hele tatt. Det var litt mer sånn på Madla, men jeg trodde at det kom til å bli mye mer trening enn det ble. Denne soldaten hadde blitt skikkelig skuffet over hva tjenesten egentlig innebar i forhold til hva hun hadde forventet. For henne var det andre ting som dermed ventet der fremme, de mulighetene hun hadde håpet på, fant hun ikke i Forsvaret. Dette var en ambisiøs og ressurssterk kvinne som kunne fått en karriere i Forsvaret hvis noen hadde presentert mulighetene for henne på en bedre måte. Motivasjon for tjeneste er også viktig i denne sammenhengen. Basert på feltoppholdet ombord på KNM Otra og rapporten fra Spilberg er det etter vår vurdering viktig å ta i betraktning hva slags personell en ønsker å rekruttere. 1) Hvilke kvaliteter bør en ansatt ha? 2) Hvilke kvalifikasjoner bør ses etter og verdsettes? 3) Hvem bør bestemme hvilke kriterier, kvaliteter, verdier og kunnskap som er vesentlige i ansettelsesprosesser og ved rerekruttering? Ved å reklamere på én måte tiltrekker man seg sannsynligvis én type personer, derfor er det svært viktig at det er stor grad av bevissthet ikke bare rundt rekrutteringsmateriellet som vises på sesjon, men også alt som eksponeres i media på ulike måter. Den siste rekrutteringskampanjen fra Forsvaret er en etterligning av Facebook, kalt Futurebook, en fiktiv kampanjeside som skal illustrere hvordan det kunne vært i virkeligheten [8]. Alle ungdommene har fått en personlig side med innhold generert av Forsvaret. Det har allerede 16 FFI-rapport 2010/00030

17 kommet en del kritikk mot denne kampanjen da flere mener den er for ukritisk og slepphendt med bruk av personopplysninger og bilder i mediet. Figur 5.1 Skjermdump fra en artikkel i VG angående Forsvarets siste rekrutteringskampanje: Futurebook [9] Blant kritikerne som har uttalt seg er flere av ungdommene selv, deres pårørende, Likestillingsombudet, Nettverk for kvinnelig befal, Vernepliktsrådet, Markedshøyskolen, Datatilsynet, Brand Consulting og PR-byrået Halogen [9], [10] og [11]. Oberstløytnant Norman ved Vernepliktsverket understreker at tilbakemeldingene har ført til visse endringer på kampanjesiden, blant annet er informasjon om navn, alder og bosted fjernet [12]. Det er både prisverdig og nødvendig at Forsvaret prøver ut nye og mer moderne metoder. Å henvende seg til ungdommen på deres egen arena er avgjørende. Slik kan man unngå å bli sett på som en anakronisme. Imidlertid vil inntrykket av Forsvaret som en gammelmodig organisasjon befestes om forsøkene på å være moderne og hipp mislykkes. Det er lite ungdommen synes er teitere enn eldre mennesker som krampaktig forsøker å virke kule. Den siste rekrutteringskampanjen kan utløse en slik effekt. Gode ideer er viktige og det er ingen tvil om at dette prosjektet er et resultat av storstilt satsing og nytenkning. Det er likevel ikke nok til å garantere suksess. Imidlertid er det andre tiltak som kan virke rekrutterende for unge gutter og jenter. 5.2 Sesjonsplikt for alle Fra 2010 innføres det sesjonsplikt for begge kjønn. Dette vil gi informasjon til en rekke jenter som ellers ikke ville visst noe om mulighetene i Forsvaret. Det synes jeg er bra. For da får de i hvert fall informasjon og de får muligheten til å spørre om det de lurer på. Og at alle må møte, da. Og når du har fått den informasjonen, så har du et valg. Og da er det jo lettere å rekruttere, når de først har vært der og vet hva Forsvaret dreier seg om. For mange har feil bilde, ikke sant? De ser jo på meg med store øyne og tror vi er i krigen, når vi er ute og seiler. Så jeg må jo forklare de at nei, det er ikke sånn. Nei, det er sånn og sånn, det er for alle. Jeg synes alle bør få muligheten til å prøve. Også heller se om de føler at det er noe de kunne tenke seg å gjøre. FFI-rapport 2010/

18 På sesjon blir det da mer avgjørende enn noen gang at informasjonen som gis er korrekt og at den legger vekt på alle de ulike mulighetene som finnes innen Forsvaret. Noen av besetningen på KNM Otra mente at det er urettferdig at det kun er menn som har verneplikt. Andre igjen mente at det er meningsløst med verneplikt i det hele tatt og at Forsvaret ville vært tjent med en profesjonalisering. R: Når det gjelder verneplikten så, vel egentlig så er jeg i mot verneplikt i det hele tatt. Jeg synes vi skulle ha et profesjonelt forsvar. I: Frivillig verneplikt for begge kjønn? R: Ja. Det er kanskje spesielt i marinen, da, det er nettopp det at sånne som meg blir lei av å bare drive opplæring hele tiden, ikke sant. I: Så du er ikke for førstegangstjeneste heller, da, eller? R: Nei. I: Ok. Hva er alternativet? Hva mener du med profesjonelt forsvar? R: Da mener jeg at vi har en fast besetning som jobber om bord i tre år, og da har du alt fra befal til matroser, som vi har her. Så bytter vi ut kanskje alle menige her med færre matroser. For du trenger ikke én matros for å erstatte én menig. I: Så de drittjobbene de menige gjør måtte matrosene gjort da? R: Jaa, vel, det er masse drittjobber som ikke er nødvendige. Det er ikke nødvendig å vaske hver dag grundig. Det er ikke nødvendig å stå på bøyevakt, det er ingen rederier i hele verden som gjør det. Så det er masse sånne unødvendige ting som de gjør, som vi bruker de menige til. Å vaske, det skal hvem som helst klare, det. 6 Kvotering Blant informantene på KNM Otra virker det som svært vanlig at alle vet at det foregår skjult kvotering av kvinner i Forsvaret. Om dette er reelt eller ikke blir nærmest uinteressant, så lenge majoriteten av mannskap, ansatte og personell er sikre på at det er slik. Da blir en myte til en sannhet. Jenter og kvinner i utdannelsesorganisasjoner og i yrkesdelen av Forsvaret blir sett på og behandlet som om de er kvotert inn på skoler, til studier og i stillinger. Dette vanskeliggjør kvinners posisjon, de har ikke den tillit som er nødvendig fra medstudenter, lærere, kollegaer og overordnede. Det antas at en kvinne i liten grad har gjort seg fortjent til sin posisjon og at hun av den grunn ikke er i stand til å utføre sine oppgaver like godt som en mann i tilsvarende stilling ville ha gjort. Kvotering, det er kjempeuheldig for jentene. Rykter i den alderen der og sånne ting. Og i tillegg for jentene sjøl, for når du har kommet inn på en skole, og det viser seg gang på gang at de har tatt de beste av guttene, men så har de valgt inn de jentene som i det hele tatt har søkt. Da blir det veldig stort skille der. Og da får du vel egentlig bare bekreftet det du allerede har antatt, antydningen om jeg er sikkert kvotert inn, og så får du beviset for det og. Og det kan jo ikke gagne verken Forsvaret eller jentene. Da velger de på et eller annet tidspunkt å knive seg gjennom det de har forplikta seg til, og så stikker de med én gang, for det har vært en ubehagelig opplevelse. Trur jeg. Så det kan de heller la være. 18 FFI-rapport 2010/00030

19 Konsekvensene av eventuell skjult kvotering og myter som florerer blir at kvinnene kan miste troen på seg selv, til og med i de tilfellene der de ikke er kvotert, men rett og slett er like gode, eller bedre, enn mennene. Rykter og myter om hvordan ting foregår florerer og er til skade for både gutter og jenter. R: Også er det idretts-., jeg har hørt at for å bli idrettsbefal, på Haakonsvern eller noe sånt, så trenger de 12 stykker, og seks av dem skal være jenter. Jeg vet ikke om det stemmer helt, men da er det sånn at halvparten skal være jenter, og da kommer gjerne de jentene som ikke er like gode som guttene inn, bare fordi de må ha 50 %. I: Hvorfor må de ha 50 % jenter, da? R: Fordi det er sånn de vil at det skal være. For å integrere jenter inn i Forsvaret. Og det er kanskje litt feil måte å gjøre det på, for du vil jo gjerne få de beste. I hvert fall her hvor det er ganske viktig. Blant menn er det stor skepsis til kvotering av kvinner, noe som kommer naturlig fra at de da stiller lengre bak i køen. Og selv om det ikke er offentlig politikk fra skolens side å kvotere jenter videre i studiene, er mange overbeviste om at det er en vedtatt realitet, og at denne praksisen fortsetter videre i systemet. I: Så kvinner har blitt kvotert inn i jobbstillinger som de egentlig ikke kan? R: Ja. I: Hvorfor det, tror du? R: Nei, det er jo dette herre målet, da, med å få flest mulig kvinner inn i Forsvaret. Det ødelegger en del. I hvert fall, vel, det er ikke så tydelig når det gjelder å bli kvotert inn i jobbstillinger, men på skolen er det jo veldig tydelig, da. Der ser du jo med én gang hvem som fortjener å være der og hvem som ikke fortjener å være der. I: Hvordan da? R: Nei, det går på helt konkrete ting, fra fysiske krav, eksamener som de får mye flere forsøk på. Og det stilles ikke så strenge krav til, ofte i hvert fall, kvinner. Hvis jenter som kvoteres inn ikke tilfredsstiller kravene som stilles til menn, blir det stor misnøye og mistenkeliggjøring. På den annen side, er det jo forskjeller på menn og kvinner, skal man se bort fra dem? Noen av jentene understrekte de ulike egenskapene menn og kvinner har. Jeg synes det SKAL være ulike opptakskrav, vi har jo ikke samme fysikken som gutta, og det er jo en grunn til at det er det fra begynnelsen av. Så sånn synes jeg det skal være. Og kvotering, ja, jeg vet ikke helt. Kvinnene har jo mange gode egenskaper som ikke menn har. Så det er jo en god ting da, å få til at vi stiller litt mer jevnt. Å tenke nytt kan også gagne Forsvaret, mente noen. Hvilke kvaliteter som er til nytte for Forsvaret kan revurderes, de kvinnelige egenskapene kan tilføye en stilling noe: FFI-rapport 2010/

20 R: Ja, men det er jo interessant kanskje å prøve å ha en kvinne i den stillingen. At selv om han har bedre resultater teoretisk, så kan kvinnen være bedre på det praktiske. Vi tenker gjerne litt annerledes. Og det spørs jo hva slags stilling det er. At de kanskje ønsker en kvinnes mening. I: Du mener at man bør tenke litt over hvilke kvalifikasjoner man krever? R: Ja, ikke bare det teoretiske, men også praktisk. Kvotering kan være en konstruktiv måte å få flere kvinner både inn i Forsvaret og opp i Forsvaret på. Imidlertid er det en del kontroverser rundt dette, kvotering av kvinner kan føre med seg at menn føler seg forbigått i ansettelsesprosesser. Et nylig eksempel på dette er behandlingen av en klage på kjønnsdiskriminering i Forsvaret i En av søkerne som ikke ble foretrukket, mente han var klart bedre kvalifisert enn hun som fikk stillingen, og at det ikke var grunnlag for positiv særbehandling etter likestillingsloven 3. I november 2009 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsnemnda under dissens (3-2) at Forsvarsdepartementet handlet i strid med likestillingslovens 3 ved utnevnelse av sjef for Forsvarets skolesenter (sak nr. 33/2009, Likestillings- og diskrimineringsnemda). I denne saken er det ingen som betviler at hun som fikk jobben er i stand til å utføre den, men det er uenighet om hvorvidt en annen søker ble diskriminert i prosessen. [13] [14]. En av offiserene på båten uttrykte hvordan han ville forholdt seg til at en kvinne forbigikk ham: I: Hvordan ville du følt det hvis du søkte på en stilling og en dame fikk den? Hun var like godt kvalifisert som deg, men hun fikk den fordi hun var dame. R: Hvis hun fikk den fordi hun var dame, nei, hvis dét var grunnen, nei, jeg vet ikke, hvis de sier i begrunnelsen sin at ho fikk den fordi ho var dame, det trur jeg ikke jeg ville likt. Hvis de hadde sagt i intervjuet at ho virka mer fornuftig, da er det helt greit. Du kan ikke skrive i en begrunnelse at fordi hun er dame, får hun stillingen. Det hadde jeg reagert på. Jeg hadde reagert på det hvis det var begrunnelsen. Men jeg blir gjerne slått av en kvinne. Jeg fikk jo juling på siste øvelse av ei dame. 6.1 Ulike egenskaper Kan det være slik at kvinner har egenskaper som kan være nyttige for Forsvaret? Ikke en femininisering, men en ny forståelse av hva som skal til for å gjøre en god jobb. Er det nødvendig med alle de fysiske kravene man har i dag for å utføre de ulike oppgavene og utfordringene Forsvaret står overfor? Må alle studentene ha matte og fysikk på Sjøkrigsskolen? Forsvaret sier at mangfold er viktig. Hvordan skal mangfoldet tilpasses de tidvis rigide rammene og kravene som ligger i bunn for hele organisasjonen? Hvordan setter man de to sammen? Mannskapet understreker at det på en minesveiper er lite eller ingenting en mann kan som ikke en kvinne også kan gjøre. I: Vi er jo forskjellige, men når jenter kommer inn i veldig mannsdominerte yrker, så tror de ofte at de må være som gutter, da. 20 FFI-rapport 2010/00030

21 R: Å det er feil! Selv om det er likestilling, så betyr ikke det at de skal prøve å være gutter. For det blir jo å prøve å være noe du ikke er, ikke sant? Og det føler jeg blir feil, da. Du skal jo være den personen du er, men du kan fortsatt bli likestilt for det. En annen mente at behovet for kvinner i Forsvaret er konstruert. Han var en av få som åpent tok til orde for at de politiske målsettingene om økt kvinneandel ikke er nødvendig: R: Eh, jeg sliter litt med å se det der, altså, at vi har så store fordeler med å ha kvinner i Forsvaret. Nå har Forsvaret fungert veldig bra i mange, mange år uten noen særlig kvinner i Forsvaret. Altså, jeg klarer ikke helt å se det store behovet, da. I: Tenker du at Forsvaret skal fortsette å være akkurat sånn som det har vært før? R: Nei, det synes jeg ikke, men jeg synes det er farlig å ha et sånt mål å ha det sånn som du sier at innen det og det året så skal du ha den prosentandelen. Det synes jeg er farlig. Jeg synes det bør være naturlig. Kvinner møter ofte den holdningen at de ikke har fortjent stillingen sin, mannlige kollegaer kan ta for gitt at kvinnene er kvotert inn på bakgrunn av kjønn, og dermed ikke er godt nok kvalifiserte. I: Har det noe å si for deg om du har kvinnelige eller mannlige kolleger, da? R: Nei, ikke annet enn at sjansen, jo flere kvinner jeg har å jobbe med, sjansen er jo større for at de ikke fortjener den stillingen de har. I: Du mener det er veldig få kvinner som egentlig gjør det? R: De fleste kvinner som er her, spesielt her ombord, fortjener den stillingen de har. Så det er et fåtall, et mindretall som jeg er skeptisk til, da. Men det er bare det at det er en større andel av kvinner som ikke fortjener den stillingen. I: Enn menn som ikke fortjener stillingen? R: Ja. Det er jo klart mange menn også, men det skulle jo vært mye flere menn enn kvinner fordelingsmessig. Det er ikke kun menn som mener det er ufordelaktig med flere kvinner i Forsvaret, også kvinner mener at de medlemmer av deres eget kjønn som blir rekruttert, kanskje ikke besitter de egenskapene som burde være ønskelige: R: Men jeg merker at befalet blir UTROLIG annerledes når de blir kvinnelig befal. I: Hvordan da? R: ( ) at hun er virkelig bitchy. Mange kvinnelige befal skal ta hevn. I: De er ute etter å markere seg? R: Ja, og det blir jo feil igjen. I: Tror du de gjør det mer enn mannfolk, eller tror du det bare synes mer når det er kvinnfolk? R: Nei, jeg tror de gjør det mer. For å heve seg. Vise at vi er like gode på mye mer. Og den holdningen har ikke jeg, den gikk ikke inn hos meg. FFI-rapport 2010/

22 En mannlig informant sa han ikke følte seg noe annerledes behandlet enn jentene ombord. Bortsett fra da det gjaldt håndteringen av en mobbesak, der han følte at guttene ikke kom til orde overfor ledelsen. I: Du følte deg urettferdig behandlet? R: Ja, det gjorde jeg. Da var det fordi, det har vært en greie at jenter har blitt tråkket ned på når det kommer til å være i Forsvaret, og derfor så er terskelen veldig lav for at noen får straff eller refs for det hvis man gjør et eller annet mot en jente. I: Tror du noen jenter benytter seg av det, eller? Eller utnytter det på noen måte? R: Nei, neei det tror jeg i hvert fall ikke er med vilje. Men jeg mener at når du kommer inn hit, det er et mannsdominert yrke, det skal liksom ikke være sånn at jeg ikke kan prate på en litt hard måte til en jente bare fordi hun er jente. Når du er i Forsvaret så skal det liksom være likt for alle, synes jeg. I: Må du snakke hardt til de andre, da? R: Ja, ja, jeg snakker hardt til alle, jeg, og jeg får kjeft tilbake igjen. Han synes det er fint med en røff tone blant mannskapet, og finner det problematisk at man må forholde seg så forsiktig til kvinnelige kollegaer. Å finne balansen mellom å opptre respektfullt og trives sammen er vanskelig, noe følgende eksempel viser: Nettavisen forteller i en avisartikkel om forbud mellom fysisk kontakt mellom mannlige og kvinnelige rekrutter på KNM Harald Haarfagre [15]. Forbudet springer ut fra en hendelse i forbindelse med sjalusi og skal være et forsøk på å forhindre dette. Flere av rekruttene finner regelen meningsløs og gir hverandre likevel klemmer og massasjer når befal ikke ser det. 7 Mangfold Det virker som det er stor konsensus rundt det at én kvinne i et mannsdominert miljø endrer mye av dynamikken og tonen dem i mellom. Det maskuline miljøet kan tidvis være noe røft for en del mannfolk også, og flere ønsker en annen tone med mindre griseprat og vitsing om sex. De fleste fra besetningen på KNM Otra mente at nærvær av kvinner forbedret arbeidsmiljøet. De la vekt på at kvinner ikke er like som menn, men at de besitter andre kvaliteter og egenskaper, som de mener Forsvaret har glede av. R: Nei, sånn på fartøyene i hvert fall så blir det mye bedre miljø med én gang du har en kvinne ombord, da. Det blir litt, ja, det blir ikke så hardt ofte. Det blir bedre samarbeid og folk er litt mer omtenksomme mot hverandre, og det blir et helt annet miljø med én gang du får det merker man i hvert fall hvis man har en besetning som er kun menn, og så får du én dame ombord. I: Men hvordan er det hvis man ikke har noen damer ombord, hvordan snakker folk til hverandre da? R: Det blir litt grovere, mye sexprat og mye sånt noe, da. Oftere med én gang det bare er menn. Og en del sånt noe forsvinner, eller ikke alltid forsvinner, en del av damene er med på sånt noe, men det blir litt mykere miljø, folk er litt mer omtenksomme overfor hverandre. 22 FFI-rapport 2010/00030

23 Menn og kvinner har til en viss grad ulike måter å kommunisere på, og det som er ment som en spøk eller morsom kommentar, kan oppleves sårende eller mer enn godmodig erting. 7.1 Mobbing Mobbing kan være et problem. Og når det gjelder det å ha bein i nesa, innebærer det å tåle en del mobbing. De som mobber ser i mange tilfeller på ertingen som uskyldig og tenker ofte ikke på at noen tar seg nær av ulike kommentarer og gjentakende vitsing. R: Man kan jo bli ULM først så er man menig, og hvis man er flink kan man bli ULM. Det er de som har sånn krone på skulderen. Det står for Utskreven Ledende Menig. Og det andre er Utskrevet Menig. Og da var det litt sånn jakt, da, på å være flink, og gutta snakka og sånn da, vi skal faen ikke ha noen jenter som er ULM er, og da var det jo snakk om at vi skulle tilbake igjen på guttelugarene. Og da var det slik at vi skal faen ikke ha jentene inn på lugarene igjen, og ja, mye... men så var det sånn kallenavn og I: Skjønte de ikke at det var sårende? Eller tror du de dreit i det? R: Nei, jeg tror ikke de skjønte det. Eller altså, jeg synes det er helt teit selv, for jeg hadde aldri kunnet sagt noe sånt. Det er jo ikke sånt man sier til noen, mens personen sitter der, man gjør jo ikke det. Det er jo ikke normalt. Og jeg skjønner ikke hva de tenker med av og til. Jeg tror de tuller med det, ikke sant? Men når de tuller med det så mye, så skjønner man jo at det ikke er tull. Og uansett så bør man ikke tulle med folk sånn. Forsvaret ønsker mer mangfold. Hvordan skal man få til det i en homogen organisasjon, der likhet og uniformering er grunnprinsippene? Holdningsskapende arbeid er avgjørende, men hvordan får man til det? På KNM Otra var det flere homofile i besetningen. Alle ombord sa de hadde vennet seg til det, og ingen uttrykte noen problemer med at det var sånn. I: Jeg har lagt merke til at det er ganske stor toleranse for homofile her, hva tenker du om det? R: Eh, det er litt spesielt her ombord, tror jeg. I: Hvorfor tror du det? R: Fordi det viser seg at homofile er akkurat like, altså, det er liksom ikke noen forskjell på Jeg var homofob jeg, inntil jeg begynte å jobbe her. Eller kanskje ikke homofob, men mer skeptisk. I: Har du forandra syn på det? Hvorfor det? R: Fordi du får gjerne feil inntrykk inntil du blir kjent med homser. Ole Totland [16] skriver om holdninger til homofili i sin masteroppgave i sosialantropologi 4, og det er store forskjeller på hvordan enhetene takler en slik minoritet. Ved sammenligning mellom KNM Otras mannskap og Telemark Bataljons soldater, finner man et stort gap i holdningene til mangfold, og da i særlig grad til homofile. Det kan være lurt å se nøyere på erfaringene fra minevåpenet, da særlig fra KNM Otra, for å finne en vellykket måte å integrere ulike grupper på en 4 Totland tok feltarbeid i Telemark Bataljon. FFI-rapport 2010/

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Befalsskolestudien - Felles Opptak og Seleksjon 2010

Befalsskolestudien - Felles Opptak og Seleksjon 2010 FORSVARETS HØGSKOLE Befalsskolestudien - Felles Opptak og Seleksjon 2010 Hva skjer i felt(et)? Nina Rones og Kari Fasting Rapportserie Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt 01/2011 Forfattere: Nina

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon En fokusgruppestudie Marianne Dæhlen, Ingrid Smette & Åse Strandbu Rapport nr 4/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomskoleelevers

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Innhold E.E.T. AKTUELT REISEBREV

Innhold E.E.T. AKTUELT REISEBREV Innhold 8 20 AKTUELT 8 Forsvarsledelsen har et lojalitetsproblem 12 En ny vernepliktsordning? 14 Å bygge avdelingskultur 16 Fokus! 18 Kulturens skyggesider 20 Høyskolen Krigsskolen - Elitesvindel? 24 Norwegian

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

PIONERER I NORGE. UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi

PIONERER I NORGE. UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi PIONERER I NORGE UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi PIONERER I NORGE UNG, SVART & NORSK «Hvis du ikke teller alle de små tingene så blir det én

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Lisbeth Reed VELG MANGFOLD! Redskap for flerkulturell rekruttering. Håndbok for kommunal sektor

Lisbeth Reed VELG MANGFOLD! Redskap for flerkulturell rekruttering. Håndbok for kommunal sektor Lisbeth Reed VELG MANGFOLD! Redskap for flerkulturell rekruttering Håndbok for kommunal sektor FORORD Håndboka og kursmodulene Velg mangfold! er sluttproduktene til FLERprosjektet. Dette INNHOLD INNHOLD........................................................3

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer