Farlige gravstøtter kan bli fjernet s. 6, 7 og 8. Unik kirkekunst s Bymisjonen til Møre s. 14. Kulturdagene i Spjelkavik s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farlige gravstøtter kan bli fjernet s. 6, 7 og 8. Unik kirkekunst s. 8-9. Bymisjonen til Møre s. 14. Kulturdagene i Spjelkavik s."

Transkript

1 ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 3 - årgang Unik kirkekunst s. 8-9 Bymisjonen til Møre s. 14 Kulturdagene i Spjelkavik s. 28 Farlige gravstøtter kan bli fjernet s. 6, 7 og 8 SPJELKAVIK BORGUND Volsdalen Ellingsøy ÅLesund SKARBØVIK

2 Gravplassene våre skal være velstelte Det viser seg at mange tror det er kirkevergen sitt ansvar å vedlikeholde og sikre gravminnene på gravplassene. Det er det nok ikke, gravminnet/gravstedet er ditt ansvar, og i denne utgaven av Glød omhandler hovedoppslaget fester sitt ansvar for gravstedet. Fellesrådet har 8 gravplasser med om lag gravsted, vi har nå en gjennomgang av gravplassene for å kartlegge hvilke gravminner som står så skjevt at de kan bli veltefarlige. Så langt har om lag 260 festere fått melding om at de har ansvar for et gravminne som må rettes opp. Oppretting kan utføres av deg selv, eller du kan leie tjenesten av et monument firma. Du kan også kjøpe tjenesten av oss, våre folk gjør da jobben for deg. Oppretting er vanskelig å få gjort om vinteren på grunn av tele i jorda. Vi gir alltid rimelig tid for oppretting av et gravminne, det skal derfor svært mye til før kirkevergen pålegger sletting av gravstedet mot festers vilje. Blomsterstell kan også bestilles av fellesrådet. I dag står vi for blomsterstell på ca gravsted hvert år. Vi erfarer at mange synes dette er en viktig tjeneste. En stellavtale innebærer at gravstedet blir ryddet, beplantet 2 ganger i vekstsesongen, og vedlikeholdt. Det ligger en forpliktelse i å stå som fester på en grav, og det er viktig for sikkerheten og verdigheten at gravplassene er velstelt og i orden. Dette nummeret av Glød har ellers mye variert stoff som jeg håper du setter pris på. God lesning! Svein-Rune Johannessen Kirkeverge den norske kyrkja Glød Et magasin for menighetene i Ålesund: Borgund, Spjelkavik, Volsdalen, Ellingsøy, Ålesund og Skarbøvik Opplag: Distribueres til alle husstander i Ålesund kommune. I redaksjonen: Redaktør: Svein Rune Johannessen Øyvind Johan Heggstad Kjell Aas Hans Roar Aas Kjell Arne Slinning Tips til Glød: Adresse: Postadresse: Kirkevergekontoret, Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Nedregårdsvegen 1 Telefon: Telefaks: Åpningstid for Kirkens servicekontor og kirkevergekontoret: Mandag fredag kl Annonsere i Glød: Annonseansvarlig: Steinar Giske Kontakt: Telefon: Design og utforming: Spirdesign Trykkeri: Hatlehols Trykkeri Menighetene i Ålesund Spjelkavik menighet: Vestmoa 20, 6018 Ålesund Tlf Ålesund menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Kirkegt. 2, 6004 Ålesund Tlf Volsdalen menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Borgundvegen 124, 6007 Ålesund Tlf Borgund menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Borgundgavlen 51, 6015 Ålesund Tlf Ellingsøy menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Slotsvik, 6057 Ellingsøy Tlf Besøk: Forsidefoto: Fridgeir Walderhaug Våpenhuset og Guds rustning Når vi har besøk i kyrkja av skuleklasser eller andre grupper, er det naturleg å starte i våpenhuset. Merkeleg namn på eit rom, eller «hus» i huset. Mange born og unge har fått med seg at romet vi kjem inn i først, er noko meir enn ein gang. Av sokneprest Reidar Standal i Ellingsøy kyrkje Namnet våpenhus skriv seg frå den tid kyrkjefolket, særleg mennene, måtte ha med våpen på kyrkjereis. Og Guds hus skal jo vere eit fredens hus, så difor høvde det på ingen måte å ha med våpen inn i kyrkja. Det hender at problemstillinga blir aktualisert når personar med uniform kjem til kyrkja i t.d. bryllaup. Fredens hus Kva kan våpenhuset tene til i vår tid? Sikkert fleire ting. Vi ser gjerne at små og store tenker på kyrkja som eit hus som er annleis, heilagt, høyrer Gud og Guds folk til. Og det skal vere eit fredens hus, for alle. Derfor kan det vere på sin plass å leggje av det som måtte gje grobotn for å ville væpne seg med middel som høyrer ufred og strid til. Vi kan trenge ein stad der vi legg av sinne, hissigheit og krangling, baktankar og misunning, mobbing og trakassering, løgn, bannskap og eigesjuke. Vi kunne ha bruk for eit slikt våpenhus, heime, på arbeidsplassen, skulen, eigentleg overalt. Våpenhuset kan hjelpe oss til å snu om på merksemda frå alt det som krev negativ plass i tanke og sinn til eit heilagt møte med den treeinige Gud og kvarandre. Vi kan trenge å roe oss ned og vere i stille ro og ettertanke om livet på godt og vondt slik det møter oss, eller reflektere litt om vår eigen plass både i kyrkjelyden og i samfunnet elles, medrekna familien eg er ein del av. Når det er gudsteneste får vi høve til å leggje av det som tyngjer i syndsvedkjenninga og vårt Kyrie eleison- Herre, miskunne deg over meg stig opp etterfylt av bodskap om ære til Gud i det høgste og fred på jorda. Noko skal av og noko skal på. Vi treng våpenhuset Det kan opplevast som eit paradoks når Paulus i efesarbrevet talar om Guds heile rustning, spesifisert som antrekket til ein romersk soldat i strid: Belte, brynje, skor, skjold, piler, hjelm og sverd. Den gong som no var det alt for mange som dyrka den sterke si makt. Og altfor mange som måtte bere tilsvarande vonde eller tunge byrder. Våpenhus trengst verkeleg framleis. Men Paulus vil at vi skal få augene opp for at vi står i ein strid, ikkje mot ein synleg fiende, men mot ein usynleg. Framleis spør vi med rette: Kvar kjem alt det vonde frå? Kva har vi å stille opp mot vondskap? Vi må ikkje stanse i våpenhuset, men gå heilt inn. Til staden der vi får utlevert hjelpemiddel i kampen mot det vonde og den vonde. Vi må ta imot og ta i bruk dei middel vi har fått i ein kamp som ikkje kan vinnast med konvensjonelle våpen. Livet lærer oss at i kampen mellom godt og vondt er i system og ordningar, i relasjonar mellom enkeltmenneske som grupper. Guds heile rustning er ikkjevaldelege middel i kampen: Guds rustning Til sist: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på dykk heile Guds rustning, så de kan stå fast mot djevelens listige åtak. For vår strid er ikkje mot kjøt og blod, men mot makter og herredøme, mot verdsens herskarar i dette mørkret, mot vondskapens åndehær i himmelrommet. Ta difor heile Guds rustning på, så de kan gjera motstand på den vonde dagen, vinna over alt og bli ståande. Så stå då fast: Spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til skor på føtene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender! Med det kan de sløkkja alle brennande piler frå den vonde. Ta frelsa til hjelm, og grip Andens sverd, som er Guds ord. Ef. 6, Og Paulus legg til: Gjer dette i bøn, og legg alt fram for Gud! (v. 18) Våpenhuset er for alle, slik den heilage allmenne kyrkja er det. Guds heile rustning er også for alle. Vi skal kjempe mot alt vondt, all urett, fattigdom og alt som sårar, skader eller krenker menneske. Skal vi lykkast i denne striden, må den rette utrustning til, Guds heile rustning må på plass. Reidar Standal Andakt La oss ikkje drasse rundt på synlege eller usynlege våpen som krenker eller øydelegg. Legg dei av i ditt våpenhus. Og møt opp der Guds heile rustning blir utdelt, og ver med i kampen for rettferd og fred. Dette kjem fram i ein salme ofte brukt når det er nattverd (NoS 652 tekst Olaf Hillestad) Det offer Jesus brakte for våre synder først, det hjelper oss å akte vår nestes liv for størst. Vi har en kamp å kjempe for rett og fred på jord, en angst og sult å dempe hos undertrykket bror. Se, verden ligger åpen, og kostbar er vår tid! Gud selv vil gi oss våpen til troens gode strid. Kom, la oss gå og hente - i kirkens høye kor - den kraft vi har i vente ved Herrens nattverdbord! Neste gong du kjem inn i eit våpenhus, stans opp og gjer deg nokre tankar som du kan ta med vidare. «Gjer dette i bøn, og legg alt fram for Gud!» 2 3

3 Nå kommer Kirkens Bymisjon også til Møre Quality through generations Telefon: Fax: oktober ble stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre etablert. Et viktig forbyggende tiltak for ungdom som sliter. Dette er starten på noe som hele distriktet kan få ta del i, sier initiativtaker Anne-Karin Zeitz fra Ålesund. Kjøpesenteret AMFI Moa har ønsket Kirkens Bymisjon velkommen, og gitt de lokaler i 4. etasje på Moa Øst. -Vi ønsker å være tilstede på ungdommens egen arena, noe som viser seg å være viktig for å komme i posisjon til å hjelpe. Planen er å oppsøke både skoler og andre samlingspunkt for ungdom for å informere om vårt tilbud, forteller Zeitz. Kirkens Bymisjon Møre har store ambisjoner. Målet er å etablere et kontor med to faste ansatte som skal jobbe heltid med å hjelpe ungdom. -Dette blir et såkalt lavterskeltilbud. Hos oss vil folk med fagkompetanse tilby utviklingsfremmende samtaler med ungdom i en vanskelig livssituasjon, forteller hun. - Vi håper å få til et samarbeid med helsetjenestene og supplere andre offentlige tiltak for denne gruppen ungdommer. I tillegg vil vi kunne avlaste helsestasjonen for ungdom, sier Zeitz. Velsignet av biskopen -Vi er veldig glade for at biskopen støtter vårt prosjekt, og har tatt Kirkens Bymisjon Møre under sine vinger. Dette betyr utrolig mye for vår virksomhet. At biskopen har godkjent prosjektet betyr at det åpner seg Anne-Karin Zeitz er initiativtaker til Kirkens Bymisjon Møre mange dører for oss med tanke på støtte til driften, sier Zeitz. Trenger mer penger Går alt etter planen vil Kirkens Bymisjon åpne samtaletilbudet for ungdom 1.januar neste år. Men ikke alle brikker er på plass i puslespillet ennå. -Vi fortsetter nå arbeidet med å søke økonomisk støtte fra både kommuner, staten, næringsliv og de lokale sokneråda. Vi håper at alle ser verdien av dette tilbudet, og blir med på spleiselaget. Vi er veldig spent på budsjettforhandlingene denne høsten. Det er avgjørende at kommunene gir oss den økonomiske støtten vi ber om. Det er også svært viktig for oss at næringslivet er med på dette, sier Zeitz. Hun forteller at Kirkens Bymisjon Møre bygger på et lokalt initiativ. Derfor må en forankre økonomien lokalt. 18 norske byer har fått dette til. Nå er det Møre sin tur, og Zeitz håper at alle møter henne med et positivt svar når hun frem mot jul skal forsøke å få flere økonomiske støttespillere på plass. Dette er kirkens Bymisjon Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med sentre i 10 byer i Norge. Your Life Cycle Partner in air compressors Kirkens Bymisjon møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rusog prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg - og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid. De 10 stiftelsene har ca fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og ca 3000 frivillige medarbeidere på faste avtaler. Kirkens Bymisjon ble grunnlagt som Christiania Indremissionsselskap i Grunnleggerne var frivillige entusiaster som ville bidra til å lette kirkenøden i en sterkt voksende hovedstad med få kirkelige ressurser. De første bymisjonærene var inspirert av den diakonale bevegelse fra Tyskland og hadde vanskeligstilte industriarbeidere og deres familier som målgrupper. Kirkens Bymisjons var opprinnelsen til flere senere etablerte organisasjoner, bla. Indremisjonsbevegelsen, Blå Kors, og KFUM. Kirkens Bymisjon het i mange år Oslo Indremisjon og var en medlemsorganisasjon fram til 1971, da den ble gjort om til stiftelse med representantskap og styre. 4 5

4 400 graver kan Voldsom respons bli slettet Over 400 gravminner på kirkegårdene i Ålesund står så skeivt at de kan være en fare for personer som oppholder seg på gravplassen. Nå har 250 personer fått beskjed om at gravsteinen må sikres. Om ikke kan en risikerer at gravene blir fjernet. Gravminner som ikke er sikret, kan være livsfarlige for de som ferdes på kirkegården. Nå krever kirkevergen at gravene sikres. -Vi har fått en voldsom respons på brevene vi har sendt ut, og svært mange klager på at de har fått beskjed om å sikre gravminnene som de står ansvarlig for. Det foreller Anita Hasåsmyr og Lillyanne Lervåg (bilde). De jobber på kontoret til Kirkevegen i Ålesund. Kirkevergen i Ålesund har gjennomført en kartlegging på alle gravplassene. Av de ca gravsteinene, er anslagsvis 400 i en så dårlig forfatning at de kan velte. -Ansvaret for å sikre gravsteinene ligger på de som er festere til graven. Dersom en gravstein velter og noen blir skadet, kan de som er ansvarlig for gravsteinen stilles til ansvar, forteller kirkeverge Svein Rune Johannessen. Kirkevergen er nå i gang med kartlegging av alle gravminner og gravsteiner i kommunen. Så langt har 260 festere fått beskjed om at gravsteinene må sikres. Fremdeles gjenstår det å sjekke både Borgund og Hatlehol gravsteder. Kan risikere sletting av graven Dersom gravsteinene ikke sikres, kan en risikerer at hele graven bli slettet. Men det er et stykke frem til det skjer. -Først får alle beskjed via post om å rette opp gravminnet. Dersom responsen uteblir fester vi et merke på grava, slik at andre pårørende eventuelt kan ta affære. Etter seks måneder blir gravsteinen fjernet, og etter ytterligere seks måneder vil graven bli slettet, forteller Johannessen. Oppsynsmann Trond Mæland og kirkegårdsarbeider Bjarnhild Høgseth Dette kan kirkevergen gjøre selv om festetiden for graven ikke har gått ut. Viktig å sikre godt Oppsynsmann Trond Mæland og kirkegårdsarbeider Bjarnhild Høgseth ser mange usikra graver hver dag. -Det ligger en forpliktelse i å stå som fester på en grav. Derfor er det viktig for både sikkerheten og verdigheten på gravplassene at gravplassen er velstelt og i orden, forteller de to. De opplever ofte at folk klager på ustelte og skjeve gravminner. -Mange reagerer på at enkelte gravminner ikke er stelt. Vi har forståelse for at mange eldre mennesker kanskje ikke klarer denne forpliktelsen, men da kan de ta kontakt med oss. Da kan vi stelle gravplassen. Dette koster mellom kr i året. Da blir gravene ryddet, satt ned blomster på to ganger i året, og vedlikeholdt. Et alternativ er å så til med gress rundt hele gravsteinen, forteller de to. Svein-Rune Johannsen ber folk gjøre seg kjent med pliktene som gravfester. (Se side 8) Over 2000 festere har gått inn på en stelleordning med kommunen. -Hva er grunnen til at graver velter eller blir skjeive? -Det er flere årsaker til dette. Tele er selvsagt den viktigste. Noen områder på enkelte gravplasser har også dårlig drenering. Et gravminne kan også røre på seg dersom en graver opp en av nabogravene. Det er svært tett mellom gravene, og ved nedsetting av nye kister må en ofte grave helt inn til nabograven, forteller Mæland og Høgseth. 230 gravfestere har så langt fått beskjed om å sikre gravminnene. I løpet av høsten vil enda flere få brev fra Kirkevegen med beskjed om å sikre sine gravsteiner. Men ikke alle er like fornøyd med å få brev fra Kirkevergen. -Mange mener at de ikke er ansvarlig for at gravsteinen har veltet eller står skeivt. De skylder på dreneringsproblemer og de skylder på at det er satt ned nye kister i nabograven. Dette har ført til at grunnen under deres grav har blitt påvirket, sier Hasåsmyr og Lervåg. -Noen forteller at de også er for gamle til å klare å stelle gravminnet, og andre var ikke klar over at de hadde ansvaret, forteller de to. Klare ansvarsregler Uavhengig av årsak er det den personen som står som fester på et gravminne som er ansvarlig. Men ofte kan de oppstå misforståelser når en gravfester dør. -Det er nok ikke alle som er klar over den regelen. Men dersom en gravfester dør, vil den som er ansvarlig for festers begravelse, automatisk få ansvaret for alle graver den avdøde også hadde, forteller de to. Da kan det ofte være greit å avtale med annen familie om å dele på ansvaret, eller slette gravene. Hjelp å få Men det er hjelp å få. Kirkevergen tilbyr tjenester for stell av gravminner, men også oppretting. -Det koster 1085 kroner å rette opp og sikre en stor grav. En mindre grav koster 860 kroner, forteller Hasåsmyr og Lervåg. Kirkevergen oppfordrer alle som ferdes på gravplassene til å melde fra om støtter som har veltet eller som står så skeivt at de kan være en fare for sikkerheten. -En kan miste retten til gravplassen dersom en ikke steller den forsvarlig. De som har fått pålegg om utbedring får nå god tid til å utbedre. Så har vi en del faste prosedyrer å følge, men dersom graven ikke er sikret innen ett år, vil den bli slettet, selv om festetiden ikke er ute, sier de to. 6 7

5 Dette er dine plikter som gravfester 14. Feste av grav Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav etter nærmere regler og vilkår fastsatt i gravplassens vedtekter. For feste av grav kan det kreves avgift. Festerett til grav kan bare innehas av en person. Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. Kirkelig fellesråd skal utstede festebrev og anmerke dette i gravregisteret. 15. Festerens rettigheter og plikter Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd. Dersom avdøde hadde festet egen grav, kan den som etter 9 har rett til å sørge for gravferden, utøve de rettighetene som er nødvendig for å gjennomføre gravferden. 16. Overføring av feste Et feste kan ikke overføres uten samtykke fra kirkelig fellesråd, og det kan ikke overføres mot noen form for vederlag. Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem festet ønskes overført til. Ved uenighet treffer fellesrådet avgjørelse. 17. Tiltak for å forebygge skade Kirkelig fellesråd har rett til å treffe de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendige for å forebygge skade, eller som følger av gjeldende bestemmelser. Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk. 18. Opphør av feste Et feste opphører når festetiden er ute. Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen. Gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig bli stående på gravplassen. Under stjernehimmelen Soknepresten i Spjelkavik, Olav Gading har laget et eget konfirmasjonsopplegg rundt kunsten i kirka. Her er lite et utdrag. Guds løfte til Abraham Med fortellingen om Abraham og Sara går vi over fra urhistoriens myter til konkret historie som kan plasseres i forhold til andre historiske hendelser. Abraham og Sara ble gamle uten at de hadde fått barn. En natt Abraham ser opp mot himmelen, lover Gud ham at han skal bli stamfar til en slekt like tallrik som stjernene på himmelen. Etter ni måneder føder Sara sønnen Isak. Slik blir Abraham stamfar til Israels folket. Guds løfte til Abraham blir starten på frelseshistorien, historien om hvordan Gud har grepet inn i vår historie for å frelse mennesker og gjenopprette det som syndefallet og synden har ødelagt. Bokprosjekt om Spjelkavik kyrkjes glassmalerier Omkranset av bibelhistorien Spjelkavik kyrkje har en samling kirkekunst som vekker nasjonal interesse. Nå ønsker kirken at den unike og verdifulle kunsten skal bli bedre kjent for folk. Hver av de seks veggene i Spjelkavik kirke har en bildeserie med 16 glassmalerier. De 96 bildene fremstiller 31 av de viktigste bibelfortellingene. Opptakten til kunstprosjektet var milliongaven fra brødrene Kjell og Bjarne Øvrevoll. Da utsmykkingskomiteen startet planleggingen ble professor i kunsthistorie, Gunnar Danbolt engasjert som konsulent. Han anbefalte å søke mot toppen i norsk bildende kunst, og pekte på Håkon Bleken. De seks veggene forteller følgende historie Håkon Bleken Bleken tok på seg oppdraget og samarbeidet med lokale Græsdal Glass AS om den håndverksmessige delen av prosjektet. Arbeidet startet i 2002 og stod ferdig i (Gravferdsloven) I forskriften til gravferdsloven presiseres følgende: 24. Sikring Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter. Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken. Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for sikring av gravminner i vedtektene for gravplassen. Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen. 26. Ansvar Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet. Britt Walle Ekroll er sterkt engasjert i kirkekunsten i Ålesund og Håkon Blekens glassmalerier i Spjelkavik kyrkje spesielt. Walle Ekroll ønsker å nå ut til mange med kunsten i Spjelkavik kyrkje. Hun tar ofte grupper med på omvisning i kirken, en «guidet tur gjennom bibelhistorien.» Nå ønsker hun å nå flere, og planlegger en kunstbok om Blekens glassmalerier. Med seg på laget har hun fått Gunnar Danbolt; kunstprofessoren som også var konsulent for utsmykkingskomiteen når arbeidet med utsmykkingen av Spjelkavik kyrkje ble startet. Danbolt vil skrive om maleriene. «I tillegg vil det være høy kvalitet på den grafiske utformingen av boken.» sier Britt Walle Ekroll. «En så fin kirke og kirkekunst fortjener en praktbok!» 1/16 16/16 1/16 16/16 1/16 16/16 Hagen Fortellingene om skapelse og syndefall slik det er beskrevet i «urhistorien» i begynnelsen av 1. Mosebok. Vandringen Motiver fra Israelsfolkets historie, fra kallet til Abraham til ørkenvandringen. En fortelling om kjærlighet Tre av Jesu lignelser: sauen, De to sønnene, hvetekornet. For at prosjektet skal se dagens lys er 1/16 16/16 1/16 16/16 1/16 16/16 det behov for kapital, men Walle Ekroll er optimistisk og håper at dette vil Juleveggen Påskeveggen Fullendelsen komme på plass. Motiver fra Jesu fødsel og Jesu liv. Motiver fra Jesu siste påske i Jerusalem. Pinsedag, kampen mellom Gud og den onde, og fullendelsen slik det er beskrevet i Johannes åpenbaring. 8 9

6 spjelkavik BoRgUnd Volsdalen ellingsøy ÅlesUnd nr 3 - årgang skarbøvik Tanker i tiden: En tragedie og en utfordring Vårt lille ålesundske lokalsamfunn ble lammet av sorg for noen uker siden. En ung kvinnelig student ble overfalt og brutalt tatt av dage på Aksla. For alle i Ålesund er Aksla et fredens og frihetens sted, til rekreasjon og aktivitet, til naturopplevelser og ettertanke. Og så skjer altså det mest grusomme og utenkelige. Så kommer tankene og spørsmålene: Kunne tragedien vært unngått? Hadde det vært mulig å forutse en utvikling hos drapsmannen som kunne ende i en slik forferdelig handling? Har samfunnet redskaper som kan fange opp faresignaler? Har vi evne og vilje til å hjelpe? Kan kirken, - her definert som kristne menigheter og forsamlinger av alle kategorier gjøre en innsats? Sorgprosessen Kirken er raskt på pletten i sorgprosessen. Lystenning, åpne kirker for stille minnestunder, gode og deltakende ord fra prest og fra «vanlige» kristne. Kriseteam der menighet er involvert. Dette er godt, hjertevarmt og riktig. Vi har sett det ved store tragedier, som etter 22. juli i fjor. Kirken spiller en viktig rolle for langt flere enn aktive kirkegjengere. Kirkens oppgave som medvandrer i sorg og tunge tider må videreføres og prioriteres, ikke minst innen utdanning av prester og menighetsarbeidere. For samfunnet som helhet, og for kirken, er det nok mer komplisert å forebygge. Komplisert, men ikke umulig, hvis vi virkelig vil. Men da må det satses både økonomiske og menneskelige ressurser på oppgaver som ikke automatisk viser positive regnskapstall på bunnlinjen. Allerede på småbarnstadiet og i barnehagen må helsestasjoner og barne- hagepersonell være oppmerksom på personlighetstrekk som kan utvikle seg negativt, og sette inn hjelpetiltak. Og dette må selvsagt videreføres i skolen. Det er en skam at barn må vente i månedsvis før de får den hjelpen de trenger og har krav på. Stort press unge Mange av de som begår kriminelle handlinger i ungdommen eller som voksne, er såkalte tapere. De mestret ikke karakterpress i skolen eller voksensamfunnets krav. Både samfunnet og hver enkelt av oss kan gjøre mye mer for å oppmuntre, legge til rette, verdsette. Og vi kan aktivt, og jeg hadde nær sagt aggressivt, kjempe mot alle former for mobbing. Og de som går seg vill i alkoholglorifiseringen og narko-romantikken, må få hjelp til å komme ut av misbruket. En altfor stor del av trafikkulykker og kriminelle handlinger skjer ruspåvirket. Da er det i alle fall ikke veien å gå å gjøre alkohol og stoff mer tilgjengelig! Og hva med kirken? Enhver forebygging krever tidlig innsats. Oversatt til menighetshverdagen må det bety tung og prioritert innsats på barne-og ungdomsarbeid, for å skape miljøer der barn og unge føler seg hjemme, er trygge, blir sett og hørt og lyttet til, men også veiledet. Det kan bety at noen Artikkelforfatteren Leif Arne Hovde er født 24. april 1943 i Ålesund. Han er lærer og lokalpolitiker (KrF) i Ålesund og har vært medlem av Ålesund bystyre i flere perioder. Han er også aktiv i Ålesund Menighet. Hovde har i tillegg engasjert seg i barneog ungdomsarbeid gjennom KFUM, i menighetsarbeid og i Ålesunds vennskapsbysamarbeid med Peterhead i Skottland. 18. april i 2007 ble Hovde overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull. må ofre mer av sin fritid, sløyfe overtid og en del markedspåvirket selvrealisering, for at barn og unge skal få en sunn oppvekst. Og det kan helt sikkert bety at kirkene bør slanke sin overdimensjonerte rådsstruktur, og rett og slett sende delegatene og representantene og rådsmedlemmene og konsulentene og byråkratene, ja, til og med biskopene, ut for å være speiderledere, drive ten-singkor og ungdomsklubber og barnegrupper og idrettslag og soul children. Men da må det vilje til, og ikke bare komiteutredninger! Jeg tror resultatene ville ha vært forbløffende. Faktisk tror jeg at kriminaliteten ville gå ned! «Alle» Leser Glød 79 % av alle som mottar menighetsblad, leser i bladet. Og 80% av dem som leser bladet, går aldri eller sjelden i kirken. Dette kommer fram i en landsrepresentativ leserundersøkelse i regi av journalist/redaktør Magnhild Landrø (bilde). Undersøkelsen er utført våren 2013 av TNS Gallup, - med støtte fra RAM/Medietilsynet. - Tallene fra undersøkelsen viser at menighetsbladet har imponerende stor leserkrets. Det er ikke tvil om at bladet er viktig for manges følelse av tilhørighet til kirken. 82% av leserne sier at de sjelden eller aldri går til ordinære gudstjenester i kirken sin. Hele 34% sier at de knapt har vært innom sin lokale kirke overhodet. Men bladet leser de altså likevel! sier Magnhild Landrø. Hun mener det er oppsiktsvekkende at så mange som 79% av dem som får menighets- Quiz Hva vet du om bibelen? Test dine kunnskaper i vår lille bibelquiz. 1. Opplevde Jesu noen gang å være flyktning? 2. Fikk Josef og Maria andre barn etter Jesu fødsel? 3. Hvem var Jakob som skrev Jakobs brev? 4. Hvem var Judas som skrev Judas brev? bladet fra Den norske kirke, oppgir at de leser det (hver gang/så godt som hver gang/ av og til). - Sett med mediemarkedsbriller er det overraskende og imponerende at et blad med så høy leserinteresse og med en så stor tilhørighetsskapende rolle i nærmiljøet, kan produseres med så minimalistiske budsjetter, - og uten så godt som en eneste offentlig støttekrone! De som gratisjobber i redaksjonene er trolig i kategorien oppofrende og visjonære. Det sier undersøkelsen ingenting om. Men den sier iallfall at det er veldig få redaksjoner (19%) som til en viss grad/av og til honorerer journalistisk innsats, sier Magnhild Landrø. Kilde: Vårt Land Reisende i gode gjerninger NRK-journalist Kjetil Lillesæter er på jakt etter godhet. Han spør hverdagsmennesker om hva godhet betyr. s. 8-9 et magasin for menighetene I ÅlesUnd nr 1 - årgang spjelkavik BoRgUnd Volsdalen ellingsøy ÅlesUnd et magasin for menighetene I ÅlesUnd 5. Hva var Josef Jesu far - av yrke? 6. Hvor ble det av Josef? 7. Hvor ble det av Jesu mor, Maria? 8. Kjenner vi noen slektninger av Jesu mor, Maria? 50-års kamp endelig over! s. 14 Flyktet fra forfølgelse s. 20 et magasin for menighetene I ÅlesUnd Dette skjer i kirkene frem til pinse s. 16 spjelkavik BoRgUnd Volsdalen ellingsøy ÅlesUnd skarbøvik Et hus til ettertanke Pastor Vidar Godø tar vare på Mirakelhuset s Unik kirkekunst s. 8-9 Bymisjonen til Møre s. 14 Kulturdagene i Spjelkavik s. 28 Farlige gravstøtter kan bli fjernet s. 6, 7 og 8 Aafk og Jesus Gaveflom s. 24 skarbøvik Prest uten kjole s. 14 s. 6 nr 2 - årgang Der det er godt å jobbe er det godt å være kunde Så enkelt er det. Alle gjør det de er gode på og lykkes best med å gjøre. Det oppnår vi gjennom arbeidsdeling og gode systemer som legger alt til rette for at megleren skal lykkes. Trygt boligsalg. Benytt EiendomsMegler 1. Ring direkte eller Svarene finner du på side 26 Norges Beste Arbeidsplasser 2012 Norway Harald Osdal Tlf Geir Kristian Ødegård Tlf Sissel Longva Tlf Cecilie Dyb Trine Paulsen Eikenes Tlf Tlf Espen Johansen Tlf Susanne Giskeødegård Tlf Favoritten A/S Larsgårdsveien 19, tlf Kommisjonær Norsk Tipping 10 11

7 Gode parforhold vokser Menighetspleien 125 år Bli med på kurs for å bli et bedre team. Fermate Sunnmøre og Ellingsøy kirke har gleden av å arrangere kurset Gode parforhold vokser for par i ulike livssituasjoner. Menighetspleien er inne i et jubileumsår. Det å bli 125 år er ikke alle forunt. Grunnen til å ha blitt såpass gammel er vitalitet og engasjement, forteller Emil Knardal. På skansekaia tlf bakerwalderhaug.no Det kan være utfordrende å leve godt i lag når vi dras mellom hjem og arbeid og fritid Nørve Gartneri Oddbjørn Eik Telefon: Borgundvegen 214 B, 6008 Ålesund Hilde Gunn Skomsøy og Lillian Utgård - ivrige loddselgere i aksjon. - Dette kurset belyser tema som kommunikasjon, konflikt/konflikthåndtering og tilgivelse. Jeg vil påstå at de fleste par har ulike forbedringspotensialer. Kurset gir oss redskap til å bedre kommunikasjonen i parforholdet. For mange er hverdagen travel og parforholdet kan bli nedprioritert. Vi ønsker å sette fokus på at det er viktig å prioritere hverandre. Et sterkt og livslangt samliv kommer ikke av seg selv, det er hardt arbeid, forteller initiativtaker Hilde Lothe (bilde). Kurs for alle -Men er det slik at bare par som sliter har nytte av et slikt kurs? - Kurset er i utgangspunktet for alle par. På kurs går man når man vil lære, og tar parforholdet på alvor! Par som sliter eller er i en krise av ulike grunner vil trenge hjelp og oppfølging utover det dette kurset kan gi. Men når det er sagt så vil Fermate kunne bistå med veiledning til par som ønsker det i etterkant av kurset, om det skulle være behov for det. Veiledning kan alle trenge noen ganger i livet, uten at forholdet nødvendigvis går dårlig, soer Lothe. Fermate er en organisasjon som gir et samtaletilbud for mennesker som trenger noen å gå til når livets virkelighet krever det. Hos Fermate møter du omsorg og respekt uansett livssituasjon og livssyn. Fermate tilbyr parsamtaler, veiledning og sjelesorg bygd på kristen tro og etikk. I Fermate Sunnmøre er Iris Vartdal Clausen ansatt i 20% stilling som daglig leder og sjelesørger. Hun er sykepleier og diakon, har utdanning innen sjelesorg og overgrepsproblematikk. Anne Line Dahl Jerstad er ansatt i 20% stilling som daglig leder og sjelesørger. Hun er familieterapeut og gestaltveileder, og har studier innen sjelesorg og barne- og ungdomspsykiatri. Kurset godt mottak -Fermate får mange gode tilbakemeldinger på kurset. Mange syns at det er nyttig med tips og innspill til forbedring. Samlivet kan etter noen år gå inn i rutiner som det kan være bra å reflektere over. Vil man ha det slik, eller ønsker man å gjøre noen endringer for å gjøre hverandre enda bedre? sier Lothe. -Det kan være utfordrende å leve godt i lag når vi dras mellom hjem og arbeid og fritid. Vi kan alle lære å snakke bedre i lag, vokse og gjøre hverandre gode, samt håndtere konflikter mer hensiktsmessig, forteller initiativtakeren. Samlivskurs styrker parforholdet. Kurset er praktisk rettet, det er forebyggende og er ikke ment som terapi. Lothe presiserer at de bruker benevnelsen samlivskurs, ikke ekteskapskurs, for at både par som er gift og samboere skal føle seg velkommen! Kurset avholdes: Neste samling Fredag 8. november fra kl til i Kirkekjelleren i Ellingsøy kirke. Lørdag 9. november fra kl til i Kirkekjelleren i Ellingsøy kirke. Kurset er bygd på kristne verdier, med forelesninger og rollespill, litt dialog i plenum, og par-øvelser der hvert par jobber i lag. Fredag kveld blir det lett kveldsmat. Lørdag formiddag spiser vi god lunsj i lag. Kaffe, te, frukt og kald drikke vil være tilgjengelig hele kurset. Menighetspleien er fremdeles en høyst oppegående gruppe mennesker som samles for å gjøre Menighetspleiens hovedoppgaver til virkelighet. De har foreningsmøter hver 14. dag, basar hver høst, utlodning ved påsketider, adventsfester og sommerutflukter. -Vi samler inn penger inn penger, og sammen med viktig støtte fra Ålesund kommune gir dette mulighet til å lønne en hel stilling, forteller Lillian og Hilde Gunn fra menighetspleien. I skrivende stund er det alt samlet inn kroner på loddsalg allerede før årets store basar i Volsdalen menighetshus. Alfa Begravelsesbyrå As Besøksadresse: Haugvegen Ålesund Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og begravelse Personlig oppfølging Døgnvakt Vår hjemmeside:www.aabb.no E-post: - eksperter på glass Brusdalsv , 6011 Ålesund Tlf E-post: Ønsker du å støtte GLØD ved å annonsere i bladet? Kontakt oss for mer informasjon Medlem av: 12 13

8 Aktivitetskalender for Ålesundskirkene Gudstjenester Spjelkavik Menighet Borgund Menighet Ellingsøy menighet Spjelkavik menighet 6. oktober: Spjelkavik kyrkje kl: 11:00 Gudsteneste. Dåp, Nattverd v/ Thorvald Grønli. Offer til Moldova. Mandager: Mini-Cantus, småbarnsang 1-3 år. annenhver mandag kl Onsdager: Cantus Vialis kor 4-7 år annenhver onsdag kl Barnekor fra 2-klasse kl oktober Konsert kl med frelsesarmeens Nasjonale Hornorkester arr: Spjelkavik kyrkje i samarbeid med frelsesarmeen 10. oktober: Torsdagskveld i kyrkja kl oktober: Konsert med barne og ungdomsorkesteret «Indre Strøk» kl oktober: Torsdagskveld i kyrkja kl oktober: «Kunstreisen» ved Gunnar Danbolt. Besøk rundt kunsten i kirkene i Ålesund. seminar ved Møre Bispedømme 24 og 25 okt: 2-års samling Jona i fiskens mage 30. oktober: 12-treff 3. november. Allehelgensmesse av Egil Hovland kl Ved kyrkjekoret og blåsere. Arr. Kulturdagane. 3. november: Konsert med Voxing og Hilde Marie Kjersem. «Salmer og sanger i ny drakt» kl arr. Kulturdagane 5. november. Temakveld med Jahn Otto Johansen «Dei utfordrane minoritetane» musikkinnslag. Kl november. Orgelkonsert med domkantor Magnus Moksnes myhre. Verker av Paul Hindemith. Kl arr. Kulturdagane 7. november. Musikalen «Noas ark» av Ivar Skippervold, familiekoret og barnekoret. Kl november: Torsdagskveld i kyrkja kl november: Konsert med Orthodox singers fra Estland kl og 12 nov: Undretur for 4-åringer i kirka 10. november: Requiem av Fauré med Kyrkjekoret, samansett orkester Lisbet Lislevatn og André sjåvåg kl november: 1 & 1 sammen kan vi forandre verden. Compassion-konsertene og 20 nov. «Fortellinga om F» av Marit Kaldhol og Håvard Sveås med Inger Bakke og Håvard Sveås. skoleforestillinger kl og begge dager. arr. kulturutvalet 21. november: Torsdagskveld i kyrkja kl november. Konsert med Ingvild Sandnes og klavertrio «Eir» «Et liv i lengsel» kl november: Korsvei 25. november: Småbarnsang 1-åringer 26. oktober: Stille dag 27. november: 12-treff 28. november: Konserten «Stille natt» med Rune Larsen m.fl. kl desember: Konsert med Sølvguttene og Mannskoret Dovre. Kl og kl Arr. Mannskoret Dovre 1-2 desember: Lys Våken 9. desember: Småbarnsang 1-åringer 9. desember. Kulturskolens Julekonsert kl okt kl Konsert ved Annbjørg Lien og Sondre Bratland 16.okt kl Lesekveld 17.okt kl Undretur i kyrkja for alle som er 4 år i år okt Minikonfirmantleir for 11-åringer i Ellingsøy kyrkje 20.okt Kl Salmekveld. Borgund kyrkjekor 27.okt Kl Triangeldag. Kl Konsert 31.okt 3. nov Borgundmesse 31.okt. Borgundmesse Kl familiesamling med middag og utlodning 1.nov Borgundmesse kl formiddagstreff i menighetshus 1.nov Borgundmesse kl Fredagslyd 2.nov Borgundmesse. kl Kassebilløp. Speidarar, SyngSang 3. nov Borgundmesse ca kl Kyrkjekaffi og hovud trekning Borgundmessa 24.nov Konsert VonDess, Bror Magnus Tødenes 1.des Konsert Adventskonsert Cantabile o.a. 4.des Formiddagstreff kl i menighetshus 8.des Konsert Musikklaget Brage 19. des. Adventskonsert Borgund Kyrkjekor. Ministrantkor. Vokalgruppa Cala Volsdalen menighet Tirsdager: Babysang i Menighetshuset kl eldretrim i Kirkekjelleren kl Konfirmantundervisning kl Kveldsmeditasjon i Kirken kl Onsdager: Barnekor 4.-7.klasse i Kirken kl klasse i Menighetshus kl Tensing kl i Kirken Torsdager: Familietreff i menighetshuset: kl Klubben i kirkekjeller klasse, partallsuker. kl I tillegg: I Volsdalen menighetshus har menighetspleien sine møter kl , den 9. okt, 23.okt, 6. nov, 20. nov og 4.des. alle er velkommen! Husk kirkebasaren på Hatlehol 9. november på Borg Folkehøgskole fra klokka inviterer Spjelkavik menighet til kirkebasar til inntekt for nye Hatlehol kirke. Nytt av året er at den er flyttet fra Flisnes skole til Borgund Folkehøgskole. Der er det enda bedre plass til salgsboder, kafe og annen aktivitet. Det er mange som er med og bidrar, men vi trenger flere. Har du lyst til å bidra med å strikke votter, sokker eventuelt noe annet strikk.? Du kan lage syltetøy, saft, bakst (småkaker, gjærbakst). Har du selv en ide til noe annet vi kan selge, så begynn å produsere! For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Margit Vinnes på telefon , eller Ragnhild R. Humblen på telefon Alle bidrag til basaren mottas med takk. Tirsdag: Småbarnstreff kl 10 i kyrkjesalen. Partalsuker med song okt Minikonfirmantleir for 11-åringer 23.okt Kl Ettermiddagstreff i kyrkjesalen. 26.okt. Haustdugnad ved kyrkja 13.nov. Kl Fredheim. Gudsteneste med nattverd 14.nov Kl Undretur for 4-åringar i kyrkja 20. nov Kl Ettermiddagstreffi kyrkjesalen 1.des. Kl Julegrantenning v/ kyrkja. Kafé og utlodning i kyrkjesalen v/ barnehagen 11.des Kl Ettermiddagstreff i kyrkjesalen 11.des Kl Konsert med Taretausene Ålesund menighet Hver 2. tirdag i måneden kl Formiddagstreff i Skarbøvik kirke 60 + Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Søndag: kl Ålesund kirke øver Ålesund kirkekor kl Skarbøvik kirke, Babysang kl Skarbøvik Kirke, Familietreff annahver uke. Andakt, sang, leik og måltid kl Ålesund kirke øver Ålesund kirkes barnekor kl Ungdomsklubb Skarbøvik kirke merk: Annen hver søndag FAMILIETREFF I SKARBØVIK KIRKE TIRSDAG: 1 OKT / ONSDAGER: 16 OKT + 30 OKT TIRSDAG: 12 NOV / ONSDAGER: 27 NOV + 11 DES Vi synger og leker sammen Mini andakt Sosialt Felles kveldsmåltid Pris: kr 50.- pr familie Spesielt småbarnsfamilier: Hjertelig velkommen! 9. oktober: Spjelkavik kyrkje kl 08:30. Morgonmesse. Nattverd v/ Bjarte Hove. 13. oktober: Blindheim Bedehus kl 11:00 Gudsteneste. Nattverd. Konfirmantpresentasjon v/ Bjarte Hove. Offer til Barne-og Ungdomsarbeidet. Kyrkjekaffe. 13. oktober: Spjelkavik kyrkje kl 11:00. Gudsteneste. Nattverd. Konfirmantpresentasjon. v/ Knut Bjune. Offer til Barne-og Ungdomsarbeidet. Kyrkjekaffe. 16. oktober: Spjelkavik kyrkje kl 08:30. Morgonmesse. Nattverd v/ Thorvald Grønli. 20. oktober: Hatlehol - Borgund Fhs kl 11:00. Gudsteneste. Nattverd. Konfirmantpresentasjon. Søndagsskule. v/ Knut Bjune. Offer til TVaksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kyrkjekaffe. 20. oktober: Spjelkavik kyrkje kl 11:00. Gudsteneste. Nattverd. Søndagsskule. Misjonsdag. v/ Olav Gading Offer til Normisjon - Menighetens misjonsprosjekt. Kyrkjekaffe. 23. oktober: Spjelkavik kyrkje kl 08:30. Morgonmesse. Nattverd v/ Bjarte Hove. 27. oktober: Blindheim Bedehus kl. 11:00. Bots- og bededagsgudsteneste. Nattverd v/ Olav Gading. Offer til Kyrkjelydsarbeidet. 27. oktober: Spjelkavik kyrkje kl. 11:00. Bots- og bededagsgudsteneste. Nattverd. Søndagsskule v/ Bjarte Hove. Offer til Diakoniarbeidet 27. oktober : Spjelkavik kyrkje kl. 13:00. Dåpsgudsteneste. v/ Bjarte Hove. Offer til Diakoniarbeidet. 30. oktober: Spjelkavik kyrkkje. 08:30. Morgonmesse. Nattverd. v/ Thorvald Grønli. 2. november: Spjelkavik kyrkje kl. 18:00. Minnegudsteneste v/ Thorvald Grønli. 3. november. Hatlehol - Borgund Fhs kl. 11:00. Gudsteneste. Nattverd. Konfirmantpresentasjon. Søndagsskule. v/ Thorvald Grønli. Offer til Barne-og Ungdomsarbeidet. Kyrkjekaffe. 3. november: Spjelkavik kyrkje kl. 11:00. Helgemesse. Nattverd. Kyrkjekoret. v/ Olav Gading. Egil Hovland deltek. Offer til Musikk og Kulturarbeidet, Kulturdagane. Kyrkjekaffe. 6. november: Spjelkavik kyrkje kl. 08:30. Morgonmesse. Nattverd. v/ Bjarte Hove. 10. november: Spjelkavik kyrkje kl: 11:00. Familiegudsteneste. Nattverd. 4årsbokutdeling. v/ Bjarte Hove. Offer til Familiekorets misjonsprosjekt. Kyrkjekaffe. 13. november: Spjelkavik kyrkje kl: 08:30. Morgonmesse. Nattverd v/ Thorvald Grønli. 17. november: Hatlehol - Borgund Fhs kl. 11:00. Familiegudsteneste. 4årsbokutdeling. Søndagsskule. v/ Knut Bjune. Offer til Familiekorets misjonsprosjekt. Kyrkjekaffe. 17. november: Spjelkavik kyrkje kl. 11:00. Gudsteneste. Dåp Nattverd Søndagsskule. Søndag for de forfulgte v/ Thorvald Grønli og Aud R. Schistad. Offer til Stefanusalliansen. 20. november: Spjelkavik kyrkje kl. 08:30. Morgonmesse. Nattverd, Hove. 24. november: Spjelkavik kyrkje kl. 11:00. Gudsteneste. Nattverd. Kyrkjekoret v/ Knut Bjune. Offer til Sang- og musikkarbeidet. Kyrkjekaffe. Gudstjenester forts. s

9 24. november: Spjelkavik kyrkje kl. 19:00. Tomasmesse. Forbøn. Nattverd v/ Knut Bjune. Offer til Utsmykking av Spjelkavik kyrkje. 27. november: Spjelkavik kyrkje kl. 08:30. Morgonmesse. Nattverd v/ Bjarte Hove. 1. desember: Hatlehol - Borgund Fhs kl. 11:00. Gudsteneste. Nattverd. Søndagsskule. v/ Thorvald Grønli. Offer til Diakoniarbeidet. Kyrkjekaffe. 1. desember: Spjelkavik kyrkje kl. 11:00. Familiegudsteneste. Dåp. Lysvåken. v/ Olav Gading. Offer til Søndagsskolen Norge. Kyrkjekaffe. 4. desember: Spjelkavik kyrkje kl. 08:30. Morgonmesse. Nattverd Bjarte Hove. 8. desember: Blindheim Bedehus kl. 11:00. Gudsteneste. Nattverd. Blindheim Musikk kor. v/ Knut Bjune. Offer til Kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffe. 8. desember: Spjelkavik kyrkje kl. 11:00. Gudsteneste. Dåp, Nattverd. Søndagsskule v/ Bjarte Hove og Aud R. Schistad. Offer til Kyrkjelydsarbeidet. 8. desember: Spjelkavik kyrkje kl. 18:00. Lysmesse v/ Knut Bjune. Offer til KFUK-M speiderne Blindheim og Spjelkavik. Borgund menighet 6.okt. kl Gudsteneste. Dåp. Nattverd. Arvid Helle. Offer: Det Norske Misjonsselskap. 13.okt. kl Gudsteneste. Dåp. Arvid Helle. Offer: HimalPartner. Kyrkjekaffi. 20.okt. kl Familiegudsteneste. Kyrkjebok til 4-åringane. Arvid Helle. Offer: Barne-og ungdomsarbeidet. Kyrkjekaffi. 27.okt. kl Bots- og bønnedag. Gudsteneste. Reidar Standal. Offer: Ung i Ålesund. 3.nov. kl Allehelgenssøndag. Gudsteneste. Borgund kyrkjekor. Arvid Helle. Kyrkjekaffi. 10.nov. kl Gudsteneste. Dåp. Reidar Standal. Offer: Stefanus-alliansen. Kyrkjekaffi. 17.nov. kl Gudsteneste. Dåp. Arvid Helle. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. 24.nov. kl Domssøndag / Kristi kongedag. Gudsteneste. Nattverd. Borgund kyrkjekor, Ellingsøy kyrkjekor. Arvid Helle. Offer: Diakoniarbeidet. 1.des. kl søndag i advent. Gudsteneste. Nattverd. Ministrantkoret. Arvid Helle. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet. Kyrkjekaffi og adventsverkstad i Menighetshuset. Fredag 6.des. kl. 19. Lysmesse. Konfirmantane. Christian Siejak. 8.des. kl Gudsteneste. Dåp. Arvid Helle. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. 15.des. kl Gudsteneste. Nattverd. Arvid Helle. Offer: Korarbeidet. Kyrkjekaffi. Ellingsøy menighet 20.okt. kl Gudsteneste. Dåp. Bibel-bok til 11-åringane. Christian Siejak. Singit. Offer: Bibelselskapet. Kyrkjekaffi. 3.nov. kl Helgemesse. Ellingsøy kyrkjekor. Reidar Standal. Offer: Kyrkjekoret. Kyrkjekaffi. 17.nov. kl Gudsteneste. Kyrkjebok til 4-åringane. Mini-koret på Årset bedehus. Reidar Standal. Offer: IKO, Kristent Pedagogisk Forbund. Kyrkjekaffi. 1.des. kl søndag i advent. Gudsteneste. Slotsvika menighetsbarnehage. Reidar Standal. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet. Skulekorpset. Julegrantenning. Kafé og basar v/ barnehage. 8.des. kl Gudsteneste. Lys Vaken. Nattverd. Reidar Standal. Offer: Kirken SOS. Kyrkjekaffi. 15.des. kl søndag i advent. Lysmesse. Konfirmantane. Christian Siejak. Offer: Frelsesarméens varmestue i Ålesund. Volsdalen menighet 6.okotber: Volsdalen kirke kl.11. Søndagsskole Gudstjeneste med nattverd ved Øystein Braaten. Offer til Menighetens arbeid. Enkel kirkekaffe. 13. oktober: Volsdalen kirke kl. 11 Gudstjeneste for døve og hørende Ved Odd Erling Nordbrønd. Nattverd og offer til Døves menighet. 20. oktober: Volsdalen kirke kl. 11 Gudstjeneste og Høsttakkefest. Barnekor, 4-års bok. Ved Bente, Oddgeir og Øystein. Nattverd og offer til TV-aksjonen. 27. oktober: Volsdalen kirke kl.11. Søndagsskole Gudstjeneste med nattverd og dåp. Ved Øystein Braaten. Offer til Kirkens SOS. 2. november. Volsdalen kirke kl. 17. Sørgegudstjeneste. Ved ansatte i kirkene i Ålesund. Vi minnes de vi har mistet siste år. 3. november: Volsdalen kirke kl. 11. Søndagsskole. Gudstjeneste med nattverd ved Øystein Braaten. Offer til Menighetens arbeid. 10. november: Volsdalen kirke kl.11. Søndagsskole. Gudstjeneste med nattverd ved Øystein Braaten, besøk av Erna Rogne og offer til Mama Clara. 17. november: Volsdalen kirke kl. 11. Gudstjeneste for døve og hørende. Ved Odd Erling Nordbrønd. Nattverd og offer til Døves menighet. 23. november: Volsdalen kirke kl. 19. Bluesmesse med eget band, nattverd. Offer til Blå Kors, ved Øystein Braaten. 1. desember: Volsdalen kirke kl. 11 Familiegudstjeneste og adventsverksted med Barnekoret. Ved Bente, Oddgeir og Øystein. Nattverd og offer til menighetsarbeidet. 8. desember. Volsdalen kirke kl. 19 Lysmesse med konfirmantene. Ved Bente, Oddgeir og Øystein. Offer til Menighetens arbeid. Ålesund menighet Ålesund kirke kl Gudsteneste. Dåp og nattverd. Kari Vatne Ålesund kirke kl Morgenmesse. Nattverd. Kari Vatne Ålesund kirke kl Familiegudstjeneste. Barnas misjonsdag. Thrainn Haraldsson Ålesund kirke kl Høgmesse med dåp og nattverd. Svend Klemmetsby Ålesund kirke kl.9.00 Morgenmesse. Nattverd. Svend Klemmetby Volsdalen kirke kl Minnegudstjeneste. Braathen, Klemmetsby, Haraldsson, Knardal Ålesund kirke kl Gudstjeneste med nattverd. Allehelgensdag. Thrainn Haraldsson Ålesund kirke kl Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Dåp. Kari Vatne Ålesund kirke kl Internasjonal gudsteneste. Thrainn Haraldsson og Emil Knardal Ålesund kirke kl Morgenmesse. Nattverd. Kari Vatne Ålesund kirke kl Høymesse med dåp og nattverd. Svend Klemmetsby Skarbøvik kirke kl Familiegudstjeneste. LysVåken. Thrainn Haraldsson Ålesund kirke kl Morgenmesse Ålesund kirke kl Høymesse med dåp og nattverd. Hallvard Nordstrand Ålesund kirke Lysmesse med konfirmanter og barnekor. higiortz.no 16 17

10 Tjenesten som gjør forskjellen Jeg ringte til Kirkens SOS en gang. Men da de svarte, torde jeg ikke si noe. Men du verden så godt det var at det var noen der, som jeg kunne ha snakket med om jeg hadde våget. Av Kjell Aas Allsing Ålesund Ten Sing på tur til Praha Sommarens store oppleving for Allsing blei turen til YMCA festivalen til Praha, hovudstaden i Tsjekkia. YMCA er verdens største ungdomsbevegelse og Norges KFUK-KFUM er ein del av denne bevegelsen. Ungdomsprest Christian Siejak Klart for nattevåk og høy puls Magne Kjell Bjørge, daglig leder i Kirkens SOS Ringer du: , får du alltid svar, det forteller daglig leder, Magne Kjell Bjørge i Kirkens SOS i Ålesund. Bjørge virket i mange år som prest i kirken i Ålesund og Ålesund sykehus. Hvorfor forlot du stillingen i menigheten til fordel for Kirkens SOS? -Det var nok flere grunner til det. For det første fikk jeg prøve meg som sykehusprest ett år, og ble etter hvert fascinert av samtalen med mennesker både enkeltvis og i grupper. Dette skyldes nok også den etterutdanningen jeg tok i sjelesorg. Ting la seg til rette, og da lederstillingen i Kirkens SOS her i Ålesund ble utlyst, søkte jeg og fikk den, og der er jeg blitt, forteller Bjørge. Kirkens SOS 55 år Kirkens SOS er en tjeneste som har utviklet seg mye siden den ble startet i Oslo i I begynnelsen ble den kalt Kirkens nattjeneste. I dag har Kirkens SOS 13 sentre rundt omkring i landet, deriblant Ålesund som startet opp med små ressurser og medarbeidere i Gjennom årene har senteret utviklet seg kraftig slik at vi i dag har full døgnbetjening med ca.120 engasjerte frivillige medarbeidere som er med på å betjene ca tusen henvendelser i året. Samtalen viktig - Samtalen er vårt viktigste verktøy. Den alminnelige samtalen som ikke så sjelden blir en slags skriftestol for mange. Vi ser ikke innringer, og den som ringer ser ikke oss. Og det er alltid innringer som bestemmer kursen og innholdet i samtalen. Det er vår oppgave å være tilgjengelig og å vise empati. Vi driver ingen forkynnelse eller evangelisering uten at innringer ber om det, forteller Bjørge. -Hvordan ser du på fremtiden til Kirkens SOS? -Det er viktig å holde på vår identitet. Jeg tror det er avgjørende at vi er en møteplass med så lav terskel at hvem som helst kan våge å utlevere noen av sine innerste tanker om livet og virkeligheten for dem. Det er ikke enkelt å leve i dette konkurransesamfunnet vi har skapt. Dessuten er og blir de personlige relasjonene viktige, om enn vanskelige for mange. Vi trenger et sted hvor man kan være både anonym og personlig med sine høyst private tanker, sier Bjørge. Han forteller at Kirkens SOS startet opp i England rundt 1950, som et tilbud om samtale over telefonen for de suicidale. Kirken der så at selvmordstallet steg. Noe måtte gjøres. Så ble The Samaritans startet, og er etter hvert blitt et lavterskeltilbud som er tilgjengelig svært mange steder i verden, deriblant Norge. -Også hos oss er det mange som ringer og vil snakke om de vonde tankene sine om å avslutte livet. Da har vi forresten et godt samarbeid med AMK-sentralene på sykehusene rundt omkring, sier Bjørge. I tråd med den teknologiske utviklingen er det blitt flere måter å kommunisere med Kirkens SOS på. Det siste er chattetjenesten som særlig blir brukt av yngre mennesker. Godt rykte Bjørge forteller at han føler at Kirkens SOS har et godt rykte, og blir respektert for det de gjør. - Mange bruker oss. Vi føler at vi er et nyttig supplement til helsevesenet. Når det gjelder medarbeiderne sier de at tjenesten ved telefonen er utviklende for dem selv. De vokser på å gjøre en tjeneste for andre, og de blir med i et godt fagmiljø med både undervisning og veiledning. Vi forventer at medarbeiderne også tar del i veiledningsgruppene ved siden av vaktene ved telefonen, både for å kunne vokse på sine erfaringer når de samtaler om dem med andre, og for at vi kan få tatt vare på våre medarbeidere. Det er ikke tvil om at enkelte telefonsamtaler kan være svært utfordrende og tøffe, forteller Bjørge. tlf Ungdomane hadde ein fantastisk tur til Praha. Eit minne for livet seier ungdomsprest Christian Siejak. Kvart 5. år vert det internasjonal festival der fleire tusen ungdomar frå heile verda er samla for å møte Gud og kvarandre. I år vart festivalen i Praha august. 10 ungdomar frå Allsing tok turen i lag med ungdomsprest Christian Siejak. Med oss var også 2 jenter frå Hessa speidarane med Linda Ulstein som vaksen leiar. Vi reiste i lag 17 ungdomar og 2 vaksne frå Volda Ten Sing. Dermed vart vi ei gruppe på til saman 33 frå Sunnmøre. Over 5 dagar vart det eit variert og spennande program på fleire scener, eit utal av workshops og seminar, leikar, aktivitetar og masse masse spennande. Det ungdomane likte best var å møte folk frå heile verda, finne nye vener, oppleve eit stort felleskap med mange forskjellege trusytringar. Ekstremt skiftande vêr og evakuering av festivalområde kunne ikkje øydelegge for den gode stemninga vi alle fekk oppleve. Etter fantastiske dagar i Praha bar det laurdag 10.august tilbake til Noreg igjen. Med nattog og buss via Danmark og Sverige kom vi heim igjen tidleg måndag 12. august. Denne har vore ei stor oppleving. Vi satsar på ny YMCA-festival om 5 år, og på TT14 neste år. For 13 gang inviterer «Ung i Ålesund» til nattcup i Sunnmørshallen 15.november. Rundt 500 konfirmantar frå kyrkjelydane i byen, og frå Valderøy/Vigra og Giske/Godøy blir med. I tillegg er Sula og Pinsekirka Moa også inviterte. «Ung i Ålesund» er eit samarbeidsforum for kristen ungdomsarbeid i Ålesund byen. Med i forumet er alle kyrkjelydane i byen - Ålesund, Volsdalen, Ellingsøy, Borgund og Spjelkavik, Ålesund KFUK-KFUM, KFUK-KRUM Møre og Romsdal krets og ein representant frå Møre Bispedøme. -Vi ønskjer å samle alle konfirmantar for å gi dei opplevingar av det store fellesskapet i Kristus. Vi ønskjer å formidle at det å leve som kristen er ikkje det motsette av å ha det gøy samans med kvarandre. Tvert imot - glede men også seriøsitet, lagande, fair play og det å tøye grensene sine er noko som er viktige også i livet som kristen, sier ungdomsprest i Ålesund Christian Siejak. Nattcupen er eit arrangement for fysiske utfordringar, og ein arena for å møte ungdom i same aldersgruppe for leik og morro. -Konfirmantane kan melde seg enten på fotball-, volleyball- eller inne bandyturnering. I tillegg er klatreveggen open, vi skal ha cheerleading-workshop, spillehjørnet, stillerom, ballongstaffet og quiz. Ein viktig del av kvelden er sjølvsagt kristen forkynning. Dette er også kanskje den største utfordring. I hallen er det mellom foreldre og vakter i tillegg til ca. 500 ungdommar. Ikkje lett å samle så mange, men det er veldig spanande, seier Siejak

11 Foto: Kirkekor med 80-års erfaring Foto: Aalesund museum Vi hører til her Det er mandagskveld og jeg møter i Ålesund kirke. Nydelig korsang møter meg, men den blir avbrutt av en engasjert dirigent som finpusser på detaljene. De tjuefem korsangerne er aktivt med. Kvaliteten skal sikres. Nikolas Fehr er ny dirigent, men ser allerede ut til å ha fått fram den fine klangen i koret. Det er mye inspirasjon å hente i naturen rundt oss og gleden av å være underveis er ofte like givende som å nå selve målet. For Sparebanken Møre er det viktig å støtte verdifulle aktiviteter som skaper trivsel og velvære. Jo bedre folk i Møre og Romsdal har det, jo bedre har vi det. Med engasjert hilsen, Sparebanken Møre Ålesund kirkekor har gått gjennom mange faser gjennom det siste århundre og har sett flere forskjellige perioder som kan kalles for glansperioder. Allerede på 30-tallet var koret vertskap for en rikskirkesangerfest i Ålesund. På 70-tallet var Ålesund kirkekor kjernen i Norges første kirkemusikkfestival, som het Kirkemusikkuka. Populært kor Artistene sto i kø for å komme til Ålesund kirke og opptre under Kirkemusikkuka. Ålesund kirkekor ble et av landets beste og turnerte under Skandinavias største dirigenter, bl.a. Knut Nystedt og Erik Eriksson foruten sin egen faste dirigent, Kåre Hanken. Det nåværende Ålesund kirkekor startet opp i 2010 og er en flott gjeng med rundt 30 sangere som elsker korsang og som er glad i å synge i vakre Ålesund kirke. Den nye dirigenten, Nikolas Fehr, satser på en spennende første sesong. Haydn i fokus De to hovedsatsingene i år blir Haydns Skapelsen til advent og et samarbeid med Ola Bremnes til våren, begge veldig spennende begivenheter. De fleste kjenner musikken til Bremnes-slekten, og muligheten for å samarbeide med Ola vil nok være et høydepunkt for alle deltakere. Ikke minst vil Nikolas jobbe intensivt med kirkekoret for å øke kompetansen og sikte mot nye glansdager. Nikolas vil også tilby korsangere en lengre tur sammen ved slutten av hver sesong, og har foreslått Færøyene eller Riga til våren Vi tar sikte på at det å være med i Ålesund kirkekor vil bli meget attraktivt for korsangere fra hele regionen, og ikke minst for menighetens egne sangkrefter. Bli med i koret Folk som føler en tilknytning til Ålesund kirke og har glede av sang og musikk bør gripe sjansen til å være med på store musikalske opplevelser. Vi som har en så fantastisk kirke, og et så stort og flott orgel er priviligert og kan være med å bringe fram kirkemusikk fra ulike epoker og stilarter. Dersom du har lyst og interesse av å ta del i disse opplevelsene, inviteres du herved til å bli med i Ålesund kirkekor! For nærmere info kan du ta kontakt med korets dirigent, Nikolas Fehr, mobil, eller korets formann, Jorunn Rygh, mobil,

12 Arne Walderhaug går av med pensjon Under sangens trygge vinger Arne Walderhaug går nå av med pensjon og slutter som daglig leder i Ålesund menighet. Som mange vet vokste Arne opp her i byen og trådte sine barne- og ungdomssko på Ynglingen. Han jobbet i mange år som krinssekretær i KFUK-M på Sunnmøre og flyttet da til Ulsteinvik. Der bodde han og kona Signe i mange år. Arne var både kirkeverge og lærer i Ulstein, før han for noen år siden kom tilbake til Ålesund og begynte i en stilling som assisterende kirkeverge. Siste årene har han vært daglig leder og sekretær for prosten blant annet med ansvar for i finne prestevikarer i Nordre Sunnmøre prosti. Ålesund menighet takker Arne for innsaatsen, og ønsker han gode pensjonistdager! Kjenner vi han rett blir det mye av året på hytta på Skodje der det dyrkes både frukt og bær, og ellers i leiligheten i byen med aktivitet bl.a. i Y s men. Stor takk for iherdig innsats! Ekteparet Ioana Maria Precup og Nikolas Fehr er en stor ressurs for Volsdalen og Ålesund menigheter. Ny dirigent i barnekoret Barnekoret i Volsdalen og Ålesund menighet har fått ny dirigent, og koret har flyttet øvingssted til Ålesund kirke. Det er Ioana Maria Precup som er tilsatt i 20 % stilling som dirigent. Hun er gift med Ålesunds nye organist, Nikolas Fehr, og hun er utdannet organist og kirkemusikkutdannet. Sammen har nå ekteparet ansvar for barnekoret. På første øving møtte 28 Arne Walderhaug barn!. Vi ønsker Ioana velkommen i arbeidsfellesskapet! Samtidig takker vi Bente Wangensten for sin mangeårige innsats med barnekoret. Hun har vært en inspirerende og dyktig leder. Bente konsentrerer seg nå om kateketjobben og trosopplæringen i Volsdalen, samtidig som hun tar videreutdanning. Ut av et titalls biler og ned mot kirkekjelleren i Spjelkavik kyrkje, strømmer det ivrige og oppspilte barn. De voksne strever med å følge barnas høye tempo. Det er onsdag. Det er Cantus Vialis. Det er ventelister for å være med i Cantus Vialis Cantus Vialis er en del av trosopplæringen i Spjelkavik og er et småbarnskor. Det er en flott gjeng med barn mellom 4 og 7 år. Koret har 60 plasser og på grunn av stor interesse er det venteliste. Inne ønskes de velkommen av Kathinka Røsberg Møller og Marit Tørrisen. Barna går målbevisst bort og finner frammøtekortet sitt og limer på dagens klistremerke. De viser hverandre hva de har valgt og legger kortet i kofferten på bordet, før de glir bort til korbenkene og setter seg ned. Øvelsen kan starte. Den neste halve timen synger vi sammen og øver til neste gudstjeneste. Cantus Vialis er med på 4 gudstjenester i året og øver systematisk inn mot disse. Vi øver liturgi og salmer på hver øvelse slik at gudstjenestens struktur blir gjenkjennbar for ungene. Koret synger også en eller to korsanger, som støtter dagens prekentekst. Siste øvelse før gudstjenesten har vi også en litt annerledes gudstjeneste der presten også er med på deler av øvelsen. Barna i koret får være med på dramatisering av søndagens bibeltekst, en ærefull oppgave. Rollene deles ut og kostymene ligger klare. Andre oppgaver i gudstjenesten fordeler vi også mellom barna. Prosesjon med kors/lys, dekking av alteret og lysbæring i evangelieprosesjonen. Dersom noen av de eldste barna har lyst til å lære seg en forbønn utenat, får de også være med på forbønnen. Det å øve mot gudstjenestene og ha god kjennskap til liturgi og salmer, er av stor betydning for opplevelsen av å delta i feiringen av gudstjenesten. Det skaper et eierforhold til gudstjenesten, og koret blir en del av gudstjenesten i stedet for bare å gjeste gudstjenesten. Å kjenne en gudstjeneste innenfra og å vokse opp med å få være med å feire gudstjeneste er både verdifull og god trosopplæring. Etter sangøvelsen er det leik og aktiviteter. Ungene fordeler seg ut over ulike stasjoner. Den neste halvtimen er det leik og sosiale ferdigheter som trenes. Foreldrene får også en fin mulighet til å bli bedre kjent. Rommene i kirkekjelleren fylles av latter og gode samtaler. Korøvelsen avsluttes med et felles kveldsmåltid sammen med barnekoret, som parallelt har hatt korøvelse oppe i kirkerommet. Tanken bak Cantus Vialis er å gi barna gode og solide bautasteiner i troslivet deres, og at nettopp sangen kan være med på å forsterke dette. Navnet på koret er hentet fra latin: Cantus Vialis- beskyttelse på veien. Barna i Cantus Vialis er beskyttet under sangens trygge vinger. Ungdomsklubb i Skarbøvik kirke Det er viktig i kirken å treffe ungdommene der de er. Derfor driver Ålesund menighet en ungdomsklubb som heter IcthUs i kirkekjelleren i Skarbøvik kirke. Der er åpen annen hver søndag fra for alle i 8-10 klasse. Der er det mulig å spille bordtennis, playstation 3, spill eller bare å kose seg i lag med andre. Hvert kveld er også en samling om Guds ord. Alle ungdommer i klasse er velkommen i kirkekjelleren i Skarbøvik kirke på søndagene kl Og selvfølgelig finner du klubben på Facebook, søk etter IchtUs. Grillefest i Spjelkavik kyrkje I Sjelkavik kyrkje er det blitt tradisjon med grillfest når alt startar opp igjen etter ferien. I år var dagen 25.august. Den begynte med gudsteneste der Familiekoret song med glede og entusiasme. Etter gudstenesta var det aktivitetar både ute og inne. Speidarane sto for leikar, bruskassestabling og klatring i tårnet. Det var salg av grilla laks og pølser. Små og store kosa seg i det strålande veret. Folk gav seg god tid, og vi fekk ei svært hyggeleg ramme rundt oppstarten av semesteret. ARS 22 23

13 Ønsker du å støtte GLØD ved å annonsere i bladet? Kontakt oss for mer informasjon - Telefon: Vi har selskapslokale for åremålsdager, dåpsselskap, konfirmasjoner og minnesamvær. Her er auditorium, festsal og Borghall for utleie til fødselsdager, idrett, kurs og konferanser. Juni-juli er sesong for Borg bed & breakfast - dette er rimelig overnatting med frokost til sommergjester. Vårt kompetente storkjøkken leverer catering til alle adresser i Ålesund og vi syr sammen meny etter ønske til arrangement ved skolen. Bruk folkehøgskolen i Ålesund! ROBERT IVERSEN TRANSPORT FLYTTING PAKKING LAGRING OPPRYDDING BORTKJØRING DISTRIBUSJON EXSPRESS BUDSERVICE e-post: tlf: Tlf E-post Frihet til å velge HATLANE Mandag - fredag 8-23 Lørdag Moa park 8, ved Helsehuset inngang fra kirkealéen Handel med mening Bok & Media Ålesund har et stort utvalg av bøker, kort, musikk, hobby, film og gaveartikler til store og små! Velkommen til en hyggelig handel med mening! ADVOKATFIRMAET ENGELSEN DA, M.N.A Kongensgate Ålesund Tannlege MNTF Lars Lothe jobbar no fullt hos Tannlege Kjetil B. Ødegaard i Spjelkavikvegen 70 Telefon Lars var utdanna allmenntannlege i Bergen i Han har ledig kapasitet og tek i mot nye pasientar. Bok & Media Ålesund Ta kontakt for timebestilling på tlf

14 spjelkavik BoRgUnd Volsdalen ellingsøy ÅlesUnd skarbøvik Spjelkavik menighet inviterer til «Torsdagskveld i kyrkja» Det har vi kalla det nye tilbodet til vaksne i Spjelkavik kyrkje, Vi samlast annankvar torsdag i kyrkjekjellaren. Tidsramma er 20-22, og ein kan kome og gå når ein ønskjer. Kvelden startar med bibeltime. Høstsemesteret har temaet: Forteljingar om tru. Dei som ønskjer, kan vere med i ei samtalegrupe etter bibeltimen og snakke om det som har vore framme i bibeltimen. Mange ønskjer det. Så er det tilbod om turgruppe. Diskusjonen går heftig på torsdagsmøta i Spjelkavik kyrkje. I salongen kan ein ta fram strikketøyet dersom ein har det, eller ein kan finne seg ein kaffikopp og hygge seg saman med dei andre. Kvelden blir avslutta med enkel kveldsmat. Sjølv om Spjalkabvik berre har hatt desse kveldane to gonger, har det vore aukande oppslutning. Kyrkja ønskjer at dette skal bli kveldar med fokus på både undervisning i kristen tru og ein god måte og samlast på. Tidl. SISenteret Begravelsesbyrå Døgnvakt Tlf Alltid til tjeneste Medlem av Vasstrandvegen 1, 6011 Ålesund Kjøp senger og madrasser direkte fra vår fabrikk i Vegsund! Åpningstid Man - Fredag: Torsdag: når du skal ligge godt Spar 1000 lapper Quiz SVAR 1. Ja, like etter sin fødsel måtte foreldrene flykte med Jesus til Egypt. ( Mt. 2,13) 2. Ja, i følge Mk. 6, 3 hadde Jesus brødrene Jakob, Josef, Judas og Simon. Han hadde søstre også, men de er ikke nevnt ved navn. 3. Jesu bror og leder for menigheten i Jerusalem. 4. Også bror av Jesus. 5. Han var tømmermann/snekker. 6. Det sier bibelen lite om. Sannsynligvis før Jesus sto fram offentlig. 7. Hun fulgte Jesus, og så han døde på korset(joh.19,25). Hun var med i den første menigheten i Jerusalem(Ap.gj.1,14). Utenfor Efesus i Tyrkia finnes et hus som kalles Marias hus hvor man tror at hun levde og døde. 8. Elisabet var en slektning (Luk. 1, 36), og mor til evangelisten Johannes, Salome, var hennes søster. ( Joh. 19,25) Kanskje hadde hun også en søster som het Maria som var gift med Klopas.(Joh. 19, 25) Men denne Salome må ikke blandes sammen med datter til Herodias, som ønsket hodet av døperen Johannes på et fat. ( Mt. 14,7ff) Tilbords Kremmergaarden, Tilbords Moa Nord, Tilbords Moa Syd, Tilbords Moldetorget, Tilbords Ulsteinvik Frivillig støtte til Glød Det koster å lage et godt menighetsblad for Ålesund. Målet vårt er å gi deg en god leseopplevelse hver gang Glød kommer i posten. Glød driftes av menighetene, og er i stor grad basert på frivillig arbeid. Vi håper at flest mulig vil gi en økonomisk støtte, slik at vi i fremtiden kan lage et enda bedre og mer interessant menighetsblad for Ålesund. Støtten vi får skal gå til trykking, distribusjon og utvikling av det redaksjonelle innholdet i bladet. Konto nr: Merk: Gave til drift av GLØD På forhånd takk for din støtte. Vennlig hilsen Glød-gjengen Ålesund Kirkelige fellesråd Nedregårdsvegen Ålesund et magasin for menighetene I ÅlesUnd Et hus til ettertanke -Pinsepastor Vidar Godø tar vare på Mirakelhuset s Aafk og Jesus s. 14 nr 2 - årgang Prest uten kjole s års kamp er over s. 24 Underskrift ved girering Betalings- Betalingsinformasjon Kvittering GIRO frist Betalt av Betalt til H < > < > konto Tilbake Belast Kvittering Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

15 KULTURDAGANE SPJELKAVIK KYRKJE 2013 Omfattande program med stor variasjon Spjelkavik kyrkje fører vidare ein lang tradisjon når dørene igjen blir opna for kulturdagar frå 3. til 10. november. Programmet er omfattande og svært variert frå Ivar Skippervold sin barnemusikal «Noahs Ark» til russiskortodoks kyrkjemusikk og Gabriel Fauré sitt store «Requiem», og frå orgelkonsert med domorganist Magnus Moksnes Myhre til Voxing og jazzsongarinna Hilde Marie Kjersem NOV PROGRAM Dessutan kjem ei av dei gamle kjempene i norsk media og samfunnsdebatt, NRKveteranen Jahn Otta Johansen. Han skal halde foredrag om «Dei utfordrande minoritetane», og det blir nok ein kveld som både provoserer og fører oss inn i dei lange linjene i europeisk historie. Kulturdagane i Spjelkavik har heilt sidan kyrkja vart bygt for meir enn 20 år sidan prøvd å kombinere musikk frå den klassiske tradisjonen med meir folkelege innslag. Dessutan har både amatørar og profesjonelle, barn og vaksne alltid vore med på å prege programma. Slik er det denne gongen også. Det knyter seg f eks stor spenning til kva Håvard Sveås har arrangert for Voxing og Hilde Marie Kjersem. Hilde Marie har sin eigen profesjonelle karriere innanfor jazz og pop, medan Håvard har gjort mykje for å tilføre Voxing og gamle songtradisjonar nye element. Saman lagar dei truleg ein kveld vi kjem til å hugse. Kulturdagane 2013 blir avslutta med Gabriel Fauré sitt vakre «Requiem». Svært mange av dei store komponistane har laga sine eigne versjonar av requiem det er nok å nemne Mozart og Brahams. Fauré sitt requiem er ikkje måla med fullt så brei pensel, men det er minst like vakkert, og det er omfattande nok med orkester, kor og solistar. Arrangørane meiner derfor at den verkeleg rosinen i pølsa kanskje kjem heilt til slutt under kulturdagane Søndag 3. november kl Egil Hovland «Allehelgensmesse» Kyrkjekoret og blåsegruppe. Kantor Ola Eide. Søndag 3. november kl konsert «Vi stemmer i en frydesang» Medvirkende: Hilde Marie Kjersem (sangsolist), Håvard Sveås (dirigent, alle kor- og orkesterarrangement, tangentinstrumenter), Bernt Roar Baade (perkusjon), Ålesund Strykekvartett m.fl., VOXING. Billett: 200,-/Honnør: 150,-/Familie: 500,- Billettsalg ved inngang og gjennom Voxing e-post: Tysdag 5. november kl temakveld med jahn otto johansen «Dei utfordrande minoritetane». Pianist Sigmund Hjelset spelar «Rumenske folkedansar» av Bela Bartok. Billett: 150,- Kyrkjekoret Egil Hovland Familiekonsert. «Noahs Ark» «Orthodox Singers» Magnus Moksnes Myhre Jan Otto Johansen Voxing og Hilde Marie Kjersem Onsdag 6. november kl orgelkonsert Domorganist Magnus Moksnes Myhre spelar verk av Paul Hindemith. Billett: 150,- Torsdag 7. november kl familiekonsert. «noahs ark» Familiekoret og barnekoret i kyrkja framfører Ivar Skippervold sin fantasifulle musikal. Kollekt. Fredag 8. november kl konsert «Orthodox Singers» frå Estland framfører russisk ortodoks musikk. Billett: 150,- Søndag 10. november kl Konsert - Gabriel Fauré s «Requiem» Kyrkjekoret. Samansett orkester. Solistar: Lisbeth Lislevatn og André Sjåvåg. Dirigent: Kantor Ola Eide. Billett: 200,- Stephen Hicks, orgel

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

«Bill. mrk» Avløsere søkes s. 4 og 5

«Bill. mrk» Avløsere søkes s. 4 og 5 ETN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND nr 2 - årgang 2-2014 «Bill. mrk» Avløsere søkes s. 4 og 5 Innestengt i Gaza s. 8 Den store dagen s. 22 Den glemte tragedien s. 12 SPJELKAVIK BORGUND VOLSDALEN ELLINGSØY ÅLESUND

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

HELG OVER. (Foto: Synnøve Norstrand) Vårens konfirmanter Kirken er et sted å møtes og leve også for ungdom etter konfirmasjonen.

HELG OVER. (Foto: Synnøve Norstrand) Vårens konfirmanter Kirken er et sted å møtes og leve også for ungdom etter konfirmasjonen. HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 3-2014 - 56. ÅRG. (Foto: Synnøve Norstrand) Vårens konfirmanter Kirken er et sted å møtes og leve også for ungdom etter konfirmasjonen. Beredt i 22 år Side 6-7 Fikk synge med

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Den var Heilt på jordet den sommerfestivalen som Trosopplæringen i Kvinesdal Menighet arrangerte sammen med Liknes Bedehus. Mye

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

God høst i. Slettebakken

God høst i. Slettebakken NR. 4/14 ÅRGANG 55 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti God høst i FOTO: TOM SULCER./WIKIMEDIA Årets høydepunkt Et sommerlig besøk i Østerrike ble en flott opplevelse for en stor gruppe ungdommer

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Barnekorene i Korskolen, Åsane menighet, har i flere år arrangert loppemarked. I år var det jentekoret Magnificat med

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 5 desember 2006 102. Årgang I DETTE NR: Alterveggen i Tromsø Døvekirke og forskjellige glimt fra døvekirkelig arbeid Over:

Detaljer